Sunteți pe pagina 1din 2

- DREPT COMERCIAL II -

REZOLVARE TEMĂ SEMINAR III


Lect.univ.dr. Târșia Andreea
Drd. Florea Ioana

CERINȚE: Atenție! Rezolvarea cerinței se raportează exclusiv la împrejurările


expuse în speță și la conduita părților implicate, conform informațiilor furnizate în
speță.
Grupa 1
Societatea Flex SNC
Sediul______________________________________________
J_______________, CUI _____________.

HOTĂRÂREA nr.___/_________ a

ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

Flex SNC, persoană juridică română cu sediul în Loc.____________,


oraș______, str.____, nr.___, jud.______, având Cod Unic de Inregistrare
___________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
sub nr. J_________________, având asociaţi pe:
1. A, (se completează date de identificare), asociat deţinător a 50% din capitalul
social și administrator cu puteri de reprezentare desemnat prin Hotărârea AGA
nr._/__
2. B, (se completează date de identificare), asociat deţinător a 50% din capitalul
social,

Se întrunește, astăzi, __________, în Adunarea Generală a Asociatilor, având


pe ordinea de zi:
- Revocarea lui A din funcția de administrator și reprezentant al
societății Flex SNC;
- Desemnarea lui C în calitate de administrator și reprezentant al
societății Flex SNC;
- Stabilirea datei la care contractul de mandat cu noul administrator
urmează să fie încheiat cu societatea.
Se consemnează absența asociatului A, încălcarea de către acesta a dispozițiilor art.
70 alin. (2) DIN l. NR. 31/1990 și prezența la ședința AGA doar a asociatului B.
Se consemnează prezența la ședința AGA, fără drept de exercitare a votului, a
lui X – avocatul lui B – însărcinat cu redactarea procesului-verbal al ședinței -, și a lui
C – propunerea lui B pentru funcția de administrator al societății.
B propune pe C pentru funcția de administrator și reprezentant al societății,
începând cu data de___, când se va semna contractul de mandat cu societatea.
Se consemnează consimțământul lui C pentru preluarea funcției de
administrator și reprezentant al societății.
Ședința a fost convocată în conformitate cu dispozițiile prevăzute în L.nr.
31/1990 privind societățile și Actul constitutiv al societății.
Raportat la dispozițiile art. 1914 alin. (2), 2030 alin (1) lit.a, 2031 alin. (1) 1
C.civ., art. 126 alin. (1)2 și art. 77 alin. (2), respectiv 79 alin. (1) din L. nr. 31/1990,
se constată întrunirea cvorumului și majorității prevăzute de lege prin prezența lui B
și, prin urmare, hotărăște:
1. Revocarea lui A din funcția de administrator și reprezentant al societății Flex SNC;
2. Desemnarea lui C în calitate de administrator și reprezentant al societății Flex
SNC;
3. Stabilirea datei de ______, pentru semnarea contractului de mandat între noul
administrator și Flex SNC;
4. Modificarea corespunzătoare a actului constitutiv.

Se adoptă hotărârea AGA prin votul favorabil a lui B.

Încheiat astăzi______

Semnături (se menționează numele și calitatea participanților)


_________ ___________ _________

1
Chiar dacă prevederea se referă la societățile pe acțiuni, doctrina (vezi Tratatul de drept comercial, St. D. Cărpenaru,
ediția 2019 și altele) și practica juridică sunt unanime în sensul că dispoziția legală are valoare de principiu, prin
aplicarea raționamentului logic juridic și prin raportare la scopul de protecție a interesului societății și al asociaților, și
trebuie aplicată la toate formele societare. În același sens a se vedea și dispozițiile art. 193 alin. (2).
2
Caracter ad nutum al revocării – dispoziție preluată în art. 137 1 alin. (4) din L. nr. 31/1990 (se aplică argumentul expus
la punctul anterior, prin raportare la prevederile cuprinse în C.civ.- așadar, trebuie aplicată tuturor formelor societare).