Sunteți pe pagina 1din 27

Înființarea firmei

Naşterea ideii de afaceri


Stresul cotidian şi problemele unei vieţi trepidante se reflectă în comportamentul nostru,
în modul în care gândim şi, nu în ultimul rând, în felul în care arătăm. Momentele de relaxare
sunt tot mai puţine şi nu reuşesc să ne încarce bateriile astfel încât să facem faţă unor noi
provocări.1 Din această cauză am ales să înființăm un centru SPA. SPA este una din cele mai
bune terapii care te pot ajuta să te relaxezi, este un bun remediu pentru gripă, acnee și în același
timp ajută la pierderea kilogramelor în plus. Terapiile SPA sunt adesea indicate chiar de medici
pentru o categorie largă de persoane care suferă de forme ușoare de hipertensiune, astm bronhic,
bronșită astmatiformă, contracturi musculare, leziuni musculare, boli reumatismale.2
Pentru început ne propunem sa începem de la prestarea a 3 tipuri de servicii: masaj,
cosmetologie, aromaterapie. Ele nu necesită antrenarea unor resurse colosale.
Resurse materiale, financiare:
 3 Paturi de Masaj/Cosmetică – 3000 RON3
 Creme, uleiuri pentru tratamente - 1500 RON
Resurse umane:
 2 maseoze
 1 cosmetician
 1 femeie servici
Inițial în cadrul grupului au apărut 2 ideii privind stabilirea viitorului sediu. Una din ele
era propunerea de a amplasa firma într-o zonă turistică, de munte unde centrul nostru SPA s-ar fi
adresat turiștilor, dar și populației din localitatea dată. S-au propus localitățile Dorna sau Gura
Humorului. Ce-a de a II-a idee presupunea amplasarea firmei în orașul Suceava, în acest caz
serviciile prestate de noi adresându-se populației din oraș și din apropierea lui. În final am optat
pentru orașul Suceava considerând că atât din punct de vedere concurențial cât și din punct de
vedere a clientelei Suceava e o alegere mai bună. Sediul societăţii este în Suceava, str. George
Enescu nr. 35, bloc E, et. Parter, ap. 2, judeţ Suceava.

1
http://www.mrebelook.4w.ro/coafor_sector3.html
2
http://www.suceava360.ro/suceava-SPA_HARIVEX-161.html
3
http://www.pat-masaj.ro/cumpara/pat-cosmetica-pat-masaj-fix-negru-7364091
ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ


PREMIUM SPA
Subsemnații:
D-na Precub Irina, domiciliată în Comuna Preuteşti, Sat. Basarabi, nr. 364, judeţ Suceava,
născută la data de 15.07.1996 în Făşticeni judeţ Suceava, fiica lui Precub Ion și al Precub
Liliana, posesorul buletinului de identitate seria SV nr. 393930 eliberat de SPCLEP Fălticeni,
cod numeric personal 2970307330522 în calitate de asociat.
D-na Lungu Diana-Mihaela, domiciliată în Fălticeni, judeţ Suceava, născută la data de
25.09.1997 în Fălticeni, fiica lui Lungu Mugurel şi al Dorinei, posesorul buletinului de identitate
seria XV nr.096817, eliberat de SPCLEP Fălticeni, cod numeric personal 2970925336395, în
calitate de asociat au convenit să încheie prezentul Act constitutiv, pentru constituirea unei
societăţi cu răspundere limitată, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, ale tuturor
prevederilor legale în vigoare aplicabile societăţilor comerciale, precum şi ale prevederilor
prezentului Act constitutiv.
CAPITOLUL I - FORMA, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA, OBIECTUL DE ACTIVITATE
1. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂTII
1.1.Societatea este persoană juridică română constituită în forma societăţii cu răspundere limitată
1.2.În cazul în care adunarea generală va hotărî transformarea formei juridice a societăţii, această
transformare va determina în mod obligatoriu modificarea pct. 1.1 de mai sus, precum şi
îndeplinirea formalităţilor de autorizare, publicitate, înmatriculare şi înregistrare, impuse de lege
pentru înfiinţarea societăţii.
2. DENUMIREA SOCIETĂŢII
2.1. Denumirea societăţii este "PREMIUM SPA" S.R.L., în conformitate cu dovada privind
disponibilitatea firmei nr. 253 din 21.11.2016.
2.2. În toate actele, publicaţiile, facturile şi orice alte documente emanând de la societate,
denumirea societăţii va fi urmată de iniţialele S.R.L., sediul, numărul de înmatriculare în
Registrul Comerţului şi codul fiscal.
3. SEDIUL SOCIETĂŢII
3.1. Sediul societăţii este în Suceava, str. George Enescu nr. 35, bloc E, et. Parter, ap. 2, judeţ
Suceava.
3.2. Societatea îşi va putea schimba sediul şi va putea înfiinţa sucursale, filiale, puncte de lucru,
birouri, reprezentanţe, agenţii oriunde în România sau în străinătate numai în urma hotărârii
Adunării generale, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
3.3. Deţinerea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii societăţii se va face în oricare dintre
formele îngăduite de lege: contract de închiriere, contract de asociere, act de vânzare-cumpărare,
donaţie şi altele.
4. DURATA SOCIETĂŢII
4.1. Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în
Registrul Comerţului.
5. OBIECTUL DE ACTIVITATE
5.1. Conform nomenclatorului privind clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN,
obiectul de activitate al societăţii este:
Domeniul principal de activitate: 960 - Alte activităţi de servicii;
Activitatea principală: 9604 - Activităţi de întreţinere corporală.
5.2. Societatea va putea desfăşura în subsidiar şi alte activităţi precum:
4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
1
9313 Activităţi ale centrelor de fitness
5.3. Aceste activităţi se vor realiza împreună sau separat, în oricare dintre domeniile arătate,
societatea urmând a desfăşura toate acele activităţi conexe necesare realizării obiectului de
activitate propus, în conformitate cu reglementările legale existente.
5.4. Asociaţii se obligă să obţină avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării obiectului de
activitate.
5.5. Societatea îşi va putea realiza obiectul de activitate atât în România, cât şi în străinătate,
precum şi în zone libere, în lei sau în valută, în orice condiţii, cu respectarea dispoziţiilor
legislaţiei în vigoare.
5.6. Societatea va putea participa, în calitate de acţionar sau asociat, la alte societăţi comerciale,
în condiţiile legislaţiei în vigoare.
5.7. Societatea va putea desfăşura orice altă activitate legată direct sau indirect de obiectul său
sau îşi va putea lărgi, modifica şi adapta obiectul de activitate, în condiţiile prevăzute de
prezentul act constitutiv şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.
CAPITOLUL II - CAPITALUL SOCIAL
6. CAPITALUL SOCIAL
6.1. Asociaţii au hotărât ca societatea să aibă un capital social în valoare de 700 lei, respectiv
șapte sute.
6.2. Capitalul social este divizat în 7 părţi sociale egale şi indivizibile, fiecare având o valoare
nominală de minimum 100 lei, subscrise şi integral vărsate de toţi asociaţii la data constituirii
societăţii.
6.3. Capitalul social al societăţii este asigurat de asociaţi prin aporturi în numerar sau/şi, după
caz, în natură.
6.4. Bunurile care vor fi eventual constituite ca aport social în natură la capitalul social, pe
parcursul desfăşurării activităţii societăţii, vor deveni proprietatea acesteia şi nu vor putea fi
înstrăinate decât cu acordul, în unanimitate, al Adunării generale a asociaţilor. În cazul retragerii
sau al excluderii unuia dintre asociaţi, acesta din urmă are dreptul la restituirea contravalorii
aportului la capitalul social, evaluat oficial la data respectivă, după deducerea eventualelor
creanţe ale societăţii din contravaloarea aportului mai sus menţionat.
6.5. Asociaţii vor decide ulterior, în condiţiile legii şi ale prezentului act constitutiv, cu privire la
majorarea sau diminuarea capitalului social, după caz.
6.6. Asociaţii se obligă să menţină o valoare netă minimă a capitalului, în conformitate cu
prevederile legii aplicabile societăţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul circulaţiei bunurilor
incluse în obiectul de activitate.
7. APORTURILE ASOCIAŢILOR
7.1.Lungu Diana-Mihaela subscrie 3 părţi sociale, în valoare totală de 300 lei, reprezentând
42,86 % din capitalul social;
Precub I. Irina subscrie 2 părţi sociale, în valoare totală de 200 lei, reprezentând 28,57 % din
capitalul social;
Ștefan Daniel subscrie 2 părţi sociale, în valoare totală de 200 lei, reprezentând 28,57 % din
capitalul social;
7.2. Participarea asociaţilor la beneficii şi pierderi se determină în raport cu numărul şi valoarea
părţilor sociale deţinute, conform legii.
7.3. Orice modificare ulterioară a ratei de schimb valutar nu va afecta vărsămintele deja efectuate
şi nu poate duce la modificarea procentelor participării asociaţilor la capitalul social al societăţii.
7.4. Asociaţii iniţiali şi ulteriori sunt obligaţi să depună integral aporturile subscrise, la data şi în
limitele unei asemenea subscripţii, în conformitate cu cerinţele legii.
8. PĂRŢILE SOCIALE
8.1. Deţinerea de părţi sociale implică de drept recunoaşterea şi însuşirea prevederilor actului
constitutiv al societăţii, cu toate modificările şi completările ulterioare.
8.2. Părţile sociale sunt egale ca valoare şi indivizibile, conferind asociaţilor dreptul să-şi
primească dividendele.
2
8.3. Cesiunea parţială sau totală a părţilor sociale către terţi se face cu acordul asociaţilor şi cu
respectarea dreptului de preemţiune, precum şi a condiţiilor de fond şi de formă, prevăzute de
lege.
8.4. În caz de deces al unui asociat, părţile sociale se transmit prin moştenire legală sau
testamentară, potrivit legii.
8.5. Fiecare parte socială dă dreptul asociaţilor la un vot în adunările societăţii.
9. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL
9.1. Capitalul social poate fi majorat în baza hotărârii Adunării generale, prin admiterea de noi
asociaţi, prin includerea de rezerve sau profituri cuvenite asociaţilor, efectuarea de noi aporturi
de capital în numerar şi/sau în natură, acestea din urmă fiind evaluate de către experţi sau prin
alte modalităţi legale.
9.2. Majorarea capitalului social se va realiza conform procedurii prevăzute de lege.
10. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL
10.1. Capitalul social poate fi redus în baza hotărârii Adunării generale a asociaţilor, cu condiţia
de a nu depăşi limita minimă prevăzută de lege. Într-un asemenea caz, se vor arăta motivele
pentru care se face reducerea şi procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei.
10.2. Hotărârea de reducere a capitalului social devine operantă numai după expirarea termenelor
legale.
CAPITOLUL III - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR
11. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DECURGÂND DIN PĂRŢILE SOCIALE
11.1. Societatea va ţine evidenţa părţilor sociale într-un registru ce se păstrează la sediul
societăţii.
11.2. Administratorul va elibera, la cerere, un certificat constatator al drepturilor asupra părţilor
sociale, dar cu menţiunea că acesta nu poate servi ca titlu pentru transmiterea drepturilor
constatate, sub sancţiunea nulităţii transmiterii.
11.3. Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată conferă posesorului ei un drept proporţional egal,
potrivit cu numărul părţilor sociale existente, drept de vot în Adunarea generală, participarea la
profit sau la activul social, precum şi alte drepturi prevăzute în Actul constitutiv.
12. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DECURGÂND DIN EXERCITAREA DREPTULUI DE
VOT
12.1. Hotărârile privind organizarea şi funcţionarea societăţii vor fi luate în Adunarea generală,
cu majoritatea absolută a voturilor.
12.2. Pentru hotărârile privind modificarea Actului constitutiv al societăţii este necesar votul
tuturor asociaţilor.
13. OBLIGAŢIA DE VĂRSĂMÂNT
13.1. Fiecare asociat este obligat să verse cota sa de participare la capitalul social, în strictă
conformitate cu dispoziţiile legii şi ale prezentului Act constitutiv.
14. RĂSPUNDEREA ASOCIAŢILOR
14.1. Asociaţii răspund numai în limitele părţilor sociale, obligaţiile societăţii fiind garantate cu
patrimoniul ei social.
14.2. Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii, obligaţiile societăţii fiind garantate cu
capitalul ei social.
14.3. Un creditor al unui asociat poate formula pretenţii numai asupra părţii din beneficiul
societăţii, care i se va repartiza acestuia de Adunarea generală sau asupra cotei-părţi cuvenite la
excluderea sau retragerea acestuia ori la lichidarea societăţii, conform prevederilor Actului
constitutiv.
CAPITOLUL IV - CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII
15. ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR
15.1. Organul suprem de conducere a societăţii este Adunarea generală a asociaţilor, care va fi
constituită şi va funcţiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, şi ale
prezentului Act constitutiv.

3
15.2. Adunarea generală a asociaţilor se convoacă, la sediul social al societăţii, cel puţin o dată
pe an sau de câte ori este necesar.
15.3. Adunarea asociaţilor are următoarele obligaţii:
 să aprobe bilanţul contabil şi să stabilească repartizarea beneficiului net;
 să desemneze pe administratori şi cenzori, să-i revoce şi să le dea descărcare de activitatea
lor;
 să decidă urmărirea administratorului şi cenzorilor pentru daunele pricinuite societăţii,
desemnând şi persoana însărcinată să o exercite;
 să modifice actul constitutiv.
16. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE
16.1. Obligaţia convocării Adunării generale revine administratorului.
16.2. Un asociat sau un număr de asociaţi, ce reprezintă cel puţin 1/4 din capitalul social, vor
putea cere convocarea Adunării generale, arătând scopul acestei convocări.
16.3. Convocarea adunării se face în formă scrisă adresată fiecărui membru, scrisoare în formă
electronică e-mail sau dacă nu este posibil, scrisoare cu confirmare de primire transmisă la
adresa de domiciliu indicată de fiecare membru ori predat personal cu confirmare de primire cu
cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.
17. CONDIŢII DE VALIDITATE
17.1. Adunările generale sunt valabil constituite dacă asociaţii prezenţi la prima convocare deţin
cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la o a doua convocare deţin 1/2 din capital.
17.2. Deciziile Adunării generale luate în condiţiile legii, ale Actului constitutiv vor fi obligatorii
şi pentru asociaţii absenţi sau reprezentaţi, precum şi pentru cei care au votat împotriva
hotărârilor luate.
18. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII
18.1. Conducerea operativă a societăţii este asigurată de un administrator care este şi preşedintele
societăţii, calitate în care:
coordonează întreaga activitate a societăţii;
asigură reprezentarea acesteia în raporturile cu terţii;
angajează patrimonial societatea în limitele prevăzute de lege, de Actul constitutiv;
are drept de semnătură în bancă;
18.2. Administratorul societăți:
D-na Lungu Diana-Mihaela, domiciliată în Orașul Fălticeni, judeţ Suceava, născută la data de
25.09.1997 în Suceava judeţ Suceava, fiica lui Lungu Mugurel și al Lungu Dorina, posesorul
buletinului de identitate seria XV nr. 096817 eliberat de SPCLEP Fălticeni, cod numeric
personal 2970925336395, în calitate de administrator, numit pentru un mandat de 5 ani, care
poate fi reînnoit, dacă nu intervine revocarea expresă din partea Adunării generale a asociaţilor.
CAPITOLUL V - ACTIVITATEA ECONOMICĂ A SOCIETĂŢII
19. EXERCIŢIUL ECONOMICO-FINANCIAR
19.1. Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a
fiecărui an.
19.2. Primul exerciţiu economico-financiar începe la data înmatriculării societăţii în Registrul
Comerţului.
20. PERSONALUL SOCIETĂŢII
20.1. Schema de organizare şi de personal se aprobă de Adunarea generală a asociaţilor.
20.2. Angajarea personalului societăţii se face de către administratori pe baza contractelor
individuale de muncă şi a altor acte juridice prevăzute de lege.
20.3. Plata salariilor personalului societăţii - inclusiv a salariilor stabilite pentru administrator -,
precum şi a celorlalte drepturi salariale se va face potrivit legislaţiei în vigoare.
20.4. Cuantumul salariilor administratorului se stabileşte de către Adunarea generală, iar cel al
restului de personal, de către Administrator.
21. CONTURILE SOCIETĂŢII

4
21.1. Conturile societăţii, atât în lei, cât şi cele în valută, se vor deschide la băncile autorizate din
România.
21.2. Alimentarea conturilor se face din aportul la capitalul social subscris, din încasările
societăţii, din împrumuturi, credite, precum şi din alte surse, potrivit legii.
22. EVIDENŢA CONTABILĂ
22.1. Evidenţa contabilă a societăţii, inclusiv bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, se
vor ţine în lei şi în limba română.
22.2. Valuta convertibilă se va evidenţia distinct iar înregistrarea şi evidenţa acesteia în lei se va
efectua la cursul de referinţă a BNR, la data efectuării operaţiunii.
22.3. Orice operaţiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei, în înscrisuri care
vor sta la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de documente
justificative.
22.4. Evidenţa contabilă se organizează şi se conduce potrivit legii şi normelor metodologice
elaborate de Ministerul Finanţelor.
22.5. Bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi şi raportul de gestiune se vor întocmi în mod
obligatoriu anual, precum şi în situaţia lichidării societăţii. Acestea sunt supuse aprobării
Adunării generale, după care se publică în Monitorul Oficial al României.
22.6. În bugetul de venituri şi cheltuieli se pot cuprinde cheltuieli de sponsorizare şi reprezentare
în limita unor procente de 20 % din cifra de afaceri a societăţii.
23. CALCULAREA ŞI REPARTIZAREA PROFITULUI
23.1. Profitul societăţii se stabileşte prin bilanţul aprobat de Adunarea generală a asociaţilor.
Pentru determinarea acestui profit se va deduce din profitul anual fondul de rezervă, care va fi de
până la 25 % din totalul profitului prevăzut în bilanţul anual, constituirea acestuia făcându-se
până va atinge 45 % din capitalul social.
23.2. Adunarea generală poate stabili cota-parte din profit pentru constituirea de fonduri pentru
dezvoltare, investiţii, reparaţii capitale şi alte fonduri prevăzut de lege.
23.3. Profitul rezultat constituie baza de calcul pentru stabilirea impozitului datorat bugetului de
stat.
23.4. După deducerea impozitului legal datorat bugetului de stat, profitul realizat se stabileşte pe
cote-părţi, sub forma dividendelor ce se plătesc fiecărui asociat proporţional cu aportul fiecăruia
la capitalul social şi cu activitatea fiecăruia în cadrul societăţii, în baza hotărârilor Adunării
generale în acest sens.
23.5. În cazul în care societatea înregistrează pierderi, asociaţii sunt obligaţi să analizeze cauzele
şi să ia măsurile ce se impun.
CAPITOLUL VI - CONTROLUL ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII
24. CONTROLUL ASOCIAŢILOR
24.1. Oricare dintre asociaţi are dreptul de a verifica situaţia financiară a societăţii, de a cere şi a
primi date privind situaţia patrimoniului, a veniturilor şi a pierderilor, şi orice alte date legate de
activitatea socială şi au acces la documentele acesteia.
24.2. Pentru efectuarea unor operaţii de verificare şi certificare a bilanţurilor şi a altor operaţiuni
financiar-contabile şi de trezorerie, asociaţii care deţin cel puţin 28 % din capitalul social au
dreptul de a cere folosirea serviciilor unei societăţi specializate sau ale unor experţi contabili
autorizaţi.
25. COMISIA DE CENZORI
25.1. Gestionarea societăţii poate fi controlată de o comisie din cel puţin 3 cenzori care trebuie să
depună o garanţie egală cu 1/3 din garanţia stabilită pentru administrator. Garanţia rămâne în
casa societăţii şi va fi restituită cenzorului doar dacă Adunarea generală va ratifica activitatea
desfăşurată pe parcursul exerciţiului.
25.2. Cenzorii se reunesc la sediul social, dacă nu au stabilit un alt loc şi pot lucra individual sau
colectiv. Asupra raporturilor ce vor fi prezentate Adunării generale vor conlucra toţi cenzorii, iar
în cazul neconcordanţelor, se vor întocmi rapoarte separate.

5
25.3. Întrunirile comisiei de cenzori sunt convocate de oricare dintre cenzori, de administrator
sau de asociaţii care deţin cel puţin 28 % din capitalul social.
26. ATRIBUŢIILE COMISIEI DE CENZORI ŞI RESPONSABILITATEA CENZORILOR
26.1. Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:
 pe perioada exerciţiului financiar supraveghează gestiunea societăţii, are drept de control
asupra evidenţei societăţii, a modului în care sunt folosite mijloacele fixe, circulante şi
fondurile băneşti, titlurile de valoare ale societăţii, întocmind şi prezentând
Administratorului şi Adunării generale rapoarte privind observaţiile făcute şi eventualele
propuneri;
 la închiderea exerciţiului financiar, verifică dacă bilanţul şi contul de profit şi pierderi sunt
legal elaborate şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea sunt ţinute regulamentar şi dacă
evaluarea patrimoniului a fost făcută conform normelor stabilite pentru elaborarea
bilanţului, prezentând un raport scris în care specifică observaţiile făcute şi propunerile
privind modificarea sau aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi;
 poate cere convocarea Adunării generale, în cazul în care aceasta nu este convocată de
Administrator sau când se ivesc situaţii ce necesită o rezolvare urgentă;
 controlează dacă dispoziţiile legale ale actului constitutiv şi ale Adunării generale sunt
respectate de către administrator sau de către lichidatori;
 îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de actul constitutiv sau de hotărârile
Adunării generale a asociaţilor.
26.2. Cenzorii răspund în faţa societăţii conform legii, putând fi revocaţi sau suspendaţi de
Adunarea generală.
CAPITOLUL VII - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂŢII ŞI EXCLUDEREA
ASOCIAŢILOR
27. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂŢII
27.1. Adunarea generală a asociaţilor poate hotărî transformarea formei juridice a societăţii.
27.2. Modificarea formei juridice a societăţii devine opozabilă terţilor numai după îndeplinirea
formalităţilor de autentificare, autorizare, publicitate, înmatriculare şi înregistrare, cerute de lege
la înfiinţare.
28. EXCLUDEREA ASOCIAŢILOR
28.1. Poate fi exclus din societate:
 asociatul care a devenit legalmente incapabil;
 asociatul care nu-şi îndeplineşte obligaţiile potrivit prezentului Act constitutiv sau în cazul
în care acţionează împotriva intereselor societăţii;
 asociatul care nu-şi efectuează aportul la care s-a obligat;
 asociatul administrator care comite fraude în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura
asociaţilor sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.
28.2. Excluderea se cere instanţei judecătoreşti de oricare asociat sau de Adunarea generală după
rămânerea sa definitivă, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial, înmatriculată în Registrul
Comerţului şi înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice.
28.3. Asociatul exclus, pe de o parte, răspunde de pierderi, iar pe de altă parte, are dreptul şi la
profit până în ziua excluderii sale, dar nu va fi îndrituit să solicite regularizarea lor financiară
până ce acestea nu vor fi repartizate conform clauzelor prezentului Act constitutiv.
28.4. Asociatul exclus are dreptul la restituirea contravalorii aportului său la capitalul social,
evaluat oficial la data respectivă, după deducerea eventualelor creanţe ale societăţii din
contravaloarea aportului mai sus menţionat.
CAPITOLUL VIII - DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII
29. DIZOLVAREA SOCIETĂŢII
29.1. Au ca efect dizolvarea societăţii şi dau dreptul fiecărui asociat să ceară deschiderea
procedurii lichidării acesteia următoarele:
 trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii;
6
 imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea acestuia;
 declararea nulităţii societăţii;
 hotărârea Adunării generale;
 hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice;
 falimentul societăţii;
 în orice alte situaţii, prin hotărârea AGA, luată cu unanimitate de voturi.
30. LICHIDAREA SOCIETĂŢII
30.1. Lichidarea societăţii se face de către unul sau mai mulţi lichidatori, numiţi de Adunarea
generală. Aceştia vor putea fi persoane fizice sau juridice.
30.2. Din momentul intrării în funcţiune a lichidatorilor, mandatul administratorului încetează,
aceştia nemaiputând întreprinde noi operaţiuni în numele societăţii.
30.3. Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorul.
30.4. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Adunării generale.
30.5. Lichidatorii pot apărea în faţa instanţelor judecătoreşti şi pot încheia tranzacţii şi
compromisuri cu creditorii societăţii.
30.6. Lichidatorii pot înştiinţa pe creditori, printr-un anunţ public, despre lichidarea societăţii,
cerându-le să-şi prezinte pretenţiile într-o anumită perioadă fixată. Creditorilor cunoscuţi
societăţii li se va trimite un anunţ separat.
30.7. Lichidatorii care efectuează noi operaţiuni, ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt
răspunzători, personal şi în solidar, de executarea acestora.
30.8. Din sumele rezultate din lichidarea societăţii vor fi satisfăcuţi creditorii privilegiaţi şi apoi
ceilalţi creditori.
30.9. Lichidatorii vor întocmi bilanţul de lichidare şi vor face propuneri de repartizare între
asociaţi a rezultatelor financiare ale lichidării, conform calculului şi repartizării beneficiilor şi
pierderilor, aprobat de Adunarea generală, ţinându-se cont de cotele de participare ale acestora la
capitalul social, precum şi de activitatea efectivă a fiecăruia la bunul mers al societăţii.
30.10. Pe baza bilanţului de lichidare, lichidatorii vor întocmi acte, în formă autentică, ce vor
urma cursul impus de lege. După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea
societăţii din registrul comerţului.
30.11. Toate documentele emise de societate în perioada lichidării vor conţine denumirea
societăţii, urmată de cuvintele "societate în lichidare".
CAPITOLUL IX - SOLUŢIONAREA DIFERENDELOR
31. COMPETENŢA DE SOLUŢIONARE
31.1. Toate litigiile intervenite în legătură cu interpretarea sau executarea prezentului Act
constitutiv vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă.
31.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe care amiabilă, părţile se vor adresa
instanţelor judecătoreşti competente.
CAPITOLUL X - CLAUZE FINALE
32.1. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu orice alte dispoziţii legale
aplicabile societăţilor comerciale.
32.2. Prezentul Act constitutiv intră în vigoare după înmatricularea sa în Registrul Comerţului.
32.3. Prezentul Act constitutiv s-a încheiat în Suceava, astăzi, 14.11.2014, data autentificării, în 5
(cinci) exemplare originale, redactate şi dactilografiate de către Aurel Cristea, din care s-au
eliberat părţilor 3 (trei) exemplare autentificate.

ASOCIATI:
Precub Irina ____________________
__________________

Lungu Diana Mihaela

7
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
Încheiat astăzi 29.11.2016 la Suceava

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Subsemnatul Arnăut Vasile domiciliat în Suceava, str. Semicercului, nr. 16, județul
Suceava, identificat cu B.I. seria SV nr. 804696, eliberat de SPCLEP SUCEAVA, cod numeric
personal 2940426468319 în calitate de proprietar, şi
S.C. „Premium Spa” S.R.L. reprezentată de D-na Lungu Diana-Mihaela, domiciliată în
Orașul Fălticeni, judeţ Suceava, identificată cu B.I. seria XV nr. 096817 eliberat de SPCLEP
Fălticeni, cod numeric personal 2970925336395, în calitate de chiriaș
au convenit să încheie prezentul contract de vânzare-cumpărare cu respectarea următoarelor
clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Proprietarul declară că închiriază chiriaşului apartamentul nr. 2 din imobilul situat în
Suceava, str. George Enescu nr. 35, bloc E, et. Parter, ap. 2, judeţ Suceava, compus din 4
camere, cu o suprafaţă utilă de 78 mp, nemobilat.
2.2. Spaţiul închiriat este dat în folosinţa chiriaşului pentru a servi drept sediu social al firmei
S.C. „Premium SPA” S.R.L., proprietarul declarând că este de acord cu această folosinţă.
2.3. Spaţiul închiriat ce face obiectul prezentului contract va fi dat în folosinţa chiriaşului pe baza
unui proces verbal de predare-primire în care se va consemna descrierea imobilului, starea
acestuia, obiectele de inventar predate, suprafaţa efectivă.
Procesul verbal de predare-primire va constitui anexă la contract şi se va încheia la
data predării apartamentului.
III. VALOAREA CONTRACTULUI ŞI MODALITATEA DE PLATĂ
3.1. Chiria pentru folosirea spaţiului prevăzut la art. 1 este de 1125 lei/lună.
3.2. Chiria include toate taxele ocazionate de încheierea şi înregistrarea prezentului contract la
autorităţile competente, acestea fiind suportate de către proprietar.
3.3. Plata chiriei se va face în prima zi lucrătoare, în avans, pentru luna în curs
3.4. Plata se poate efectua în numerar, personal proprietarului sau în contul bancar cu nr.
RO59BTRLRONCRT0267943158 deschis la Banca Transilvania – Sucursala Suceava
3.5. În cazul în care chiriaşul nu respectă termenul scadent, întârziind cu plata chiriei, va suporta
penalităţi de întârziere de 0,15% pe zi, calculate la suma datorată.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Apartamentul se va închiria pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 29.11.2016 până la
data de 29.11.2021.
4.2. În cazul în care niciuna dintre părţi nu-şi va manifesta voinţa cu privire la încetarea
contractului până la data încheierii perioadei contractuale, contractul de închiriere se va prelungi
automat pentru o perioadă de 1 an de zile.
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
5.1. Obligaţiile proprietarului
5.1.1. Să pună la dispoziţia chiriaşului, în stare bună de folosinţă, spaţiul închiriat, conform
procesului verbal de predare-primire descris la pct. 2.4., semnat de ambele părţi.
5.1.2. Să asigure funcţionarea în stare bună a utilităţilor aferente şi să nu întreprindă nici o
acţiune de natură a întrerupe furnizarea utilităţilor (electricitate, gaze, apă) aferente spaţiului
închiriat.
5.1.3. Să efectueze reparaţii capitale, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile art. 1421,
alin. (2) C. civ.
5.1.4. Să-i asigure chiriaşului folosinţa liniştită şi netulburată a spaţiului şi să îl asigure pe acesta
împotriva oricărei evicţiuni, conform art. 1422 Cod civil.
5.1.5. Să nu efectueze acte care ar putea restrânge folosinţa spaţiului închiriat.
5.2. Obligaţiile chiriaşului
12
5.2.1. Să folosească spaţiul închiriat potrivit destinaţiei prevăzute în contract şi să îl exploateze
corespunzător, evitând distrugerea, degradarea sau deteriorarea construcţiilor şi accesoriilor
acestora.
5.2.2. Să efectueze plata chiriei lunar în condiţiile şi la termenul prevăzut în prezentul contract.
5.2.3. Să suporte cheltuielile de întreţinere care rezultă din folosinţa exclusivă a imobilului pe
toată durata contractului;
5.2.4. La încetarea contractului, să predea suprafaţa închiriată în termen de 10 zile lucrătoare, în
bună stare, mai puţin uzura normală datorată folosinţei (pe baza unui proces verbal de predare-
primire). Cu această ocazie, proprietarul nu va putea ridica pretenţii izvorâte din constatarea
uzurii datorate folosinţei normale a spaţiului închiriat.
5.2.5. Să execute la timp şi în condiţii optime, pe cheltuiala proprie, mici reparaţii locative
precum şi cele ocazionate de degradările produse imobilului prin culpa sa.
5.2.6. Să nu afecteze structura de rezistenţă şi să nu schimbe destinaţia spaţiului închiriat.
VI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
6.1. Părţile vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea oricăror conflicte legate de sau
decurgând din prezentul contract pe cale amiabilă.
6.2. Orice conflict în legătură cu sau decurgând din prezentul contract care nu a fost rezolvat
pe cale amiabilă se va rezolva de către instanţele judecătoreşti competente
VII. CLAUZE FINALE
7.1. Proprietarul declară pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile legii pentru fals în
declaraţii, că toate bunurile ce fac obiectul prezentei închirieri sunt proprietatea sa, nu sunt
afectate de nici o sarcină în favoarea vreunui terţ si nu fac obiectul nici unei urmăriri sau
executări legale.
7.2. Dispoziţiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului Civil, precum şi cu
toate reglementările legale în vigoare referitoare la locaţiune.
Prezentul contract a fost încheiat în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte
contractantă şi unul pentru a fi înregistrat la autorităţile fiscale competente.

PROPRIETAR
CHIRIAŞ
_____________________
_____________________

13
EXTRAS DE CONT
________________________________________________________________________________
| Banca Transilvania S.A. Nr. de înregistrare 309 din 12.11.2016 |
| Str. G. Barițiu nr.8, Către SC Premium SPA SRL |
| Cluj-Napoca 400027 România Cont 2511 A13 8566458 1325 RON2 |
| CUI RO 5022670 Nr. |
| ORCj12/4155/1993 |
| |
| |
| EXTRAS DE CONT |
| |
| Conform dispoziţiilor în vigoare, vă înştiinţăm că, în evidenţele noastre |
| contabile, la data de 12.11.2015, unitatea dvs. SC Relax TISA SRL figurează |
| cu următoarele debite: |
| |
|______________________________________________________________________________|
| Cont | IBAN | Sold |
|__________________________|__________________________|________________________|
|2511 A13 8566458 1325 RON2| RO5BTLRLRONCRT0232323101 | 700 Lei |
|__________________________|__________________________|________________________|
| | | |
|__________________________|__________________________|________________________|

(verso)
______________________________________________________________________________
| În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiţi acest extras |
| confirmat pentru suma acceptată, iar în cazul constatării de diferenţe să |
| anexaţi nota explicativă cuprinzând obiecţiile dvs. Prezentul extras de cont |
| ţine loc de conciliere conform procedurii arbitrale. |
| |
| Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului |
| Nicolae Tarcea financiar-contabil, |
| BANCA TRANSILVANIA
Precub Irina |
| SUCURSALA SUCEAVA |
| ............................. |
| 12.11.2013 |
| |
|______________________________________________________________________________|
CRIȘAN OANA-MONICA
| Unitatea debitoare Nr. de înregistrare 309 din 12.11.2016 |
| Banca Transilvania S.A. Către SC Relax Premium SRL |
| |
| Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de 700 (șapte sute) lei, |
| pentru achitarea am depus la bancă ordinul de plată nr. 245 din 09.11.2016 |
| |
| Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului |
| Nicolae Tarcea financiar-contabil, |
| BANCA TRANSILVANIA Precub Irina |
| SUCURSALA SUCEAVA |
| 12.11.2013 ............................ |
| |
| |
|______________________________________________________________________________|
CRIȘAN OANA-MONICA

14
Funcționarea întreprinderii

Definiții

Viziune
Centrul SPA "Premium SPA" își propune să obțină excelența în serviciile oferite, de a le
face cunoscute în oraș și nu numai, de a intra cu succes pe piața si de a ne menține pe termen
lung. În acest timp ne propunem să ne diversificam specializările pentru cucerirea unui segment
nou de piață. Vom putea realiza toate acestea în condiţii de înaltă calitate şi promptitudine
folosind personal calificat şi dedicat profesiei.

Misiune
Satisfacerea cerințelor clienților reprezintă misiunea noastră principală. Le ascultăm
dorințele și le oferim cele mai potrivite tratamente. Urmărim îmbunătățirea continuă a
performanțelor și a calității serviciilor oferite, pe baza observațiilor și a sesizărilor clienților.
Asigurăm toate resursele necesare, inclusiv instruirea și pregătirea continuă a personalului,
pentru dezvoltarea competențelor profesionale și a abilităților de a oferi servicii de cea mai bună
calitate. Astfel, urmărim: satisfacerea cerințelor clienților; crearea unui mediu intern favorabil
dezvoltării, menținerii și motivării capitalului uman; asigurarea resurselor umane, financiare,
materiale, tehnice și informaționale pentru realizarea obiectivelor propuse; stabilirea și
menținerea unor relații reciproc avantajoase cu furnizorii și clienții.

Obiective
a) Obiective fundamentale
 Economice:
1) Creșterea cifrei de afaceri și respectiv a profitului
2) Evoluarea serviciilor prestate de noi în unele de calitate
 Sociale
1) Îmbunătățirea condițiilor de muncă și a nivelului salariilor.
2) Satisfacerea clienților prin calitatea, durabilitatea, flexibilitatea și prețul
produselor și serviciilor oferite.
b) Obiective specifice
1. Lansarea centrului SPA "Premium SPA" S.R.L în termen de 2 luni
2. În cursul primelor 12 luni să efectuăm o campanie de promovare pentru a face
cunoștință publicului serviciile Centrului SPA.
3. Satisfacerea a 70% din clientelă şi atragerea clienţilor noi prin îmbunătățirea serviciilor
existente și lansarea de servicii noi.

15
Să asigurăm angajaților noștri cursuri de perfecționare gratuite, pentru îmbunătățirea
calificării lor pe parcursul întregii activități a întreprinderii

Organizarea internă

Organigrama

Conducerea firmei şi funcţiile deţinute de fiecare student

Conducerea firmei este asigurată de Managerul acesteia, post ocupat de Lungu Diana
Mihaela. Precub Irina ocupă postul de contabil din cadrul Serviciului Contabilitate și Gestiune

16
financiară, iar Irimia Stefan este specialist resurse umane și informaționale din cadrul Serviciului
Resurse umane și Informaționale.

Regulament de organizare și funcționare


al S.C. PREMIUM SPA S.R.L.

I. Dispoziții Generale:
Art. 1
(1) Denumirea societății este "S.C. PREMIUM SPA S.R.L.” – numită în continuare
SOCIETATE.
(2) SOCIETATEA, este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu
răspundere limitată și își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Art. 2
(1) SOCIETATEA are sediul în Romania, Suceava, str. George Enescu nr. 35, bloc E, et. Parter,
ap. 2, judeţ Suceava.
(2) Schimbarea sediului social și înființarea de sucursale pot fi realizate în condițiile Actului
constitutiv al SOCIETĂȚII.
II. Scopul și obiectul de activitate
Art. 3 În activitatea sa, SOCIETATEA urmărește prestarea unor servicii de înfrumusețare
a corpului, de corectare a anumitor imperfecțiuni, de relaxare cu ajutorul celor mai bune
tratamente.
Art. 4 Obiectul de activitate al SOCIETĂȚII (conform nomenclatorului privind
clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN) cuprinde:
(1)Activitatea principală:
9604 - Activităţi de întreţinere corporală.
(2)Activități secundare:
4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi
pieţelor
8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
9313 Activităţi ale centrelor de fitness
9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare.
III. Organele de conducere
Art. 5 Organele de conducere ale SOCIETĂȚII sunt:
Adunarea Generală a Acționarilor;
Administratorul.
Art. 6 Adunarea Generala a Acționarilor
(1) Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) este organul suprem de conducere a SOCIETĂȚII.
(2) Adunările Generale ale Acționarilor pot fi ordinare sau extraordinare.
(3) Principalele atribuții ale Adunării Generale ordinare sunt următoarele:
 să discute, aprobe și/sau modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor
administratorului și ale auditorului financiar și să fixeze dividendul;
 să aleagă și să revoce administratorul;
 să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și planul de afaceri pe exercițiul financiar
următor;
 să aprobe categoriile, nivelul/plafoanele comisioanelor și a tarifelor practicate de
SOCIETATE pentru operațiunile specifice desfășurate în sistemul de înregistrare,
garantare, compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate,
administrat de SOCIETATE;
17
 să adopte strategii și politici privind dezvoltarea SOCIETAȚII.
(4) Adunarea Generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre
pentru orice schimbare intervenită în Actul Constitutiv (forma juridică, sediul, obiectul de
activitate, capitalul social).
Art. 7 Administratorul
(1) SOCIETATEA este condusă de un Administrator ale cărui prerogative sunt prevăzute în
Actul constitutiv și în deciziile Adunării Generale a Acționarilor.
(2) Administratorul are puteri depline pentru a administra SOCIETATEA fiind însărcinat cu
îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al
SOCIETĂȚII, cu excepția acelora pe care legea și Actul Constitutiv le rezervă explicit Adunării
Generale a Acționarilor.
(3) Conform prevederilor legale din Legea societăţilor comerciale nr.31/1990 republicată,
administratorii au următoarele obligaţii:
 să preia şi să păstreze toate actele oficiale privind înfiinţarea firmei;
 să administreze operaţiunile legale de încadrare în muncă a tuturor angajaţilor (fişa de
protecţie şi PSI, medicină muncii etc.);
 să stabilească şi să verifice programul de lucru;
 să gestioneze bunurile societăţii comerciale şi să verifica stocurile firmei;
 să ţină şi să verifice registrele solicitate de autorităţile competente conform legislaţiei
contabile;
 să îndeplinească toate angajamentele prestabilite în Actul Constitutiv al firmei
 să îndeplinească toate îndatoririle prestabilite de prevederile legislative;
 să realizeze deciziile fondatorilor firmei;
 să realizeze bilanţul firmei precum şi contul de beneficii şi pierderi al societăţii.
 să asigure achitarea dividendelor şi repartizarea beneficiilor în conformitate cu legislaţia
în vigoare.4
IV. Structura organizatorică și funcțională
Art. 8
(1) În vederea realizării obiectului de activitate prevăzut la art.4, SOCIETATEA își va asigura
logistica și personalul de specialitate necesare funcționării în condiții optime.
(2) Organigrama SOCIETĂȚII este prezentata în Anexa nr. 1. Numărul maxim de posturi se
stabilește de către Administrator.
(3) Personalul de execuție din cadrul firmei se subordonează șefului de Departament Resurse
Umane și Informaționale.
(4) Personalul de execuție și cel de conducere răspund, conform principiului subordonării
ierarhice, pentru îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate.
(5) Atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile specifice fiecărui post din cadrul SOCIETĂȚII se
stabilesc prin fișa postului aprobată de Administratorul SOCIETĂȚII.
(6) Fișele posturilor se semnează de luare la cunoștința de către angajați.
Art. 9
(1) Personalul SOCIETĂȚII poate fi angajat cu contract individual de munca, pe durata
determinata sau nedeterminata, în condițiile legii.
(2) Angajarea în SOCIETATE se face pe posturile cuprinse în statul de funcții, aprobat prin
decizia Administratorului SOCIETĂȚII
(3) Salarizarea personalului de conducere și de execuție al SOCIETĂȚII se efectuează potrivit
Regulamentului de salarizare adoptat de Administrator și celorlalte reglementari aplicabile.
(4) Angajații SOCIETĂȚII sunt obligați sa cunoască și sa respecte prevederile Regulamentului
intern și ale prezentului Regulament.
V. Proceduri interne de lucru, supraveghere și control intern ale SOCIETĂȚII
Art. 10
4
http://www.businesscover.ro/25-02-2013-obligatiile-si-drepturile-administratorului-unei-societati-comerciale/
18
(1) Prezentul titlu conține norme-cadru menite să asigure, în cadrul SOCIETĂȚII, eficacitatea,
continuitatea și eficiența funcționarii SOCIETĂȚII, fiabilitatea informațiilor interne și externe și
conformitatea activității SOCIETĂȚII cu legile și politicile interne ale SOCIETĂȚII.
(2) Normele-cadru din prezentul titlu reglementează, fără a se limita la: structura organizaționala
a SOCIETĂȚII, regimul informațiilor, regimul documentelor și stampilelor SOCIETĂȚII, al
securității sistemelor informatice ale SOCIETĂȚII și al drepturilor de autor, precum și materia
conflictelor de interese în cadrul SOCIETĂȚII.
(3) Prezentul titlu are în vedere și Acquis-ul comunitar în domeniul controlului intern, alcătuit
din principii generale de buna practică, acceptate pe plan internațional și în Uniunea Europeana.
Art. 11 Organizarea SOCIETĂȚII
(1) Sarcinile și atribuțiile de serviciu, relațiile ierarhice dintre serviciile și posturile din
SOCIETATE, nivelul executiv sau de conducere, incompatibilitățile și nedemnitățile, aria și
limitele de competența, sfera relațională (relațiile ierarhice, funcționale, de control și de
reprezentare), posibilitatea delegării de competențe, modul de suplinire și de raportare ale
fiecărui post din statul de funcții al SOCIETĂȚII sunt descrise în fișele de post aprobate de
administratorul SOCIETĂȚII, cu respectarea organigramei anexate prezentului regulament.
(2) Administratorul SOCIETĂȚII va fi suplinit de către șefii de departamente desemnați,
departamente aflate în subordinea acestuia.
Șefii de departament sunt supliniți de către persoanele desemnate aflate în subordine.
Personalul cu funcții de execuție este suplinit de către alți angajați din cadrul aceluiași serviciu,
stabiliți de șeful de departament respectiv.
(3) Îndeplinirea obiectului de activitate și a misiunii SOCIETĂȚII reprezintă obiectivul
eforturilor tuturor angajaților SOCIETĂȚII.
Personalul SOCIETĂȚII trebuie sa asigure necondiționat și întocmai dispozițiile scrise sau
verbale ale șefilor ierarhici. Atunci când dispozițiile se refera la o situație speciala (precum
securitatea personalului și a bunurilor SOCIETĂȚII) sau în situația în care nevoile urgente ale
SOCIETĂȚII o cer, angajații SOCIETĂȚII sunt obligați sa execute dispozițiile primite, cu
respectarea dispozițiilor legii, chiar daca acestea nu corespund cu atribuțiile și obligațiile
generale ale acestora.
VI. Dispoziții tranzitorii și finale
Art. 12 Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către Administrator
și va fi adus la cunoștința întregului personal al SOCIETĂȚII prin grija Departamentului Resurse
Umane și Informaționale.

Analiza mediului ambiant al firmei

Analiza micromediului

Descrierea pieţei şi a serviciului prestat.


Piața SPA se află la început de drum, se dezvoltă constant, întrucât vine să răspundă
nevoii de relaxare și de îngrijire fizică și mentală a omului modern. Tendința de creștere este
vizibilă la nivelul numărului și amplorii centrelor aflate în faza de proiect în domeniul acesta.
Creșterea pieței SPA se datorează în primul rând schimbărilor recente care au intervenit în stilul
nostru de viață. Precăderea cu care căutam produse organice și alte alternative sănătoase ne-au

19
făcut să trecem, în materie de bunăstare fizică și psihică, de la tratament la prevenție, iar spa-ul a
devenit astfel o necesitate. 5
Inspirat din frumusețea naturală, Centrul SPA S.C. “ Premium SPA” S.R.L. oferă un
meniu diversificat de terapii de relaxare și frumusețe. Terapiile SPA pe care le propunem sunt
special concepute pentru a vă ajuta să vă relaxați corpul, mintea și sufletul, pentru a vă
detoxifica, reîntineri pielea, pentru a vă simți la plecare, echilibrat si revigorat din cap până
în picioare. Terapeuții noștri sunt educați să asculte, să recomande terapia potrivita, să facă tot
ceea ce au învățat pentru a vă relaxa corpul, mintea și vor încerca, pe perioada terapiei, să vă
alunge tensiunile conducându-vă, cu profesionalism și căldura, într-o lume noua, în care nimic
altceva nu mai contează.

Prezentarea clienților firmei


Clienții sunt chiar locuitorii acestui mic orășel care ne vizitează într-un mod fidel în
fiecare săptămână, lună sau an indiferent de momentul anotimpului. Putem spune că, clienții care
ne vizitează nu aparțin în mod neapărat unui sector de vârsta anume; de la copii cu vârsta de 5-6
ani însoțiți de părinții lor, adolescenți dornici de a-și regăsi echilibrul perfect între trup, minte și
suflet până la cei mai în vârstă bunici care vin la noi în speranța regăsirii stării de bine și de
liniște aproape ca în anii tinereții.

Furnizorii de mărfuri /intermediari


YON - KA România6
Adresa: Str. Academiei nr. 35-37 C, sector 1 , București.
YON – KA prezintă o gamă completă de produse faciale, corporale, cu o doza stabilă de uleiuri
esențiale, extracte din plante, acizi de fructe si elemente marine. Aceste tratamente aduc pielii
principiile active din plante şi energia vitalizantă şi reechilibrantă a uleiurilor esenţiale şi a
aromelor lor subtile.
SHANDIZ7
Adresa: Complexul Expo Market Doraly
SHANDIZ furnizează o gamă largă de lumânări, conuri și bețe parfumate, uleiuri esențiale și
sare aromată de baie.
PHYT'S MAKE- UP8
Adresa: Sararie 57, Iasi

5
http://www.wall-street.ro/slideshow/Lifestyle/101601/Cine-merge-la-spa-in-Romania-Intre-
moft-si-necesitate.html#ixzz2rJukJOMk 
6
http://www.desprespa.ro/Produse/Distribuitori-produse-cosmetice/Produse-cosmetice-profesionale/YON---KA-
Romania
7
http://www.shandiz.ro/lumanari-si-aromaterapie-19.html
8
http://www.desprespa.ro/Produse/Distribuitori-produse-cosmetice/Produse-Machiaj/Phyts-makeup
20
PHYT'S este singura marca care aduce pe piață o întreagă gamă de machiaj 100% natural.
PHYT’S dezvoltă, produce și comercializează în mod exclusiv cosmetice de origine naturală
certificate BIO recomandate și folosite de către esteticieni specializați.

Concurenta
Firma noastră se află în concurență cu centrul “Galaxy Beauty Center” localizat în
cartierul Obcini, din Suceava, fiind una dintre primele centre Spa specializate în diverse terapii
de relaxare și răsfăț. Din punct de vedere al factorului competitiv ținem să menționam faptul că
încă nu am atins un nivel maxim de dezvoltare în ceea ce privește sortimentul diversificat al
produselor și serviciilor puse la dispoziția potențialilor clienți. Trebuie să recunoaștem că
„Galaxy Beauty Center” dispune de anumite pachete Spa, cum ar fi: Pachetul Spa Mom
Pampering - special pentru gravide; Spa Party-pentru ocazii speciale precum și Cardul special
denumit “Spa în doi”.Compania noastră încă nu dispune de aceste pachete Spa pentru clienții
dornici să resimtă confortul psihic și fizic dar acesta nu este decât un impuls în ceea ce privește
evoluția și chiar inovația firmei noastre într-un viitor apropiat.

Relația cu organismele publice


În vederea urmării pașilor pentru dezvoltarea și funcționarea programelor de terapie din
cadrul companiei noastre am fost nevoiți să apelăm la un credit bancar pe termen scurt pentru
aprovizionarea cu uleiuri de masaj, creme, obiecte de unică folosință, săruri și restul produselor
necesare terapiilor. A fost un credit cu rambursare în timp de 2 ani dar grație succesului
companiei am reușit să ne acoperim aceasta datorie iar astăzi ne bazăm doar pe resursele noastre
financiare de care dispunem.

Analiza SWOT

Puncte tari (S) Puncte slabe (W)


 Nivel profesional al terapeuților,
 Lipsa pachetelor de tip “all inclusive” și a
calitatea echipei;
abonamentelor;
 Feedback-ul cu clienții ne ajuta pentru a
 Promovare deficitară (lipsa unei pagini
ne consolida și îmbunătăți serviciile.
web)
 Singurul Centru SPA din Cartierul George
 Firma nu este asigurată;
Enescu cartier cu cea mai mare densitate
 Spațiu mic.
a populației din municipiul Suceava.
 Prețuri accesibile.
Oportunități (O) Riscuri (T)

21
 Urmărirea tendințelor actuale care  Apariția concurentei;
vizează atât sănătatea cât și frumusețea.  Actuala criza economică;
 Lărgirea spațiului.  Preturi medii practicate în tara.
 Extinderea gamei de servicii prestate.  Inflația

Justificare și interpretare
În urma întocmirii analizei SWOT a firmei noastre putem afirma faptul că suntem
mulțumiți de pe urma lucrării personalului nostru calificat în domeniul cosmetologiei si
tratamentelor terapeutice. Ne bucurăm de menținerea feedback-lui cu clienții noștii și vom
continua să le oferim servicii și produse de îngrijire corporală la prețuri cât mai accesibile. Deși
nu ne place, trebuie să recunoaștem că actuala piață comercială se afla sub stăpânirea și
amenințarea permanentă a factorului concurenței, precum și actuala criză economică ne afectează
activitatea firmei într-o proporție destul de ridicată.
Din analiza SWOT a firmei, am stabilit împreună cu ceilalți membrii ai conducerii noastre și
câteva puncte slabe care nu sunt tocmai în beneficiul firmei noastre, dar pe care trebuie să le
avem în vedere. SC”Premim Spa”S.R.L. nu dispune de pachetele de tip”all inclusive” pentru a le
oferi clienților noștri. Ne desfășuram activitatea intr-un spațiu restrâns datorită lipsei resurselor
financiare suficiente și a faptului că încă nu suntem pregătiți din punct de vedere al experienței
noastre pe piața economica. Ca și obiective ne propunem o lărgire a spațiului într-un viitor
apropiat, precum și adoptarea unei game extinse de servicii pe care să le putem presta pentru
clienții noștii.
Suntem mulțumiți de clienții care ne vizitează în mod frecvent, dar dam dovada în
continuare de mai multa vigilenta în urmărirea tendințelor actuale care vizează scopul activității
noastre în ceea ce privește redescoperirea echilibrului sănătății și al frumuseții.

Fisa Postului
1. Denumirea compartimentului:
Cosmetologie și tratamente faciale
2. Denumirea postului:
Cosmetician
3. Numele si prenumele salariatului:
Mihăilă Denisa
4. Se subordonează:
Lungu Diana-Mihaela - șef Departament Resurse Umane și Informaționale
5. Pregătirea si experiența:
Școală de calificare în domeniu
îndemânare manuală.
6. Responsabilității și sarcini:
Cosmeticienii și lucrătorii din saloanele de frumusețe fac munca de profesioniști în tratamentul
de întreținere a tenului.
22
 să examineze din punct de vedere profesional tenul și să decidă ce tratament și ce produse
se pot aplica;
 să curețe și să supună tenul la baia de aburi;
 să îndepărteze părul nedorit;
 să facă masaje cosmetice;
 să pregătească și să aplice creme faciale;
 să aplice machiaje profesionale;
 să dea sfaturi despre tratamentul cosmetic al tenului;
 să facă teste si să recomande cosmetice noi;
 să se ocupe de comandarea și cumpărarea cosmeticelor.
Contactul cu diferite substanțe chimice este inevitabil.
7. Responsabilitățile postului:
In raport cu aparatura si materialele utilizate: băile de aburi, ace de depilat, pensete,
lămpi, lupe, cosmetice medicinale si decorative (măști, creme, loțiuni, farduri).

Semnaturi:

Angajat: Mihăilă Denisa Angajator: Lungu Diana Mihaela


__________________________ __________________________

RELAX Data semnarii:03.01.2016


TISA
S.R.L.

23
Politica firmei S.C. „Premim Spa” S.R.L.
Lansarea centrului SPA Premin a fost preconizată pentru luna ianuarie a anului 2016. Pe
parcursul primei luni programăm să desfășurăm acțiunea „2 la preț de 1”. Aceasta presupune că
dacă vii la salon cu un prieten achiți doar un tratament, sperând că aceasta ne va ajuta să atragem
mai mulți clienți. În plus pe parcursul primelor două luni de la deschiderea Centrului Premium
Spa vom adopta o politică de promovare. În lunile ianuarie, februarie 2016 vom promova prin
intermediul bannerelor și fluturașilor, acestea fiind distribuite prin școli, universitate și pe
străzile din oraș. O următoare promovare urmând prin lunile iunie și iulie de data aceasta se va
face la radio și ziare, în acest fel sperăm sa devenim mai cunoscuți și vom avea șansa de a avea
din ce în ce mai mulți clienți. O următoare promovare am planificat-o pentru sfârșitul primului
an de activitate. Ea va consta în lansarea unei pagini web, considerând că avem nevoie de o
promovare prin intermediul internetului care este cea mai sigură și accesibilă formă de
promovare și care sigur dă rezultate.
După ce am prins mersul afacerii cu forțe noi și mai mult curaj în cea de a doua jumătate
a primului an planificăm să punem la dispoziția clienților un nou tip de tratament corporal numit
Hamman. Cu această ocazie ne punem în plan să achităm cursuri de perfecționare pentru maseze.
În perioada sărbătorilor de iarnă ne-am propus să acordăm un discount clienților noștri fideli fie
mici cadouri sub forma de abonamente la reducere pentru anul viitor sau produse pe care le
folosim noi în cadrul tratamentelor.
Din anul doi ne-am gândit, să introducem în gama serviciilor de tratamentul facial și
serviciul de machiaj. Am angajat un cosmetician, după ce acesta a dat dovadă de persoană de
încredere, a mulțumit multe persoane care s-au lăsat pe mâna lui și i-am oferit ca un fel de primă
două luni de perfecționare pentru a fi la cunoștință cu ultimele trenduri ce țin de machiaj.
Începând cu perioada anului 2017 am pus la dispoziția clienților opțiunea de a alege
abonamentul potrivit la masajul dorit, iar la finele celui de al doilea an ne-am propus să
deschidem în cadrul companiei și serviciul Marketing și Aprovizionare.

24
Factură Fiscală
Furnizor: Client:
S.C. Yon Ka Seria: A SC „Premium SPA”SRL
Numar: 001
Nr. reg: J24/2673/2000 Data: 04.01.2016 Nr. reg: J54/2354/2013
CUI: RO56894325 Cota TVA: 24% CUI: RO 56894325
Localitate: Bucuresti Localitate: Suceava
Adresa: Str. Academiei nr. 35-37 C, Adresa: str. George Enescu nr. 35,
sector 1 bl E, et. Parter, ap. 2,

Banca: BRD Banca: Transilvania


Cont: Cont:
ROBRDRLRONCRT0535326349 RO5BTLRLRONCRT0232323101

Preț Unitar
Nr U.M Valoare Valoare TVA
Denumirea produselor Cant. (fără TVA)
crt . - LEI - - LEI -
- LEI -
Creme pentru tratamente
1 cutie 1 300 300 72
corporale
 Creme pentru
 2 cutie 1 200 200 48
tratamente faciale
 3  Uleiuri masaj cutie 1 100 100 24
               
Completat de:  
  CNP: 1700424442563          
Se Date Privind Expediția: 144
mnatura si Stampila Delegat: Ștefan Morariu Total 600
Total TVA
Furnizorului: BI/CI Seria: B Nr: 246895
Elib: 26.04.1997 Total
744
Mijloc Transport: Auto plata
Număr: B 908
Expedierea s-a făcut în
prezenta noastră la Semnătura de primire:
Data 04.01.2016 ora 9:00
Termen Plata: 15 zile

25
Salarizarea personalului şi plata salariilor
S.C. „Premium SPA”S.R.L
CUI. RO 56894325
Nr. Reg Com – J54/2354/2015
Stat de salarii
D/oNr.

Numele si Salariu de Salariul CAS Somaj CASS Venit Deduc. Venit Impozit Salariu
prenumele încadrare realizat 10,50% 0,50% 5,50% brut Pers. impozabil 16% net
1 Arnăut Irina Ioana 800,00 800,00 84,00 4,00 44,00 668,00 250,00 418,00 66,88 601,12
2 Vrînceanu Mădălina 800,00 800,00 84,00 4,00 44,00 668,00 250,00 418,00 66,88 601,12
3 Cremene Grigore 800,00 800,00 84,00 4,00 44,00 668,00 250,00 418,00 66,88 601,12
4 Moraru Adriana 400,00 400,00 42,00 2,00 22,00 334,00 250,00 334,00
TOTAL 2800,00 2800,00 294,00 14,00 154,00 2338,00 1000,00 1254,00 200,64 2137,36

Contribuții salariat
CAS Șomaj CASS
Salariul realizat Impozit Total
10,50% 0,50% 5,50%
2800,00 294,00 14,00 154,00 200,64 662,64

Contribuții angajator
Fondul de Camera de
CAS CASS Șomaj FNUASS9 Gar.Cr10
Salariul realizat accidente muncă TOTAL
20,80% 5,20% 0,50% 0,159% 0,85% 0,25% 0,75%
2800,00 582,40 145,60 14,00 4,45 23,80 7,00 21,00 798,25
Exerciţiu financiar

9
Fondul național unic de asigurări sociale pentru sănătate
10
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
36
Venituri
Venituri din Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
Preţ Total
exploatare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tratamente corporale (masaj)
Tratament expres
70 840 980 1050 1190 1260 1050 1050 980 980 1120 1330 1540 13370
pentru picioare.
Tratament pentru
90 630 720 810 810 900 1080 1080 1170 1170 1350 1350 1350 12420
slăbire
Tratament Hamman
(relaxant,
90 900 1080 1080 1170 1350 1530 4530 11640
detoxificant,
purificator)
Masaj terapeutic 60 600 660 780 780 840 780 840 960 960 1020 1020 1080 10320
Tratamente faciale
Tratament hidratant
60 720 780 780 960 1080 1260 1320 1380 1200 1080 900 600 12060
purifiant
Tratamente pentru
60 660 660 780 840 840 960 960 1020 1020 1080 1080 1140 11040
ten gras
Tratament facial
200 200 200 400 800 1200 1800 1600 1000 800 8000
pentru pete
Tratament anti rid 140 280 420 560 700 840 980 980 1400 1400 1540 1680 1680 12460
Aromaterapie
Aromaterapie
combinată cu masaj 120 960 960 1200 1680 1800 1800 1920 2160 2520 3000 3240 3240 24480
facial
Total Venituri 4690 5380 6160 7360 8360 10010 11030 11750 11420 12340 12130 15160 115790

37
Cheltuieli
Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
Cheltuieli Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cheltuieli de exploatare
cu materii prime 1000 750 800 850 1000 1200 1000 1000 1150 1200 1200 1250 12400
cu lucrările şi serviciile
3075 3225 1475 1855 1405 1705 1805 1405 1405 1405 1575 1525 21860
executate de terţi
cu impozite şi taxe 337 690 970 1206 1370 1593 1810 2026 1934 2102 2028 2615 18680
cu personalul 3598 3598 3598 3598 3598 3598 3598 3598 3598 3598 3598 3598 43179
Cheltuieli financiare
privind dobânzile 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 16680
Cheltuieli excepţionale
Despăgubiri 200 200 400
Amenzi 200 200 400
Donaţii 200 200 400
Total 9400 9853 8233 9099 8764 9686 9603 9620 9477 9895 9792 10578 113999

38
Profit
Venituri Anul I Anul II
venituri din exploatare 115790 121580
Venituri financiare 0 0
Venituri excepţionale 0 0
Total 115790 121580

Cheltuieli Anul I Anul II


Cheltuieli de exploatare 96119 96119
Cheltuieli financiare 16680 16680
Cheltuieli excepţionale 1200
Total

Estimaţi obţinerea de profit, mai exact, din ce lună sau an credeţi ca firma dvs.
poate obţine profit.

Cred ca firma noastră ar putea obține profit din anul 4 atunci când creditul pe care l-am
contractat va fi achitat iar firma și-ar crea un portofoliu de clientela fidelă. Profitul obținut va fi
reinvestit în firma pentru o ulterioară extindere a afacerii care ar viza deschiderea unui centru de
fitness.

39
Bibliografie

1) http://www.desprespa.ro/Centre-SPA

2) http://www.unireaspa.ro/userfiles/files/UnireaSPA-Prezentare-Servicii.pdf

3) http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae

4) http://www.modele-acte.home.ro/contr-inchiriere2.html - Contract de închiriere

5) http://www.oradea-online.ro/formulare/forms/Formulare contabile tipizate/902_EXTRAS


DE CONT.doc – Extras de cont

6) http://www.casadecompensare.ro/docs/ROF%20CCB%20aprobat%20prin%20D
%20919_14.06.07.doc Regulament de organizare și funcționare

7) http://contabilitateafirmei.manager.ro/fise-de-post/fisa_de_post_cosmetician.htm – Fișa
postului

8) http://www.asom.ro/Contract_de_prestari_servicii_model_1.doc - Contract prestări servicii

9) http://www.dspb.ro/documente/interne/docs/ServiciulAchizitiiPublice/Formular_nr3-
Contract de furnizare.doc – Contract de furnizare

10) http://modele-documente.info/wp-content/uploads/2013/02/Model-Factura-fiscala-Excel.xlsx
– Factura fiscală

11) http://innovativehrromania.wordpress.com/2013/02/14/model-stat-plata-in-excel-cu-formule/
- Stat de plată

12) http://www.calcule.ro/Calcul-Salarii/Brut-la-net-program-normal.aspx

40

S-ar putea să vă placă și