Sunteți pe pagina 1din 71

MONITORUL OFICIAL

AL JUDEŢULUI
CĂLĂRAŞI

Anul X HOTĂRÂRI, ORDINE, DISPOZIŢII 30 IUNIE 2011


Nr. 3 (serie nouă) SI ALTE ACTE

SUMAR

NR NR

HOTĂRÂRI 60 Hotărâre privind asocierea în parteneriat


ALE CONSILIULUI a Judeţului Călăraşi cu comuna Roseţi,
JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI judeţul Călăraşi, în vederea depunerii
unei aplicaţii în cadrul Programului
prioritar naţional pentru construirea de
58 Hotărâre privind asocierea în parteneriat sedii pentru aşezăminte culturale în
a Judeţului Călăraşi cu comuna Dor localităţile unde nu există asemenea
Mărunt, judeţul Călăraşi,în vederea instituţii, precum şi pentru reabilitarea,
depunerii unei aplicaţii în cadrul modernizarea, dotarea şi finalizarea
Programului prioritar naţional pentru lucrărilor de construcţie a aşezămintelor
construirea de sedii pentru aşezăminte culturale de drept public din mediul rural
culturale în localităţile unde nu există şi mic urban.
asemenea instituţii, precum şi pentru 61 Hotărâre privind aprobarea Actului
reabilitarea, modernizarea, dotarea şi adiţional nr. 1 la Contractul de asociere
finalizarea lucrărilor de construcţie a pentru implementarea proiectului „Sistem
aşezămintelor culturale de drept public integrat de management al deşeurilor
din mediul rural şi mic urban. solide în judeţul Călăraşi”.
59 Hotărâre privind asocierea în parteneriat 62 Hotărâre privind aprobarea contului anual
a Judeţului Călăraşi cu comuna de execuţie a bugetului propriu al
Mânăstirea, judeţul Călăraşi, în vederea judeţului Călăraşi şi a situaţiilor
depunerii unei aplicaţii în cadrul financiare, pe anul 2010.
Programului prioritar naţional pentru 63 Hotărâre pentru modificarea si comp
construirea de sedii pentru aşezăminte Hotararii nr. 2/2011 privind rectif
culturale în localităţile unde nu există sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad
asemenea instituţii, precum şi pentru pentru echilibrarea bugetelor locale si a su
reabilitarea, modernizarea, dotarea şi alocate din cotele defalcate din impozi
finalizarea lucrărilor de construcţie a venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
aşezămintelor culturale de drept public cofinantarea proiectelor de infrastructura
din mediul rural şi mic urban. programelor de dezvoltare locala, pe
administrativ – teritoriale, pe anul 2011.
64 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 74 Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.
47/2008 privind aprobarea Programului de 63/2010 pentru declararea utilităţii publice
transport rutier de persoane prin servicii a lucrării de interes local „Sursă (puţuri)
regulate în trafic judeţean al judeţului de alimentare cu apă a Municipiului
Călăraşi pentru perioada 2008 –2011. Slobozia”.
65 Hotărâre privind aprobarea Raportului de 75 Hotărâre privind aprobarea închirierii unui
Monitorizare a Programului Integrat de spaţiu, proprietate publică a judeţului
Gestiune a Calităţii Aerului în zona Călăraşi, aflat în administrarea Spitalului
Călăraşi, pe anul 2010. de Pneumoftiziologie Călăraşi.
66 Hotărâre privind desemnarea unui 76 Hotărâre privind trecerea unor terenuri,
reprezentant al Consiliului Judeţean aflate în domeniul public al judeţului
Călăraşi ca membru în Consiliul Călăraşi, în administrarea Consiliului
Consultativ al Centrului de Asistenţă local al municipiului Călăraşi.
Medico-Socială Călăraşi. 77 Hotărâre privind neexercitarea dreptului
67 Hotărâre privind aprobarea exonerării de la de preemţiune pentru cumpărarea
plata redevenţei, pentru S.C. GLOBAL imobilului situat în municipiul Călăraşi,
LINIE DE TRANSPORT DUNĂREAN str. Ion Heliade-Rădulescu, nr. 29, judeţul
S.A. Călăraşi
68 Hotărâre privind constatarea încetării de 78 Hotărâre privind modificarea şi
drept a unui mandat de consilier judeţean. completarea Statului de funcţii al
69 Hotărâre privind validarea unui mandat de Muzeului „Dunării de Jos” Călăraşi.
consilier judeţean. 79 Hotărâre privind aprobarea bugetului
70 Hotărâre privind constatarea încetării de propriu al Judeţului Călăraşi pe anul 2011
drept a unor mandate de consilieri 80 Hotărâre privind organizarea
judeţeni. referendumului judeţean în vederea
71 Hotărâre privind validarea unor mandate consultării cetăţenilor din Judeţul Călăraşi
de consilieri judeţeni. privind desfiinţarea Judeţului Călăraşi
72 Hotărâre privind modificarea componenţei 81 Hotărâre privind aprobarea unor ajutoare
Comisiei de validare. unităţilor administrativ–teritoriale aflate în
73 Hotărâre privind modificarea componenţei situaţii de extremă dificultate, din fondul
unor Comisii de specialitate. de rezervă bugetară prevăzut în bugetul
propriu al judeţului Călăraşi, pe anul 2011

ANEXELE SE POT CONSULTA PE SITE-ul www.calarasi.ro


ROMÂNIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind asocierea în parteneriat a Judeţului Călăraşi cu comuna Dor Mărunt, judeţul Călăraşi,
în vederea depunerii unei aplicaţii în cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea
de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii,
precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie
a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa extraordinară din 12.05.2011


Având în vedere:
- raportul Direcţiei Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, înregistrat
sub nr. 5043 din 09.05.2011;
- adresa comunei Dor Mărunt, înregistrată sub nr. 5035 din 09.05.2011, prin care se solicită
încheierea unui acord de parteneriat cu Consiliul Judeţean Călăraşi în vederea implementării
proiectului „Reabilitare, extinderea, modernizarea şi dotare aferenta a căminului cultural şi
amenajarea parcului din jurul acestuia, din comuna Dor Mărunt, judeţul Călăraşi”;
- prevederile art. 3 alin. (2), art. 14 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 14, art. 91 alin. (1) lit. e), f) şi alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă asocierea în parteneriat a Judeţului Călăraşi cu comuna Dor Mărunt,


judeţul Călăraşi, în vederea depunerii unei aplicaţii în cadrul Programului prioritar naţional pentru
construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii,
precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a
aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban.
Art.2. – Se aprobă contribuţia financiară de 30% din valoarea totală a proiectului precum şi
contractul de parteneriat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. – Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi să semneze contractul de
parteneriat.
Art.4. – Direcţia Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe si Direcţia
Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta
celor interesaţi.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu - George FILIPESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 58
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 12.05.2011
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI ANEXĂ
la Hotărârea nr. 58 din 12.05.2011

Contract de parteneriat

Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, reprezentat de către Preşedintele


Consiliului Judeţean Călăraşi, domnul Răducu-George FILIPESCU, cu sediul în Municipiul
Călăraşi, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cod 910019, Judeţul Călăraşi, România, pe de o
parte
şi
Comuna Dor Marunt, prin Consiliul Local al Comunei Dor Mărunt, reprezentat de către
Primar, domnul Ion NIŢULICĂ, cu sediul în Comuna Dor Marunt, Judeţul Călăraşi, România,
pe de altă parte (denumite în prezentul document „Părţile”)
au convenit următoarele:

1. PREAMBUL

În baza relaţiilor de colaborare existente;

Considerând oportunitatea oferita de Programul Prioritar National pentru construirea de


sedii pentru aşezăminte culturale in localităţile unde nu exista asemenea instituţii, cat si
pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de construcţie a
aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban.

Părţile decid crearea şi dezvoltarea cadrului partenerial care să stea la baza unei cooperări
durabile şi eficiente la nivelul Judeţului Călăraşi.

2. PRINCIPII DE COLABORARE

2.1. Transparenţă şi profesionalism în valorificarea cunoştinţelor şi a experienţei specifice


fiecărei părţi;
2.2. Sprijin reciproc în vederea organizării şi derulării activităţilor planificate;
2.3. Acţiuni în parteneriat.

3. OBIECTIVELE COOPERĂRII

Părţile prevăd următoarele arii principale de cooperare:

3.1. Asigurarea cotei de cofinanţare din partea Consiliului Judeţean Călăraşi de 30% din
valoarea totala a proiectului „Reabilitare, extinderea, modernizarea si dotarea aferenta
căminului cultural si amenajarea parcului din jurul acestuia din comuna Dor Mărunt
judeţul Călăraşi” propus spre finanţare prin Programul Prioritar National pentru construirea

1
424-01-03 CJ CL Rev. 1
de sedii pentru aşezăminte culturale in localităţile unde nu exista asemenea instituţii, cat si
pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si
finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural
si mic urban.

3.2. Colaborarea în diseminarea şi schimbul de informaţii pentru asigurarea condiţiilor


necesare îndeplinirii şi desfăşurării corespunzătoare a activităţii fiecărei părţi.

3.3 Desfăşurarea in comun a activităţilor de informare, educative si cultural – artistice


specifice obiectivului reabilitat si modernizat.

3.4 Alte activităţi comune de interes.

Părţile vor identifica şi vor promova orice alte activităţi bilaterale de interes reciproc, care
vor contribui la întărirea şi dezvoltarea cooperării lor.

4. CLAUZE FINALE

4.1. Prezentul protocol se încheie pe perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare în ziua


următoare semnării lui;

4.2. Protocolul poate fi denunţat prin notificare scrisă transmisă de oricare dintre Părţi
celeilalte Părţi semnatare. Denunţarea îşi va face efectul în momentul primirii notificării.

4.3. Prezentul acord poate fi modificat prin acordul scris al fiecărei părţi.

4.4. Prezentul Acord de parteneriat se încheie în limba română, în două (2) exemplare
originale.

Semnături:
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI COMUNA Dor Mărunt

Consiliul Judeţean Călăraşi Consiliul Local

PREŞEDINTE, PRIMAR,
Răducu - George FILIPESCU Ion NIŢULICĂ

Data: __________________ Data:___________________

Călăraşi, România Călăraşi, România

2
424-01-03 CJ CL Rev. 1
ROMÂNIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind asocierea în parteneriat a Judeţului Călăraşi cu comuna Mânăstirea, judeţul Călăraşi,
în vederea depunerii unei aplicaţii în cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea
de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii,
precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie
a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa extraordinară din 12.05.2011


Având în vedere:
- raportul Direcţiei Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, înregistrat sub
nr. 5045 din 09.05.2011;
- adresa Primăriei comunei Mânăstirea, înregistrată sub nr. 4918 din 05.05.2011, prin care se
solicită încheierea unui acord de parteneriat cu Consiliul Judeţean Călăraşi în vederea implementării
proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare cămin cultural, comuna Mânăstirea, judeţul Călăraşi”;
- prevederile art. 3 alin. (2), art. 14 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 14, art. 91 alin. (1) lit. e), f) şi alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă asocierea în parteneriat a Judeţului Călăraşi cu comuna Mânăstirea, judeţul


Călăraşi, în vederea depunerii unei aplicaţii în cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea
de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru
reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de
drept public din mediul rural şi mic urban.
Art.2. – Se aprobă contribuţia financiară de 30% din valoarea totală a proiectului precum şi
contractul de parteneriat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. – Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi să semneze contractul de
parteneriat.
Art.4. – Direcţia Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, precum si
Direcţia Economică, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta celor
interesaţi.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu - George FILIPESCU
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 59
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 12.05.2011
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI ANEXĂ
la Hotărârea nr. 59 din 12.05.2011

Contract de parteneriat

Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, reprezentat de către Preşedintele


Consiliului Judeţean Călăraşi, domnul Răducu-George FILIPESCU, cu sediul în Municipiul
Călăraşi, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cod 910019, Judeţul Călăraşi, România, pe de o
parte
şi
Comuna Mănăstirea, prin Consiliul Local al Comunei Mănăstirea, reprezentat de
către Primar, domnul Aurel MOCANU, cu sediul în Comuna Manastirea, Judeţul Călăraşi,
România, pe de altă parte (denumite în prezentul document „Părţile”)
au convenit următoarele:

1. PREAMBUL

În baza relaţiilor de colaborare existente;

Considerând oportunitatea oferita de Programul Prioritar National pentru construirea de


sedii pentru aşezăminte culturale in localităţile unde nu exista asemenea instituţii, cat si
pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de construcţie a
aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban.

Părţile decid crearea şi dezvoltarea cadrului partenerial care să stea la baza unei
cooperări durabile şi eficiente la nivelul Judeţului Călăraşi.

2. PRINCIPII DE COLABORARE

2.1. Transparenţă şi profesionalism în valorificarea cunoştinţelor şi a experienţei specifice


fiecărei părţi;
2.2. Sprijin reciproc în vederea organizării şi derulării activităţilor planificate;
2.3. Acţiuni în parteneriat;

3. OBIECTIVELE COOPERĂRII

Părţile prevăd următoarele arii principale de cooperare:

3.1. Asigurarea cotei de cofinanţare din partea Consiliului Judeţean Călăraşi de 30% din
valoarea totala a proiectului „Reabilitare, extinderea, modernizarea si dotarea aferenta
căminului cultural si amenajarea parcului din jurul acestuia din comuna Dor Mărunt
judeţul Călăraşi” propus spre finanţare prin Programul Prioritar National pentru

1
424-01-03 CJ CL Rev. 1
construirea de sedii pentru aşezăminte culturale in localităţile unde nu exista asemenea
instituţii, cat si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si
finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul
rural si mic urban.

3.2. Colaborarea în diseminarea şi schimbul de informaţii pentru asigurarea condiţiilor


necesare îndeplinirii şi desfăşurării corespunzătoare a activităţii fiecărei părţi.

3.3 Desfăşurarea in comun a activităţilor de informare, educative si cultural – artistice


specifice obiectivului reabilitat si modernizat.

3.4 Alte activităţi comune de interes

Părţile vor identifica şi vor promova orice alte activităţi bilaterale de interes reciproc, care
vor contribui la întărirea şi dezvoltarea cooperării lor.

4. CLAUZE FINALE

4.1. Prezentul protocol se încheie pe perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare în ziua


următoare semnării lui;

4.2. Protocolul poate fi denunţat prin notificare scrisă transmisă de oricare dintre Părţi
celeilalte Părţi semnatare. Denunţarea îşi va face efectul în momentul primirii notificării.

4.3. Prezentul acord poate fi modificat prin acordul scris al fiecărei părţi.

4.4. Prezentul Acord de parteneriat se încheie în limba română, în două (2) exemplare
originale.

Semnături:

Judeţul Călăraşi Comuna Mănăstirea

Consiliul Judeţean Călăraşi Consiliul Local

PREŞEDINTE, PRIMAR,
Răducu - George FILIPESCU Aurel MOCANU

Data: __________________ Data:___________________

Călăraşi, România Călăraşi, România

2
424-01-03 CJ CL Rev. 1
ROMÂNIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind asocierea în parteneriat a Judeţului Călăraşi cu comuna Roseţi, judeţul Călăraşi,
în vederea depunerii unei aplicaţii în cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea
de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii,
precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie
a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa extraordinară din 12.05.2011


Având în vedere:
- raportul Direcţiei Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, înregistrat sub
nr. 5100 din 10.05.2011;
- adresa Primăriei comunei Roseţi, înregistrată sub nr. 5098 din 10.05.2011, prin care se solicită
încheierea unui acord de parteneriat cu Consiliul Judeţean Călăraşi în vederea implementării proiectului
„Reabilitare, modernizare şi dotare cămin cultural, comuna Roseţi, judeţul Călăraşi”;
- prevederile art. 3 alin (2), art. 14 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 14, art. 91 alin. (1), lit. e), f) şi alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă asocierea în parteneriat a Judeţului Călăraşi cu comuna Roseţi, judeţul


Călăraşi, în vederea depunerii unei aplicaţii în cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea
de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru
reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de
drept public din mediul rural şi mic urban.
Art.2. – Se aprobă contribuţia financiară de 30% din valoarea totală a proiectului precum şi
contractul de parteneriat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. – Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi să semneze contractul de
parteneriat.
Art.4. – Direcţia Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, precum si
Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta celor
interesaţi.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu - George FILIPESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 60
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 12.05.2011
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI ANEXĂ
la Hotărârea nr. 60 din 12.05.2011

Contract de parteneriat

Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, reprezentat de către Preşedintele


Consiliului Judeţean Călăraşi, domnul Răducu-George FILIPESCU, cu sediul în Călăraşi,
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cod 910019, Judeţul Călăraşi, România, pe de o parte
şi
Comuna Roseti, prin Consiliul Local al Comunei Roseţi, reprezentat de către Primar,
domnul Nicolae RÂŞNOVEANU, cu sediul în Comuna Roseti, Judeţul Călăraşi, România,
pe de altă parte (denumite în prezentul document „Părţile”)
au convenit următoarele:

1. PREAMBUL

În baza relaţiilor de colaborare existente;

Considerând oportunitatea oferita de Programul Prioritar National pentru construirea de


sedii pentru aşezăminte culturale in localităţile unde nu exista asemenea instituţii, cat si
pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de construcţie a
aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban.

Părţile decid crearea şi dezvoltarea cadrului partenerial care să stea la baza unei
cooperări durabile şi eficiente la nivelul Judeţului Călăraşi.

2. PRINCIPII DE COLABORARE

2.1. Transparenţă şi profesionalism în valorificarea cunoştinţelor şi a experienţei specifice


fiecărei părţi;
2.2. Sprijin reciproc în vederea organizării şi derulării activităţilor planificate;
2.3. Acţiuni în parteneriat.

3. OBIECTIVELE COOPERĂRII

Părţile prevăd următoarele arii principale de cooperare:

3.1. Asigurarea cotei de cofinanţare din partea Consiliului Judeţean Călăraşi de 30% din
valoarea totala a proiectului „Reabilitare, modernizarea si dotare cămin cultural,
comuna Roseţi judeţul Călăraşi” propus spre finanţare prin Programul Prioritar National
pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale in localităţile unde nu exista
asemenea instituţii, cat si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor
de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban.

1
424-01-03 CJ CL Rev. 1
3.2. Colaborarea în diseminarea şi schimbul de informaţii pentru asigurarea condiţiilor
necesare îndeplinirii şi desfăşurării corespunzătoare a activităţii fiecărei părţi.

3.3 Desfăşurarea in comun a activităţilor de informare, educative si cultural – artistice


specifice obiectivului reabilitat si modernizat.

3.4 Alte activităţi comune de interes

Părţile vor identifica şi vor promova orice alte activităţi bilaterale de interes reciproc, care
vor contribui la întărirea şi dezvoltarea cooperării lor.

4. CLAUZE FINALE

4.1. Prezentul protocol se încheie pe perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare în ziua


următoare semnării lui;

4.2. Protocolul poate fi denunţat prin notificare scrisă transmisă de oricare dintre Părţi
celeilalte Părţi semnatare. Denunţarea îşi va face efectul în momentul primirii notificării.

4.3. Prezentul acord poate fi modificat prin acordul scris al fiecărei părţi.

4.4. Prezentul Acord de parteneriat se încheie în limba română, în două (2) exemplare
originale.

Semnături:

Judeţul Călăraşi Comuna Roseţi

Consiliul Judeţean Călăraşi Consiliul Local

PREŞEDINTE, PRIMAR,
Răducu - George FILIPESCU Nicolae RÂŞNOVEANU

Data: __________________ Data:___________________

Călăraşi, România Călăraşi, România

2
424-01-03 CJ CL Rev. 1
ROMÂNIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de asociere
pentru implementarea proiectului
„Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi”

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa extraordinară din 12.05.2010,


Având în vedere:
- raportul Direcţiei Management Proiecte, înregistrat sub nr. 5095 din 10.05.2011;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 34 din 07.04.2010 privind aprobarea Contractului de asociere
pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi”;
- Observaţiile Comisiei de evaluare (Correction Protocol 4);
- prevederile Cap. II, pct. II.1 - Analiza instituţională din Ghidul solicitantului, Axa prioritară 2–POS Mediu –
Domeniul Major de Intervenţie 1 – „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea
infrastructurii de management al deşeurilor”;
- prevederile art. 5-7 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, nr. 101/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 9 alin. (1) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 49 pct. B lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 10 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, nr. 51/2006, cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile art. 23 alin. (1) din Legea cadru a descentralizării, nr. 195/2006;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a
deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 14, art. 91 alin. (1) lit. b), e), alin. (3) lit. d) şi alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Contractul de asociere dintre Judeţul Călăraşi şi unităţile
administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi, în vederea implementării proiectului „Sistem integrat de management
al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi pentru a semna, din partea judeţului
Călăraşi, Actul adiţional nr. 1 la Contractul de asociere pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de
management al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi”.
Art. 3 - Direcţia Management Proiecte va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta celor interesaţi.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu - George FILIPESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 61
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 12.05.2011
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI Anexă
la Hotărârea nr. 61 din 12.05.2011

ACT ADITIONAL Nr. 1

La CONTRACTUL DE ASOCIERE
PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT
AL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL CĂLĂRAŞI”,
încheiat şi înregistrat sub nr. 85/29.07.2010

Incheiat astăzi, …………………., între:


1. Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, cu sediul în municipiul Călăraşi, str. 1
Decembrie 1918 nr. 1, jud. Călăraşi, cod 910019, reprezentat de FILIPESCU Răducu-
George, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean;
2. Municipiul Călăraşi, prin Consiliul Local al Municipiului Călăraşi, cu sediul în municipiul
Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918 nr.3-5, jud. Călăraşi, cod 910040, reprezentat de DRAGU
Nicolae, în calitate de Primar;
3. Municipiul Olteniţa, prin Consiliul Local al Municipiului Olteniţa, cu sediul în municipiul
Olteniţa, B-dul Republicii nr. 40, jud. Călăraşi, cod 915400, reprezentat de MILESCU
Costinel, în calitate de Primar;
4. Oraşul Budeşti, prin Consiliul Local al oraşului Budeşti, cu sediul în oraşul Budeşti, str.
Calea Bucureşti nr.75, jud. Călăraşi, cod 915100, reprezentat de LEFTER Lucia, în
calitate de Primar;
5. Oraşul Fundulea, prin Consiliul Local al oraşului Fundulea, cu sediul în oraşul Fundulea,
B-dul 22 Decembrie 1989 nr. 151, jud. Călăraşi, cod 915200, reprezentat de
DOROBANŢU Dorel, în calitate de Primar;
6. Oraşul Lehliu Gară, prin Consiliul Local al oraşului Lehliu Gară, cu sediul în oraşul Lehliu
Gară, str. Pompieri nr. 3, jud. Călăraşi, cod 915300, reprezentat de IACOMI Iulian, în
calitate de Primar;
7. Comuna Alexandru Odobescu, prin Consiliul Local al comunei Alexandru Odobescu, cu
sediul în comuna Alexandru Odobescu, jud. Călăraşi, cod 917005, reprezentat de
EREMIA Niculae, în calitate de Primar;
8. Comuna Belciugatele, prin Consiliul Local al comunei Belciugatele, cu sediul în comuna
Belciugatele, jud. Călăraşi, cod 917010, reprezentat de DINEI Petre, în calitate de Primar;
9. Comuna Borcea, prin Consiliul Local al comunei Borcea, cu sediul în comuna Borcea,
jud. Călăraşi, cod 917015, reprezentat de ZĂGĂRIN Marcel, în calitate de Primar;
10. Comuna Căscioarele, prin Consiliul Local al comunei Căscioarele, cu sediul în comuna
Căscioarele, jud. Călăraşi, cod 917020, reprezentat de CUCUTĂ Gheorghe, în calitate de
Primar;
11. Comuna Chirnogi, prin Consiliul Local al comunei Chirnogi, cu sediul în comuna
Chirnogi, str. Viilor nr. 1418, jud. Călăraşi, cod 917025, reprezentat de CHECIU Vasile, în
calitate de Primar;
12. Comuna Chiselet, prin Consiliul Local al comunei Chiselet, cu sediul în comuna Chiselet,
jud. Călăraşi, cod 917030, reprezentat de PENU Mihail, în calitate de Primar;
13. Comuna Ciocăneşti, prin Consiliul Local al comunei Ciocăneşti, cu sediul în comuna
Ciocăneşti, jud. Călăraşi, cod 917035, reprezentat de PAVEL Petre, în calitate de Primar;
14. Comuna Crivăţ, prin Consiliul Local al comunei Crivăţ, cu sediul în comuna Crivăţ, jud.
Călăraşi, cod 915103, reprezentat de RADU Tudorel în calitate de Primar;
15. Comuna Curcani, prin Consiliul Local al comunei Curcani, cu sediul în comuna Curcani,
jud. Călăraşi, cod 917040, reprezentat de GAZU Aurică, în calitate de Primar;
1
16. Comuna Cuza Vodă, prin Consiliul Local al comunei Cuza-Vodă, cu sediul în comuna
Cuza Vodă, str. 22 nr. 36, jud. Călăraşi, cod 917045, reprezentat de STAN Aurel Ionel, în
calitate de Primar;
7. Comuna Dichiseni, prin Consiliul Local al comunei Dichiseni, cu sediul în comuna
Dichiseni, jud. Călăraşi, cod 917050, reprezentat de GANEA Nicoleta, în calitate de
Primar;
8. Comuna Dor Mărunt, prin Consiliul Local al comunei Dor Mărunt, cu sediul în comuna
Dor Mărunt, jud. Călăraşi, cod 917055, reprezentat de NIŢULICĂ Ion, în calitate de
Primar;
9. Comuna Dorobanţu, prin Consiliul Local Dorobanţu, cu sediul în comuna Dorobanţu, jud.
Călăraşi, cod 917065, reprezentat de NAE Petrică, în calitate de Primar;
10. Comuna Dragalina, prin Consiliul Local al comunei Dragalina, cu sediul în comuna
Dragalina, jud. Călăraşi, cod 917080, reprezentat de CONSTANTIN Victor, în calitate de
Primar;
11. Comuna Dragoş Vodă, prin Consiliul Local al comunei Dragoş Vodă, cu sediul în
comuna Dragoş Vodă, jud. Călăraşi, cod 917085, reprezentat de MOLDOVEANU Daniel
Marius, în calitate de Primar;
12. Comuna Frăsinet, prin Consiliul Local al comunei Frăsinet, cu sediul în comuna Frăsinet,
jud. Călăraşi , cod 917090, reprezentat de MANOLE Vasile, în calitate de Primar;
13. Comuna Frumuşani, prin Consiliul Local al comunei Frumuşani, cu sediul în comuna
Frumuşani, jud. Călăraşi, cod 917100, reprezentat de DUŢĂ Paul, în calitate de Primar;
14. Comuna Fundeni, prin Consiliul Local al comunei Fundeni, cu sediul în comuna Fundeni,
jud. Călăraşi, cod 917110, reprezentat de CĂRTUŞANU Gheorghiţă, în calitate de Primar;
15. Comuna Gălbinaşi, prin Consiliul Local al comunei Gălbinaşi, cu sediul în comuna
Gălbinaşi, jud. Călăraşi, cod 917285, reprezentat de RADU Paul, în calitate de Primar;
16. Comuna Grădiştea, prin Consiliul Local al comunei Grădiştea, cu sediul în comuna
grădiştea, jud. Călăraşi, cod 917115, reprezentat de BOBOC Alexandru, în calitate de
Primar;
17. Comuna Gurbăneşti, prin Consiliul Local Gurbăneşti, cu sediul în comuna Gurbăneşti,
jud. Călăraşu, cod 917120, reprezentat de JELEV Panait, în calitate de Primar;
18. Comuna Ileana, prin Consiliul Local al comunei Ileana, cu sediul în comuna Ileana, jud.
Călăraşi, cod 917130, reprezentat de ALEXANDRU Corneliu, în calitate de Primar;
19. Comuna Independenţa, prin Consiliul Local al comunei Independenţa, cu sediul în
comuna Independenţa, jud. Călăraşi, cod 917140, reprezentat de ANGHEL Constantin, în
calitate de Primar;
20. Comuna Jegălia, prin Consiliul Local al comunei Jegălia, cu sediul în comuna Jegălia,
jud. Călăraşi, cod 917145, reprezentat de NIŢU Aneta, în calitate de Primar;
21. Comuna Lehliu, prin Consiliul Local al comunei Lehliu, cu sediul în comuna Lehliu, jud.
Călăraşi, cod 917150, reprezentat de MATEI Nicolae, în calitate de Primar;
22. Comuna Luica, prin Consiliul Local al comunei Luica, cu sediul în comuna Luica, jud.
Călăraşi, cod 917155, reprezentat de DOBRIN Ion, în calitate de Primar;
23. Comuna Lupşanu, prin Consiliul Local al comunei Lupşanu, cu sediul în comuna
Lupşanu, jud. Călăraşi, cod 917160, reprezentat de MANEA Victor, în calitate de Primar;
24. Comuna Mânăstirea, prin Consiliul Local al comunei Mânăstirea, cu sediul în comuna
Mânăstirea, jud. Călăraşi, cod 917170, reprezentat de MOCANU Aurel, în calitate de
Primar;
25. Comuna Mitreni, prin Consiliul Local al comunei Mitreni, cu sediul în comuna Mitreni, jud.
Călăraşi, cod 917175, reprezentat de PACEAGIU Gheorghe, în calitate de Primar;

2
26. Comuna Modelu, prin Consiliul Local al comunei Modelu, cu sediul în comuna Modelu,
str. Plopilor nr. 12, jud. Călăraşi, cod 917180, reprezentat de DOBRE Gheorghe, în
calitate de Primar;
27. Comuna Nana, prin Consiliul Local al comunei Nana, cu sediul în comuna Nana, jud.
Nana , cod 917185, reprezentat de DOBRE Gheorghe, în calitate de Primar;
28. Comuna Nicolae Bălcescu, prin Consiliul Local al comunei Nicolae Bălcescu, cu sediul
în comuna Nicolae Bălcescu, jud. Călăraşi, cod 917190, reprezentat de GIUREA
Constantin, în calitate de Primar;
29. Comuna Perişoru, prin Consiliul Local al comunei Perişoru, cu sediul în comuna
Perişoru, jud. Călăraşi, cod 917195, reprezentat de DAMIAN Tudorel, în calitate de
Primar;
30. Comuna Plătăreşti, prin Consiliul Local al comunei Plătăreşti, cu sediul în comuna
Plătăreşti, jud. Călăraşi, cod 917200, reprezentat de DUMITRESCU Florian, în calitate de
Primar;
31. Comuna Radovanu, prin Consiliul Local al comunei Radovanu, cu sediul în comuna
Radovanu, jud. Călăraşi, cod 917205, reprezentat de DOBRESCU Vasilica, în calitate de
Primar;
32. Comuna Roseţi, prin Consiliul Local al comunei Roseţi, cu sediul în comuna Roseţi, jud.
Călăraşi, cod 917210, reprezentat de RÂŞNOVEANU Nicolae, în calitate de Primar;
33. Comuna Săruleşti, prin Consiliul Local al comunei Săruleşti, cu sediul în comuna
Săruleşti, jud. Călăraşi, cod 917215, reprezentat de GHEDZIRA Nicolae, în calitate de
Primar;
34. Comuna Sohatu, prin Consiliul Local al comunei Sohatu, cu sediul în comuna Sohatu,
jud. Călăraşi, cod 917225, reprezentat de DUMITRICĂ Iulian, în calitate de Primar;
35. Comuna Şoldanu, prin Consiliul Local al comunei Şoldanu, cu sediul în comuna Şoldanu,
jud. Călăraşi, cod 917235, reprezentat de GEAMBAŞU Iulian, în calitate de Primar;
36. Comuna Spanţov, prin Consiliul Local al comunei Spanţov, cu sediul în comuna Spanţov,
jud. Călăraşi, cod 917230, reprezentat de ISVORANU Ion, în calitate de Primar;
37. Comuna Ştefan Cel Mare, prin Consiliul Local al comunei Ştefan Cel Mare, cu sediul în
comuna Ştefan Cel Mare, jud. Călăraşi, cod 917245, reprezentat de PANDEA Nicolae, în
calitate de Primar;
38. Comuna Ştefan Vodă, prin Consiliul Local al comunei Ştefan Vodă, cu sediul în comuna
Ştefan Vodă, jud. Călăraşi, cod 917240, reprezentat de AVRAM George, în calitate de
Primar;
39. Comuna Tămădău Mare, prin Consiliul Local al comunei Tămădău Mare, cu sediul în
comuna Tămădău Mare, jud. Călăraşi, cod 917250, reprezentat de CHIRICĂ Constantin,
în calitate de Primar;
40. Comuna Ulmeni, prin Consiliul Local al comunei Ulmeni, cu sediul în comuna Ulmeni,
jud. Călăraşi, cod 917260, reprezentat de ULEIA Gheorghe, în calitate de Primar;
41. Comuna Ulmu, prin Consiliul Local al comunei Ulmu, cu sediul în comuna Ulmu, jud.
Ulmu, cod 917265, reprezentat de NEGOIŢĂ Ion, în calitate de Primar;
42. Comuna Unirea, prin Consiliul Local al comunei Unirea, cu sediul în comuna Unirea, jud.
Călăraşi, cod 917270, reprezentat de OLTEANU Anghel, în calitate de Primar;
43. Comuna Vîlcelele, prin Consiliul Local al comunei Vîlcelele, cu sediul în comuna
Vîlcelele, jud. Călăraşi, cod 917290, reprezentat de ILIUŢĂ Vasile, în calitate de Primar;
44. Comuna Valea Argovei, prin Consiliul Local al comunei Valea Argovei, cu sediul în
comuna Valea Argovei, jud. Călăraşi, cod 917275, reprezentat de CULEA Dumitru, în
calitate de Primar;
45. Comuna Vasilaţi, prin Consiliul Local al comunei Vasilaţi, cu sediul în comuna Vasilaţi,
jud. Călăraşi, cod 917280, reprezentat de VASILE Lucian, în calitate de Primar;
3
46. Comuna Vlad Ţepeş, prin Consiliul Local al comunei Vlad Ţepeş, cu sediul în comuna
Vlad Ţepeş, str. Unirii nr. 42, jud. Călăraşi, cod 917295, reprezentat de MIHALACHE
Constantin, în calitate de Primar;

In temeiul art. 34 din Contractul de asociere, părţile

HOTĂRĂSC:

1. Articolul 13 alin. (2), se modifică şi va avea următorul cuprins:


„Toate bunurile imobile situate pe raza unei singure unităţi administrativ-teritoriale pe
care o şi deservesc, respectiv platformele de colectare, construite sau achiziţionate din
fonduri alocate în cadrul Proiectului, vor aparţine proprietăţii publice a judeţului şi intră
în patrimoniul acestuia.”

2. Articolul 14 alin. (2), se modifică şi va avea următorul cuprins:


”Toate bunurile mobile, ce vor fi achiziţionate din fonduri alocate în cadrul Proiectului
care deservesc o singură unitate administrativ-teritorială vor aparţine judeţului şi intră
în patrimoniul acestuia.”

3. Articolul 14 alin. (3), se modifică şi va avea următorul cuprins:


”Pe întreaga durată de viaţă a Proiectului, bunurile imobile şi mobile realizate prin Proiect pot
fi date în administrare gratuită unităţii administrativ-teritoriale pe care o deservesc.

4. Articolul 15 alin. (1), se modifică şi va avea următorul cuprins:


„Tarifele/taxele iniţiale, vor fi stabilite de către ADI în conformitate cu rezultatele Analizei Cost-
Beneficiu din cadrul Proiectului. Mecanismele de ajustare ulterioare se stabilesc de către ADI,
respectând planul de evoluţie al tarifelor/taxelor, stabilit prin Proiect, cu respectarea
următoarelor principii generale:
- acoperirea tuturor costurilor operaţionale, costurilor financiare, costurilor de întreţinere şi
reparaţii, precum şi a costurilor corespunzătoare investiţiilor aflate în sarcina operatorilor;
- reflectarea principiului "poluatorul plăteşte";
- asigurarea resurselor pentru dezvoltarea durabilă;
- respectarea nivelului de suportabilitate al populaţiei, definit conform prevederilor legale în
vigoare;
- acoperirea redevenţei.”

5. Articolul 15 alin. (7), se modifică şi va avea următorul cuprins:


„Pentru activităţile de operare a staţiilor de transfer, transport de la staţiile de transfer la
CMID, operarea CMID, ADI va aproba tarife/taxe diferenţiate pentru deşeuri în amestec
şi pentru deşeuri reciclabile (lei/tonă/tip deşeu). Tarifele diferenţiate se vor aplica
pentru activităţi de colectare şi depozitare.”

6. Articolul 15 alin. (10), se modifică şi va avea următorul cuprins:


„Tarifele/taxele de salubrizare se vor stabili după următorul mecanism:
- tarifele/taxele iniţiale vor fi stabilite de către ADI în conformitate cu rezultatele Analizei Cost-
Beneficiu din cadrul Proiectului;
- formulele de ajustare a tarifelor/taxelor pe durata Proiectului sunt stabilite prin documentaţia
tehnica a acestuia;
- ADI va stabili tarifele/taxele ajustate periodic, utilizând cuantumurile iniţiale şi formulele de
ajustare menţionate mai sus;
4
- tarifele/taxele stabilite de ADI vor fi aprobate prin hotărâri, de consiliile locale în cauză.

7. Articolul 17 alin. (1), se revocă.

8. Articolul 38 se completează şi va avea următorul conţinut:

(1) Prezentul Contract se completează, după caz, cu prevederile aplicabile din legislaţia
română.
(2) În caz de conflict între prevederile din Statutul ADI şi prevederile Contractului de
asociere, în scopul realizării proiectului, vor prevala prevederile Contractului de
asociere.

9. Se modifică Anexa 2- Graficul de implementare;

10. Se modifică Anexa 3- Sistemul de contracte, taxe şi tarife

Prezentul act adiţional a fost încheiat în 56 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte,
urmând să-şi producă efectele începând cu data de …………………..……… .

Părţile Contractului, semnătura şi ştampila

Judeţul Călăraşi,
Prin Preşedintele Consiliului Judeţean FILIPESCU Răducu George

Municipiul Călăraşi,
Prin Primar Dragu Nicolae

Municipiul Olteniţa,
Prin Primar Milescu Costinel

Oraşul Budeşti,
Prin Primar Lefter Lucia

Oraşul Lehliu Gară,


Prin Primar Iacomi Iulian

Oraşul Fundulea,
Prin Primar Dorobanţu Dorel

5
Comuna Alexandru Odobescu,
Prin Primar Eremia Nicolae

Comuna Belciugatele
Prin Primar Dinei Petre

Comuna Borcea
Prin Primar Zăgărin Marcel

Comuna Căscioarele
Prin Primar Cucută Gheorghe

Comuna Chirnogi
Prin Primar Checiu Vasile

Comuna Chiselet
Prin Primar Penu Mihail

Comuna Ciocaneşti.
Prin Primar Pavel Petre

Comuna Crivăţ
Prin Primar Radu Tudorel

Comuna Curcani
Prin Primar Gazu Aurică

Comuna Cuza Vodă


Prin Primar Stan Aurel Ionel

6
Comuna Dichiseni
Prin Primar Ganea Nicoleta

Comuna Dor Mărunt


Prin Primar Niţulică Ion

Comuna Dorobanţu
Prin Primar Nae Petrică

Comuna Dragalina
Prin Primar Constatntin Victor

Comuna Dragoş Vodă


Prin Primar Moldoveanu Daniel Marius

Comuna Frăsinet
Prin Primar Manole Vasile

Comuna Frumuşani
Prin Primar Duţă Paul

Comuna Fundeni
Prin Primar Cărtuşanu Gheorghiţă

Comuna Gălbinaşi
Prin Primar Radu Paul

Comuna Grădiştea
Prin Primar Boboc Alexandru

7
Comuna Gurbăneşti
Prin Primar Jelev Panait

Comuna Ileana
Prin Primar Alexandru Corneliu

Comuna Independenţa
Prin Primar Anghel Constantin

Comuna Jegălia
Prin Primar Niţu Aneta

Comuna Lehliu
Prin Primar Matei Nicolae

Comuna Luica
Prin Primar Dobrin Ion

Comuna Lupşanu
Prin Primar Manea Victor

Comuna Mânăstirea
Prin Primar Mocanu Aurel

Comuna Mitreni
Prin Primar Paceagiu Gheorghe

Comuna Modelu
Prin Primar Dobre Gheorghe

8
Comuna Nana
Prin Primar Dobre Gheorghe

Comuna Nicolae Bălcescu


Prin Primar Giurea Constantin

Comuna Perişoru
Prin Primar Damian Tudorel

Comuna Plătăreşti
Prin Primar Dumitrescu Florin

Comuna Radovanu
Prin Primar Dobrescu Vasilica

Comuna Roseţi
Prin Primar Râşnoveanu Nicolae

Comuna Săruleşti
Prin Primar Ghedzira Niculae

Comuna Sohatu
Prin Primar Dumitrică Iulian

Comuna Spanţov
Prin Primar Isvoranu Ion

Comuna Şoldanu
Prin Primar Geambaşu Iulian

9
Comuna Ştefan Cel Mare
Prin Primar Pandea Nicolae

Comuna Ştefan Vodă


Prin Primar Avram George

Comuna Tămădău Mare


Prin Primar Chirică Constantin

Comuna Ulmeni
Prin Primar Uleia Gheorghe

Comuna Ulmu
Prin Primar Negoiţă Ion

Comuna Unirea
Prin Primar Olteanu Anghel

Comuna Vâlcelele
Prin Primar Iliuţă Vasile

Comuna Valea Argovei


Prin Primar Culea Dumitru

Comuna Vasilaţi
Prin Primar Vasile Lucian

Comuna Vlad Ţepeş


Prin Primar Constantin Mihalache

10
ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

HOTARARE
privind aprobarea contului anual de executie a bugetului propriu
al judetului Calarasi si a situatiilor financiare, pe anul 2010

Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 25.05.2011,


Avand in vedere:
-raportul Directiei Economice, inregistrat sub nr. 5329 din 17.05.2011;
-raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finante,
Integrare Europeanã si Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului;
-prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. (b) si alin. (3) lit. a) din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba contul anual de executie a bugetului propriu al Judetului


Calarasi, pe anul 2010, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 si 12 care
fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 - Se aproba situatiile financiare pe anul 2010, conform anexelor nr. 13 si
14, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 - Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Secretarul judetului, prin Directia Juridica si Administratie Publica, va comunica
prezenta celor interesati.

PRESEDINTE,
ing. Raducu - George FILIPESCU CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 62
Adoptata la Calarasi
Astazi 25.05.2011
ROMANIA
JUDETULCALARASI
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

HOTARARE
pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 2/2011 privind rectificarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor alocate
din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
pentru cofinantarea proiectelor de infrastructura si a programelor de dezvoltare locala,
pe unitati administrativ – teritoriale, pe anul 2011

Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 25.05.2011,


Avand in vedere:
-raportul Directiei Economice, inregistrat sub nr. 5382 din 18.05.2011;
-raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finante, Integrare
Europeanã si Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului;
-adresa nr. 370/27.04.2011 a Primariei Comunei Frasinet privind transferul sumelor alocate
din trimestrul IV in trimestrul III, 2011;
-adresa nr. 1467/12.05.2011 a Primariei Comunei Mitreni privind modificarea destinatiei
sumei alocate de 300.000 lei;
-prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 2 din 27.01.2011 privind rectificarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor
alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru
cofinantarea proiectelor de infrastructura si a programelor de dezvoltare locala, pe unitati
administrativ – teritoriale, pe anul 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art. 33 alin. (3) lit. b) si alin. (4) lit. f) din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba modificarea si completarea Hotararii nr. 2/2011 privind rectificarea


sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor
alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru
cofinantarea proiectelor de infrastructura si a programelor de dezvoltare locala, pe unitati
administrativ – teritoriale, pe anul 2011, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 2 - Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Secretarul judetului, prin Directia Juridica si Administratie Publica, va comunica prezenta
celor interesati.

PRESEDINTE,
ing. Raducu-George FILIPESCU CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 63
Adoptata la Calarasi
Astazi 25.05.2011
Consiliul Judetean Calarasi Anexa
la Hotararea Consiliului Judetean Calarasi
nr. 63 din 25.05.2011
A) Rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor alocate din cotele defalcate
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru cofinantarea proiectelor de infrastructura si a programelor de dezvoltare locala
pe unitati administrativ - teritoriale, pe anul 2011, conform HCJ nr. 2/2011 mii lei
Nr. Consiliul Programe Sistem Programe Cofin. Cofin. Proiecte Banca TOTAL din care:
crt. local Europene integrat guverna- OG nr. 7 OG nr. 7 HG nr. 577 Min. Mondiala Programe Restante sume Sume Sume din
POS Md reabilit. mentale baze infra- din 1997 Mediului reabilit. de dezvolt.progr. guver repartizate defalcate cote def. din
POP, POR apa, canal sportive structura si Fd. scoli locala namentale TVA imp. venit
PO RO-BG mediu 2010
1 FRASINE 0 0 0 0 0 0 0 0 29 78 107 72 35
influente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MITREN 0 0 0 0 0 0 0 0 300 9 309 207 102
influente, din care: 0 0
"put forat" -300
"statie potabilzare ap 300
B) Reapartizarea sumelor alocate pe trimestre
Nr. Consiliul TOTAL din care:
crt. local sume Sume din care Cote din care:
repartiz. defalcate trim. I trim. II trim. III trim. IV def. din trim. I trim. II trim. III trim. IV
TVA imp. venit
1 FRASINE 107 72 18 18 18 18 35 9 9 9 8
Influente 0 0 0 0 18 -18 0 0 0 0 0
total influe 107 72 18 18 36 0 35 9 9 9 8
3 Consiliul Jud.-buget propriu
influente 0 0 0 0 -18 18 0 0 0 0 0
Total influente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presedinte
ing. Raducu George FILIPESCU
n
ROMÂNIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii nr. 47/2008 privind aprobarea Programului
de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean
al judeţului Călăraşi pentru perioada 2008 –2011

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 25.05.2011,


Având în vedere:
-raportul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 5063 din 10.05.2011;
-raportul Comisei de Organizare şi Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice,
Protecţia Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură;
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 47 din 26.03.2008 privind
aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic
judeţean al judeţului Călăraşi pentru perioada 2008 –2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
-prevederile art. 17 alin. (1) lit. b) şi art. 18 alin. (1) lit. d) din Legea serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 4, lit. c), e) şi art. 7 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi
internelor nr. 353/2007;
-prevederile art. II alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2010 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind
transporturile rutiere;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale,
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se modifică Hotărârea nr. 47/2008 privind aprobarea Programului
de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean al judeţului Călăraşi
pentru perioada 2008 –2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul menţinerii
perioadei de valabilitate a Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate
în trafic judeţean al judeţului Călăraşi, până la data de 30 aprilie 2013.
Art. 2. – Direcţia Tehnică, prin Compartimentul Transport Public Judeţean, va duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica
prezenta celor interesaţi.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu - George FILIPESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 64
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 25.05.2011
ROMÂNIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Raportului de Monitorizare a Programului Integrat
de Gestiune a Calităţii Aerului în zona Călăraşi, pe anul 2010

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 25.05.2011


Având în vedere:
- raportul Direcţiei Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe,
înregistrat sub nr. 4913 din 04.05.2011;
- raportul Comisiei de Organizare şi Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor
Publice, Protecţia Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice şi de
Arhitectură;
- adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi, înregistrată sub nr. 4291 din
14.04.2011;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 128 din 30.10.2008
privind aprobarea Programului Integrat de Management al Calităţii Aerului în zona
Călăraşi;
- prevederile art. 16 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 543/2004 privind
elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii
aerului, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Capitolului VII, pct. 7.2. din Metodologia de elaborare şi punere în
aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului, aprobată prin Ordinul
ministrului mediului şi gospodăririi apelor, nr. 35/2007;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), f) şi alin. (3) lit. d) din Legea administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă Raportul de Monitorizare a Programului Integrat de
Management al Calităţii Aerului în zona Călăraşi, pe anul 2010, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Direcţia Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe,
va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica
prezenta celor interesaţi.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu - George FILIPESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 65
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 25.05.2011
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI Anexă
la Hotărârea nr. 65 din 25.05.2011

Raportul de Monitorizare a Programului Integrat de Gestiune a Calităţii Aerului în zona Călăraşi, pe anul 2010

Lista măsurilor pentru îmbunătăţirea calităţii aerului în Cǎlǎraşi.


Efectul scontat Realizari 2010 Perioada de Costuri Sursă de Prioritate
Nr. Măsură / Activitate / Proiect
Implementare EURO Finanţare

INDUSTRIE

1. Oţelăria TENARIS SILCOTUB ( fost DONASID SA ) (Instalaţie IPPC)


1.1 Masura : Luarea în considerare a 70% reducere pulberi , Automonitorizare online 2010 Nu există informaţii Proprii Medie
BAT pentru cuptorul cu arc electric în raport cu valoarea disponibile
Valoare medie anuala =
limită prevăzută de 0.79 mg/Nmc
Activitate : Montare Sistem de autorizaţia IPPC
retinere a poluantilor - Instalatia obtinuta in ianuarie
de captare si epurare gaze arse 2006
Valoarea limita(V.L.E.)
impusa prin autorizatia
integrata de mediu
pentru emisii pulberi =
15 mg/Nmc

1
Efectul scontat Realizari 2010 Perioada de Costuri Sursă de Prioritate
Nr. Măsură / Activitate / Proiect
Implementare EURO Finanţare

1.2 Masura : Luarea în considerare a 10% reducere NOX, în Valoarea medie anuala 2010 Nu există informaţii proprii Medie
BAT pentru cuptorul cu arc electric raport cu valoarea masurata 50.72 mg/Nmc disponibile
limită prevăzută de
Activitate : Montare Sistem de autorizaţia IPPC
retinere a poluantilor - Instalatia obtinuta in ianuarie
de captare si epurare gaze arse 2006
Valoarea limita(V.L.E.)
impusa prin autorizatia
integrata de mediu
pentru emisii oxizi de
azot - 400 mg/mc

2. SC Prefab SA (Instalaţie non IPPC)


2.1 Masura :Controlul pulberilor 50% reducere pulberi Montare desprafuitor local 2008 9122 Proprii Medie
silozuri var
Activitati : Montare echipamente Determinarile efectuate
desprafuire 5415
pentru pulberile in Montare desprafuitor local
suspensie au pus in silozuri ciment
evidenta valori sub VL 2283
impusa de legislatia in Desprafuitor local cu saci
vigoare si autorizatia de filtranti
mediu

3. Fabrica de sticlă SC Saint Gobain GLASS Romania (Instalaţie IPPC)

2
Efectul scontat Realizari 2010 Perioada de Costuri Sursă de Prioritate
Nr. Măsură / Activitate / Proiect
Implementare EURO Finanţare
3.1 Masura : Măsuri secundare , 33% reducere pulberi , Automonitorizare online 2010 2,900046 Mil EURO Surse prorii Medie
precum reducerea temperaturii la în raport cu valoarea In anul 2008 a fost
suprafaţa de topire, pentru cuptorul Valoare medie anuala =
limită prevazuta in 10.54 mg/Nmc asumata investitia
de topire Ordinul 462/1993( 50 implementare
Activitati : Montare electrofiltru la
mg/mc) din studiul de electrofitru la cosul
cosul cuptorului de topire impact cuptorului de topire
Au fost finalizate si
Valoarea limita V.L.E receptionate lucrari
impusa prin autorizatia de proiectare , de
integrata de mediu constructii montaj in
pentru emisia de pulberi valoare de 2,900046
- 20 mg/Nmc Mil EURO

3.2 Masura / Activitate ::Măsuri 2% reducere NOX, în Automonitorizare online 2010 Medie
primare, precum modificarea arderii raport cu VLE din
(ex. reducerea raportului Valoare medie anuala = 445
Ordinul 462 / 1993 ( 500 mg/mc
aer/combustibil), pentru cuptorul de mg/mc )
topire
Valoarea limita V.L.E
impusa prin autorizatia
integrata de mediu
pentru emisie – oxizi de
azot - 700 mg/Nmc

4. Alte măsuri industriale


4.1 Audituri energetice (etc.) pentru Variază în funcţie de In anul 2010 nu au fost 2010 Costurile vor varia în Operator Mare
a evalua eficienţa folosirii instalaţie, dar posibil efectuate audituri energetice funcţie de complexitatea
resurselor (energie, apă, materii determină îmbunătăţiri fabricii auditate, dar
prime). mai mari de 10% în sunt posibile economii
toate cazurile, probabil importante.
mult mai mare la unele
instalaţii.

3
Efectul scontat Realizari 2010 Perioada de Costuri Sursă de Prioritate
Nr. Măsură / Activitate / Proiect
Implementare EURO Finanţare
4.2 Închiderea instalaţiei sau a 100% pentru toate Nu au fost cazuri de Depinde de termenul Operator În derulare
liniilor de producţie care nu se emisiile provenite de la inchideri a liniilor de de conformare stabilit
conformează cu valorile limită instalaţia afectată productie datorita în autorizaţii
neconformarii

LOCUINŢELE ŞI CLĂDIRILE PUBLICE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE


În Călăraşi sectorul locuinţe este sursa principală din inventarul de emisii pentru SO2, NOx, PM10 şi CO. O reducere semnificativă a acestor emisii ar putea fi realizată prin extinderea
reţelei de gaze naturale existente în oraşul Călăraşi şi în satele Modelu şi Cuza-Vodǎ.
H1 Îmbunătăţirea gestionării Potenţial scăzut până la Nu au fost montate sisteme Termen scurt şi mediu Nivel scăzut al Furnizorul de Mare
energiei (contoare pentru mediu prin controlul de contorizare costurilor de investiţie încălzire
energia termică şi controlul îmbunătăţit al pentru sistemele de centralizată şi
încălzirii) echipamentelor de contorizare bugetul local
încălzire
H2 Izolarea termică a clădirilor Potenţial scăzut până la Izolarea termica a Termen scurt şi mediu Fonduri Mare
(izolarea zidurilor şi mediu prin reducerea locuintelor in anul 2010 a proprii
acoperişurilor şi înlocuirea cererii de căldură fost realizata de catre
ferestrelor) proprietari din fonduri
proprii

H3 Audituri energetice, pentru a Această măsură Nu au fost efectuate audituri Termen scurt şi mediu Costurile pentru audituri Primăria Mare
evalua mai bine posibilele foloseşte la energetice ar putea fi compensate pentru a
îmbunătăţiri şi pentru o alegere îmbunătăţirea eficienţei de economiile făcute stabili un
mai bună a măsurilor de control celorlalte măsuri (H1, prin realizarea eficientă sistem de
al emisiilor. S-ar putea realiza în H2) prezentate aici. a izolării clădirilor şi de audit
şcoli, grădiniţe, instituţii alte mecanisme de energetic
publice, pentru a evidenţia eficienţă.
beneficiile ce ar putea fi
realizate.

TRANSPORT
Emisiile din transporturi în Călăraşi reprezintă un procent mic din totalul emisiilor in inventarul de emisii din 2004 pentru toţi poluanţii cu excepţia plumbului şi NO2. Totuşi, valorile
limită pentru aceşti poluanţi nu sunt depăşite, iar introducerea benzinei fără plumb va rezolva oricum această problemă. Dată fiind contribuţia scăzută a traficului la emisiile din
regiune, este puţin probabil ca următoarele emisii să influenţeze drastic concentraţiile pe termen scurt. Totuşi, după cum s-a observat în celelalte ţări europene, implementarea
măsurilor legate de trafic acum va duce la evitarea problemelor legate de conformarea cu valorile limită în viitor.

4
Efectul scontat Realizari 2010 Perioada de Costuri Sursă de Prioritate
Nr. Măsură / Activitate / Proiect
Implementare EURO Finanţare
T1 Îmbunătăţirea întreţinerii Potenţial mare prin Termen scurt Investiţii în echipament Bugetul Medie
vehiculelor (potrivit identificarea şi repararea Nu au fost informatii de inspecţie, şi instruire propriu al
standardului de inspecţie vehiculelor disponibile pentru anul 2010 pentru personalul ce firmei SC
RNTR1) neperformante şi realizează întreţinerea ALITRANS
poluante vehiculelor ; SRL Calarasi

Inlocuirea vehiculelor foarte


poluante (schema naţională de
înlocuire a vehiculelor vechi)
T2 Promovarea GPL şi trecerea la Reducerea nivelurilor de In anul 2010 s-au livrat prin Termen mediu şi lung Posibilitate de investiţii Bugetul de Mică şi
carburanţii alternativi emisii reglementate şi de statiile de distributie în producţia de stat medie
(biocarburanţi) CO2; Nouă sursă de carburanti o cantitate de biocarburanţi în judeţul
locuri de muncă şi 919 t fata de 150 t in anul Călăraşi
venituri în zonele 2009
agricole.
T3 Îmbunătăţirea reţelei de şosele imbuntatirea Conform datelor furnizate de In derulare Bugetul local În derulare
infrastructurii rutiere in Directia Generala de Statistica
municipiul Calarasi Calarasi in anul 2010 situatia
se prezinta astfel :
- lungimea totala a
strazilor in
municipiul Calarasi –
151 km ,
- lungimea strazilor
modernizate -131 km
, din care cu
impietruiri simple –
18 km
Din bugetul local Primaria
municipiului Calarasi a realizat
in anul 2010 reabilitarea str.
Bucuresti – tronson Poarta II
Comceh – Modelu

Realizarea unui studiu de trafic Fluidizarea traficlui Studiu de fezabilitate a fost In derulare Bugetul local
aprobat in Consiliul Local

5
6
1. Evaluarea calităţii aerului în 2010
1.1.Actiune :Revizuirea sistemului de monitorizare a calităţii aerului
În trimestrul IV al anului 2007 municipiul Calarasi a fost inclus în programul
„Extinderea Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului ”, prin care s-a urmarit
completarea retelei nationale cu statii de monitorizare a calitatii aerului. Conform
recomandarilor studiului efectuat în cadrul Proiectul PHARE CBC 2003 „Dezvoltarea
unui program de management al calitatii aerului pentru zona de granita româno-bulgara,
în bazinul Dunarii de Jos” si a rezultatelor evaluarii calitatii aerului în Regiunea 3, s-a
stabilit ca în municipiul Calarasi sa se amplaseze 2 statii de monitorizare continua a
calitatii aerului echipate cu aparatura automata de masura.. Aceasta masura a presupus
instalarea a două staţii automate de monitorizare echipate cu analizoare performante şi
care aplică metodele de referinţă impuse de legislatia europeana.Poluanţii monitorizaţi
sunt cei prevăzuţi în legislaţia română transpusă din cea europeană, valorile limită impuse
prin OM 592/2002 având scopul de a evita, preveni şi reduce efectele nocive asupra
sănătăţii umane şi a mediului în întregul său.
APM Călăraşi a continuat monitorizarea in sistem automat a calitatii aerului in zona de
frontiera romano – bulgara prin cele doua statii automate amplasate in zona Chiciu şi zona
DSV (Proiect PHARE CBC RO 99.11.02.01 – Sistem comun de monitorizare a caliăţii aerului în
zona de frontieră româno – bulgară). Scopul acestei monitorizarii este receptia si
transmiterea în timp real între Calarasi si Silistra a datelor privind calitatea aerului in
zona comuna de frontiera.
Termen: iulie 2009
Finanţare: De la bugetul de stat
Responsabilitate: APM.Calarasi
Realizat : Cele doua statii din cadrul Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii
Aerului sunt functionale de la 1 ianuarie 2010

1.2. Actiune : Continuarea monitorizării, inclusiv implementarea modificărilor


sistemului de monitorizare
Termen: Permanent
Finanţare: Din bugetul APM Calarasi
Responsabilitate: APM. Calarasi
Realizat :
Reţeaua de Monitorizare a Calităţii Aerului din zona Călăraşi , este formată din două staţii
automate de monitorizare ce fac parte din Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii si are
următoarea structură:
Staţia CL1 amplasată in zona Orizont , este staţie de trafic şi monitorizează influenţa
traficului asupra calităţii aerului, în scopul de a evidenţia nivelul de poluare la care este expusă
populaţia. Poluanţii monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 automat şi gravimetric, Pb
(din PM10), Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen (on line).
Staţia CL2 amplasată in incinta Stadionului Municipal este staţie de fond urban şi
monitorizează nivelul de poluare din ariile urbane, influenta "aşezărilor umane", fără să fie
influenţate direct de trafic sau industrie.
Poluanţii monitorizaţi sunt : SO2, NO, NO2, NOx, CO, Ozon ,Pb (din PM10), PM10, Benzen,
Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen (on line). Sunt monitorizati totodata şi parametrii
meteorologici (directie şi viteză vînt, temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă,
precipitaţii).

7
APM Călăraşi monitorizeaza calitatea aerului in zona de frontiera romano – bulgara prin
doua statii automate amplasate in zona Chiciu şi zona DSV (Proiect PHARE CBC RO
99.11.02.01 – Sistem comun de monitorizare a caliăţii aerului în zona de frontieră româno –
bulgară).
Staţiile automate sunt dotate cu analizoare performante de tip OPSIS ,şi asigura monitorizarea
urmatorilor poluanti gazoşi : SO2 , NO , NO2 , O3 , metoda de analiza fiind metoda DOAS (
Spectroscopie Optică de Absorbţie Diferenţială ). Staţiile sunt prevazute cu analizoare automate
de PM 10 si CO ( statia Chiciu ).
Sistemul de monitorizarea a calităţii aerului pentru zona de frontieră are în componenta şi Staţie
Meteo automată de fond care este amplasată pe platforma staţiei METEO Călăraşi şi asigură
determinarea parametrilor meteo pentru zona comună Călăraşi – Silistra .Parametrii meteo
determinaţi prin staţia meteo automată sunt : temperatura , viteza şi direcţia vântului , umiditatea,
presiunea atmosferică şi radiaţia solară .
Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de
informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de
legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute
de reglementările europene.

1.3. Actiune : Îmbunătăţirea şi actualizarea inventarelor de emisii.


Termen: Realizat anual
Finanţare: Face parte din activităţile specifice desfasurate de autorităţile de
mediu responsabile.
Responsabilitate: APM. Calarasi
Realizat : Actualizarea inventarelor de emisii pentru anul 2010 s-a realizat in luna martie
2011conform procedurile in vigoare

1.4.Actiunea : Modelarea, pentru a evalua progresul în respectarea valorilor


limită.
Nu intra in responsabilitatea APM Calarasi .

2. Aprecierea rezultatelor în cadrul Acţiunilor 1.1 -1.4

Extinderea retelei de monitorizare din municipiul Calarasi prin punerea in functiune a


celor doua statii ce fac parte din RNMCA , precum si intretinerea sistemului DOAS
asigura:
a. o monitorizare mult mai eficienta a calitatii aerului ambiental in
municipiul Calarasi si zona transfrontaliera
b. o baza solida pentru realizarea Planurilor si Programelor de gestiune a
calitatii aerului

3. Diseminarea informaţiilor
Actiune : Informaţiile generate de programul de management al calităţii aerului sunt
diseminate de către autoritatile responsabile de managementul calitatii aerului
Termen: Anual.

8
Finanţare: Face parte din activităţile specifice desfasurate de autorităţile de
mediu responsabile.

Responsabilitate: APM Calarasi


Realizat : Informatiile privind calitatea aerului au fost diseminate astfel :
o informari scrise catre autoritatile publice locale
o prin publicarea pe pagina web a APM Calarasi Pe site-ul APM Calarasi
www.apmcl.anpm.ro , exista domeniul Calitate aer ambiental , care cuprinde
buletinele zilnice referitoare la calitatea aerului in municipiul Calarasi .
Interpretarea datelor de calitatea a aerului furnizate de staţiile automate de
monitorizare în vederea facilitării informării publicului se face zilnic utilizând
indicele general de calitate a aerului conform Ordinului 1095/2007
o prin conferinte , interviuri , articole in presa locala
o prin actiuni educative : intalniri cu elevii ,studentii si cadrele didactice din
unitatile de invatamant calarasene.
4. Raportarea
4.1. Monitorizarea calităţii aerului
a. Monitorizarea calitatii aerului in zona Calarasi s-a realizat in anul 2010 prin cele doua
statii automate ce fac parte din RNMCA : CL-1 ( Orizont ) si CL-2 ( Stadion ) si prin
statia DSV (Sistem OPSIS ) . Statia Chiciu in anul 2010 nu a functionat , datorita
problemelor tehnice care nu au putut fi remediate datorita lipsei resurselor financiare.
b. Indicatori monitorizati in anul 2010:
Prin statiile RNMCA , poluanţii monitorizaţi au fost : SO2, NO, NO2, NOx, CO, Ozon ,Pb
(din PM10), PM10, Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen
Prin statiile OPSIS , poluantii monitorizati au fost SO2 , NO , NO2 , O3 si PM10
c. Pozitionarea statiilor de monitorizare a calitatii aerului :
Statiile de monitorizare a calitatii aerului ce fac parte din RNMCA sunt situate in zona
Orizont – Str. Prel. Bucuresti ( CL-1 ) si in incinta Stadionului municipal – Str. Tudor
Vladimirescu ( CL-2)
Statiile de monitorizare a calitatii aerului in sistem DOAS sunt situate in zona de Nord a
orasului ( unde apare influenta zonei industriale ) si in Sudul orasului , la Dunare- Statia
Chiciu .

9
d.Rezultatul masuratorilor prin sistemele automate de monitorizare OPSIS arata
mentinerea in aceeasi limita a calitatii aerului in zona supusa monitorizarii in
comparatie cu anii precedenti

Evolutia anuala a poluantilor monitorizati la Statia DSV Calarasi


Valoare limita SO2=350µg/m3; Valoarea limita NO2=200µg/m3; NO-fara limita

20
18
16
concentratie(µg/m3)

14
12 SO2
10 NO2
8 NO
6
4
2
0
2007 2008 2009 2010

10
Evolutia concentratiei medii pulberi in suspensie la statia
DSV 2007-2010

45
concentratia media (µg/Nm3)

40
35
30
25
20
15
10
5
0
2007 2008 2009 2010
an

e. Rezultatele monitorizarii in anul 2010 :


„ Calitatea aerului in municipiul Calarasi poate fi consultata zilnic pe site-ul
www.apmcl.anpm.ro la Sectiunea Calitatea aerului ambiental , fiind exprimata
prin indici de calitate ai aerului.

„ Determinarile automate ale poluantilor gazosi monitorizati prin statiile apartinand


RNMCA (Orizont si Stadion) si statiei DSV ( OPSIS) , nu au pus in evidenta
depasiri ale limitelor impuse de legislatia in vigoare (Ordinul 592/2002)

„ Depăşiri ale limitelor admise prevăzute de legislaţia în vigoare s-au înregistrat la


pulberile în suspensie la toate cele trei statii de monitorizare , rezultatele fiind
redate sintetic in tabelul alaturat si reprezentarile grafice alaturate .

Valoarea limita
zilnica Nr. Depasiri
Statie (μg/mc) zilnice captura date (%)
CL-1 50 28 39,70
CL-2 50 11 46,30
DSV 50 50 82.19
Tabelul 1. Sinteza evolutiei concentratiei de pulberi in suspensie( μg/mc)
in anul 2010

11
Evolutia concentratie de PM10 gravimetric determinate la statiile CL-1 si CL-2 din
cadrul Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului

Channel: PM10grv (ug/m3), period: 01 Jan 2010-31 Dec 2010 - Validate data
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60 Valoare limita
50
40
30
20
10
0
01 15 29 12 26 12 26 09 23 07 21 04 18 02 16 30 13 27 10 24 08 22 05 19 03 17 31
Jan Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr May May Jun Jun Jul Jul Jul Aug Aug Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dec Dec Dec
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

CL-1 - CL-2 -

Depasirile limitei prevazute pentru pulberile in suspensie de catre Ordinul 592/2002 se


datoreaza traficului intens ( indeosebi in zona statiei CL-1- Orizont ) ,topoclimatului
local , in perioadele de vara cu temperaturi ridicate si regim pluviometric deficitar, dar
si datorita incalzirii locuintelor cu alti combustibili , exceptie gazul metan ( mai ales in
zona de reprezentativitate a statiei CL-2 –Stadion) .

12
Evolutia concentratiei de PM10 determinata la Statia DSV apartinand
Sistemului OPSIS

Din datele prezentate se constata depasiri ale pulberilor in suspensie fata de limita impusa
de Ordinul 592/2002, in perioadele anotimpului friguros datorita utilizarii
combustibililor solizi pentru incalzire in gospodarii .

4.2. Modelarea calităţii aerului


Având în vedere prevederile legislaţiei naţionale în vigoare se impune realizarea în mod
continuu a evaluarii calităţii aerului pe baza valorilor limita şi valorilor de prag, în acord
cu standardele naţionale şi ale Uniunii Europene, în scopul:
• menţinerii calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care
aceasta se îincadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru
poluanţii atmosferici;
• îmbunătăţirii calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta nu se
încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare;
• adoptării măsurilor necesare pentru limitarea până la eliminare a efectelor
negative asupra mediului (inclusiv în context transfrontier).
Evaluarea calitaţii aerului reprezintă chintesenţa modalităţii de implementare a
cerinţelor directivelor europene.
Anual APM Calarasi realizeaza rapoarte necesare evaluarii calitatii aerului . Datele
furnizate , sunt prelucrate la nivel national de firme agreate de catre Ministerul Mediului
si Padurilor .Informatiile sunt reprezentate sub forma de harti de dispersie . Evaluarea
calitatii aerului la nivel national se aproba prin Ordin de ministru si se publica in
Monitorul Oficial

13
4.3. Progresul implementării măsurilor identificare în cadrul acestui program
Progrese realizate in anul 2010
Pentru sectorul industrie
- monitorizarea online a emisiilor de catre operatorii economici SC TENARIS
SILCOTUB( fost SC DONASID SA) si SC SAINT GOBAIN GLASS ROMANIA SRL .
Rezultatele automonitorizarii si a determinarilor efectuate de catre operatorii economici
conform termenelor prevazute in autorizatiile integrate de mediu ,nu au pus in evidenta
depasiri ale indicatorilor monitorizati conform valorilor prevazute de Autorizatia
Integrata de Mediu , dar si fata de normativele in vigoare. Rezultatele sunt raportate
lunar de catre operatorii economici la APM Calarasi .
- Reducerea emisiilor de pulberi rezultate din procesul de productie la SC PREFAB SA
Calarasi prin montarea de echipamente de desprafuire

Pentru sectorul locuinte :


o conectarea la reteaua de gaze naturale a locuintelor din municipiul Calarasi ,
actiune menita sa reduca emisiile de poluanti din sectorul locuinte
Lungime retea de Lungime retea de Lungime retea de Lungime retea
distributie a gazelor in distributie a distributie a de distributie a
anul 2007 (km ) gazelor in anul gazelor in anul gazelor in anul
2008( km ) 2009 ( km ) 2010 ( km )
88.8 90.1 114 124.447

o conectarea la reteaua de gaze naturale a comunei Modelu – Tonea


Lungime retea de distributie a Lungime retea de
gazelor in anul distributie a gazelor in anul
2010 ( km )
2009 ( km )
24.2 24.671

o imbunătăţirea eficienţei energetice, prin intensificarea actiunii de izolare a


cladirilor . Reabilitarea termica a locuintelor s-a realizat din surse proprii ale
cetatenilor : aproximam o crestere de 10 % a numarului de locuinte reabilitate
termic fata de anul 2008
o In anul 2009 s-a realizat reabilitarea termica a locuintelor prin programul
derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei pentru blocuri de
locuinte A22 si A19 ( Str. 1 Decembrie 1918 )
o Eficientizarea consumului de energie termica prin reabilitarea a 6 unitati de
invatamant din municipiul Calarasi ( Scoala GeneralA nr. 5 ,Scoala Generala
nr.11, Scoala Generala nr. 10 , Liceul Mihai Eminescu , Liceul Danubius ,
Liceul Barbu Stirbei ) prin accesarea Fondului de Mediu – „ Programul
privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizeazăenergie regenerabilă,
inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire”

14
Pentru sectorul transporturi :
- imbunatatirea infrastructurii drumurilor interioare din municipiul Calarasi prin
refacerea si modernizarea strazilor interioare din municipiul Calarasi (
situatie furnizata de Directia Generala de Statistica Calarasi la 31.12.2010)
Denumire localitate Lungimea stazilor orasenesti (km )
Totala Din care :
Modernizate Cu imprietuiri simple
Calarasi 151 131 18
- Realizarea Studiului de fezabilitate pentru fluidizarea traficului in municipiul
Calarasi

4.4.Compararea celor mai recente date cu valorile limită


In anul 2010 nu au fost inregistrate depasiri ale poluantilor gazosi monitorizati la
la Statiile de monitorizare a calitatii aerului instalate in municipiul Calarasi fata de
valorile limita impuse de legislatia in vigoare ( Ordinul 592/2002) .
Pentru pulberile in suspensie PM10 s-au inregistrat depasiri ale valorii limite
admise de Ordinul 592/2002 la toate cele trei statii de monitorizare a calitatii aerului din
muncipiul Calarasi in anotimpul friguros si episodic in perioadele calde. Cauzele
depasirilor - arderile incomplete a combustibilor solizi si a altor tipuri de combustibili
exceptie gazul metan , traficului intens , dar si topoclimatului local.

5. Analiza SWOT actualizată


5.1.Puncte tari
- Prin autorizatiile de mediu emise de catre ARPM Pitesti ( pentru autorizatiile integrate )
si APM Calarasi pentru autorizatiile Non – IPPC , sunt prevazute masuri pentru
incadrarea emisiilor din sectorul industrial in limitele valorilor impuse.
- In ceea ce priveste traficul rutier este important faptul ca transportul greu local este
dispus pe artere care cauta sa evite zona centrala
- posibilitatea accesarii de fonduri : pentru modernizare si refacere infrastructura fonduri
ale Ministerului Dezvoltarii Regionale ; pentru energie regenerabila – fonduri ale
Adminsitratie Findului pentru Mediu

5.2.Puncte slabe

Existenta in partea de Nord-Est a orasului a unei zone cu probleme serioase de mediu:


zonele industriale abandonate sunt întrepătrunse de terenuri nefolosite, ce au fost folosite
în mod extensiv pentru depozitarea gunoaielor. Locuintele din zona utilizeaza pentru
incalzire combustibili solizi sau materiale combustibile neconventionale. Existenta
acestei zone justifica si depasirle de pulberi in suspensie inregistrate de statiile de
monitorizare a calitatii aerului DSV ( sistem OPSIS) si CL-2 ( RNMCA) .

15
Extinderea reţelei de gaze naturale în partea de Nord si Est a municipiului Calarasi se
face intr-un ritm lent deoarece presupune costuri semnificative de conectare si de
instalare .
5.3.Oportunităţi
Există un potenţial important de economisire combinat cu emisii reduse de poluanţi
atmosferici prin folosirea mai eficientă a energiei. In acest sens mentionam continuarea
actiunii de izolare a cladirilor atat din sursele proprii ale cetatenilor, cat si prin programe
cu implicarea Primariei municipiului Calarasi prin Programul dezvoltat de Ministerul
Dezvoltarii Regionale .
Accesarea fondurilor destinate persoanelor fizice si juridice ( institutii publice, institutii
ale administratiei publice locale , instititurii de cult ) , programul „Casa Verde” lansat de
Adminsitratia Fondului pentru Mediu , care ofera posibilitatea instalarii de sisteme de
incalzire care utilizeaza energie regenerabila , inclusiv inlocuirea sau completarea
sistemelor clasice de incalzire .
Extinderea spatiilor verzi din municipiu si comunele invecinate prin accesarea fondului
pentru mediu - „Programul national pentru imbunatatirea calitatii mediului prin
realizarea de spatii verzi in localitati „

5.4. Ameninţări
Costuri ridicate pentru :
o Inlocuirea combustibililor solizi cu gazele naturale, costuri suportate de
populatie
o Izolarea termica a cladirilor si realizarea de audituri energetice
o Pentru reabilitarea drumurilor publice, inclusiv a infrastructurii aferente
o Amenajarea locurilor de parcare atat in zonele rezidentiale cat mai ales in zonele
centrale.

16
ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Călăraşi
ca membru în Consiliul Consultativ
al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţă ordinară din 25.05.2011,


Având în vedere:
-raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, înregistrat sub nr. 4254
din 14.04.2011;
-raportul Comisiei pentru Activităţi Ştiinţifice, Învăţământ, Sănătate, Cultură,
Culte, Protecţie Socială, Sportive şi de Agrement;
-prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 25 din
30.03.2011 privind constatarea încetării de drept a unor mandate de consilieri judeţeni;
-prevederile art. 3 alin. (3) lit. a) din Normele privind organizarea,
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 412/2003;
-prevederile art. 91 alin (1) lit. d), f) şi alin. (5) lit. a), pct. 2 şi 3 din Legea
administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale,
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 - Se desemnează doamna Petrovici Maria, consilier judeţean, ca


reprezentant al Consiliului Judeţean Călăraşi, în calitate de membru în Consiliul
Consultativ al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi.
Art.2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea nr.
58/2010 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Călăraşi ca
membru în Consiliul Consultativ al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi.
Art.3 - Persoana desemnată la articolul 1 va duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va
comunica prezenta celor interesaţi.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu-George FILIPESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 66
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 25.05.2011
ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea exonerării de la plata redevenţei,
pentru S.C. GLOBAL LINIE DE TRANSPORT DUNĂREAN S.A.

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 25.05.2011,


Având în vedere:
- raportul comun al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Juridice şi Administraţie
Publică, înregistrat sub nr. 5562 din 24.05.2011;
- raportul Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea Ordinii
Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor Cetăţenilor şi ale Minorităţilor Naţionale;
- adresa nr. 11 din 23.05.2011 a S.C. GLOBAL LINIE DE TRANSPORT
DUNĂREAN S.A.;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 74 din 23.06.2009 privind aprobarea
concesionării Serviciului Public de Interes Judeţean „Transport Fluvial de Mărfuri şi
Călători” la P.C.T.F. Călăraşi (RO) – Silistra (BG);
- Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 101 din 30.09.2009 privind aprobarea
Contractului de concesiune a Serviciului Public de Interes Judeţean „Transport Fluvial de
Mărfuri şi Călători” la P.C.T.F. Călăraşi (RO) – Silistra (BG);
- prevederile art. 21.3 din Contractul de concesiune nr. 10367 din 14.10.2009;
- prevederile art. 969 din Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), f) şi alin. (5) lit. a) pct. 14 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - (1) Se aprobă exonerarea de la plata redevenţei datorate de S.C. GLOBAL
LINIE DE TRANSPORT DUNĂREAN S.A. pe o perioadă de 6 luni, perioada în care
serviciul de transport fluvial de mărfuri şi călători pe ruta Călăraşi (RO) - Silistra (BG) este
suspendat.
(2) Exonerarea de la plata redevenţei va înceta înaintea împlinirii
termenului de 6 luni prevăzut la alineatul (1), în momentul încetării motivului care a
determinat exonerarea.
Art. 2 - Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica
prezenta celor interesaţi.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu - George FILIPESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 67
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 25.05.2011
ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier judeţean

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.06.2011,


Având în vedere:
- referatul constatator al Secretarului Judeţului, înregistrat sub nr. 6372 din 17.06.2011;
- raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, înregistrat sub nr. 6374 din
17.06.2011;
- raportul Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii
Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor Cetăţenilor şi ale Minorităţilor Naţionale;
- adresa Instituţiei Prefectului-Judeţul Călăraşi, înregistrată sub nr. 5951 din
03.06.2011;
- prevederile art. 57 alin. (2) lit. b), alin. (3), (4), art. 58 alin. (5) şi (6) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 109/2008;
- prevederile art. 9 alin. (2) lit. b), alin. (3) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 88 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul
de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale,
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale,
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – (1) Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean


al domnului Constantinescu Dumitru.
(2) Se declară vacant locul consilierului judeţean Constantinescu Dumitru.
Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice dispoziţie
contrară.
Art. 3 – Direcţia Juridică şi Administraţie Publică va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica
prezenta hotărâre celor interesaţi.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu – George FILIPESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 68
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 29.06.2011
ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind validarea unui mandat de consilier judeţean

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.06.2011,


Având în vedere:
- raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, înregistrat sub nr. 6545 din
22.06.2011;
- raportul Comisiei de validare;
- adresa Organizaţiei Judeţene Călăraşi a Partidului Naţional Liberal, înregistrată sub
nr. 6529 din 22.06.2011;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 68 din 29.06.2011 privind
constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier judeţean;
- prevederile art. 2 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Consiliului Judeţean Călăraşi, aprobat prin Hotărârea nr. 109/2008;
- prevederile art. 797 raportat la art. 7 alin. (1) din Regulamentul cadru de organizare
şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
- prevederile art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 892 alin. (3) şi (5) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Neagu Dănuţ –
membru al Partidului Naţional Liberal.
Art. 2 - Persoana nominalizată la articolul 1 şi Direcţia Juridică şi Administraţie
Publică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica
prezenta celor interesaţi.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu – George FILIPESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 69
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 29.06.2011
ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept a unor mandate de consilieri judeţeni

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.06.2011,


Având în vedere:
- demisia doamnei Dinu Camelia, consilier judeţean, înregistrată sub nr. 6632 din 27.06.2011;
- demisia domnului Constantinescu Leontin, consilier judeţean, înregistrată sub nr. 6633 din
27.06.2011;
- demisia domnului Lambescu Lucian, consilier judeţean, înregistrată sub nr. 6634 din
27.06.2011;
- referatul constatator al Secretarului Judeţului, înregistrat sub nr. 6638 din 27.06.2011;
- raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, înregistrat sub nr. 6640 din 27.06.2011;
- raportul Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii Publice,
Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor Cetăţenilor şi ale Minorităţilor Naţionale;
- prevederile art. 57 alin. (2) lit. a), alin. (3), (4), art. 58 alin. (5) şi (6) din Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Călăraşi nr. 109/2008;
- prevederile art. 9 alin. (2) lit. a), alin. (3) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – (1) Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei


Dinu Camelia.
(2) Se declară vacant locul consilierului judeţean Dinu Camelia.
Art. 2 – (1) Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului
Constantinescu Leontin.
(2) Se declară vacant locul consilierului judeţean Constantinescu Leontin.
Art. 3 – (1) Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului
Lambescu Lucian.
(2) Se declară vacant locul consilierului judeţean Lambescu Lucian.
Art. 4 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice dispoziţie contrară.
Art. 5 – Direcţia Juridică şi Administraţie Publică va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta
hotărâre celor interesaţi.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu – George FILIPESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 70
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 29.06.2011
ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind validarea unor mandate de consilieri judeţeni

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.06.2011,


Având în vedere:
- raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, înregistrat sub nr. 6689 din 28.06.2011;
- raportul Comisiei de validare;
- adresa Organizaţiei Judeţene Călăraşi a Partidului Naţional Liberal, înregistrată sub nr. 6684
din 28.06.2011;
- adresa Organizaţiei Judeţene Călăraşi a Partidului Social Democrat, înregistrată sub nr. 6714
din 28.06.2011
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 70 din 29.06.2011 privind constatarea
încetării de drept a unor mandate de consilieri judeţeni;
- prevederile art. 2 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului
Judeţean Călăraşi, aprobat prin Hotărârea nr. 109/2008;
- prevederile art. 797 raportat la art. 7 alin. (1) din Regulamentul cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
- prevederile art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 892 alin. (3) şi (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Barbu Valentin – membru
al Partidului Naţional Liberal.
Art. 2 - Se validează mandatul de consilier judeţean al doamnei Şestacovschi Silviana –
membru al Partidului Naţional Liberal.
Art. 3 - Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Gruiţa Darie-Nicolae –
membru al Partidului Social Democrat.
Art. 4 - Persoanele nominalizate la articolele 1, 2 şi 3 şi Direcţia Juridică şi Administraţie
Publică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta
celor interesaţi.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu – George FILIPESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 71
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 29.06.2011
ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei Comisiei de validare

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.06.2011,


Având în vedere:
- raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, înregistrat sub nr. 6695 din 28.06.2011;
- raportul Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii Publice,
Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor Cetăţenilor şi ale Minorităţilor Naţionale;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 70 din 29.06.2011 privind constatarea încetării de
drept a unor mandate de consilieri judeţeni;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 71 din 29.06.2011 privind validarea unor mandate
de consilieri judeţeni;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 71 din 26.06.2008 privind constituirea comisiei de
validare a mandatelor consilierilor judeţeni din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 2 alin. (2) şi (6) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului
Judeţean Călăraşi, aprobat prin Hotărârea nr. 109/2008;
- prevederile art. 797 raportate la art. 4 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 673/2002;
- prevederile art. 892 alin. (2) şi art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 - Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de validare, în sensul înlocuirii domnului


Constantinescu Leontin cu domnul Barbu Valentin.
Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător
Hotărârea nr. 71/2008 privind constituirea comisiei de validare a mandatelor consilierilor judeţeni din
cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi.
Art. 3 - Persoana desemnată conform prevederilor articolului 1, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta celor
interesaţi.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu – George FILIPESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 72
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 29.06.2011
ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei unor Comisii de specialitate

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.06.2011,


Având în vedere:
- raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, înregistrat sub nr. 6702 din 28.06.2011;
- raportul Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii Publice,
Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor Cetăţenilor şi ale Minorităţilor Naţionale;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 68 din 29.06.2011 privind constatarea încetării de
drept a unui mandat de consilier judeţean;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 69 din 29.06.2011 privind validarea unui mandat de
consilier judeţean;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 70 din 29.06.2011 privind constatarea încetării de
drept a unor mandate de consilieri judeţeni;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 71 din 29.06.2011 privind validarea unor mandate de
consilieri judeţeni;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 75 din 26.06.2008 privind organizarea comisiilor de
specialitate pe principalele domenii de activitate, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 12 şi 14 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean
Călăraşi, aprobat prin Hotărârea nr. 109/2008;
- prevederile art. 797 raportate la art. 15 şi 17 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 673/2002;
- prevederile art. 98 raportat la art. 54 alin. (1)–(6) şi art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 - Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de Studii, Prognoze Economico - Sociale,
Buget - Finanţe, Integrare Europeană şi Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului, după cum
urmează:
a) se înlocuieşte domnul Constantinescu Leontin cu domnul Barbu Valentin;
b) se înlocuieşte domnul Lambescu Lucian cu doamna Şestacovschi Silviana.
Art. 2 – Se aprobă modificarea componenţei Comisiei pentru Administraţie Publică Locală,
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor Cetăţenilor şi ale Minorităţilor
Naţionale, în sensul înlocuirii doamnei Dinu Camelia cu domnul Gruiţa Darie-Nicolae.
Art. 3 - Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de Organizare şi Dezvoltare Urbanistică,
Realizarea Lucrărilor Publice, Protecţia Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice şi de
Arhitectură, după cum urmează:
a) se înlocuieşte domnul Constantinescu Dumitru cu domnul Neagu Dănuţ;
b) se înlocuieşte domnul Lambescu Lucian cu doamna Şestacovschi Silviana.
Art. 4 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la
Hotararea nr. 75 din 26.06.2008 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de
activitate.
Art. 5 - Persoanele desemnate conform prevederilor articolelor 1, 2 şi 3, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta celor
interesaţi.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu – George FILIPESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 73
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 29.06.2011
ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii nr. 63/2010 pentru declararea utilităţii publice
a lucrării de interes local
„Sursă (puţuri) de alimentare cu apă a Municipiului Slobozia”

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.06.2011,


Având în vedere:
- raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, înregistrat sub nr. 6461 din 20.06.2011;
- raportul Comisiei de Organizare şi Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice,
Protecţia Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură;
- raportul Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii Publice,
Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor Cetăţenilor şi ale Minorităţilor Naţionale;
- adresa Primăriei Municipiului Slobozia, Judeţul Ialomiţa, înregistrată sub nr. 6398 din
17.06.2011;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 63 din 30.06.2010 pentru declararea
utilităţii publice a lucrării de interes local „Sursă (puţuri) de alimentare cu apă a Municipiului
Slobozia”;
- prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză
de utilitate publică;
- prevederile art. 27 din Regulamentul privind procedura de lucru a comisiilor pentru
efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes
naţional sau de interes local, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/1994;
- prevederile art. 2 alin. (2) şi alin. (3) lit. e) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea
pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean
şi local;
- prevederile art. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 10 şi 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Articol unic – Articolul 2 al Hotărârii nr. 63/2010 pentru declararea utilităţii publice a
lucrării de interes local „Sursă (puţuri) de alimentare cu apă a Municipiului Slobozia”, se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„Art. 2 – Expropriatorul este unitatea administrativ-teritorială Municipiul Slobozia, Judeţul
Ialomiţa.”.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta
hotărâre celor interesaţi.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu - George FILIPESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 74
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 29.06.2011
ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii unui spaţiu, proprietate publică a judeţului Călăraşi,
aflat în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.06.2011,


Având în vedere:
- raportul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 6382 din 17.06.2011;
- raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanţe, Integrare
Europeană şi Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi, înregistrată sub nr. 5579 din
24.05.2011;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 70 din 27.07.2005 privind darea
în administrare a unui imobil şi a unei părţi de imobil, aflate în patrimoniul judeţului Călăraşi şi
în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 12 alin. (3), art. 14 alin. (1), art. 15 şi art. 16 din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 10, art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 123 alin. (1) şi (2) din
Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale,
nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 - Se aprobă închirierea, în condiţiile legii, a spaţiului prezentat în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre, cu suprafaţa de 10 m.p., situat în municipiul Călăraşi,
str. Varianta Nord, nr. 2, judeţul Călăraşi, proprietate publică a judeţului Călăraşi, aflat în
administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi, pentru amenajarea unui magazin
agroalimentar.
Art. 2 - Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi în calitate de titular al dreptului de
administrare va încheia contractul de închiriere şi va încasa un procent de 50% din chirie,
diferenţa făcându-se venit la bugetul propriu al Judeţului Călăraşi.
Art. 3 - Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi şi Direcţia Economică din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica
prezenta hotărâre celor interesaţi.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu - George FILIPESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 75
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 29.06.2011
ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind trecerea unor terenuri, aflate în domeniul public al judeţului Călăraşi,
în administrarea Consiliului local al municipiului Călăraşi

Consiliului Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.06.2011,


Având în vedere:
- raportul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 6163 din 10.06.2011;
- raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanţe, Integrare
Europeană şi Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- adresa Primăriei municipiului Călăraşi, înregistrată sub nr. 4841 din 03.05.2011;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 19 din 21.07.2000 privind asocierea
Consiliului Judeţean Călăraşi cu Consiliul Local al Municipiului Călăraşi pentru realizarea lucrărilor de
investiţii la tronsonul A1B1C1 al Centrului Judeţean de Cultură şi Administraţie Publică Barbu Ştirbei
Călăraşi;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 42 din 28.04.2010 privind darea în
administrare a unor imobile, proprietate publică şi privată a judeţului Călăraşi, Direcţiei Judeţene de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi;
- prevederile art. 2, art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 10, art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 123 alin. (1) teza I şi art. 124 din
Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă trecerea unui teren cu suprafaţa de 1.133,59 m.p. din cadrul imobilului
reprezentând Centrul de Cultură şi Administraţie Publică ,,Barbu Ştirbei” (aferent corpului A1B1C1),
proprietate publică a judeţului Călăraşi, situat în municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1,
judeţul Călăraşi, prezentat în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din
administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, în administrarea Consiliului local al municipiului
Călăraşi.
Art. 2 – Se aprobă trecerea unui teren cu suprafaţa de 1.161,14 m.p. din cadrul imobilului
reprezentând Centrul de Cultură şi Administraţie Publică ,,Barbu Ştirbei” (aferent corpului A1B1C1),
proprietate publică a judeţului Călăraşi, situat în municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1,
judeţul Călăraşi, prezentat în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din
administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi,
în administrarea Consiliului local al municipiului Călăraşi.
Art. 3 – Direcţia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al Judeţului Călăraşi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta
hotărâre celor interesaţi.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu - George FILIPESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 76
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 29.06.2011
ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului
situat în municipiul Călăraşi, str. Ion Heliade-Rădulescu, nr. 29, judeţul Călăraşi

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.06.2011,


Având în vedere:
-raportul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 6171 din 10.06.2011;
-raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanţe,
Integrare Europeană şi Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
-adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional
Călăraşi, înregistrată sub nr. 5677 din 27.05.2011;
-prevederile art. 4 alin. (1), (4), (7)–(9) şi art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile art. 14 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 123 alin. (1) teza a II–a din Legea
administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale,
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

ARTICOL UNIC - Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune pentru


cumpărarea imobilului situat în municipiul Călăraşi, str. Ion Heliade-Rădulescu, nr. 29,
judeţul Călăraşi.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică,
va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu George FILIPESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 77
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 29.06.2011
ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Statului de funcţii
al Muzeului „Dunării de Jos” Călăraşi

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.06.2011,


Având în vedere:
- raportul Compartimentului Resurse Umane, înregistrat sub nr. 5373 din 18.05.2011;
- raportul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe,
Integrare Europeană şi Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- adresa Muzeului „Dunării de Jos” Călăraşi, înregistrată sub nr. 5021 din 09.05.2011;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 96 din 29.07.2010 privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Muzeului „Dunării de Jos” Călăraşi, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 26 alin. (3) din Legea–cadru privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice nr. 284/2010;
- prevederile art. 21 alin. (1) din Regulamentul privind evaluarea performanţelor
profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu
al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care
funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
763/2010;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), d), f), alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. a) pct. 4 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Statului de funcţii al Muzeului „Dunării


de Jos” Călăraşi, prin transformarea unui post de supraveghetor cu studii medii, într-un post
de muzeograf gradul II (S), nr. curent 16 din Statul de funcţii, în vederea promovării în funcţie.
Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Anexa nr. 2 la Hotărârea
nr. 96/2010 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Muzeului „Dunării de
Jos” Călăraşi, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează în mod
corespunzător.
Art. 3. – Muzeul „Dunării de Jos” Călăraşi, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul Judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica
prezenta celor interesaţi.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu – George FILIPESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 78
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 29.06.2011
ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

HOTARARE
privind aprobarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2011

Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 29.06.2011,


Avand in vedere:
-procesul - verbal nr. 384/12.01.2011 pentru afisarea proiectului de hotarare privind aprobarea
bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2011;
-raportul Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi, inregistrat sub nr. 6726 din 28.06.2011;
-raportul Directiei Economice, inregistrat sub nr. 6687 din 28.06.2011;
-raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finante, Integrare Europeanã si
Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului;
-adresa nr. 76/04.01.2011 a Ministerului Finantelor Publice;
-adresa nr. 263/2011 a Directiei Generale a Finantelor Publice Calarasi;
-adresa nr. 99220/10.01.2011 a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-prevederile Legii nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011, cu modificarile ulterioare;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) si ale alin. (3) lit. a) din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba bugetul propriu al judetului Calarasi, pe anul 2011, in valoare de 110.902 mii
lei, atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli, conform anexelor nr. 1, 2 si 3, care fac parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 - Se aproba bugetele institutiilor finantate partial din venituri proprii si transferuri de la
bugetul propriu al Judetului Calarasi, pe anul 2011, conform anexelor nr. 4 si 5, care fac parte integranta
din prezenta hotarare.
Art. 3 - Se aproba bugetele activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2011,
conform anexelor nr.6 si 7, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4 - Se aproba bugetele unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a transferat
managementul asistentei medicale catre Consiliul Judetean Calarasi, pe anul 2011, conform anexelor nr.
8,9 si 10, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5 - Se aproba utilizarea excedentului bugetului propriu al Judetului Calarasi rezultat la
incheierea exercitiului bugetar 2010, in valoare de 31.687 mii lei, in exercitiul financiar 2011, pentru
finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, conform anexei nr. 11, care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 6 - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga Hotararea nr. 21/2011 privind
aprobarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 7 - Directia Economica, Directia Tehnica si ordonatorii de credite tertiari ai Consiliului
Judetean Calarasi, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Secretarul judetului, prin Directia Juridica si Administratie Publica, va comunica prezenta celor
interesati.

PRESEDINTE,
ing. Raducu - George FILIPESCU CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 79
Adoptata la Calarasi
Astazi 29.06.2011
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI
PRESEDINTE
Nr. 6726 din 28.06.2011

RAPORT
la proiectul de hotarare
privind aprobarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011, nr. 286/2010,


cu modificarile ulterioare, pentru bugetul propriu al Judetului Calarasi au fost alocate
urmatoarele surse:
1) sume defalcate din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judetului in valoare de 29.276 mii lei, cu următoarele destinaţii:
-finantarea sistemului de protectie a copilului 12.538 mii lei si a centrelor de
asistenta sociala a persoanelor cu handicap 6.300 mii lei;
-acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din
invatamantul de stat si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal
7.313 mii lei;
-cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de
fructe în scoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventeazã învãtãmântul de stat si
privat autorizat/acreditat;
-cheltuielilor aferente învãtãmântului special si centrelor judetene de resurse si
asistentã educationalã;
-plãtii contributiilor pentru personalul neclerical angajat în unitãtile de cult din tarã;
-serviciilor publice comunitare de evidentã a persoanelor de sub autoritatea
consiliilor judetene.
2) sume defalcate din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor cu drumurile judetene
si comunale, in valoare de 7.073 mii lei, din care prin hotarare a Consiliului Judetean
Calarasi au fost repartizate pentru bugetul propriu sume in valoare de 5.773 mii lei;
3) sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetului la nivelul judetului in
valoare de 45.610 mii lei, din care, pentru bugetul propriu al judetului, suma de 12.315
mii lei, reprezentand 27% din totalul sumei alocate;
4) subventii de la bugetul de stat prin Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu
Handicap pentru finantarea drepturilor persoanelor cu handicap in valoare de 37.711 mii
lei;
5) subventii de la bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole judetene in
valoare de 741 mii lei.
Veniturile proprii estimate pentru anul 2010 sunt formate din:
-cote defalcate din impozitul pe venit (12%) in valoare de 14.000 mii lei;
-cote defalcate din impozitul pe venit 27% din cota de 21% la nivelul judetului,
pentru echilibrarea bugetelor locale, in valoare de 6.026 mii lei, conform estimarii
efectuate de catre Directia Generala a Finantelor Publice Calarasi pentru anul 2011.
Totalul veniturilor prognozate pentru bugetul propriu al judetului Calarasi pe anul
2011 este de 109.423 mii lei, la care se adauga suma de 1479 mii lei, reprezentand
subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea reparatiilor capitale la Spitalul
Judetean de Urgenta Calarasi.
Fundamentarea cheltuielilor cuprinse in bugetul propriu pe anul 2011 a avut la baza
urmatoarele prioritati de cheltuieli :
-asigurarea cheltuielilor de functionare pentru toti ordonatorii de credite ai
Consiliului Judetean Calarasi (cheltuieli de personal si bunuri si servicii). Detalierea
cheltuielilor pentru ordonatorii de credite ai Consiliului Judetean Calarasi, precum si a
celorlalte activitati gestionate de aparatul de specialitate al Consiliului este prezentata in
anexele nr. 2;
-asigurarea cheltuielilor reprezentand contributii la organizatii interne si
internationale in care Consiliul Judetean Calarasi este reprezentat;
-asigurarea sprijinului financiar privind actiunile culturale, educative, sportive si de
tineret;
-programul de investitii pentru anul 2011, in care au prioritate obiectivele de
investitii aflate in curs de executie, este prezentat in anexa nr. 3.
De mentionat este faptul ca lista de investitii finantata din bugetul propriu al
Judetului Calarasi a fost fundamentata de Directia Tehnica din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judetului Calarasi, asa cum reiese din memorile justificative care
insotesc prezentul proiect de hotarare.
Cheltuielile de pesonal au fost fundamentate in baza statelor de functii aprobate
pentru fiecare institutie si in baza legislatiei in vigoare la aceasta data.
Cheltuielile cu bunurile si serviciile au fost fundamentate in baza normativelor de
cheltuieli aprobate, a preturilor de livrare a utilitatilor, astfel incat institutiile sa-si poata
desfasura activitatea.
Bugetul local al Judetului Calarasi proiectat pentru anul 2010 este prezentat in
anexele nr. 1 si 2 la proiectul de hotarare, detaliat pe ordonatori de credite si activitati.
Bugetul local al institutiilor finantate partial din venituri proprii si subventii de la
bugetul local, proiectat pentru anul 2010, este prezentat in anexele nr. 4 la proiectul de
hotarare.
Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii este prezentat in anexele
nr. 5.
Bugetele unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a transferat
managementul asistentei medicale catre Consiliul Judetean Calarasi, pe anul 2011, este
prezentat in anexele nr. 6.
Utilizarea excedentului bugetului propriu al Judetului Calarasi rezultat la incheierea
exercitiului bugetar 2010, in valoare de 31.687 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare, este prezentat in anexele nr. 7.
Aici s-a avut in vedere prevederile legale, care stipuleaza faptul ca:
-subventiile de la bugetul de stat cãtre bugetele locale, necesare sustinerii
implementãrii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, rãmase
neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflectã în excedentul bugetului local si se
utilizeazã în anul urmãtor, cu aceeasi destinatie pentru care aceste fonduri au fost acordate,
în cadrul sectiunii de dezvoltare, pânã la finalizarea proiectelor respective;
-prefinantarea acordatã beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai
bugetului local, rãmasã neutilizatã la finele exercitiului bugetar, se reflectã în excedentul
bugetului local si se utilizeazã în anul urmãtor cu aceeasi destinatie, în cadrul sectiunii de
dezvoltare;
-avansul acordat promotorilor de proiecte finantate din fonduri externe
nerambursabile care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rãmas
neutilizat la finele exercitiului bugetar, se reflectã în excedentul bugetului local si se
utilizeazã în anul urmãtor cu aceeasi destinatie, în cadrul sectiunii de dezvoltare.
Bugetul local al judetului, proiectat pentru anul 2011, este prezentat in anexele nr.
1-7 la proiectul de hotarare.
Fata de cele prezentate, supun dezbaterii si votului Consiliului prezentul raport.

PRESEDINTE,
ing. Raducu - George FILIPESCU
ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind organizarea referendumului judeţean în vederea consultării cetăţenilor
din Judeţul Călăraşi privind desfiinţarea Judeţului Călăraşi

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.06.2011,


Având în vedere:
-raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, înregistrat sub nr. 6536 din
22.06.2011;
-raportul Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii
Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor Cetăţenilor şi ale Minorităţilor Naţionale;
-prevederile art. 5 din Cartea europeană a autonomiei locale, ratificată prin Legea
nr. 199/1997;
-prevederile art. 2 alin. (2), art. 5 alin. (1), art. 13, art. 14 şi ale art. 16 din Legea
nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările
ulterioare;
-prevederile art. 3 alin. (3), art. 22, art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 115 alin. (1) lit. c)
din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se aprobă organizarea referendumului judeţean în vederea consultării


cetăţenilor din Judeţul Călăraşi privind desfiinţarea Judeţului Călăraşi.
Art. 2 – Data desfăşurării referendumului judeţean este 24.07.2011.
Art. 3 – Cu ocazia referendumului judeţean, cetăţenii judeţului Călăraşi cu drept de vot
sunt chemaţi să se pronunţe prin DA sau NU la întrebarea:
„Sunteţi de acord cu desfiinţarea Judeţului Călăraşi?”.
Art. 4 – Se aprobă Programul calendaristic pentru organizarea şi desfăşurarea
referendumului judeţean, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 – Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi să efectueze toate
demersurile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului judeţean, în condiţiile
legii.
Art. 6 – Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi şi aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Călăraşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica
prezenta celor interesaţi.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu-George FILIPESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 80
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 29.06.2011
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI Anexa
la Hotărârea nr. 80 din 29.06.2011

PROGRAMUL CALENDARISTIC
pentru realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului judeţean din data de 24 iulie 2011

Nr. crt. Termenul de Autoritatea sau persoana Modalitatea de


realizare a Textul legal Descrierea actiunii care realizeaza actiunea realizare a actiunii
actiunii, potrivit
legii
Cu cel putin 20 zile Art. 16 alin. (1) din Legea Stabilirea datei si obiectului Consiliul Judetean Calarasi Prin hotarare CJC
1. inaintea datei zilei 3/2000 referendumului
referendumului

2. Cu cel putin 20 zile Art. 16 alin. (1) din Legea nr. Aducerea la cunostinta Preşedintele Consiliului Prin orice mijloc de
inaintea zilei 3/2000 publica a datei si obiectului Judeţean Calarasi informare in masa
referendumului referendumului

3. Cu cel putin 20 zile Art. 30 din Legea nr. 3/2000 Inceperea campaniei pentru Partidele politice si cetatenii Prin mitinguri şi prin
inaintea zilei referendum mijloace de informare
referndumului în masă

4. Cu 48 de ore Art. 16 alin. (2 )din Legea nr. Aducerea la cunostinta Presedintele Tribunalului Prin publicare in presa
inainte de data 35/2008 publica a datei sedintei pentru Calarasi
tragerii la sorti Art.26 alin.(1) din Legea tragerea la sorti a
nr.3/2000 preşedintelui biroului
electoral de circumscriptie

5. In cel mult 48 de Art. 26 alin. (4) şi (5 ) din Intocmirea şi transmiterea Preşedintele Tribunalului Prin adresa scrisa
ore de la stabilirea Legea 3/2000 listei cu magistraţi, a listei cu Presedintele CJC la
datei juristi, precum si a listei cu propunerea primarilor
referendumului alte persoane decât juristi care
se bucura de prestigiu in fata
locuitorilor, care nu fac parte
din nici un partid politic si au
cel putin studii medii, dintre
care se va desemna
preşedintele birourilui
electorale de circumscriptie şi
preşedinţii birourilor secţiilor
de votare

6. In cel mult 3 zile de Art. 26 alin. (2) din Legea Desemnarea presedintelui Presedintele Tribunalului Prin tragere la sorţi
la data stabilirii 3/2000 biroului electoral de Calarasi
referendumului circumscriptie al Judetului
Calarasi
7. Pana la data Art. 31 alin.2 şi 3 din Asigurarea sediului si dotării Presedintele CJC împreuna
constituirii Biroului Legeanr.3/2000, art.117 Biroului electoral de cu primarii
electoral de alin.(2) din Legea nr.67/2004 circumscripţie, confecţionarea
circumscripţie ştampilei conform HG
nr.16/2009
8. In cel mult 5 zile de Art. 27 alin. 1^1 din Legea Desemnarea delegatilor Partidele politice Se comunica in scris
la stabilirea zilei nr.3/2000 partidelor politice in biroul reprezentate in CJC presedintelui biroului
referendumului electoral de circumscriptie şi electoral de
completarea cu aceştia a circumscriptie
biroului
9. In termen de cel Art. 17 alin. 2 din Legea Reactualizarea şi imprimarea Primarii localitatilor
mult 5 zile de la nr.3/2000 listelor electorale permanente impreuna cu Serviciile
data stabilirii publice locale de evidentă a
referendumului persoanelor

10. Cel mult 48 de ore Art. 18 din Legea nr. 3/2000 Afisarea listelor electorale Primarii localitatilor
de la implinirea
termenului prevazut
la art. 17 alin. 2 din
Legea 3/2000

11. In termen de cel Art. 19 alin. 1 din Legea Solutionarea intampinarilor Primarii localitatilor Prin dispozitie
mult 24 ore de la nr.3/2000 impotriva omisiunilor,
inregistrarea inscrierilor greşite si erorilor
intampinarii din listele electorale
12. Cel mult 48 de ore Art.19.alin.2 din Legea Solutionarea contestatiilor Judecatoria in a carei raza Prin hotarare
de la data nr.3/2000 impotriva dispozitiilor date cu teritoriala domiciliaza irevocabila si executorie
inregistrarii la ocazia rezolvarii contestatarul sau, in cazul
judecatorie intampinarilor privind celor inscrisi in listele
omisiunilor, inscrierilor suplimentare judecatoria din
greşite si erorilor din listele raza teritoriala a sectiei de
electorale votare

13. In cel mult 24 de Art.19 alin.(2) din Legea Comunicarea hotararilor Judecatoria in a carei raza In scris
ore de la pronuntare nr.3/2000 judecatoresti persoanelor teritoriala domiciliaza
interesate contestatarul sau , în cazul
celor înscrişi în listele
suplimentare judecatoria in
a carei raza teritoriala se
afla biroul electoral al
secţiei de votare
14. Cel mult 48 de ore Art.18 din Legea nr.3/2000 şi Delimitarea şi numerotarea Primarii şi Prefectul Prin dispoziţie
de la implinirea Art.15 din Legea nr.67/2004, secţiilor de votare; Aducerea Judeţului Calarasi Prin ordin
termenului prevazut art.18 din Legea nr.35/2008 la cunoştinţă publica a
la art. 17 alin. 2 din delimitarii şi numerotării
Legea nr. 3/2000 secţiilor de votare şi a
localurilor de votare
15. Înainte de Art.35 din Legea nr.3/2000 Stabilirea dimensiunilor Biroul electoral de Prin hotarare
imprimare buletinului de vot circumscriptie
16. Cu cel putin 10 zile Art.35 din Legea nr.3/2000 şi Imprimarea buletinelor de vot Biroul electoral de
inainte de data art.57 alin.(4) din Legea circumscriptie al judetului
referendulului nr.67/2004 Calarasi prin grija
Presedintelui CJC
18. Cu cel putin 7 zile Art. 26 alin 2^2 din Legea Desemnarea presedintilor Presedintele Tribunalului Prin tragere la sorţi
inainte de ziua nr.3/2000 birourilor electorale ale Calarasi
referendumului sectiilor de votare
19. In termen de 48 de Art.39 alin.(1) din Legea Contestaţii asupra modului de Orice persoana interesata In scris biroului
ore de la tragerea la nr.67/2004 organizare şi asupra şi asupra electoral de
sorţi a presedinţilor componenţei birourilor circumscriptie
secţiilor de votare electorale

20. In termen de 48 de Art.39 alin.(2) din Legea Solutionarea contestatiilor Biroul electorla de Prin hotarare
ore de la nr.67/2004 impotriva alegerii circumscriptie al judetului
inregistrare preşedinţilor secţiilor de Calarasi
contestatiei cel votare
tarziu
21. In 24 de ore de la Art.39 alin.(3) din Legea Comunicare hotararii prin Biroul electoral de In scris
solutionare nr.67/2004 care s-a solutionat contestatia circumscriptie al judetului
Calarasi
22. Cu 10 zile inainte Art.25 alin.(4) din Legea Acreditarea reprezentantilor Biroul electoral de In scris
de data nr.3/2000 şi Art.43 din Legea mijloacelor de comunicare in circumscriptie al judetului
referendumului nr.35/2008 masa precum si a Calarasi
observatorilor interni
23. Pana la data Art.31 alin.(2) şi (3) din Confecţionarea ştampilelor de Preşedintele Consiliului
constituirii Legea nr.3/2000 control ale birourilor Judeţean Călăraşi
birourilor electorale electorale ale secţiilor de
ale secţiilor de votare şi a ştampilelor cu
votare menţiunea „Votat”, conform
modelelor stabilite prin HG
nr.16/2009
24. Cu cel putin 3 zile Art. 27 alin. 1^3 din Legea Desemnarea delegatilor Partidele politice Se comunica in scris
inainte de ziua nr.3/2000 partidelor politice in birourile reprezentate in CJC presedintelui biroului
referendumului electorale ale sectiilor de electoral al sectiei de
votare şi completarea votare
birourilor secţiilor de votare
cu acelştia
25. Cu 3 zile inainte de Art.20 alin.1 din Legea Interdicţia de a se mai face Primarii
data nr.3/2000 inscrierei in listele electorale
referendumului

26. Cu 3 zile inainte de Art.20 din Legea nr.35/2008 Inaintarea catre birourile Biroul electoral de Proces verbal de
data desfasurarii electorale ale sectiilor de circumscriptie a judetului predare-primire
referendumului votare a copiilor listelor Calarasi
electorale permanente si a
listelor electorale
suplimentare prevazute la
art.20 alin.(1) din Legea
nr.3/2000
27. Cu 2 zile inainte de Art.31 alin.(2) din Legea Asigurarea dotarii birourilor Primarii împreuna cu
data nr.3/2000 şi art.117 alin.(2) electorale ale secţiilor de Presedintele CJC
referendumului din Legea nr.67/2004 votare cu urne, cabine şi alte
materiale necesare
desfasurarii votarii
28. Cu cel putin 2 zile Art.41 alin.(4) din Legea Predarea buletinelor de vot, a Biroul electoral de In pachete de cate 100
inainte de data nr.35/2008 ştampilelor electorale precum circumscriptie prin buc, pe baza de proces-
referendumului şi a celorlalte materiale intermediul primarilor verbal
necesare votarii catre
preşedinţii birourilor
electorale ale secţiilor de
votare
29. Cu 24 de ore Art.7 alin.2 din legea Incheierea campaniei pentru
inaintea inceperii nr.35/2008 referendum
votarii

30. In data de 23 iulie Art.31 alin.(4) şi (5) din Prezentarea presedintelui Presedintele biroului
ora.18.00 Legea nr.3/2000 biroului lectoral al secţiei de electoral al sectiei de votare
votare la sediul acesteia şi impreuna cu ceilalti membri
luarea masurilor pentru ai sectiei de votare
pregatirea operaţiunilor de
votare şi a pazei in jurul
localului

31. Ziua Art. 32 alin. 1 din Legea Verificarea de catre Presedintele sectiei de
referendumului, ora nr.3/2000 presedintele biroului electoral votare in prezenta celorlalti
7.00 al sectiei de votare, in membri
24.07.2011 prezenta celorlalti membri, a
existentei materialelor
necesare votarii, sigilarea
urnelor prin aplicarea
stampilelor de control a
sectiei de votare si aplicarea
stampilei de control pe ultima
pagina alba a buletinului de
vot
32. Ziua Art. 34 din Legea 3/2000 Inceperea votarii
referendumului -24
iulie- ora 8.00
33. In ziua Art. 42 din Legea 3/2000 Formularea de intampinari si Orice persoan interesată In scris
referendumului, contestatii
orele 8.00-20.00
Solutionarea intampinarilor si Presedintele biroului Prin hotarare
contestatiilor electoral al sectiei de votare
34. Ziua Art. 34 din Legea 3/2000 Inchiderea votarii
referendumului, ora
20.00

35. Ziua Art. 41 alin. (1) din Legea Anularea buletinelor de vot Presedintele biroului
referendumului, nr.3/2000 neintrebuintate, deschiderea electoral al sectiei de votare,
dupa inchiderea Art. 42 alin. 3 din Legea urnelor şi numararea voturilor in prezenta celorlalti
votarii-ora 20.00 nr.3/2000 membri şi dupa caz a
persoanelor acreditate

Formularea de intampinari si Orice persoan interesată In scris


contestatii

Solutionarea intampinarilor si Presedintele biroului Prin hotarare


contestatiilor electoral al sectiei de votare
36. Dupa deschiderea Art. 41 alin. 5 din Legea Încheierea procesului verbal Presedintele biroului Procesul verbal cu
urnelor si nr.3/2000 cu rezultatele referendumului electoral al sectiei de votare, rezultatele votarii se
numararea in prezenta celorlalti semneaza de catre
voturilor, in cel membri presedinte si ceilalti
mult 24 de ore membri ai biroului
sectiei de votare
37. In cel mult 24 de Art. 41 alin. 5 si art. 43^1 Predarea catre biroul electoral Presedintele biroului Cu paza militara
ore de la incheierea alin. 1 din Legea nr. 3/2000 de circumscriptie a dosarului electoral al sectiei de votare,
procesului verbal cuprinzand rezultatele insotit de 2 membri stabiliti
cu rezultatele referendumului prin tragere la sorti
votarii
38. Dupa incheierea Art.20 lit.g) din Legea Depunerea la judecatoria in a Un membru al biroului
procesului verbal nr.35/2008 carei raza teritoriala se afla electoral al secţiei de votare
de constatare a sectia de votare a buletinelor cu paza
rezultatului votarii de vot folosite, a buletinelor
neîntrebuintate şi anulate şi a
ştampilelor

39. După primirea Art.28 alin.1 lit.c) din Legea Totalizarea voturilor pe baza Biroul electoral de Incheierea procesului
prpceselor verbale nr.3/2000 proceselor verbale primite de circumscriptie al judetului verbal si semnaraea de
privind constatarea la sectiile de votare si Calarasi catre presedinte si
referendumului de incheierea procesului verbal ceilalti mebri ai biroului
la birourile electoral de
electorale ale circumscriptie
secţiilor de votare

40. Dupa inceheirea Aducerea la cunoştinţă Biroul electoral de Prin orice mijloc de
procesului verbal publică a rezultatului circumscriptie informare in masa
privind totalizarea referendumului
rezultatelor
referendumului

41. Dupa aducerea la Depunerea la Tribunalul Preşedintele biroului


cunostinta publică a Calarasi a documentelor electoral de circumscripţie
rezultatului biroului electoral de
referendumului circumscripţie
ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

HOTARARE
privind aprobarea unor ajutoare unitatilor administrativ–teritoriale
aflate in situatii de extrema dificultate, din fondul de rezerva bugetara
prevazut in bugetul propriu al judetului Calarasi, pe anul 2011

Consiliul Judetean Calarasi intrunit in sedinta ordinara din 29.06.2011,


Avand in vedere:
-raportul Directiei Economice, inregistrat sub nr. 6730 din 29.06.2011;
-adresa unitatii administrativ teritoriale municipiul Calarasi nr. 6725/28.06.2011 privind solicitarea
unui sprijin financiar pe anul 2011;
-adresa unitatii administrativ teritoriale municipiul Oltenita nr. 6738/29.06.2011 privind solicitarea
unui sprijin financiar pe anul 2011;
-adresa unitatii administrativ teritoriale comuna Lehliu nr. 5288/16.05.2011 privind solicitarea
unui sprijin financiar pe anul 2011;
-adresa unitatii administrativ teritoriale comuna Crivat nr. 6513/22.06.2011 privind solicitarea unui
sprijin financiar pe anul 2011;
-adresa unitatii administrativ teritoriale comuna Ileana nr. 6735/29.06.2011 privind solicitarea unui
sprijin financiar pe anul 2011;
-adresa unitatii administrativ teritoriale comuna Radovanu nr. 6732/28.06.2011 privind solicitarea
unui sprijin financiar pe anul 2011;
-adresa unitatii administrativ teritoriale comuna Nana nr. 6731/29.06.2011 privind solicitarea unui
sprijin financiar pe anul 2011;
-prevederile art. 15 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), f) si ale alin. (3) lit. a) din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba utilizarea fondului de rezerva bugetara, cuprins in bugetul propriu al Judetului
Calarasi pe anul 2011, in valoare de 1.911 mii lei, pentru acordarea de ajutoare unitatilor administrativ –
teritoriale aflate in situatii de extrema dificultate, conform anexei nr.1 care face parte integranta din
proiectul de hotarare.
Art. 2 - Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi, conform anexei nr. 2, care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 - Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Secretarul judetului, prin Directia Juridica si Administratie Publica, va comunica prezenta celor
interesati.

PRESEDINTE,
ing. Raducu - George FILIPESCU CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI,
Dumitru TUDONE

Nr. 81
Adoptata la Calarasi
Astazi 29.06.2011
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI Anexa nr. 1
la Hotararea Consiliului Judetean Calarasi
din 29 iunie 2011

Alocarea din fondul de rezerva bugetara prevazut in bugetul propriu pe anul 2011
a unor ajutoare pentru primariile aflate in situatie de extrema dificultate

mii lei
Nr. Unitatea administrativ teritoriala Sume
crt alocate
1 CALARASI 800
2 OLTENITA 100
3 LEHLIU 284
4 CRIVAT 200
5 NANA 50
6 RADOVANU 50
7 ILEANA 427
TOTAL 1911

PRESEDINTE,
ing. Raducu George FILIPESCU
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI Anexa nr.2
la Hotararea Consiliului Judetean Calarasi
nr. 81 din 29 iunie 2011
BUGETUL PROPRIU AL JUDETULUI CALARASI PE ANUL 2011
rectificare
MII LEI
Nr. Indicatori/ Ordonatori Buget Influente Buget Influente din care:
crt. aprobat rectificat tr.I tr.II tr. III tr.IV
I Buget local
A VENITURI TOTAL 110.902 0 110.902 0 0 0 0
B CHELTUIELI TOTAL din care: 110.902 0 110.902 0 0 0 0
1 Fond de rezerva, cap.54.02 3.324 -1.911 1.413 0 -1.060 -851 0
fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilo locale 3.324 -1911 1.413 0 -1060 -851 0
2 Actiuni generale economice, cap 80.02 0 1911 1911 0 1.060 851 0
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru
acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în
situaţii de extremă dificultate 0 1911 1.911 0 1060 851 0

PRESEDINTE,
ing. Raducu George FILIPESCU