Sunteți pe pagina 1din 4

Fisa de documentare angajate într-o acţiune.

Se vorbeşte şi de capitalul uman al


PIATA CAPITALURILOR sau PIATA FINANCIARA unei firme – forţa creatoare a personalului angajat.
Pentru înţelegerea mecanismului de funcţionare a pieţei
DEF. Piaţa financiară (a capitalurilor) se desprinde ca un financiare este necesară caracterizarea succintă a acţiunilor şi
segment special de piaţă, avandu-se în vedere instrumentele obligaţiunilor – principale instrumente ale acestei pieţe.
financiare proprii şi rolul lor în creşterea economică. Piaţa Acţiunile, ca unităţi divizionare ale capitalului social al unei
financiară operează cu instrumente proprii: acţiuni şi firme, sunt înscrisuri (documente) de valoare (hârtii de valoare)
obligaţiuni, iar relaţiile dintre operatorii de pe piaţa financiară purtătoare de însemne de identificare speciale: numele firmei
sunt diferite de relaţiile stabilite între operatorii de pe piaţa emitente, valoarea nominală, serie, data emiterii, numărul de
monetară. ordine, semnatura reprezentantului firmei emitente.Ţinand cont
Cererea pe piaţa financiară este legată direct de nevoia de de valoarea nominală a unei acţiuni şi de capitalul social total
investiţii productive. Investitorii de pe piaţa financiară, atat al firmei constituite, rezultă prin raportare numărul total al
persoane fizice cât şi persoane juridice au cu totul alte intenţii acţiunilor emise (respectiv numărul total ipotetic al acţionarilor
şi interese decât beneficiarii de credite; totodată băncile dacă fiecare ar cumpara câte o acţiune).Cumpărătorul unei
comerciale au pe piaţa financiară un rol secundar (minor). astfel de acţiuni este investitor în afacere; acţionar care se
Uneori sunt chiar ocolite de anumite segmente ale pieţei bucură de drepturi şi are obligaţiile care decurg din statutul de
financiare unde rolul preponderent este deţinut de alte instituţii acţionar conform legii (dreptul de vot ,…conducere
publice şi/sau private. etc.)Acţiunile sunt purtătoare de venituri variabile care poartă
Conţinutul şi formele pieţei Conceptul de capital în literatura denumirea de dividend: cu cât sunt mai mari profiturile firmei
economică s-a bucurat de o atenţie specială fiind abordat într- constituite, cu atât sunt mai mari dividendele per acâiune (şi
o mare diversitate de sensuri. Aşa de exemplu au fost definite: desigur per acţionar) şi invers un profit în scădere sau zero
capitalul bănesc fix, nominal, productiv, real, social, uman generează un dividend diminuat sau zero.
etc.Capitalul bănesc – formă a capitalului avansat în afacerile Obligatiunile sunt titluri de valoare, unităţi divizionare ale unui
unei firme, parte a capitalului în funcţiune care participă la un credit total angajat de o firmă (sau administraţie publică
circuit specific, în funcţie de obiectul de activitate al firmei; centrală/locală) pentru realizarea unei investiţii. La scadenţă
Capitalul de risc - este capitalul investit în activităţi cu un grad instituţia emitentă este obligată să restituie contravaloarea
ridicat de risc şi care se individualizează pe proiecte, riscul obligaţiilor plus dobanda certă la care s-au angajat, indiferent
fiind legat de evoluţia ratei dobânzii.Capitalul fictiv – este de situaţia economico-financiară. Deoarece garantează un
capitalul existent sub forma hârtiilor de valoare; el nu venit anual ferm, obligaţiile sunt denumite şi titluri de valoare
afectează economia reală ci constituie numai un titlu asupra cu venit fix.Cumpărătorii de obligaţiuni (sau deţinătorii) sunt
unui venit viitor.Capitalul real – este capitalul existent în denumiţi şi obligatori şi au calitatea de creditori faţă de emitent.
economia reală, sub forma de mijloace de producţie şi care Segmentarea pietei capitalurilor se face în două componente:
serveşte la producerea altor bunuri materiale.Capitalul social – a – piaţa financiară primară care cuprinde emisiunea şi
este volumul total de capital emis de o societate comercială de atragerea – cumpărarea de titluri de valoare noi; emitenţii
capital sub forma de acţiuni sau “părţi sociale” în cazul intenţioneaza să facă rost de capital lichid necesar creării de
S.R.L.Capitalul uman – este stocul de cunoştinţe profesionale , noi capacităţi de producţie; cumpărătorii doresc să-şi plaseze
deprinderi şi abilităţi al unei persoane (sau colectivităţi) economiile şi să devină investitori (creditori); preţul de vânzare
denumit curs poate fi valoarea nominală sau o valoare sub pari contractul forward - este un acord privat de a cumpăra sau a
(mai mică) respectiv al pari (peste valoarea nominală). vinde, de a livra şi respectiv de a plăti la o anumită dată
b – piaţa financiară secundară – cuprinde ansamblul viitoare o marfă, valută sau un activ financiar la un preţ stabilit
tranzacţiilor financiare ale titlurilor deja existente pe piaţă, în în momentul încheierii tranzacţiei - contractul futures - este un
circulaţie. Pe piaţa financiară secundară au loc revânzări şi angajament standardizat de a cumpăra sau vinde un activ,
recumpărări de titluri de valoare după cum sunt mai mult sau marfă, titlu financiar sau instrument monetar la un preţ stabilit
mai puţin interesaţi investitorii. Pe această piaţă tranzacţiile au în momentul încheierii tranzacţiei, cu lichidarea la o dată
loc prin intermediari autorizaţi , denumiţi brokeri, angajaţi la viitoare - opţiunile - contracte între un vânzător şi un
societăţi de brokerage sau independenţi. cumpărător care dau dreptul dar nu şi obligaţia de a cumpăra
Bursa reprezinta institutia centrala a pietei capitalurilor. sau a vinde la o anumită dată viitoare un activ, marfă, titlu
Bursa - ca formă organizată de schimb de mărfuri şi valori. În financiar sau instrument monetar, drept obţinut în sc
esenţă, noţiunea indică locul de întâlnire a negustorilor şi Bursa de Valori Bucureşti a fost reînfiinţată în anul 1995, prima
oamenilor de afaceri, în sensul unui spaţiu de concentrare a zi de tranzacţionare fiind 20 noiembrie 1995. Din momentul
cererii şi ofertei. Prin urmare bursa este o piaţă, care se redeschiderii, bursa a cunoscut o dezvoltare continuă. În acest
particularizează prin obiectul tranzacţiilor şi modul de moment numărul societăţilor listate este în jur de 60, printre
organizare şi funcţionare. În domeniul dreptului se apreciază acestea se numără societăţi importante în economia naţională,
că bursele sunt instituţii unde se negociază (se vând şi se precum SNP Petrom, Banca Română pentru Dezvoltare, cele
cumpără) valori mobiliare sau mărfuri, după o procedură 5 Societăţi de Investiţii Financiare, Banca Transilvania, etc.
anumită şi numai de către anumiţi intermediari, sub Rolul Bursei de Valori Bucuresti este:- de a furniza o piata
supravegherea autorităţilor. organizata pentru tranzactionarea valorilor mobiliare, -de a
Tipuri de contracte bursiere: contribui la cresterea lichiditatii valorilor mobiliare prin
contractul spot - are ca obiect o marfă prezentă, exista în concentrarea in piata a unui volum cat mai mare de valori
momentul încheierii contractului şi care urmează să fie livrată mobiliare, -de a contribui la formarea unor preturi care sa
şi achitată imediat reflecte in mod corespunzator relatia cerere-oferta si de a
disemina aceste preturi catre public.

Fisa de lucru
PIATA CAPITALURILOR sau PIATA FINANCIARA
1. Înlocuiti spaţiile libere cu cuvintele potrivite:
a. Capitalul bănesc ........................................................................................, parte a capitalului în funcţiune care participă la un
circuit specific, în funcţie de obiectul de activitate al firme
b. ..............................sunt titluri de valoare.............................................................. total angajat de o firmă (sau administraţie
publică centrală/locală) pentru realizarea unei investiţii.
c. .................................... are ca obiect o marfă prezentă, exista în momentul încheierii contractului şi care urmează să fie livrată
şi achitată imediat
2. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate sau false:
a. Piaţa financiară secundară nu cuprinde ansamblul tranzacţiilor financiare ale titlurilor deja existente pe piaţă, în circulaţie.
b. Bursa reprezinta institutia centrala a pietei capitalurilor.
c. Capitalul fictiv este capitalul existent sub forma hârtiilor de valoare; el nu afectează economia reală ci constituie numai un titlu
asupra unui venit viitor.
3. Faceti corespondenta intre coloane:
 contractul spot  care cuprinde emisiunea şi atragerea –
 piaţa financiară secundară cumpărarea de titluri de valoare noi; emitenţii
 capital banesc intenţioneaza să facă rost de capital lichid
 piaţa financiară primară necesar creării de noi capacităţi de
producţie;
 cuprinde ansamblul tranzacţiilor financiare
ale titlurilor deja existente pe piaţă, în
circulaţie.
 formă a capitalului avansat în afacerile unei
firme, parte a capitalului în funcţiune care
participă la un circuit specific, în funcţie de
obiectul de activitate al firmei
 are ca obiect o marfă prezentă, exista în
momentul încheierii contractului şi care
urmează să fie livrată şi achitată imediat

4. Formele pietei capitalului sunt:


 capital social
 capital uman
 contract spot
 contract forward
 contract futures
5. Definiti piata de capital...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și