Sunteți pe pagina 1din 16

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 VALEA MARE PRAVĂŢ

NR. DE ÎNREGISTRARE: ______________

DIRIGINTE:MOISESCU MIHAELA

PLANIFICARE ANUALĂ ŞI CALENDARISTICĂ

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
CLASA a VII-a
AN ŞCOLAR 2018 - 2019
DIRECTOR , REPONSABIL
COMISIE,
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
PROFESOR DIRIGINTE: MOISESCU MIHAELA
CLASA: a VII– a
AN ŞCOLAR 2018 – 2019
1 oră/săptămână

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Planificare anuală

Nr. MODULUL TEMATIC Semestrul 1 Semestrul 2 Anual


crt Număr de ore Număr de ore Număr de ore
1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală (ADP) 4 3 7
2. Comunicare şi abilităţi sociale (CAS) 4 5 9
3. Managementul informaţiilor şi al învăţării (MI) 2 2 4
4. Planificarea carierei (PC) 4 1 5
5. Calitatea stilului de viaţă (CSV) 3 4 7
6. Ore la dispoziția dirigintelui (ODD) 1 1 2
Total ore 18 16 34

 Menţionăm că în perioada ..................................... se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare ,,Să Ştii mai multe, să
fii mai bun “ având orar specific, ora de consiliere şi orientare fiind inclusă în acesta.
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I
Clasa a VII – a

Modulul tematic Conţinuturi Obiective de referinţă Tema Săptămâna Strategii de lucru


2.1. să analizeze
COMUNICARE ŞI Importanţa contribuţiei caracteristicile
ABILITĂŢI fiecărui membru al unui Exerciţii de identificare a
comportamentului de lider în
SOCIALE grup la activitatea grupului. Cum recunoaștem situaţiilor în care este
cadrul grupurilor de S1 necesară asumarea
Avantajele cooperării în un lider?
grup. Solidaritate apartenenţă; 10-14 IX responsabilităţii sociale;
2.2. să exerseze tehnici de Practicarea exprimării
comunicare eficientă, în opiniilor pro/contra.
contexte variate din punct de
vedere social şi cultural;
Formarea şi dezvoltarea 1.1.Să exerseze prezentarea
AUTOCUNOAŞTERE capacităţii de caracteristicilor pozitive Autocunoașterea Conversaţia;
ŞI DEZVOLTARE autocunoaştere; despre sine cu ajutorul S2
Exerciţii de cunoaţtere şi
PERSONALĂ conţtientizarea propriei 1.1.să dovedească încredere în colegilor. 17-21 IX
autocunoaţtere.
identităţi sine, în diferite dituaţii.
Discuţii de grup,
Cunoaşterea normelor în 5. 1. Să identifice rolul Norme de joc de rol pe tema cunoaşterii
CALITATEA viaţa grupurilor de normelor în viața grupurilor de comportament şi respectării diferitelor
S3
STILULUI DE VIAŢĂ aparteneţă; Calitatea apartenenţă. civilizat. norme. Exersarea
24-28 IX
relaţilor sociale. comportamentelor de grup, în
conformitate
cu anumite norme
COMUNICARE ŞI Relaţia dintre 2.1 să exerseze tehnici de
ABILITĂŢI evenimente, gânduri şi comunicare eficientă, în S4 Exerciţii
SOCIALE comportamente generate; contexte variate din punct de Comunicarea 1-5X Practicarea exprimării
cum ne descurcăm în vedere social ţi cultural; eficientă în școală. opiniilor pro/contra.
diferite situații sociale 2.2. să exerseze 5 oct. Ziua
comportamente de Internaţională
cooperare în grup a Educaţiei
Do Dobândirea abilităților de 4.1 să analizeze diferite
PLANIFICAREA ex explorare și planificare a meserii ţi ocupaşii din Pregătirea S5 Discuţii individuale şi de
CARIEREI car carierei perspectiva cerinţelor educațională 8-12 X grup;
educaţionale necesară unei Dezbatere
Să utilizeze în contexte ocupații. Prezentare
adecvate termenii muncă,
ocupaţie şi carieră
MANAGEMENTUL Formarea capacităţii de 3.1.Să folosească eficient Elaborarea Exersarea deprinderilor de
INFORMAŢIILOR ŞI gestionare a resursei timp. timpul, ca resursă, pentru a programului zilnic S6 gestionare a timpului.
ÎNVĂŢĂRII obţine succes în învăţare. al elevului. 15-19 X

AUTOCUNOAŞTERE Formarea şi dezvoltarea 1.1. Să exerseze prezentarea


ŞI DEZVOLTARE capacităţii de caracteristicilor pozitive Care sunt S7 Identificarea caracteristicilor
PERSONALĂ autocunoaştere; despre sine; să dovedească resursele de care 22-26 X personale pozitive
conştientizarea propriei încredere în sine. dispun?
identităţi
COMUNICARE ŞI Importanţa contribuţiei 2.2. să exerseze Conflictele – ce Exerciţii de identificare a
ABILITĂŢI fiecărui membru al unui comportamente de sunt şi cum le S8 situaţiilor în care este
SOCIALE grup la activitatea grupului. cooperare în grup putem preveni 29 X – 2 XI necesară asumarea
Avantajele cooperării responsabilităţii sociale.
-să analizeze rolul grupului în
Calitatea vieţii formularea şi în realizarea Carieră de Expunerea unor proiecte
CALITATEA opţiunilor personale; succes. S9 de grup
STILULUI DE VIAŢĂ 5 - 9 XI
-să evalueze impactul Prezentări PPT
factorilor sociali, culturali, Discuţia liberă
economici şi de mediu asupra
stilului de viaţă şi a dezvoltarii
carierei;
AUTOCUNOAŞTERE Identificarea 1.1. Să exerseze prezentarea Identificarea caracteristicilor
ŞI DEZVOLTARE caracteristicilor personale caracteristicilor pozitive Eu în ”oglindă” S 10 personale pozitive şi
PERSONALĂ pozitive. despre sine 12-16 XI recunoaşterea atributelor
pozitive la colegi

5.1. să conţtientizeze pericolul Reguli de aur Exersarea comportamentelor de


CALITATEA Calitatea relaţiilor sociale pentru integritatea şi viaţa pentru sănătate S 11 grup, în conformitate
STILULUI DE VIAŢĂ omului 19 – 23 XI cu anumite norme.

MANAGEMENTUL Exersarea deprinderilor de


INFORMAŢIILOR ŞI Identificarea stilului de 3.2. să identifice caracteristici Strategii de S 12 selectare a informaşiilor
ÎNVĂŢĂRII învăţare. Caracteristici ale ale propriei învăţări învățare 26-30 XI relevante pentru învăţarea
învăţării proprii eficientă.
PLANIFICAREA Familiarizarea elevilor cu 4.1 utilizeze în contexte Aptitudini și S 13 Discuții despre meseriile
CARIEREI diferitele meserii şi adecvate termenii muncă, aspirații. Pot să 3 - 7 XII dorite; descrierea
ocupaţii. ocupație și carieră devin ceea ce visez aptitudinilor necesare în
eu? diferite meserii..
COMUNICARE ŞI Dezvoltarea abilităţilor de 2.2. să exerseze tehnici de
ABILITĂŢI interrelaţionare în contexte comunicare eficientă, în Obiceiurile de S 14 Program cultural - artistic
SOCIALE variate contexte variate din punct de iarnă la români 10 -14 XII
vedere social şi cultural;
4.1. să analizeze diferitele
PLANIFICAREA Identificarea propriilor meserii şi ocupaţii din Conversaţia,
CARIEREI opţiuni privind diferitele perspectiva cerinţelor Cum alegem S 15 Dezbaterea
meserii şi ocupaţii meseria care ne 17 - 21 XII
educaţionale;
reprezintă
4.2. să îşi analizeze propriile
opţiuni privind diferitele
meserii şi ocupaţii;
1.1 să exerseze prezentarea
AUTOCUNOAŞTERE Identificarea şi exprimarea caracteristicilor pozitive Identifică emoția! S 16 Fișe de lucru;
ŞI DEZVOLTARE propriilor emoţii. despre sine; 14 - 18 I Conversația;
PERSONALĂ Să dovedească încredere în Exemple.
sine

PLANIFICAREA Identificarea propriilor 4.1. să analizeze diferitele Informare cu S 17 Conversaţia,


CARIEREI opţiuni privind diferitele meserii şi ocupaţii din privire la profesii 22 - 25 I Dezbaterea
meserii şi ocupaţii perspectiva cerinţelor pe piața muncii.
educaţionale;

ORA LA DISPOZIȚIA Încheierea mediilor. Încheierea situației S 18


DIRIGINTELUI semestriale. 28 I – 1 II
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL al II-lea
Clasa a VII – a

Modulul tematic Conţinuturi Obiective de referinţă Tema Săptămâna Strategii de lucru

AUTOCUNOAŞTERE Îmbunătăţirea imaginii de sine. 1.1.să dovedească încredere în Încrederea în sine, S19/S1 Discuţii individuale şi de
ŞI DEZVOLTARE sine, în diferite situaţii reușita personală 11 - 15 II. grup; exerciţii.
PERSONALĂ

Conştientizarea sarcinilor, 5.1. să identifice rolul normelor Resposabilitățile Fişe de lucru; Explicaşia;
CALITATEA STILULUI rolurilor şi responsabilităţilor pe în viaţa grupurilor de copiilor S20/S2 Discuţii libere;
DE VIAŢĂ care le au copiii la diferite apartenenţă 18 – 22 II. Exemple
vârste.
2.2 să exerseze tehnici de Exercitii de identificare a
COMUNICARE ŞI Managementul emoţiilor: comunicare eficientă, în Comportament asertiv, S21/S3 dezavantajelor / avantajelor
ABILITĂŢI SOCIALE Imporţanta autocontrolului. contexte variate din punct de pasiv sau agresiv. 25 II – 1 III. comportamentului
Tehnici de autocontrol vedere social şi cultural. neagresiv /agresiv

Abilităţi sociale 2.2 să exerseze tehnici de


COMUNICARE ŞI Importanțţa contribuţiei fiecărui comunicare eficientă, în Mama, simbolul fericirii S22/S4 Activitate practică,
ABILITĂŢI SOCIALE membru al unui grup la contexte variate din punct de 4 – 8 III. conversaţia, lucru în
activitatea grupului. vedere social și cultural. echipă,discutii

AUTOCUNOAŞTERE Dezvoltarea abilităţilor de 1.1.să dovedească încredere în S23/S5 Discuţii libere; conversaţia,
ŞI DEZVOLTARE autocunoaţtere şi sine, în diferite situaţii. Despre colegul meu. 11 - 15 III. explicaţa
PERSONALĂ intercunoaştere.

4.2. să îşi analizeze propriile


PLANIFICAREA Familiarizarea cu locuri de opţiuni privind diferitele meserii Vreau să ştiu mai multe S24/S6 Vizită la o
CARIEREI muncă/ocupaţii. şi ocupaţii; despre ocupaţii 18 - 22 III. instituţie/companie.

CALITATEA STILULUI Calitatea vietii personale: 5.1.să identifice rolul normelor Discuţii de grup pe tema
DE VIAŢĂ Situaţii de decizie. Rezolvarea în viaţa Violenţa în familie, pe S25/S7 cunoaşterii şi respectării
unor probleme cu potenţial de grupurilor de apartenenţă stradă, în comunitate 25 – 29 III. diferitelor norme;
risc Exersarea
comportamentelor.
AUTOCUNOAŞTERE Dezvoltarea abilităţilor de 1.1.să dovedească încredere în
ŞI DEZVOLTARE autocunoaştere şi sine, în diferite situații Povestea mea de succes. S26/S8 Compunere pe tema
PERSONALĂ intercunoaştere. 1 – 5 IV. încrederii șşi a reuşitei,
desene
COMUNICARE ŞI 2.2 să exerseze tehnici de Bariere în comunicare .
ABILITĂŢI SOCIALE Abilităţi sociale comunicare eficientă, în între colegii de clasă S27/S9 Activitate în echipe fete,
Importanţa contribuţiei fiecărui contexte variate din punct de fete și băieți 8 – 12 IV. băieţi; dezbatere
membru al unui grup la vedere social şi cultural.
activitatea grupului.
COMUNICARE ŞI Abilităţi sociale 2.2 să exerseze tehnici de
ABILITĂŢI SOCIALE Importanțţa contribuţiei fiecărui comunicare eficientă, în Cum facem față S28/S10 Studii de caz, comunicare,
membru al unui grup la contexte variate din punct de emoțiilor? 15 – 19 IV. explicaţii
activitatea grupului. vedere social şi cultural.
CALITATEA STILULUI Calitatea vieţii personale: 5.1.să identifice rolul normelor Efectele alcoolului,
DE VIAŢĂ Situaţii de decizie. Rezolvarea în viata tutunului și drogurilor Discuţii de grup,
unor probleme cu potenţial de grupurilor de apartenenţă asupra sănătății S29/S11
risc 6 - 10 V.

MANAGEMENTUL 3.2. să aplice tehnici de


INFORMAŢIILOR ŞI Analiza rolului tehnologiei în stimulare a creativității în Internetul – avantaje și S30/S12 Discuţii de grup şi
ÎNVĂŢĂRII procesul de informare propria activitate de învățare. dezavantaje. 13 - 17 V. individuale, explicația,
comunicarea
Calitatea vieţii personale. 5.1.să identifice rolul normelor Discuţii de grup şi
CALITATEA STILULUI Rezolvarea unor probleme cu în viaţa Micii voluntari! individuale.
DE VIAŢĂ potenţial de risc. grupurilor de apartenenţă S31/S13 ”Scrisoare către prietenul
20 – 24 V. meu”

MANAGEMENTUL Conștientizarea modului în care 3.2. să aplice tehnici de Cum îmi utilizez timpul. S32/S14 Jurnalul personal
INFORMAŢIILOR ŞI este utilizat timpul. stimulare a creativității în 27 – 31 V. săptămânal, discuţii
ÎNVĂŢĂRII propria activitate de învățare.

2.2 să exerseze tehnici de Promovarea unor materiale


COMUNICARE ŞI Abilităţi sociale comunicare eficientă, în Scrisoare pentru S33/S15 ale copiilor privind relaţiile
ABILITĂŢI SOCIALE Importanţ contribuţiei fiecărui contexte variate din punct de dascălul meu. 3 – 7 VI. pozitive între copii şi
membru al unui grup la vedere social şi cultural. dascălii lor
activitatea grupului. 5 iunie Ziua iubiţ/preferaţi/apreciați..
învățătorului
ORĂ LA DISPOZIŢIA Analiza rezultatelor obţinute în Discuţii despre realizările,
DIRIGINTELUI acest an şcolar. Sfârşit de an şcolar S34/S16 reuşitele din acest an şcolar.
10 – 14 VI.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 VALEA MARE PRAVĂŢ

NR. DE ÎNREGISTRARE: ______________

DIRIGINTE:MOISESCU MIHAELA

PLANIFICARE ANUALĂ ŞI CALENDARISTICĂ

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
CLASA a VII-a
AN ŞCOLAR 2018 - 2019
DIRECTOR , REPONSABIL
COMISIE,
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
PROFESOR DIRIGINTE: NICA CĂTĂLIN
CLASA: a VII– a
AN ŞCOLAR 2018 – 2019
1 oră/săptămână

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Planificare anuală

Nr. MODULUL TEMATIC Semestrul 1 Semestrul 2 Anual


crt Număr de ore Număr de ore Număr de ore
1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală (ADP) 4 3 7
2. Comunicare şi abilităţi sociale (CAS) 4 5 9
3. Managementul informaţiilor şi al învăţării (MI) 2 2 4
4. Planificarea carierei (PC) 4 1 5
5. Calitatea stilului de viaţă (CSV) 3 4 7
6. Ore la dispoziția dirigintelui (ODD) 1 1 2
Total ore 18 16 34

 Menţionăm că în perioada ..................................... se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare ,,Să Ştii mai
multe, să fii mai bun “ având orar specific, ora de consiliere şi orientare fiind inclusă în acesta.
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I
Clasa a VII – a

Modulul tematic Conţinuturi Obiective de referinţă Tema Săptămâna Strategii de lucru


2.1. să analizeze
COMUNICARE ŞI Importanţa contribuţiei caracteristicile
ABILITĂŢI fiecărui membru al unui Exerciţii de identificare a
comportamentului de lider în
SOCIALE grup la activitatea grupului. Cum recunoaștem situaţiilor în care este
cadrul grupurilor de S1 necesară asumarea
Avantajele cooperării în un lider?
grup. Solidaritate apartenenţă; 10-14 IX responsabilităţii sociale;
2.2. să exerseze tehnici de Practicarea exprimării
comunicare eficientă, în opiniilor pro/contra.
contexte variate din punct de
vedere social şi cultural;
Formarea şi dezvoltarea 1.1.Să exerseze prezentarea
AUTOCUNOAŞTERE capacităţii de caracteristicilor pozitive Autocunoașterea Conversaţia;
ŞI DEZVOLTARE autocunoaştere; despre sine cu ajutorul S2
Exerciţii de cunoaţtere şi
PERSONALĂ conţtientizarea propriei 1.1.să dovedească încredere în colegilor. 17-21 IX
autocunoaţtere.
identităţi sine, în diferite dituaţii.
Discuţii de grup,
Cunoaşterea normelor în 5. 1. Să identifice rolul Norme de joc de rol pe tema cunoaşterii
CALITATEA viaţa grupurilor de normelor în viața grupurilor de comportament şi respectării diferitelor
S3
STILULUI DE VIAŢĂ aparteneţă; Calitatea apartenenţă. civilizat. norme. Exersarea
24-28 IX
relaţilor sociale. comportamentelor de grup, în
conformitate
cu anumite norme
COMUNICARE ŞI Relaţia dintre 2.1 să exerseze tehnici de
ABILITĂŢI evenimente, gânduri şi comunicare eficientă, în S4 Exerciţii
SOCIALE comportamente generate; contexte variate din punct de Comunicarea 1-5X Practicarea exprimării
cum ne descurcăm în vedere social ţi cultural; eficientă în școală. opiniilor pro/contra.
diferite situații sociale 2.2. să exerseze 5 oct. Ziua
comportamente de Internaţională
cooperare în grup a Educaţiei
Do Dobândirea abilităților de 4.1 să analizeze diferite
PLANIFICAREA ex explorare și planificare a meserii ţi ocupaşii din Pregătirea S5 Discuţii individuale şi de
CARIEREI car carierei perspectiva cerinţelor educațională 8-12 X grup;
educaţionale necesară unei Dezbatere
Să utilizeze în contexte ocupații. Prezentare
adecvate termenii muncă,
ocupaţie şi carieră
MANAGEMENTUL Formarea capacităţii de 3.1.Să folosească eficient Elaborarea Exersarea deprinderilor de
INFORMAŢIILOR ŞI gestionare a resursei timp. timpul, ca resursă, pentru a programului zilnic S6 gestionare a timpului.
ÎNVĂŢĂRII obţine succes în învăţare. al elevului. 15-19 X

AUTOCUNOAŞTERE Formarea şi dezvoltarea 1.2. Să exerseze prezentarea


ŞI DEZVOLTARE capacităţii de caracteristicilor pozitive Care sunt S7 Identificarea caracteristicilor
PERSONALĂ autocunoaştere; despre sine; să dovedească resursele de care 22-26 X personale pozitive
conştientizarea propriei încredere în sine. dispun?
identităţi
COMUNICARE ŞI Importanţa contribuţiei 2.2. să exerseze Conflictele – ce Exerciţii de identificare a
ABILITĂŢI fiecărui membru al unui comportamente de sunt şi cum le S8 situaţiilor în care este
SOCIALE grup la activitatea grupului. cooperare în grup putem preveni 29 X – 2 XI necesară asumarea
Avantajele cooperării responsabilităţii sociale.
-să analizeze rolul grupului în
Calitatea vieţii formularea şi în realizarea Carieră de Expunerea unor proiecte
CALITATEA opţiunilor personale; succes. S9 de grup
STILULUI DE VIAŢĂ 5 - 9 XI
-să evalueze impactul Prezentări PPT
factorilor sociali, culturali, Discuţia liberă
economici şi de mediu asupra
stilului de viaţă şi a dezvoltarii
carierei;
AUTOCUNOAŞTERE Identificarea 1.2. Să exerseze prezentarea Identificarea caracteristicilor
ŞI DEZVOLTARE caracteristicilor personale caracteristicilor pozitive Eu în ”oglindă” S 10 personale pozitive şi
PERSONALĂ pozitive. despre sine 12-16 XI recunoaşterea atributelor
pozitive la colegi

5.1. să conţtientizeze pericolul Reguli de aur Exersarea comportamentelor de


CALITATEA Calitatea relaţiilor sociale pentru integritatea şi viaţa pentru sănătate S 11 grup, în conformitate
STILULUI DE VIAŢĂ omului 19 – 23 XI cu anumite norme.

MANAGEMENTUL Exersarea deprinderilor de


INFORMAŢIILOR ŞI Identificarea stilului de 3.2. să identifice caracteristici Strategii de S 12 selectare a informaşiilor
ÎNVĂŢĂRII învăţare. Caracteristici ale ale propriei învăţări învățare 26-30 XI relevante pentru învăţarea
învăţării proprii eficientă.
PLANIFICAREA Familiarizarea elevilor cu 4.1 utilizeze în contexte Aptitudini și S 13 Discuții despre meseriile
CARIEREI diferitele meserii şi adecvate termenii muncă, aspirații. Pot să 3 - 7 XII dorite; descrierea
ocupaţii. ocupație și carieră devin ceea ce visez aptitudinilor necesare în
eu? diferite meserii..
COMUNICARE ŞI Dezvoltarea abilităţilor de 2.2. să exerseze tehnici de
ABILITĂŢI interrelaţionare în contexte comunicare eficientă, în Obiceiurile de S 14 Program cultural - artistic
SOCIALE variate contexte variate din punct de iarnă la români 10 -14 XII
vedere social şi cultural;
4.1. să analizeze diferitele
PLANIFICAREA Identificarea propriilor meserii şi ocupaţii din Conversaţia,
CARIEREI opţiuni privind diferitele perspectiva cerinţelor Cum alegem S 15 Dezbaterea
meserii şi ocupaţii meseria care ne 17 - 21 XII
educaţionale;
reprezintă
4.2. să îşi analizeze propriile
opţiuni privind diferitele
meserii şi ocupaţii;
1.1 să exerseze prezentarea
AUTOCUNOAŞTERE Identificarea şi exprimarea caracteristicilor pozitive Identifică emoția! S 16 Fișe de lucru;
ŞI DEZVOLTARE propriilor emoţii. despre sine; 14 - 18 I Conversația;
PERSONALĂ Să dovedească încredere în Exemple.
sine

PLANIFICAREA Identificarea propriilor 4.1. să analizeze diferitele Informare cu S 17 Conversaţia,


CARIEREI opţiuni privind diferitele meserii şi ocupaţii din privire la profesii 22 - 25 I Dezbaterea
meserii şi ocupaţii perspectiva cerinţelor pe piața muncii.
educaţionale;

ORA LA DISPOZIȚIA Încheierea mediilor. Încheierea situației S 18


DIRIGINTELUI semestriale. 28 I – 1 II
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL al II-lea
Clasa a VII – a

Modulul tematic Conţinuturi Obiective de referinţă Tema Săptămâna Strategii de lucru

AUTOCUNOAŞTERE Îmbunătăţirea imaginii de sine. 1.1.să dovedească încredere în Încrederea în sine, S19/S1 Discuţii individuale şi de
ŞI DEZVOLTARE sine, în diferite situaţii reușita personală 11 - 15 II. grup; exerciţii.
PERSONALĂ

Conştientizarea sarcinilor, 5.1. să identifice rolul normelor Resposabilitățile Fişe de lucru; Explicaşia;
CALITATEA STILULUI rolurilor şi responsabilităţilor pe în viaţa grupurilor de copiilor S20/S2 Discuţii libere;
DE VIAŢĂ care le au copiii la diferite apartenenţă 18 – 22 II. Exemple
vârste.
2.2 să exerseze tehnici de Exercitii de identificare a
COMUNICARE ŞI Managementul emoţiilor: comunicare eficientă, în Comportament asertiv, S21/S3 dezavantajelor / avantajelor
ABILITĂŢI SOCIALE Imporţanta autocontrolului. contexte variate din punct de pasiv sau agresiv. 25 II – 1 III. comportamentului
Tehnici de autocontrol vedere social şi cultural. neagresiv /agresiv

Abilităţi sociale 2.2 să exerseze tehnici de


COMUNICARE ŞI Importanțţa contribuţiei fiecărui comunicare eficientă, în Mama, simbolul fericirii S22/S4 Activitate practică,
ABILITĂŢI SOCIALE membru al unui grup la contexte variate din punct de 4 – 8 III. conversaţia, lucru în
activitatea grupului. vedere social și cultural. echipă,discutii

AUTOCUNOAŞTERE Dezvoltarea abilităţilor de 1.1.să dovedească încredere în S23/S5 Discuţii libere; conversaţia,
ŞI DEZVOLTARE autocunoaţtere şi sine, în diferite situaţii. Despre colegul meu. 11 - 15 III. explicaţa
PERSONALĂ intercunoaştere.

4.2. să îşi analizeze propriile


PLANIFICAREA Familiarizarea cu locuri de opţiuni privind diferitele meserii Vreau să ştiu mai multe S24/S6 Vizită la o
CARIEREI muncă/ocupaţii. şi ocupaţii; despre ocupaţii 18 - 22 III. instituţie/companie.

CALITATEA STILULUI Calitatea vietii personale: 5.1.să identifice rolul normelor Discuţii de grup pe tema
DE VIAŢĂ Situaţii de decizie. Rezolvarea în viaţa Violenţa în familie, pe S25/S7 cunoaşterii şi respectării
unor probleme cu potenţial de grupurilor de apartenenţă stradă, în comunitate 25 – 29 III. diferitelor norme;
risc Exersarea
comportamentelor.
AUTOCUNOAŞTERE Dezvoltarea abilităţilor de 1.1.să dovedească încredere în
ŞI DEZVOLTARE autocunoaştere şi sine, în diferite situații Povestea mea de succes. S26/S8 Compunere pe tema
PERSONALĂ intercunoaştere. 1 – 5 IV. încrederii șşi a reuşitei,
desene
COMUNICARE ŞI 2.2 să exerseze tehnici de Bariere în comunicare .
ABILITĂŢI SOCIALE Abilităţi sociale comunicare eficientă, în între colegii de clasă S27/S9 Activitate în echipe fete,
Importanţa contribuţiei fiecărui contexte variate din punct de fete și băieți 8 – 12 IV. băieţi; dezbatere
membru al unui grup la vedere social şi cultural.
activitatea grupului.
COMUNICARE ŞI Abilităţi sociale 2.2 să exerseze tehnici de
ABILITĂŢI SOCIALE Importanțţa contribuţiei fiecărui comunicare eficientă, în Cum facem față S28/S10 Studii de caz, comunicare,
membru al unui grup la contexte variate din punct de emoțiilor? 15 – 19 IV. explicaţii
activitatea grupului. vedere social şi cultural.
CALITATEA STILULUI Calitatea vieţii personale: 5.1.să identifice rolul normelor Efectele alcoolului,
DE VIAŢĂ Situaţii de decizie. Rezolvarea în viata tutunului și drogurilor Discuţii de grup,
unor probleme cu potenţial de grupurilor de apartenenţă asupra sănătății S29/S11
risc 6 - 10 V.

MANAGEMENTUL 3.2. să aplice tehnici de


INFORMAŢIILOR ŞI Analiza rolului tehnologiei în stimulare a creativității în Internetul – avantaje și S30/S12 Discuţii de grup şi
ÎNVĂŢĂRII procesul de informare propria activitate de învățare. dezavantaje. 13 - 17 V. individuale, explicația,
comunicarea
Calitatea vieţii personale. 5.1.să identifice rolul normelor Discuţii de grup şi
CALITATEA STILULUI Rezolvarea unor probleme cu în viaţa Micii voluntari! individuale.
DE VIAŢĂ potenţial de risc. grupurilor de apartenenţă S31/S13 ”Scrisoare către prietenul
20 – 24 V. meu”

MANAGEMENTUL Conștientizarea modului în care 3.2. să aplice tehnici de Cum îmi utilizez timpul. S32/S14 Jurnalul personal
INFORMAŢIILOR ŞI este utilizat timpul. stimulare a creativității în 27 – 31 V. săptămânal, discuţii
ÎNVĂŢĂRII propria activitate de învățare.

2.2 să exerseze tehnici de Promovarea unor materiale


COMUNICARE ŞI Abilităţi sociale comunicare eficientă, în Scrisoare pentru S33/S15 ale copiilor privind relaţiile
ABILITĂŢI SOCIALE Importanţ contribuţiei fiecărui contexte variate din punct de dascălul meu. 3 – 7 VI. pozitive între copii şi
membru al unui grup la vedere social şi cultural. dascălii lor
activitatea grupului. 5 iunie Ziua iubiţ/preferaţi/apreciați..
învățătorului
ORĂ LA DISPOZIŢIA Analiza rezultatelor obţinute în Discuţii despre realizările,
DIRIGINTELUI acest an şcolar. Sfârşit de an şcolar S34/S16 reuşitele din acest an şcolar.
10 – 14 VI.

S-ar putea să vă placă și