Sunteți pe pagina 1din 6

Tema nr.

Corina-Elena PĂROIU

I. Quizz:

Cerință: Alegeți varianta pe care o considerați corectă și argumentați într-un singur


paragraf opțiunea dumneavoastră.

1. Marca este un semn distinctiv care se aplică produselor și serviciilor unei firme.

a) Adevărat;

b) Fals.

Răspuns corect: a).

Potrivit art. 2 lit. (a) al Legii nr. 84/1998 privind înregistrarea mărcilor și indicațiilor geografice
(actualizată și republicată), marca reprezintă ,,orice semn susceptibil de reprezentare grafică,
cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme
tridimensionale şi, în special, forma produsului sau a ambalajului său, culori, combinaţii de
culori, holograme, semnale sonore, precum şi orice combinaţie a acestora, cu condiţia ca aceste
semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor
întreprinderi”. Așadar, marca este un semn distinctiv care se aplică produselor și serviciilor unei
întreprinderi (firme) în vederea deosebirii acestora de produsele și serviciile altor firme, ceea ce
face ca varianta a) să fie cea corectă.

2. Depunerea mărcii la OSIM este obligatorie.

a) Adevărat;

b) Fals.

Răspuns corect : b).

Conform art. 4 alin. (1) al Legii nr. 84/1998 (actualizată și republicată), prin înregistrarea mărcii
la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, este dobândit și protejat dreptul asupra acesteia.

Așadar, depunerea mărcii la OSIM nu este obligatorie, însă doar în acest fel poate fi dobândit și
protejat dreptul asupra acesteia.

1
În situația în care marca nu este înregistrată la OSIM, persoana care o folosește nu are la
dispoziție posibilitățile legale de a interzice altor persoane să folosească o marcă identică sau
similară cu a sa.

3. OSIM-ul verifică disponibilitatea mărcii.

a) Adevărat;

b) Fals.

Răspuns corect: a).

În conformitate cu prevederile art. 4 și 6 ale Legii nr. 84/1998 (actualizată și republicată), pentru
a fi dobândit dreptul asupra unei mărci, este necesar ca aceasta să fie înregistrată la Oficiul de
Stat pentru Investiții și Mărci care, ulterior, verifică dacă marca:

- este identică cu o marcă anterioară, iar produsele şi serviciile pentru care marca este solicitată
sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;
- din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară şi din motive de
identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se
poate crea, în percepţia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca
anterioară ;

- este identică sau similară în raport cu o marcă comunitară anterioară, în sensul prevederilor
alin. (2), şi dacă a fost destinată să fie înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau
servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca comunitară anterioară este înregistrată,
atunci când marca comunitară anterioară se bucură de un renume în Uniunea Europeană şi dacă
prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obţine un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din
renumele mărcii comunitare anterioare;

- marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată în România, în sensul
prevederilor alin. (2), şi dacă aceasta este destinată a fi înregistrată ori este deja înregistrată
pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară a fost
înregistrată, când marca anterioară se bucură de un renume în România şi dacă prin folosirea
mărcii ulterioare s-ar obţine un profit necuvenit din caracterul distinctiv şi renumele mărcii
anterioare ori dacă folosirea ar fi în detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii
anterioare;

- este identică sau similară cu o marcă colectivă anterioară, conferind un drept care a expirat cu
cel mult 3 ani înainte de data de depozit;

- este identică sau similară cu o marcă de certificare anterioară, a cărei valabilitate a încetat cu
cel mult 10 ani înainte de data de depozit;

2
- este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse ori servicii identice
sau similare, conferind un drept care a expirat din motiv de nereînnoire cu cel mult 2 ani înainte
de data de depozit, cu condiţia ca titularul mărcii anterioare să îşi fi dat acordul la înregistrarea
mărcii ulterioare ori să nu fi utilizat marca.

Din cele mai sus menționate reiese faptul că OSIM verifică disponibilitatea mărcii, drept pentru
care varianta a) este corectă.

4. Toate semnele pot fi depuse la OSIM ca mărci.

a) Adevărat;

b) Fals.

Răspuns corect: b).

Potrivit art. 5 al Legii nr. 84/1998 (actualizată și republicată), ,,Sunt refuzate la înregistrare sau
pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, pentru următoarele motive absolute:

a) semnele care nu pot constitui o marcă în sensul art. 2;

b) mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv;

c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul
curent sau în practicile comerciale loiale şi constante;

d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii, putând servi în comerţ pentru
a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică sau timpul
fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora;

e) mărcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau
este necesară obţinerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoare substanţială produsului;

f) mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică,
calitatea sau natura produsului sau a serviciului;

g) mărcile care conţin o indicaţie geografică sau sunt constituite dintr-o astfel de indicaţie,
pentru produse care nu sunt originare din teritoriul indicat, dacă utilizarea acestei indicaţii este
de natură să inducă publicul în eroare cu privire la locul adevărat de origine;

h) mărcile care sunt constituite sau conţin o indicaţie geografică, identificând vinuri sau
produse spirtoase care nu sunt originare din locul indicat;

i) mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;

3
j) mărcile care conţin, fără consimţământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei
persoane care se bucură de renume în România;

k) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de
steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control şi garanţie, blazoane,
aparţinând ţărilor Uniunii şi care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris;

l) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de
steme, drapele, alte embleme, sigle, iniţiale sau denumiri care intră sub incidenţa art. 6 ter din
Convenţia de la Paris şi care aparţin organizaţiilor internaţionale interguvernamentale din care
fac parte una sau mai multe ţări ale Uniunii;

m) mărcile care conţin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios;
n) mărcile care conţin, fără autorizaţia organelor competente, ecusoane, embleme, blazoane,
semne heraldice, altele decât cele avute în vedere de art. 6 ter din Convenţia de la Paris”.
Așadar, nu toate semnele pot fi depuse la OSIM ca mărci.

5. OSIM examinează pe fond cererea de depunere a mărcii în termen de 6 luni de la data


creării depozitului național.

a) Adevărat;

b) Fals.

Răspuns corect: b).

Potrivit art. 22 al Legii nr. 84/1998 (actualizată și republicată), OSIM examinează cererea de
înregistrare a mărcii și o admite ori o respinge, în termen de maximum 6 luni de la publicarea
acesteia, cu condiția să fi fost achitate taxele de înregistrare și de examinare prevăzute de lege.

În ceea ce privește depozitul național reglementar, din art. 10 al Legii nr. 84/1998 reiese faptul că
data acestuia este data la care a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii la OSIM.

Conform art. 17 (Legea nr. 84/1998), ,,cererea de înregistrare a mărcii având dată de depozit se
publică, în format electronic, în maximum 7 zile de la data depunerii”.

Din cele mai sus menționate reiese faptul că OSIM examineaza pe fond cererea de depunere a
mărcii în termen de 6 luni de la publicarea acesteia (7 zile de la data depunerii cererii), și nu în
termen de 6 luni de la data creării depozitului național, care corespunde cu data în care a fost
depusă cererea de înregistrare a mărcii.

6. Odată depusă, marca este protejată pe o perioadă nedeterminată.

a) Adevărat;

4
b) Fals.

Răspuns corect: b).

Potrivit art. 30 alin. (1) și (2) ale Legii nr. 84/1998 (actualizată și republicată), ,,Înregistrarea
mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului reglementar al mărcii, pentru o
perioadă de 10 ani./ La cererea titularului, înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea
fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei prevăzute de lege”. De aici reiese faptul că marca este
protejată pentru o perioadă de 10 ani, înregistrarea mărcii putând fi reînnoită la împlinirea
fiecărui termen de 10 ani, însă nu pe perioadă nedeterminată.

7. Toți producătorii de mezeluri din regiunea Sibiu pot folosi denumirea ,,Salam de Sibiu”
pentru produsele de tip salam de Sibiu.

a) Adevărat;

b) Fals.

Răspuns corect: a).

Potrivit art. 39 lit.(a), ,,Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în
activitatea sa comercială: numele/denumirea sau adresa/sediul titularului”. Așadar, un
producător de mezeluri din regiunea Sibiu nu poate cere să i se interzică unui alt producător de
mezeluri să folosească denumirea ,,Salam de Sibiu”, drept pentru care varianta a) este cea
corectă.

8. OSIM-ul acordă solicitantului dreptul de utilizare a unei indicații geografice după


certificarea prealabilă a Ministerului Agriculturii și Alimentației.

a) Adevărat;

b) Fals.

Răspuns corect: a).

Potrivit art. 75 ,,OSIM înregistrează indicaţiile geografice şi acordă solicitantului dreptul de


utilizare a acestora după ce autoritatea publică centrală de specialitate sau, după caz,
autoritatea competentă din ţara de origine a solicitantului certifică:

a) indicaţia geografică a produsului, care urmează a fi înregistrată;

b) produsele care pot fi comercializate sub această indicaţie;

c) aria geografică de producţie;

5
d) caracteristicile şi condiţiile de obţinere pe care trebuie să le îndeplinească produsele pentru a
putea fi comercializate sub această indicaţie”, autoritatea publică centrală de specialitate fiind
Ministerul Agriculturii și Alimentației.

Din dispozițiile art. 75 reiese faptul că OSIM acordă solicitantului drept de utilizare a unei
indicații geografice după certificarea Ministerului Agriculturii și Alimentației.

9. Dreptul de folosire a unei indicații geografice nu poate fi transmis prin moștenire.

a) Adevărat;

b) Fals.

Răspuns corect: a).

Conform art. 84 al Legii nr. 84/1998, dreptul de folosire a unei indicații geografice nu poate să
facă obiectul niciunei transmiteri. Așadar, dreptul de folosire a unei indicații geografice nu poate
fi transmis prin moștenire.

10. Dreptul de folosire și de protecție curg de la data publicării în BOPI și sunt acordate pe
o perioadă nedeterminată.

a) Adevărat;

b) Fals.

Răspuns corect: b).

Potrivit art. 80 alin. (1) și (2), ,,Durata de protecţie a indicaţiilor geografice curge de la data
depunerii cererii la OSIM şi este nelimitată./ Dreptul de utilizare a indicaţiei geografice se
acordă solicitantului pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de reînnoire nelimitată, dacă se
menţin condiţiile în care acest drept a fost dobândit”.

Așadar, dreptul de folosire a indicației geografice se acordă pe o perioadă de 10 ani, cu


posibilitatea de a fi reînnoit pe perioadă nelimitată.

În ceea ce privește dreptul de protecție a indicației geografice, acesta curge de la data depunerii
cererii la OSIM și nu de la data publicării în BOPI, având o durată nelimitată.