Sunteți pe pagina 1din 2

Domnule Preşedinte,

Subsemnata Buza Cristina, cu domiciliul în comuna Bujoreni, sat Gura Vaii,


nr. 95, judetul Valcea, având CNP 2880318385579, în nume personal, în calitate de
reclamantă şi reprezentantă legală a minorei Cucu Elena Maia Ioana, născută la data
de 30.01.2009, cu CNP 6090130385575, conform certificatului de nastere seria NF, nr.
462822, formulez prezenta

ACŢIUNE PENTRU MAJORAREA PENSIEI DE ÎNTREŢINERE

împotriva pârâtului Cucu Gheorghe, cu domiciliul în comuna Pietrari, sat Pietrarii


de Sus, jud. Valcea, cu CNP 1841025384780, pentru ca prin hotărârea pe care o veţi
pronunţa să dispuneţi:

1. Majorarea pensiei de întreţinere stabilite prin sentinta civila nr. 1998/2016 a Judecatoriei
Ramnicu Valcea din 11.04.2016 pe seama pârâtului şi în favoarea minorei Elena Maia Ioana,
născuta la data de 30.01.2009, conform certificatului de naştere seria. NF nr. 462822, eliberat
de Primaria Municipiului Ramnicu Valcea la data de 03.02.2009, în raport cu nevoile de
întreţinere ale acesteia şi mijloacele materiale ale pârâtului, cu începere de la data introducerii
prezentei cereri şi până la majoratul minorei;

MOTIVE:

În fapt, subsemnata am fost căsătorită cu pârâtul, din căsătoria noastră


rezultand minora Elena Maia Ioana, născuta la data de 30.01.2009, conform
certificatului de naştere seria. NF nr. 462822, eliberat de Primaria Municipiului
Ramnicu Valcea la data de 03.02.2009, iar conform sentintei civile nr. 1998/2016 a
Judecatoriei Ramnicu Valcea din 11.04.2016, căsătoria noastră a fost desfăcută prin
divorţ prin acordul părţilor, s-a stabilit ca exercitarea autorităţii părinteşti asupra
minorei să aibă loc de către ambii părinţi, iar locuinţa acesteia a fost stabilită la
subsemnata. Prin aceeasi sentinta s-a stabilit şi modalitatea de păstrare a legăturilor
personale ale pârâtului cu minora, precum şi obligaţia în sarcina acestuia de a
contribui la cheltuielile de creştere, educare, învăţare şi pregătire profesională în
favoarea minorei cu o sumă lunară de 405 lei.
In prezent minora este în vârstă de 9 ani, astfel încât nevoile acesteia de
întreţinere au crescut, iar veniturile pârâtului s-au majorat considerabil între timp şi,
concomitent, posibilitâţile sale materiale au crescut.

Faţă de cele de mai sus, solicit majorarea pensiei de întreţinere datorată pentru
cheltuielile de creştere, educare, învăţare şi pregătire profesională ale minorei în
raport cu nevoile acesteia şi creşterea veniturilor pârâtului la 1/4 din venitul net
lunar al acestuia.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 531, art. 402, art. 403, art.
499, art. 513, art. 514, art. 516, art. 519, art. 524, art. 527, art. 529, art. 530, art. 533 Noul
Cod Civil; art. 148-151, art. 192, art. 194 şi art. 195 C.proc.civ.

În dovedirea pretenţiilor mele, solicit să încuviinţaţi administrarea


următoarelor probe cu care doresc să dovedesc cele menţionate în motivele prezentei
cereri:

- interogatoriul pârâtului;

- adeverinţa privind veniturile nete ale pârâtului;

-înscrisurile anexate prezentei cereri.

Anexez prezentei copii certificate de pe următoarele acte şi documente:

-sentinta nr. 1998/2016 a Judecatoriei Ramnicu Valcea din 11.04.2016;

- certificatul de naştere al minorei;

Solicit judecarea cauzei şi în lipsa subsemnatei reclamante şi/sau a


avocatului, conform art. 411 alin. (1) pct. 2 C.proc.civ.

16.03.2018

Semnătura

Domnului Presedinte al Judecatoriei Ramnicu Valcea