Sunteți pe pagina 1din 5

3/25/2018 Metodologie 2018-2019

Nr.__________ / _______2018
Se cer fică exac tatea datelor
Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane Vizat oficiul juridic
____________________________________________ __________________
(numele și prenumele)

DOMNULE INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Subsemnatul(a) (iniţiala tatălui)_________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________,
născut(ă) la data de ____________________________________,

COD NUMERIC PERSONAL:

cu domiciliul în localitatea_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________, judeţul (sectorul)
_____________________________________,strada___________________________________________________nr._____,bloc_______,sc._____,ap._____,
TELEFON:__________________________________, posesor al B.I./carte de iden tate seria_______, nr.________________________, eliberat(ă) de Poliția
________________________________, la data de ___________________, vă rog să-mi aprobați repar zarea în vederea angajării cu contract individual de
muncă pe perioadă nedeterminată începând cu anul şcolar 2018-2019, pe postul didac c/catedra ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
de la (unitatea/unităţile de învăţământ)______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
localitatea_______________________________________________________________________________________________________________________
în baza următoarelor rezultate:

- în baza notei la proba scrisă _________________ la disciplina_____________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
şi a notei _____________________obţinute la inspecţia specială la clasă/proba prac că/orală___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________,
la concursul de tularizare, sesiunea 2012;

- în baza notei la proba scrisă _________________ la disciplina_____________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
şi a notei _____________________obţinute la inspecţia specială la clasă/proba prac că/orală___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________,
la concursul de tularizare, sesiunea 2013;

- în baza notei la proba scrisă _________________ la disciplina_____________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
şi a notei _____________________obţinute la inspecţia specială la clasă/proba prac că/orală___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________,
la concursul de tularizare, sesiunea 2014;

- în baza notei la proba scrisă _________________ la disciplina_____________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

http://www.isjcj.ro/htm/Mobilitati/2018/Metodologie_2018/Capitole/Anexe/Anexa_3.html 1/5
3/25/2018 Metodologie 2018-2019
şi a notei _____________________obţinute la inspecţia specială la clasă/proba prac că/orală___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________,
la concursul de tularizare, sesiunea 2015;

http://www.isjcj.ro/htm/Mobilitati/2018/Metodologie_2018/Capitole/Anexe/Anexa_3.html 2/5
3/25/2018 Metodologie 2018-2019

- în baza notei la proba scrisă _________________ la disciplina_____________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
şi a notei _____________________obţinute la inspecţia specială la clasă/proba prac că/orală___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________,
la concursul de tularizare, sesiunea 2016;

- în baza notei la proba scrisă _________________ la disciplina_____________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
şi a notei _____________________obţinute la inspecţia specială la clasă/proba prac că/orală___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________,
la concursul de tularizare, sesiunea 2017;

- în baza notei la proba scrisă _________________ la disciplina_____________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
şi a notei _____________________obţinute la inspecţia specială la clasă/proba prac că/orală___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________,
la concursul de tularizare, sesiunea ________________;
- în baza notei la proba scrisă _________________ la disciplina_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
şi a notei _____________________obţinute la inspecţia specială la clasă/proba prac că/orală___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________,
în data de __________________2018.

Prezint următoarea situaţie:

1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat:

a) Univ., Ins tutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped.
etc. ____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________nivelul studiilor (medii,
postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de
studii universitare de masterat)______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor
de _____________________________ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ______________________________________________ cu specializarea
principală________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________,
secundară ____________________________________________________________________________________________________, cu media la examenul
de stat (licenţă)/absolvire ____________________________, media de departajare ______________________________;

b) Univ., Ins tutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped.
etc. ____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________nivelul studiilor (medii,
postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de
studii universitare de masterat)______________________________________________________________________________________________________

http://www.isjcj.ro/htm/Mobilitati/2018/Metodologie_2018/Capitole/Anexe/Anexa_3.html 3/5
3/25/2018 Metodologie 2018-2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor
de _____________________________ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ________________________________________________ cu specializarea
principală________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________,
secundară ____________________________________________________________________________________________________, cu media la examenul
de stat (licenţă)/absolvire ____________________________, media de departajare ______________________________;

c) Univ., Ins tutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped.
etc. ____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________nivelul studiilor (medii,
postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de
studii universitare de masterat)______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor
de _____________________________ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ________________________________________________ cu specializarea
principală________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________,
secundară ____________________________________________________________________________________________________, cu media la examenul
de stat (licenţă)/absolvire ____________________________, media de departajare ______________________________;
2) După absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată/licenţă/masterat am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii
academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, studii universitare de masterat), după cum urmează:

a) Ins tuţia (Univ., Ins tutul, Academia) _______________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________
specializarea______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _______________ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ________________, media de absolvire _________________, media de
departajare _____________ ;

b) Ins tuţia (Univ., Ins tutul, Academia) _______________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________
specializarea______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _______________ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ________________, media de absolvire _________________, media de
departajare _____________ ;

c) Ins tuţia (Univ., Ins tutul, Academia) _______________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________
specializarea______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _______________ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ________________, media de absolvire _________________, media de
departajare _____________ ;

3) Am obţinut defini vatul în anul _________________, cu media _______________, gradul II în anul _______________, cu media _____________, gradul I
în anul __________, cu media ________, doctoratul în anul _________, la specialitatea________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________.

4) În anul şcolar 2017-2018 sunt încadrat(ă) cu contract pe perioadă determinată pe postul/catedra


de_______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
de la ____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

http://www.isjcj.ro/htm/Mobilitati/2018/Metodologie_2018/Capitole/Anexe/Anexa_3.html 4/5
3/25/2018 Metodologie 2018-2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________,
localitatea________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________,

5) La 1 septembrie 2017 am avut _________ ani întregi __________ vechime în învăţământ.

6) Avize şi atestate:
Tipul avizului de culte:______________________________________________
Tipul avizului de alterna vă: _________________________________________
Tipul avizului unităţii de învăţământ militar:______________________________

Atestat educaţie specială: □ Aviz IGP / ARR: □ Avizul liceului pedagogic: □


7) Am întrerupt ac vitatea în învăţământ pentru mo vul _______________________________________________________, cu (fără) acordul Inspectorului
Şcolar ___________________________________________________________________________________, prin decizia nr. _______________, conform art.
___________ din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

8) Sunt/nu sunt unic întreținător de familie. Am _________ copii în întreținere. Soţul/soţia este/nu este angajat(ă) în muncă.

9) Prezint avizul/adeverinţa medical(ă) nr. ________________________________________, din data ______________________________________, emis(ă)


de______________________________________________________________________________________________________________, din care rezultă că
sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ şi că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 233 şi art. 234 din Legea nr. 1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare, pentru a fi încadrat(ă) în învăţământ.

(*) Se completează numai de cadrele didac ce care au susţinut probe prac ce/orale în cadrul concursului.

RĂSPUND de exac tatea datelor înscrise în această cerere şi declar că voi suporta consecinţele dacă am
comunicat date eronate.

Data____________ Semnătura_________________

ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE, actele în original, respec v în copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu
originalul de către directorul unităţii unde funcţionez în anul şcolar curent sau un membru al comisiei judeţene de mobilitate
a personalului didac c din învăţământul preuniversitar:
1) Copie de pe decizia de repar zare pe postul didac c de la unitatea/unităţile de învăţământ la care funcţionez ca
angajat cu contract individual de perioadă determinată în anul şcolar curent
2) Copie de pe bule nul/carte de iden tate din care să reiasă domiciliul
3) Copii ale actelor doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul)
4) Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă/suplimentul la diplomă)
5) Copii de pe cer ficatele de grade didac ce dobândite, respec v avize şi atestate
6) Adeverinţa de vechime în învăţământ, în original
7) Copie a acordului Ministerului Educaţiei şi Naţionale, inspectoratului şcolar, întreprinderii de întrerupere a
ac vităţii (dacă este cazul)
8) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor
9) Avizul medical/adeverinţa medicală din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ, în original
10) Cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale

http://www.isjcj.ro/htm/Mobilitati/2018/Metodologie_2018/Capitole/Anexe/Anexa_3.html 5/5

S-ar putea să vă placă și