Sunteți pe pagina 1din 1

- DREPT COMERCIAL II -

REZOLVARE TEMĂ SEMINAR III


Lect.univ.dr. Târșia Andreea
Drd. Florea Ioana

CERINȚE: Atenție! Rezolvarea cerinței se raportează exclusiv la împrejurările


expuse în speță și la conduita părților implicate, conform informațiilor furnizate în
speță.
Grupa 3

Către Tribunalul _______


Ref. Dosar. Nr._______

Domnule/Doamna Președinte,

Subscrisa Flex SNC persoană juridică română cu sediul în Loc.___, oraș___,


str.____, nr.___, jud.______, având Cod Unic de Inregistrare _______, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul sub nr. J____, cu sediul
procesual ales de citare/comunicare în __, Str.___, nr. ___ la avocat ___depune
prezenta:
ÎNTÂMPINARE
solicitându-vă ca prin hotărârea ce veți pronunța:
- Să respingeți ca inadmisibilă acțiunea introdusă de reclamant
pentru următoarele
MOTIVE
În fapt – prezentarea succintă a stării de fapt, plecând de la momentul constiturii
societății, a momentului și modului desemnării lui A în calitate de administrator și
reprezentant al societății Flex SNC, și explicarea inadmisibilității acțiunii prin prisma
art. 132 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, ceea ce atrage legalitatea modului în care s-a
derulat ședința AGA și a modului în care s-a votat, cu indicarea împrejurărilor ce
indică respectarea dispozițiilor legale imperative, obligația lui A de a se abține de la
vot și întrunirea, pe cale de consecință, a cvorumului și majorității cerute de lege. Se
poate argumenta cu practică judiciară.
Reținând inadmisibilitatea acțiunii, se impune obligarea reclamantului la plata
cheltuielilor de judecată.
În drept: art. 132 alin. (4) din Legea nr. 31/1990
Anexăm prezentei:
- Delegație avocațială
Data Prin av.