Sunteți pe pagina 1din 14

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

CONSTANȚA

GHID PRACTIC
PENTRU MANAGERII INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL
CONSTANȚA

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,


PROF. SORIN MIHAI

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT,


PROF. ANCA IULIANA DRAGOMIR

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT,


PROF. ALINA DIANA CODREANU
CADRUL LEGISLATIV:

 Ordinul de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea


continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de
învățământ preuniversitar nr.4135/21.04.2020;

 Planul județean de intervenție educațională pentru situația


suspendării cursurilor din învățământul preuniversitar
nr.1554A/27.04.2020;

 Nota nr.545/DGIP/28.04.2020, Măsuri cu privire la reluarea


activității în sistemul de educație după încetarea stării de
urgență.
DIRECTORI

 Stabilirea la nivelul unității de învățământ a


platformelor sau a aplicațiilor online și a resurselor
educaționale deschise care sunt folosite de către
toate cadrele didactice.
 Asigurarea accesului cadrelor didactice și elevilor la
platforme educaționale, prin înregistrarea unității de
învățământ – (de ex. pentru aplicația G Suite).
 Pentru alte platforme, gestionate de un agent
economic, în baza unui contract, se vor solicita
acorduri GDPR din partea părinților.
DIRECTORI

 Stabilirea, împreună cu diriginții și cadrele didactice,


a unui program săptămânal, pentru activitățile de
învățare on-line, pentru fiecare disciplină.
 Se va avea în vedere durata echilibrată a activităților (se
recomandă 1-2 ore/zi/activități online pentru ciclul primar, 2-
4 ore/zi/activități online prentru ciclul gimnazial, 3-5
ore/zi/activități online pentru ciclul liceal)
 Se recomandă stabilirea unui program pentru utilizarea
instrumentelor de comunicare directă audio-video de tip
ZOOM, TEAMS, MEET, WEBEX CISCO ș.a.
 Pentru plaformele de tip Google Classroom, Moodle ș.a. se va
avea în vedere ca timpul alocat rezolvării cerințelor postate să
nu depășească 30-40min/disciplină
DIRECTORI

 Stabilirea modalității de monitorizare a realizării


activităților on-line de către cadrele didactice.

 Se recomandă realizarea unui raport sintetic de către cadrele


didactice, semnat electronic și transmis conducerii uității de
învățământ sau o aplicație de tip googleforms.

 Dovezile justificative, care pot fi link-uri, filmări, printscreen-


uri de pe platformele/aplicațiile utilizate pot fi trimise
electronic către directori sau pot să fie stocate în dispozitivul
cadrului didactic și transmise numai la solicitare.
DIRECTORI

 Realizează o analiză de nevoi referitoare la accesul elevilor și al


cadrelor didactice pe platformele educaționale on-line (necesarul de
echipamente sau conexiuni la internet);
 Comunică reprezentanților comunității locale care este necesarul de
echipamente în vederea sprijinirii elevilor care provin medii socio-
economice defavorizate;
 Pun la dispoziția cadrelor didactice echipamente, în funcție de
disponibilitate, la solicitarea acestora, în vederea derulării
activităților on-line.
 Identifică agenți economici, O.N.G.-uri, alte organizații care ar
putea sprijini elevii și cadrele didactice cu echipamentele necesare
pentru derularea activităților.
 Permit accesul cadrelor didactice în unitățile de învățământ în
vederea utilizării echipamentelor de care dispune aceasta, pentru
derularea activităților educaționale online.
DIRECTORI

 Pentru elevii cu C.E.S. se identifică modalitatea de


colaborare cu părinții acestora
 Pe platformele utilizate de unitatea de învățământ, cu acordul
părinților (www.rei.plus )
 Comunicarea telefonică sau prin mesaje și transmiterea
materialelor părinților copiilor cu CES
DIRECTORI

 Aplicarea unor instrumente de colectare a feedback-ului pentru elevi,


părinți, cadre didactice (chestionare online, de tipul Google Forms etc)

 Stabilirea unei proceduri de transmitere a materialelor către elevii care


nu au acces la activități de învățare online
 cadrele didactice vor transmite materialele pe emailul școlii, acestea se vor printa și vor
fi transmise, în plic, elevilor, la începutul săptămânii pentru a fi rezolvate, preluându-se
în același timp materialele deja rezolvate de elevi, pentru a fi evaluate;
 transmiterea se poate face cu sprijinul autorității administrației publice locale, cu
ajutorul angajaților unității de învățământ, prin intermediul serviciilor poștale, al
serviciilor de curierat etc.

 Actualizarea fișelor de post ale cadrelor didactice cu atribuții referitoare


la activitatea de învățare on-line (modelele vor fi transmise de MEC)

 Stabilirea programului pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic,


respectând măsurile de siguranță.
EDUCATOAREA/PROFESORUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT
PRIMAR/ÎNVĂȚĂTOR PENTRU CLASELE CP, I, a II-a.

 Informează părinții cu privire la organizarea activității


online;
 Comunică părinților care sunt pașii în vederea accesării
platformei de învățare/aplicației utilizate;
 Identifică modalități de lucru online pentru
elevii/părinții care nu au posibilitatea să acceseze
platforma online/aplicația audio-video
 Transmite părinților programul stabilit la nivelul unității
de învățământ. Poate stabili, împreună cu părinții,
intervalul orar cel mai potrivit pentru a accesa platforma
de învățare/aplicația audio-video
 Durata pe care și-o va petrece elevul on-line nu poate depăși mai
mult de 1-2 ore/zi
Profesorul pentru învățământ primar clasele a III-a,
a IV-a/DIRIGINTELE

 Informează părinții cu privire la derularea activității


online
 Transmite părinților informații despre platformele/aplicațiile
on-line și modalitatea de accesare (conturi)
 Transmite săptămânal părinților programul de acces al elevilor
pe platforme/aplicații online (intervalele orare pentru
aplicațiile audio-video și programarea disciplinelor/zile
pentru alte platforme)
 Transmite elevilor săptămânal programul de acces pe
platformele/aplicațiile online
 Durata pe care și-o va petrece elevul on-line, nu poate depăși
mai mult de 1-2 ore/zi - ciclul primar, 2-4 ore/zi ciclul
gimnazial;
Profesorul pentru învățământ primar clasele a
III-a, a IV-a/DIRIGINTELE

 Menține legătura cu cadrele didactice de specialitate


în ceea ce privește participarea la activitățile de
învățare on-line a elevilor din clasa pe care o
coordonează (cadrele didactice vor transmite la
sfârșitul fiecărei ore de curs care sunt elevii care nu
au accesat platforma);
 Le comunică părinților elevilor informații legate de
participarea la ore a acestora;
 Le oferă consiliere elevilor clasei pentru participarea
acestora la activitățile on-line.
Profesorul pentru învățământ primar clasele a
III-a, a IV-a/DIRIGINTELE

 Identifică elevii care nu au acces la internet sau nu


dispun de echipamente electronice pentru a participa la
lecțiile on-line.
 Împreună cu direcțiunea școlii stabilesc modalitatea de
transmitere a materialelor către acești elevi (cadrele
didactice vor transmite materialele pe emailul școlii,
acestea se vor printa și vor fi transmise, în plic, elevilor,
la începutul săptămânii pentru a fi rezolvate)
 Intervin în soluționarea unor situații specifice cu privire
la desfășurarea activității, în care sunt implicați
elevii/profesorii clasei
CADRELE DIDACTICE

 Proiectează activitatea suport pentru învățarea


online;

 Desfășoară activitatea didactică în sistem on-line și


sunt responsabile de asigurarea calității actului
educațional;

 Oferă feedback constructiv, permanent, fiecărui elev,


în urma participării la activitățile desfășurate și
rezolvării sarcinilor de lucru.
CADRELE DIDACTICE

 Elaborează instrumente de evaluare aplicabile on-line,


pentru înregistrarea progresului elevilor în vederea
încheierii situației școlare:
 pentru învățământul primar, gimnazial și liceal:
 media pe semestrul al doilea se va încheia cu două note/calificative
fără teză (ciclul gimnazial, liceal);
 Acolo unde există o singură notă/calificativ, se va putea valorifica
activitatea online pentru a doua notă/calificativ;
 Dacă nu se poate valorifica activitatea online, media pe semestrul I va
constituti a doua notă/calificativ pentru semestrul al II-lea
 Dacă elevul nu are nicio notă/calificativ, media de pe semestrul I este
considerată medie și pentru semestrul al II-lea
 Dacă media pe semestrul I este mai mică de 5, cadrul didactic poate
decide împreună cu elevul data la care acesta să susțină o lucrare
scrisă/proiect, nota obținută la aceasta devenind medie anuală.