Sunteți pe pagina 1din 8

28.05.

2020 6750/2019 somatie de plata - ROLII

ACASĂ (HTTP://WWW.ROLII.RO) » CĂUTARE (HTTP://WWW.ROLII.RO/CAUTARE) » 6750/2019

6750/2019
09-10-2019

Somatie de plata
Judecatoria CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA CLUJ-N_____
SECTIA CIVILA
 
Prezentul document este spus reglementărilor aferente sub incidenta Regulamentului
U.E. 2016/679
Cod ECLI    ECLI:RO:JDCLJ:2019:001.xxxxxx
Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX
 
ORDONANTA CIVILA NR.6750 /2019 /CC
Ședința   publica din data de 09 octombrie 2019
Instanta constituita din:
PREȘEDINTE: M______-M_____ O______
GREFIER: M______ P____
 
Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe creditoarea __________________________
SRL , in contradictoriu cu debitoarea _________________ , având ca obiect somație de
plată
  La apelul nominal făcut în cauză se constată lipsa părților.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședința, care arata ca dezbaterile au avut
loc în ședință publică din 20 septembrie 2019, fiind consemnate în încheierea ce face
parte integranta din prezenta sentința, când, in temeiul dispozițiilor art. 396, alin. 1 Cod
pr. civila, instanța a amânat pronunțarea hotărârii în cauza pentru  data de  02 octombrie
2019 si ulterior pentru data de azi, 09 octombrie 2019,   când a hotărât următoarele:
INSTANTA,
 
Deliberand, asupra cauzei civile de fata, retine următoarele:
Prin cererea înregistrată sub numărul prezentului dosar, creditoarea S.C.GO ODWILL
C_________ G__ S.R.L., în contradictoriu cu debitoarea ____________________., a solicitat
i t ț i l d
www.rolii.ro/hotarari/5eb4b924e49009e01c00002d
ț i d l tă ă bli d bit l l t ăt dit 1/8
28.05.2020 6750/2019 somatie de plata - ROLII
instanței ca pe calea ordonanței de plată să oblige debitoarea la plata către creditoare a
debitului în cuantum de 24.248,65 lei, compus din:
-debit principal în cuantum de 16.237,5 lei (xxxxx,96 lei + TVA), reprezentând
contravaloarea facturii _________ nr. xxxxxxxx/24 . 04.2018, eliberată în urma serviciilor
prestate în baza contractului de prestări servicii nr. 2097/29.03.2017 și a contractului de
cesiune nr. 2447/28.06.2017;
-8011,15 lei reprezentând penalități de întârziere calculate conform art. 5.4. din contractul
de prestări servicii nr. 2097/29.03.2017 raportat la factura _________ nr.
xxxxxxxx/24.04.2018.
-obligarea pârâtei la plata penalităților contractuale calculate ulterior datei înregistrării
prezentei cereri, până la data plății efective a întregului debit datorat; cu cheltuieli de
judecată.
În  motivare creditoarea a arătat că, în fapt, la data de 29.03.2017 a fost încheiat contractul
de prestări servicii nr. 2097 între debitoare și S.C. BE4LOVE TEAM S.R.L. prin
reprezentantul său Seffer Patka K______, iar mai apoi, la data de 28.06.2017 a fost
încheiat contractul de cesiune nr. 2447 între creditoare  în calitate de cedat, S.C.
BE4LOVE TEAM S.R.L. în calitate de cedent și ____________________. prin
reprezentantul său Seffer Patka K______ în calitate de cesionar.
Conform obiectului contractului de prestări servicii nr. 2097 (art. 3),creditoarea  în
calitate de Prestator s-a obligat față de S.C. BE4LOVE TEAM S.R.L. să presteze în favoarea
acesteia din urmă servicii de consultanță, elaborare cerere de finanțare, asistență pe
perioada de evaluare a cererii de finanțare, servicii de consultanță în implementarea
proiectului și organizarea procedurilor de achiziții, iar obligația contractuală principală a
Beneficiarului era aceea de a achita către Prestator prețul de bază al contractului precum
și comisionul de succes în termenele și condițiile prevăzute prin art. 4 din contract.
Cu privire la obligația pârâtei de a achita comisionul de succes în cuantum de 16.237,5
Ron (13.644,96 Ron+TVA), prin articolul 4.4. din contractul de prestări servicii se prevede
în mod expres faptul că în cazul în care Prestatorul a întocmit cererea de finanțare și
aceasta este acceptată spre finanțare de către Finanțator (Organismul Intermediar,
Autoritatea de Management, Fundația, Asociația sau altă organizație, după caz, care
oferă/propune finanțare nerambursabilă, denumite  în continuare Finațatorul,
Beneficiarul va achita Prestatorului Comisionul de succes.
S-a mai învederat că, cererea de finanțare a fost întocmită de către creditoare iar mai
apoi a fost depusă la data de 1 1.07.2017 sub nr. RUE 4158 în beneficiul societății
____________________. conform contractului de prestări servicii nr. 2097/29.03.201 7 și
a contractului de cesiune nr. 2447/28.06.201 7, fiind mai apoi acceptată de către
Finanțator.
În acest sens a fost publicată pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat lista cu Contracte Start-up Nation semnate până în data de 15 Noiembrie
2017 în ordinea RUE, unde la poziția 4158 (numărul RUE cu care a fost înregistrată
cererea) apare debitoarea ca și semnatară a contractului de finanțare cu suma de
194.928.05 Lei. Totodată, ca urmare a admiterii cererii de finanțare, la data de 6.1 0.201 7
debitoarea a semnat acordul de finanțare nr. 4158 cu Finanțatorul.
Un alt spect relevat de creditoare a fost acela că, ulterior semnării contractului de
finanțare, constatând că debitoarea nu își îndeplinește obligația contractuală privind
plata comisionului de succes, reprezentantul creditoarei a luat legătura telefonic cu
reprezentanta debitoarei pentru a-i solicita acesteia din urnă plata debitului, însă
aceasta a comunicat faptul că deși proiectul a fost implementat cu succes (aspect care
www.rolii.ro/hotarari/5eb4b924e49009e01c00002d 2/8
28.05.2020 6750/2019 somatie de plata - ROLII
aceasta a co u cat aptu că deș p o ectu a ost p e e tat cu succes (aspect ca e

denotă faptul că Finanțatorul a înaintat acesteia suma de 194.928,05 lei prevăzută prin
acordul de finanțare nr. 41 58), consideră că nu este obligată la plata comisionului de
succes.
În aceste condiții s-a născut obligația debitoarei conform art. 4.5. coroborat cu art. 4.4.
din contractul de prestări servicii de a achita comisionul de succes, calculat conform
tabelului menționat și regăsit în contract prin raportare la suma de 194.928.05 RON
reprezentând valoarea finanțării nerambursabile admise, fiind astfel aplicabilă cota de
7% din valoare + TVA.
Cu privire la momentul nașterii obligației privind piața comisionului de succes, prin art.
4.5. din contractul nr. 2097 (primele 2 puncte) se prevede că prima tranșă a comisionului
de succes de 25% se va achita în termen de 8 zile calendaristice „de la data anunțării
rezultatului favorabil de către Finanțator, prin care cererea este acceptată spre
finanțare”,iar la punctul 2 se prevede că a II-a tranșă a comisionului  de succes de 25% „va
deveni exigibilă de la data semnării Contractului de finanțare de către Beneficiar, dar nu
mai târziu de 8 luni de la data afișării/recepționării rezultatului. (..) ”.
Prin același art. 4.5. din contract, la punctele 3 și 4 se prevede și momentul scadenței
tranșelor 3 și 4 din comisionul de succes, sens în care se poate constata că în urma
încasării de către debitoare a primei și ultimei rate din finanțarea nerambursabiiă, va
deveni exigibilă obligația acesteia de a achita creditoarei tranșa 3 și 4 din comisionul de
succes prevăzut în contract.
Conform susținerilor creditoarei, chiar dacă debitoarea nu ar fi încasat cuantumul
finanțării nerambursabile prevăzută prin contractul de finanțare, (deși conform celor
comunicate de către reprezentanta debitoarei, proiectul a fost implementat astfel că au
fost încasați și banii), potrivit art. 4.6. din contractul de prestări servicii, „Prestatorul este
îndreptățit la comisionul de succes și în cazul în care, deși Finanțatorul acceptă spre
finanțare cererea depusă, alocarea fondurilor se blochează datorită Beneficiarului,
indiferent de motiv. În acest caz, întregul Comision de succes va deveni exigibil de la
data intervenirii cauzei de blocaj (de exemplu: expirarea termenului de încheiere a
Contractului de finanțare, renunțarea ia proiect de către Beneficiar, etc.). ”
S-a susținut în continuare că, obligația privind plata comisionului de succes precum și
toate celelalte drepturi și obligații prevăzute prin contractul de prestări servicii nr.
2097/29.03.2017 au fost preluate/acceptate de către debitoarea ____________________.
cu prilejul semnării contractului de cesiune nr. 2447/28.06.2017, prin care la art. 5.1. se
prevede în mod expres următoarele „Ca urmare a încheierii prezentului Contract,
Cesionarul va prelua drepturile și obligațiile Cedentuiui rezultate din Contractul de
prestări servicii”, deci inclusiv obligația de a achita comisionul de succes. în același
sens, prin art. 1 din contractul de cesiune se prevede că „Părțile din prezentul Contract au
transferat toate drepturile și obligațiile sale din Contractul de prestări servicii către
Cesionar, cu acceptul Cedatului.
În completarea celor 2 contracte amintite anterior din care rezultă în mod incontestabil
obligația debitoarei de a achita comisionul de succes, vine și procesul verbal de recepție
semnat la data de 27.06.2017 de către ____________________. prin reprezentantul său
Seffer Patka K______, prin care, debitoarea înțelege să facă următoarele mențiuni
exprese; „Prin prezenta confirm faptul că _______________________ CWC SRL,
înregistrată la Registrul comerțului sub numărul JiXXXXXXXXXXX, CUI RO23580128,
reprezentată legal prin Dezso P____ în calitate de administrator și-a îndeplinit toate
obligațiile contractuale aferente Contractului nr. 2097/29.03.2017 (...). Prin prezenta

www.rolii.ro/hotarari/5eb4b924e49009e01c00002d 3/8
28.05.2020 6750/2019 somatie de plata - ROLII

confirm faptul că __________________________ SRL este îndreptățită la comisionul de


succes în situația în care proiectul, în urma evaluării ei de către organele de evaluare,
atinge punctajul necesar și este acceptat spre finanțare.”
În același sens prin art. 6.1. din contractul de prestări servicii se prevede faptul că prin
încheierea procesului verbal de recepție amintit anterior, Beneficiarul (debitoarea)
confirmă că Prestatorul (creditoarea) și-a îndeplinit toate obligațiile contractuale și că
este îndreptățit la obținerea comisionului de succes dacă cererea de finanțare va fi
acceptată.
De menționat este și faptul că deși factura scadentă a fost comunicată debitoarei, aceasta
din urmă nu a înțeles să o conteste, astfel că potrivit art. 5.2 din contractul nr. 2097
facturile se consideră acceptate spre plată fără rezerve.
Întrucât debitoarei i-a fost comunicată în modalitatea prevăzută prin art. 5.1. din contract
factura cu debitul principal însă aceasta nu a dat curs solicitărilor de plată, potrivit art.
5.4. din contractul de prestări servicii nr. 2097, aceasta este obligată la plata penalităților
de întârziere după cum urmează;
- Cu privire la factura _________ nr. xxxxxxxx/24.04.2018 în sumă de xxxxx,5 lei
(13.644,96 Lei + TVA) scadentă la data de 02.05.2018, rezultă un cuantum total al 
penalităților aferent acestei facturi în sumă de 8011,15 lei, calculat după cum urmează:
-16.237,5 lei (valoarea facturii) x 0.15%/zi penalități de întârziere (art, 5.4. contract) = 24,35
lei/zi penalități; de la data scadenței facturii până la momentul înregistrării prezentei
cereri au trecut un număr de 329 zile, astfel că 329 x 24,35  lei = 8011,15 lei.
În aceste condiții,  a apreciat creditoarea  că în prezenta speță a intervenit dreptul său
privind recuperarea debitului și a penalităților conform art. 1516 alin.(l) Cod Civil potrivit
căruia „Creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă și la timp a obligației”
raportat și la art. 7 lit. j) din contractul nr. 2097/29.03.2017, concomitent cu obligația
pârâtei de a achita debitul potrivit art. 1 350 alin.(l) Cod Civil „Orice persoană trebuie să
își execute obligațiile pe care le-a contractat. ”
Având în vedere faptul că debitul invocat rezultă din contractul de prestări servicii nr.
2097/29.03.2017 și contractul de cesiune nr. 2447/28.06.2017, confirmat prin procesul
verbal de recepție din data de 27.06.201 7, înscrisuri care au au fost semnate și însușite
de către debitoare, a concluzionat creditoarea că se prevalează  de o creanță certă, lichidă
și exigibilă conform art. 1014 Cod Procedură Civilă.
În drept: art. 1014 Cod Procedură Civilă.
În probațiune: înscrisuri.
Debitoarea ____________________., legal citată,  nu a formulat întâmpinare.
Analizând ansamblul probator administrat în cauză, prin prisma dispozițiilor legale
incidente, instanța reține următoarele:
În fapt, la data de 29.03.2017 a fost încheiat contractul de prestări servicii nr. 2097(f.11-19)
între  debitoare și S.C. BE4LOVE TEAM S.R.L. prin reprezentantul său Seffer Patka
K______, iar mai apoi, la data de 28.06.201 7 a fost încheiat contractul de cesiune nr.
2447(f.23-25) între creditoare  în calitate de cedat , S.C. BE4LOVE TEAM S.R.L. în calitate
de cedent și ____________________. prin reprezentantul său Seffer Patka K______ în
calitate de cesionar.

www.rolii.ro/hotarari/5eb4b924e49009e01c00002d 4/8
28.05.2020 6750/2019 somatie de plata - ROLII

Conform obiectului contractului de prestări servicii nr. 2097 (art. 3),creditoarea  în


calitate de Prestator s-a obligat față de S.C. BE4LOVE TEAM S.R.L. să presteze în favoarea
acesteia din urmă servicii de consultanță, elaborare cerere de finanțare, asistență pe
perioada de evaluare a cererii de finanțare, servicii de consultanță în implementarea
proiectului și organizarea procedurilor de achiziții, iar obligația contractuală principală a
Beneficiarului era aceea de a achita către Prestator prețul de bază al contractului precum
și comisionul de succes în termenele și condițiile prevăzute prin art. 4 din contract.
Cu privire la obligația pârâtei de a achita comisionul de succes în cuantum de 16.237,5
Ron (13.644,96 Ron+TVA), prin articolul 4.4. din contractul de prestări servicii se prevede
în mod expres faptul că în cazul în care Prestatorul a întocmit cererea de finanțare și
aceasta este acceptată spre finanțare de către Finanțator (Organismul Intermediar,
Autoritatea de Management, Fundația, Asociația sau altă organizație, după caz, care
oferă/propune finanțare nerambursabilă, denumite  în continuare Finațatorul,
Beneficiarul va achita Prestatorului Comisionul de succes.
Cererea de finanțare a fost întocmită de către creditoare, iar mai apoi a fost depusă la
data de 11.07.2017 sub nr. RUE 4158 în beneficiul societății ____________________.
conform contractului de prestări servicii nr. 2097/29.03.2017 și a contractului de cesiune
nr. 2447/28.06.201 7, fiind mai apoi acceptată de către Finanțator.
În acest sens a fost publicată pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat lista cu Contracte Start-up Nation semnate până în data de 15 Noiembrie
2017 în ordinea RUE, unde la poziția 4158 (numărul RUE cu care a fost înregistrată
cererea) apare debitoarea ca și semnatară a contractului de finanțare cu suma de
194.928.05 lei(f.30). Totodată, ca urmare a admiterii cererii de finanțare, la data de
6.10.2017 debitoarea a semnat acordul de finanțare nr. 4158 cu Finanțatorul(f.68-76).
Este de observat că, potrivit art. 4.5. coroborat cu art. 4.4. din contractul de prestări
servicii, debitoarea are obligația  de a achita comisionul de succes, calculat conform
tabelului menționat și regăsit în contract prin raportare la suma de 194.928.05 RON
reprezentând valoarea finanțării nerambursabile admise, fiind astfel aplicabilă cota de
7% din valoare + TVA.
Cu privire la momentul nașterii obligației privind piața comisionului de succes, prin art.
4.5. din contractul nr. 2097 (primele 2 puncte) se prevede că prima tranșă a comisionului
de succes de 25% se va achita în termen de 8 zile calendaristice „de la data anunțării
rezultatului favorabil de către Finanțator, prin care cererea este acceptată spre
finanțare”,iar la punctul 2 se prevede că a II-a tranșă a comisionului  de succes de 25% „va
deveni exigibilă de la data semnării Contractului de finanțare de către Beneficiar, dar nu
mai târziu de 8 luni de la data afișării/recepționării rezultatului. (..) ”
Prin același art. 4.5. din contract, la punctele 3 și 4 se prevede și momentul scadenței
tranșelor 3 și 4 din comisionul de succes, sens în care se poate constata că în urma
încasării de către debitoare a primei și ultimei rate din finanțarea nerambursabiiă, va
deveni exigibilă obligația acesteia de a achita creditoarei  tranșa 3 și 4 din comisionul de
succes prevăzut în contract.
Va avea în vedere instanța  că, obligația privind plata comisionului de succes precum și
toate celelalte drepturi și obligații prevăzute prin contractul de prestări servicii nr.
2097/29.03.2017 au fost preluate/acceptate de către debitoarea ____________________.
cu prilejul semnării contractului de cesiune nr.2447/28.06.2017, prin care la art. 5.1. se
prevede în mod expres că, urmare a încheierii prezentului Contract, Cesionarul va prelua
drepturile și obligațiile Cedentu l ui rezultate din Contractul de prestări servicii, deci
inclusiv obligația de a achita comisionul de succes. În același sens, prin art. 1 din
www.rolii.ro/hotarari/5eb4b924e49009e01c00002d 5/8
28.05.2020 6750/2019 somatie de plata - ROLII
c us ob gaț a de a ac ta co s o u de succes ace aș se s, p a t d

contractul de cesiune se prevede că părțile din prezentul Contract au transferat toate


drepturile și obligațiile sale din Contractul de prestări servicii către Cesionar, cu acceptul
Cedatului.
În completarea celor 2 contracte amintite anterior din care rezultă obligația debitoarei de
a achita comisionul de succes, vine și procesul verbal de recepție semnat la data de
27.06.2017 de către ____________________. prin reprezentantul său Seffer Patka
K______, prin care, debitoarea menționează  că _______________________ CWC SRL și-a
îndeplinit toate obligațiile contractuale aferente Contractului nr. 2097/29.03.2017 și că
este îndreptățită la comisionul de succes în situația în care proiectul, în urma evaluării ei
de către organele de evaluare, atinge punctajul necesar și este acceptat spre finanțare.
Or, prin art. 6.1. din contractul de prestări servicii se prevede faptul că prin încheierea
procesului verbal de recepție amintit anterior, Beneficiarul (debitoarea) confirmă că
Prestatorul (creditoarea) și-a îndeplinit toate obligațiile contractuale și că este
îndreptățit la obținerea comisionului de succes dacă cererea de finanțare va fi acceptată.
Întrucât, conform suținerilor creditoarei,  debitoarea nu a achitat  factura cu debitul
principal,  potrivit art. 5.4. din contractul de prestări servicii nr. 2097, aceasta este
obligată la plata penalităților de întârziere.
Cu privire la factura _________ nr. xxxxxxxx/24.04.2018 în sumă de xxxxx,5 lei (13.644,96
Lei + TVA) scadentă la data de 02.05.2018, rezultă un cuantum total al  penalităților
aferent acestei facturi în sumă de 8011,15 lei, calculat după cum urmează:16.237,5 lei
(valoarea facturii) x 0.15%/zi penalități de întârziere (art, 5.4. contract) = 24,35 lei/zi
penalități; de la data scadenței facturii până la momentul înregistrării prezentei cereri au
trecut un număr de 329 zile, astfel că 329 x 24,35  lei = 8011,15 lei.
Instanța va avea în vedere la soluționarea prezentei cauze, dispozițiile art.1270 Cod civil,
potrivit cu care obligațiile contractuale legal asumate au putere de lege între părțile
contractante.
În continuare reține instanța că, în conformitate cu  art.1535 alin.1) Cod civil, în cazul în
care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la daune interese
moratorii, de la scadență până la momentul plății, în cuantumul prevăzut de părți sau, în
lipsă, în cel prevăzut de lege.
În continuare reține instanța că, potrivit dispozițiilor art. 1014 alin.1 Cod procedură civilă,
o creanță certă, lichidă și exigibilă poate fi valorificat în procedura ordonanței de plată.
În legătură cu caracterul cert al creanței, instanța reține că potrivit art. 663 al.2 Cod
procedură civilă, creanța este certă atunci când existența acesteia neîndoielnică rezultă
din însuși actul de creanță.  De asemenea, în raport cu dispozițiile art. 663 alin.3 Cod
procedură civilă, creanța este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când
titlul executoriu conține elemente care permit stabilirea lui.
Totodată, în conformitate cu art. 663 alin.4 Cod procedură civilă, creanța este exigibilă
dacă obligația debitorului este ajunsă la scadență sau acesta este decăzut din beneficiul
termenului de plată.
Este de menționat că pentru admisibilitatea unei cereri de ordonanță de plată este
necesară întrunirea cumulativă a cerințelor privind caracterul cert, lichid și exigibil al
creanței, condiții îndeplinite în speță
Față de aceste considerente, raportat la dispozițiile legale anterior menționate, cererea
creditoarei apare ca întemeiată, astfel că instanța, în temeiul art.1270 alin.1) Cod civil,
art.1350 Cod civil,  art. 1.535 Cod civil, art. 1014 alin.1 Cod procedură civilă, art.1022 Cod
www.rolii.ro/hotarari/5eb4b924e49009e01c00002d 6/8
28.05.2020 6750/2019 somatie de plata - ROLII
art.1350 Cod civil,  art. 1.535 Cod civil, art. 1014 alin.1 Cod procedură civilă, art.1022 Cod

procedură civilă, contractul de prestări servicii nr. 2097 între debitoare și S.C. BE4LOVE
TEAM S.R.L. prin reprezentantul său Seffer Patka K______, iar mai apoi, la data de
28.06.2017 a fost încheiat contractul de cesiune nr. 2447 între creditoare  în calitate de
cedat, S.C. BE4LOVE TEAM S.R.L. în calitate de cedent și ____________________. prin
reprezentantul său Seffer Patka K______ în calitate de cesionar, cererea apare ca
întemeiată, astfel că instanța o va admite și pe cale de consecință va obliga debitoarea să
plătească creditoarei, în termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei ordonanțe
suma de 24.248,65 lei, compusă din:
-debit principal în cuantum de 16.237,5 lei (xxxxx,96 lei + TVA), reprezentând
contravaloarea facturii _________ nr. xxxxxxxx/24,04.2018, eliberată în urma serviciilor
prestate în baza contractului de prestări servicii nr. 2097/29.03.2017 și a contractului de
cesiune nr. 2447/28.06.2017;
-8011,15 lei reprezentând penalități de întârziere calculate conform art. 5.4. din contractul
de prestări servicii nr. 2097/29.03.2017 raportat la factura _________ nr.
xxxxxxxx/24.04.2018.
-obligă debitoarea la plata penalităților contractuale calculate ulterior datei de 27.03.2019
aferente debitului de 16.237,5 lei, până la data plății efective a întregului debit datorat.
Constatând culpa procesuală a pârâtei, ce a fost pusă în întârziere anterior promovării
prezentei a c țiuni, în temeiul art. 451 alin.1 coroborat cu art. 453 alin.1 Cod procedură
civilă, va obliga debitoarea   să achite creditoarei  suma de 1700 lei, cu titlu de cheltuieli
de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru și onorariu avocațial.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE
ORDONA :
 
Admite cererea privind emiterea ordonanței de plată, cerere formulată de creditoarea
S.C.G_______ C_________ G__ S.R.L ., cu sediul în Cluj N_____, __________________, jud.
Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/1333/25.03.2008, având C.U.I. RO
xxxxxxxx, în contradictoriu cu debitoarea ____________________., cu sediul în Cluj
N_____, ____________________. 13, ________________________, având C.U.I.: xxxxxxxx
și JXXXXXXXXXXXX și în consecință:
Obligaă debitoarea să plătească creditoarei, în termen de 20 de zile de la comunicarea
prezentei ordonanțe suma de 24.248,65 lei, compusă din:
-debit principal în cuantum de 16.237,5 lei (xxxxx,96 lei + TVA), reprezentând
contravaloarea facturii _________ nr. xxxxxxxx/24,04.2018, eliberată în urma serviciilor
prestate în baza contractului de prestări servicii nr. 2097/29.03.2017 și a contractului de
cesiune nr. 2447/28.06.2017;
-8011,15 lei reprezentând penalități de întârziere calculate conform art. 5.4. din contractul
de prestări servicii nr. 2097/29.03.2017 raportat la factura _________ nr.
xxxxxxxx/24.04.2018.
-obligă debitoarea la plata penalităților contractuale calculate ulterior datei de 27.03.2019
aferente debitului de 16.237,5 lei, până la data plății efective a întregului debit datorat.
Obligă debitoarea   să achite creditoarei  suma de 1700 lei, cu titlu de cheltuieli de
judecată.
www.rolii.ro/hotarari/5eb4b924e49009e01c00002d 7/8
28.05.2020 6750/2019 somatie de plata - ROLII

Cu drept la cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare pentru debitoare.


Pronunțată în ședință publică, azi, 09.10.2019.
 
P_________,                                                              GREFIER,
M______-M_____ O______                                  M______ P____
 
 
Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania (http://www.wolterskluwer.ro/) pentru Fundatia RoLII (http://www.rolii.ro/).
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro
(http://www.rolii.ro/)

www.rolii.ro/hotarari/5eb4b924e49009e01c00002d 8/8