Sunteți pe pagina 1din 3

- DREPT COMERCIAL II -

REZOLVARE TEMĂ SEMINAR III


Lect.univ.dr. Târșia Andreea
Drd. Florea Ioana

CERINȚE: Atenție! Rezolvarea cerinței se raportează exclusiv la împrejurările


expuse în speță și la conduita părților implicate, conform informațiilor furnizate în
speță. Hotărârea se redactează cu respectarea art. 425 C.proc.civ.
Grupa 4
ROMÂNIA

Tribunalul___

Secția Civilă

Ședința camerei de consiliu de la __ (data)

Completul compus din:

PREȘEDINTE____

Grefier ____

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind reclamantul A în contradictoriu cu


Societatea Flex SNC, având ca obiect anularea Hotărârii AGA nr._/__ a
societății Flex SNC.

Cererea se soluționează fără citarea părților, potrivit dispozițiilor din


C.proc.civ.

În temeiul art. 529 alin. (1) C.proc.civ. raportat la art. 95 alin. (1) C.proc.civ.
coroborat cu art. 63 din Legea nr. 31/1990, instanța constată că este
competentă să judece prezenta cauză.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează


instanței următoarele: cauza are ca obiect anularea Hotărârii AGA nr._/__ a
societății Flex SNC și se află la primul termen de judecată în fața primei
instanțe.

Față de actele și lucrările dosarului instanța rămâne în pronunțare și reține


cauza spre soluționare.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei civile de față. Constată următoarele:


Prin cererea înregistrată la TribunalulSibiu sub nr.__, asociatul A din
cadul societății Flex SNC cu sediul ___, a solicitat ca, prin încheiere în camera
de consiliu, să se dispună anularea Hotărârii AGA nr._/__ a societății Flex
SNC, să oblige pârâta la plata cheltuielilor de judecată și, subsecvent să se
dispună repunerea subsemnatului în funcția de administrator și reprezentant al
societății Flex SNC.

În susținerea cererii au fost depuse la dosar următoarele înscrisuri: copie act de


identitate A, copie certificată act constituitv al societății Flex SNC eliberată de
ORC și copie Hotărâre AGA nr._/__ a societății Flex SNC.

În drept au fost invocate dispozițiile art. 30 C.proc.civ. și art. 63, art. 77, art.
132 alin. (2) și (3) din Legea nr. 31/1990.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Potrivit dispozițiilor prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile și


în Actul constitutiv al societății, ședința AGA a fost convocată în mod legal.
Având în vedere prevederile art. 1914 alin. (2), 2030 alin (1) lit. a), 2031
alin. (1) C.civ, raportate la art. 126 alin. (1), art. 77 alin. (2), respectiv 79 alin.
(1) din Legea nr. 31/1990, instanța constată întrunirea cvorumului și majorității
prevăzute de lege prin prezența lui B, ce atrage legalitatea modului în care s-a
derulat ședința AGA și a modului în care s-a votat.
În baza art. 132 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, conform căruia „...”, A
avea obligația legală de a se abține de la atacarea Hotărârii AGA nr._/__ a
societății Flex SNC.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Respinge acțiunea formulată de reclamantul A, domiciliat____, (cu toate datele


de identificare, conform dispozițiilor C.proc.civ), prin avocat ___, (adresa, date de
contact), în contradictoriu cu Societatea Flex SNC persoană juridică română cu sediul
în Loc.__, oraș___, str.__, nr.___, jud.__, având Cod Unic de Inregistrare _____,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul sub nr. J__
Obligă reclamantul la plata sumei de __cheltuieli de judecată către pârâtă.
Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii.
Dată în camera de consiliu și pronunțată în ședință publică, astăzi___.

PREȘEDINTE GREFIER
__________ _________