Sunteți pe pagina 1din 6

PLAN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE

privind expunerea la noul Coronavirus (SARS COV-2) din unitate


2020

Măsuri tehnice

Măsuri organizatorice

Măsuri igienico sanitare

Observaţii
Nr.crt.

Măsuri de altă măsură


Loc de muncă

Persoana care
Riscuri Termen de răspunde de
evaluate realizare realizarea
Acţiuni în scopul realizării măsurii

0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Lipsă covoraș X X Plasarea unui covoraș dezinfectant la intrare. Acesta se Imediat Administrator
dezinfectant la intrare va impregna cu o soluție dezinfectantă pe bază de clor.
Plasarea de indicatoare de obligativitate pentru
utilizarea covorașului.
Plasarea acestuia în așa fel încât să nu poată fi ocolit.
2. Lipsa substanțelor de X X X Dispunerea la intrare a unui dozator cu soluție de Imediat și Administrator
dezinfecție a mâinilor dezinfecție alcoolică de minim 70% sau echivalent. periodic
Plasarea de indicatoare de obligativitate pentru
dezinfecția mâinilor.
Plasarea acestuia în așa fel încât să nu poată fi ocolit.
Numirea persoanelor responsabile cu reumplerea
acestora.
Instruirea personalului asupra modului de dezinfecție
corectă a mâinilor.
3. Lipsa unui coș de X La intrare va exista un coș de gunoi acoperit pentru Permanent Administrator
gunoi acoperit pentru colectarea măștilor și a mănușilor de protecție utilizate
colectarea măștilor și de către persoanele care intră în unitate.
a mănușilor de
protecție utilizate
4. Lipsa monitorizării X X X Dotarea cu un termometru digital care funcționează fără Imediat și Administrator
temperaturii atingere directă (cu verificare pe frunte) sau a unui permanent
corporale a sistem similar de monitorizare a temperaturii.
persoanelor care intră Toate persoanele care intră se testează, iar persoanele
în unitate care au temperatura corpului mai mare de 370 C nu vor
fi acceptate în interior.
Numirea unei persoane cu verificarea temperaturii
5. Identificarea de X X Persoanele identificate nu vor fi lăsate să intre în unitate Permanent Administrator
persoane la intrare și vor fi sfătuite să meargă la un consult medical la
care prezintă medicul de familie
simptome evidente de
gripă sau răceală
(tuse, febră,
transpirație excesivă,
dificultăți în
respirație)
6. Lipsa afișelor de X X X Reamenajarea posturilor de lucru astfel încât distanțarea Imediat și Administrator
informare despre noul sanitară dintre lucrători de minim 1,5 metri să fie periodic
Coronavirus realizată
Delimitarea posturilor de lucru cu panouri de plexiglas
Marcarea/semnalizarea posturilor de lucru cu benzi de
semnalizare
Instruire de conștientizare a riscului cu ocazia
instruirilor de orice rang
7. Lipsa distanțării X X Reamenajarea posturilor de lucru astfel încât distanțarea Imediat Administrator
sanitare dintre sanitară dintre lucrători de minim 1,5 metri să fie
lucrători la realizată
locurile/posturile de Delimitarea posturilor de lucru cu panouri de plexiglas
lucru din interior de Marcarea/semnalizarea posturilor de lucru cu benzi de
minim 1,5 metri semnalizare
Instruire de conștientizare a riscului cu ocazia
instruirilor de orice rang
8. Interacțiunea dintre X Organizarea activității de producție în așa fel încât Permanent Administrator
lucrători (situații date interacțiunea dintre lucrători să fie de cât mai scurtă
de procesul durată. Revizuirea procedurilor de lucru în vederea
tehnologic și când optimizării acestora.
distanțarea sanitară Dotarea lucrătorilor cu măști de protecție conforme (cel
nu se poate realiza) puțin măști de tip FFP 2) în cazul în care interacțiunea
durează mai mult de 30 de minute.
Dotarea lucrătorilor cu măști chirurgicale cu 3 straturi în
cazul în care interacțiunea durează mai puțin de 30 de
minute.
9. Neutilizarea X Lucrătorii vor purta obligatoriu echipament individual Periodic Administrator
echipamentului de protecție specific combaterii răspândirii noului
individual de Coronavirus format cel puțin din mască de protecție și
protecție specifice mănuși de protecție.
combaterii răspândirii Dotarea lucrătorilor cu măști de protecție și mănuși de
noului Coronavirus protecție
Crearea unui stoc suficient de asemenea materiale.
10. Neverificarea și X Sistemele de ventilație și aer condiționat se vor verifica Imediat Administrator
necurățarea și curăța doar prin personal calificat.
sistemelor de În cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se
ventilație și aer efectua nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la
condiționat sfârșitul săptămânii și se va efectua dezinfecția
instalației de climatizare conform instrucțiunilor
producătorului.
11. Lipsa instrucțiunilor X Elaborarea de instrucțiuni proprii de SSM pentru Periodic Administrator
proprii de SSM și a echipamentele individuale de protecție și materialele de
instrucțiunilor de dezinfecție.
utilizare pentru Prelucrarea acestora întregului personal cu ocazia
echipamentele instruirilor de orice rang inclusiv cu demonstrații
individuale de practice.
protecție și
materialele de
dezinfecție
12. Utilizarea în comun X Dezinfectarea periodică a echipamentelor de muncă Periodic Administrator
de către mai multe (tastaturi, mouse, panouri de comandă)
persoane a Utilizare de mănuși de protecție și soluții de dezinfecție
echipamentelor de a mâinilor sau atingerea lor folosind șervețele de unică
muncă (calculatoare, folosință
imprimante, scanere,
clanțe, mânere,
butoane, etc.
13. Deplasare lucrătorilor X Interzicerea categorică pentru lucrători sau terți a Permanent Administrator
în afara sarcinii de deplasărilor neesențiale în unitate.
muncă în incinta Nu se vor forma grupuri de persoane mai mari de 3
unității, formarea de persoane.
grupuri de oameni Instruire de conștientizare a riscului.
mai mari de 3
persoane
14. Contact cu persoane X X Toate persoanele care intră în unitate vor respecta Permanent Administrator
din afara unității – prevederile de la punctul A privind intrarea în unitate.
clienți, furnizori, Persoanele aflate în unitate se vor deplasa doar în
subcontractori locurile necesare desfășurării activității și vor purta în
permanență mască și mănuși de protecție
15. Utilizarea de către X X Reducerea pe cât posibil a deplasărilor neesențiale în Permanent Administrator
lucrători a spațiilor unitate.
comune precum Dezinfecția periodică a balustradelor, podelelor.
holuri, casa scărilor, Dezinfecția periodică a toaletelor și a băilor obligatoriu
lifturi, toalete, băi cu soluții pe bază de clor
16. Utilizarea spațiilor X Organizarea ședințelor să se facă pe cât posibil prin Permanent Administrator
comune cu destinație intermediul online.
specială precum săli Utilizarea sălilor de ședințe, vestiarelor se va face astfel
de ședințe, vestiare, încât distanțarea sanitară să fie realizată (minim 1,5
săli de mese, etc. metri între persoane)
Organizarea pauzelor pentru mâncat se face eșalonat, pe
grupe în așa fel încât distanțarea sanitară să fie realizată
(minim 1,5 metri între persoane inclusiv la mese)
Dezinfecția și aerisirea acestor spații se va face după
fiecare utilizare.
17. Lucrători din cadrul X Realizarea pentru aceste persoane a unui program Permanent Administrator
grupelor sensibile la special prin telemuncă sau de acasă
riscuri cum ar fi Pentru aceste persoane obligatoriu se va ține o instruire
persoane de peste 65 de conștientizare a riscului cu consemnare în fișa de
ani, femei gravide, instruire individuală sau colectivă după caz.
persoane cu boli
cronice în evidență
18. Utilizarea X Dacă se utilizează transportul public în comun Permanent Administrator
transportului în angajatorul va lua măsuri de împărțire a întregului
comun de către unii personal sau doar al celui care utilizează transportul
lucrători public în comun în 2-3 grupe şi decalarea programului
de începere şi terminare, în intervale orare decalate cu o
oră/o oră şi jumătate față de programul normal de lucru.
19. Riscul de infectare cu X Instruire de conștientizare privind evitarea zonele Periodic Administrator
noul Coronavirus în aglomerate unde persoanele sunt expuse la contact
afara programului de direct și/sau interacțiune cu un număr mare de persoane,
lucru de tipul adunărilor publice, cozi, zone de trafic intens,
zone de recreere, etc.
Prelucrarea și informarea lucrătorilor cu privire la
modul de interacțiune, în afara orelor de program, cu
alte persoane care ar putea fi susceptibile de simptome
virale.
Aceste activități se fac cu ocazia instruirilor de orice
rang
20. Deplasarea X Reducerea pe cât posibil a deplasărilor (delegațiilor) Permanent Administrator
lucrătorilor în interes neesențiale.
de serviciu (delegații) Informarea lucrătorilor cu privire la regulile locale în
orașele de destinație.
Acordare de echipament individual de protecție (măști
și mănuși) pentru toată durata deplasării.
21. Lucrul cu documente, X X Reducerea lucrului la minim posibil cu acte pe suport Permanent Administrator
formulare de hârtie, hârtie sau bani lichizi
bani lichizi sau alte Se vor utiliza mijloace electronice pentru transmiterea
materiale între colegi documentelor, iar în privința banilor se vor utiliza
sau cu terți transferuri sau carduri bancare
Dotarea celor expuși cu echipament individual de
protecție (mănuși) și substanțe dezinfectante pentru
mâini
22. Identificarea în X Elaborarea unui plan de măsuri de urgență în caz de Permanent Administrator
unitate de persoane suspiciune la prezența noului Coronavirus, elaborat în
cu simptome de baza recomandărilor medicului de medicina muncii și
îmbolnăvire specifice punerea lui în aplicare.
noul Coronavirus Anunțarea imediată a Direcției de Sănătate Publică din
județ.
Afișarea numerelor de telefon DSP
23. Lipsa instruirii sau X Crearea unui program de instruire pentru conducătorii Imediat Administrator
instruirea locurilor de muncă.
necorespunzătoare a Actualizarea fișei postului cu prevederi specifice
conducătorilor
locurilor de muncă
asupra aspectelor
privind gestionarea la
locurile de muncă a
riscurilor generate de
către noul
Coronavirus
24. Răspândirea de X X Informare lucrătorilor se face din sursele autorizate. Permanent Administrator
informații despre Afișarea de pliante, postere informative la locurile de
noul Coronavirus muncă și în special în locurile comune.
false sau informații Conducătorii locurilor de muncă vor fi atenți la acest
care creează panică aspect și vor interveni imediat dacă este cazul.
sau neîncredere în
unitate

S-ar putea să vă placă și