Sunteți pe pagina 1din 486

www.hiperdia.

ro

Unitãþi cu profil sanitar din România

MEDICAL
Market
ediþia a XIII-a 2008

ORTHOMED GRUP
dealer
SIEMENS
•spitale din reþeaua de stat ºi privatã
•unitãþi medicale ambulatorii
•furnizori pentru sectorul medical
CUPRINS
CUPRINS
CAPITOLUL 1

INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE

MINISTERUL SÃNÃTÃÞII 17
AUTORITATEA DE SÃNÃTATE PUBLICÃ A MUNICIPIULUI BUCUREªTI ªI DIN ÞARÃ 17
CASA NAÞIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE 24
CASA DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE A MUNICIPIULUI BUCUREªTI 24
CASE DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE JUDEÞENE 25
CASA ASIGURARILOR DE SÃNÃTATE A APÃRÃRII, ORDINII PUBLICE,
SIGURANÞEI NAÞIONALE ªI AUTORITÃÞII JUDECÃTOREªTI 28
COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 29
COLEGIUL FARMACIªTILOR DIN ROMÂNIA 32
INSTITUTUL DE SÃNÃTATE PUBLICÃ BUCUREªTI 33
INSTITUTUL DE SÃNÃTATE PUBLICA “PROF. DR. LEONIDA GEORGESCU” 33
INSTITUTUL DE SÃNÃTATE PUBLICÃ “PROF. DR. IULIU MOLDOVAN” 34
ªCOALA NAÞIONALÃ DE SÃNÃTATE PUBLICÃ ªI MANAGEMENT SANITAR (SNSPMS) 34
AGENTIA NAÞIONALÃ A MEDICAMENTULUI (ANM) 35
SOCIETATEA NAÞIONALÃ DE CRUCE ROªIE DIN ROMÂNIA 35
CENTRUL DE STATISTICÃ SANITARÃ ªI DOCUMENTARE MEDICALÃ 35
ACADEMIA DE ªTIINÞE MEDICALE 36
UNIVERSITÃÞI DE MEDICINÃ ªI FARMACIE 36
ASOCIAÞII ªI SOCIETÃÞI MEDICALE 37
OFICIUL PENTRU EXPERTIZÃ BUCUREªTI 38
CENTRE DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ 41
COMPLEXE BALNEARE ªI DE TRATAMENT 44
CENTRUL NAÞIONAL DE PERFECÞIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR 46
CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREªTI 47
CASE DE PENSII JUDEÞENE 47

Editor Aleea Negru Vodã nr. 6, bl. C3, Desktop Publishing:


sc. 3, parter, sector 3, Bucureºti Omni Press & Design, art@opd.ro
Tel.: 321.61.23; Fax: 321.61.30 Tipar: Monitorul Oficial
redactie@finwatch.ro Notã: Reproducerea integralã sau parþialã
www.finwatch.ro a articolelor sau a imaginilor apãrute
P.O. Box 4-124, 030775 în revistã este permisã numai cu acordul scris
ISBN: 978-973-88375-0-8 al editurii Fin Watch

1
CUPRINS

CAPITOLUL 2

2.1 SPITALE DIN REÞEAUA PUBLICÃ - BUCUREªTI

CENTRUL CLINIC DE URGENÞÃ DE BOLI CARDIOVASCULARE „DR. CONSTANTIN ZAMFIR“ 50


CENTRUL DE BOLI REUMATISMALE „DR. ION STOIA” 51
CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINÃ AL MUNICIPIULUI BUCUREªTI 52
INSTITUTUL CLINIC FUNDENI 53
INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE „PROF. DR. C.C. ILIESCU“ 65
INSTITUTUL NAÞIONAL DE NEUROLOGIE ªI BOLI NEUROVASCULARE 66
INSTITUTUL NAÞIONAL DE BOLI INFECÞIOASE PROF. DR. MATEI BALª 67
INSTITUTUL NAÞIONAL DE DIABET, NUTRIÞIE ªI BOLI METABOLICE PROF. DR. N. PAULESCU 72
INSTITUTUL NAÞIONAL DE ENDOCRINOLOGIE „C. I. PARHON“ 72
INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE ªI CHIRURGIE FUNCÞIONALà – O.R.L. „PROF. DR. DORIN HOCIOTÓ 74
INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA” 75
INSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE ªTEFAN S. NICOLAU 78
INSTITUTUL NAÞIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ªI ªTIINÞELOR BIOMEDICALE „VICTOR BABEª” 79
INSTITUTUL NAÞIONAL DE CERCETARE–DEZVOLTARE PENTRU MICROBIOLOGIE
ªI IMUNOLOGIE CANTACUZINO –I.N.C.D.M.I CANTACUZINO 81
INSTITUTUL NAÞIONAL DE GERONTOLOGIE ªI GERIATRIE „ANA ASLAN“ 83
INSTITUTUL NAÞIONAL DE GERONTOLOGIE ªI GERIATRIE - SEDIUL OTOPENI 85
INSTITUTUL NAÞIONAL DE HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALA PROF. DR. C. T. NICOLAU 86
INSTITUTUL NAÞIONAL DE MEDICINÃ AERONAUTICÃ ªI SPAÞIALÃ
„GENERAL DOCTOR AVIATOR VICTOR ANASTASIU” 87
INSTITUTUL NAÞIONAL DE MEDICINÃ LEGALÃ PROF. DR. MINA MINOVICI 90
INSTITUTUL NAÞIONAL DE RECUPERARE, MEDICINÃ FIZICÃ ªI BALNEOCLIMATOLOGIE 92
INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. DR. ALEXANDRU TRESTIOREANU 93
INSTITUTUL PENTRU OCROTIREA MAMEI SI COPILULUI „ALFRED D. RUSESCU“ 96
SPITALUL CLINIC CARITAS - ACAD. DR. N. CAJAL 97
SPITALUL CLINIC COLENTINA 98
SPITALUL CLINIC „COLÞEA“ 102
INSTITUTUL NAÞIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI
ªI ªTIINÞELOR BIOMEDICALE „VICTOR BABEª” 104
SPITALUL CLINIC DE COPII „DR. VICTOR GOMOIU”, BUCUREªTI 106
SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE „DR.CAROL DAVILA” 107
SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICÃ-GINECOLOGIE PROF. DR. PANAIT SÎRBU 108
SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE –TRAUMATOLOGIE ªI TBC OSTEOARTICULAR FOIªOR 110
SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE „PROF. DR. AL. OBREGIA“ 111
SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ BAGDASAR-ARSENI 114
SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ, DE CHIRURGIE PLASTICÃ, REPARATORIE ªI ARSURI 116
SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ BUCUREªTI 117
SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ MILITAR CENTRAL „DR. CAROL DAVILA” 122

2
CUPRINS
SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ PENTRU COPII GRIGORE ALEXANDRESCU 130
SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII MARIA SKLODOWSKA CURIE 133
SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ SF. IOAN 136
SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ SF. PANTELIMON 138
SPITALUL CLINIC DE URGENÞE OFTALMOLOGICE 142
SPITALUL CLINIC DE UROLOGIE PROF. DR. THEODOR BURGHELE 142
SPITALUL CLINIC PROF. DR. SCARLAT LONGHIN 144
SPITALUL CLINIC DR. IOAN CANTACUZINO 145
SPITALUL CLINIC FILANTROPIA 148
SPITALUL CLINIC „NICOLAE MALAXA“ 150
SPITALUL CLINIC PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU 151
SPITALUL CLINIC SF. MARIA 153
SPITALUL DE BOLNAVI CRONICI ªI GERIATRIE SF. LUCA 154
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. ªTEFAN 155
SPITALUL DE URGENÞÄPROF. DR. DIMITRIE GEROTA“ 156
SPITALUL CLINIC C.F. NR. 2 BUCURESTI 159
SPITALUL CLINIC NR. 1 CÃI FERATE WITING 162
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENÞÃ BUCUREªTI 164
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENÞÃ ELIAS 167
SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALÃ „PROF. DR. DAN THEODORESCU“ 169
CENTRUL DE EVALUARE ªI TRATAMENT AL TOXICODEPENDENTELOR PENTRU TINERI „SF. STELIAN“ 171
SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN „DR. CONSTANTIN GORGOS” 172
CENTRUL DE BOLI REUMATISMALE „DR. ION STOIA” 172
INSTITUTUL NAÞIONAL PENTRU MEDICINÃ COMPLEMENTARÃ ªI ALTERNATIVÃ BUCUREªTI 173

2.2 SPITALE DIN REÞEAUA PUBLICÃ - PROVINCIE

JUDEÞUL ALBA

SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ ALBA-IULIA 175


SPITALUL MUNICIPAL AIUD 175
SPITALUL MUNICIPAL BLAJ 175
SPITALUL MUNICIPAL SEBEª 176
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „AIUD“ 176
SPITALUL ORêENESC ABRUD 177
SPITALUL ORêENESC CÂMPENI 177
SPITALUL ORêENESC OCNA MUREª 177
SPITALUL ORêENESC ZLATNA 177
SPITALUL ORêENESC CUGIR 177
SANATORIUL TBC CÂMPENI 177

3
CUPRINS

JUDEÞUL ARAD

SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN ARAD 177


SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ARAD 178
SPITAL DE BOLI CRONICE LIPOVA 179
SPITAL DE BOLI CRONICE SEBIª 179
SPITAL ORêENESC INEU 179
SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICÃ-GINECOLOGIE „DR. SALVATOR VUIA“ ARAD 180
SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA 180
SPITALUL TERITORIAL GURAHONÞ 180
SPITALUL DE PSIHIATRIE CÃPÃLNAª 180
SPITALUL DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE „DR. CORNELIU BÂRSAN “ 180
SPITALUL ORêENESC SÂNTANA 180

JUDEÞUL ARGEª

SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ PITEªTI 181


SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG 181
SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGEª 181
SPITALUL ORêENESC „REGELE CAROL I” COSTEªTI 181
SPITALUL ORêENESC “SFÎNTUL SPIRIDON” MIOVENI 181
SPITALUL „DR. TEJA PAPAHAGI“ DOMNEªTI 181
SPITALUL CÃLINEªTI 181
SPITALUL DE PEDIATRIE PITEªTI 181
SPITALUL DE BOLI CRONICE MOZÃCENI 182
SPITALUL DE BOLI CRONICE RUCÃR 182
SPITALUL DE BOLI CRONICE ªI GERIATRIE C-TIN BÃLÃCEANU STOLNICI-ªTEFÃNEªTI 182
SPITALUL PNEUMOLOGIE CÂMPULUNG MUSCEL 182
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CRONICI 182
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SFÂNTUL ANDREI” VALEA IAªULUI 182
SPITALUL DE PSIHIATRIE „SFÂNTA MARIA” VEDEA 183
SPITALUL DE RECUPERARE BRÃDEÞ 183
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SF. ILIE“ PITEªTI 183

JUDEÞUL BACÃU

SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ BACÃU 183


SPITALUL MUNICIPAL ONEªTI 184
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENÞÃ MOINEªTI 184
SPITALUL ORêENESC BUHUªI 184
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACÃU 184
SPITALUL ORêENESC IOAN LASCÃR COMÃNEªTI 184
SPITALUL DE PEDIATRIE BACÃU 184

4
CUPRINS
JUDEÞUL BIHOR

SPITAL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞÃ ORADEA 186


SPITALUL MUNICIPAL „DR. POP MIRCEA“ MARGHITA 187
SPITALUL MUNICIPAL „E. N. POPOVICI“ BEIUª 188
SPITALUL MUNICIPAL SALONTA 188
SPITALUL CLINIC DE NEUROLOGIE ªI PSIHIATRIE ORADEA 188
SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICÃ-GINECOLOGIE 188
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL 188
„DR. GAVRIL CURTEANU“ ORADEA 188
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ORADEA 189
SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET 189
SPITALUL ORêENESC ALESD 189
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ORADEA 189
SPITALUL DE PSIHIATRIE ªI PENTRU MÃSURI DE SIGURANÞÃ ªTEI 190
CENTRUL DE SÃNÃTATE BRATCA 190

JUDEÞUL BISTRIÞA-NÃSÃUD

SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ BISTRIÞA 190


SPITALUL ORêENESC „DR. GEORGE TRIFON” NÃSÃUD 192
SPITALUL ORêENESC BECLEAN 192
CENTRUL DE SÃNÃTATE RURALÃ TEACA 192

JUDEÞUL BOTOªANI

SPITALUL JUDEÞEAN „MAVROMAÞI“ BOTOªANI 193


SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI 194
SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GURANDA 195
SANATORIUL DE NEUROPSIHIATRIE PODRIGA 195
SPITALUL DE RECUPERARE „SF. GHEORGHE“ BOTOªANI 195
SPITALUL DE COPII BOTOªANI 195
SPITALUL DE OBSTETRICÃ-GINECOLOGIE BOTOªANI 195
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOªANI 195
SPITALUL DE PSIHIATRIE BOTOªANI 196
SPITALUL ORêENESC DARABANI 196
SPITALUL ORêENESC SÃVENI 196
SPITALUL COMUNAL TRUªEªTI 196

JUDEÞUL BRAªOV

SPITALUL JUDEÞEAN BRAªOV 196


SPITALUL MUNICIPAL CODLEA 197

5
CUPRINS

SPITALUL MUNICIPAL FÃGÃRAª 197


SPITALUL MUNICIPAL SÃCELE 198
SPITALUL DE COPII BRAªOV 198
SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICÃ GINECOLOGIE „DR. IOAN AUREL SBÂRCEA“ BRAªOV 199
SPITALUL DE BOLI CRONICE VICTORIA 200
SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE BRAªOV 200
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAªOV 200
SPITALUL DE PSIHIATRIE ªI NEUROLOGIE BRAªOV 200
SPITALUL ORêENESC DR. C.T. SPARCHEZ ZÃRNEªTI 200
SPITALUL ORêENESC RUPEA 200
SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL 200

JUDEÞUL BRÃILA

SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ BRÃILA 200


SPITALUL OBSTETRICÃ-GINECOLOGIE BRÃILA 201
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRÃILA 201
SPITALUL DE PSIHIATRIE „SF. PANTELIMON“ BRÃILA 202
SPITALUL ORêENESC FÃUREI 202

JUDEÞUL BUZÃU

SPITALUL JUDEÞEAN BUZÃU 202


SPITALUL MUNICIPAL RÂMNICU SÃRAT 202
SPITALUL DE BOLI CRONICE PÃTÂRLAGELE 202
SPITALUL ORêENESC NEHOIU 203
SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI 204
SPITALUL COMUNAL VINTILÃ VODÃ 204
SPITALUL DE PSIHIATRIE ªI PENTRU MÃSURI DE SIGURANÞÃ SAPOCA 204
CENTRUL DE SÃNÃTATE PÂRSCOV 204

JUDEÞUL CÃLÃRAªI

SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ CÃLÃRAªI 204


SPITALUL MUNICIPAL OLTENIÞA 204
SPITALUL ORêENESC BUDEªTI 204
SPITALUL ORêENESC LEHLIU GARà 204
SPITALUL DE PNEUMFTIZOLOGIE CÃLÃRAªI 204
SPITALUL DE PSIHIATRIE SÃPUNARI 204

JUDEÞUL CARAª-SEVERIN

SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ REªIÞA 205

6
CUPRINS
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENÞÃ CARANSEBEª 206
SPITALUL DE BOLI CRONICE BOCªA 206
SPITALUL COMUNAL BOZOVICI 206
SPITALUL ORêENESC ANINA 206
SPITALUL ORêENESC ORAVIÞA 206
SPITALUL ORêENESC MOLDOVA NOUà 207
SPITALUL ORêENESC OÞELU ROªU 207

JUDEÞUL CLUJ

SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞÃ CLUJ 207


SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ – NAPOCA 212
SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII 213
SPITALUL MUNICIPAL GHERLA 213
SPITALUL MUNICIPAL DEJ 213
SPITALUL MUNICIPAL TURDA 214
SPITALUL ORêENESC HUEDIN 216
SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ
„PROF.DR. OCTAVIAN FODOR“ CLUJ – NAPOCA 216
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE CLUJ – NAPOCA 217
SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ PENTRU COPII CLUJ – NAPOCA 217
SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZOLOGIE
„LEON DANIELLO“ CLUJ – NAPOCA 218
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ – NAPOCA 218
SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORªA 218
INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. DR. I. CHIRICUÞÓ CLUJ – NAPOCA 218
INSTITUTUL INIMII „NICOLAE STÃNCIOIU“ CLUJ – NAPOCA 218
INSTITUTUL CLINIC DE UROLOGIE ªI TRANSPLANT RENAL CLUJ – NAPOCA 218
CENTRUL CLINIC DE DIAGNOSTIC ªI TRATAMENT CLUJ 218

JUDEÞUL CONSTANÞA

SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞÃ CONSTANÞA 220


SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA 221
SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA 221
SPITALUL ORêENESC CERNAVODà 221
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE CONSTANÞA 221
SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE CONSTANÞA 221
SPITALUL DE FTIZIOLOGIE AGIGEA 222
SPITALUL DE ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE
ªI RECUPERARE MEDICALÃ -EFORIE SUD 222
SPITALUL ORêENESC HÂRªOVA 222
SPITALUL CLINIC RECUPERARE, MEDICINÃ FIZICÃ ªI BALNEOLOGIE EFORIE NORD 222

7
CUPRINS

SANATORIUL BALNEAR ªI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL 222


SANATORIUL BALNEAR ªI DE RECUPERARE MANGALIA 222
CENTRUL DE SÃNÃTATE BÃNEASA 222

JUDEÞUL COVASNA

SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ „DR. FOGOLYAN KRISTOF“ SF.GHEORGHE 222


SPITALUL MUNICIPAL TÂRGU SECUIESC 225
SPITALUL ORêENESC COVASNA 225
SPITALUL DE CARDIOLOGIE COVASNA 226
SPITALUL ORêENESC BARAOLT 226
CENTRUL DE PATOLOGIE NEUROMUSCULARÃ „DR. RADU HORIA“ VÂLCELE 226

JUDEÞUL DÂMBOVIÞA

SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ TÂRGOVIªTE 227


SPITALUL MUNICIPAL TÂRGOVIªTE 228
SPITALUL ORêENESC MORENI 228
SPITALUL ORêENESC GÃEªTI 229
SPITALUL ORêENESC PUCIOASA 229
SPITALUL ORêENESC TITU 229
SANATORIUL TBC MOROIENI 229
CENTRUL DE RECUPERARE NEUROMOTORIE GURA OCNIÞEI 229

JUDEÞUL DOLJ

SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞÃ CRAIOVA 229


SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT 230
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA – CRAIOVA 231
SPITALUL MUNICIPAL BÃILEªTI 232
SPITALUL FILIªANILOR - FILIAªI 232
SPITALUL ORêENESC “AªEZÃMINTELE BRÂNCOVENEºTI” DÃBULENI 232
SPITALUL ORêENESC SEGARCEA 232
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. VICTOR BABEª” CRAIOVA 232
SPITALUL CLINIC NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA 233
SPITALUL DE PNEUMFTIZOLOGIE LEAMNA 233
SPITALUL DE PSIHIATRIE POIANA MARE 233
CENTRUL DE CARDIOLOGIE CRAIOVA 233

JUDEÞUL GALAÞI

SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞÃ “SF. APOSTOL ANDREI” GALAÞI 234


SPITALUL MUNICIPAL “ANTON CINCU” TECUCI 236

8
CUPRINS
SPITALUL DE BOLI CRONICE IVEªTI 236
SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE “SF. CUVIOASÃ PARASCHEVA” GALAÞI 236
SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ PENTRU COPII “SF. IOAN” GALAÞI 237
SPITALUL DE OBSTETRICÃ - GINECOLOGIE “BUNA VESTIRE” GALAÞI 237
SPITALUL DE PNEUMFTIZOLOGIE GALAÞI 238
SPITALUL DE PSIHIATRIE “ELISABETA DOAMNA” GALAÞI 238
SPITALUL ORêENESC TG. BUJOR 238

JUDEÞUL GIURGIU

SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ GIURGIU 239


SPITALUL DE PNEUMFTIZOLOGIE IZVORU 239
SPITALUL ORêENESC BOLINTIN VALE 240
SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE SINGURENI 241
SPITALUL DE PSIHIATRIE VADU-LAT 241
CENTRUL DE SÃNÃTATE GHIMPAÞI 241

JUDEÞUL GORJ

SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ TG. JIU 241


SPITALUL MUNICIPAL MOTRU 243
SPITALUL DE PNEUMFTIZOLOGIE “TUDOR VLADIMIRESCU” COMUNA RUNCU 243
SPITALUL ORêENESC BUMBEªTI JIU 243
SPITALUL ORêENESC NOVACI 244
SPITALUL ORêENESC ROVINARI 244
SPITALUL ORêENESC TG. CÃRBUNEªTI 244
SPITALUL ORêENESC TURCENI 244

JUDEÞUL HARGHITA

SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ MIERCUREA CIUC 244


SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI 245
SPITALUL MUNICIPAL TOPLIÞA 245
SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC 246
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEª 247

JUDEÞUL HUNEDOARA

SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ DEVA 247


SPITALUL MUNICIPAL BRAD 248
SPITALUL MUNICIPAL LUPENI 249
SPITALUL MUNICIPAL ORêTIE 249
SPITALUL MUNICIPAL VULCAN 250

9
CUPRINS

SPITALUL MUNICIPAL “A. SIMIONESCU” HUNEDOARA 250


SANATORIUL DE PNEUMFTIZOLOGIE BRAD 250
SANATORIUL DE PNEUMFTIZOLOGIE GEOAGIU 251
SPITALUL DE BOLI CRONICE PETRILA 251
SPITALUL DE URGENÞÃ PETROªANI 251
SPITALUL ORêENESC HAÞEG 252
SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM 252
CENTRUL DE SÃNÃTATE CÃLAN 252

JUDEÞUL IALOMIÞA

SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ SLOBOZIA 252


SPITALUL MUNICIPAL FETEªTI 253
SPITALUL MUNICIPAL URZICENI 253
SPITALUL ORêENESC ÞÃNDÃREI 254

JUDEÞUL IAªI

SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞÃ “SF. SPIRIDON” IAªI 254


SPITALUL MUNICIPAL PAªCANI 254
SPITALUL CLINIC “DR. C. I. PARHON” IAªI 255
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE “SF. PARASCHIVA” IAªI 256
SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICÃ-GINECOLOGIE “CUZA-VODÔ IAªI 256
SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICÃ-GINECOLOGIE “ELENA DOAMNA” IAªI 256
SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZOLOGIE IAªI 256
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAªI 256
SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ “PROF. DR. N. OBLU” IAªI 256
SPITALUL CLINIC DE URGENÞE “SF.IOAN” IAªI 256
SPITALUL CLINIC DE URGENÞE PENTRU COPII “SF. MARIA” IAªI 257
SPITALUL ORêENESC HÂRLÃU 257
SPITALUL ORêENESC TG. FRUMOS 257
INSTITUTUL DE GASTROENTEROLOGIE ªI HEPATOLOGIE IAªI 257
INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE “PROF. DR. GEORGE I. M. GEORGESCU” IAªI 257
SPITALUL DE PSIHIATRIE ªI PENTRU MÃSURI DE SIGURANÞÃ PÃDURENI -GRAJDURI 257
SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE “SOCOLA” IAªI 257
PREVENTORIU TBC COPII DELENI 257

JUDEÞUL ILFOV

SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ ILFOV 258


SPITALUL ORêENESC „DR. MARIA BURGHELE“ BUFTEA 258
SPITALUL COMUNAL PERIª 258
SPITALUL DE PSIHIATRIE DOMNIÞA BÃLAªA 259

10
CUPRINS
JUDEÞUL MARAMUREª

SPITALUL DE BOLI CRONICE BAIA SPRIE 259


SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE DERMATO-VENEROLOGIE
ªI PSIHIATRIE BAIA-MARE 259
SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ
“DR. CONSTANTIN OPRIª” BAIA MARE 260
SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU-MARMAÞIEI 262
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BAIA MARE 263
SPITALUL DE PSIHIATRIE CAVNIC 264
SPITALUL ORêENESC TG. LÃPUª 264
SPITALUL ORêENESC VIªEU DE SUS 265
CENTRUL DE SÃNÃTATE POIENI 265
SPITALUL DE RECUPERARE BORªA 265
CENTRUL DE SÃNÃTATE ªOMCUTA MARE 266

JUDEÞUL MEHEDINÞI

SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ DROBETA TR. SEVERIN 266


SPITALUL MUNICIPAL ORªOVA 268
SPITALUL ORêENESC BAIA DE ARAMà 268
SPITALUL ORêENESC STREHAIA 268
SPITALUL ORêENESC VÂNJU MARE 268

JUDEÞUL MUREª

SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN MUREª 269


INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE ªI TRANSPLANT TG. MUREª 274
SPITALUL MUNICIPAL SIGHIªOARA 274
SPITALUL MUNICIPAL REGHIN 275
SPITALUL MUNICIPAL TÂRNAVENI 276
SPITALUL ORASENESC LUDUª-MURES 276
CENTRUL DE SÃNÃTATE MIERCUREA NIRAJ 278
CENTRU DE SÃNÃTATE SANGEORGIU DE PADURE 278
CENTRUL DE SÃNÃTATE SARMASU 278
CENTRUL DE SÃNÃTATE SOVATA 278
PREVENTORIU TBC GORNEªTI 278

JUDEÞUL NEAMÞ

SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ PIATRA NEAMÞ 279


SPITALUL MUNICIPAL ROMAN 278
SPITALUL ORêENESC TG NEAMÞ 278
SPITALUL ORêENESC BICAZ 280

11
CUPRINS

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI 280


SPITAL DE BOLNAVI PSIHICI CRONICI ADULÞI GÃDINÞI 280

JUDEÞUL OLT

SPITALUL JUDEÞEAN SLATINA – OLT 280


SPITAL MUNICIPAL CARACAL 281
SPITAL ORêENESC CORABIA 282
SPITALUL ORêENESC BALª 281
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICEªTI 282
SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI 283
CENTRUL DE SÃNÃTATE DRAGOTEªTI OLT 283

JUDEÞUL PRAHOVA

SPITALUL JUDEÞEAN URGENÞÃ PLOIEªTI 283


SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA 283
SPITALUL OBSTETRICÃ GINECOLOGIE – PRAHOVA 284
SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE PLOIEªTI – PRAHOVA 284
SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA 285
SPITALUL DE ORTOPEDIE ªI TRAUMATOLOGIE AZUGA 285
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREªTI 285
SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA – PRAHOVA 285
SPITALUL MUNICIPAL NR1 SCHULLER 285
SPITALUL ORêENESC BÃICOI 285
SPITALUL ORêENESC MIZIL 285
SPITALUL ORêENESC SINAIA 285
SPITALUL ORêENESC VÃLENII DE MUNTE 285
CENTRUL DE SÃNÃTATE BÃLTEªTI 285
CENTRUL DE SÃNÃTATE PLOPENI 285

JUDEÞUL SÃLAJ

SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ ZALÃU 286


CENTRUL DE CERCETARE ªI ASISTENÞÃ MEDICALÃ ªIMLEU SILVANIEI 286
SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA 286
SPITALUL ORêENESC CEHU SILVANIEI – SÃLAJ 286
SPITALUL ORêENESC JIBOU 286
SPITALUL ORêENESC ªIMLEU SILVANIEI 286

JUDEÞUL SATU MARE

SPITALUL JUDEÞEAN SATU MARE 286


SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE 286
SPITALUL MUNICIPAL CAREI 286

12
CUPRINS
SPITALUL ORêENESC NEGREªTI OAª 286
SPITALUL ORêENESC TêNAD 286

JUDEÞUL SIBIU

SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞÃ SIBIU 287


SPITALUL MUNICIPAL MEDIAª 287
SPITALUL DE PNEUMFTIZOLOGIE SIBIU 287
SPITALUL DE PSIHIATRIE „DR. GH. PREDA“ SIBIU 287
SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU 288
SPITALUL ORêENESC AGNITA 289
SPITALUL ORêENESC CISNÃDIE 289

JUDEÞUL SUCEAVA

SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ „SF. IOAN CEL NOU“ SUCEVA 290


SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 291
SPITALUL MUNICIPAL FÃLTICENI 291
SPITALUL MUNICIPAL RÃDÃUÞI 291
SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI 292
SPITALUL DE BOLI CRONICE SOLCA 292
SPITALUL DE PSIHIATRIE CÂMPULUNG MOLDOVENESC 292
SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET 292
SPITALUL ORêENESC GURA HUMORULUI 292
SPITALUL ORêENESC SIRET 292

JUDEÞUL TELEORMAN

JUDEÞEAN DE URGENÞÃ ALEXANDRIA 292


SPITALUL MUNICIPAL CARITAS-ROªIORII DE VEDE 292
SPITALUL ORêENESC ZIMNICEA 292
SPITALUL DE PNEUMFTIZOLOGIE ROªIORII DE VEDE 292
SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI BALACI 293
SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA CENTRUL DE SÃNÃTATE CERVENIA 293
CENTRUL DE SÃNÃTATE „REGELE CAROL I“ DEPARAÞI 293
CENTRUL DE SÃNÃTATE FURCULEªTI 293

JUDEÞUL TIMIª

SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ JUDEÞEAN TIMIªOARA 293


SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ MUNICIPAL TIMIªOARA 294
SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ 296
SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICÃ-GINECOLOGIE „DR. D. POPESCU“ TIMIªOARA 297
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOFTIZIOLOGIE „V. BABEª“ TIMIªOARA 207

13
CUPRINS

SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ PENTRU COPII „L. ÞURCANU“ TIMIªOARA 298


SPITALUL DE PSIHIATRIE GÃTAIA 301
SPITALUL DE PSIHIATRIE ªI PENTRU MÃSURI DE SIGURANÞÃ JEBEL 301
SPITALUL „DR. K. DIEL“ JIMBOLIA 301
SPITALUL ORêENESC DETA 301
SPITALUL ORêENESC FÃGET 301
SPITALUL ORêENESC SÂNNICOLAU MARE 302
INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMIªOARA 302
CENTRUL MEDICAL CLINIC DE EVALUARE ªI RECUPERARE PENTRU COPII
ªI ADOLESCENÞI „CRISTIAN ªERBAN“ BUZIAª 302
CENTRUL DE SÃNÃTATE BUZIAª 302

JUDEÞUL TULCEA

SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ TULCEA 302


SPITALUL ORêENESC MÃCIN 303
SPITALUL ORêENESC BABADAG 303
SPITALUL TICHILEªTI (LEPROZERIE) 304

JUDETUL VALCEA

SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ RÂMNICU VÂLCEA 306


SPITALUL MUNICIPAL „COSTACHE NICOLESCU“ DRÃGêANI 306
SPITALUL DE OBSTETRICÃ - GINECOLOGIE RÂMNICU VÂLCEA 306
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „C. ANASTASATU“ MIHÃEªTI 306
SPITALUL DE PSIHIATRIE DRÃGOIEªTI 307
SPITALUL ORêENESC BÃLCEªTI 307
SPITALUL ORêENESC BREZOI 307
SPITALUL ORêENESC HOREZU 307

JUDETUL VASLUI

JUDEÞEAN DE URGENÞÃ VASLUI 308


SPITALUL MUNICIPAL DE ADULÞI BÂRLAD 308
SPITALUL MUNICIPAL HUªI 308
SPITALUL DE COPII „SF. NICOLAE“ BÂRLAD 308
SPITALUL DE BOLI CRONICE „DR. I.T. NICOLAESCU“ TUTOVA 308
SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI 308
SPITALUL ORêENESC NEGREªTI 309

JUDETUL VRANCEA 309

SPITALUL MUNICIPAL ADJUD 309


SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRÃVENI 309
SPITALUL ORêENESC MÃRêEªTI 309
SPITALUL ORêENESC ODOBEªTI 309

14
CUPRINS
SPITALUL ORêENESC PANCIU 309
SPITALUL COMUNAL VIDRA 309
SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ „SF. PANTELIMON“ FOCªANI 310

2.3 SPITALE PRIVATE


CENTRUL MEDICO-CHIRURGICAL UNIVERSITAR INTERSERVISAN 311
LIFE MEMORIAL HOSPITAL 311
SAINT LUKAS HOSPITAL 311
CLINICA ANGIOMED 312
CLINICA GINE-MED 312
CENTRUL DE EVIDENÞÃ ªI TRATAMENT A TOXICO-DEPENDENÞILOR PENTRU TINERI „SF. STELIAN“ 312
SPITALUL EUROCLINIC BUCUREªTI 312
SC MUNPOSAN ’94 SRL 313

2.4 SPITALE MILITARE PROVINCIE


SPITALUL MILITAR DE URGENÞÃ „REGINA MARIA“ BRAªOV 315
SPITALUL MILITAR DE URGENÞÃ „DR. CONSTANTIN PAPILIAN“ CLUJ-NAPOCA 316

2.5 SPITALE CF
SPITALUL CLINIC C.F. CLUJ – NAPOCA 319
SPITALUL CLINIC C.F. CONSTANÞA 321
SPITALUL CLINIC CÃI FERATE CRAIOVA 323
SPITALUL GENERAL CÃI FERATE DROBETA TR. SEVERIN 325
SPITALUL GENERAL CÃI FERATE GALAÞI 326
SPITALUL CLINIC CÃI FERATE IAªI 329
SPITAL CLINIC CF. ORADEA 331
SPITALUL GENERAL CÃI FERATE PAªCANI 331
SPITALUL GENERAL C.F. PLOIEªTI 332
SPITALUL GENERAL C.F. SIBIU 333
SPITALUL GENERAL CÃI FERATE SIMERIA 334
SPITALUL CLINIC C.F. TIMIªOARA 335
SPITALUL CLINIC C.F. CLUJ – NAPOCA 335

3 CENTRE MEDICALE PRIVATE


CENTRE MEDICALE BUCUREªTI 337
CENTRE MEDICALE PROVINCIE 370

4 INFORMATICÃ MEDICALÃ 423

5 FINANÞATORI DIN SECTORUL MEDICAL 443

6 FURNIZORI DIN SECTORUL MEDICAL 451

7 DEZINFECTANÞI 469

8 INDEX SERVICII MEDICALE


INDEX PEDIATRIE 473
INDEX REUMATOLOGIE 477

15
L I S T Ã I N S E R E N Þ I P U B L I C I TAT E

LISTÃ INSERENÞI PUBLICITATE

Aesthetic Line 349 Medical Finance 443 - 449


Alpha Leasing cop 1 Mediclass 353
Ana Aslan 480, cop 3 Medika H&S 455
Angiomed 369 Medist 17
Avena Medica 463 Meditrade 456
Balmed 62, 453 Medix CO 359
Banca Transilvania - Mensana 465
divizia pentru medici cop 1 Metecus 457
C.K. Pharma Distribution 465 Mondo Medica 464
Coramed 433 Neotech 457
Demophorius - divizie Montero 65 Novaintermed 433
Ditaro International 451 ORTHOMED cop 1, semn carte, 49
Ecomed Clinic 350 PAPAPOSTOLOU 129
Ecotec 465 PharmEc Software 428
Egis Pharmaceuticals 65 Pro Life 337
Ena Farma 467 Procardia 459
EuroTrans Chem 465 PROMEDICA24 CE 433
Fefrom/Dezimed 469 Radiusmed 1, cop 1
Hemodinamic Centru Medical 350 Recumed 350
Hill Interplast 129 Replant 62, 271
HIPERDIA supracopertã, cop 1 ROMASTRU(WYETH) cop 1, cop 2, 475, 477
IHS 353 Romexpo/ Rommedica 49
Ienzymed 468 RSC 433, 440
Info World 433 SANADOR Centrul Medical semn carte
Institutul de cercetare dezvoltare Sante International 129, 469
pentru apiculturã 466 Silva Trading 460
Laboratoarele Elidor 467 Sivel Scientific 452
Latodis 454 SOS MEDICAL cop 1
Lisimed Centru Medical 407 Synevo 17, 49, 337
MED AS Centru Medical cop 4 Synttergy Consult 461
Medcenter 349 Tunic Prod 61
Medical Care 349 Ultrasound 65

16
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE
MINISTERUL SÃNÃTÃÞII

Intr. Cristian Popiºteanu, Paunescu tel: 021 307 2658; Directia Generala de
nr. 1-3, sector 1, tel: 021 307 2501; fax: 021 307 2660 Integrare Europeana
cod 010024, Bucureºti fax: 021 312 2212 Directia Generala si Relatii Externe
Telefoane centralã: 021 3072 Farmaceutica Laurenþiu Teodor Mihai -
Secretar de Stat - director general
500, 021 3072 600 Preºedinte CNAS - si Aparatura Medicala
Fax: 021 314 1526 Cristian Vladescu Carmen Zaman - tel: 021 3072 608
TEL VERDE: 0 800 800 187 director general fax: 021 3072 607
tel: 021 302 6204, 302 6262;
tel: 021 307 2550, 310 4966; Daniela Mãnuc -
fax: 021 302 6231 director general adjunct
Ministru - Gheorghe Eugen cristianvladescu@casan.ro fax: 021 307 2548
Nicolãescu Directia de Resurse Umane ºi tel: 021 3072 606
Secretariatul General - Diga fax: 021 3072 522
tel: 021 307 2500; fax: 021 Dezvoltarea Profesionala
George - secretar general
312 4916 Mircea Bourceanu - director dmanuc@ms.ro
tel: 021 307 2500; Serviciul relaþii publice
ministru@ms.ro tel: 021 313 2692;
fax: 021 307 2636 ºi administrativ
Secretar de Stat pentru Relaþia fax: 021 307 2601
cu Parlamentul - Neagoe Adela Petrina - secre- tel: 021 307 2670; 3072 673
Directia generala de
Ervin-Zoltan Szekely tar general adjunct fax: 021 307 2671; 307 2675
asistenta medicala,
tel: 021 307 2502; tel: 021 307 2500; structuri sanitare dirrp@ms.ro
fax: 021 313 9841 fax: 021 307 2636 si salarizare - Buraga Ioan - Serviciul juridic -
szervin@ms.ro aneagoe@ms.ro director general Daniela Mihailescu -
Secretar de Stat pentru Directia Generala Buget si tel: 021 307 2566; sef serviciu
Integrare Europeanã - Vlad Credite Externe fax: 021 307 2567 tel: 021 307 2593
Iliescu Bãrbuþã-Renea Cristina Maria - iburaga@ms.ro fax: 021 307 2595
tel: 021 307 2504; director general Direcþia de sãnãtate publicã - Compartimentul
fax: 021 307 2531 tel: 021 307 2659; Costinea Rodica - director relatii cu presa
viliescu@ms.ro fax: 021 307 2660 tel: 021 307 2667; tel: 021 307 2515
Secretar de Stat pentru Erhan Eugenia - fax: 021 313 6660 fax: 021 307 2513
Asistenþã Medicalã - Virgil director general adjunct costinea@ms.ro presams@ms.ro

AUTORITATEA DE SÃNÃTATE PUBLICÃ A MUNICIPIULUI BUCUREªTI

Str. Avrig 72-74, sector 2, Ref. Mariana Bone SECRETARIAT Tel. Centrala: 313.77.39;
Bucureºti R.U.N.O.S. - Vizitiu Mihaela 11.21.80; 314.93.57;
Tel. Centrala: 252.79.78; CONCURSURI - STAGII FINANCIAR - CONTABILITATE Fax: 311.21.90
252.49.03; 252.32.16; Dr. Pintilie Aurel; Dr. Gabriela Ec. Petruta Sofelea; Ec. Ileana Str. Stirbei Voda nr. 89
Tel Secretariat: 2528182 Ghinea; Dr. Monica Stanciu Popescu Compartiment Igiena
Fax: 252.55.20 MAGAZIE OFICIUL JURIDIC Alimentatiei
Bolea Nuti; Vlaicu Gabriela Dr. Ulmeanu Mariana; Dr.Toma tel. 224.86.32;
DIRECTOR EXECUTIV: AUTORIZATII STUPEFIANTE Adrian fax: 224.86.34
CONF. DR. ADRIAN NEACSU Dr. Gules Carmen SERVICIUL INVESTITII Compartiment Epidemiologia
DIRECTOR FINANCIAR CENTRALA TELEFONICA Ing. VOICU NICOLIDE; Ing. Bolilor Transmisibile
CONTABILITATE: Ciolan Claudia Ciurciubisi Adriana; Ing. Viulet si Netransmisibile
EC. FLORENTA PASCU Venera;
REGISTRATURA tel: 222.44.12
DIRECTOR ADJUNCT: Jur. Marin Cristina
DR. MARIA NITESCU Geamana Daniela Laborator Microbiologie
DIRECTOR ADJUNCT RELATII PUBLICE tel: 224.86.31
MANAGEMENTUL Ec. Tase Cristina Compartiment Igiena Mediului
RELATII PUBLICE OFITERI SERVICIUL AUDIT
ASISTENTEI MEDICALE tel. 224.86.30, 222.44.05
DE SERVICIU DSMB
Dr. Tismana Gheorghe; Husariu Veronica Str. Luca Stroici nr. 40
Jur. Bors Eugenia
Ref. Tudor Floarea BIROU BUGET
MANAGEMENTUL Laborator Igiena Radiatiilor
BIROU PRESA Ec. Basamac Andreea;
SERVICIILOR DE SANATATE tel: 210.37.35
Dr. Pascu Eugen Horatiu; Ec. Harda Stelica; Viulet Vali;
Ec. Diana Trandafir; Str. Henry Coanda nr. 36
Ref. Ana MAria Dobrota Dr. Ludu Viorica Nicolescu Marcu Mihaela;
FINANÞE CONTABILITATE Ec. Vladescu Anca Compartiment Igiena Scolara
MANAGEMENTUL tel: 310.43.06
SERVICIILOR DE SANATATE Ilie Roxana; Silea Valentina ADMINISTRATIV -
R.U.N.O.S. APROVIZIONARE Compartiment Epidemiologia
Ref. Carmen Toma; Bolilor Transmisibile
Ec. Bianca Bartha Ec. Doina Buzi; Ionescu Ing. Buduroi Emil;
Ec. Ionescu Mihai si Netransmisibile
R.U.N.O.S Gabriela - Mariana
tel: 314.63.08
Ec. Cristina Mândrut; SERVICIUL CONTABILITATE
FINANTE SEDIILE SI SERVICIILE Laborator Entomologie
Ref. Viorica Mandache
Mocanu Miriam; ASPMB tel: 310.43.07
R.U.N.O.S. - BIROU
SALARIZARE Ref. Mirela Angelescu; Str. Spiru Haret nr. 14 B-dul. Grivita nr. 64 - 66
Ec. Iftenie Elisabeta; Ref. Elena Dumitrescu Biroul de Avize si Autorizatii Compartiment Medicina Muncii
Ref.Elena Stanciu; MEDIC INSPECTOR Sanitare Microbiologie tel: 212.84.05; 310.43.15;
Doina Miclea; Dr. Horia Georgescu Birou Tehnic 310.43.17; fax: 310.43.15

17
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE

Laborator Toxicologie ASP ARGEª Dr. Kricsfalussy Clara Director executiv:


tel: 310.43.16 Director exec. adj. dr. Anton Constantin
Compartiment Epidemiologia Str. Exerciþiului, nr. 39 bis, Dr. Zoia Bitea Director executiv adj.
Bolilor Transmisibile Piteºti, jud. Argeº Director Executiv Adjunct Medicina Preventiva
si Netransmisibile Tel.: 0248/627928, 220425, Economic Ec. Florin Muresan dr. Petri Doina Georgeta
623093, 224015 Director executiv adj.
313.26.34; 313.26.35
Tel./Fax: 0248/21.64.84 Serviciul RUNOS si Informatica Managementul Asistentei
B-dul. Pache Protopopescu
nr. 39 Director General Tel. direct: 0259/231696 Sanitare: dr. Andritoiu Anca
Dr. Adrian Tase, Oradea, Str. Republicii 33, Roxana
Laborator Microbiologie
medic specialist cardiologie Cod 410032 Director executiv adj. Financiar
tel: 252.10.45; fax. 252.23.05
Dir. Exec. Adj. Med. Preventiva: runos@dspjbihor.rdsor.ro ec. Scridonesi Flavia
Laborator Chimie Sanitara Dr. Bucur Mioara
informatica@dspjbihor.rdsor.ro Inspector sef Inspectia
tel: 252.37.59 fax. 252.23.05 Tel: 216072; Sanitara de Stat
Compartiment Epidemiologia Compartimentul statistica
Mobil: 0723/165305 dr. Hriscu Costel
Bolilor Transmisibile Tel. direct:0259/469443
Dir. Exec. Adj. Fin-cont:
si Netransmisibile Ec. Rodica Besliu Oradea, Str. Republicii 33,
Serviciul Inspecþia
252.23.05; 252.48.59 Tel: 251287; Cod 410032 Sanitarã de Stat
Str. Precupetii Vechi nr. 1 Mobil: 0723521396; statistica@dspjbihor.rdsor.ro ªef serviciu
Serviciul Promovarea Sanatatii dspj.arges@dsparges.ro Compartimentul legislatie dr. Costel Hriscu Cristea, medic
si Programe pentru Sanatate si contencios primar medicina muncii
tel: 210.40.67 ASP BACÃU Tel. direct: 0259/435957 dr. Lucia Viorica Basa,
Serviciul Relatii Publice STR. V. ALECSANDRI NR. 45, Oradea, Str. Republicii 33, medic primar igiena
Comunicare si Presa - Cod 410032 alimentaþiei
TELEFON 0234/51.28.50,
Sala de Conferinte juridic@dspjbihor.rdsor.ro Gertruda Luisa Lazãr,
FAX. 0234/12.48.75,
tel: 210.26.35 Serviciul Investitii, chimist specialist
dspjbacau@dsp.mic.ro
Str. Reconstructiei nr. 6 Aprovizionare, Intretinere Serviciul Supravegherea Stãrii
0234/51.28.50.
Serviciul de Statistica si Tel. direct: 0259/436793 de Sãnãtate
Informatica Medicala SECRETARIAT: 0234/ 51.09.17.
Oradea, Str. Republicii 33, ªef serviciu
tel: 324.26.57 NR. FAX.: 0234/ 52.48.75 dr. Cristina Delia Roman,
E-MAIL: dspj.bacau@dsp.mic.ro Cod 410032
medic primar epidemiologie
Sãnãtate Publicã
ASP ALBA dr. Ioan Suciu,
DIRECTOR EXECUTIV Telefon centralã:
Str. Revoluþiei nr. 23, Alba Iulia, medic specialist igienã ºcolarã
DR. MHAELA POPESCU - MEDIC 0259/418639;
jud. Alba Compartiment
PRIMAR MEDICINA DE FAMILIE Tel./Fax: 0259/415521
Telefon centralã secretariat: Promovarea Sãnãtãþii
DIRECTOR ADJ. Oradea, Str. Libertatii 34,
0258/835244, dr. Corina Anca Ernszt,
SUPRAVEGHEREA STARII Cod 410042
0258/835245, 0258/821074 medic primar sãnãtate publicã
DE SANATATE - medprevbh@rdsor.ro
Telefon director: 0258/835243 Managementul
DR. MARIN BUªTUC - Serviciul Inspectia Sanitara de Asistenþei Medicale
Fax: 0258/834600 MEDICINA PRIMARA Stat Judeteana
dr. Felicia Triºcã, medic primar
dspj.licitatii@alba.astral.ro EPIDIMIOLOGIE Tel. direct: 0259/431554 medicinã generalã pediatrie
Director General: DIRECTOR ADJ. STRATEGIE, Oradea, Str. Primariei 2, dr. Emanuela Natalia Pintea,
Dr. Munteanu Ion, DEZVOLTARE SI Cod 410209 medic primar medicinã
medic primar reumatologie MANAGEMENT iss@rdsor.ro de familie
Director adj. Supravegherea DR. CECILIA RUGINÃ -
MEDICINA PRIMARA O.R.L. Biroul Epidemiologie Compartiment statisticã
Stãrii de Sãnãtate,
Tel. direct: 0259/418171; dr. Aida Colda,
Programe Medicinã Preventivã
ºi Laboratoare COMPARTIMENT DE 0259/447255 medic primar epidemiologie
Dr. Elena Vãcaru, SÃNÃTATE PUBLICÃ ONEªTI Oradea, Str. Libertatii 34, Laboratoare
medic specialist igienã STR. V. BABES, NR. 1: Cod 410042 ªef laboratoare:
telefon: 0258/825547, Paul Erhardt Roth-Gross,
TEL.: 0234/31.24.11. ASP BISTRIÞA NÃSÃUD chimist principal
0258/822690 COMPARTIMENT
Medici inspectori: Sediul I Administrativ Compartiment microbiologie
DE SÃNÃTATE PUBLICÃ
Dr. Butnaru Anton, Bistrita, Strada Granicerilor Nr. 5 ªef compartiment:
MOINEªTI dr. Felicia Viorica Nicula,
med. primar med.gen. STR ZORILOR, NR. 2, Tel.: 0263-231592; 232601
Dr. Galoº Cristina, medic primar microbiologie
BL. 14, PARC Fax: 0263-231137 dr. Antoaneta Maria Duzinschi,
med. med. gen. TEL.: 0234/ 36.28.51. dspj.bistrita_nasaud@dspbn.elcom.ro medic primar microbiologie
FAX: 0234/36.26.98 Sediul II MEDICINA
ASP ARAD dr. Felicia Borgovan,
PREVENTIVA ªI INSPECTIA medic primar microbiologie
Str. Spitalului nr. 2-4, ASP BIHOR SANITARA DE STAT
Maria Liana Vieru,
2900, Jud. Arad Telefon centrala: Bistrita, Strada Zimbrului Nr. 5 chimist principal
Tel. 0257 254438, 0259/434565; Tel.: 0263-217337; Rica Grama, biolog specialist
Dir. de med. Tel./Fax: 0259/418654 212204; 213812 Compartiment chimie
pr. 230010; 234818; 280068 Oradea, Str. Republicii 33, Fax: 0263-212934 sanitarã ºi toxicologie
Director executiv: Cod 410032 dpetri@dspbn.elcom.ro Cornelia Smaranda Udrescu,
Mârza Nicolae briciu@dspbn.elcom.ro
Bihor: dirsan@rdsor.ro chimist principal
Director adj. executiv: Sediul III - Iftenia Cãilean,
Cionca Arghir Angela Director Executiv Laborator Teritorial Nãsãud chimist principal
Director adj. executiv: Dr. Ritli Ladislau Nasaud, Strada Granicerilor Nastaca Mariºca Mujdar,
Zârle Gabriela Director exec. adj. chimist specialist
Nr. 19 Tel. fax: 0263-361060

18
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE
Compartiment teritorial de MANAGEMENTUL ASISTENTEI Dr. Truicã Cornelia Inspecþie Sanitarã de Stat
sãnãtate publicã Nãsãud MEDICALE Director executiv adj.Financiar Tel 0264-532613
ªef compartiment, dr. Crina Filoti Contabilitate: Ec. Ilie Mariana e-mail inspectiesanitara@dsp-
Dr. Adina Maria Buºiþã, Telefon: 0268-330895 cluj.ro
medic primar epidemiologie Fax: 0268-330664 ASP CARAª-SEVERIN Igiena scolara
dspj.brasov@rdslink.ro Str. Spitalului, nr. 36, 320076- Tel 0264-599700
ASP BOTOªANI
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Reºiþa, jud. Caraº-Severin e-mail
Strada Marchian Nr .7 MEDICINA PREVENTIVA Tel.: 0255/21.40.91 inspectiescolara@dspcluj.ro
Telefon: 0231 510270 dr. Elena Dîrstaru Fax: 0255/22.46.91 COMPARTIMENT
Fax: 0231 515112 Telefon: 0268-410198 E-mail:dspcs@cs.ro EPIDEMIOLOGIE
Director Executiv: Fax: 0268-471822 Director executiv: Tel 0264-592868
Dr.Rodica Bontas E-mail: dspbvsss@rdslink.ro Dr. Bucur Liliana e-mail epidemiol@inspphcj.ro
Director Adj. Insp. Sanitara: DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Director executiv adj. Educatie Sanitara
Dr. Mihaela Pujina FINANCIAR CONTABIL Managementul Asistentei si Promovarea Sanatatii
Director Adj. Sanatate Publica ec Radu Eugen George Medicale: Dr. Albota Radu Tel 0264-597952
Dr. Doina Bucsa Telefon: 0268 - 330895 int.34 Director executiv adj. e-mail dspj.cluj@dspcluj.ro
Director Adj.Fin.Contabil: Fax: 0268 - 330664 Financiar Contabilitate
Ec. Lila Lungulescu E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro Ec. Popovici Marinela ASP CONSTANÞA
Director executiv adj. Inspectia Str. M. Eminescu nr.2
ASP BRÃILA Sanitara de Stat
DEPARTAMENTUL Tel: 0241 694443.
Sediul 1 DE COMUNICARE Dr. Borcau Mircea
Fax: 0241 512060
Str. Radu S. Campiniu PURTÃTOR DE CUVANT ASP CLUJ dspjct@softhome.net
nr. 23 cod 810006, Braila dr. Emil Chefneux SERVICIUL MANAGEMENTUL
Telefon centrala: Telefon: 0268–331524 Str. Constanta nr. 5, SERVICIILOR DE SANATATE
0239/613.505, CLUJ-NAPOCA
Fax: 0268 - 330664 Str. M.Eminescu nr.2
0339/401.175, Secretariat
E-mail: chefneux @rdslink.ro Tel: 694443
dspj.braila@dspbr.ro Tel 0264-433645
PERSOANA RESPONSABILA SERVICIUL DE PROMOVARE A
Director executiv CU INFORMAREA CF. e-mail dspj.cluj@dspcluj.ro SANATATII SI PROGRAME DE
dr. Lucica Scutaru 544/2001 EDUCATIE PENTRU SANATATE
Director executiv adjunct Veronica Constantinescu Director Executiv Str. N.Iorga 89
financiar ec. Simona Popescu Telefon: 0268 – 331817 Prof. Dr. Florin Stamatian Tel: 661317, 661457, 664026.
Sef serviciu R.U.N.O.S. Fax: 0268 - 330664 Director Executiv Adjunct LABORATORUL
ec. Ionelia Dragomir Supravegherea Stãrii de DE CHIMIE SANITARA
E-mail: dspj.brasov @rdslink.ro
Sef serviciu administrativ, Sãnãtate Dr. Deleanu Nicolae
PUNCTE DE LUCRU Str. N.Iorga 89
aprovizionare, intretinere si Director Executiv Adjunct
investitii ec. Joita Cucuringu •Calea Bucuresti 25 – 27 Strategie, Dezvoltare ºi Tel: 661317, 661457, 664026
Sef birou administrativ •Str. Al.I.Cuza nr. 20 Management ªef laborator: Eleonora
ing. Mihaela Gojgaru •B-dul Saturn nr. 43 Dr. Duma Dorina Rãileanu, chimist pr.
Sediul 2 •mun. Fagaras, Director Executiv Adjunct LABORATOR IGIENA
Str. Ghioceilor nr. 1 Financiar-Contabil RADIATIILOR NUCLEARE
str. Grãdina Publicã
Ec. Domocos Angela Str. N.Iorga 89
nr. 2 cod 810022, Brãila ASP BUZÃU Tel: 661317, 661457, 664026
Telefon centrala:
0339/401.172 Bd. Gen. Averescu, nr. 1-2, COMPARTIMENT RUNOS ªef laborator:
Buzãu, jud. Buzãu Tel 0264-530865 Dr. Mirela Calboreanu, m. pr.
dspbr2@dspbr.ro igiena mediului
Director executiv adjunct Tel./Fax: 0238/71.08.60 e-mail runos@dspcluj.ro
E-mail: dspbz@mail.ols.ro COMPARTIMENT BUGET LABORATOR ENTOMOLOGIE
de Sãnãtate Publicã
dr. Delia Rasnoveanu Director executiv: Tel 0264-433535 Str. N.Iorga 89
Sef serviciu Inspectia Dr. Toader Celine e-mail buget@dspcluj.ro Tel: 661317, 661457, 664026.
de Sanatate Publica medic primar medicina muncii COMPARTIMENT ªef laborator: Adrian Anghel,
dr. Lavinia Craioveanu Director adjunct: FINANCIAR-CONTABIL biolog pr.
Sef birou Supraveghere/ Gradinaru Antonina Tel 0264-433645 LABORATOR DE MICROBIOLOGIE
Control boli transmisibile medic primar pediatrie e-mail contabilitate@dspcluj.ro Str. N.Iorga 89
dr. Andreia Gavrilescu Director adjunct COMPARTIMENT Tel: 661317, 661457, 664026.
Sef serviciu Evaluarea Axinte Venera OFICIUL JURIDIC ªef laborator:
factorilor de mediu, medic primar igiena Dr. Maria Ghelberg-Talmacel,
Tel 0264-532341
Avizare/Autorizare sanitara’’ Director economic: m. pr. microbiologie
ec. Ion Gabriela e-mail juridic@dspcluj.ro
dr. Mihaela Lupu INSPECTIA SANITARA DE STAT
COMPARTIMENT OFICIUL COMPARTIMENTUL INSPECTIA
Sef Laborator microbiologie DE CALCUL
ASP CÃLÃRAªI CONDITIILOR DE IGIENA
dr. Livia Popity Tel 0264-431827
Str. Eroilor, nr. 1, 8500- Str. N.Iorga 89
ASP BRAªOV Cãlãraºi, jud. Cãlãraºi e-mail informatica@dspcluj.ro Tel: 661317, 661457, 664026
Tel.: 0242/31.14.62 COMPARTIMENT STATISTICA INSPECTIA SANITARA DE STAT
DIRECTOR EXECUTIV Tel 0264-431827
dr. Ioan Alexandru Grigo Fax: 0242/31.26.80 COMPARTIMENTUL DE
Director executiv e-mail informatica@dspcluj.ro INSPECTIA UNITATILOR
Telefon: 0268-330895 COMPARTIMENT MIS SANITARE SI FARMACEUTICE
Fax: 0268-330664 Dr. ªebe Corina
Director executiv adj. Mana- Tel 0264-532093 Str. N.Iorga 89
dspj.brasov@rdslink.ro e-mail mis@dspcluj.ro Tel: 661317, 661457, 664026.
gementul Asistentei Medicale
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

19
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE

INSPECTIA SANITARA DE STAT SERVICIUL RUNOS ASP DOLJ ASP GIURGIU


COMPARTIMENT DE INSPECTIA ªef serviciu
CONDITIILOR DE MUNCA ing. Ingineru Váncsa Erzsébet CRAIOVA, Str. Tabaci nr. 1, Str. Bucuresti nr. 82 Giurgiu
Str. N.Iorga 89 COMPARTIMENT CONTENCIOS cod postal: 200642 Tel: 0246.214.176;
Tel: 661317, 661457, 664026 jurist Beke Judit Magda Telefon: 0251-310067 Fax: 0246.217.251
EPIDEMIOLOGIA BOLILOR COMPARTIMENT AUDIT Fax: 0251-310071 secretariat@dspgiurgiu.ro
TRANSMISIBILE SI SERVICIUL DE STATISTICA dspj_dolj@oltenia.ro Director Executiv:
PROGRAME DE SANATATE SI INFORMATICA Director Executiv Dr. Coporan Salomeea
Str. N.Iorga 89 ªef serviciu - fiz. Szakács Béla Prof. Dr. Dan Gabriel Mogoº Director Financiar:
Tel: 661317, 661457, 664026 INSPECTIA SANITARA DE STAT Director Executiv Adj. Ec. Oancea Emilia
COMPARTIMENTUL LABORATOR MICROBIOLOGIE Medicinã Preventivã
DE IGIENA SCOLARA Dr. Tãtar Dolores medic primar ASP GORJ
ªef laborator - medic primar
Str. N.Iorga 89 Barcaceanu Valeria Ghizela Director Executiv Adjunct Tg-Jiu, Str. Progresului nr.18.
Tel: 661317, 661457, 664026 Managementul Asistenþei telefon: 0253/210.156
LABORATOR CHIMIE SANITARÃ
COMPARTIMENT Medicale Dr. ªtefan Popescu fax: 0253/210.144
ªef laborator -
IGIENA MEDIULUI Director Executiv Adjunct centrala: 0253/243.315
chimist principal Ugron János
Str. N.Iorga 89 Finanþe-Contabilitate
LABORATOR DE IGIENA dspj.gorj@intergorj.ro
Tel: 661317, 661457, 664026 Ec. Marin Albu
RADIAÞIILOR Dr. Aristica Morosanu -
ªef laborator: COMPARTIMENT ASP GALAÞI Director executiv
Dr. Anca Cleponea, IGIENA ªCOLARÃ Dr. Nicolae Dineata -
m. pr. igiena mediului Str. Brãilei nr. 177, Galaþi Director executiv adj.
COMPARTIMENT
COMPARTIMENT IGIENA MEDIULUI Tel.: 0236/46 37 04 Medicina Preventiva
IGIENA ALIMENTATIEI ªef compartiment - Fax: 0236/46 40 60 Managementul Asistentei
Str. N.Iorga 89 medic primar dr. Szabó Rodica dspj.galati@geniusnet.ro Medicale
Tel: 661317, 661457, 664026 COMPARTIMENT Director general: Ec. Constantin Burlica -
ªef laborator: IGIENA ALIMENTAÞIEI Dr. Sorin Ungureanu Director Executiv adj.
Dr. Maria Dragomir, m. pr. Director adj: Dr. Liliana Moise, Financiar Contabil
COMPARTIMENT
igiena alimentaþiei MEDICINA MUNCII m. pr. igiena • Director adj: Inspecþia sanitarã de stat
BIROUL AVIZE AUTORIZATII COMPARTIMENT Dr. Sorin Ungurianu Compartiment microbiologie
Str. N. Iorga nr.89 EPIDEMIOLOGIE Director Economic: Compartiment chimie
tel: 661317, 661457, 664026. STRATEGIE ªI MANAGEMENT ec. Pintilie Angelica sanitarã si toxicologie
Compartiment Teritorial COMP. MANAGEMENTUL Inspectia Sanitara Laborator entomologie
de Sãnãtate Publicã – SERVICIILOR DE SÃNÃTATE de Stat Judeteana Laborator igiena radiaþiilor
Mangalia ªI ACREDITARE, UNIT. SANIT., Dr. Marlena Bebesel, m. pr. Compartiment de igienã
ªef compartiment: CAB. MEDICALE, PROFESIU - igiena • Dr. Mihaela Ghiurca, ºcolarã
Dr. Mariana Petre, NILOR MEDICALE m. pr. igiena Compartiment inspectia
m. pr. epidemiologie PROGRAME DE PROMOVARE Compartimen Microbiologie mediului
Compartiment Teritorial de A SÃNÃTAÞII ªI EDUCAÞIE Dr. Eugenia Tiron, m.pr. micro- Compartiment inspectia
Sãnãtate Publicã – Medgidia PT. SÃNÃTATE biologie, sef laborator alimentului
ªef compartiment: PROGRAME DE ASISTENTA Dr. Maria Hancu, Biroul igiena mediului
Dr. Alina Moineagu, MEDICALA m. pr. microbiologie si medicina muncii
m. sp. epidemiologie medic Andrei Carmen Dr. Virginia Bourceanu, Compartiment epidemiologie
ASISTENÞÃ FAMILIALÃ m. pr. microbiologie Compartiment inspectia
ASP COVASNA
ªI SOCIALÃ Compartiment Chimie Sanitara unitatilor sanitare
520089 Sfântu Gheorghe medic Popescu Carmen si Toxicologie Compartiment igiena
Str. Nicolae Iorga nr. 10/A MANAGEMENTUL ÎNGRIJIRILOR Laborator Igiena Radiatiilor alimentatiei
Tel.: +40 267 351398 DE SÃNÃTATE Dr. Constanta Apostu, Compartiment
Fax: +40 267 351459 COMPARTIMENT ADMINISTRA - m. pr. igiena mediului promovarea sanatatii
dsp@dspcovasna.ro TIV, APROVIZIONARE, Compartiment Igiena Compartiment
ÎNTREÞINERE ªI INVESTIÞII Alimentatiei si Igiena scolara de produse antiepidemice
Inspecþia Sanitarã COMPARTIMENT BUGET Birou Igiena Mediului Strategie ºi management
Adresa poºtalã: 520023 BIROUL CONTABILITATE- si Medicina Muncii Compartiment
Sfântu Gheorghe Str. Gödri FINANCIAR Dr. Elena Vrabie, m. pr. igiena managementul serviciilor
Ferenc nr. 15 Birou Epidemiologie de sãnãtate, înregistrare,
Telefon: +40 267 351380 ASP DÂMBOVIÞA acreditare si control
Dr. Mihaela Debita, m. pr. epi-
Fax: +40 267 313871 Str. Tudor Vladimirescu demiologir, boli infectioase Compartiment de asistenþã
insp@dspcovasna.ro nr. 15-19, Târgoviºte, Dr. Mariana Ioan, medicalã si programe
Director executiv dr. Deme jud. Dâmboviþa m. pr. epidemiologie Compartiment asistenþã
Judit, medic primar ORL Tel.: 0245/ 61 36 04 Compartiment Teritorial de familialã ºi socialã
Director adjunct Inspecþia Fax: 0245/ 61 10 67 Sanatate Publica Tecuci Compartiment
Sanitarã de Stat Director executiv: Dr. Daniela Cristina Mircea, managementul îngrijirilor
dr. Drãgoiu Lavinia, Dr. Lavinia Ionescu m. pr. epidemiologie • Dr. de sãnãtate si comunitare
medic primar Director adj: Viorica Vasiliu, m. pr. micro-
Director adjunct Dr. Chetanu Ovidiu biologie, m. spec. lab. clinic Medici:
Managementul Serviciilor de Director adj: Strategie si Management Dr. Morosanu Aristica – medic
Sãnãtate Ionescu Cornelia Dr. Costinela Georgescu, m. primar pediatrie
dr. ªtefan Mereuþã Gheorghe, Director economic: spec. med. familie, competenta Dr. Bãleanu Ana,
medic specialist ec. Neagu Marioara geriatrie, director DJSP Galati m. pr. gerontologie

20
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE
Dr. Roibu Aurelia, 0254-225242, 0254-225927 pentru rezolvarea lor ASP MARAMUREª
m. pr. microbiologie EPIDEMIOLOGIE: 0254- • implementeaza strategii de
Dr. Alãman Doina, 234582 dezvoltare ale sistemului de Strada George Cosbuc nr. 31
m. pr. igienã CENTRUL de PERMANENTA: sanatate TEL. 0262 276501
Dr. Dineaþã Nicolae, 0254-225242, 0254-225927 • implementeaza programe de FAX. 0262 276002
m. pr. igienã fax: 0254-234180 sanatate mpddsp@sintec.ro
Dr. Pãtru Adela, CENTRALA: 0254-211848, • coordoneaza activitatea uni- DIRECTOR EXECUTIV -
m. sp. epidemiologie tatilor sanitare din teritoriu Dr. Micle Dorina
0746053960, 0746053961
Dr. Trocan Olimpia, • asigura cu personal de spe- DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
MEDICINA LEGALA: cialitate toate structurile sis-
m. pr. medicina muncii STRATEGIE MANAGEMENT –
0254-223900 temului sanitar judetean Dr. ALEXANDRU ILIES
Dr. Gãrãiacu Mariana,
m. pr. microbiologie ºi fax: 0254-223900 • colaboreaza cu alte institutii TEL. 0262 276440
parazitologie deva@asphd.ro descentralizate si organizatii FAX. 0262 276002
Dr. Ivaºcu Leontina, neguvernamental
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
m. pr. microbiologie ºi parazi- DIRECTOR EXECUTIV financiar contabilitate -
tologie dr. Dan Adrian Magheru ASP ILFOV
Ec. Miclea Carmen
Dr. Tunsoiu Felicia, DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Str. Av. Popisteanu Nr. 46, tel. 0262 276974
m. sp. igienã FINANCIAR CONTABIL Sector 1,Bucuresti SERVICIUL BUGET
Dr. Mãrãºescu Dorin, ec. Monica Cinda Tel. 224.45.96 / CONTABILITATE SI FINANCIAR
m. sp. sãnãtatea mediului DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Fax.224.20.61 TEL. 0262 276909
ambient MEDICINA PREVENTIVA ilfovdsp@yahoo.com email dspmm@sintec.ro
Dr. Rîjniþã ªtefan, dr. Otilia Luminita Sfetcu secretariat@aspilfov.ro SERVICIU RESURSE
m. pr. igienã Director ASP Ilfov:
ASP IALOMIÞA UMANE SI INFORMATICA
Dr. Sfîrleazã Elena, Dr. DAN BLENDEA TEL. 0262 219487
m. sp. igiena alimentaþiei Strada: Decebal, nr. 1, Dir. Adj. EMAIL runos@sintec.ro
Dr. Sfichi Mariana, Cod postal: 920013 Dr. Minerva Ghinescu –
m. pr. epidemiologie SERVICIU INVESTITII
Telefon: 0243.230.280 Asistenta Medicala APROVIZIONARE INTRETINERE
Dr. Drãgotoiu Maria, Fax: 0243.232.384 Dir. Adj. SI ADMINISTRATIV
m. pr. epidemiologie Ec. Daniela Dumitru -
dspjialomita@dsp.gamatel.ro TEL. 0262 219203
Dr. Boeriu Marius, Financiar-Contabilitate
m. sp. medicinã generalã director@dsp.gamatel.ro COMPARTIMENT
dir.ec@dsp.gamatel.ro Dir. Adj. Dr. Julieta Marmandiu LEGISLATIV SI CONTENCIOS
Dr. Cîrstoiu Elena, – Sanatate publica
m. pr. pediatrie mihaela@dsp.gamatel.ro TEL. 0262 275340
Inspector Sanitar Sef
personal@dsp.gamatel.ro Dr. Ileana Popa - e-mail juridic@sintec.ro
ASP HARGHITA contabilitate@dsp.gamatel.ro Inspectia Sanitara de Stat COMPARTIMENT AUDIT INTERN
Miercurea-Ciuc, Str. Mikó Nr.1. statistica@dsp.gamatel.ro TEL. 062 275340 int.240
COD POSTAL: 530180 epidemii@dsp.gamatel.ro Compartimentul Strada Victoriei nr.132
tel: 0266-310423, mediu@dsp.gamatel.ro Managementul Asistentei TEL. 0262 275223;
fax:0266-371142, Medicale 0262 275619
dspj.harghita@dsp. Director executiv: DR. IORGULESCU ADRIANA FAX: 0262 275898
Dr. Manaila Ioan DOINA, Consilier Asistenta ispm@sintec.ro
nextra.ro; http://www.dsphr. Mamei si Copilului
nextra.ro Director adjunct: DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Dr. Dumitrescu Mihaela DR. BESCIU RODICA, Consilier MEDICINA PREVENTIVA
Director executiv: Managementul Serviciilor de
Dr. Bustya Attila- Botond Director economic: Dr. CARMEN SIMA
Ec. Neacsu Daniela Sanatate - Inregistrare,
medic primar chirurgie LABORATOR MICROBIOLOGIE
Acreditare si Control
Director executiv adjunct e-mail microbiologie@labdsp
Dr. Miron Cornelia ASP IASI DR. RADOI LAURA CRENGUTA,
Inspector Managementul mm.sintec.ro
medic primar epidemiologie Str. V. Conta nr. 2-4, Jud. Iasi Asistentei Medicale LABORATOR CHIMIE SANITARA
Director executiv adjunct Tel. 0232 271687 Compartimentul /TOXICOLOGIE INDUSTRIALA
supravegherea stãrii de sãnã- Fax. 0232 241963 Medicina Preventiva chimie@labdspmm.sintec.ro
tate ºi medicinã preventivã Email: dsp99@dspiasi.ro, COMPARTIMENT STATISTICA
Dr. Éltetõ Csaba Levente DR. RUSU ANTOANETA OTILIA -
medic primar epidemiologie dspj.iasi@dspiasi.ro medic primar igiena mediului statistica@labdspmm.sintec.ro
Director General – Compartimentul BIROU EPIDEMIOLOGIE
Director executiv
Dr. Mihnea Hurmuzache Igiena Mediului epidemiologie@
adjunct financiar-contabilitate
Ec. Péter Gyöngyi Laura Director adjunct Management - DR. LACATUSU SIMONA – labdspmm.sintec.ro
economist tranzacþii inter- Dr. Eugen Popescu medic specialist epidemiologie Strada Victoriei nr. 126
naþionale Director adjunct Medicina Comp. Epidemiologie BIROU IGIENA ALIMENTATIEI
preventiva - Dr. Irina Mitroi DR. COSTACHE VERONICA- TEL. 0262 275140 interior
ASP HUNEDOARA Activitati: medic specialist epidemiologie 14/15
Str. Victoriei, nr.14 • evalueaza starea de Comp. Epidemiologie BIROU IGIENA MEDIULUI
SECRETARIAT: 0254-217580 sanatate a populatiei din terito- DR. CIRSTEA GICA - TEL. 0262 275140 interior 11
riul arondat,participa la elabo- medic primar igiena,
fax: 0254-213758 BIROU IGIENA SCOLARA
rarea Raportului starii de Inspector ISS
CONTABILITATE: 0254-215948 sanatate si a nevoilor de ser- DR. MATEI CRISTINA - TEL.0262 275140 interior 14/15
RUNOSI: 0254-231255 vicii de sanatate medic specialist epidemiologie, BIROU MEDICINA MUNCII
ADMINISTRATIV: 0254-214870 • identifica principalele prob- Inspector ISS TEL. 0262 275140 interior 13
STATISTICA: 0254-214870 leme de sanatate publica si DR.VICTOR EDUARD SAVIN- BIROU IGIENA RADIATIILOR
MEDICINA PREVENTIVA: aloca fonduri si resurse umane medic MG, Inspector ISS TEL. 0262275140 interior 13

21
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE

COMPARIMENT ASP MEHEDINTI ASP PRAHOVA ASP SATU-MARE


PRODUSE ANTIEPIDEMICE
TEL. 0262 275140 interior 16 DROBETA TR. SEVERIN Strada Tache Ionescu nr. 13 Str. Avram Iancu, nr. 16,
Bulevardul Bucuresti nr. 6A Str. Traian nr. 115 Tel 522201, fax 523471 Satu-Mare, jud. Satu-Mare
SERVICIUL INSPECTIA Tel: 0252/323638 Strada Transilvaniei nr. 2 Tel.: 0261/71.74.66, 76.81.01,
SANITARA DE STAT Fax: 0252/325040 Medicina Preventivã (Sanepid) 750483
TEL/FAX 0262 212444 dspmh@severin.rdsnet.ro Tel 543551, fax 597267 Fax: 0261/76.81.03
COMPARTIMENTUL www.dsp.severin.rdsnet.ro Director executiv Director executiv:
PROMOVAREA SANATATII Administrare WEBCITE: Dr. Nica Bogdan Cristian Dr. Gyorg Agoston
TEL 0262 216044 Ing. Brinas Mihai Director executiv adjunct Director Economic:
e-mail promosan@sintec.ro DIRECTOR EXECUTIV Dr. Strîmbeanu Adrian Ec. Selek Ecaterina
DR. FIRU STELA Director executiv adjunct
DIRECTOR EXECUTIV Dr. Dobrescu Anca ASP SIBIU
COMPARTIMENTE
EXTERIOARE SIGHETU ADJUNCT MEDICINA PREVENTI- Director executiv adjunct 550178, Sibiu, str. Gh. Bariþiu
MARMATIEI VA DR. STOIAN MARINICA Financiar Contabil nr. 3
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Ec. Ilie Paula tel.: 0269 210071, 211566;
Str. Avram Iancu nr. 22
MANAGEMENTUL ASISTENTEI Purtãtor de cuvânt fax: 0269 210071;
TEL. 0262 315553 MEDICALE DR. IONOVICI Dr. Dan Decebal dspj.sibiu@rdslink.ro
BORSA ROMANITA RUNOS ºi Informaticã Director executiv:
Str. Libertatii nr. 16 DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT runos@dspph.ro prof. dr. Ioan Manitiu
TEL. 0262 343888 FIN. CONTABIL
EC GRIGORE DOINA Audit Intern Director executiv adjunct
VISEU DE SUS
audit@dspph.ro financiar contabil:
22 Decembrie nr. 1
ASP MUREª Legislaþie ºi Contencios ec. Mirela Tãtaru
TEL. 0262 353350 Director Executiv Adj.
Tg. Mureº, Str. Gheorghe juridic@dspph.ro
TARGU LAPUS de medicinã preventivã
Marinescu nr. 50 Statisticã
Str.Tineretului nr.9 -11 dr. Dorina Pãcuraru
www.aspmures.ro statistica@dspph.ro;
TEL. 0262 385223 Serviciul RUNOSI
Secretariat: 215146, dspph_statistica@yahoo.com
Toxicologie tel. 0269 210051
ATRIBUTII 219008/Fax:212344 Compartiment Legislaþie-
secretariat@dspms.ro toxicologie@dspph.ro
• organizeaza si controleaza Contencios
punerea in aplicare a progra- Avize ºi Autorizaþii Sanitare
0269 210071
melor nationale de sanatate ASP NEAMÞ Inspecþia Sanitarã de Stat
Serviciul Buget, Financiar –
publica la nivel local; Piatra–Neamþ, Managementul Serviciilor Contabilitate
• organizeaza si suprave- de Sãnãtate
B-dul Dacia, nr. 4A tel. 0269 218274
gheaza activitatea de Buget
Cod poºtal: 610019 Serviciul administrativ,
medicina preventiva din bugetdsp@yahoo.com; aprovizionare, întreþinere
teritoriul judetului; Telefon: +40 233 234441
Fax: +40 233 213874 droberto@email.ro ºi investiþii
• in colaborare cu autoritatile Contabilitate ºi Financiar tel. 0269 213421
locale, cu institutii de invata- dspj.neamt@sant.ro,
Investiþii Biroul audit
mant si organizatii guverna- sant@sant.ro
mentale si neguvernamentale, Director general: Aprovizionare, Întreþinere tel. 0269 210071
organizeaza actiuni de Dr.Cobanu Lacramioara ºi Administrativ Biroul avize ºi autorizaþii
educatie pentru sanatatea Director adj. strategie dspj.prahova@mmc.ro sanitare
populatiei; ºi management: Medicina Preventivã tel. 0269 217092;
• exercita atributii specifice Dr. Cãescu Maria Centrala Sanepid fax: 0269 217092
de inspectie sanitara de stat Director adjunct – S.S.S.: Compartimentul de statisticã
prin personalul imputernicit ASP SALAJ
Dr. Gafencu Cecilia tel. 0269 432064
in conditiile legii; Director adjunct – I.S.S.: Zalãu - Str. Corneliu Coposu, Serviciul inspecþie sanitarã de
• coordoneaza serviciile de Dr. Mucileniþa Elena nr. 1, cod poºtal 450008 stat judeþeanã
salvare din teritoriu, orga- Director adjunct fin. contab.: Telefon: 0260-662550, tel. 0269 210071
nizeaza si coordoneaza asis- Dr. Oprea Constantin 662717,
tenta medicala in caz de Compartimentul igiena
Contabilitate 0260-616588, alimentaþiei
calamitati, catastrofe si situatii ASP OLT Epidemiologie 0260-662456,
deosebite; tel. 0269 210958
• organizeaza culegerea si Str. Criºan nr.9-11, Slatina Laboratoare 0260-662593 Compartimentul igiena
prelucrarea informatiilor jud. Olt Informaticã ºi Statisticã mediului
statistice medicale, intocmesc Telefon 0249/422603- 0260-662592 tel. 0269 210958
rapoarte care sunt puse la 0249/411650 Fax: 0260-662550 Compartimentul igiena ºcolarã
dispozitia Ministerului Sanatatii Fax: 0249/418517; 411 750 email: dspsalaj@artelecom.net tel. 0269 213441
si autoritatilor locale, potrivit dspj.olt@rdslink.ro dspsjstat@artelecom.net Compartimentul
legii, respectandu-se Director executiv medicina muncii
dspsjconta@artelecom.net
confidentialitatea datelor referi- Dr. Colea Dana tel. 0269 213441
toare la persoane; dspsalaj@yahoo.com
relusimi@rdslink.ro Director executiv: Compartimentul
• la cererea unor persoane Director executiv adjunct epidemiologie
fizice sau juridice, efectueaza Dr. Pop Olimpia Dana
servicii privind sanatatea Dr. Popescu Mãdãlina-Gabriela Director adj. tel. 0269 432887
publica , sevicii pentru Director executiv adjunct executiv Medicina Preventiva: Compartimentul
care percepe tarife stabilite Dr. Diaconescu Victorita Stanca Sanda de produse antiepidemice
prin ordin al Ministerului Director executiv adjunct finan- Director economic: tel. 0269 432887
Sanatatii ciar contabil: ec. Fulga Maria Olimpia Muresan Laboratorul microbiologie

22
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE
tel. 0269 217752 Director: Prof.dr. Horia Cristescu Mihaela Luminiþa, Liliana,chimist
Compartimentul chimie Vermesan economist MANAGEMENTUL
sanitarã ºi toxicologie Director adj.: Dr. Bold Valeriu COMPARTIMENTUL ASISTENTEI MEDICALE
tel. 0269 217752 Inspecþia Sanitarã de Stat LEGISLATIE SI CONTENCIOS COMPARTIMENTUL
Compartimentul asistenþã Str. Beethoven nr. 5 Consilier juridic ASISTENTA MEDICALA
medicalã ºi programe tel.0256498344 Marinescu Gheorghe, jurist SI PROGRAME
tel 0269 210051, fax.0265/498239 BIROUL AVIZE •Dr. Matei Elena, medic primar
210071/105 Director adj.: Dr. Melania Arion SI AUTORIZATII SANITARE med gen adulti•Truscã
Compartimentul Director adj.: Dr. Viorica Dr. Roibu Gabriela, Carmen Constanþa, economist
managementul îngrijirilor de Dumitru medic primar epidemiologie ECONOMICO-FINANCIAR
sãnãtate ºi comunitare COMPARTIMENTUL BIROUL BUGET,
Director Financiar contabil: Ec.
tel. 0269 218051 Sorin Dinulescu AUDIT INTERN CONTABILITATE SI FINANCIAR
Sibiu, Str. G. Coºbuc nr. 5 Cãbulea Gheorghe, economist Jora Gheorghe, economist
Compartimentul ASP TULCEA COMPARTIMENTUL STATISTICA Deaconu Liliana Dana,
promovarea sãnãtãþii Dr. Gâlea Valeriu, economist
STR. VIITORULUI NR. 50
tel. 0269 214977 medic primar sanatate publica SERVICIUL INVESTITII,
TEL: 0240/534134
Sibiu, str. P. Onofreiu nr. 2 SERVICIUL INSPECTIA APROVIZIONARE, INTRETINERE
0240 534404 SANITARA DE STAT JUDETEANA
Laboratorul igiena radiaþiilor SI ADMINISTRATIV
0240 534447 COMPARTIMENT
tel. 0269 431987 •Aslan Alexandru subinginer
FAX: 0240/ 534290 INSPECTIA MEDIULUI
Mediaº, Str. Cloºca nr. 2 •Mihãescu Nicolae tehnician
dspj.tulcea@x3m.ro Dr. Coban Maria, •Leotescu Mioara secretar
Compartiment exterior Mediaº
Director Executiv medic primar igiena dactilograf •Lotreanu Elena
tel. 0269 846628, 842550;
Dr. Adriana Elena Argetoianu - COMPARTIMENT secretar dactilograf
fax: 0269 846787 INSPECTIA ALIMENTULUI
Medic Primar Igienã
Agnita, Str. Spitalului nr. 1 ASP VASLUI
Dr. ªtefanescu Nelly Adina,
Compartiment exterior Agnita ASP VÂLCEA medic primar ig alim si nutritie
tel 0269 510475, 510400; Vaslui, Strada Constantin
STR. CALEA LUI TRAIAN, COMPARTIMENT INSPECTIA Dobrogeanu Gherea, nr. 26,
fax: 0269 510440 UNITATILOR SANITARE
NR 221, RM VALCEA, cod 730158
JUDETUL VALCEA Dr. Mãrgãritescu Lorena Lucia,
ASP SUCEAVA medic primar epidemiologie Telefon: 0235/312.455;
TEL: 0250/747720 235/311.714; 0235/362.001
Telefon: 0230/513714 SERVICIUL SUPRAVEGHEREA
FAX: 0250/746504 Fax: 0235/317.351
Fax: 0230/515089 STARII DE SANATATE
dspj.valcea@ivex.ro contact@dspvs.ro
dspsv@dspsv.ro BIROUL IGIENA ALIMENTATIEI
dspvalcea_strategie@hotmail.com SI IGIENA SCOLARA Director executiv -
Director executiv
Director executiv: dr. ADRIANA Dr. Rada Steluþa, medic primar Dr. Costache Luminita
Dr. Paziuc Alexandru GHENIþã, medic primar
0788/216555 igiena alimentatiei Inspector sanitar sef -
medicinã generala; Dr. Chirosca Adrian
Director executiv adjunct Dr. Murãruº Maria,
Director executiv adj. Medicina medic primar med gen adulti
medicinã preventivã Director executiv adjunct
Preventiva dr. MIHAIL ION,
Dr. Nicolae Odette Dr. Dumitrescu Camelia, medical - Dr. Dumitrache
medic primar epidemiologie;
medic primar ig alim si nutritie Corneliu
0788/495535 Director executiv adj. dr. MARI-
ANA POPA, medic specialist BIROUL MEDICINA MUNCII Director executiv
Director executiv adjunct man-
sanatate publica SI IGIENA MEDIULUI adjunct financiar contabil -
agementul asistenþei medicale
si management sanitar Apostolescu Luminiþa Ec. Clim Ofelia Doina
Dr. Lãzãreanu Alexandru
Director executiv adj.financiar Constanþa, medic primar igiena Sef serviciu programe
0788/490560 mediului de sanatate judetean -
Director executiv adjunct contabilitate: ec.
DUMITRU ªTEFÃNESCU; BIROUL EPIDEMIOLOGIE Bioinginer Vlada Mihaela
financiar contabilitate
DIRECTII PRINCIPALE Dr. Danciu Iosefina, Purtator de cuvant -
Ec. Bosancu Firuþa medic primar epidemiologie Bioinginer Vlada Mihaela
DE ACTIUNE
0788/495560 COMPARTIMENT
• Supravegherea starii de
PROMOVAREA SANATATII ASP VRANCEA
ASP TELEORMAN sanatate a populatiei din punct
de vedere al respectarii nor- Dr. Gandacioiu Cristiana, medic FOCªANI, Bulevardul Gãrii
Str. Al. Colfescu, nr. 79, melor de igiena si sanatate specialist med gen adulti nr. 14, cod poºtal
Alexandria, jud. Teleorman publica • Aplicarea politicilor si COMPARTIMENT 620083, Judeþul Vrancea
Tel.: 0247/31.13.54, strategiilor guvernamentale in MICROBIOLOGIE
teritoriu • Coordonarea activi- Tel. 0237.225979
Fax: 0247/31.22.24 •Dr. Niþã Rodica, medic primar
tatii unitatilor sanitare din microbiologie•Dr. Ciocan 0237.225606
aaii@dsptr.ro
judet • Verificarea modului de Mirela, medic primar microbi- 0237.235972
Director executiv:
Dr. George Calota aplicare a legislatiei din dome- ologie•Dr. Neamu Georgeta, FAX 0237.227235
niul sanitar in unitatile medico- medic primar microbiologie si dspvn@gmx.net
Director adjunct: sanitare din judeþ • Implicarea
Dr. Alexandru Stefanescu parazitologie•Dr. Stoica Maria, Director executiv adjunct
activa a comunitatii in func- medic specialist microbiologie sãnãtate publicã -
tionarea retelei sanitare •Pãvãloiu Iuliana, biolog
ASP TIMIª Consilier Dr. Maiorov
SERVICIUL RUNOS Ionescu Ludovica, chimist Marina Ludmila
Str. N. Lenau, nr. 10, COD SI INFORMATICA COMPARTIMENT CHIMIE Director executiv
POSTAL 300029, Timiºoara Pãsat Eleonora, economist SANITARA SI TOXICOLOGIE adjunct medical
tel. 0256/494680, Teodorini Cristina Melania, •Georgescu Catrinel Consilier Dr. Costin Vasile
494681, 494682 economist Sanda, chimist Director executiv adjunct
fax. 0256/494667 Burtescu Gabriela Silvia, •Hãbean Mihaela Aurelia, financiar contabil
dspj.timis@lasting.ro analist chimist •Creangã Rodica Consilier Ec. Mircea Iuliana

23
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE

CASA NAÞIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

Misiune: Casa Naþionalã de Tel-verde: 0800 800 950 DIRECÞIA RESURSE UMANE DIRECÞIA BUGET, CREANÞE,
Asigurãri de Sãnãtate admi- relpublas@casan.ro Director INDEMINIZAÞII ªI CONCEDII
nistreazã, gestioneazã ºi asigurã www.cnas.ro Ec. Cãtãlina Liþu MEDICALE
funcþionarea unitarã ºi coordo- Director
natã a sistemului de asigurãri 021 3026240
•PREªEDINTE CORP CONTROL Ec. Mihaela Constantin
sociale de sãnãtate ca principal 021 3026228
sistem de finanþare a ocrotirii VASILE CIURCHEA Director
sãnãtãþii populaþiei care asigurã •VICEPREªEDINTE DIRECÞIA FINANCIAR-
Ec. Rãzvan Vulcãnescu
accesul la un pachet de servicii CONTABILITATE ªI SALARIZARE
VALERIU SIMION 021 3026281
de bazã pentru asiguraþi, în ved- Director
•VICEPREªEDINTE DIRECÞIA RELAÞII MEDIA,
erea aplicãrii politicilor ºi pro- Ec. Elisabeta Birãu
DUMITRU CHIRIÞÃ RELAÞII PUBLICE, PURTÃTOR
gramelor Guvernului în domeniul 021 3026221
•DIRECTOR GENERAL DE CUVÂNT
sanitar, pe baza principiilor soli- DIRECÞIA ADMINISTRATIV
daritãþii ºi subsidiaritãþii în con- LILIANA LUKACS Director
ªI DOTARI
stituirea ºi utilizarea Fondului •DIRECTOR GENERAL Ing. Mariana Pãcurariu
Director - Ing. Sorin Duþã
naþional Unic de Asigurãri ECONOMICÃ 021 3026262 021 3026234
Sociale de Sãnãtate, a univer- Director General Adjunct DIRECÞIA AUDIT PUBLIC
sitãþii, echitãþii ºi nediscriminãrii DIRECÞIA NORME ªI
Ec. Leana STOEA INTERN METODOLOGII, CONTRACTARE
în asigurarea protecþiei asigu- Director
raþilor. 021 3026228 ªI RELAÞII CU FURNIZORII
Ec. Georgeta Peter Director
DIRECÞIA GENERALÃ RELAÞII 021 3026223 Jur. Valentina Diaconu
Calea Cãlãraºilor nr. 248,
bloc S19, Sector 3, Bucureºti CU FURNIZORII, PLANIFICARE DIRECÞIA JURIDIC 021 3026289
Mijloace de transport: ªI PORGNOZÃ CONTENCIOS DIRECTA EVALUARE FURNIZORI
1, 16, 17, 34, 40 Director General Adjunct Director Director
Autobuze: 104, 135, 311 Ec. Victoria EREMIA Cons. Jur. Ovidiu Munteanu Dr. Marian Emanuel Cojoacã
Staþia P-þa Hurmuzachi 0213026261 021 3026232 021 3026214
(fostã Piaþa Muncii) MEDIC ªEF DIRECÞIA PROGRAME DIRECÞIA TEHNOLOGIA
DIRECTOR GENERAL NAÞIONALE INFORMAÞIEI
Relaþii cu Asiguraþii ADJUNCT Director Director
Tel. 021 3026236 Dr. Anci IONESCU Dr. Oana Costan Ing. Mihai Bejat
Fax. 021 316 80 58 021 3026233 021 3026245 021 3026244

CASA DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE A MUNICIPIULUI BUCUREªTI

Sediul Central •Tehnologia Informaþiei raþiilor privind obligaþiile de


tel. 315.39.29, 315.39.30 •Control, Constatare platã pentru persoanele fizice
•Conducere contravenþii din sectoarele 5 ºi 6
•Registratura generalã •Buget, Finanþe, Contabilitate •Evidenþã carnete de asigurat,
•Purtãtor de Cuvânt ºi Relaþii Administrativ ºi dotãri vignete
•Mass-Media •Depunerea raportãrilor lunare
•Aprobarea prescripþiilor Sediul Walter Mãrãcineanu pentru furnizorii de servicii far-
medicale pentru: Hepatite tel. 311.08.96 maceutice
cronice de etiologie viralã Strada Valter Mãrãcineanu, •Depunerea confirmãrilor gen-
Str. Brânduºelor nr. 2- 4, (cu HBV, HCV), Ciroza hepat- nr. 1-3, sector 1 erate la raportarea online
sector 3, Bucureºti icã, Epilepsie, Parkinson, •Dispozitive medicale
Tel. 315.39.29, 315.39.30 Poliartrita reumatoidã ºi (orteze, proteze) Sediul Pantelimon
Fax:314.27.57 artropatie psoriazicã tel. 255.45.26, 255.27.09
•Depunerea raportãrilor pen-
TELVERDE 0800.800.951 •Regulamente ºi Acorduri tru furnizorii de dispozitive ªos. Pantelimon, nr. 292,
www.casmb.ro Internaþionale – formulare medicale, asistenþã de recuper- sector 2
Conducere europene are, reabilitare •Depunerea raportãrilor pen-
Preºedinte - Director General: •Urmãrire colectare contribuþii •Evidenþã asiguraþi – Cardul tru furnizorii de servicii med-
Dr. Adina GEANÃ – adeverinþe de asigurat European de Asigurãri Sociale icale în asistenþa primarã
Director Executiv Economic: •Asistenþã spitaliceascã, de de Sãnãtate
Ec. Cristina CIBOTARU urgenþã, transport sanitar ºi Sediul Vasile Lascar
Director Executiv Planificare, îngrijiri la domiciliu – aprobãri Sediul Gorjului tel. 0316.905.000
Dezvoltare, Relaþii cu Furnizorii pentru îngrijiri la domiciliu ºi tel. 434.19.22, 0316.901.000 Str. Vasile Lascãr,
ºi Prognozã: ambulanþe Intr. Capelei, nr. 9-11, sector 6 nr. 27, sector 2
Ec. Iuliana IONESCU •Evaluare furnizori de servicii •Depunerea raportãrilor pen-
•Depunerea declaraþiilor de
Director Executiv Adjunct medicale cãtre angajatori cu sediul tru furnizorii de servicii med-
Medic ªef: •Juridic Contencios social/domiciliul fiscal în sec- icale de stomatologie
Dr. Anamaria NIÞULESCU toarele 5 ºi 6
•Resurse Umane, Organizare, •Depunerea raportãrilor pen-
Purtãtor de Cuvânt: Salarizare, Evaluare, •Plata asigurãrilor sociale de tru furnizorii de servicii medi-
Cristina CÃLINOIU Perfecþionare sãnãtate ºi depunerea decla- cale de analize de laborator

24
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE
•Depunerea raportãrilor de cãtre angajatori cu sediul •Aprobarea prescripþiilor me- •Plata asigurãrilor sociale de
pentru furnizorii de servicii social/domiciliul fiscal în dicale pentru: Plavix (stent), sãnãtate ºi depunerea declar-
medicale de ambulatoriu sectoarele 3 ºi 4 Oncologie circuit deschis aþiilor privind obligaþiile de
de specialitate •Depunerea confirmãrilor leucemii, limfoame, aplazie medu- platã pentru persoanele fizice
generate la raportarea online larã, gamapatii monoclonale din sectoarele 1, 2, 3 ºi 4
maligne, mieloproliferãri cronice ºi
Sediul Vitan •Depunerea declaraþiilor de
tumori maligne) Oncologie circuit
tel. 0316.901.008, Sediul Moºilor închis ( hematologie, oncologie / cãtre angajatori cu sediul
0316.901.009 tel. 0316.901.010 Interferoni, Mabthera, Glivec, social/domiciliul fiscal în sec-
Calea Dudeºti, nr. 104 - 122, Calea Moºilor, nr. 274, etaj 2, Herceptine), Scleroza multiplã, toarele 1 ºi 2
sector 3 sector 2 (clãdirea „Nufarul“) Demenþe, Pemfigus, Boala •Depunerea confirmãrilor ge-
•Depunerea declaraþiilor •Direcþia Medic ªef Gaucher, Boli endocrine nerate la raportarea online

CASE DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE JUDEÞENE

CAS ALBA 0800800959 Judetean al Persoanelor CAS BOTOªANI


fax 0248284674 Varstnice
Loc. ALBA IULIA Draghici Iordache - Adresa Bd. Mihai Eminescu
Preºedinte - Director General
STRADA VASILE GOLDIª NR 5 reprezentant al Consiliului Nr.52
Valeriu ACATRINEI
COD POªTAL 51007 Judetean al Persoanelor Telefon 0231 512 692
Director Executiv Planificare
TELEFON 0258-834339 Dezvoltare si Relatii cu Varstnice Tel Verde 0800 800 982
FAX 0258-834514 Furnizorii Dr. Ion DORDEA casbt@botosani.rdsnet.ro
CAS BIHOR Dr. Rodica HUTULEAC
PREªEDINTE - DIRECTOR Director Executiv Management
GENERAL EC. GHEORGHE si Economic ªos. Borºului km. 4 Presedinte Director General
ªTEF Ec. Cristina CIOCANAU Municipiul Oradea Ec. Sorin ONCERIU Director
DIRECTOR EXECUTIV - Medic Sef Dr. Daniel MUSAT Judeþul Bihor, Cod 410605 Executiv Directia Management
DIRECTIA PLANIFICARE Tel. 0259/476830;416017 si Economic
DEZVOLTARE SI RELATII CAS BACÃU Fax 0259/476827 Ec. Carmen NICOLAU
CU FURNIZORII: Director Executiv -
DR. GHEORGHE MUNTEAN Str. Mãrãºeºti nr. 13 casbh@rdslink.ro Directia Planificare, Dezvoltare
DIRECTOR EXECUTIV - Localitatea Bacãu Presedinte - Director General si Relatii cu Furnizorii
DIRECTIA MANAGEMENT Judeþul Bacãu Ec. Ardelean Simona Dr. Angela TURCANU
SI ECONOMIC: Cod 600019 Director executiv direcþia Medic Sef
EC. ADELA MATEI Tel. 0234-57.69.48 planificare, dezvoltare ºi relaþii
MEDIC ªEF Fax. 0234-51.04.25 cu furnizorii CAS BRÃILA
DR. ALEXANDRINA ANDONE e-mail: relpubl@casbc.ro Dr. Nasta Mircea Marius Str. Roºiori Nr.395,
Tel verde: 0800-800.985 Director executiv economic 810008 BRÃILA;
CAS ARAD Ec. Hasegan Florica
Tioc Maria Virginia – Tel: 62.77.00/62.77.01
Adresa Bd. Revoluþiei nr 45 Presedinte - Director General Director executiv adjunct - Fax: 62.78.00
Telefoane 0257-270202 C.A.S. Bacau Medic Sef
Tel. verde: 0800800990
Centrala (Romtelecom) Membri: Dr. Moldoveanu Elena
casbr@casbr.ro
Telefoane 0357-401180 Bontas Dumitru –
CAS BISTRIÞA NÃSÃUD PRESEDINTE-DIRECTOR GEN -
Centrala (RDS) Prorector Universitatea ERAL Dr. TARACHIU MARIANA
Telefoane 0257-270307 George Bacovia Bacau – Adresa: Bistrita, 420095
DIRECTOR ECONOMIC
0800800968 TelVerde reprezentant U.G.I.R. Str. Granicerilor nr. 5, jud. Ec. VOREL ALEXANDRINA
Fax 0257-270207 Chiriac Manole – Bistrita-Nasaud. DIRECTOR RELATII CONTRAC-
Presedinte S.L.I Bacau – Telefon: 0263/213256;
DR. GHEORGHE DOMSA - TUALE Dr. NEDELCU CAMELIA
reprezentant C.S.D.R. 213323; 213393; 213673;
PRESEDINTE-DIRECTOR MEDIC SEF
GENERAL Chelaru Oana Daniela – 213376; 213138; 213745 Dr. IANCU CARMEN
Consilier judetean -
EC. ANGELA COSMA - reprezentant Consiliul Tel-verde: 0800 800 972
DIRECTOR EXECUTIV MANAGE- Fax: 0263/213201 CAS BRAªOV
Judetean Bacau
MENT SI ECONOMIC Adresa e-mail: lili@cjasbn. Bdul Mihai Kogalniceanu,
Manea Mioara –
DR. STELUTA GRADA - Director Executiv – bistrita.astral.ro nr. 11 Brasov
DIRECTOR EXECUTIV PLANIFI- PREªEDINTE - DIRECTOR
reprezentant Institutia Tel: 0(268) 322 011
CARE,DEZVOLTARE GENERAL
Prefectului Bacau Fax: 0(268) 322 829
SI RELATII CONTRACTUALE ec. RAÞIU MIRCEA IOAN
Fain Vasile – Presedinte B.N.S. Tel Verde: 0800 800 978
DR. PRECUP IOAN - DIRECTOR EXECUTIV -
Bacau – reprezentant B.N.S. Paul Becheanu Preºedinte
DIRECTOR EXECUTIV DIRECÞIA MANAGEMENT
ADJUNCT - MEDIC SEF Mironeasa Marinel – Augustin Brânduºe Membru
Reprezentant U.G.I.R. 1903 SI ECONOMIC
ec. RUSU SILVIA Bucur Cojanu Membru
CAS ARGEª Huluta Ghiorghe – Presedinte Viorel Drãgan Membru
U.J.S. Bacau - Reprezentant DIRECTOR EXECUTIV - DIREC-
Adresa Aleea Spitalului nr. 1, CNSLR FRATIA ÞIA PLANIFICARE DEZVOLTARE, Constantin Matran Membru
Piteºti, Argeº Macarascu Valeria – Director RELAÞII CU FURNIZORII Dan Dumitrache Membru
telefon 0248285928, Economic SC. LETEA SA Bacau ec. SZEKELY VILHELM Pasinel Otel Membru
0248285515, 0788385366, – reprezentant CONPIROM DIRECTOR EXECUTIV Cãlin Rãuþea Membru
0788385367 Iosub Gheorghe - ADJUNCT - MEDIC SEF Lucia Lazãr Membru
telefon Tel Verde: reprezentant al Consiliului dr. ORTAN VOICHIÞA Claudiu Roºculeþ Membru

25
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE

CAS BUZÃU Dr. Ludovic HEGEDUS cascov@cascov.ro Medic ªef Medic stom.
Medic Sef Dr. Adriana VLAD Preºedinte - Director General Dr. Marta JINGA
Str. Crizantemelor nr. 18, Dr. MITREA IOAN Director Executiv Planificare,
Compartimentul de evidenta,
cod 5100, Buzãu, jud. Buzãu control si urmarire creantelor Director Executiv - Direcþia Dezvoltare ºi Relaþii cu
Tel.: 0238.717.834; urmarire@cascluj.ro Management ºi Economicã furnizorii Dr. Costina AXENTE
0238.724167 Ec. DIMITRIU VIOREL Colegiul farmaciºtilor
Biroul evidenta asigurati
Fax: 0238.724,108 Director Executiv - Preºedinte:
lculda@cascluj.ro;
Tel.verde: 0.800.800.989 Direcþia Planificare, Dezvoltare Farm. Alexandru Bayer
Serviciul medical
ofice@casbz.ro, ºi Relaþii cu Furnizorii Preºedinte: As. Daniela Artimof
medical@cascluj.ro Ec. TATU DRAGOª
dir@casbz.ro Str. Siderurgiºtilor bl. SD5B
Serviciul de acreditare, Medic ªef
www.casbz.ro control, statistica si evaluare a Tel./Fax: 0236.464.542
Presedinte-Director general: Dr. MINDRU ALEXANDRU
serviciilor medicale Colegiul Asistenþilor
Dr. Podeanu Aurelian Str. Eroilor nr.34
acreditari@cascluj.ro CAS DÂMBOVIÞA
Director executiv directia man- Serviciul de contractare a Tel.: 0236.417.941/249
agement si economica: Bdul. Libertatii C2-C3
serviciilor medicale pe domenii Fax: 0236.460.946
Ec. Matei Oana Corina de asistenta medicala Targoviste Dambovita
Director executiv directia plani- contractari@cascluj.ro CP 130018 CAS GIURGIU
ficare, dezvoltare si relaþii cu Tel. 0245-214045
furnizorii: Serviciul de decontarea Adresa Vlad Þepeº
serviciilor medicale pe domenii Fax 0245-634344
Dr. Teslic Simina Maria bl. MUV 1 Parter
de asistenta medicala Presedinte – Director general
Medic ºef: Dr. Nina Mihai EC. GEORGETA ZAHARIA Telefon 0246 / 216796,
decontari@cascluj.ro 0788 459 840
CAS CÃLÃRAªI Serviciul de buget, Director executiv Directia
Management si Economica Fax 0246 / 216202
finante, contabilitate
STR. INDEPENDENTEI, nr. 51 EC. AGNES DINCA Tel Verde 800 800 957
contabilitate@cascluj.ro
TEL/FAX 0242-316.717/ Director executiv Directia E-mail office@casgr.ro
Serviciul de audit intern
0242-318.464 Planificare, Dezvoltare Preºedinte - Director General -
audit@cascluj.ro si Relatii cu Furnizorii Ec. Florentina Popescu
Presedinte-Director General
Ec. Camelia Ghiveciu Biroul juridic si contencios DR. CORNEL CRACIUN Director Executiv Economic -
Director Executiv Economic juridic@cascluj.ro Director executiv adjunct Ec. Aurelia Popa
Ec. Constantina Moisescu Serviciul resurse umane, Medic Sef DR. MONICA Director Relaþii Contractuale -
Director Executiv Relatii salarizare, evaluare, MOCANU Ec. Mariana Bârsã
Contractuale Jr. Emil Musat perfectionare Medic Sef -
resurseumane@cascluj.ro CAS DOLJ Dr. Maria Criºan
Medic Sef Dr. Silviu Dragan
Relatii cu publicul Serviciul tehnologia Str. 1 Decembrie 1918,
Jr. Adrian Sencu informatiei si statistica nr. 8, Craiova; CAS GORJ
sisi@cascluj.ro Telefon: 0251-406.666, Adresa: Tîrgu Jiu,
CAS CARAª-SEVERIN Biroul administrativ si dotari 0351-419445, Str. Grivitei, nr. 30
Resita, Str.Spitalului nr.36 administrativ@cascluj.ro Fax: 0251-553.406 Tel:0(253) 223 940,
Tel. 0255/212200 CAS CONSTANÞA Telefonul Asiguratului: 0(253) 223 950
Fax. 0255/212643 0.800.800.962 Fax:0 (253) 223 621
cjascs@resita.rdsnet.ro Bd. Mamaia nr.55-57 Relatii cu publicul: Tel Verde: 0800 800 963
Tel. Verde: 0800 800 965 C.P. 900663, Constanþa 0251-406.232 casj-gj@intergorj.ro
Preºedinte-Director General Secretariat Tel.: 545513, PRESEDINTE-DIRECTOR • colectarea contribuþiei de
Dr. Sorin Stanciu 545514, GENERAL: EC. AURA GABRIELA asigurãri de sãnãtate la
Director Executiv Economic 519339, 552240 MILITARU F.A.S.S. ºi recuperarea cre-
Ec. Gheorghe Dumitraºcu Secretariat Fax: 520083 DIRECTOR ECONOMIC: anþelor restante la contribuþii
Director Relaþii cu Furnizorii Tel VERDE 0 800 800 992 EC. LINA PERIETEANU pentru fond
Ec. Mirela Zeman Preºedinte - Director General DIRECTOR REL. CONTRAC- • administrarea bugetului pro-
Medic ªef Dr. Elena Daneasa Dr. Liviu Mocanu TUALE: EC. NICOLAE MARGARIT priu de venituri ºi cheltuieli
Direcþia Management ºi MEDIC SEF: • promovarea intereselor anga-
CAS CLUJ Economicã Director Executiv - DR. OCTAVIAN PREDESCU jaþilor
Str. Constanþa Nr. 5, Cluj-Napoca Ec. Marinel Ciobanu • promovarea prin toate
Direcþia Planificare, Dezvoltare CAS GALAÞI mijloacele a Strategiei ºi
Cod poºtal: 400158
ºi Relaþii cu Furnizorii Director Galaþi Strada Mihai Bravu, politicii CASJ Gorj pentru buna
Telefon: 0264-407-100;
Executiv Dr. Belu Nicolae Nr. 42 funcþionare a sistemului de
407-101;
Medic ªef - Cod postal 800208 asigurãri sociale de sãnãtate
407-102; 407-103
Dr. Mihaela Vranceanu Tel.: 0236-410.111; • promovarea ºi consolidarea
Fax: 0264-530-597 imaginii pozitive a CASJ Gorj
TelVerde: 0800-800-974 CAS COVASNA 0236-319.400;
• promovarea politicii de
relatiipublice@cascluj.ro 0745-105.370;0745-105.371 îmbunãtãþire continuã a cal-
520067 - Sf. Gheorghe,
www.cascluj.ro Fax : 0236-413.462; itãþii serviciilor medicale pe
Str. Vasile Goldiº Nr. 2 casgalati@casgl.ro
Presedinte Director-General care furnizorii le acordã asigu-
Jud. Covasna Tel. verde: 0-800-800-987 raþilor
Dr. Mircea MOROªAN
Telefon/Fax: Preºedinte - Director General Presedinte – Director General
Director Executiv Directia
Management si Economica 0267-352970, 352971, Farmacist primar Olimpia Ec. Gheorghe Cocina
Ec. Genþiana Lãcrãmioara 352973, 352968, 352948 BUZIA Director Executiv - Directia
RÃDULESCU Telefonul asiguratului Director Economic Management si Economica
Director Relaþii Contractuale (gratuit –24 ore): 0800800979 Ec. Sãftica ENACHI Ec. Elena Cojocaru

26
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE
Director Executiv - Directia CAS IAªI CAS MUREª CAS PRAHOVA
Planificare Dezvoltare si Relatii
cu Furnizorii Ec. Nicolae Str. Gheorghe Asachi 18-20, Adresa: TG. MUREª, Ploieºti, Strada Praga, nr. 1
Somanescu C.P. 700483 Iaºi Str. AUREL FILIMON, Nr. 19 Telefoane utile:
Director Executiv Adjunct- tel: 0232-218630 Telefon: 0265/250040, 0244 - 594600
Medic Sef Dr. Luciana Roventa fax: 0232-218641 263598 0244 - 594703
Subunitãþi tel-verde: 0-800-800-983 Tel-verde: 0265/0800800975 0244 - 517462
•Serviciul Medical PREªEDINTE - DIRECTOR Fax: 0265/250031, 250041 Fax: 0244 - 511443
Dr. Bobic Liliana, GENERAL Dr. Iulian ªERBAN casmures@rdslink.ro info@casph.mmc.ro
consilier cat. A, cls. I, gr. I DIRECÞIA MANAGEMENT PRESEDINTE DIRECTOR Presedinte - Director General
•Serviciul CSMDAM ªI ECONOMICÃ DIRECTOR GENERAL - MANAGER: Dr. Ec. Gheorghe ALEXANDRU
Dr. Dragomir Cristian, EXECUTIV Ec. Cristian DR. CSIKI IREN ZSUZSANNA
LÃPUªNEANU dgen@casph.mmc.ro
consilier cat.A, cls.I, gr.I DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA
DIRECÞIA PLANIFICARE, MANAGEMENT SI ECONOMICA: Director Economic
Dr. Rãduþoiu Iuliana Mirela,
DEZVOLTARE ªI RELAÞII EC. BUTIULCA MANUEL Ec. Constantin FRONOIU
consilier cat. A, cls. I, gr. I
•Biroul ACSESM CU FURNIZORII DIRECTOR AUGUSTIN direc@casph.mmc.ro
EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA Director Relatii Contractuale
Dr. Rîjniþã Georgeta, ºef birou, Dr. Florin LUNGULEAC
consilier cat. A, cls. I, gr. I PLANIFICARE, DEZVOLTARE, Ec. Bucur Oana
MEDIC ªEF Dr. Dana SCUMPU RELATII CU FURNIZORII: dircontr@casph.mmc.ro
Dr. ªipanu Daniela Liliana, DR. FLOREA ANCA MARIELA
consilier cat. A, cls. I, gr. I Medic Sef
ASP ILFOV DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Dr. Sîncã George, Dr. Irina DRIDEA
Str. Av. Popisteanu Nr. 46, – MEDIC SEF:
consilier cat. A, cls. I, gr. I DR. POPA LUCIA RODICA medicsef@casph.mmc.ro
Sector 1, Bucuresti
CAS HARGHITA Tel. 224.45.96 / CAS NEAMÞ CAS SÃLAJ
Str. Patinoarului nr. 3 Fax.224.20.61 Str: UNIRII Nr:20,
ilfovdsp@yahoo.com; STR. LT. DRAGHESCU
Miercurea Ciuc jud. Harghita NR. 4B, 5600 - Piata Neamþ ZALÃU, jud. SÃLAJ
C.P. 530133 secretariat@aspilfov.ro
Tel: 0233 - 230.612; 230.513; Tel: 0260-617.089,
Tel.: 0266-310311; Director ASP Ilfov:
Fax: 0233 - 230.513; 0260-613.242
Dr. DAN BLENDEA
0266-310260 Tel verde: 0.800.800.984 Fax: 0260-612.614
Dir. Adj. Dr. Minerva Ghinescu
Fax: 266-311488 – Asistenta Medicala E -mail: cjas@casnt.ro Tel. verde 0.800.800.973
Relatii cu publicul: Dir. Adj. Ec. Daniela Dumitru - PRESEDINTE - DIRECTOR cas@cassalaj.ro
relpub@cashr.ro Financiar-Contabilitate GENERAL PRESEDINTE - DIRECTOR GE-
Secretariat: cjashr@cashr.ro Dir. Adj. Dr. Julieta Marmandiu JR. SOROCEANU DANIELA NERAL: Dr. PENCIUC CORIN
PREªEDINTE DIRECTOR – Sanatate publica DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECTOR EXECUTIV-DIRECTIA
GENERAL Ec. Biro Rodica Inspector Sanitar Sef DIRECTIEI MANAGEMENT MANAGEMENT SI ECONOMICA:
DIRECTOR EXECUTIV Direcþia Dr. Ileana Popa - SI ECONOMICA Ec. NAE GHEORGHE GABRIEL
Planificare, Dezvoltare ºi Relaþii Inspectia Sanitara de Stat Ec. ATOMULESEI MARIEANA DIRECTOR EXECUTIV-DIRECTIA
cu Furnizorii Dr. Vargyas Lehel DIRECTOR EXECUTIV AL DIREC- PLANIFICARE,DEZVOLTARE,
DIRECTOR EXECUTIV CAS MARAMUREª TIEI PLANIFICARE, DEZVOLTARE RELAÞII CU FURNIZORII:
Direcþia Management ºi Eco- SI RELATII CU FURNIZORII Dr. TAUTU MARIUS
Baia Mare, Maramures
nomic Ec. Bucur Anna Maria Ec. ZAMFIR VALERIA GABRIELA DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT -
Str. Gheorghe Bilascu Nr. 22A
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT MEDIC ªEF Dr. CIOBANU MEDIC ªEF:
C.P. 430243 LACRAMIOARA CARMEN Dr. CORDEA DANIELA OTILIA
Medic ªef Dr. Singeorzan Lidia
Telefon: 0262-215209,
Purtãtorul de cuvânt al CAS
Harghita Dr. Vargyas Lehel Fax: 0262-215205 CAS OLT CAS SATU MARE
TelVerde 0800 800 971 Aleea Muncii, nr. 1-3, Slatina B-dul Lucian Blaga Nr.64
CAS HUNEDOARA maramures.casmm@sintec.ro Tel. centr. 0249-415.905 Tel 0361 408161
Deva, str.1 Decembrie, CONDUCEREA 0249-415.906 Fax 0261 765050
nr. 16, c.p.330018 PRESEDINTE – DIRECTOR 0249-415.907 0249-415.908 cas@cassam.ro
GENERAL
Tel.: 0254/219280, 218921 Fax: 0249-415.902 Presedinte Director General –
Marinel Costantin Zoicas
Fax : 0254/218911 0249-415.903 Dr. Liviu Dragos
DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA
Email: relpubl@cjashd.ro MANAGEMENT SI ECONOMICA Tel. verde: 0.800.800.961 Director Executiv Directia
Tel. verde0.800.800.967 Alexandru Bondre info@casot.rdscv.ro Management si Economica –
DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA MATEESCU TIBERIU-FLORIAN Ec. Georgeta Pop
CAS IALOMIÞA PLANIFICARE, DEZVOLTARE PREªEDINTE – Dezvoltare si Relatie cu
SLOBOZIA, Str. MATEI BASARAB SI RELATII CU FURNIZORII DIRECTOR GENERAL Furnizorii –
nr. 175, cod 8400 Carmen Prodan DRÃGUÞ MIRCEA Dr. Tudor Solomon
Telefon:0243/231665; DIRECTOR EXECUTIV – DIRECTOR EXECUTIV Medic Sef –
MEDIC SEF Stela Turdeanu AL DIRECTIEI MANAGEMENT Dr. Smaranda Lazin
0243/231 661
SI ECONOMIC
Fax: 0243/231665 CAS SIBIU
CAS MEHEDINÞI CIOBANU ORTANSA
ilfoil@gamatl.ro MEDIC SEF – DIRECTOR
Drobeta Turnu Severin Bulevardul Mihai Viteazu nr 4
Ec. Mihai Geanta – EXECUTIV ADJUNCT
Preºedinte – Director general Str. Antoninii nr. 4, jud. Tel.: 0269 - 214279,
OSTROVEANU DRAGOS
Ec. Stan Doina – Mehedinti 0269 - 217770
DIRECTOR EXECUTIV
Director economic Telefon: 0252/328766, AL DIRECTIEI PLANIFICARE, Tel. verde: 0800800977
Director adj. executiv 0252/328767 DEZVOLTARE SI RELATII cjassb1@rdslink.ro,
Roºoiu Niculae – medic sef Fax: 0252/322772 CU FURNIZORII cjassb2@rdslink.ro

27
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE

Presedinte Director General: Printre obiectivele propuse ºi Presedinte Director General Medic sef dr.
Conf. Dr Cojan Adela realizate se numãrã: Dr. Horia Cristian Costicã PLEªOIANU
Director Economic: • acoperirea cerinþelor asigu- Director Executiv - Directia
raþilor ºi respectarea dreptului Management si Economic CAS VASLUI
ec. Ionescu Costin
acestora la o asistenþã med- Ec. Claudia Isac Str. STEFAN CEL MARE NR. 131
Director Relatii Contractuale:
icalã de calitate ºi încheierea a Director Executiv - Directia
ec. Fechete Calin Tel.: 369104, 315605,
675 contracte cu furnizori din Planificare, Dezvoltare
Medic Sef: 315638
întregul judeþ si Relatii cu Furnizorii
dr. Pridie Cristina Fax: 369115, 369103
• atenta supraveghere a Dr. Dana Vlad
derulãrii contractelor cu furni- Tel verde: 0800800986
CAS SUCEAVA Medic Sef PRESEDINTE DIRECTOR
zorii de servicii medicale
Dr. Sanda Iancu GENERAL Ec. Stefanescu
Str. Prof. Morariu Leca 17C • desfãºurarea unei susþinute
activitãþi de îndrumare ºi con- Constantin
Tel.0230/521896 CAS TULCEA DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA
Tel. mobil centrala trol a furnizorilor de servicii
mrdicale privind calitatea actu- Str. Isaccei, nr. 6, mun. MANAGEMENT SI ECONOMIC
0726.261.762 0740.093.599 lui medical Tulcea, Ec. Vlasici Maria
Fax. 0230/521548 • validarea pacienþilor prin ver- cod postal: 820164 DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA
info@cassv.ro ificarea directã ºi integralã a Telefoane: 0240/512449; PLANIFICARE, DEZVOLTARE
CONDUCEREA evidenþei persoanelor asigu- 0240 / 512957 SI RELATII CU FURNIZORII
PRESEDINTE-DIRECTOR rate la cabinetele medicilor de Ec. Chitariu Mihaela
Fax 0240 / 510732
GENERAL DR. CRISTINA familie MEDIC SEF Dr. Petrisor Maricica
office@castl.x3m.ro,
IORDACHEL
DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA CAS TELEORMAN pdg_secr@castl.x3m.ro, CAS VRANCEA
MANAGEMENT SI ECONOMICA info@castl.x3m.ro
Alexandria, Teleorman Str. ªtefan cel Mare
EC. MICHAELA PELEPCO TEL. VERDE 0-800-800-991
Str. Libertatii, Nr. 200A, nr. 27, 5300 - Focºani
DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA Presedinte - Director General
Cod Postal 140038 Tel: 0237 - 627.714; 625.190;
PLANIFICARE, DEZVOLTARE SI Manager al Sistemului Local
Tel.: 0247/317084, Ec. Drd. DUMITRU LASCU Fax: 0237 - 226.626;
RELATII CU FURNIZORII
0247/316954, 0247/316964, Director Executiv - Directia Tel verde: 0.800.800.988
EC. CARMEN BADOI
0247/316974 Management si Economica Ec. cas@bbs.ro
MEDIC SEF DR. ORTEZA
BARSAN-HARTIE Fax: 0247/317084 MIHAELA SENCIUC PRESEDINTE - DIRECTOR
Principalele atribuþii: Tel. Verde: 0800 800 958 Director Executiv - GENERAL Dr. BERCEA
info@castr.ro Directia Planificare, Dezvoltare, GHEORGHE
• Administreazã împreunã cu
CNAS Fondul Naþional Unic de Preºedinte - Director General Relatii cu Furnizorii DIRECTOR EXECUTIV
Asigurãri Sociale de Sãnãtate Ec. ILIESCU ALEXANDRU Ec. GRIGORAS IORDANA ECONOMIC Ec. TRUS EMILIA
• Controleazã respectarea Director Executiv - Direcþia Director Executiv - Medic Sef DIRECTOR EXECUTIV RELAÞII
drepturilor asiguraþilor la ser- Management ºi Economicã Dr. LUCHICI MARGARETA CONTRACTUALE
vicii medicale, medicamente ºi Ec. GANEA ANETA DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT -
materiale sanitare Director Executiv - Direcþia CAS VÂLCEA MEDIC ªEF Dr. STOICA DANIELA
• Incheie contracte anuale cu Planificare ºi Relaþii cu Strada General Magheru nr. 27,
furnizorii de servicii medicale, Furnizorii 240195 - Râmnicu Vâlcea, CASA ASIGURARILOR DE
farmaceutice ºi de dispozitive Dr. VÂRTOPEANU GEORGETA
Tel. verde 0800.800.960 SÃNÃTATE A APÃRÃRII,
medicale destinate corectãrii ºi Director Adjunct Executiv -
Medic ªef Dr. NICA MARIUS 0250.73.80.35 ORDINII PUBLICE,
recuperãrii deficienþelor organ-
Secretariat: 0250.73.42.21
ice sau funcþionale ori corec- SIGURANÞEI NAÞIONALE ªI
tãrii unor deficienþe fizice în CAS TIMIª Fax: 0250 - 73.79.49
limita condiþiilor legale Presedinte director general AUTORITÃÞII JUDECÃTOREªTI
Str. Corbului nr. 4
• Deconteazã furnizorilor de ec. Rodica MARGINEAN Str.Popa Savu Nr. 45, Sector 1,
(Martir I. Tanase), Timiºoara,
servicii medicale, farmaceutice Director executiv - Cod Postal 011434, Bucuresti
cod 1900, jud. Timiº
ºi de dispozitive medicale con- Directia management ºi eco-
Tel.: 0256.201.772; nomicã ec. Roxana PARASCHIV Telefon: 021 2024550
travaloarea serviciilor medicale
contractate ºi prestate asigu- 0256.492.115; 0256.293.523 Director executiv - Telverde: 0800800952
raþilor, pe baza formularelor de Fax: 0256.492.115; Direcþia planificare, Fax: 021 2024699
raportare stabilite prin Ordin al 0256.293.523 dezvoltare ºi relaþii cu furnizorii casaopsnaj@aopsnaj.ro
Preºedintelui CNAS info@cjast.dnttm.ro jr. Nicolae OLTEANU www.aopsnaj.ro

28
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE
COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

BD. TIMIªOARA, NR. 15, SECTOR 6, Dr. Sorin Mircea Oprescu


COLEGIUL MEDICILOR CM BACÃU
BUCUREªTI, COD 061303 Dr. Gabriela Rizea - jurnalist
Tel: 413.88.00, 413.88.03 DIN MUNICIPIUL BUCUREªTI Dragos Bradean - jurnalist Str. Spiru Haret
Fax: 413.77.50
Str. Avram Iancu nr.1, sector 2, Departamentul Avizari nr 2-4, CP: 600114
http//: www.cmr.ro Bacãu, Jud.: BACÃU
office@cmr.ro cod postal 024014, Bucuresti si acreditari
tel./fax : 310 21 26, 310 21 Coordonator Tel.: 0234581910
Preºedinte: Prof. Dr. Mircea Cintezã Fax: 0234581910
27, Prof. Dr. Calin Giurcaneanu
Secretar General: Prof. Dr. Vasile
315 32 21, 315 32 22 Director: Dr. Ion Oprea Preºedinte:
Astãrãstoae, coordonator al Dep.
acreditãri-avizãri, financiar-contabil cmb@cmb.ro Expert: Elena Antoaneta Stîngã
Vicepreºedinte: Dr. Marcela Vidican www.cmb.ro Dr. Catalin-Iulian Chiurciu Secretar:
Vicepreºedinte: Dr. Constantin Cârstea, Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu Referent: Iulia Ghitea Miftode Maria
coordonator al Dep. economico-social Presedinte Referent: Mariana Raduna Vicepreºedinþi:
ºi asigurãri sociale de sãnãtate Prof. Dr. Maria Dorobantu Adrian Cotârleþ
Vicepreºedinte: Dr. Gheorghe Borcean, Vicepresedinte CM ALBA Coneac George Ioan
coordonator al Dep. Jurisdicþie Prof. Dr. Vladimir Belis Str. Revolutiei nr. 23,CP: Costin Þintaru
Vicepresedinte 510310
Listã Reprezentanþi Prof. Dr. Calin Giurcaneanu
Alba Iulia, Jud.: ALBA CM BIHOR
în Consiliul Naþional Vicepresedinte
ALBA - George Haber Prof. Dr. Alexandru Ciocalteu Tel.: 0258833829 Calea Republicii nr. 35,
ARAD - Dorin Florin Begher Secretar Fax: 0258833829 CP: 410032
ARGES - Valentin Banica Reprezentanti in Consiliul colegiul.medicilor@alba.astral.ro Oradea, Jud.: BIHOR
BACAU - Milena Ionescu National al CMR cmr_alba@apulum.ro Tel.: 0259418654
BIHOR - Marius Bembea Prof. Dr. Sorin Oprescu Fax: 0259468045
Preºedinte:
BISTRITA - Ioan Danut Cocoi Prof. Dr. Ioanel Sinescu Gheorghe Vieru colmedbh@rdsor.ro
BOTOSANI - Vasile Isaila Prof. Dr. Alexandru Ciocalteu
BUCURESTI - Mircea Cinteza,
Secretar:Maria Olteanu www2.cmb.ro/colmedbh
Director Executiv: Vicepreºedinþi: Preºedinte:
Sorin Oprescu, Dr. Emanuil Stoicescu
Ionel Sinescu Dan Pahonþu Conf. Dumitru Mohan
Departamentul Profesional-
BRAILA - Liliana Elena Chitanu
Stiintific Flaviu Anghel Secretar:
BRASOV - Constantin Carstea Mircea Rãu Marius Bocaniciu
BUZAU - Karmencita Pricop Coordonator Prof.
Dr. Maria Dorobantu Vicepreºedinþi:
CALARASI - Doina Olteanu
Director de departament: CM ARAD Conf. Marius Bembea
CARAS-SEVERIN - Gheorghe Borcean
Dr. Raluca Vasilescu Str. Vasile Goldis nr. 3, Conf. Mircea Popescu
CLUJ - Marcela Vidican
CONSTANTA - Vlad Iustin Tica Expert Dr. Mircea Ciuca CP: 310090 Maria Cristea
COVASNA - Lucia Seres Departamentul Studii Arad, Jud.: ARAD
DAMBOVITA - Adrian Stefan si Strategii de Dezvoltare CM BISTRIÞA NÃSÃUD
Tel.: 0257211555
DOLJ - Mirela Profir Coordonator Profesor P-ta Petru Rares
Dr. Sorin Mircea Oprescu Fax: 0257211555
GALATI - Dumitru Cristea nr. 2 et.1,CP: 420036
GIURGIU - Gelu Popescu Guinea Centrul de Resurse si colmedar@inext.ro
colmedar@rdsar.ro Bistriþa, Jud.: BISTRIÞA
GORJ - Florin Mergea Comunicatii Internet NÃSÃUD
HARGHITA - Soos Szabo Klara Coordonator, webmaster: Preºedinte:
HUNEDOARA - Carmen Grindeanu Titus Ududec Tel.: 0263211679
Dr. Tiberiu Staniea Fax: 0263211679
IALOMITA - Nicolita Buiuc Secretar: Dr. Goran Gliºici
Expert medic: cmbistrita@clicknet.ro
IASI - Vasile Astarastoae Vicepreºedinþi:
Dr. Razvan Ioan Trascu Preºedinte: Corneliu Puiu
ILFOV - Minerva Ghinescu
MARAMURES - Ioan Antohi Administrator sistem: Marius Eugen Cãpãþînã
Secretar:
MEHEDINTI - Monica Mortun Ing. Razvan Jianu Ion ªerban Otilia Elena Tãnase
MURES - Beatrix Kovacs Departamentul Economico- Adrian Dãrãbanþiu Vicepreºedinþi:
NEAMT - Letitia Damoc Social, asigurari sociale
CM ARGEª Tiberiu Podani
OLT - Ion Viorel Radulescu de sanatate
Ioan Dãnuþ Cocoi
PRAHOVA - Zenaida Mocanu Coordonator: Profesor Str. Negru Voda nr. 53,
SATU MARE - Virgil Enatescu Dr. Sorin Mircea Oprescu Emil Ciurdãreanu
CP: 110069
SALAJ - Dan Medve Coltofeanu Director de departament:
SIBIU - Calin Remus Cipaian Dr. Radu Costea Piteºti, Jud.: ARGEª CM BOTOªANI
SUCEAVA - Draga Buimistriuc Departamentul Jurisdictie Tel.: 0248218317 B-dul Mihai Eminescu
TELEORMAN - Alice Zacheu profesionala si litigii Fax: 0248223675 nr. 76, CP: 710186
TIMIS - Florin Miclea cmedag@pitesti.ro
Coordonator Botoºani, Jud.: BOTOªANI
TULCEA - Emilia Stamate
Prof. Dr. Vladimir Belis colmedbc@yahoo.com Tel.: 0231515508
VASLUI - Mircea Zavate Director de departament:
VALCEA - Ana Marii Marinescu
www.pitesti.ro/colegiul_medicilor Fax: 0231515508
Dr. Liana Ples Preºedinte:
VRANCEA - Mugurel Andronache cmrbt@qualt.ro
Expert: Dr. Sorin Paun Valentin George Banica
Misterul Apararii Nationale
Expert: Dr. Carmen Preºedinte: Teodor Tãnase
Carmen Adella Sirbu Secretar: Secretar:
Ministerul Justitiei
Iordachescu
Referent: Dr. Roxana Novitchi Viorel Patrascu Romicã Coºovanu
Diana Caramelea Vicepreºedinþi:
Departamentul Imagine, Vicepreºedinþi:
Ministerul de Interne
Florin Bucovici relatii interne si internationale, Mariana Bosneag Mihail Hamburda
Ministerul Transporturilor birou de presa Dumitra Velcea Doru Culiceanu
Victoria Iacob Coordonator Profesor Liliana Angela Gagiu Anton Pârvu

29
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE

CM BRAªOV Preºedinte: Dr. Alexandra Cârã CM DOLJ CM HUNEDOARA


Secretar:
Str. Piata Sfatului Str. Corneliu Coposu Bd. Mihai Kogalniceanu,
Dr. Petricã Pociovãliºteanu
nr. 27,CP: 500025 nr. 107,CP: 200341 bloc F4 sc. 1 ap2,CP: 330013
Vicepreºedinþi:
Braºov, Jud.: BRAªOV Craiova, Jud.: DOLJ Deva, Jud.: HUNEDOARA
Dr. Cãtãlin Sava Petrencic
Tel.: 0268478636 Tel.: 0251418412 Tel.: 0254234259
Dr. Mihaela Nicoleta Tomescu
Fax: 0268478636 Fax: 0251418412 Fax: 0254234259
Dr. Vica Secãtureanu
office@brasov-colmed.ro cmdj@rdscv.ro cmhd@comser.ro
Preºedinte: C-tin Cârstea CM CLUJ colmedgl2001@yahoo.fr Preºedinte: Mircea Artean
Secretar: ªerban Stroescu Preºedinte: Doru Mihai Dobrescu Secretar: Al. Marin Negruþiu
Str. Clinicilor Nr. 8,CP: 400006
Vicepreºedinþi: Secretar: George Beþiu Vicepreºedinþi:
Cluj-Napoca, Jud.: CLUJ
Prof. Sorin Buzinschi Vicepreºedinþi: Gh. Vasile Basarab
Tel.: 0264192887
Octavian Hriscu Conf. Viorela Enãchescu Elisabeta Irimie
Fax: 0264192887
Prof. Iosif Samotã Valentin Bugeac Grigore Criºan
colmedcj@artelecom.net
Preºedinte: Prof. Mircea Bârsan Eduard Armeanu
CM BRÃILA CM IALOMIÞA
Secretar: Dr. Mihaela Beuran CM GALAÞI
Spit. Jud. poarta a II-a Str. Decebal nr. 1,CP: 920013
Vicepreºedinþi:
Sos Buzaului nr. 2 ,CP: 810325 ªos. Brãilei Nr. 177, CP: Slobozia, Jud.: IALOMIÞA
Prof. Radu Cãpâlneanu
Brãila, Jud.: BRÃILA 800578, Galati, Jud.: GALAÞI Tel.: 0243233304
Prof. Dr. Aurel Andercou
Tel.: 0239678776 Preºedinte: Conf. Dumitru Fax: 0243233304
Dr. Cornel Pop Cristea
Fax: 0239678776 office.ss@bialtrec.ro
cmbr@flex.ro CM CONSTANÞA Secretar: Gabriela Anton Preºedinte: Tudor Panturu
braicteh@flex.ro Vicepreºedinþi: Secretar: Doru Didita
Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 31, Conf. Nicolae Bacalbaºa
Preºedinte: Mariana Tarachiu Vicepreºedinþi:
Bl. L28 sc. D, ap 42, parter, Ginel Baciu, Mihai Polinschi
Secretar: Liliana Elena Chiþanu Doina Solomon
CP: 900162
Vicepreºedinþi: CM GIURGIU Cornel Dumitrescu
Constanþa, Jud.: CONSTANÞA
Dorina Tite, Florin Ioan Laurentiu Spireanu
Tel.: 0241510098 Sos. Bucuresti nr. 82,
Aurelia Galiþi
Fax: 0241510098 CP: 080307 CM IAªI
CM BUZÃU cmr_ct@yahoo.com Giurgiu, Jud.: GIURGIU Bd. Copou nr. 4, et. 3,
Preºedinte: Gabriela Dascãl Tel.: 0246219725
Str. G-ral Averescu nr. 2, CP: 700462
Secretar: Doina Lazãr Jinga Fax: 0246219725
CP: 120257 Iasi, Jud.: IAªI
Vicepreºedinþi: comedgr@xnet.ro/
Buzãu, Jud.: BUZÃU Tel.: 0232219998
Conf. Constantin Tica comedgr@pcnet.ro
Tel.: 0238718921 Fax: 0232219998
Conf. Adrian Creangã Preºedinte: Ladislau Pick
Fax: 0238406360 colegium@iasi.mednet.ro
Conf. Sorin Ruginã Secretar: Elisabeta Bene
colegiul_medicilor@ Preºedinte:
bz.softnet.ro CM COVASNA Vicepreºedinþi: Prof. Vasile Astãrãstoae
Preºedinte: Dr. Ioniþã Victor Petre Mihai, Gelu Guinea Secretar: Dan Doru Pletea
Str. Grigore Balan, nr. 1, Popescu, Felicia Maftei
Secretar: Vicepreºedinþi:
CP: 520019, Sfântul Gheorghe,
Dr. Bunea Doina Maria Prof. Gabriel Ungureanu
Jud.: COVASNA CM GORJ
Vicepreºedinþi: Tania Bernstein
Tel.: 0267311334
Dr. Albu Maria, Dr. Citrea Str. Progresului Anca Deleanu
Fax: 0267311334
Mircea. Dr. Enache Nicolae nr. 18,CP: 210218
cdoc@cosys.ro
Targu-Jiu, Jud.: GORJ CM ILFOV
CM CARAª-SEVERIN Preºedinte: Dr. Kerekes Jenõ
Tel.: 0253225103
Secretar: Dr. Mild Edit Str. Aviator Popisteanu nr. 6,
Str. Spitalului Nr. 36,CP: Fax: 0253225103 sector 1, CP: 012094
320076 Vicepreºedinþi:
Email: colegium@intergorj.ro Bucuresti, Jud.: ILFOV
Reºiþa, Jud.: CARAª-SEVERIN Dr. Albert István
Preºedinte: Dumitru Butulescu Tel.: 0212244596
Tel.: 0255221526 Dr. Kelemen András
Secretar: Elena ªomãnescu Fax: 0212242061
Fax: 0255212643 Dr. Ágoston István
Vicepreºedinþi: ferarugeorge@yahoo.com
cmcs@cs.ro CM DÂMBOVIÞA Valentin Ciungu Preºedinte:
spitalcb@cs.ro C-tin Pãlivan, Florin Mergea Georgeta Mihãilescu
Preºedinte: Gavril Soran Str. Nicolae Iorga
nr. 2, CP: 130061 CM HARGHITA Secretar: Simina Christea
Secretar: Gelu Mircea Cheregi Vicepreºedinþi:
Vicepreºedinþi: Targoviste, Jud.: DÂMBOVIÞA
Str. Harghita nr.6,CP: 530152 Roxana Badea
Daniel Popovici, Felicia Quint Tel.: 0245217747
Miercurea Ciuc, Ion Florescu
Iosif Secasan Fax: 0245217747 Jud.: HARGHITA
cjmdb@romwest.ro Doina Sima
Tel.: 0266171688
CM CÃLÃRAªI Preºedinte: Fax: 0266171688 CM MARAMUREª
Jean Popescu
Str. Eroilor Nr. 1,CP: 910071 office@cmhr.topnet.ro Str. Narciselor nr. 2,CP:
Secretar: Mihail Dumitrescu
Cãlãraºi, Jud.: CÃLÃRAªI Preºedinte: Levente Nagy 430084, Baia Mare,
Vicepreºedinþi:
Tel.: 0242313406 Secretar: Iosif Olvedi Jud.: MARAMUREª
Ion Dobândã
Fax: 0242313406 Vicepreºedinþi: Tel.: 0262218018
Ion Alexandru
colmed@c.med.lsv.cledu.ro Alexandru Fazakas, Istvan Fax: 0262218018
ªtefan Grapã Csaba Csedo, Zsuzsanna Marc
www.calarasi-colmed.ro colmed@conseco.ro

30
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE
Preºedinte: Augustin Bâlc Ploieºti, Jud.: PRAHOVA Preºedinte: Gh. Þeudan CM VÂLCEA
Secretar: Veronica Mandel Tel.: 0244513325 Secretar: Draga Buimistriuc
Str. Radu de la Afumati
Vicepreºedinþi: Fax: 0244513325 Vicepreºedinþi:
Bl. 51A sc A ap 3,CP: 240281
Dan Florescu, Gh. Daniel Pop office@prahova-colmed.ro Mirela Oniceanu, Sorin Hâncu
Râmnicu Valcea, Jud.: VÂLCEA
Vasile ªtefanca Web: www.prahova-colmed.ro Ioan Miheþiu
Preºedinte: Tel.: 0250747761
CM MEHEDINÞI Sanda Maria Boºovei CM TELEORMAN Fax: 0250747761
Secretar: Dorin Niculae colmedvl@ivex.ro
Bd. Mihai Viteazu nr. 21, Str. Dunarii nr. 51 bl. L3 sc.
Popescu Preºedinte:
Bl. A2, Sc. 7, Ap. 3,CP: B ap. 15,CP: 140009
Vicepreºedinþi: Adrian Pãtrulescu
220044, Drobeta Turnu Alexandria,
Severin, Jud.: MEHEDINÞI Zenaida Mocanu Secretar:
Jud.: TELEORMAN
George Brânzan
Tel.: 0252319724 Adrian Cãrãmidã Tel.: 0247315579
Vicepreºedinþi:
Fax: 0252319724 Simona Schnelbach Fax: 0247313918
C-tin Diaconu
cmr.mh@k.ro cmrtr@starnets.ro
Preºedinte: CM SATU MARE C-tin Dumitrescu
Preºedinte: Alice Zacheu
Tronea Carmen Mariana Ana Maria Marinescu
Str. Tudor Vladimirescu nr. 7, Secretar: Florea Predilã
Secretar: Mitra Simpãlean CP: 440037 Vicepreºedinþi: CM VASLUI
Vicepreºedinþi: Satu Mare, Jud.: SATU MARE Olimpia Creþu, Mariana
Str. Stefan cel Mare
Traºcã Emil, Marian Pop Tel.: 0261710456 Pãnculescu, Liviu Haita
nr. 233 ,CP: 730006
Gh. Frântu Fax: 0261710456
colmedsm@semis.ro CM TIMIª Vaslui, Jud.: VASLUI
CM MUREª Preºedinte: Grosz Gyula Str. Prof.Dr. Iosif Bulbuca
Tel.: 0235316626
Fax: 0235314632
Str. Gh. Marinescu Secretar: nr. 156,CP: 300723
Sava Toader Viorica sjuvs@easynet.ro
nr. 38, CP: 540141 Timiºoara, Jud.: TIMIª
Vicepreºedinþi: Preºedinte:
Târgu Mureº, Jud.: MUREª Tel.: 0256184806
Dan Mircea Zavate
Tel.: 0265217431 Ando Otto, Bidilean Nicolae Fax: 0256184806
Secretar:
Fax: 0265217431 Calin Bumbulut colegmed@mail.dnttm.ro Stoica Elena-Violeta
cjmm@orizont.net Preºedinte: Vicepreºedinþi:
CM SÃLAJ Prof. Doru Bordoº
Preºedinte: Vasile Bud Gabriela Rusu
Secretar: Str. Kossuth nr. 71, Secretar: Petru Boiborean
Grigorovici Gregor
Prof. Ioan Muntean CP: 450010 Vicepreºedinþi:
Mioara Dascau
Vicepreºedinþi: Zalãu, Jud.: SÃLAJ Prof. Milan Dressler
Bela Szabo, Conf. Sanda Tel.: 0260662444 Conf. Constantin Costea CM VRANCEA
Copotoiu, Angela Lazãr Gliga Fax: 0260662444 Prof. Aurel Mogoºeanu
Str. Cuza Voda
oroian@netcompsj.ro
CM NEAMÞ CM TULCEA nr. 50,CP: 620034
Preºedinte:
Liviu Oroian Focºani, Jud.: VRANCEA
Str. Traian nr. 1,CP: 610316 Str. Salciilor nr. 4,CP: 820048
Tel.: 0237238868
Piatra Neamþ, Jud.: NEAMÞ Secretar: Stefan Papp Tulcea, Jud.: TULCEA
Fax: 0237238868
Tel.: 0233236282 Vicepreºedinþi: Tel.: 0240513191
colegiulmedicilor@artelecom.net
Fax: 0233236282 Stefan Angelescu Fax: 0240513191
Preºedinte:
colegium@csc.ro Ioan Feder, Andrei Todea colegiu@mail.x3m.ro Maria Sapunaru
Preºedinte: Iosif Koszeghi Preºedinte: Emilia Stamate
CM SIBIU Secretar: Ana Bontas
Secretar: Valeriu Andrita Secretar: Dumitru Valcu Vicepreºedinþi:
Vicepreºedinþi: Str. Piata Mare Vicepreºedinþi: Florentin Bengus
Sorin Ciobanu, Romulus nr. 12, CP: 550163 Mihai Romila Elena Busila
Caranfil, Constantin Nanu Sibiu, Jud.: SIBIU Liliana Andrei Gh. Georgescu
Tel.: 0269213070 Constantin Ciureanu
CM OLT
Fax: 0269215238
Spitalul Judetean Slatina, cmrsibiu@mail.com
Str. Crisan 9-11,CP: 610316 Preºedinte: Prof. Ioan Baier
Slatina, Jud.: OLT Secretar: Loredana Piloff
Tel.: 0249431983 Vicepreºedinþi:
Fax: 0249413060 Dr. Doina Pãtruºel
colmedot@rdslink.ro Dr. Daniel Sora
Preºedinte: Cornel Moisã Dr. Calin Remus Cipaian
Secretar: Emilia Rãileanu
Vicepreºedinþi: CM SUCEAVA
Petru Grigore Str. 6 noiembrie nr. 28
Costache Marinache bl. S28 sc. A ap. 4,CP: 720189
Ion Viorel Rãdulescu Suceava, Jud.: SUCEAVA
Tel.: 0230522693
CM PRAHOVA
Fax: 0230522693
Str. Ana Ipatescu nr. 59, colegiulsuceava@xnet.ro
CP: 100337 www.homestead.com/cmr_sv

31
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE

COLEGIUL FARMACIªTILOR DIN ROMÂNIA

Str. Viitorului nr. 4, sector 2, Membri: 0740/612.002, 0245/213.004


Bucureºti, Cod postal: 020612 Farm. CÂLB LUCIA 0268/424.860 Preºedinte: Bâte Carmen
Tel.: 021 210 02 56 Farm. DUMITRESCU Preºedinte: Botezatu Maria Mihaela
office@colegfarm.ro ALECSANDRINA Farm. ELFA Farm. ELMAFARM
Farm. CONSTANTINOIU Str. Bucovina nr. 11, Calea Bucureºti, bl. U11,
PROFIRA
•BBIROUL EXECUTIV AL C.F.R.: Farm. ALEXANDRU ECATERINA cod 6800, BOTOªANI parter, cod 1100, CRAIOVA,
Preºedinte: Prof. Dr. Farm. Farm. SÂRBU ANA Tel./Fax: 0231/533.313, DOLJ
LUPULIASA DUMITRU Farm. PELENEAGRÃ ANA 0744/789.189 Tel./Fax: 0251/439.699,
Vicepreºedinþi Farm. BOªCU CORNELIA Preºedinte: Cazacu Maricica 0744/593.570,
Farm. Pr. POPESCU ELENA •CCOMISIA DE IMAGINE, Farm. IRIS 0251/435.954
Farm. Pr. STOICA FEVRONIA RELAÞII INTERNE ªI EXTERNE: Str. Cãlãraºi, bl. 11C, Preºedinte: Cãlin Elena
Farm. Pr. VULCIU AURELIA Preºedinte: Prof. Dr. Farm cod 6100, BRÃILA Farm. PARACELSUS
Secretar General: LUPULIASA DUMITRU Tel./Fax: 0239/619.721 Str. Sf. Spiridon nr. 1, GALAÞI
Farm. Pr. TOPALU IULIA Membri: Preºedinte: Constantinoiu Tel./Fax: 0236/465.304,
•COMISIA PROFESIONAL - Farm. Pr. POPESCU ELENA Profira 0744/700.251,
ªTIINÞIFICÃ ªI ÎNVÃÞÃMÂNT: Farm. Pr. STOICA FEVRONIA 0236/472.459
Facultatea de Farmacie
Preºedinte: Prof. Dr. Farm Farm. Pr. VULCIU AURELIA Preºedinte: Marcu Eugen
Farm. Pr. TOPALU IULIA Str. Traian Vuia nr. 6,
LUPULIASA DUMITRU Farm. REGAL
Colegiile Judeþene sector 2 - BUCUREªTI
Membri: Str. Policlinicii nr.7-8, GIURGIU
Farm. UIVAROªI IOAN ale Farmaciºtilor Tel/Fax: 021/317.13.44
Preºedinte: Lupuliasa Dumitru Tel./Fax:0246/211.992,
Farm. RASDEACONU AURELIA Farm. AL FARCO
Farm. STREIT GABRIELA Str. Vasile Goldiº nr. 40, Farm. JENI PHARM 0721/251.326
Farm. MARCU EUGEN ALBA IULIA Str. Ana Ipãtescu nr. 2, BUZÃU Preºedinte: Pãun Elena
•COMISIA Tel./Fax: 0258/817.953 Tel / Fax: 0238/712.977 Farm. IMEDICA
ACREDITÃRI - AVIZÃRI: 0258/820.788, Preºedinte: Simache Jeni Str. 1 Decembrie 1918,
Preºedinte: Farm. POPESCU 0744/549.706 bl. D5, parter, cod: 1400
Farm. REFARM
ELENA Preºedinte: Bâcu Clara TG. JIU, JUD. GORJ
Str. I. L. Caragiale nr. 5, REªIÞA
Membri: Farm. GROZESCU Tel./Fax: 0253/225.112,
Str. ªtefan Cicio Pop nr.16, JUD. CARAª SEVERIN
Farm. CÃLIN ELENA 0726/146.536
cod 2900 - ARAD Tel./Fax: 0255/210.197,
Farm. VÂLCU SAMOIL Preºedinte: Dumitrescu Ileana
Farm. CEL MARE LUCIA Tel. / Fax: 0257/280.644, 0744/200.978
0722/255.052 Preºedinte: Boºcu Cornelia Alecsandrina
Farm. IONAªCU STELA
Preºedinte: Barbu Daniela Farm. FLORA SC CALENDULA SRL
•COMISIA DE JURISDICÞIE
Farm. MONA Str. Dobrogei nr.37, CÃLÃRAªI Str. M. Sadoveanu nr. 38,
PROFESIONALÃ ªI LITIGII:
Str. Crinului nr.15, cod 0300, Tel./Fax: 0242/314.286, cod 4100, MIERCUREA CIUC
Preºedinte: Farm. VULCIU
AURELIA PITEªTI – JUD. ARGEª JUD. HARGHITA
Tel. / Fax: 0248/216.333, 0723/887.970
Membri: Preºedinte: Gheorghe Florica Tel./Fax: 0266/311.329,
0248/221.481, 0266/371.491
Farm. IACOB SPERANÞA 0248/251.650, •CCOLEGIUL
Farm. CÃRÃUª CONSTANTIN 0722/303.591, FARMACIªTILOR CLUJ Preºedinte: Vuap Sofia Rozalia
Farm. HAMZA EUGENIA 0744/379.450 Str. Pasteur nr. 4, cod 3400, Depozit REMEDIA
Farm. BARBU DANIELA Preºedinte: Burnei Ion Str. Dorobanti nr. 43, cod
Farm. CICIOC SIMONA CLUJ NAPOCA
Farm. CELAFARM Tel./Fax: 0744/777.840, 2700, DEVA, jud. Hunedoara
Farm. VASILE IONEL Tel./Fax: 0254/226.197,
•CCOMISIA ADMINISTRATIV Str. Aprodu Purice nr.7, 0740/017.943,
cod 5500, BACÃU 0264/435.186, 0745/547.753
FINANCIARÃ ªI CONTABILÃ:
Tel. / Fax: 0234/122.944, 0264/595.255 Preºedinte: Cãrãuº Constantin
Preºedinte:
0234/520.787 Preºedinte: Iacob Speranþa SC FARMADEP SRL
Farm. TOPALU IULIA
Membri: Preºedinte: Cel Mare Lucia Farm. HYPOCRAT Str. Lacului nr. 2 A, cod 8400
Farm. MITREA LUMINIÞA •CCOLEGIUL B-dul 1 Mai nr. 84, SLOBOZIA, IALOMIÞA
Farm. COCRIª DOINIÞA - NELA FARMACIªTILOR BIHOR cod 8700, CONSTANÞA Tel./Fax: 0243/211.173,
Farm. CAZACU MARICICA Str. Republicii nr. 26 Tel./Fax: 0241/517.499 0722/670.808
Farm. ROªCA FELICIA ORADEA, BIHOR Preºedinte: Mitrea Luminiþa Preºedinte: Alexandru
•CCOMISIA DE STUDII ªI Tel./Fax: 0259/430.820, •CCOLEGIUL Ecaterina
STRATEGII DE DEZVOLTARE: 0259/418.018, FARMACIªTILOR COVASNA SC SANOFARM SRL
Preºedinte: Farm. COVACS 0722/465.933 B-dul 1 Decembrie 1918, Aleea Sadoveanu nr. 4A,
SANDOR Preºedinte: Hamza Eugenia bl. A1, parter, cod 6600,
bl.18, cod 4000,
Membri: Farm. HYGEEA SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA IAªI Tel./Fax: 0232/320.023,
Farm. BOTEZATU MARIA B-dul Independenþei nr. 1, Tel./Fax: 0267/324.903, 0722/648.245
Farm. VUAP ROZALIA Preºedinte: Streit Gabriela
Farm. VAS IUSTINA cod 4400, BISTRIÞA 0744/361.285,
Farm. ILIEªI ECATERINA Tel. Fax: 0263/233.908, 0267/322.459 COLEGIUL
0745/157.311 Preºedinte: Kovacs Sandor FARMACIªTILOR ILFOV
•CCOMISIA ECONOMICO -
SOCIALÃ ÎN RELAÞIA CU CASA Preºedinte: Vasile Ionel Farm. BELLADONA Str. Studioului nr. 12 bis, bl.34,
NAÞIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SC FITOFARM SRL B-dul Independenþei, bl. H3, ap.1, BUFTEA, JUD. ILFOV
SÃNÃTATE: B-dul Griviþei nr. 105, cod 0200, TÂRGOVIªTE, Tel./Fax: 021/225.58.83,
Preºedinte: Farm. STOICA bl. 8, sc. A, ap.2, BRAªOV DÂMBOVIÞA 0740/043.303
FEVRONIA Tel./Fax:0268/419.205, Tel./Fax: 0245/613.829, Preºedinte: Cosma Georgeta

32
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE
INSTITUTUL DE SÃNÃTATE PUBLICÃ BUCUREªTI

Str. Dr. Leonte nr. 1-3, E-mail: cmilu@ispb.ro national de alerta precoce si IN. de Sanatate Publica
sector 5, cod 076256 Telefon: 314.19.71 raspuns rapid in domeniul Sectia de Sanatate Publicã
Bucureºti Doina Obreja - Biolog bolilor transmsibile; ºi Management
Tel. centralã: 021 3183620 E-mail: doina.obreja@ispb.ro • asigura direct si prin inter- • Compartimentul
Fax: 021 312.34.26 Alina Dumitrescu - Fizician mediul retelei de supraveg- Epidemiologie Boli
http://www.ispb.ro, here si control al bolilor Netransmisibile
E-mail: dozimetrie@ispb.ro transmisibile interventia rapi-
directie@ispb.ro Raluca Gheorghe - Fizician • Compartimentul
da in cazul aparitiei unor epi- Management Programme de
Director: Dr. Sorin Popovici E-mail: rgheorghe@ispb.ro demii sau evenimente care Sanatate
Cristina May - Medic pot favoriza dezvoltarea Sectia de Sãnãtate în Relaþie
Serviciul de Resurse E-mail: cristina.may@ispb.ro acestora; cu Mediul
Umane, Normare, Organizare, Compartimentul de • gestioneaza sistemul infor-
Salarizare ºi Juridic • Laboratorul Chimia Mediului
Management al Calitatii mational in comunicarea bo- si Alimentului
Biroul de Salarizare Compartimentul Igiena lilor transmsibile. </TD< tr>
• Laboratorul Microbiologie
Tel. :3183605 Radiatiilor - Compartimentul de Supra- Mediu si Aliment
Serviciul Financiar Centrul National de veghere si Raspuns Rapid
• Compartimentul Sanatate in
Contabilitate Supraveghere ºi Control al - Compartimentul Formare Relatie cu Mediul
Biroul Financiar Bolilor Transmisibile Profesionala, Studii, Proiecte
si Programe Boli • Compartimentul Sanatate in
Biroul Contabilitate Centrul pentru Prevenirea si Relatie cu Alimentul
Controlul Bolilor Transmisibile Transmisibile
Biroul de Aprovizionare, Tehnic • Laborator Toxicologie
si Administrativ are in principal urmatoarele - Compartimentul Comunicare
atributii: si Gestiune a Informatiei • Laborator Combatere Vectori
Depozit Chimicale si Reactivi si regim Pesticide
• coordoneaza din punct de - Compartimentul Regional
Compartimentul Juridic Secþia de Medicina Muncii
vedere metodologic si opera- de Supraveghere
Compartimentul Audit Intern Boli Transmisibile • Laboratorul de
tiv reteaua nationala de
Compartimentul de Igiena supraveghere si control al Centrul Naþional de IEC Toxicopatologie Profesionalã
Radiaþiilor Ionizante bolilor transmisibile; în Sãnãtate • Compartimentul de Patologie
Director de proiect • fundamenteaza, supraveg- • Compartimentul de Profesionalã
Fizician Dr. Constantin Milu heaza si evalueaza progra- Promovare a Stilului de Viata • Compartimentul de
Sef Laborator Compartiment mul national de imunizari; Sanatos Radiopatologie Profesionalã
Igiena Radiatiilor • coordoneaza sistemul • Compartimentul Informare • CNCMI Boli Profesionale

INSTITUTUL DE SÃNÃTATE PUBLICA “PROF. DR. LEONIDA GEORGESCU”

Bd.Dr.Victor Babes nr. 16-18, Girjoaba Valeria, Prof. Dr. Moldovan Roxana, Dr. Malczyk Mariana –
Timisoara Cod Postal 300595 asistent cercetare medic primar microbiolog, medic specialist epidemiologie
Telefon: 0256 492101 Iancu Valentina, Doctor in medicina Dr. Milos Ion-Petru –
Fax: 0256 492101 asistent medical principal Chim. Perta Doina, medic specialist sanatate pub-
Director: Conf. Dr. Emilian Compartiment Diagnostic cercetator ºtiinþific II lica si management
Damian Popovici, Medical Preventiv Biol. Stanoiev Jivomir, Chim. Principal Oros Carmen -
Medic primar epidemiolog Sef compartiment: biolog cercetator stiintific III
Dr. Claici Camelia, Ing. Mareº Teodora, Ing.chim. Sirb Liliana
Sef disciplina Epidemiologie, medic primar epidemiolog,
U.M.F. „Victor Babes“ Timisoara inginer specialist gr. I Chim. Fieraru Maria
Doctor în medicina Albu Ilinca, Asist. Andone Cornelia –
popovici.emilian@ispt.ro Email: claici.camelia@ispt.ro asistent medical principal asistent medical principal
Conf. Dr. Liker Monica, Blaj Horensia, Toarta Felicia –
SECTIA EPIDEMIOLOGIE medic primar laborator clinic, asistent medical principal asistent cercetare I
Sef Sectie: Doctor in medicina Hora Paraschiva,
Dr. Chicin Gratiana, Igiena Radiatiilor
Dr. Abdulachim Reihan, asistent medical principal Dr. Mihaela Noditi,
medic primar epidemiolog, medic primar anatomo-patolog
Doctor în medicina Orosfoian Doru, doctor în stiinþe medicale,
Dr. Siska Ioana, asistent medical principal medic primar Igiena Mediului
chicin.gratiana@ispt.ro medic primar explorari Tiriteu Lia, asistent cercetare Dr. Laszlo Toro, fizician, CPII,
Compartiment Epidemiologie, functionale, Doctor in medicina
Sef compartiment: Miklos Elisabeta, expert acreditat CNCAN
Ing. Vlad Rodica, asistent cercetare Ing. Mihaela Bragea,
Dr. Bot Ella, medic primar inginer I A chimist
epidemiolog IGIENA MEDIULUI, chimist, CP III, doctorand
Ing. Baltaceanu Octavia, Ing. Codruta Grigorescu,
Email: bot.ella@ispt.ro inginer chimist ALIMENTATIEI
Dr. Dan Negrea, SI COLECTIVITATILOR chimist, cerc. stiintific
Potcovaru Monica, Biol. Liane Draghia
medic primar epidemiolog, asistent medical principal Sef Sectie: Dr. Ioana-Rodica
Doctor în medicina Lupsa, MD PhD Asist. Pric. Maria Birovescu,
Laborator Microbiologie asistent laborator
Dr. Berinde Ana-Maria, Sef Laborator: Medicina Muncii si Familiei
medic primar epidemiolog Dr. Brehar Cioflec Dana, Dr. Rosca Stefania – •Comisia de evaluare
Dr. Stochin Nicoleta, medic primar laborator clinic, sef sectie, medic primar, laboratoare apa potabila
medic specialist epidemiolog Doctor in medicina Cercetator stiintific I Presedinte: Chim. Rodica VLAD
Ing. Popescu Cristian, Email: cioflec.dana@ispt.ro Dr. Calciu Mihaela – medic Loctiitor:
cercetator specialist medicina muncii Ing. Chim. Gabriela BRINZEI

33
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE

Membrii: Loctiitor: Timisoara 120XXXXX


Chim. Constantin NENIU Ing. Chim. Gabriela BRINZEI Cod postal 300226 Banca: Trezoreria
Ing. Chim. Camelia LUNGU Telefon: 0256 492101 Municipiului Timisoara
Ing. Chim. Gabriela BRINZEI Sediul comisiei: Fax: 0256 492101 Persoana de contact:
Ing. Chim. Zora MARIN Institutul de Sanatate Publica www.ispt.ro Dr. Ileana
Farm. Gabriela PAPOE „Prof. Dr. Leonida Georgescu“ Cod fiscal: 4250778 FAZAKAS-TODEA
Secretar: Timisoara Cont bancar (in lei): Etaj I, Cam. 57A
Dr. Ileana FAZAKAS-TODEA B-dul Victor Babes 18 RO80 TREZ 6212 3580 Tel: 0256 492101/int. 25

INSTITUTUL DE SÃNÃTATE PUBLICÃ “PROF. DR. IULIU MOLDOVAN”

Str. Louis Pasteur Nr. 6, promovare a sanatatii Sef de Compartiment: Sef compartiment -
Cod Postal 400349 Cluj- Sef compartiment - Dr. Edit Vartic Dr. Didi Surcel
Napoca, Dr. Rodica Radu Laborator de Igiena Laboratorul de Toxicologie
Romania Compartimentul Supraveghere Alimentatiei si Nutritiei Sef compartiment -
Tel.: 0264 594252 epidemiologica si controlul Sef de laborator - Chim. Aurel Mocan
Fax: 0264 593112, bolilor Dr. Mariana Vlad Laborator de Igiena
Sef compartiment - Laborator de Igiena Copilului radiatiilor ionizante
0264 599891
Dr. Molnar B. Geza si Adolescentului
ispcj@ispcj.ro Sef compartiment -
Laborator diagnostic Sef de laborator - Dr. Rita Burkhardt
http://www.ispcj.ro de microbiologie medicala Dr. Ileana Mirestean
Director: SECTIE ECONOMIC
Sef compartiment - Laborator de Evaluare
Prof. Dr. Ioan Stelian Bocsan a Riscurilor Comunitare ADMINISTRATIV
Dr. Stefan Maximencu
Sef de laborator - Dr.Daniela Sef sectie:
SECTIA DE MEDICINA
SECTIA DE EPIDEMIOLOGIE MEDIULUI SI A Moga Economist Aurica Damian
SI SANATATE PUBLICA COLECTIVITATILOR Sectia de Medicina Muncii Sef birou RUNOS
Sef de sectie: Sef de sectie: Dr. Mariana Vlad Sef de sectie: Dr. Didi Surcel Economist Rodica Mancas
Dr. Molnar B. Geza Compartimentul de Igiena a Compartimentul Medicina Sef birou contabil - financiar
Compartimentul de evaluare si Mediului muncii Economist Agi Katalin Szilagyi

ªCOALA NAÞIONALÃ DE SÃNÃTATE PUBLICÃ ªI MANAGEMENT SANITAR (SNSPMS)

SNSPMS are o tradiþie de coop- •Cursuri de management spi-


erare si consultanþã cu talicesc (pentru managerii de
Ministerul Sanatatii Publice ºi spital, pentru directorii eco-
Casa Naþionalã de Asigurãri de nomici ºi financiar contabili,
Sãnãtate, fiind o permanenta pentru directorii de îngrijiri ºi
sursã de expertizã, analize ºi asistenþi ºefi)
recomandãri pentru decidenti. •Cursuri de Atestat în manage-
Contact: Str. Vaselor nr. 31, ªI EVALUARE A SERVICIILOR •Misiune-viziune mentul serviciilor de sãnãtate
sect. 2 Bucureºti, 021253 DE SÃNÃTATE (DRG) Viziunea noastrã este sã con- •Cursuri pentru managerii ser-
Telefon: 021.252.35.51/ Director: Ing. Marian LUPAN tribuim la crearea unui sistem viciilor de ambulanþã
021.252.80.22 e-mail: mlupan@snspms.ro de sanatate în care fiecare judeþene ºi a municipiului
Fax: 021.252.30.14 CENTRUL NAÞIONAL DE cetãþean sã aibã acces la îngri- Bucureºti
office@snspms.ro PROMOVARE A SÃNÃTÃÞII jiri medicale de calitate în •Cursuri pentru managemen-
www.snspms.ro, www.drg.ro Director: Dr. Daniela VÂLCEANU funcþie de nevoile specifice. tul cabinetului medical
e-mail: dvalceanu@snspms.ro •Valori •Cursuri tematice de scurtã
DIRECTOR GENERAL COMPARTIMENTUL RELAÞII -Profesionalism duratã (Comunicare, Mana-
Prof. Univ. Dr. Petru ARMEAN PUBLICE ªI MASS-MEDIA -Comunicare gementul proiectelor etc)
armeanp@snspms.ro Jurnalist: Mariana NEGOIÞÃ -Inovare Activitãþi de cercetare ºtiinþi-
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT e-mail: mnegoita@snspms.ro -Integritate ficã ºi consultanþã în domeniul
Dr. Carmen ANGHELUÞÃ •Domenii principale sãnãtãþii publice
de activitate •Analiza activitãþii spitalelor ºi
cangheluta@snspms.ro ªCOALA NAÞIONALÃ DE
SÃNÃTATE PUBLICÃ ªI MANA- -formare postuniversitarã în evaluarea raportului cost-efi-
CENTRU DE FORMARE ÎN sãnãtate publicã ºi man-
GEMENT SANITAR (SNSPMS) cienþã
DOMENIUL SÃNÃTÃÞII agement sanitar
PUBLICE, ADMINISTRAÞIEI ªI are o lungã tradiþie de formare •Studii cu privire la nevoile în
MANAGEMENTULUI SANITAR ºi cercetare în domeniul sãnã- -cercetare în domeniul sãnãtate, cresterea accesului
tãþii publice ºi a managemen- sãnãtãþii publice ºi al ser- la servicii, cresterea cost-efi-
Director: Dr. Mona MOLDOVAN viciilor de sãnãtate
tului sanitar, începând din cientei serviciilor, influenta
mmoldovan@snspms.ro -asistenþã tehnicã atât pen- factorilor de risc asupra
1992, când a fost înfiinþatã în
CENTRUL DE MANAGEMENT AL cadrul programului finanþat de tru instituþii româneºti, cât sanatatii, etc.
SERVICIILOR DE SÃNÃTATE Banca Mondialã. Actuala denu- ºi strãine, în ceea ce •Evaluarea calitãþii serviciilor
Director: Constanþa Mihãescu mire dateazã din 2006, când a priveºte reforma serviciilor medicale, inclusiv investi-
PINÞIA fost reorganizat Institutul de sãnãtate garea satisfacþiei pacienþilor
cmpintia@snspms.ro Naþional de Cercetare-Dez- Servicii oferite ºi a furnizorilor de servicii
CENTRUL DE CERCETARE voltare în Sãnãtate (INCDS). Activitãþi de formare medicale;

34
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE
Activitãþi tehnice – DRG •Analiza solicitãrilor privind •Campanii de informare, edu- •Asistenþã tehnicã ºi formare
(Diagnosis Related Groups) adãugarea de module noi in care, comunicare (IEC) în în dezvoltarea serviciilor inte-
•Colectarea datelor clinice la aplicaþia DRG Naþional 2008, domeniul sãnãtãþii grate de asistenþã medicalã
facilitarea colectãrii datelor, comunitarã.
nivel de pacient din spitalele •Promovarea sãnãtãþii prin
analizã si raportare cãtre alte
din România instituþii activitãþi de instruire Organizare de evenimente
•Asistenþã tehnicã Activitãþi de promovare a •Promovarea responsabilitãþii •Simpozioane medicale
•Analiza solicitãrilor spitalelor sãnãtãþii sociale pentru sãnãtate •Conferinþe de presã

AGENTIA NAÞIONALÃ A MEDICAMENTULUI (ANM)

Str. Av. Sanatescu nr. 48, personalul medico-sanitar a ac- -stabilirea modului de elibe- Medicamentului (European
sector 1, 011478 Bucuresti cesului la informatii utile si co- rare a medicamentelor de uz Medicines Agency = EMEA)
Telefoane: 021 317.11.00; 021 recte privind medicamentele cu uman (pe prescriptie -Comisia Europeana
317.11.01; 021 317.11.02; drept de circulatie in Romania ; medicala sau fara prescrip- -Consiliul European
021 317.11.04; 021 316.10.79 - asigurarea eficacitatii si efi- tie medicala) -Consiliul Europei
Fax: 021 316 37 94 cientei administrative a institu- -elaborarea si editarea anu-
tiei si transparentei practicilor -Directoratul European pentru
www.anm.ro ala a Nomenclatorului Calitatea Medicamentului
si procedurilor utilizate. medicamentelor de uz uman
Atributii (European Directorate for the
PRESEDINTE -elaborarea Farmacopeei Quality of Medicines =EDQM)
Agentia Nationala a Medica- Romane
Farmacist Primar Magdalena mentului este autoritatea com- -Comisia Farmacopeei
Badulescu Structura organizatorica Europene
petenta in domeniul medica-
magdalena.badulescu@anm.ro Agentia Nationala a -Reteaua Laboratorelor
mentului de uz uman si are
VICEPRESEDINTE Medicamentului are in struc- Oficiale de Control al
urmatoarele atributii legale:
Farmacist Primar Rodica tura urmatoarele subunitati Medicamentului (Official
-autorizarea de punere pe functionale:
Badescu piata a medicamentelor de Medicines Control
(rodica.badescu@anm.ro) uz uman -Departamentul evaluare-auto- Laboratories = OMCL)
OFITER DE PRESA rizare -Schema de Cooperare in do-
-aprobarea variatiilor la
Farmacist primar Daniela autorizatia de punere pe -Departamentul de control meniul Inspectiilor Farma-
Enache piata pentru medicamentele materii prime si produse finite ceutice (Pharmaceutical Ins-
(daniela.enache@anm.ro) de uz uman -Departamentul de evaluare si pection Co-operation Scheme)
-inspectia pentru buna practi- control produse biologice -Organismul intitulat “Sefii
ca de fabricatie, inspectia -Departamentul inspectie far- Agentiilor Medicamenului”
Misiune
pentru buna practica in maceutica -Organizatia Mondiala a
Agentia Nationala a
studiul clinic, inspectia pen- -Departamentul integrare euro- Sanatatii (OMS)
Medicamentului contribuie la
protejarea si promovarea tru buna practica de labora- peana, farmacopee, juridic, -Centrul colaborativ OMS
sanatatii publice prin: tor, inspectia pentru buna legislatie pentru supravegherea reacti-
- evaluarea la cel mai inalt practica de laborator -Departamentul administratie ilor adverse
nivel de competenta stiintifica analitic, inspectia de farma- generala si patrimoniu
a documentatiei de autorizare covigilenta -Departamentul economic CENTRUL DE STATISTICÃ
in vederea punerii pe piata a -autorizarea studiilor clinice -Departamentul resurse umane
unor medicamente de buna care se efectueaza cu SANITARÃ ªI
medicamente de uz uman -Serviciul de prevenire si pro-
calitate, sigure si eficace ; tectie in domeniul securitatii si DOCUMENTARE MEDICALÃ
- supravegherea sigurantei -activitatea de farmacovigi-
sanatatii in munca Str. George Vraca, nr. 9, sect. 1,
medicamentelor aflate in cir- lenta pentru medicamente
de uz uman -Biroul audit intern cod 010146, Bucureºti
cuitul terapeutic prin activi-
tatea de inspectie si farma- -aprobarea materialelor -Biroul asigurarea calitatii Telefon centralã:
covigilenta; publicitare pentru medica- Parteneri internationali 021.313.8964
- asigurarea pentru pacienti si mentele de uz uman -Agentia Europeana a Director: Dan Ursuleanu

SOCIETATEA NAÞIONALÃ DE CRUCE ROªIE DIN ROMÂNIA

Str. Biserica Amzei nr. 29, Dezastre PR & Fundraising


Sect. 1 Bucureºti, Telefon: 021 3170559 int. 154 Telefon: 021 3170559 int. 104
cod 010393 Logisticã Economic
Telefon: 021 3170559; Telefon: 021 3170559 int. 146 Telefon: 021 3170559 int. 155
Telefon Alternativ: Relaþii Internaþionale Informare Organizare
021 3176006 Telefon: 021 3170559 int. 137 Telefon: 021 3170559 int. 143
Telefon secretariat 3175053 Tineret, Proiecte, Programe Cãutari Persoane
Connex: 0726/194795; Telefon: 021 3170559 int. 119 Telefon: 021 3170559 int. 137
Orange: 0741/035501 Sãnãtate Program Prevenire Dezastre
Fax 3128452 Telefon: 021 3170559 int. 122 Telefon: 021 3170559 int. 150
crr@crucearosie.ro Social Program Trafic Persoane
www.crucearosie.ro Telefon: 021 3170559 int. 143 Telefon: 021 3170559 int. 137

35
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE

ACADEMIA DE ªTIINÞE MEDICALE

Sos. Stefan cel Mare, nr. 19- Preºedinte: Acad. Prof. Dr. •Secþia de cercetãri clinice •Secþia de medicinã
21, sector 2, Bucureºti, LAURENÞIU POPESCU ºi medicinã internã comparatã
cod 020125 SECTII ªTIINÞIFICE •Secþia de chirurgie clinicã •Secþia de
Secretariat general ALE ACADEMIEI ºi experimentalã medicinã dentarã
Tel/fax: (+4) 021 3115380, DE ªTIINÞE MEDICALE •Secþia de pediatrie •Secþia de cercetãri
3115381, 3115382 ºi dezvoltarea copilului farmaceutice
e-mail: adsm@adsm.ro, •Secþia de cercetãri •Secþia de medicinã preven- •Secþia de tehnologia
contabilitate@adsm.ro biomedicale tivã ºi sãnãtate publicã investigaþiilor paraclinice

UNIVERSITÃÞI DE MEDICINÃ ªI FARMACIE

UNIVERSITATEA Prof. Univ. Dr. Haþieganu Elena Telefon: 0256/220484; aserbanescu@umfcluj.ro


ºef de catedr? IV 0256/204400, interior 459 Prodecan
OVIDIUS CONSTANÞA Prof. Univ. Dr. ªtefãnescu Fax: 0256/220484 Conf. dr. Radu Septimiu
b-dul Mamaia nr. 124, Eufemia ºef de catedrã V Email: decanat_mg@umft.ro Campeanu
Constanta, 8700 rcampian@email.com
UNIVERSITATEA Secretar stiintific
UNIVERSITATEA DE
DE MEDICINÃ Conf. dr. Lucia Hurubeanu
FACULTATEA MEDICINÃ ªI FARMACIE hurubeanulucia@yahoo.com
ªI FARMACIE TÂRGU MUREª
DE MEDICINÃ GENERALÃ IULIU HAÞIEGANU, Secretariatul facultatii
Gh. Marinescu, 38, Târgu
Aurelia Popovici - secretar sef
Str. Ion Voda nr. 58 Mureº, Mureº, 540000, CLUJ-NAPOCA Elena Pop - secretar facultate
Telefon 0241 672899 ROMANIA
Str. Emil Isac Nr. 13, 400023, Gheonea Ligia - referent
Decan Prof. Univ. Dr. Petru telefon: +40-265-21 55 51;
Cluj Napoca, Romania
Bordei fax: + 40-265-21 04 07
Telefon: 00.40.264 - 406840, UNIVERSITATEA
Prodecan Rector:
Prof. Dr. Constantin Copotoiu 00.40.264 - 406841
Prof. Univ. Dr. Bordeianu Ion DE MEDICINÃ ªI FARMACIE
rectorat@umftgm.ro Fax: 0040-264-597257
Prodecan
Conf. Univ. Dr. Tica Vlad decanat_mg@umfcluj.ro GR. T. POPA IAªI
Prorector didactic:
Secretar StiintificProf. Univ. Dr. Prof. Dr. Nagy Ors RECTOR Adresa: Str.Universitatii nr. 16
Ceamitru Nicolae prorectoratd@umftgm.ro Prof. dr. Marius Traian Bojita 700115 Iasi, Romania
Director Colegiu Prorector ºtiinþific: SECRETAR SEF - Mihai Gudea Centrala UMF: 0232/26.77.98
Conf. Univ. Dr. Rugina Sorin Conf . Dr. Klara Brânzaniuc SEF CABINET- Andreea Toncean si 0232/26.78.01
Administrator - Sef prorectorats@umftgm.ro Rectorat: 0232/21.41.46
S.L. Dr. Voinea Felix Cancelar: FACULTATEA 0232/21.35.93
Prof . Dr. Ioan Nicolaescu si 0232/21.18.20
cancelar@umftgm.ro DE MEDICINÃ GENERALÃ
FACULTATEA Programe europene:
Decan Medicinã Generalã: Telefon: 0040-264-406831, 0232/26.46.70
DE MEDICINÃ DENTARÃ Conf. Dr. Virgil Gliga 0040-264-597256 Rectorat: rectorat@umfiasi.ro
ªI FARMACIE decanatmg@umftgm.ro Fax: 0040-264-597257
Decan Medicinã Dentarã: decanat_mg@umfcluj.ro
Str. Ilarie Voronca nr. 7 RECTOR: Prof. Univ.
Prof. Dr. Sorin Popºor DECAN
Telefon 0241 545697 Dr. Cristian Dragomir
decanatstoma@umftgm.ro Prof. dr. Nicolae Miu
Prof. Univ. Dr. Amariei Corneliu Secretar stiintific:
Decan Farmacie: PRODECANI
- Decan Prof. Univ. Dr. Mircea Covic
Prof . Dr. Maria T. Dogaru
Prof. Univ. Dr. Þarãlungã Prof. dr. Nicolae Costin Birou Senat:
decanatfarma@umftgm.ro Prof. dr. Cristian Dragomir
Gheorghe - Prodecan Conf. dr. Sorin Dudea
Prof. Univ. Dr. Drãghici Conf. dr. Stefan Florian Prof. dr. Gheoprghe Petrescu -
Gheorghe - Prodecan UNIVERSITATEA DE SECRETAR STIINTIFIC Prorector cu probleme didactice
Prof. Univ. Prof. dr. Ursula Stanescu -
MEDICINÃ ªI FARMACIE Prof. dr. Ana Nadia Schmidt Prorector cu probleme de
Dr. Bratu Mihaela- Mirela REPREZENTANT STUDENTI
VICTOR BABES TIMIªOARA cercetare.
Conf. Univ. Dr. ADMINISTRATOR SEF
Negreanu-Pârjol Ticuþa Prof. dr. Gabriel Ungureanu -
Piata Eftimie Murgu Ing. Birau Nicolae Prorector cu probleme
S.L. Drd. Bucur Laura - Nr. 2, Timisoara, Romania de invatamant
Secretar ºtiinþific pe Facultate Telefon: 300041 postuniversitar
S.L. Drd. ªtefãnescu Corina - FACULTATEA
Cabinetul Rectorului Conf.dr. Dragos Negru -
Responsabil Compartiment Telefon: 0256/293389 DE MEDICINÃ DENTARÃ Prorector cu probleme
Calitate economico-financiare si
Fax: 0256/490626 Telefon : 0040 260 406044,
Conf. Univ. Dr. Roman probleme sociale studentesti
Constantina - ªef catedrã I Email: rectorat@umft.ro 0040 264 597256
Secretar Sef Universitate Prof. dr. Florin Topoliceanu -
Prof. Univ. Dr. Ungureanu Luiza Fax : 0040 264 597257; Prorector cu strategia
ªef de catedrã II Telefon: 0256/204117 0040 264 590271 de dezvoltare academica
Conf. Univ. Dr. Zaharia Fax: 0256/204117 decanat_stoma@umfcluj.ro Prof. dr. George Ioan Pandele -
Agripina Secretariat Facultatea de Decan Prorector cu relatii
ºef de catedrã III Medicinã Conf. dr. Alin Serbanescu Internationale

36
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE
FACULTATEA DE FARMACIE Decan: Conf. dr. Dan Zaharia Pediatrie - Institutul Cl. Fundeni Inst. de Boli
dan.zaharia@bioinginerie.ro Prorector Infectioase Prof. Dr. Matei Bals
Tel: 0232 267746, 0232 Prof. Univ. Coculescu Mihail
Prodecan:
267801 (267623)/117 Prof. dr. fiz. Octavian Baltag Endocrinologie - FACULTATEA DE MEDICINÃ
secretariat_farmacie@umfiasi.ro octavian.baltag@bioinginerie.ro Institutul C.I. Parhon B-dul Eroilor Sanitari nr. 8
DECAN Secretar ºtiinþific: Prorector Prof. Univ. Telefoane: 3180862
Prof. dr. Rodica Cuciureanu Sef lucr. ing. Radu Ciorap Lascar Ioan Fax: 311 0984
Profesor de Chimia Mediului si radu.ciorap@bioinginerie.ro Chirurgie Plastica si Decan: Prof. Dr. Mircea Cinteza
Alimentului Reconstructiva -
SECRETAR STIINTIFIC UNIVERSITATEA DE Sp. Cl. de Urgenta FACULTATEA
Prof. dr. Ursula Helena
Stanescu MEDICINÃ ªI FARMACIE Prorector Prof. Univ. DE MEDICINÃ DENTARA
Sinescu Ioanel
Profesor de Farmacognozie - CAROL DAVILA BUCUREªTI Chirurgie Urologica - Adresa: Calea Plevnei nr. 5
Fitoterapie
Strada Dionisie Lupu nr. 37 Institutul Cl. Fundeni Telefon: 315 8649
FACULTATEA Telefoane: 3180722 Prorector Conf. Univ. Pop Decan: Prof. Dr. Augustin
Fax: 3180730 Monica Daniela Traian
DE BIOINGINERIE MEDICALÃ
Rector Prof. Univ. Popa Florian Oftalmologie -
Str. Kogalniceanu nr 9-13, FACULTATEA DE FARMACIE
Chirurgie - Sp. Cl. Sf. Sp. Cl. Oftalmologie
IASI, 700454 Pantelimon Cancelar Prof. Univ. Streinu - Adresa: Str. Traian Vuia, nr. 7
Tel/fax: 0232-213573 Prorector Prof. Univ. Arion Cercel Adrian Telefoane: 3180847
decanat@bioinginerie.ro Constantin Virgiliu Boli Infectioase - Decan: Prof. Dr. Mirceoiu Traian

ASOCIAÞII ªI SOCIETÃÞI MEDICALE

ASOCIAÞIA Tel.: +40 264 598443 sect. 1 Bucharest SOCIETATEA ROMÂNÃ


Fax: +40 264 141040 Tel. 021-224.94.05/395, 243
MEDICALÃ ROMÂNÃ DE CHIRURGIE
meddoi@cluj.astral.ro secretary@srati.ro
Str. Ionel Per Preºedinte: dcorneci@hotmail.com Director Prof. Dr. Popa Florin
Bucureºti Prof. Dr. Horaþiu D. Boloºiu Spital Sf Pantelimon
Tel./Fax: 021 / 314 10 62, Secretar general: SOCIETATEA ROMÂNÃ Bucureºti -Sos Pantelimon 340
314 10 71, 314 18 17 Conf. Dr. Simona Rednic DE ªTIINÞE FIZIOLOGICE tel: 3130192
amr@medica.ro, Revista: Prof. Dr. Irinel Popescu
amr@itcnet.ro SOCIETATEA ROMÂNÃ Catedra de Fiziologie
Preºedinte: Prof. Dr. IONESCU DE ANESTEZIE Universitatea de Medicinã SOCIETATEA ROMÂNÃ
TÂRGOVIªTE CONSTANTIN ºi Farmacie din Tg. Mureº DE CHIRURGIE PLASTICÃ
SI TERAPIE INTENSIVA Str. Gh. Marinescu 38
Secretar General:
Prof. Dr. DORIN SARAFOLEANU Preºedinte: 540142 Tg Mureº ªI ESTETICÃ
Vicepresedinþi: Prof. Dr. Dan Tulbure Tel: 40 265 215551 int 174 Preºedinte: Prof Dr IOAN LASCAR
Dr. RADU DOP Clinical Institute Fundeni Fax: 40 265 210407 Spitalul de Urgenta
Prof. Dr. DAN CHEÞA Anaesthesia and Intensive srsf@umftgm.ro “FLOREASCA”
Prof. Dr. CORNELIU SABETAY Care Department tel: 317.01.21 sau 962
Membrii: Sos. Fundeni nr. 258, sect. 2 SOCIETATEA ROMÂNÃ
Prof. Dr. CONSTANTIN Bucharest SOCIETATEA ROMÂNÃ
DE ACUPUNCTURÃ
DUMITRU Tel-fax: 0040-21-241.08.04 DE DERMATOLOGIE
Prof. Dr. MARIAN NEGUÞ president@srati.ro Preºedinte:
G-ral Dr. CONSTANTIN Prof. Dr. DAN FORSEA
Dr. SORIN TIPLICÃ dantulbure@home.ro
DUMITRU tel: 3198638
Dr. MIRCEA IORGA Vice-presedinte,
Spitalul Militar Spitalul Clinic “Colentina” -
Dr. CHIRA CONSTANTIN Prof. Dr. ªerban Marinescu
Central - Neurologie Clinica Dermatologie
Ing. PRUNÃ SIMION Central Military Clinical
Str. Mihai Vulcanescu Sos. Stefan cel Mare 19-21,
and Emergency Hospital
CENTRUL DE INFORMARE 86-88, Bucureºti, 77118 72132 Bucureºti
Anaesthesia and Intensive
amr@itcnet.ro Director Executiv Societate:
HIV/SIDA BUCUREªTI Care Department
tel: 0788494648 Dr. Sorin Tiplica
Adresa: Str Dr Leonte nr 1-3, Calea Plevnei nr. 134,
Dr. MOLDOVAN CORNELIU tel: 0723486784 sau
parter, 76256 Bucureºti, sect. 1 Bucharest 3180626
România Tel. 021-224.94.05/395, 243 tel: 2127901
romsocderm@yahoo.com
Telefon: 021/318.36.20 Fax: 0040-21-313.40.18 SOCIETATEA ROMÂNÃ DE
interior 179 vice-president@srati.ro SOCIETATEA ROMÂNÃ
ANGIOLOGIE ªI CHIRURGIE
office@informathiv.ro serban.marinescu@k.ro DE DIABET, NUTRIÞIE,
Secretariat Dr. Dan Corneci VASCULARÃ
SOCIETATEA ROMÂNÃ BOLI METABOLICE
Central Military Clinical Preºedinte:
DE REUMATOLOGIE and Emergency Hospital Prof. Dr. AUREL ANDERCOU Preºedinte: Prof. Dr. Dan Cheta
Clinica Reumatologicã Anaesthesia and Intensive (Cluj Napoca) Institutul de Diabet, Nutritie
Str. Clinicilor nr. 4 Care Department Str. Clinicilor 4-6, 3400 ºi Boli Metabolice
400006 Cluj-Napoca Calea Plevnei nr. 134, Cluj-Napoca “N.C. Paulescu”

37
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE

Str. Ion Movila 5-7, 73512 Bucureºti Secretar: Dr. ILEANA BARBU SOCIETATEA ROMÂNÃ
79811 Bucureºti tel: 2255499 Institutul de Medicinã sportivã
tel: 2106460 B-dul Basarabia 37-39, DE ORTOPEDIE
SOCIETATEA ROMÂNÃ 73403 Bucureºti ªI TRAUMATOLOGIE
SOCIETATEA ROMÂNÃ DE ISTORIE A MEDICINII Preºedinte: Prof. Dr. NAGY OROS
DE EPIDEMIOLOGIE SOCIETATEA ROMÂNÃ tel: 0744669306
Preºedinte:
Preºedinte: Dr. GEZA MOLNAR Prof. Dr. NICOLAE MARCU DE MICROBIOLOGIE Spitalul De Ortopedie Tg Mures
gbmolnar@ispcj.ro Spitalul Clinic de Psihiatrie Preºedinte: Str. Mihai Viteazu 31
tel: 0264592215 “Prof. Dr. Al. Obregia” PROF. DR. MARIAN NEGUT
ASOCIAÞIA SOCIETATEA
Institutul de Sãnãtate Sos. Berceni 10-12, tel: 3184410; tel:0722212461
Publicã- Secþia Epidemiologie 75622 Bucureºti Institutul Cantacuzino ROMÂNÃ DE ORL ªI
Str. Pasteur 6, Cluj-Napoca Str, Independentei 103, CHIRURGIE CERVICO-FACIALÃ
3400 SOCIETATEA ROMÂNÃ 76201 Bucureºti
Preºedinte:
DE MEDICINÃ FIZICÃ ªI
SOCIETATEA ROMÂNÃ SOCIETATEA ROMÂNÃ Prof. Dr. COTULBEA STAN
RECUPERARE MEDICALÃ tel: 0744204197
DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ DE MORFOLOGIE NORMALÃ
Preºedinte: Clinica ORL Timisoara,
ªI RECUPERARE A Prof. Dr. LIVIU POP ªI PATOLOGICÃ B-dul Revolutiei 6
CAPACITÃÞII DE MUNCA Secretar General: Preºedinte: Secreatr General:
Conf. Dr MIHAI BERTEANU Prof. Dr. FLORIN BOGDAN Prof. Dr. Cristian Popescu
Preºedinte: tel: 3161603 Director Sp. Coltea
Prof. Dr. NICOLAE SARJITA Tel: 0251 523 654
Spital Elias Centrul pentru Studii mst@xnet.ro
Secretar: Livia Dumitrascu
Spitalul de Recuperare de Morfologie Microscopica
Institutul de Expertiza Medicala SOCIETATEA NAÞIONALÃ
ºi Recuperare a Capacitãþii si Imunologie
UMF Cluj - Str Viilor 46-50 UNF Craiova – Str. Petru Rares 4 OMÂNÃ DE BOLI
de Muncã, Str. Romulus 62, mberteanu@fx.ro
74238 Bucureºti INFECÞIOASE
SOCIETATEA ROMÂNÃ
tel: 0722224829 SOCIETATEA NAÞIONALÃ Preºedinte:
DE NEURO-CHIRURGIE Prof Dr LUDOVIC PAUN
SOCIETATEA ROMÂNÃ DE MEDICINÃ A FAMILIEI/
Preºedinte: tel: 3172720
DE FARMACOLOGIE MEDICINÃ GENERALÃ Prof Dr. ALEXANDRU Spitalul Clinic de Boli
Preºedinte: Dr. HABER NICOLAE VLADIMIR CIUREA Infectioase
TERAPEUTICÃ
tel: 0744633080 tel: 6836895/ 4610502 si Tropicale “Prof Dr V. Babes”
ªI TOXICOLOGIE CLINICÃ Preºedinte Filiala Bucureºti: Spitalul Clinic de Urgenta Sos Mihai Bravu 281,
Preºedinte: Dr. Iorga “Prof Dr. D. Bagdasar” 74339 Bucureºti
Prof. Dr. VICTOR VOICU tel: 0744313933 sau 3149571 Sos. Berceni 10,
Centrul de cercetari 75622 Bucureºti SOCIETATEA ROMÂNÃ
SOCIETATEA ROMÂNÃ
ºtiinþifice medico-militare DE PEDIATRIE
SOCIETATEA ROMÂNÃ
Str. C.A. Rosetti 37, DE MEDICINÃ INTERNA
Preºedinte:
70205 Bucureºti Preºedinte: DE NEUROLOGIE Prof. Dr. DRAGOMIR DIMITRIE
Prof. Dr. IONICA BRUCKNER Prof. Dr . OVIDIU BAJENARU tel: 3232230
SOCIETATEA ROMÂNÃ
tel: 3113581 Tel: 3180522 Revista:
DE GERONTOLOGIE Spitalul Clinic Colþea Spitalul Universitar de Urgenta Prof. Dr Valeriu Popescu
ªI GERIATRIE clinica medicalã Bucureºti - clinica Neurologie tel: 3232230
B-dul Ion Bratianu 1, Splaiul Independentei 169 Spitalul Clinic de Copii
Secretar: Conf. Dr. Maria
Georgescu 70453 Bucureºti “Dr. Victor Gomoiu”
Secretar General: SOCIETATEA ROMÂNÃ B-dul Basarabia 21,
Casuta Postala 12-114
Bucureºti, tel: 2237192 Conf. Dr. Isacoff Danut DE OFTALMOLOGIE 73401 Bucureºti

SOCIETATEA ROMÂNÃ SOCIETATEA ROMÂNÃ Preºedinte: SOCIETATEA ROMÂNÃ


Prof. Dr. BENONE
DE IGIENÃ DE MEDICINÃ LEGALÃ CARSTOCEA DE PNEUMOLOGIE
ªI SÃNÃTATE PUBLICÃ Preºedinte: Spitalul Clinic Militar Central - Sos. Viilor 90, 75239
Prof. Dr. VLADIMIR BELIS clinica Oftalmologie Bucureºti
Preºedinte: tel: 3321156 Str. Mircea Vulcanescu 86-88,
PROF. DR. BRIGITE VLAICU stoicescup@yahoo.com
Institutul de Medicinã Legala 77118 Bucureºti tel: 0722656157
Str Carvunarilor 19 Timiºoara “Prof. Dr. Mina Minovici”
Tel: 025-6492101 SOCIETATEA ROMÂNÃ tel: 3373801
Sos. Vitan Barzesti 11, Presedinte: Conf. Dr. Florin
SOCIETATEA ROMÂNÃ 75669 Bucureºti DE ONCOLOGIE Dumitreu Mihaltan
contact@legmed.ro Vicepreºedinte:
DE ALERGOLOGIE Preºedinte:
Prof. Dr. ION BALANESCU Prof Dr. PAUL STOICESCU
ªI IMUNOLOGIE CLINICÃ SOCIETATEA ROMÂNÃ
Institutul Oncologic Institutul National
Preºedinte: DE MEDICINÃ SPORTIVÃ “Prof Dr Alexandru de Pneumologie
Prof. Dr. JEANA RODICA RADU Preºedinte: Dr. ANCA IONESCU Trestioreanu” “Prof. Dr. Marius Nasta”
Spitalul Clinic “N. Malaxa” tel: 0788413150; Sos. Fundeni 252, 72434 Prof. Dr. DIDILESCU
Sos. Vergului 12, inms@cmb.ro Bucureºti tel: 3371541

38
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE
SOCIETATEA ROMÂNÃ SOCIETATEA ROMÂNÃ SOCIETATEA ROMÂNÃ SOCIETATEA ROMÂNÃ
DE STOMATOLOGIE DE CARDIOLOGIE DE MEDICINÃ DE ECONOMIE
Preºedinte: Preºedinte: DE LABORATOR ªI ADMINISTRAÞIE SANITARÃ
Prof. Dr. EMILIAN HUTU Prof. Dr. RADU CAPALNEANU
Vicepreºedinte: Preºedinte:
tel: 0722215676 tel: 0264591224 Dr. MANOLE COJOCARU Ec. CONSTANTIN EPUREANU
Facultatea de Stomatologie Director Institutul Inimii tel: 2120885 Str Ionel Perlea 10, sector 1
clinica Protetica “N. Sancioiu” -
Calea Motilor Spitalul Colentina:
Str. Ionel Perlea 12, Sos Stefan cel Mare 19-21 SOCIETATEA DE OBSTETRICÃ
70754 Bucureºti 19-21, Cluj-Napoca
ªI GINECOLOGIE
SOCIETATEA ANA ASLAN
ASOCIATIA ROMÂNÃ DIN ROMÂNIA
ROMÂNÃ DE INTERNATIONAL
DE UROLOGIE Preºedinte:
ENDOCRINOLOGIE ACADEMY OF AGING Prof. Dr. ANCAR VIRGIL
Preºedinte:
Prof Dr IOANEL SINESCU Preºedinte: Preºedinte: Dr. LUIZA SPIRU tel: 2554090
tel: 3180400 Prof. Dr. MIHAI COCULESCU tel: 0722227809, Pta Mihail Spit. “Sf. Pantelimon”
Spitalul Clinic Fundeni - clinica Tel: 3172041 Kogalniceanu 1 sect. 5 Sef Sectie OG
Urologie, Sos Fundeni 258, Institutul de Endocrinologie SOCIETATEA ROMÂNÃ FUNDAÞIA “PROF DR.
72435 Bucureºti “C.I. Parhon”
B-dul Aviatorilor 34-36, DE MEDICINÃ DIMITRIE GEROTA”
ASOCIAÞIA
71279 Bucureºti TRANSFUZIONALÃ Preºedinte:
PSIHIATRICÃ ROMÂNÃ intsparhon@artelcom.net Dr. CHIRA CONSTANTIN
Preºedinte:
Preºedinte: Dr. FLORENTINA VLADAREANU tel: 2532422
SOCIETATEA ROMÂNÃ B-dul Ferdinand 50, sector 2
Prof Dr. I PRELIPCEANU tel: 2128126/ 2128904
tel: 3348250 DE MEDICINÃ ESTETICÃ, Centrul de Transfuzie Sanguina gerota@fx.ro
Spitalul Clinic de Psihiatrie DERMATOLOGIE Str. C. Caracas 2, ASOCIAÞIA TRANSILVANÃ
Al Obregia, Sos Berceni 10, sect. 4 78156 Bucureºti
COSMETICÃ DE MEDICINÃ INTEGRATÃ
SOCIETATEA ROMÂNÃ ªI CHIRURGICALÃ SOCIETATEA ROMÂNÃ ªI CUANTICÃ
DE PALIATOLOGIE Preºedinte: DE PARAZITOLOGIE Preºedinte: Dr. IOSIF MEZEI
ªI TANATOLOGIE Dr. MIHAELA LEVENTER Preºedinte: Dr. CARMEN CRETU tel: 0723490198
mihaela.leventer@dermastyle.ro tel: 0722503207 Str. Ilarie Chendi nr. 24
Prof Dr. CONSTANTIN BOGDAN
Hotel Diplomat. Sectia Clinica de 545400 Sighisoara, jud. Mures
srpt@art.ro
Str Sevastopol 13-17 et. 1 Parazitologie
Spitalul de Bolnavi Cronici
ap. 204 Bucureºti sector 1 Spitalul Colentina: ASOCIAÞIA NAÞIONALÃ
si Geriatrie “Sf. Luca”
ªos Stefan ROMÂNÃ DE STROKE
Sos Berceni 12, SOCIETATEA DE
cel Mare 19-21
7562 Bucureºti Preºedinte: Acad.
NEUROLOGIE ªI PSIHIATRIE
SOCIETATEA ROMÂNÃ Prof. Dr. CONSTANTIN POPA
SOCIETATEA ROMÂNÃ PENTRU COPII Tel: 3347170
DE GASTRO-ENTEROLOGIE
DE RADIOLOGIE ªI ADOLESCENÞI “Prof.Dr. Vlad Voiculescu”
ªI HEPATOLOGIE Sos. Berceni 10-12, sector 4
ªI IMAGISTICÃ MEDICALÃ DIN ROMÂNIA
Preºedinte:
Preºedinte: Preºedinte: Prof Dr. OPROIU ALEXANDRU FILIALA AMR CRAIOVA
Prof. Dr. Serban Georgescu Dr. LUPU CONSTANTIN
Tel: 4106550 Preºedinte:
tel: 3180400 tel: 0256194434 Prof. Dr. CORNELIU SABETAY
int. 6135/6141
Spitalul Clinic Fundeni Clinica NPCA, Tel: 0251-502200
Spitalul Militar de Urgenta
Sos Fundeni 258, Str. Corbului 9, Str. Tabaci 1, Clinica de Pediatrie
“Prof. Dr. Agripa Ionescu”
72435 Bucureºti Timisoara si Chirurgie Pediatrica Craiova

OFICIUL PENTRU EXPERTIZÃ BUCUREªTI

INSTITUTUL DE EXPERTIZà OFICIUL DE EXPERTIZà Dr. Amãrãºteanu Silvia, m. pr. medicala: bd. N.Titulescu,
expertizã medicalã, CM Cal.Grivitei, zona Gara de N,
MEDICALÃ ªI RECUPERARE MEDICALÃ BUCUREªTI – Povernei directorul Institutului Basarab, partial Bd. Turda,
A CAPACITÃÞII DE MUNCÃ SECTORUL 1 de expertizã medicalã, I.Mihalache,
Dr. Andrei Rodica, m. pr. exper-
Sos. Panduri nr. 22, sector 5, Str Plevnei, nr.42 tizã medicalã, CM Povernei Spitale: Polizu,
Bucuresti Tel.: 322.41.40; Denumire strazi arondate la Dr. Troncea Carmen, m. pr. Stomatologie (Plevnei),
322.41.41; Fax: 321.42.13 cabinetele de expertiza med- expertizã medicalã, CM Witting, CF 2, Chirurgie Plastica
inersecretariat@b.astral.ro icala Batiºtei si Reparatorie
Sector 1 CABINET NR.1 Medici:
Dr. ªerbãnicã Daniela, m. pr. Str Plevnei, nr.42 Serbanica Daniela Sef Oficiu,
expertizã medicalã, CM Denumire strazi arondate m.pr.
Povernei, ªef serviciu expertizã la cabinetele de expertiza Opran Daiana, asist. med.
sector 1

39
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE

CABINET NR.2 CABINET NR.1 expertizã medicalã, ªef servi- cabinetele de expertiza
Sos. Panduri, nr. 22, sector 5 Str: Dr.Grozovici nr.3 ciu expertizã sector 3, CM medicala: sector 4
Denumire strazi arondate Telefon: 3165895/int 5711 Vitan Medici:
la cabinetele de expertiza Denumire strazi arondate la Dr. Antoaneta Apostolescu, m. Dr. Marinela Teodorescu, m. pr.
medicala: Sos Chitilei, zona cabinetele de expertiza pr. expertizã medicalã, CM expertizã medicalã, ªef servi-
Damaroia,cartierele Pajura, medicala: Strazi: Sos. Vitan ciu expertizã sector 4, Spit. Al.
Bucurestii Noi, partial bd. Andronache, Fundeni, D-na Dr. Bedreag Raluca Ileana, m. Obregia
Turda, Ion Mihalache Ghica, Teiul Doamnei, Spitale: pr. expertizã medicalã, CM Dr. ªtefan Creþu, m. pr. exper-
Medici: Colentina, Tunari, RATB Vitan tizã medicalã, Spit. Al. Obregia
Amarasteanu Silvia, m.pr. Medici: Dr. Graþiela Curaliuc, m. pr. Dr. Gabriela Ion, m. pr. exper-
Manciu Mihaela Valeria, asist. Balas Maria, m.pr. expertizã medicalã, CM Vitan tizã medicalã, amb. Spit. Bucur
med. soc. Saila Doina, asist. med.soc. Dr. Rãzvan Sãsãreanu, m. sp. Dr. Marinela Constantinescu,
CABINET NR.3 CABINET NR. 2 expertizã medicalã, CM Vitan m. pr. expertizã medicalã, amb.
Str. Tudor Arghezi nr.28, etaj 5 Rosu Gheorghita, asist. med. Spit. Sf. Ioan
Str. Dr.Grozovici nr.3
sect.2 CABINET NR.1 Tunaru Alexandru, asist. social
Telefon: 3165895/int 5711
Denumire strazi arondate Pol. Vitan, Calea Dudesti CABINET NR.1
Denumire strazi arondate
la cabinetele de expertiza la cabinetele de expertiza nr.104 Str. Bucur nr.21
medicala: zona Aviatiei, zona medicala: Sos. Stefan cel Denumire strazi arondate Denumire strazi arondate
Calea Victoriei, Cismigiu, Spit. Mare, Calea Floreasca, la cabinetele de expertiza la cabinetele de expertiza
Urgenta Floreasca, Spit. Bd. Lacul Tei, Ghica Tei, Calea medicala: Dristor, Camil Ressu, medicala: Zona Parcul Carol,
Oftalmologie Mosilor (numere fara sot), Th Pallady, Spital Malaxa, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. C-tin
Medici: Bd. Dacia. Spitale: Fundeni, INEMRCM Brancoveanu, Tineretului,
Troncea Carmen, m.pr. Cantacuzino, Centrul de Medici: Calea Vacaresti, Sos. Giurgiu
Sfetcu Simona, asist. social Reumatologie Bedreaga Raluca Ileana, m.pr. Medici:
Virtopeanu Marioara, asist. Medici: Bucuroiu Niculina, assist. Ion Iudita Gabriela, m.pr.
med. soc Sanda Claudia, m.pr. med.soc. Pasol Rica, asist. social
CABINET NR. 4 Cojenel Vioric Ref.tr.1 CABINET NR.2 CABINET NR. 2
Str. Povernei nr. 42, etaj 4, CABINET NR. 3 Pol. Vitan, Calea Dudesti Spit. Clinic Prof. Dr. Alex.
sect.1 Sos. Iancului nr.3 nr.104 Obregia, Sos. Berceni nr.10-12
Denumire strazi arondate Denumire strazi arondate Denumire strazi arondate Denumire strazi arondate
la cabinetele de expertiza m la cabinetele de expertiza la cabinetele de expertiza la cabinetele de expertiza
edicala: Spitale: Sf.Maria, medicala medicala: Bd. I.C Bratianu, medicala: Zona Nitu Vasile,
Filantropia,“Carol Davila“, Sos Sos Dobroiesti, Morarilor, Unirii, Mihai Bravu, Calea Sos. Berceni, Bd. Metalurgiei,
Kiselff, zona statuia Aviatorilor, Pantelimon,Vergului, Calarasi, Sos. Dudesti-Pante- Emil Racovita, Bd. Dumitru
Baneasa, sos. Buc.-Ploiesti, Basarabiei, Pantelimon limon, Cartier 23 August. Petrescu, Bd. Alex Obregia
b-dul Magher, Piata Romana Dudesti, Bd. N. Grigorescu, 1 Spitale: Coltea, Caritas, Sahia, Medici:
Medici: Dec.1918. Spitale: Malaxa, V.Babes Cretu Stefan, m.pr.
Andrei Lacrimioara R., m.pr. Sf.Pantelimon, INEMRCM Medici: Tonef Veronica, asist. social
Barbas Ileana, asist.med. Medici: Apostolescu Antoneta, m.pr. CABINET NR 3
Albu Angela Dosta, m.pr. Papa Florea, asist. med. soc. Pol. Sf. Ioan Sos. Vitan
OFICIUL DE EXPERTIZÃ Radulescu Maria Asistent CABINET NR.3 Barzesti nr.13
MEDICALÃ BUCUREªTI – med soc Pol. Vitan, Calea Dudesti Denumire strazi arondate
CABINET NR. 4 nr.104 la cabinetele de expertiza
SECTORUL 2 Denumire strazi arondate medicala: Sos. Oltenitei, zona
Telefon: 2503333
Str. Dr.Grozovici nr.3 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza Aparatorii Patriei, Luica, Lunca
Telefon: 3165895/int 5711 la cabinetele de expertiza medicala: Nic.Grigorescu, Barzesti, Uioara , Drumul
medicala: Sos Mihai Bravu, Bd. Ozana, 1 Dec.1918, Baraje. Bercenarilor, Sos. Vitan
Denumire strazi arondate la Barzesti
cabinetele de expertiza Ferdinand, Bd. Pache Spitale: Psihiatrie Titan
medicala: Sector 2 Bucuresti Protopopescu, Sos. Iancului, “Dr. C-tin Gorgos” Medici:
Medici: Bd. Garii Obor, Sos Electronicii, Medici: Sasareanu Razvan, Constantinescu N., m.pr.
Calea Calarasilor, Calea m.pr.; Nitan Anica Anca Ref.tr.2 Marilena Nistor Laura, asist.
Dr. Silvia Anghel, m. pr. exper-
Mos.(nr.cu sot). Spitale: Foisor, CABINET NR.4 social
tizã medicalã, ªef serviciu
Judetan Ilfov, Gerota Pol. Vitan, Calea Dudesti
expertizã sector 2, CM OFICIUL DE EXPERTIZÃ
Grozovici- amb. spit. Colentina Medici: nr.104
Dr. Carmen Sandu, m. pr. Cotofa Nicolae, m.pr. Denumire strazi arondate MEDICALÃ BUCUREªTI –
expertizã medicalã, amb spit. Botocu Mariana, asist. la cabinetele de expertiza
med.soc. medicala: Calea Vitan, SECTORUL 5
Colentina
Dr. Bãlaº Maria, m. pr. exper- Fizicienilor, M.Bravu 430, Str. Malcoci, nr. 4
tizã medicalã, amb spit. OFICIUL DE EXPERTIZÃ INRMFB Telefon: 4232080, int.117
Colentina MEDICALÃ BUCUREªTI – Medici: Curlaiuc Gratiela, m.pr. Denumire strazi arondate
Dr. Albu Angela, m. pr. Constantinescu Aurelia Ref.tr.1 la cabinetele de expertiza
SECTORUL 3 medicala: sector 5
expertizã medicalã, CM
Iancului Pol. Vitan, Calea Dudesti OFICIUL DE EXPERTIZÃ Medici:
Dr. Nicolae Coþofanã, m. pr. nr.104 MEDICALÃ BUCUREªTI – Dr. Liliana Viºoiu, m. pr. exper-
expertizã medicalã, CM Denumire strazi arondate tizã medicalã, ªef serviciu
Iancului la cabinetele de expertiza SECTORUL 4 expertizã sector 5, CM Rahova
Nazare Magdalena, asist. medicala: Sector 3 Sp. Clinic Prof. Dr. Alex. Dr. Ioana Lãzãriuc, m. pr.
med.soc. Medici: Obregia, Sos. Berceni nr.10-12 expertizã medicalã, CM Rahova
Opran Daiana, asist.med. Dr. Antoaneta Gavril, m. pr. Denumire strazi arondate la Dr. Ioana Soare, m. pr.

40
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE
expertizã medicalã, CM Rahova Medici: Oancea Frusina, asist. CABINET NR. 2
Dr. Cãtãlina Samargiu, m. pr. Croitoru Lucica, asist. medico-social CMD Regie Bd. Regie 6-8
expertizã medicalã, CM Rahova medico-social Denumire strazi arondate
CABINET NR.1 CABINET NR.3 OFICIUL DE EXPERTIZÃ la cabinetele de expertiza
Str. Malcoci, nr.4 Str. Malcoci, nr. 4 MEDICALÃ BUCUREªTI – medicala: Zona Veteranilor,
Telefon: 4232080, int.116 Telefon: 4232080, int.116 Cringasi si Giulesti
SECTORUL 6
Denumire strazi arondate Denumire strazi arondate Medici:
la cabinetele de expertiza la cabinetele de expertiza CMD Regie Bld. Regie 6-8 Ciocea Voichita, m.pr.
medicala: medicala: Sos. Alexandria, Prel. Denumire strazi arondate Micu Adriana, asist. social
Zona Cotroceni-Eroilor, Calea Ferentarilor, Aleea Livezilor, str. la cabinetele de expertiza CABINET NR 3
Victoriei, Bd. Kogalniceanu, Zetarilor, str. Anghel Dogaru, medicala: sectorul 6
CMD Dr. Taberei 34, Str.
Splaiul Independentei, str. Lacul Bucura, Aleea Medici: Pravat nr. 12
zona Casa Poporului, Piata Imasului, str. Petre Tunsu, Dr. Felicia Oprea, m. pr.
Aleea Stogului, str. Farcasanca Telefon: 4132710
Chirigiu, Academia Militara, expertizã medicalã,
Calea 13 Septembrie, Medici: Denumire strazi arondate
ªef serviciu expertizã Bucureºti
Prelungirea Ghencea, la cabinetele de expertiza
Samargiu Catalina, m.pr. ºi sector 6, CMRegie
zona Viilor- Progresului medicala: Zona Parcul
Dica Cristina, asist. medico- Dr. Voichiþa Ciocea, m. pr. Moghioros, Valea Ialomitei,
Medici: social expertizã medicalã, Orizont, Str. Brasov, Str. Sibiu
Ioana Soare, m.pr. CABINET NR. 4 CM Drumul Taberei
Medici:
Simona Casangiu, Str. Malcoci, nr.4 Dr. Iulia Popescu, m. pr. exper-
tizã medicalã, CM Regie Popescu Iulia, m.pr.
asist.medico-social Telefon: 4232080, int.227
Dr. Ligia Bãlan, m. pr. expertizã Badescu Adriana, referent
CABINET NR.2 Denumire strazi arondate
medicalã, CM Drumul Taberei CABINET NR 4
Str. Malcoci, nr.4 la cabinetele de expertiza
CABINET NR. 1 CMD Dr. Taberei 34,
Telefon: 4232080, int.117 medicala:
CMD Regie Bld. Regie 6-8 Str. Pravat nr. 12
Denumire strazi arondate Cal. Ferentari, cal. Rahovei,
sos. Salaj, str. Margeanului, Denumire strazi arondate Telefon: 4132710
la cabinetele de expertiza
medicala: Str. Malcoci, str. Crizantemelor, la cabinetele de expertiza Denumire strazi arondate
str.Garoafei, str. Buzoeni, str. Petre Ispirescu, medicala: Strazile cuprinse la cabinetele de expertiza
str. Craisorului, str. Trompetului, intre Bd. Timisoara si Bd. Iuliu medicala: Zona Bd. Timisoara,
Sos. Bucuresti-Magurele, str. Pucheni, str. Dumbrava Maniu Bd. Ghencea, Bd. Dr. Taberei
str. Glicinelor, str. Focsani, Noua, str. Zabrautilor Medici:Oprea Felicia, m.pr. MEDICI:
str. Teius, str. Barca, Medici: Popescu Suciu Georgeta, asist. Balan Ligia, m.pr.
str. Barnova Lazariuc Ioana, m.pr. social Oprea Maria, assist. social

CENTRE DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ

SERVICIUL JUDEÞEAN Telefon: CABINETUL EXPERTIZÃ CABINET II DE EXPERTIZÃ


0258/821560 int. 178 MEDICALÃ ARAD
DE EXPERTIZÃ Medic primar expertizã MEDICALÃ CÂMPENI ARAD, B-DUL GEN. DRAGALINA,
MEDICALà ALBA medicalã - Sicoe Florina Spitalul Orãºensec Câmpeni, NR.16
Asistent medical principal Str. Horea, nr.63, Alba Telefon: 0257/280155
Spitalul Judeþean de Urgenþã
Pogan Claudia Telefon: 0258/771715 MEDIC SPECIALIST EXPERTIZÃ
Alba, bld. Revoluþiei 1989,
nr. 23, cam. 10, Alba Medic primar DR. LUJANSCHI GHEORGHE
CABINETUL EXPERTIZÃ
Telefon: 0258/834091 expertizã medicalã REFERENT
Medic primar expertizã MEDICALÃ AIUD Rotaru Virgil SUCIU FLORICA
medicalã Spitalul Municipal Aiud, Asistent medical principal
Dr. Cosma Simona Adina Str. Spitalui, nr. 2, Alba Puiuleþ Viorica CABINET III DE EXPERTIZÃ
Asistent medical principal Telefon: 0258/861075 MEDICALÃ ARAD
SERVICIUL DE EXPERTIZÃ ARAD, B-DUL
Buhoi Ana Nicoleta int. 188 Fax: 0258/861339
Cabinetul I Medic primar MEDICALÃ ARAD GEN. DRAGALINA NR. 16
Expertizã Medicalã Alba expertizã medicalã Telefon: 0257/280155
ARAD STR. ANDRENYI KAROLY
Spitalul Judeþean de Urgenþã Sicoe Florina MEDIC PRIMAR EXPERTIZÃ
NR. 2-4 CAM. 109
Alba, bld. Revoluþiei 1989, Asistent medical principal DR. BÃTAE MONICA
Telefon: 0257/220000 Int. 147
nr. 23, cam.12 Pogan Claudia ASISTENT MEDICAL
MEDIC COORDONATOR
Telefon: NICOARÃ LAVINIA
Dr. MICLÃUª ªTEFANA
0258/821560 int. 108 CABINETUL EXPERTIZÃ
Medic primar MEDICALÃ SEBEª
expertizã medicalã CABINET I DE EXPERTIZÃ CABINET IV DE EXPERTIZÃ
Policlinica Sebeº, MEDICALÃ ARAD MEDICALÃ ARAD
Cosma Simona Adina
Asistent medical principal Str. Spitalui, nr. 28, Alba ARAD, B-DUL REVOLUÞIEI ARAD, B-DUL
Oprea Viorica Telefon: 0258/732504 NR.45 ET.II CAM.202 GEN. DRAGALINA NR. 16
Cabinetul II Medic primar Telefon: 0257/253767 INT.116 Telefon: 0257/280155
Expertizã Medicalã Alba expertizã medicalã MEDIC PRIMAR EXPERTIZÃ MEDIC PRIMAR EXPERTIZÃ
Spitalul Judeþean de Urgenþã Luca Iolanda Marcela Dr. MICLÃUª ªTEFANA DR. PÃTRU DIONISIE
Alba, bld. Revoluþiei 1989, Asistent medical principal STATISTICIAN MEDICAL ASISTENT SOCIAL
nr. 23, cam. 13 Fulea Monica SUCIU CORINA IUONAª LOREDANA

41
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE

CABINET DE EXPERTIZÃ Medic primar - Asistent medical principal DR. GALU MIRCEA IOSIF
Dr.Stancu Filofteia Luca Olga Asistent medical principal
MEDICALÃ INEU Asistent medical pr. BORSI DACIANA CARMEN
INEU, STR. DUNÃRII NR. 13, Anghel Filofteia SERVICIUL EXPERTIZÃ
ET.I CAM.28, Arad MEDICALÃ CABINET CABINET I DE EXPERTIZÃ
CABINET DE EXPERTIZÃ NR. 1 ORADEA
Telefon: 0257/511666 MEDICALÃ BISTRITA
MEDIC SPECIALIST EXPERTIZÃ MEDICALÃ CÂMPULUNG ORADEA, str. DUNAREA Policlinica Bistrita, Str. Garii
DR. CISMAª ALEXANDRU Cimpulung, str. Poenaru NR.6 CAM.27 nr. 8, jud. Bistrita-Nasaud
ASISTENT SOCIAL Bordea Telefon: 0259-442658 /161 Telefon: 0263/233881
ANTA DANA nr. 12, Arges Medic primar - DR.GUT ANA medic primar exp
Medic primar - Dr. Damian Olga Asistent medical principal Salisteanu Traian
OFICIUL DE EXPERTIZÃ Asistent medical pr. - COSA VIOLETA DORINA asistent soc.pr.
MEDICALÃ ARGEª Lambescu Daniela Ivan Gheorghe
SERVICIUL EXPERTIZÃ asistent med.pr.
Piteºti, Policlinica nr. 2, OFICIU DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ CABINET
Str. I.C.Bratianu Sarmasan Rodica
MEDICALÃ BACÃU NR. 2 ORADEA
Telefon: 217026 ORADEA, Str. DUNAREA
Sef/medic primar Calea Mãrãºeºti 13 Demisol, CABINET II DE EXPERTIZÃ
NR.6 CAM.23 MEDICALÃ BISTRITA
Barbulescu Cristian Bacau Telefon: 0259-442658 /160 Policlinica Nasaud
Asist. med. pr. SSD Telefon: 0234 510084 Medic primar Str. Tudor Vladimirescu nr. 2,
Popa Carmen Sef serviciu- DR.GRIGORESCU
Medic primar - Paun Raluca jud. Bistrita-Nasaud
ANCA DOMNICA Telefon: 0263/361350
CABINET I DE EXPERTIZÃ
MEDICALÃ PITEªTI Cabinetul de medic primar exp
SERVICIUL EXPERTIZÃ Glasiu Gh.Ilie
Piteºti, Policlinica nr. 2, EXPERTIZÃ MEDICALÃ Bacãu 1
MEDICALÃ CABINET asistent med.pr.
str. I.C.Bratianu Calea Marasesti 13 Demisol, NR. 3 ORADEA
Telefon: 217026 Bacau Petruse Victoria
ORADEA, Str. DUNAREA
Medic primar Telefon: 0235 510084 asistent med.pr.
NR.6 CAM. 34
Dr. Toma Filofteia Medic primar - Savin Doina Varvari Ilie
Telefon: 0259-442658/162
asist. Med. Pr. Asistent medical principal Medic specialist
Popa Irina Manea Aurelia DR. PLESA OVIDIU SERVICIUL JUDEÞEAN
Asistent medical principal
CABINET II DE EXPERTIZÃ Cabinetul de DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ
IGNAT MONICA TEODORA
MEDICALÃ PITEªTI EXPERTIZÃ MEDICALÃ Bacau 2 BOTOªANI
Piteºti, Policlinica nr. 2, Calea Marasesti 13 Demisol,
SERVICIUL EXPERTIZÃ Str. Marchian, nr. 91, et. I,
str. I. C.Bratianu Bacau MEDICALÃ CABINET
Telefon: 0236 510084 NR. 4 ORADEA Cab.74-75, localitatea Botoºani
Telefon: 217026
Medic primar - Ivan Silviu ORADEA, Str. DUNAREA Telefon: 0231-514615
Medic primar
Cristian NR.6 CAM. 33 ªef serviciu cu delegaþie
Dr. Mihai Iulia
Asistent medical principal Telefon: 0259-442658/164 dr. Ceucã Urma Teodora
Nicolae Elena Medic primar - DR. CUN EMILIA Asistent social principal
CABINET III DE EXPERTIZÃ
MEDICALÃ PITEªTI Asistent medical principal Babei Mihai
Piteºti, Policlinica nr. 2, Cabinetul de TIGAN GIANIANA
str. I. C. Bratianu EXPERTIZÃ MEDICALÃ Bacau 3 Cabinet nr. I Expertizã
Asistent medical principal
Telefon: 217026 Calea Marasesti 13 Demisol, Medicalã Botosani
MIHAIELA ADRIANA
Medic primar Bacau Str. N. Iorga nr. 3 A,
Dr. Tonita Gabriela Telefon: 0237 510084 SERVICIUL EXPERTIZÃ localitatea Botoºani
Asistent medical - Medic primar - Laptoiu Oana Telefon: 0231/514466
MEDICALÃ CABINET
Serban Ionela Asistent medical principal Medic primar expert
Preda Ramona TERITORIAL BEIUª dr.Teodoriu Liliana
CABINET IV DE EXPERTIZÃ BEIUS Str. Samuil Vulcan Asistent social principal
MEDICALÃ PITEªTI Cabinetul de nr. 16, Jud. Bihor Ivan Viorica
Piteºti, Policlinica nr. 2, EXPERTIZÃ MEDICALÃ Oneºti Telefon: 0259-322289
str. I.C.Bratianu Onesti, Str. Perchiului Medic primar Cabinet nr. II Expertizã
Telefon: 217026 nr.1/52, jud. Bacau DR.SZATMARY BUJOR IOAN Medicalã Botosani
Medic primar doctor Telefon: 0238 323111 Asistent medical principal Str. N. Iorga nr.3 A,
Dr. Sandulescu Camelia Medic specialist - Stamate DAVID FLOARE localitatea Botoºani
Asistent med.pr. - Radu Florica Melania Telefon: 0231/514466
Asistent medical - Bulai Radu SERVICIUL EXPERTIZÃ Medic primar expert
CABINET DE EXPERTIZÃ Marinela dr.Isailã Alexandrina
MEDICALÃ CABINET
MEDICALÃ Asistent social principal
Cabinetul de TERITORIAL MARGHITA Honciuc Brînduºa
CURTEA DE ARGEª EXPERTIZÃ MEDICALÃ Moinesti MARGHITA, Str. EROILOR
Curtea de Arges, Moinesti, Str. Zorilor, Bl.17, NR. 10, Judetul Bihor Cabinet de expertizã
str. Cuza Voda nr. 6-8, Arges parter, Jud. Bacau Telefon: 0259-362475 medicalã Dorohoi
Telefon: 727140 Telefon: 0239 362949 Medic specialist Ambulatoriul de specialitate,

42
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE
cam. 23, B.dul Victoriei, CABINET I DE EXPERTIZÃ CABINET II DE EXPERTIZÃ CENTRUL DE EXPERTIZÃ
nr. 75, localitatea Dorohoi, MEDICALÃ BRASOV MEDICALÃ BUZAU MEDICALÃ LEHLIU
judeþul Botoºani MEDIC CABINET- Policlinica Buzau Str. Policlinicii nr.1-2, Cãlãraºi
Telefon: 0231/613240 MEDIC PRIMAR EXPERT Str. Nicolae Titulescu nr. 18 Medic pr. expert - Dima Ileana
int. 41 DR. NEGRU VALENTINA camera 12, Buzau Asistent Medical - Barbu Paula
Medic primar expert Telefon: 0238/710034
dr. Ceucã Urma Teodora CABINET II DE EXPERTIZÃ Medic primar CENTRUL DE EXPERTIZÃ
Asistent social - Rãus Ioan MEDICALÃ BRASOV Toma Gabriela MEDICALÃ OLTENIÞA
REFERENT CABINET Asistent medical principal
CABINETUL I DE EXPERTIZÃ MIRONESCU VALERIA Str. Argeºului nr.123
Marin Magdalena
Telefon: 0242515931
MEDICALÃ BRÃILA
CABINET III DE EXPERTIZÃ Medic expert - Bustan Laura
Strada Plevnei nr. 296, Braila CABINET III DE EXPERTIZÃ
MEDICALÃ BRASOV MEDICALÃ BUZAU Asistent medical - Duta Veronica
Telefon: Tel: 692155, POLICLINICA “TRACTORUL”,
Fax: 613960 Policlinica Buzau SERVICIUL DE EXPETIZÃ
Str. Olteþ nr.2 cam. 23, Brasov Str. Nicolae Titulescu nr. 18
Medic Primar Telefon: 0268/421 259 MEDICALÃ REªIÞA
ANGHELESCU VICTORITA camera 39, Buzau
MEDIC CABINET- Telefon: 0238/710034 Resita, Str. Spitalului
Asistent medical principal MEDIC PRIMAR EXPERT
Gutoi Maria Medic specialist - Ilie Valentina nr. 36, Caras-Severin
DR. BORDI EDITA - MARIA
Asistent medical pricipal - Telefon: 0255/215655
ASISTENT SOCIAL CABINET
CABINETUL II DE EXPERTIZÃ Tatu Ana medic specialist
MALEC ADINA - VICTORIA
MEDICALÃ BRÃILA Dr. TELBIS SEBASTIAN
CABINET IV DE EXPERTIZÃ CABINET IV DE EXPERTIZÃ
MEDICALÃ BRASOV asistent med. princ
Strada Plevnei nr. 296, Braila MEDICALÃ BUZAU
POLICLINICA “ASTRA”, DOINEA ANGELA
Telefon: Tel: 692155, Policlinica Buzau
Fax: 613960 Str. Saturn nr. 43 Str.Nicolae Titulescu nr. 18 CABINETUL DE EXPETIZA
Medic Primar cam. 219, Brasov
camera 35, Buzau MEDICALA CARANSEBEª
TONE RODICA Telefon: 0268/330 263
Telefon: 0238/710034
Asistent medical MEDIC CABINET- Caransebes, Str.Gradinilor
Medic primar - Coleasa
CHIRITA DANIELA MEDIC PRIMAR EXPERT nr.12, Caras-Severin
Valentin
DR. AVRAM VICTORIA Telefon: 0255/512559
Asistent medical principal
CABINETUL III DE EXPERTIZÃ REFERENT CABINET medic specialist -
Toader Doina
MEDICALÃ BRÃILA GÂLMEANU LIANA Dr. UNGUR IOAN
CABINET DE
Strada Plevnei nr. 296, Braila CABINET V DE EXPERTIZÃ CABINETUL DE EXPETIZÃ
EXPERTIZA V FÃGÃRAª
Telefon: Tel: 692155, MEDICALÃ BUZAU
POLICLINICA “FÃGÃRAª”, MEDICALÃ
Fax: 613960 Fãgãraº Policlinica Rm. Sarat
Medic Primar - BOALA ANA Str.Ghioceilor, Brasov Str. Nicolae Balcescu nr. 2 MOLDOVA NOUÃ
Asistent medical - Telefon: 0268/211 823 camerele 33 si 34, Buzau
Moldova Noua,
TUDOSE GABRIELA MEDIC CABINET- Telefon: 0238/561231
Str. Sf. Varvara nr. 1, Caras-
MEDIC PRIMAR EXPERT Medic specialist - Mindru
CABINETUL IV DE EXPERTIZÃ Severin
DR. IENEA ADRIAN Iolanda
Telefon: 0255/541685
MEDICALÃ BRÃILA REFERENT CABINET Asistent medical principal
Ene Vasilica medic specialist -
Strada Plevnei nr. 296, GHEÞEA CONSTANÞA Dr. CENDA IOAN
Braila OFICIUL DE EXPERTIZÃ Punct de lucru expetiza
Telefon: Tel: 692155, SERVICIUL EXPERTIZÃ medicala Moldova Noua
Fax: 613960 MEDICALÃ BUZÃU MEDICALÃ CÃLÃRAªI Oravita, Str. Closca nr. 9,
Medic Primar - Policlinica Buzau B-dul Eroilor nr. 1-3, Cãlãraºi Caras-Severin
ANDREICUT CRISTINEL Str.Nicolae Titulescu Telefon: 0242/314472/276 Telefon: 0255/571507
Asistent medical principal nr. 18 camera 14, Buzau Medic pr. expert - Dima Ileana medic specialist -
IUGULESCU ANICA Telefon: 0238/710034 Asistent social - Stan Julieta Dr. CENDA IOAN
OFICIUL DE EXPERTIZÃ Sef serviciu-medic primar
Toma Emil Petru
MEDICALÃ BRAªOV Asistent medical principal
POLICLINICA “ASTRA”, Berindei Iulia
Str. Saturn nr. 43
cam. 210, Brasov CABINET I DE EXPERTIZÃ
Telefon: 0268/330 843 MEDICALÃ BUZÃU
Policlinica Buzau
ªEF SERVICIU - Str. Nicolae Titulescu
MEDIC PRIMAR EXPERT nr. 18 camera 12, Buzau
DR. NÃSTASE VALENTIN Telefon: 0238/710034
ASISTENT SOCIAL CABINET Sef serviciu medic primar
MOTOC DANIELA Toma Emil Petru
ASISTENT SOCIAL TEREN Asistent medical
STOIAN MAGDALENA-DANIELA Stefan Diana Luminita

43
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE

COMPLEXE BALNEARE ªI DE TRATAMENT

VATRA DORNEI astenice si al tulburarilor Cod postal: 535000 S.C. TURISM COVASNA S.A.
respiratorii. Tel: 0266-335.046 Judet:Covasna, Loc. Covasna
S.C. DORNA TURISM S.A.
Fax: 0266-335.205 Adresa: Str. 1 Decembrie 1918
Judet: Suceava, DURÃU
kontaktturism@hr.astral.ro nr. 1-2, Cod postal:525200
Loc. Vatra Dornei, 20 Statiunea este recomandata Tel: 0267-340.825,
Adresa: Str. Republicii nr. 5 A, pentru odihna si tratament al S.C. TUSNAD S.A. 0267-340.401
Cod postal: 725700 nevrozelor astenice, a starilor Judet: Harghita, Fax: 0267-342.222
Tel: 0230-375.314, de slabiciune, a anemiei, pen -
tru refacerea dupa eforturi psi- Loc. Baile Tusnad secretariat@turismcovasna.ro
0230- 374.525.20
hice sau intelectuale Adresa: Str. Aleea Sfanta
Fax: 0230-371.778
Ana nr. 18, Cod postal: SC TURISM ªI
office@dornaturism.ro BORSEC 535100, AGREMENT OLTUL SA
rezervari@dornaturism.ro Tel: 0266-335.292, Judet: Covasna,
Statiunea Borsec
este recomandata in: 0266-335.537 Loc. Sfantul Gheorghe
S.C. GIMIL S.R.L. Fax 0266-335.108 Adresa: Str. 1 Decembrie 1918
Judet: Suceava, • tratamentul bolilor cardiovas-
culare ( insuficienta mitrala tusnad@topnet.ro nr. 1, Cod postal:520008
Loc. Vatra Dornei 20 compensatorie si insuficienta Tel: 0267-311.291
Adresa: Str. Revolutiei nr.3, cardiaca, hipertensiune, varice) S.C. UNIVERS TOURIST S.R.L. Fax: 0267-351.787
Cod postal: 725700 • tratamentul bolilor endocrine Judet: HARGHITA, hotelbodoc@yahoo.com
Tel: 0230-374.690 (hipertiroidie, boala Basedow, Loc. Baile Tusnad
Fax: 0230-374.692 starea de prepubertate la copii Adresa: Str. Vointa nr. 18, SLÃNIC MOLDOVA
hotelcaroldorna@yahoo.com supraponderali) Cod postal: 535100 Statiunea Slanic Moldova
• tratamentul dischinezie Tel: 0266-335.419 asigura tratament pentru:
S.C. INTUS S.R.L. biliara, boli digestive
(gastrita cronica hipoacida, Fax 0266-335.447 • tulburari digestive (gastrite
Judet: Suceava, Loc. Vatra universturist@kabelkon.ro cronice hipo - si hiperacide,
Dornei constipatie cronica, colita
cronica nespecifica) univers.turist@gmail.com ulcere gastrice si duodenale, la
Adresa: Str. Republicii nr. 5 B, un interval de cel putin 3 ani
• colicistita cronica necal- de la faza dureroasa, afectiuni
Cod postal: 725700 S.C. VICALITE S.R.L.
caroasa stomacale postchirurgicale, col-
Tel: 0230-375.021 HOTEL FORTUNA
• tulburari renale si ale ite cronice atipice, colon
Fax: 0230-375.020 aparatului urinar Judet: Harghita, Loc.Baile inflamabil, constipatie cronica)
e-mail: intus12@hotmail.ro • nevroza astenica Tusnad • boli hepatobiliare
SÂNGEORZ BÃI • boli dermatologice, metabol- Adresa: Str. Kovacs Miklos (dischinezie biliara, colicistita
ice si de nutritie, etc. nr. 68, Cod postal: 535100 cronica cu sau fara calculi,
Apele minerale de la Tel: 0266-335.216 stari postoperatorii in boli ale
Sângeorz-Bãi sunt benefice in TUªNAD Fax: 0266-335.275 ficatului)
tratamentul: • boli metabolice si nutri-
Statiunea este recomandata office@hotelfortuna.ro
• afectiunilor tubului digestiv pentru tratamentul: tionale (diabet melitus, forme
(gastrita hipoacida cronica si COVASNA usoare si intermediare, obezi-
hiperacida, gastrita cronica, • bolilor sistemului nervos cen-
tral (nevroza astenica, stari tate)
ulcer duodenal, sechele dupa Numeroasele izvoare (in jur de
astenice secundare, stres fizic 1.000) cu apa minerala car- • boli ale rinichiului si urinare
operatii de ulcer efectuate pe
si intelectual) bogazoasa, bicarbonata, sau (stari de dupa tratamentul
stomac, colita cronica, consti-
• bolilor cardiovasculare continand diversi compusi ai infectiilor urinare, acolo unde
patie cronica)
(infarct miocardic, hipertensi- fierului, iodului, bromului sau nu au existat leziuni sau
• bolilor hepato-biliare dereglari renale)
(dischinezie biliara, colicistita une, arteriopatie periferica, clorului sunt recomandate in:
stari postflebite, varice) • tratamentul bolilor carrdio- • tratamentul bolilor reuma-
calcaroasa sau necalcaroasa,
• bolilor sistemului urinar (liti- vasculare ( infarctul mio- tismale degenerative si
stari postoperatorii ale ficatu-
lui, hepatita cronica, pancreati- asa renala, inflamatii) si al cardic, nu mai devreme de diartritice, al celor cardiovascu-
ta cronica) unor boli inrudite (boli diges- trei luni dupa iesirea din spi- lare si respiratorii (astma
tive, endocrine, ginecologice tal, cardiopatie ischemica, alergica, traheobronsite cron-
• bolilor metabolice si nutri- ice, rinosinuzite cronice,
tionale (diabet melitus, hipe- etc.). insuficienta aortica, hiperten-
siune arteriala, refacere dupa emfizem pulmonar)
ruricemie, hiperlipemie, obezi-
tate, guta cu manifestari la flebita superficiala sau pro- • tratamentul bolilor
S.C. IRIS TOURISM S.R.L.
nivelul articulatiilor). funda, varicose ulcers, valvu- endocrine (stari prepubertale
Judet: Harghita, la copii hiperreactivi)
• bolilor reumatismale degen- lopatii operate)
Loc. Baile Tusnad • disfunctii hepatobiliare (dis- • boli ginecologice
erative si diartritice. Adresa: Str. Apor nr. 22, functii ale bilei, colecistite ( sindrom ovarian menopauzal)
BORªA Cod postal: 535100 cronice fara calcule, refaceri si al altor boli.
Tel/Fax: 0266-335.586 dupa operatii la ficat, pancre-
Statiunea dispune de izvoare atita cronica)
Tel: 0744.553.380 S.C. PERLA TURISM S.A.
cu ape minerale carbogazoase, • boli digestive (gastrite cron-
sau continand fier, calciu, irispanzio@topnet.ro Judet: Bacau,
ice hiperacide, ulcere cronice Loc: Slanic Moldova
magneziu, recomandate in: gastrice sau duodenale) si
• bolile cronice ale tubului S.C. KONTACT TURISM Adresa: Str. Nicolae Balcescu
boli asociate (obezitate cu
digestiv Judet: Harghita, complicatii cardiovasculare, nr. 2, Cod postal: 605500
• bolile renale Loc. Baile Tusnad nevroze respiratorii, nevroze Tel : 0234-348.022
• tratamentul nevrozelor Adresa: Str. Oltului nr.102, astenice, etc) Fax: 0234-348.635

44
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE
marketing@perla.moldovei.ro (pareze usoare, sechele ale GOVORA • diartroze (periartrita scapulo-
e-mail:office@perla.moldovei.ro poliomielitei, polinevrite) humerala)
• tulburari endocrine (hipotiroi- Statiunea este • tratamentul bolilor sistemu-
SLÃNIC PRAHOVA die, urmare unui tratament recomandata in: lui nervos periferic si central
endocrinologic) • tratamentul bolilor respira- (pareza usoara recenta, in curs
Izvoarele cu apa minerala ce torii (astm bronsic, bronsite
contine compusi ai calciului, • boli cardiovasculare (ulcer- de recuperare dupa un trata-
atii, acrocianoza). cronice, enfizem pulmonar, ment specific, sechele ale
clorului, sodiului, sulfului si
pneumopatii microbiene sau poliomielitei, anumite forme de
lacurile (Baia Baciului, Baia
virale, rinite, sinuzite, semipareza si parapareza,
Rosie, Baia Porcilor, Lacul S.C. BALNEOCLIMATERICA faringite etc.) urmand sfatul medicului)
Verde) cu concentratie mare SOVATA S.A.
de sare, sunt folosite la: • tratamentul bolilor degenera- • tratamentul bolilor ginecolog-
Judet: Mures, Loc. Sovata tive (spondiloze, artroze, ice (dereglari genitale minore
• tratarea unor boli reuma- Adresa: Str. Trandafirilor nr. 82
tismale degenerative si diartrit- poliartroze) si a bolilor reumat- datorate unei nervozitati
Tel: 0265-570.623 ice articulare (tendonite, peri- extreme)
ice (spondiloze cervicale, dor-
sale si lombare, artroza, Fax: 0265-570.940 atrite scapulohumerale) • tratamentul bolilor metabol-
poliartroza, tendinita, janos.fulop@szovata.ro • tratamentul disfunctiilor neu- ice si de nutritie (diabet melli-
tendimiozita, periartrita scapu- rologice periferice si centrale tus, obezitate) etc
lohumerala) CÃLIMANEªTI CÃCIULATA (pareze usoare, sechele dupa
• tratarea celor aflati in stari poliomelite etc) MONEASA
Statiunea este indicata in:
posttraumatismale (dupa • tratamentul unor disfunction- HOTEL-COMPLEX BALNEAR
• tratamentul bolilor
entorse, luxatii si fracturi ale alitati post-traumatice si boli Judet: Arad, Loc. Moneasa
digestive (gastrita cronica
membrelor, tratate prin metode asociate (ginecologice, cod postal:317220
cu hipoaciditate, constipatie
chirurgicale si vindecate, dupa endocrinologice, cardiovascu-
cronica, colita cronica) tel/Fax:0257-313.213
artroze) lare, digestive, urinare etc)
• tratamentul bolilor hotelmoneasa@yahoo.com
• tratarea celor acuzand boli hepatobiliare (dischinezie
ale sistemului nervos periferic VOINEASA
biliara, colicistita cronica LACU SÃRAT
(pareze usoare, sechele vechi care prezinta sau nu calculi, Recomandat pentru tratamen -
ale poliomelitei, urmari dupa tul neuro-asteniilor, organismu - Lacu Sarat contine importante
hepatita cronica, pancreatita rezerve de namol sapropelic si
polinevroze) lui slabit, suprasolicitare
cronica, starii postoperatorii apa minerala hipertonica conti-
• tratarea bolilor ginecologice in bolile ficatului) fizica si intelectuala, anemii
(insuficienta ovariana, secundare etc nand compusi ai sulfului, cloru -
• boli ale sistemului renal si lui, sodiului, magneziului, bro-
cervicita cronica, metrosalpin-
urinar (litiasa la rinichi, mului (mineralizare 70 -
gita cronica) HERCULANE
pielonefrita cronica hermal = 84 g/litru), sunt indicate in:
• tratarea bolilor respiratorii 41°C, and hyperthermalaparat- Statiunea este
(bronsita cronica si traheobron- • tratamentul bolilor reuma-
ului digestivin, infectii urinare) recomandata pentru: tismale degenerative, inflama-
sita, astmul alergic)
• tulburari metabolice si nutri- • tratamentul durerilor reuma- torii (spondiloze cervicale, dor-
• tratarea bolilor dermatolog- tionale (diabet melitus, stari tismale degenerative (artroza, sale sau lombare, artroze,
ice (psoriasis, ichthyosis incipi-
hiperuremice, obezitate) poliartroza, spondiloza etc.) poliartroze, tendonite,
ent, dermatita keratotica)
• afectiuni respiratorii • tratamentul bolilor inflama- tendimiozite, periartrite scapu-
-tratarea bolilor vasculare lohumerale)
(bronsita, traheobronsita torii (spondilita) si diartrozelor
(varice incipientes, erythreme-
cronica) (tendonita, tendomiosita, peri- • boli ginecologice (insuficien-
lalgia).
• boli ale sistemului artrita scapulohumerala) ta ovariana, cervicita cronica)
nervos periferic (pareza, • tratamentul bolilor sistemu- • boli dermatologice (psoriasis,
S.C. VALDOR S.R.L. sechele ale poliomielitei) ichthyosis,dermatita keratotic,
lui nervos periferic
Judet: Prahova, • stari reumatismale (pareze, paralizii) neurodermatite, etc.)
Loc. Slanic Prahova, (spondiloza, artroza, • tratamentul unor boli • boli endocrine (benigne,
Adresa: Str. 23 August nr. 28 poliartroza, tendinita) asociate (ginecologice, respira- hipotiroidism,hipoovarianism
Tel:0244-240.132 • stari posttraumatismale torii, ORL, dermatologice, pubertal)
Fax: 0244-240.131 (dupa entorse, luxatii si obezitate etc.). • afectiuni ale sistemului ner-
e-mail: office@valdor.ro fracturi) vos periferic (pareze usoare,
• boli ginecologice (sindrom S.C. HERCULES S.A. neurite, sciatica si sechele
SOVATA ovarian cauzat de menopauza) Judet: Caras-Severin, dupa poliomelita)
Statiunea este indicata • boli O.R.L. (rinosinuzita Loc. Baile Herculane • starile post-traumatice (dupa
in principal pentru: cronica, laringita cronica operatii pe muschi, tendoane
Adresa: Str. Izvorului nr. 5 si articulatii, dupa luxatii si
• tratamentul bolilor ginecolo- alergica etc.)
Tel: 0255-560.444 fracturi)
gice (insuficienta ovariana, • boli dermatologice, cardio-
Fax: 0255-560.684 • boli respiratorii (bronsite
cervicita cronica, metrosalpin- vasculare si de alta natura
gita cronica, sterilitate) e-mail: schercules@yahoo.com cronice, traheolaringite, larin-
gite) si alte boli
• afectiuni degenerative, S.C. CÃLIMÃNEªTI- MONEASA
inflamatorii si reumatismale CÃCIULATA S.A AMARA
(spondiloza cervicala, dorsala Judet: Valcea, Loc. Izvoarele de ape bicarbon-
si lombara, artroza, poliartroza, Calimanesti, atate, continand calciu, Statiunea este
dureri articulare, tendinite, magneziu, sodiu, cele oligo - recomandata in:
Adresa: minerale, mezotermale
tendimiozita, poliartrita scapu- Str. Calea lui Traian, nr. 413 • tratamentul bolilor reuma-
lohumerala) (24-32°C) sunt recomandate tismale degenerative
Tel: 0250 -750.270 pentru: (spondiloza, artroza,
• stari posttraumatismale
(dupa operatii vindecate la Fax: 0250 -751.138, • tratamentul bolilor reuma- poliartroza)
articulatii, muschi, oase, dupa 0250-750.280 tismale degenerative (forme • tratamentul bolilor reuma-
luxatii si entorse) -boli ale sis- E-mail: calimanesti- simple de spondiloza cervicala, tismale inflamatorii (reuma-
temului nervos periferic caciulata@xet.ro lombara si dorsala) tismul articular)

45
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE

• bolile ginecologice (metros- 0243-266.181 cronice, enfizem pulmonar, neurologice periferice si cen-
alpingita cronica, insuficienta Fax:0243-266.224 pneumopatii microbiene trale (pareze usoare, sechele
ovariana, sterilitate secundara) sau virale, rinite, sinuzite, farin- dupa poliomelite etc)
si a disfunctiilor asociate office@amara-parc.ro
gite etc.) • tratamentul unor
(dermatologice, endocrine). • tratamentul bolilor degenera-
GOVORA disfunctionalitati
tive (spondiloze, artroze, post-traumatice si boli
S.C. AMARA S.A. Statiunea este poliartroze) si a bolilor reumat- asociate (ginecologice,
Judet: Ialomita, Loc. Amara recomandata in: ice articulare (tendonite, peri- endocrinologice,
Adresa: Str. Ana Ipatescu nr. 1 • tratamentul bolilor respira- atrite scapulohumerale) cardiovasculare, digestive,
Tel: 0243-266.224, torii (astm bronsic, bronsite • tratamentul disfunctiilor urinare etc)

CENTRUL NAÞIONAL DE PERFECÞIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR

Str. Bodeºti, nr. 1, sector 2, ºef birou: Dr. Adrian Biroul SPECIALIZARE PRIN Serviciul ADMINISTRATIV
Bucureºti, ROMÂNIA DUMITRESCU, REZIDENÞIAT, PREGÃTIRE ºef serviciu:
directorgeneral@perfmed.ro tel. 255.03.60 A DOUA SPECIALITATE Ing. Aurel GEORGESCU,
contact@perfmed.ro ºef birou: Dr. Anca POP, tel. 255.15.74 int. 105
Director General Adjunct Serviciul EVALUARE tel. 255.15.74 int. 110
(cu atribuþii de Director ªI PROMOVARE Biroul RESURSE UMANE,
General): PROFESIONALÃ Serviciul PREGÃTIRE NORMARE, ORGANIZARE,
Dr. Aurora PRUNESCU ºef serviciu: Biol. ªI EVALUARE SALARIZARE
Director General Adjunct: ªef Rodica TUDORAN, ASISTENÞI MEDICALI ºef birou: Vasilica CRISTEA,
Lucrãri Dr. Camil Laurenþiu tel. 255.50.45 ºef serviciu: tel. 255.15.74 int. 122
BOHILTEA As.Med.Pr.
Director General Adjunct: Serviciul ATESTATE, Constanþa TIERU-HATU, Serviciul FINANCIAR
Conf Dr. Corin Virgil BADIU PROGRAME tel. 255.65.51 CONTABIL
Director Financiar-Contabil: DE PREGÃTIRE ºef serviciu: Ec. Ileana VUCEA,
Ec. Mihaela DELEANU COMPLEMENTARÃ Biroul tel. 255.15.74 int. 119
ºef serviciu: INTEGRARE EUROPEANÃ
Serviciul EDUCAÞIE MEDICALÃ Dr. Adrian NEDELCIU, ºef birou: Compartimentul
CONTINUÃ, PERSONAL STUDII tel. 255.55.44 Dr. Mircea GAICULESCU, AUDIT INTERN
SUPERIOARE, tel. 255.64.45 ºef compartiment:
STAGII PRACTICE Serviciul SPECIALIZARE Ec. Gabriel SEMENTOV,
ºef serviciu: Dr. Lavinia NANU, PRIN REZIDENÞIAT, Serviciul INFORMATICÃ, tel. 255.15.74 int. 128
tel. 255.03.60 PREGÃTIRE DOCUMENTARE,
A DOUA SPECIALITATE BIBLIOTECÃ Compartimentul
Biroul EDUCAÞIE MEDICALÃ ºef serviciu: ELECTRONICÃ LEGISLAÞIE-CONTENCIOS
CONTINUÃ, PERSONAL STUDII Dr. Liliana MARINEANU, ºef serviciu: ºef compartiment:
SUPERIOARE, tel. 255.15.74 Ec. Valentin VUCEA, Jurist Theodor SIMION,
LECTORI-INSTRUCTORI int. 111 tel. 255.15.74 int. 102 tel. 255.15.74 int. 128

46
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE
CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREªTI

Calea Vitan nr. 6, Sector 3, pmb@cnpas.org mariana.serbanescu@cnpas.org Antoniu Claudia Adela,


www.cpmb.rdsnet.ro ªerbanescu Mariana, Stãnescu Robert Iulian, direc- director executiv
Kanovits Mihaela, Director Executiv Adjunct tor executiv adjunct economic adjunct evidenþã stagii
Director Executiv Stabiliri Telefon: 021/326.05.40/56 Telefon: 021/326.05.40/56
Telefon: 021/326 05 40 Telefon: 021/326 05 56 fax: 021/326.05.41 fax: 021/326.05.41
fax: 021/326 05 41 fax: 021/326 05 41 robert.stanescu@cnpas.org antoniu.claudiu@cnpas.org

CASE DE PENSII JUDEÞENE

CASA JUDEÞEANÃ Szarka Arpad, CASA JUDEÞEANÃ Telefon: 0241/612.799


director Executiv fax: 0234/694.397
DE PENSII ALBA DE PENSII BUZÃU
Telefon: 0259/430.728 ioan.benes@cnpas.org
Str. Regina Maria 2, fax: 0259/437.662 Aleea Industriilor, nr.1, Buzãu
Alba-Iulia, cod: 2500 e-mail arpad.szarka@cnpas.org www.logixbuzau.com/cjpbz/ CASA JUDEÞEANÃ
www.pensiialba.ro Gioarsã Viorel DE PENSII COVASNA
Mihaila Ionel, CASA JUDEÞEANÃ director executiv
director Executiv Str. Grigore Balan 14,
DE PENSII BISTRIÞA-NÃSÃUD Telefon: 0238/710.496
Telefon: 0258/813.092 Sf. Gheorghe, cod: 4000
Bd. Republicii, nr. 22, fax: 0238/721.047
fax: 0258/819.083 www.nd.ro/cjpcovasna/
Bistrita Nasaud, cod: 4400 e-mail viorel.gioarsa@cnpas.org
ioan.mihaila@cnpas.org Bartok Gabriela,
www.cjpbn.ro director executiv adjunct
CASA JUDEÞEANÃ
CASA JUDEÞEANÃ Ciui Terente, Telefon: 0267/310.535
DE PENSII ARAD director Executiv Adjunct DE PENSII CÃLÃRAªI fax: 0267/310.535
Telefon: 0263/216.460 Str. Plevna, nr.243, Calarasi gabriella.bartok@cnpas.org
Str. Gheorghe Lazar,
nr. 20, Arad fax: 0263/232.095 www.cjpascl.go.ro
terente.ciui@cnpas.org Crãciunicã Gabriela, CASA JUDEÞEANÃ
www.cjpensiiarad.ro
Vasil Mihaela Adriana, CASA JUDEÞEANÃ
director executiv DE PENSII DÂMBOVIÞA
director Executiv Telefon: 0242/314.960
DE PENSII BOTOªANI Str. Tudor Vladimirescu,
Telefon: fax: 0242/316.918
nr. 1A, Targoviste
0257/281.320 Str. Calea Nationala,
CASA JUDEÞEANÃ cjp-dambovita.minisat.ro
fax: 0257/214.061 nr. 85, Botosani Badea Mihail Marius,
www.cjpbt.botosani.net DE PENSII CARAª SEVERIN director executiv
CASA JUDEÞEANÃ
Livadaru Gheorghe Str. Traian Lalescu, adjunct
DE PENSII ARGEª director Executiv nr. 27, Resita Telefon: 0245/213.308
B-dul. I.C.Bratianu, Telefon: 0231/536.724 Cretan Vasile, fax: 0245/640.487
nr. 38, Pitesti, cod: 0300 fax: 0231/513.517 director executiv
www.cjparges.ro gheorghe.livadaru@cnpas.org Telefon: 0255/214.968 CASA JUDEÞEANÃ
Carlan Maria, fax: 0255/217.397 DE PENSII DOLJ
CASA JUDEÞEANÃ
director Executiv vasile.cretan@cnpas.org
DE PENSII BRÃILA Str. Mihail Kogalniceanu,
Telefon: 222 394
fax: 218 560 CASA JUDEÞEANÃ nr. 14, Craiova
Str. Calea Calarasilor, www.pensiidolj.rdscv.ro
maria.carlan@cnpas.org nr. 19, Brãila DE PENSII CLUJ
Ciutan Ileana,
www.cjpbraila.ro Str. Cosbuc, nr. 2, Cluj-Napoca, director executiv
CASA JUDEÞEANÃ
Enache Sorin, cod: 3400 adjunct
DE PENSII BACÃU director Executiv Temporar www.pensiicluj.ro Telefon: 0251/414.149,
Str. Ionita Sandu Sturza, Telefon: 0239/613.960 Dolean Vasile, fax: 0251/510.187
nr. 78, Bacau fax: 0239/613.960 director executiv
www.cjpbacau.ro Telefon: 0264/590.862 CASA JUDEÞEANÃ
CASA JUDEÞEANÃ
Liviu Cretu, fax: 0264/590.862 DE PENSII GALAÞI
director Executiv DE PENSII BRAªOV vasile.dolean@cnps.org Str. Domneasca,
Telefon: Str. Nicolae Balcescu, nr.98, Galati
0234/511.366, CASA JUDEÞEANÃ
nr.67, Brasov www.cjpgalati.ro
fax: 0234/510.085 www.casadepensiibv.ro DE PENSII CONSTANÞA Modiga Georgeta,
CASA JUDEÞEANÃ Bugnar Camelia, Str. Decebal, nr. 13C, director executiv
director Executiv Constanta adjunct
DE PENSII BIHOR Telefon: 0268/418.055 Telefon: 0236/410.150
cjp-cta.forte.ro
Str. Dunarea, nr. 6, Oradea fax: 0268/472.216 Benes Ioan Oscar, fax: 0236/470.177
www.cjpensiibihor.rdsor.ro camelia.bugnar@cnpas.org director executiv geogeta.modica@cnpas.org

47
I N S T I T U Þ I I ª I O R G A N I Z A Þ I I D E R E G L E M E N TA R E D I N S E C T O R U L M E D I C A L ,
ÎNALTE FORURI PROFESIONALE

CASA JUDEÞEANÃ Grecu Adriana, director executiv Drãghici Silvia, www.cjpteleorman.ro


Telefon: 0232/218.541 director executiv Bomboe Florea Emilian,
DE PENSII GIURGIU fax: 0232/410.092 Telefon: 0249/411.634 director executiv
Str. Independentei, adriana.grecu@cnpas.org fax: 0249/411.634 Telefon: 0247/313.403
nr. 105-106, Giurgiu silvia.draghici@cnpas.org fax: 0247/311.609
www.cjpgiurgiu.3x.ro CASA JUDEÞEANÃ
Iorga Ion, DE PENSII ILFOV CASA JUDEÞEANÃ CASA JUDEÞEANÃ
director executiv adjunct DE PENSII PRAHOVA DE PENSII TIMIª
Str. Lacul Tei, nr. 17, sector 2,
Telefon: 0246/212.388,
Bucuresti, cod: 70 754 Str. Nicolae Iorga, nr. 1, Str. Andrei Saguna,
fax: 0246/212.388
www.pensiiilfov.ro Ploiesti, cod: 2000 bl. U6, Timisoara
ion.iorga@cnpas.org
Câmpeanu Mariana, www.pensiiprahova.ro www.pensiitimis.ro
CASA JUDEÞEANÃ director executiv Ion Dumitru, Caprariu Ioan,
Telefon: 021/212.12.27 director executiv director executiv
DE PENSII GORJ
fax: 021/212.12.15 Telefon: 0244/577.406, Telefon: 0256/308.080
Sediul 1: Str. Republicii, bl. 14 mariana.campeanu@cnpas.org fax: 0244/519.140 fax: 0256/308.080
Sediul 2: Bd. Republicii, Bl. 7, ion.dumitru@cnpas.org ioan.caprariu@cnpas.org
Parter, Tg. Jiu CASA JUDEÞEANÃ
www.intergorj.ro/pensii DE PENSII MARAMUREª CASA JUDEÞEANÃ CASA JUDEÞEANÃ
Ghimis Rodica, DE PENSII SALAJ DE PENSII TULCEA
Str. Hortensiei 1/A, Baia Mare,
director executiv adjunct
cod: 4800 Bd. Mihai Viteazul, Str. Babadag 118,
Telefon: 0253/218.660,
Telefon: 0262/227.497 nr. 85, Zalau Tulcea, cod: 8800
fax: 0253/213.307
fax: 0262/227.497 www.cjpsj.3x.ro www.x3m.ro/cjptl
rodica.gimis@cnpas.org
www.pensiimaramures.ro Bojan Dumitru, Ranete Aurora,
CASA JUDEÞEANÃ Pop Lucia, director executiv director executiv director executiv
Telefon: 0262/227.497 Telefon: 0260/661.009 Telefon: 0240/531.063
DE PENSII HARGHITA
fax: 0262/227.497 fax: 0260/660.831 fax: 0240/531.059
Str. Kossuth Lajos, lucica.pop@cnpas.org
nr. 94, Miercurea Ciuc CASA JUDEÞEANÃ CASA JUDEÞEANÃ
www.cjphr.ro CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII DE PENSII VALCEA
Ban Katalin, DE PENSII MEHEDINÞI SATU MARE Str. Calea lui Traian 157-159,
director executiv
Bd. Carol I, nr. 3, Str. Vasile Lucaciu, Rm. Valcea, cod: 1000
Telefon: 0266/372.612,
Drobeta Turnu Severin nr. 4-6, Satu Mare www.cjpvl.unet.ro
fax: 0266/372.612
Giurescu Nicolae, www.cjpsatumare.datec.ro Andreescu Gabriel Dan,
katalin.ban@cnpas.org
director executiv Muncean Gheorghe, director executiv
CASA JUDEÞEANÃ Telefon: 0252/341.377 director executiv Telefon: 0250/732.450
fax: 0252/313.178 fax: 0250/732.776
DE PENSII HUNEDOARA Telefon: 0261/706.829
fax: 0261/706.828 gabriel.andreescu@cnpas.org
Bd. Decebal, CASA JUDEÞEANÃ
gheorghe.muncea@cnpas.org CASA JUDEÞEANÃ
bl. A1, Sc. B, parter, Deva DE PENSII MUREª
www.cjp-hd.ro CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII VASLUI
Str. Tudor Vladimirescu,
Ciobanu Ionel,
nr. 60, Tg. Mures DE PENSII SIBIU Str. Andrei Muresan nr. 22,
director executiv
cjpasms.alfarit.ro Calea Dumbravii, nr. 17, Sibiu Vaslui, cod: 6500
Telefon: 0254/224.560,
Morent Ileana, director executiv www.cjpsibiu.ro www.pensiivs.ro
fax: 0254.234.740
Telefon: 0265/311.021 Aldea Dorel, Banceanu Emil,
ionel.ciobanu@cnpas.org
fax: 0265/262.018 director executiv director executiv
CASA JUDEÞEANÃ ileana.morent@cnpas.org Telefon: 0269/212.247 Telefon: 0235/313.102
fax: 0235/311.260
DE PENSII IALOMITA CASA JUDEÞEANÃ fax: 0269/212.247
Str. Lacului 10, Slobozia, DE PENSII NEAMÞ CASA JUDEÞEANÃ CASA JUDEÞEANÃ
cod: 8400 DE PENSII VRANCEA
B-dul Republicii 6, DE PENSII SUCEAVA
www.cjpialomita.ro
Piatra Neamt, cod: 5600 Str. Ilie Ilascu, Suceava, Str. Bd. Brailei, nr. 3 bis,
Dumitru Ion,
www.cjpneamt.ro cod: 5800 Focsani, cod: 5300
director executiv
Puiu Marin. director executiv www.cjpsv.ro www.cjpvn.ro
Telefon: 0243/232.505,
Telefon: 0233/214.501 Marian Robert Gabriel, Coman Andrei,
fax: 0243/232.713
fax: 0233/212.184 director executiv director executiv
CASA JUDEÞEANÃ marin.puiu@cnpas.org Telefon: 0230/210.743 Telefon: 0237/212.627
fax: 0237/217.758
DE PENSII IAªI CASA JUDEÞEANÃ fax: 0230/210.713
coman.andrei@cnpas.org
Str. Anastasie Panu, DE PENSII OLT CASA JUDEÞEANÃ
nr. 17-19, Iasi
Str. Al.Tineretului, DE PENSII TELEORMAN
Bd. Ghica Voda, sc. 2A-2B, Iaºi
nr. 1A, Slatina, cod: 0500 Str. Dunarii, nr. 1, Alexandria
www.cjpiasi.ro
www.cjpolt.ro

48
S P I TA L E B U C U R E ª T I

Ce nt r ul C li n i c d e Urg e nþã de B oli Clinica Chirurgie Vascularã


ªef secþie: Col. dr. Gheorghe Gh. Dumitraºcu, m. pr. chirurgie car-
Cardiovasculare „Dr. Constantin Zamfir“ diovascularã, Lt. col. dr. Ionel Droc, m. pr. chirurgie cardiovascu-
larã
Calea Plevnei nr. 134, sector 1, Bucureºti
Tel.: 319.30.51 - 60; interior 270, 191, 206, 510
Dotare: bloc operator cu sãli de operaþii (una cu circuit separat
Fax: 312.18.08
pentru urgenþe) dotate cu: filtru, aer condiþionat, lampã sciliaticã
oferind iluminare optimã, cell-server pentru autotransfuzie, defib-
Comandant - ªef lucrãri col. dr. Viorel Goleanu – m.pr. chirurgie rilator extern ºi intern, monitor pentru funcþiile respiratorii ºi car-
cardiovascularã, dr.in st.med., competenþã chirurgie cardiacã pedi- diovasculare (non-invaziv ºi invaziv), proteze vasculare sintetice
atricã, supraspecializãri în Austria, Olanda, Italia.
variate pentru by-pass vascular, aparat de congelat in vapori de
azot lichid, cuva de stocare a produselor bilogice in azot lichid(-
Secþia Clinicã Chirurgie Cardiacã adulþi 1450), vas de transport a produselor biologice, sistem computer-
ªef secþie clinicã: ªef lucrãri col. dr. Constantin Viorel Goleanu, m. izat de gestiune a informatiilor
pr. chirurgie cardiovascularã, dr. în ºt. med. Lt. col. dr. Doru
Mustaþã, m. pr. chirurgie cardiovascularã Dr. Andreea Cristina Servicii medicale: chirurgia de angioacces, chirurgia hipertensiu-
Teodorescu – m. sp. cardiolog Lt. col. Matei Popa Cherecheanu - nii arteriale reno-vasculare, cura chirurgicalã a anevrismelor de
m. sp. chirurgie cardiovascularã aortã abdominalã ºi artere periferice, a sindromului de arc aortic
cura chirurgicalã a varicelor membrelor inferioare, restabilirea
Dotare: aparate de asigurare a circulaþiei extracorporale (cord - fluxului arterial ºi venos la nivelul abdomenului, extremitãþii
plãmân artificial), aparate de administrare oxid nitric, aparate de cefalice ºi al membrelor superioare ºi inferioare tratamentul
determinare debit cardiac CARDIODINAMIX, aparate de ventilaþie urgenþelor vasculare chirurgicale, furnizarea si stocarea de
mecanicã cu suport respirator pozitiv în presiune, aparate dializã homogrefe crioconservate viabile
aparate încãlzire suprafaþã pacient, balon de contra pulsaþie
intraaorticã, bloc operator cu 4 sãli de operaþii, cell-server pentru Clinica Cardiologie Intervenþionalã ºi Preoperatorie
autotransfuzie, defibrilator extern ºi intern, ecograf INTER SPECxL, ªef clinicã: Col. dr. Vasile Greere, m. pr. cardiologie, competenþe
electrocardiograf Hellige EK 531, cubator pentru nou-nãscuþi, ecografie generalã, dr. în ºt. med. Gl. mr. (r) prof. univ. dr. Ion
LEVEL (aparat de administrat perfuzie rapidã), monitoare de trans- Þintoiu, m. pr. cardiologie, competenþe ecocardiografie normalã
port, monitor pentru funcþiile respiratorii ºi cardiovasculare (non- ºi specialã, electrofiziologie ºi implantare de cardiostimulatoare
invaziv ºi invaziv), monitor pentru nou-nãscuþi, pace-maker tempo-
cardiace ºi defibrilatoare cardiace implantabile, dr. în ºt. med.,
rar, proteze vasculare sintetice variate pentru by-pass vascular,
ventilator de transport membru corespondent al Academiei de Medicinã, membru al
Societãþii Române de Cardiologie Lt. col. dr. Gheorghe Neagoe,
m. pr. cardiologie, competenþe ecografie generalã
Serviciile medicale acordate: operaþii pe cord deschis, pe cord
bãtând, pericard, vase mari ºi periferice, by-pass aorto-coronarian,
chirurgia hipertensiunii arteriale reno-vasculare, chirurgie mediasti- Dotare: aparate de determinare debit cardiac CARDIODINAMIX,
nalã, tumori mediastinale, cura chirurgicalã a anevrismului de ven- aparat Holter BIOTRACE BETA BIOTRONIK, balon de contra pul-
tricul stâng, cura chirurgicalã a cardiopatiilor congenitale, cura saþie intraaorticã, bicicletã ergometricã cu electrocardiograf, car-
chirurgicalã a tumorilor intracardiace, drenaj pericardic subxifoidi- diostimulator pentru stimulare temporarã externã, defibrilatoare
an, operaþii pe cord deschis, pericardectomie anterioarã subtotalã implantabile, defibrilator extern, ecocardiograf cu Doppler color
interfrenicã, protezãri mono-, bi- ºi trivalvulare, reconstrucþie geo- ºi sondã transesofagianã, electrocardiograf BIOSET - 3 canale,
metricã de ventricul stâng, tratamentul urgenþelor cardiace chirur- injectomate electrice, laborator de testare de stres (efort fizic ºi
gicale farmacologic), laborator ecocardiografie ºi ecografie abdominalã
Clinica Chirurgie Cardiacã Pediatricã monitoare de transport, monitor pentru funcþiile respiratorii ºi
ªef secþie clinicã: Lt. col. dr. Iancu Mocanu, m. pr. chirurgie cardio- cardiovasculare (non-invaziv ºi invaziv), monitor portabil SIRE-
vascularã, dr. în ºt. med. Lt. col. dr. Marian Butuºinã, m. pr. car- CUST 6000 pentru adulþi ºi copii, pace-maker permanent, sondã
diologie, drd. Mr. dr. Ovidiu Lazãr, m. sp. ATI, drd. de cardiostimulare externã, stimulatoare cardiace VVI, VDD, stim-
Mr. dr. Gheorghe Lucian, m. sp. chirurgie cardiovascularã ulator temporar, unitate de terapie intensivã coronarianã cu
monitorizare centralã cu supraveghere invazivã ºi neinvazivã a
Dotare: aparat pentru circulaþie extracorporalã (cord - plãmân arti- parametrilor vitali SIEMENS-SIRECUST, ventilator de transport
ficial), aparat de administrare oxid nitric, aparat de determinare
debit cardiac CARDIODINAMIX, aparate de ventilaþie mecanicã cu Servicii medicale: revascularizaþie miocardicã farmacologicã (fib-
suport respirator pozitiv în presiune, aparate dializã rinolizã), analiza tulburãrilor de ritm ºi conducere, arteriografii
aparate încãlzire suprafaþã pacient, aparat mobil pentru ale tuturor teritoriilor arteriale, asistenþã cardiologicã de urgenþã,
angiografie intraoperatorie, balon de contra pulsaþie intraaorticã neinvazivã, cardiostimulãri temporare ºi permanente, cateterism
bloc operator cu 4 sãli de operaþii bronhoscop, cell-server pentru cardiac drept ºi stâng, chemoembolizãri hepatice, oronarografii
autotransfuzie, defibrilator extern ºi intern, incubator pentru nou- defibrilãri si conversii ale ritmului cardiac, diagnosticul ºi eva-
nãscuþi, monitoare de transport, monitor pentru funcþiile respira-
luarea bolilor cardiovasculare, diagnosticul ºi tratamentul
torii ºi cardiovasculare (non-invaziv ºi invaziv), monitor pentru nou-
nãscuþi, pace-maker extern bicameral urgenþelor cardiace, sindroamelor coronariene acute, dilatãri
coronariene pe artere native ºi by- passuri, dilatãri de vase pe-
riferice, eco Doppler vase, cord, embolizãri arteriale în situaþii
Servicii medicale acordate: chirurgia hipertensiunii arteriale reno-
vasculare, chirurgie mediastinalã, tumori mediastinale, cura chirur- particulare, embolizãri de fistule coronariene, expertize cardio-
gicalã a anevrismului de ventricul stâng, cura chirurgicalã a car- logice pentru dializã ºi transplant renal, implantãri de filtre cave,
diopatiilor congenitale, curã chirurgicalã a tumorilor intracardiace, implantãri de stenturi coronariene, mielogramã (puncþie ster-
drenaj pericardic subxifoidian, intervenþii chirurgicale curative în nalã), proceduri de rotablaþie pe leziuni complexe, resuscitare
afecþiunile vasculare cronice ºi acute la copii ºi adulþi, operaþii pe cardiorespiratorie, septotomii atriale, test de stres ecocardio-
cord deschis, pericardectomie anterioarã subtotalã interfrenicã, grafie, pericardocentezã, toracocenteze, paracenteze în scop
protezãri mono-, bi- ºi trivalvulare, reconstrucþie geometricã de ven- evacuator ºi diagnostic, tratament anticoagulant minutat, trata-
tricul stâng, tratamentul urgenþelor cardiace chirurgicale mente trombolitice, valvuloplastii mitrale, pulmonare

50
S P I TA L E B U C U R E ª T I
Clinica Cardiologie, Aritmologie ªi Electrofiziologie Laborator Anatomie Patologicã
ªef secþie: ªef lucrãri col. dr. Gabriel Cristian, m. pr. cardiologie, ªef laborator: Lt. col. dr. Maria-Carmen Oprean, m. pr. anatomie
competenþã ecocardiografie, electrofiziologie, implantare de car- patologicã
diostimulatoare ºi defibrilatoare cardiace, circulaþie extracorpo-
ralã ºi asistare circulatorie Mr. dr. Liviu Chiriac, m. pr. cardiolo- Farmacie
gie, competenþe ecografie, electrofiziologie ºi implantare stimula- ªef secþie: Lt. Florin Dumitru, farmacist principal
toare Mr. dr. Adriana Gârjau, m. pr. cardiologie Mr. dr. Romi
Bolohan, m. pr. cardiologie, competenþã ecografie, electrofiziolo-
gie Dr. Corina Grosu, m. sp. cardiolog

Dotare: bicicletã Hellige pentru proba de efort, cardiostimulator


pentru stimulare temporarã externã, defibrilator extern ºi intern,
ecocardiograf cu Doppler color ºi sondã transesofagianã, ecograf
cu sondã transtoracicã, transesofagianã ºi Doppler vase, electro- CENTRUL DE BOLI REUMATISMALE
cardiograf portabil, electrocardiograf Hellige cu înregistrare
potenþiale tardive ventriculare, pompe ºi injectomate automate, „DR. ION STOIA”
sistem de mapping endocavitar EnSite 3000 – Medtronic, sistem
de monitorizare pentru pacienþi în unitatea de terapie intensivã, Str. Thomas Masaryk nr. 5, sector 2, Bucuresti
sondã de cardiostimulare externã, sonde ºi aparate de ablaþie, Telefon: 021/211.68.48; Fax: 021/211.26.45
stimulatoare cardiace VVI, VDD, stimulator cardiac extern, uni-
tate de terapie intensivã coronarieni, aborator complet echipat
pentru studii ºi tratamente electrofiziologice Manager: Catalin Codreanu – m. pr. reumatolog, dr. în st. med.
Director Medical: Dr. Camelia Magdalena Enache – m. pr.
Secþia Anestezie-Terapie Intensivã ºi Urgenþe Cardiovasculare reumatolog
ªef secþie: Lt. col. dr. Vasile Murgu, m. pr. ATI, dr. în ºt. med. Director Financiar-Contabil: Ec. Carmen Popa – economist
 Col. (r) dr. Virgil Roºu, m. pr. ATI Mr dr. Ovidiu Lazãr, m. sp.
ATI Dr. Beatris Labonþ, m. sp. ATI Lt. col. dr. Gabriel Hila, m. Dotare generala unitate: unitate spitaliceasca cu paturi, cu
pr. cardiologie Lt. col. dr. Jenicã Roateºi, m. pr. cardiologie internari în regim continuu (100 paturi) si spitalizare de zi (20
Dr. Laura Dumitru, m. sp. ATI paturi) cu ambulatoriu integrat.

Laborator Hematologie ºi Biochimie SECÞIA I REUMATOLOGIE - 25 paturi


ªef laborator: Col.(r) dr. Cristian Rãdulescu, m. pr. medicinã de ªef secþie: Dr. Emilia Maria Georgescu – m. pr. reumatologie si
laborator balneofizioterapie Dr. Bogdan Horia Chicos – m. pr. reumatolo-
gie, m. pr. medicina internã Dr. Carmen Adine Petcu – m. pr.
Dotare: aparat ISE-LYTE Na/K, aparat electroforezã pe AGAROZA reumatologie
cu densimetru CLINI-SCAN II Helena Laboratoires, analizor SECÞIA II REUMATOLOGIE - 25 paturi
automat de biochimie Beckman Coulter Synchron CX7, analizor
hematologie COULTER ONYX, analizor pentru determinarea con- ªef secþie Dr. Carmen Michaela Zainea – m. pr. reumatologie ºi
centraþiei gazelor în sânge CIBA CORNING 288, densimetru balneofizioterapie Dr. Florin Radulescu – m. pr. reumatologie
Helena Laboratoires, coagulometru IL ACL-200, linie DIAMED – Dr. Denis Demira Marculescu – m. pr. reumatologie
coloanã de gel: grup sanguin, Rh, compatibilitate SECÞIA III REUMATOLOGIE
ªef secþie: Dr. Catalin Codreanu – m. pr. reumatologie, dr. în st.
Servicii medicale: investigaþii hematologice de rutinã, investigaþii med. Dr. Ileana Ganea – m. pr. reumatologie si balneofiziote-
biochimice din ser, plasmã, sânge, urinã, LCR, lichide de puncþie rapie, înlocuitor ºef secþie Dr. Camelia Magdalena Enache –
Laborator Angiografie ºi Cateterism Cardiac m. pr. reumatologie Dr. Rodica Stefania Daia – m. pr. reuma-
ªef laborator: Dr. Florina Pinte, m. pr. cardiologie, supraspecial- tologie Dr. Alina Radulescu – m. pr. reumatologie
izãri cardiologie intervenþionalã, implantare stimulatoare car-
diace, explorare hemodinamicã copii ºi nou-nãscuþi, dr. în ºt. Dotãri: unitate medicalã cu 50 paturi.
med. Dr. Niþã Daniel, m. sp. cardiolog
Servicii medicale comune celor 3 secþii de reumatologie: diag-
Dotare: angiograf Philips (2 buc.), bloc cu 2 sãli de cateterism,
nosticul ºi tratamentul bolilor reumatice, inclusiv cu corticos-
cardiostimulator pentru stimulare temporarã externã, defibrilator
extern ºi intern, defibrilator sincronizat, electrocardiograf portabil teroizi, tratamentul bolilor reumatice cu produse biologice etc.),
investigaþii suplimentare pentru afecþiuni asociate, diagnosticul
injectomate electrice, linie monitorizare - posturi Philips, stimula-
toare cardiace VVI, VDD ºi tratamentul osteoporozei, recuperare medicala în bolile
reumatice.
Servicii medicale: coronarografii si cateterism cardiac, arteri- SERVICIUL SPITALIZÃRI DE ZI
ografii ale tuturor teritoriilor arteriale, PTCA coronare, cu Dotãri: compartiment cu 20 paturi; baza proprie de fizioterapie ºi
implantare de stent, rotablatie, aterectomie directionala, cateter- kinetoterapie; laborator radiologie, laborator analize medicale,
isme cardiace in malformatii congenitale la copii, implantare de osteodensitometrie si ECG comune cu ale spitalului.
umbrele Amplatzer pentru DSA, PCA si DSV, valvuloplastii cu
balon : pulmonar, mitral si aortic, PTA pentru stenozele arterelor
periferice Servicii: internãri de zi pentru: monitorizarea pacientilor cu
reumatisme de tip inflamator; recuperare medicala a pacientilor
Laborator Imagisticã, Radiologie RMN, CT cu reumatisme de tip inflamator si degenerativ; tratament ambu-
ªef laborator: Lt. col. Dr. Furdu Iustinian Porfir, m. pr. radiolog latoriu cu medicatie biologica.
 Dr. Ana Popescu, m. pr. radiolog
AMBULATORIUL DE SPECIALITATE
Dotare: aparat mobil Philips (Rg, Rx), ecograf (simplu ºi Doppler), Medic coordinator: Dr. Denis Demira Marculescu
instalaþie CT spiral Servicii: dispensarizarea bolnavilor cronici; tratament local al
afectiunilor reumatismale cu corticosteroizi si infiltratii locale cu
Servicii medicale: examene radiologice (pt. orice localizare), alte substante medicamentoase, evacuare lichid sinovial; trata-
examene ecocardiografice (cord, abdomen), CT: cap, torace, ment complex de recuperare (electroterapie, masaj, kineto-
abdomen terapie).

51
S P I TA L E B U C U R E ª T I

SERVICIUL FIZIOTERAPIE, KINETOTERAPIE SI MASAJ CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINÃ


Echipa medicalã: Dr. Anisoara Stela Gavrila – m. pr. recuperare,
medicinã fizicã ºi balneofizioterapie profesor kinetoterapie AL MUNICIPIULUI BUCUREªTI
Leonard Dinca Kineoterapeut Cinca Luminita Fiziokinetote-
rapeut Georgescu Dan Andrei; Echipa de asistenti balneofiziote- Str. Constantin Caracaº nr. 2-8, cod 011155, sector 1, Bucureºti
rapeuþi, maseuri Tel. 021.319.31.72; Fax. 021.319.31.68;

Dotãri: aparatura pentru electroterapie de joasã medie ºi înaltã Director Dr. Vuculescu Olti Doina, medic primar medicinã de
frecvenþã; aparat de terapie unde scurte CURAPULS 970; aparat laborator, supraspecializare medicinã transfuzionalã,
de unde scurte Siemens; aparat de ultrasunet în apã; aparat competenþe instructor formator în medicinã transfuzionalã.
magnetoterapie; aparat BTL cu curenti interferentiali; aparat mul-
tistimulator ST 26; instalaþie pentru termoterapie – parafinã;
sala de kinetoterapie; kinetoterapie activo-pasiva la pat. Servicii generale unitate: producerea ºi distribuþia de sânge ºi com-
ponente sanguine conforme cu standardele U.E.
Servicii: electroterapie analgeticã, antiinflamatorie, decontrac- Laborator Colectã prin Aferezã
turanta si de stimulare musculara; laserterapie; magnetodiaflux
ªef laborator: Dr. Ecaterina Negoiþã –
antiinflamator si sedative; ultrasunet continuu si cu impulsuri;
masaj general si pe segmente efectuat la pat. medic primar hematologie, drd

LABORATOR ANALIZE MEDICALE


Servicii: Citafereza la donator pentru obþinerea concentratului unitar
ªef laborator: Dr. Irina Monica Iana – m. pr. medicina de laborator de trombocite – CUT – numai la cererea medicului prescriptor ºi la
Biolog Marinescu Lucia – biolog principal alte solicitãri plasmaferezã la donator pentru obþinerea plasmei ter-
apeutice.
Dotãri: analizor hematologie automat Pentra 120 si HMX; anali-
zor biochimie FLEXOR, Hitachi 912; aparat eletroforeza serica; Laborator colectã sânge total
aparat imunologie ELISA; analizor chemiluminiscenta ACCESS; Dr. Doina Elena Goºa, medic medicinã generalã; Dr. Marilena Popa,
nefelometre ARRAY si MININEPH; cititor automat urini URYXXON medic principal medicinã generalã; Dr. Ana-Maria Florea, medic spe-
200; laborator de microbiologie cialist medicinã generalã; Dr. Cristea Iuliana Bogdana, medic princi-
pal medicinã generalã.
Servicii: investigatii biochimice curente Dr. Cirstea Adela, medic specialist medicinã generalã,
din ser, plasma, sânge, competenþã ecografie.
urina; analize
hematologice uzuale;
determinari imunologice: Servicii: consultaþii medicale ale donatorilor de sânge ºi a altor cate-
FR, CRP, FAN, Ac. gorii.
antiCCP, Ag HBs, Ac. Laborator Imunohematologie
antiHCV, fractiuni
de complement, Alexandra Zãgrean, biolog principal.
imunograma,
crioglobuline, CIC, Servicii: grupa sanguinã ABO-D; fenotipaj extins Rh-Kell; elucidare
celule lupice, ASLO ; dificultãþi de grup; diagnostic de variante antigenice slabe ABO-D;
determinari din lichidul determinare anticorpi imuni, titrare anticorpi, identificare; deter-
sinovial; determinari minare O periculos; depistare anticorpi iregulari antieritrocitari; teste
microbiologice.
Coombs; dozare ac. Anti-Rh – gravide – probe de compatibilitate
Laborator Maladii Transmisibile prin Sânge
LABORATOR RADIOLOGIE
Rãchita Irina, biolog specialist; Popescu Aniºoara,
ªef laborator: Dr. Nicoleta Cavache – m. pr. radiologie si imagisti-
ca medicala biolog specialist

Dotãri: aparat de roentgen – diagnostic PHILIPS cu amplificator Servicii: determinare AgHBs – hepatita B –, determinare ac. Anti
de imagine. HCV – hepatita C –, determinare ac. Anti HIV ½ - SIDA, determinare
ac. Anti HTLV I/II, determinarea nivelului ALT/GPT – transaminazei –,
Servicii: radiografii ale scheletului osos, în ortostatism “ra-dio- serologia sifilisului, examene biochimice complete.
grafii funcþionale”, clinostatism ºi incidente speciale. Laborator Predonare
LABORATOR DE OSTEODENSITOMETRIE Agustina Olteanu Panã, biolog principal
ªef laborator: Dr. Cãtãlin Codreanu – m. pr. reumatologie, dr. în Laborator Preparare, Validare ºi Distribuþie a Produselor Sanguine
st. med. Labile – PSL : Maria Grusea, biolog principal; Constanþa ªtefan,
biolog principal; Dorina Voicu,
Dotãri: osteodensitometru tip LUNAR DPX PRO; osteodensito- chimist principal.
metru cu ultrasunete ACHILES
Servicii: fracþionarea sângelui total ºi obþinerea de PSL: concentrat
Servicii: diagnosticul osteoporozei, evaluarea riscului fracturar; eritrocitar resuspendat, concentrat eritrocitar resuspendat sãrãcit în
monitorizarea terapiei antiosteoporotice. leucocite, concentrat eritrocitar deleucocitat, concentrat trombocitar
LABORATOR ELECTROCARDIOGRAFIE standard, plasmã proaspãtã congelatã, plasmã decrioprecipitatã,
Dotãri: aparat cu taste multifunctionale cu 6 canale BTL 08 crioprecipitat de factor VIII; grupaj sanguin ABO-D – validarea
finalã a sângelui – ; controlul bacteriologic al sãngelui ºi
FARMACIE derivatelor de sânge, distribuþia sângelui ºi componentelor san-
Diriginte Ana Roset, farmacist spec. guine.

52
S P I TA L E B U C U R E ª T I
Laborator Radiologie Medici încadraþi în reþeaua Ministerului Sãnãtãþii: Dr. Ruxanda
Tulbure, medic primar ATI, ºef secþie ATI chirurgie urologicã ºi
ªef laborator – Dr. Cornelia Streza, medic primar radiologie, transplant renal; Dr. Mihai Brînzan, medic primar ATI; Dr. Dorina
supraspecializare ecografie Enescu, medic primar ATI; Dr. Laura Dumitru, medic specialist
Servicii: examene radiologice la angajare sau examene peri- ATI; Dr. Daniela Ungureanu, medic primar ATI; Dr. Laura Popa,
odice; explorãri radiologice ale tubului digestiv ; radiografii medic specialist ATI; Dr. Antoanteta Alama, medic primar ATI;
abdominale; radiografii craniofaciale, radiografii osoase; radio- Dr. Carmen Savu, medic primar ATI ; Dr. Liliana Domnisor, medic
scopii si radiografii pulmonare specialist ATI; Asistent ªef: Claudia Pantelin.

Recoltare: Dr. Florianda Neagu – medic specialist medicinã Dotãri:


generalã, competenþã medicina muncii. Secþia Terapie Intensivã Interdisciplinarã acordã asistenþã me-
dicalã de specialitate bolnavilor provenind din seviciile de
chirurgie generalã, urologie, medicalã, gastroenterologie, neu-
INSTITUTUL CLINIC FUNDENI rologie, pediatrie, hematologie ºi cardiologie; capacitate de 18
paturi echipate cu saltele antiescarã, dotate cu sisteme de moni-
torizare hemodinamica invazivã ºi non-invazivã, aparate de venti-
laþie mecanicã performante; ecograf, aparate EEG ºi ECG,
aparate mobile de radiologie, sisteme de epurare extrarenalã ºi
plasmaferezã, minilaborator pentru evaluare biochimicã ultra-
rapidã, secþia este climatizatã.
Secþie ATI chirurgie generalã ºi transplant hepatic
Bloc operator cu 5 sãli de operaþie (una de urgenþã) dotate cu
aer condiþionat cu flux laminar, aparate de anestezie de ultimã
generaþie, sisteme de monitorizare moderne (ºi monitorizare
invazivã), sisteme de autotransfuzie, aparaturã menitã sã asig-
ure terapia oricarei urgenþe (defibrilatoare, stimulatoare cardiace
interne ºi externe, sisteme de repletie volemicã rapidã, fibrobron-
hoscop); siteme de încãlzire a pacietului; microlaborator de
urgenþã în cadrul blocului operator; compartimente de suprave-
ghere postoperatorie de 1, 2, 3 ºi 4 paturi, cu o capacitate totalã
de 19 paturi complet monitorizate la standarde internaþionale.
Secþie ATI chirurgie urologicã ºi transplant renal
Capacitate de 22 paturi dotate cu sisteme de monitorizare
hemodinamicã invazivã ºi non-invazivã, aparate de ventilaþie
ªoseaua Fundeni nr. 258, sector 2, Bucureºti; Tel. centralã: mecanicã performante, aparat ECG, aparat mobil de radiologie,
021.318.04.00; 021.318.04.24; Tel. secretariat: 021.317.21.94; sisteme de epurare extrarenalã, minilaborator pentru evaluare
Fax: 021.318.04.44 biochimicã ultra-rapidã; bloc operator cu 4 sãli de operaþie, 2
www.icfundeni.ro; fundeni@cmb.ro sãli de endoscopie ºi 2 sãli de PNL dotate cu aer condiþionat cu
flux laminar, aparate de anestezie de ultimã generaþie, sisteme
de monitorizare moderne (ºi monitorizare invazivã), sisteme de
Manager Dr. Constantin Nicolae Popa autotransfuzie, defibrilatoare, stimulatoare cardiace interne ºi
Director medical Conf.Dr. Cristian Gheorghe externe, sisteme de repletie volemicã rapidã, siteme de încãlzire
Director administrativ ing. Teodor Timariu a pacietului.
Director îngrijiri As. Alloub Arina
Asociaþia Româna de Urologie - ARU Servicii: Anestezie generalã sau loco-regionalã ºi terapie inten-
Tel./Fax: 0040-021-242 26 29, 0040-021-240 75 70 sivã perioperatorie pentru chirurgie generalã ºi de transplant
www.aru.ro; aru@aru.ro txfundeni@easynet.ro hepatic ºi chirurgie urologicã ºi de transplant renal; Anestezie
Preºedinte: Prof. Dr. I. Sinescu. pentru proceduri endoscopice (colonoscopii, ERCP, ecoendo-
REVISTA ROMÂNA DE UROLOGIE - RRU scopii) ºi radiologie intervenþionalã; Terapie intensivã postopera-
Singurul organ de presã oficial al Asociaþiei Romane de Urologie. torie în transplantul hepatic ºi în transplantul renal;
În excelente condiþii grafice sunt publicate articole de speciali- Plasmafereza în circuit continuu; Epurare extrarenalã în insu-
tate, editoriale, anunþuri ºi calendarul evenimentelor naþionale ºi ficineþã renalã acutã (hemofiltrare, hemodiafiltrare, hemoad-
internaþionale de peste an. sorbþie); Ventilaþie mecanicã convenþionalã în moduri controlate
ºi asistate în presiune sau volum; Terapie modernã cu oxid nitric
Centrul de Anestezie ºi Terapie Intensivã a plamânului de ºoc; Tratamentul insuficienþelor hepatice acute -
ªos. Fundeni 258, sector 2, Bucureºti; atifundeni@hotmail.com epurare hepaticã.
ªef secþie: Prof. Dr. Dan Tulbure – medic primar ATI, Centrul de Chirurgie Generalã ºi Transplant Hepatic
doctor în medicinã, membru corespondent al Academiei
Oamenilor de ªtiinþã Tel. 021 3180424 int.1160, 1123, 1161, 1155;
Tel.: ºi fax 021 3180417
www.icfundeni.ro, ccgth@icfundeni.ro
Medici încadraþi UMF “Carol Davila”: Prof. Dr. Dan Tulbure, medic
primar ATI, doctor în ºtiinþe medicale; ªef Lucrãri Dr. Arleziana ªef secþie: Prof. Dr. Irinel Popescu - medic primar chirurg, doctor
Florescu, medic primar ATI, doctor în medicinã; As. Univ. în ºtiinþe medicale, expert al Consiliului Europei în probleme de
Dr. Dana Tomescu, medic primar ATI, doctorand; As. Univ. transplant, membru al Colegiului Consultativ pentru Cercetare,
Dr. Gabriela Droc, medic primar ATI, doctorand. Dezvoltare ºi Inovaþie al Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii (ºeful
comisiei de sãnãtate), membru al CNCSIS (Consiliul Naþional al
Compartiment cercetare: Dr. Mihaela Ungureanu, medic specia- Cercetãrii ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior), preºedinte
list ATI, asistent cercetare ºtiinþificã; Dr. Ovidiu Gostian, medic Romtransplant.
primar ATI, cercetãtor ºtiinþific; Dr. Andrei Cristea, medic specia-
list ATI, cercetãtor ºtiinþific; Dr. Horaþiu Popescu, medic specialist Medici încadraþi UMF „Carol Davila”: Prof. Dr. Irinel Popescu,
ATI, asistent cercetare ºtiinþificã; Dr. Cristian Boroº, medic primar medic primar chirurg, doctor în ºtiinþe medicale; Conf. Dr.
ATI, cercetãtor ºtiinþific. Mihnea Ionescu, medic primar chirurg, doctor în ºtiinþe medicale;

53
S P I TA L E B U C U R E ª T I

Conf. Dr. Cãtãlin Vasilescu, medic primar chirurg, doctor în ºtiinþe pacientului); 2 endoscoape flexibile (pentru endoscopie digestivã
medicale; ªef lucrãri Silviu Ciurea, medic primar chirurg, doctor superioarã ºi inferioarã), cu posibilitãþi intervenþionale (polipec-
în ºtiinþe medicale; ªef lucrãri Victor Tomulescu, medic primar tomie, tratament leziuni hemoragice acute º.a.); Aparat pentru
chirurg ; As. Univ. Gabriel Mitulescu, medic primar chirurg; As. colangiografie intraoperatorie SIEMENS SIREMOBIL 2000; flow
Univ. Aurel Tonea, medic primar chirurg; As. Univ. Patricia Sârbu- metru TRANSONIC SYSTEMS INC. HT 312
Boeþi, medic specialist; As. Univ Leonard David, medic specialist;
As. Univ. Sorin Alexandrescu, medic specialist; Prep. Univ. Servicii:
Bogdan Dorobanþu, medic resident. Transplant hepatic: Program de transplant hepatic pentru
pacienþii înscriºi pe lista de aºteptare ºi pentru urgenþe; se prac-
Compartiment cercetare: Dr. Simona Dima, Cercetãtor principal ticã: transplant hepatic ortotopic cu ficat de la donator cadavru;
gradul III, medic primar chirurg; Dr. Viorica Vidu, Cercetãtor prin- transplant de segmente hepatice de la donator viu; transplant
cipal grad III, medic primar chirurg; Dr. Cezar Stroescu, hepatic cu ficat împãrþit sau redus; transplant hepatic domino.
Cercetãtor ºtiinþific, medic primar; Dr. Dan Cacoveanu, Asistent
cercetare, medic specialist; Dr. Radu Zamfir, Asistent cercetare, Chirurgia hepato-bilio-pancreaticã: toate tipurile de hepatectomii
medic specialist; Dr. Dinu Ungureanu, Asistent cercetare, medic majore pe cale clasicã (hepatectomii pentru tumori benigne ºi
specialist; Dr. Dan Andronesi, Asistent cercetare, medic special- maligne); rezecþii hepatice laparoscopice; distrucþia prin hiperter-
ist; Dr. Sorin Andrei, Asistent cercetare, medic specialist; Dr. mie localã a tumorilor hepatice nerezecabile; chirurgia hiperten-
Oana Stanciulea, Asistent cercetare, medic resident; Dr.Traian siunii portale (toate tipurile de derivaþii porto-sistemice, operaþii
Dumitraºcu, Asistent cercetare, medic rezident, doctorand; Dr. de devascularizare pentru varice esofagiene sâgerânde); inter-
Matei Emil, Asistent cercetare, medic rezident. venþii pentru chist hidatic hepatic; tratament endoscopic al liti-
Medici încadraþi în reþeaua Ministerului Sãnãtãþii: Dr. Vicenþiu azei cãii biliare principale (în colaborare cu Centrul de
Popescu, medic primar chirurg; Dr. Ali Alloub, medic primar Gastroenterologie); intervenþii ºi reintervenþii reconstructive pe
chirurg; Dr. Doina Hrehoreþ, medic specialist. cãile biliare; pancreatectomii parþiale ºi totale pentru cancer sau
pancreatitã cronicã; tratamentul chistelor pancreatice; plasare
Compartiment chirurgie toracicã: Dr. Mãdãlina Grigoroiu, medic de ace pentru brahiradioterapie în cancerele pancreatice nereze-
primar chirurgie toracicã; Dr. Codruþ Stãnescu, medic primar cabile.
chirurgie toracicã; Corina Comaniciu, kinetoterapeut.
Compartiment Endoscopie Digestivã: Dr. Dorin Pietrãreanu, Chirurgie generalã:
medic primar chirurg Procedee curente de chirurgie generalã: gastrectomii pentru
Compartiment Ecografie: Dr. Mirela Boroº, medic specialist ulcer gastro-duodenal complicat; apendicectomii; cura
radiologie hemoroizilor; mastectomii; histerectomii; cura herniilor ºi even-
Compartiment stomaterapie: Georgeta Pãsãrin, asistentã traþiilor; protezare cu plasã; montare catetere pentru dializã peri-
medicalã tonealã.
Compartiment chimioterapie ambulatorie: Georgeta Pãsãrin,
asistentã medicalã Chirurgie laparoscopicã ºi toracoscopicã: o colecistectomie
laparoscopicã; rezecþii hepatice laparoscopice; cura laparoscop-
Dotare: icã a chistului hidatic hepatic; chirurgie laparoscopicã colo-recta-
Bloc operator alcãtuit din 6 sãli de operaþie, recent dat în folos- la; cura laparoscopicã a herniilor hiatale; cura laparoscopicã a
inþã, într-o formã arhitecturalã ºi o dotare modernã, asigurând achalaziei; laparoscopii ºi toracoscopii exploratorii ºi bioptice;
prin condiþiile sale (aer condiþionat, iluminare, filtre etc) splenectomie laparoscopicã, splenectomie parþialã;
desfãºurarea în condiþii optime a actului chirurgical; sistem de suprarenalectomie laparoscopicã; chirurgia laparoscopicã a
climatizare WEISS (specific sãlilor de operaþie - cu creeare de anexelor (trompe uterine, ovare); timectomie toracoscopicã în
suprapresiune ºi sistem de filtrare pânã la filtru HEPA); lampi miastenii ºi tumori timice.
scialitice (Dr. MACH, SEWARD, HANNAU-LUX); mese de operaþie
radiotransparente (STERIS-AMSCO, AXIS, OPERA MERIVARA, Chirurgie oncologicã (operaþii complexe pentru):
EASTERN MEDICA); modul spãlare apã sterilã STERIS–AMSCO; Neoplasme digestive (esofag, stomac, duoden, intestin subþire,
lãmpi bactericide ITKALUX BT 90S; echipament spãlare instru- colon-rect);rezecþii esofagiene complexe cu esofagoplastie; gas-
mentar – cu ultrasunete ELMA TRNSSONIC 820H; aparat ster- trectomii radicale; duodenopancreatectomii; colectomii radicale;
ilizare ethylen-oxid 3M STERI-VAC 5XL; aparat sterilizare cu abur operaþii cu conservare sfincterianã pentru cancerele rectale;
(electric) STERI VAP- BMT Neoplasme genitale (col ºi corp uterin, ovar, sân); Tumori
retroperitoneale (inclusiv suprarenala).
Dotare specialã a sãlilor operatorii cu: instrumentar chirurgical
pentru chirurgie deschisã (clasicã); microscop chirurgical ZEISS Z
8; generatoare electrochirurgicale (VALLEYLAB, ESCHMANN); Preocupãri speciale: Transplant hepatic ºi chirurgie hepato-bilio-
generatoare laser chirurgical (MARTIN MCO 50 ºi DORNIER pancreaticã; Chirurgia polipozei familiale ºi a rectocolitei ulcero-
MEDILAS 5060), dispozitive pentru distrucþie hipertermicã a hemoragice (operaþii care permit un tranzit pe cãi naturale pen-
tumorilor hepatice (generator microunde MICROTAZE-AESCO tru bolnavii operaþi); Chirurgia timusului (tratamentul miasteniei
OT–110M, generator radiofrecvenþã RADIONICS TYCO COOL-TIP gravis – timectomia pe cale toracoscopicã); Tratamentul infecþi-
RF SYSTEM ); generator electrochirurgical ºi argon - SORING ilor intraabdominale grave (peritonitã acutã, pancreatitã cronicã);
ARCO 3000; generator sigilat vase VALLEYLAB LIGA SURE; gener- Reintervenþii abdominale corectoare pentru complicaþii sau
ator ultrasunete ETHICON ULTRACISION; generator ultrasunete sechele postoperatorii consecutive unor intervenþii premergã-
VALLEYLAB CUSA-EXCEL; pompe circulaþie extra corporealã (DEL- toare insuficiente ca indicaþie, tactico-tehnic sau urmate de com-
PHIN SARNS 3M ºi MEDTRONIC BIO-MEDICUS 550); aparat de plicaþii.
autotransfuzie intraoperatorie tip cell-server; aparate de încãlzire
a soluþiilor perfuzate; sistem de transfuzie rapidã; sternotom Centrul de Chirurgie Urologicã, Dializã ºi Transplant Renal
GEISTER, o lãmpi individuale (LIFE OPTICS ºi PILLING), instru- Tel./Fax: 0040-021-3007670; txfundeni@easynet.ro
mentar chirurgical pentru chirurgie deschisã (clasicã); instrumen-
tar pentru chirurgie laparoscopicã (3 truse - OLYMPUS ENDO- ªef centru: Prof. Dr. Ioanel Sinescu - medic primar urolog, doctor
ALPHA camerã digitalã, STORZ camerã digitalã, DANSON) ºi tora- în ºtiinþe medicale, preºedinte al Asociaþiei Române de Urologie
coscopicã; instrumentar pentru suturi digestive mecanice, posi-
bilitãþi de diagnostic ºi urmãrire postoperatorie cu ajutorul a: 2 Medici încadraþi UMF “Carol Davila”:, Prof. Dr. Ioanel Sinescu,
ecografe (ecografie intraoperatorie, intervenþionalã ºi la patul medic primar urolog, doctor în ºtiinþe medicale – ºef secþia I,

54
S P I TA L E B U C U R E ª T I
Conf. Dr. Lucian Iliescu, medic primar urolog, doctor în ºtiinþe litotritor Lithostar Multiline (Siemens)
medicale – ºef secþia II, Conf. Dr. Gabriel Glück, medic primar Laboratoarele de Echografie: ecograf Elegra Siemens cu trans-
urolog, doctor în ºtiinþe medicale, ªef Lucrãri Dr. Radu ducere de 3,5 ºi 7 Mhz, cu posibilitate de examinare Doppler ºi
Constantiniu, medic primar urolog, doctor în ºtiinþe medicale – de puncþie biopsie prostaticã (cu reconstrucþie tridimensionalã),
ºef secþia III, ªef Lucrãri Dr. Marcian Antonio Manu, medic pri- un ecograf Sonoline Siemens cu transducere de 3,5 ºi 7- Mhz ºi
mar urolog, doctor în ºtiinþe medicale, ªef Lucrãri Dr. Emil unul transrectal cu sistem de puncþie biopsie prostaticã.
Angelescu, medic primar urolog, doctor în ºtiinþe medicale, As. Laboratorul de Urodinamicã - douã echipamente ultramoderne,
Univ. Dr. Bogdan ªerbãnescu, medic primar urolog, doctor în computerizate de mãsurãri complexe urodinamice (Libra MMS+
ºtiinþe medicale, As. Univ. Dr. Sebastian Voinea, medic primar ºi Duet Logic).
urolog, doctor în ºtiinþe medicale, Prep. Univ. Dr. Cristian Surcel,
medic specialist urolog, doctorand, Prep. Univ. Dr. Sorin Servicii:
Pãtrãºcoiu, medic specialist urolog, doctorand, Prep. Univ. Transplantare renalã. Chirurgie onco-urologicã complexã.
Dr. Robert Stoica, medic specialist urolog. Chirurgie vascularã urologicã majorã. Chirurgie reconstructivã
aparat urinar. Endourologie aparat urinar inferior. Endourologie
Compartiment cercetare: Dr. Rucsandra Manu, medic primar aparat urinar superior. Chirurgia litiazei aparatului urinar.
Laparoscopie urologicã. Chirurgie urologicã infantilã. Uro-gine-
urolog, doctorand, cercetãtor ºtiinþific, Dr. Marinela Antonesi,
cologie. ESWL. Explorãri urodinamice. Andrologie. Diagnosticul ºi
medic specialist urolog, asistent cercetare, Dr. Ruxandra Caisan,
tratamentul disfuncþiilor erectile. Imagisticã urologicã
medic specialist, imunologie-transplant renal, cercetãtor ºtiinþific, Proceduri standard: Chirurgie urologicã clasicã (gamã completã).
Dr. Denise Daia, medic specialist ATI, cercetãtor ºtiinþific. Chirurgie endoscopicã de aparat urinar (gamã completã)
Medici încadraþi în reþeaua Ministerului Sãnãtãþii: Dr. Mihai- Proceduri speciale: Transplantare renalã (prioritate naþionalã).
Cristian Hârza, medic primar urolog, doctor în ºtiinþe medicale Dr. Chirurgie uro-oncologicã de exerezã ºi reconstructivã complexã
Nicolae Vlaicu, medic primar urolog, doctorand, Dr. Constantin (prioritate naþionalã). Chirurgia extensiei cavo-cardiace a trom-
Gîngu, medic primar urolog, doctorand, Dr. Bogdan Chibelean, bozei neoplazice în cancerul renal (prioritate ºi exclusivitate
medic specialist, doctorand, Dr. Eminëe Kerezsy, medic primar naþionalã). Chirurgia glandei suprarenale (prioritate naþionalã).
medicina internã ºi nefrologie, Dr. Dorina Tacu, medic primar Chirurgie reconstructivã complexã de aparat urinar superior ºi
nefrolog, doctorand, Dr. Ruxanda Ioana Tulbure – medic primar ATI inferior. Microchirurgia infertilitãþii masculine (prioritate ºi exclu-
– ºef secþie ATI Chirurgie Urologica ºi Transplant Renal, Dr. Liliana sivitate naþionalã). Terapia minim invazivã a litiazei reno-
Domniºor, medic primar ATI, Dr. Vangheliþa Zogaº, medic primar ureterale (ureteroscopie antero- ºi retrogradã, nefrolitotomie per-
chirurgie plasticã ºi reparatorie, Dr. Cerempei Vasile, medic spe- cutanatã). Drenaj intern (sondã Cook) ºi extern (nefrostomie per-
cialist, Asistent ªef: Laura Codoiu. cutanatã) de cãi urinare superioare, fluoro- sau ecoghidate.
Terapia non-invazivã a litiazei renale prin litotriþie extracorporealã
Dotãri: (prioritate naþionalã). Explorare urodinamicã ºi terapia complexã
Secþia I - se aflã la etajul II (corpul E + D1) ºi etajul IV (corpul A1), a vezicii neurologice (exclusivitate naþionalã). Chirurgie urologicã
dispune de 66 de paturi infantilã (oncologicã ºi reconstructivã). Terapia non-agresivã a liti-
Departamentul de Transplant Renal ºi Dializã se aflã la etajul II azei urinare la copil. Vezicã de substituþie (dupã cistectomie radi-
(corpurile E+D2), dispune de 32 de paturi (11 paturi ATI) calã). Tratamentul complex al incontinenþei de urinã la bãrbat ºi
la femeie (inclusiv injectãri de colagen). Tratamentul multimodal
Secþia a II-a se aflã la etajul IV (corpul A2) ºi dispune de 35 de
complet al cancerului testicular (prioriate naþionalã). Terapia non-
paturi
intervenþionalã (neoperatorie) a adenomului prostatic.
Secþia a III-a se aflã la etajul I (corpul A2) ºi dispune de 35 de Tratamentul complex (farmacodinamic ºi chirurgical) al
paturi. impotenþei organice la bãrbat. Explorarea ecograficã a aparatului
Secþia de Anestezie ºi Terapie Intensivã proprie se aflã la etajul urinar ºi genital cu posibilitatea de puncþie - biopsie ºi drenaj
IV (corpurile E + D2), dispune de 22 de paturi. ecoghidat.
Blocul Operator se aflã la etajul IV, dispune de o dotare tehnicã
de vârf, de aer condiþionat filtrat bacterian ºi are în compunere: Centrul de Dializã
4 sãli de chirurgie urologicã deschisã ºi transplant renal; 2 sãli ªos. Fundeni 258, sector 2, Bucureºti med2fundeni@cmb.ro
de endourologie joasã ; 2 sãli de endourologie înaltã (cu unitãþi ªef centru: Dr. Dimitrie Capºa – medic primar medicinã internã
de fluoroscopie) ; 1 salã de endoscopie ambulatorie. ºi nefrologie, doctor în medicinã
Unitatea de Litotriþie Extracorporealã cu Unde de ªoc (ESWL) se
aflã la etajul IV (corpul C) Dr. Laura Mitea, medic primar nefrologie, Dr. Cãtãlin Tacu, medic
Laboratoarele de Echografie se aflã la etajul IV (corpul C) specialist nefrologie, Dr. Carmen Gheorghiu, medic specialist
Laboratorul de Urodinamicã se aflã la etajul IV (corpul C) nefrologie, Asistent ªef: Maria Motea

Bloc operator: 4 truse- complete de instrumentar complex + 2 Dotãri:


linii video pentru operaþiile de endourologie înaltã, incluzând 2 Pentru hemodializã: 15 aparate de hemodializã, repartizate în 3
litotritoare endoscopice de contact (Storz ºi Olympus). sãli (5 aparate/salã): 12 aparate Baxter SPS 1550 ºi 3 aparate
6 truse complete + 2 sisteme video pentru operaþiile de- Baxter Althin – Tina. Staþia de purificare a apei prin osmozã
endourologie joasã (Storz ºi Olympus) ; 3 sisteme radiologice inversã, Temak, cu debit de 800 litri/ora, livreazã apa ultrapurã,
mobile,- multifuncþionale (Siemens “Izo C”). Microscop operator cu o conductivitate de 2-5 µS/cm, sterilã, apirogenã. Sãlile de
pentru operaþii- pediatrice, de chirurgie vascularã sau androlog- dializã au mobilier modern, paturi tip terapie intensivã, surse de
icã (infertilitate- masculinã, impotenþã organicã vasculogenicã, oxigen, aer condiþionat, televizoare.
revascularizaþii peniene, autotransplant testicular, etc). Trusã Dializoarele se folosesc o singurã datã ºi sunt de eficacitate
completã, inclusiv linie video,- pentru chirurgie laparoscopicã bunã, cu membrane din triacetat de celulozã ºi din polietersul-
urologicã. Bisturie electrice ºi cu Argon pentru secþiune ºi coagu- fona cu suprafaþã de 1,3 m2 ºi 1,5 m2, sterilizate cu raze
lare; 20 de truse complete de instrumentar chirurgical (inclusiv gamma ºi din polisintan, cu suprafaþa de 1,4 m2, sterilizate cu
truse de chirurgie digestivã, vascularã, transplant renal, etc). raze gamma. Soluþiile concentrate de hemodializã - concentrat
Cell-saver, infuzomate, 4 aparate de anestezie Julian, aspiratoare acid ºi concentrat de bicarbonat - se preparã în cadrul centrului
chirurgicale, mese chirurgicale moderne, lãmpi operatorii duble de dializã, de personal farmaceutic, folosindu-se sãruri Soludia -
în fiecare salã, etc. Franþa.
Unitatea de Litotriþie Extracorporealã cu Unde de ªoc (ESWL): Pentru dializa peritonealã: Dializa peritonealã continuã ambula-

55
S P I TA L E B U C U R E ª T I

torie se aplicã cu tehnica twin bag cu soluþii de dializã Baxter, în Dotãri: Centrul de Gastroenterologie ºi Hepatologie Fundeni dis-
pungi de 1,5 L, 2,0 L ºi 2,5 L ºi concentraþii de dextrozã de 1,5 pune de un numãr de 180 de paturi distribuite în cele 50 de
g/dL, 2,5 g/dL ºi 4,25 g/dL. Centrul de dializã dispune de 10 saloane (de 1-4 paturi) ºi repartizate egal în cele 3 secþii. Cele 3
aparate pentru dializa peritonealã automatã, tip HomeChoice- secþii din cadrul Centrului de Gastroenterologie ºi Hepatologie
Baxter, cu care sunt trataþi 9 bolnavi la domiciliu prin dializã peri- ocupã 3 etaje a câte 2 tronsoane din Corpul B al Institutului
tonealã automatã nocturnã intermitentã sau dializa peritonealã Clinic Fundeni.
ciclicã continuã. Se folosesc pungi cu soluþie peritonealã Baxter Departamentul de Endoscopie Digestivã ocupã un alt tronson
de 5 litri ºi 2 litri. Sala de dializã peritonealã pentru tratamentul
din cladirea B ºi cuprinde: 1 salã de sterilizare-dezinfecþie a
ºi antrenamentul pacienþilor este înzestratã cu mobilierul nece-
sar ºi dispune de program pe calculator pentru învaþarea tehnicii endoscoapelor ºi accesoriilor; 2 sãli de aºteptare pentru
dializei automate de cãtre bolanvi. Eficacitatea terapiei prin dial- pacienþi; 1 salã pentru pregãtire pre-procedurã a pacienþilor ºi
iza peritonealã este urmaritã periodic cu ajutorul calculatorului, recuperare postproceduri endoscopice intervenþionale; 3 sãli de
prin programul Adequest-Baxter. investigaþie endoscopicã; 1 salã de pHmetrie esofagianã ºi
manometrie digestivã superioarã ºi inferioarã, arhiva departa-
Servicii: Centrul de dializã asigurã asistenþa nefrologicã, inclusiv mentului de endoscopie ; 3 sãli aparþinând Laboratorului de
terapia prin hemodialize iterative sau dializa peritonealã, pentru Histopatologie, o Histotecã.
bolnavii cu insuficienþã renalã cronicã, având repartizat ca terito- Compartimentul pentru servicii medicale în ambulator este situat
riu sectorul 2 din Bucureºti. Hemodializele ºi dializa peritonealã în policlinica aflatã la parterul clãdirii B ºi cuprinde 3 cabinete de
se desfãºoarã sub supravegherea permanentã cel puþin a unui consultaþii, o camerã destinatã serviciului de gardã, o camerã
medic, care se aflã în unitatea de dializã pe toatã durata activ- destinatã recoltãrii de analize ºi alta constituind Laboratorul de
itãþii zilnice. În acest fel tratamentul este adaptat în funcþie de Ecografie pentru ambulatori.
evoluþia zilnicã a pacienþilor. Calitatea aparaturii ºi a materialelor În cadrul Departamentului de Oncologie Digestivã, începând cu
consumabile utilizate, precum ºi calificarea înaltã a personalului anul 2004, funcþioneazã un Serviciu de asistenþã medicalã în
asigurã efectuarea hemodializelor fãrã incidente sau accidente, ambulator ºi Spitalizare de zi cu 9 paturi. El este de asemenea
cu eficacitatea adecvatã conform prescripþiilor internaþionale. localizat în policlinica aflatã la parterul clãdirii B.
Centrul de Gastroenterologie ºi Hepatologie
Tel/Fax: +4021-3180447 Începând cu anul 2004 Centrul dispune de un sistem com-
puteizat de evidenþã a pacienþilor internaþi în clinicã. Biroul de
Medici încadraþi UMF ”Carol Davila”: Profesor Dr. Mircea înregistrare a datelor personale este situat la parterul clãdirii B.
Diculescu, medic primar medicinã internã ºi gastroenterologie, Sistemul utilizeazã o aplicaþie proprie de stocare a datelor med-
doctor în ºtiinþe medicale – ªef Secþia II, Conf. Dr. Gheorghe icale dezvoltatã în conformitate cu normele legislative în vigoare
Cristian – medic primar medicinã internã ºi gastroenterologie, ce privesc confidenþialitatea datelor pacienþilor.
doctor în ºtiinþe medicale - ªef Sectia I, ªef Departament DOTARE: Aparatura medicalã de care dispune Centrul de
Endoscopie Digestivã, Conf. Dr. Liana Gheorghe – medic primar Gastroenterologie ºi Hepatologie cuprinde, între altele : videoen-
gastroenterologie, doctor în ºtiinþe medicale, ªef Secþia III, ªef doscoape (Olympus), sistem de explorare cu videocapsulã
Lucrãri Dr. Mircea Manuc, medic primar gastroenterologie, doctor (Olympus), ecoendoscop Olympus, 3 ecografe, cu posibilitãþi de
în ºtiinþe medicale, ªef Lucrãri Dr. Gabriel Becheanu, medic pri- examinare Doppler color ºi power, unul cu posibilitatea efectuãrii
mar anatomopatolog, doctor în ºtiinþe medicale, As. Univ. Dr. de sonoelastografie, sistem de coagulare cu plasmã de argon
Carmen Preda, medic primar gastroenterologie, As. Univ. Dr. ERBE, microscoape (Nikon ºi Olympus).
Mihai Ciocîrlan, medic specialist gastroenterologie, As. Univ. Dr. În departamentul de Oncologie Digestivã se trateazã adjuvant ºi
Rãzvan Iacob, medic specialist gastroenterologie, doctorand, paliativ afecþiuni maligne digestive, dupã protocoale proprii de
As. Univ. Dr. Cosmin Ciora, medic specialist gastroenterologie tratament sau în cadrul unor trialuri internaþionale, existând în
acest scop dotãri specifice.
Compartiment cercetare: Dr. Ion Bãncilã, medic specialist gas- Centrul posedã mijloace moderne de comunicare - centralã tele-
troentrologie, cercetãtor ºtiinþific, Dr. Iuliana Pârvulescu, medic fonicã digitalã, cu legãturi interne ºi internaþionale, fax,
specialist gastroenterologie, cercetãtor ºtiinþific, doctorand, Dr. numeroase computere conectate la Internet, precum ºi intranet
Letiþia Þugui, medic specialist gastroenterologie, cercetãtor pentru înregistrarea datelor clinice ºi facilitarea programelor
ºtiinþific, Dr. Roxana Vãdan, medic specialist gastroenterologie, ºtiinþifice.
cercetãtor ºtiinþific, Dr. Mirela Ciocîrlan, medic specialist gas-
troenterologie, asistent cercetare ºtiinþificã, Dr. Speranþa Iacob, Întreaga clinicã a fost renovatã, secþia de Gastroenterologie ºi
medic specialist gastroenterologie, doctorand, asistent cercetare Hepatologie unde sunt îngrijiþi pacienþii pre- ºi post - transplant
ºtiinþificã, Dr. Adriana Andrei, medic specialist gastroenterologie, beneficiind de un standard superior (rezerve, instalaþii sanitare
cercetãtor ºtiinþific, Dr. Florina Pãtraºcu, medic specialist oncolo- moderne, paturi multifuncþionale).
gie medicalã, doctorand, cercetãtor ºtiinþific, Dr. Mona
Dumbravã, medic specialist anatomopatologie, doctor în ºtiinþe Servicii:
medicale, cercetãtor ºtiinþific, Dr. Bogdan Cotruþã, medic rezident Terapie intensivã gastroenterologie ºi hepatologie:
gastroenterologie, asistent cercetare ºtiinþificã. Depistarea precoce activã a cancerului gastric la pacienþii simp-
tomatici ºi asimptomatici. Depistarea precoce activã a canceru-
Medici încadraþi în reþeaua Ministerului Sãnãtãþii: Dr. Corina lui colorectal: cromodiagnostic, endoscopie digestivã superioarã,
Angelescu, medic primar gastroenterologie, Dr. Viviana Boboc, prelevare de endobiopsii multple, screening periodic pentru:
medic primar gastroenterologie, Dr. Ion Calin, medic primar gas- pacienþii asimptomatici; pacienþii cu polipi adenomatoºi gastrici;
troenterologie, Dr. Tudor Constantin, medic primar gastroen- pacienþii cu stomac rezecat la peste 15 ani de la momentul inter-
terologie, Dr. Mihai Cordun, medic primar gastroenterologie, Dr. venþiei; pacienþii cu ulcer gastric; stocarea datelor ºi chemarea
Adina Croitoru, medic primar oncologie medicalã, Dr. Ioana Luca periodicã la control a pacienþilor.
Ciurea, medic primar oncologie medicalã, Dr. Teohari Marinescu,
medic primar gastroenterologie, Dr. Dan Piþigoi, medic primar Depistarea precoce activã a cancerului intestinal: formele ered-
gastroenterologie, Dr. Iulia Simionov, medic primar gastroen- itare de cancer colorectal; pacienþii cu antecedente familiale de
terologie, Dr. Ioana Stanel, medic primar gastroenterologie, Dr. cancer colorectal; pacienþii cu boli inflamatorii intestinale
Narciza Zamfirescu, medic primar gastroenterologie, Asistent nespecifice (rectocolitã ulcero-hemoragicã ºi boala Crohn);
ªef: Cristina Sava pacienþii cu polipi adenomatoºi colorectali; pacienþii cu polipi sau
cancere colorectale în antecedente.

56
S P I TA L E B U C U R E ª T I
Nutriþie enteralã sau parenteralã: în bolile inflamatorii intestinale Dotãri: Spaþiu ºi aparaturã adecvate metodelor de lucru menþion-
nespecifice (rectocolitã ulcero-hemoragicã ºi boala Crohn) forme ate, precum ºi areal compartimentat pentru Biologie Molecularã
extinse, pusee severe de activitate, non-responsive la tratamen- conform Standardelor Federaþiei Europene de Imunogeneticã (EFI).
tul patogenic, pre-operator; sindroame de malabsorbþie severe la
pacienþii cu afecþiuni hepatice cronice ºi denutriþie asociatã. Servicii:
1. Diagnostic virusologic complet : Anti- VHA IgM, Anti- VHA IgG,
Tratamentul encefalopatiei hepatice: administrarea de Detectie de HBsAg, Anti-HBc IgM, AntiHBc IgG, AgHBe, Anti-HBe,
Flumazenil pentru combaterea/superficializarea encefalopatiei ºi Anti-HBs, PCR pentru detecþia cantitativã a ADN VHB seric,
obþinerea cooperãrii pacientului pentru investigaþii ºi tratament; Genotipare VHB, Rezistenþã la Lamivudine, Mutanþi în PreCore-
administrarea de suplimente orale, enterale sau parenterale de Core, Anti-VHD, Anti-VHC, RIBA anti-VHC 3.0 SIA, RT-PCR pentru
aminoacizi cu catenã ramificatã ; administrarea unei diete detecþia cantitativã a ARN VHC seric, Genotipare VHC, Anti-HTLV
hipercalorice, hiperproteice, bazatã pe proteine vegetale ºi lac- 1+2, Anti- HIV 1+2, Anti-CMV IgM, Anti-CMV IgG, PCR pentru
tate; aspiraþie nazo-gastricã în cazul hemoragiei digestive supe- detecþia cantitativã a ADN CMV seric, Anti-HSV 1+2 IgM, Anti-
HSH 1 Ig G, Anti-HSV 2 Ig G, Anti EBV VCA Ig M, Anti-EBV VCA Ig
rioare active, variceale sau non-variceale, la cirotici; clisme acide
G, Anti - Toxoplasma Gondi Ig M (Obligatoriu în transplantul car-
evacuatorii la fiecare 6-8 ore, administrarea pe sondã jejunalã diac ºi hepatic), Anti - Toxoplasma Gondi Ig G (Obligatoriu în
plasatã endoscopic de dizaharide non-resorbabile (lactulozã, lac- transplantul cardiac ºi hepatic), Anti-Rubella Ig M (Obligatoriu în
tilol) ºi antibiotice/chimioterapie transplantul cardiac), Anti-Rubella Ig G (Obligatoriu în transplan-
tul cardiac); Anti- VZV Ig M (Obligatoriu în transplantul medular ºi
Tratamentul de urgenþã al hemoragiei digestive inferioare siv cardiac) ; Anti – VZV Ig G (Obligatoriu în transplantul medular ºi
superioare: cardiac).
Embolizarea leziunilor hemoragice în Departamentul de 2. Diagnostic Imunologic: Imunologia Transplantului; Teste de
Cateterism Cardiac ºi Cardiologie Intervenþionalã al Institutului histocompatibilitate: HLA, HLA B27 ; Biologie Molecularã : SSO
de Cardiologie „C. C. Iliescu“, sub îndrumarea specialistului gas- (sequence specific oligomer probe), SSP (sequence specific
troenterolog; coagulare cu plasmã de argon a leziunilor hemorag- primers); Anticorpi citotoxici ELISA –screening, -identificare;
ice non-variceale ; Crossmatch prin CDC (citotoxicitate dependentã de comple-
injectarea de agenþi sclerozanþi în leziunile hemoragice ale trac- ment)cu AHG prin ELISA; Auto - crossmatch: CDC, ELISA;
tului digestiv inferior. Genotipare Gene KIR; Polimorfism Gene Citokine.

Tratamentul de urgenþã al hemoragiei superioare variceale ºi 3. Imunosupresie: Dozare cantitativã în sânge total a
non-vericeale: coagulare cu plasmã cu argon a leziunilor hemor- Tacrolimusului (Prograf) prin metoda MEIA. Dozare cantitativã în
sânge total a Ciclosporinei (Neoral) prin metoda MEIA. Dozare
agice non-variceale; endoscopie ºi endoterapie de urgenþã (scle-
cantitativã în sânge total a Sirolimusului (Rapamune) prin meto-
roterapie ºi ligaturã endoscopicã a varicelor esofagiene); da MEIA.
injectare de substanþe sclerozante în ulcere hemoragice, leziuni
angiodisplazice hemoragice); terapie farmacologicã în scop
hemostatic strict monitorizatã. 4. Autoimunitate 4.1.Autoimunitate (Ficat) ELISA: Anticorpi
antimitocondriali Anticorpi antinucleari, Anticorpi anti-LKM1,
Ceruloplasmina, á 1 antitripsina, Anti-SLA 4.2.Autoimunitate dia-
Diagnosticul ºi tratamentul modern al afecþiunilor digestive cu bet zaharat.
mare morbiditate: cirozã hepaticã, hepatitele cronice, litiazã bil-
iarã, ulcerul gastric ºi duodenal. Centrul de Medicinã Internã-Nefrologie
Tel./Fax.: 3180445 mih@xnet.ro
Evaluarea pacienþilor în vederea includerii pe lista de transplant
hepatic ºi urmãrirea acestora post transplant, secþia de gastro- ªef secþie: Prof. Dr. Mihai Voiculescu, medic primar medicinã
hepatologie fiind o componentã a Centrului de Transplant internã, medic primar nefrologie, doctor în ºtiinþe medicale
Hepatic din Institutul Clinic Fundeni. ªef lucrãri: Dr. Alecse Valerian Diþoiu, medic primar medicinã
internã, medic primar gastroenterologie, doctor în ºtiinþe med-
Diagnostic endoscopic prin tehnici de vârf: cromodiagnostic icale; Asistenþi univeristari: Dr. Copaci Ionel, medic primar medi-
colangiopancreatografie endoscopicã retrogradã, ecoendoscopie, cinã internã, medic primar gastroenterologie, doctor în ºtiinþe
terapie endoscopicã. medicale, Dr. Iliescu Laura, medic specialist medicinã internã,
medic specialist gastroenterologie, doctorand în ºtiinþe medicale,
Terapie ghidatã ecografic: alcoolizarea tumorilor hepatice, drenaj Dr. Ionescu Camelia, medic primar nefrologie, doctorand în
ºtiinþe medicale, Dr. Luca Adina, medic primar medicinã internã,
ecografic al colecþiilor abdominale, drenaj ecografic al doctorand în ºtiinþe medicale, Dr. Motoi Otilia, medic primar med-
pseudochistului de pancreas, drenaj ecografic de urgenþã al icinã internã, doctorand în ºtiinþe medicale
cãilor biliare destinse la pacienþi cu colangitã. Preparatori universitari: Dr. Ismail Gener, medic specialist
nefrologie
Terapie oncologicã în Compartimentul de Oncologie Digestivã:
Medici – cercetãtori ºtiinþifici: Dr. Bobeica Raluca, medic rezident
chimioterapie pre- ºi post-operatorie la pacienþii diagnosticaþi ºi nefrologie, Dr. Caceaune Nicu, medic specialist medicina interna,
stadializaþi în Centrul de Gastroenterologie ºi Hepatologie doctorand în stiinte medicale, Dr. Ioanitescu Simona, medic spe-
Fundeni ºi operaþi în Clinica Chirurgie Generalã Fundeni. cialist medicina interna, Dr. Luca Laurentiu, medic primar medici-
na interna, doctor în stiinte medicale, Dr. Micu Diana, medic spe-
Centrul de Imunogeneticã ºi Virusologie cialist nefrologie, Dr. Micu Laurentiu, medic rezident medicina
interna, doctorand în stiinte medicale, Dr. Mihaila Mariana, medic
CENTRU DE REFERINÞÃ ÎN IMUNOLOGIA TRANSPLANTULUI PEN- primar medicina interna, doctorand în stiinte medicale, Dr. Nitoiu
TRU ROMÂNIA CENTRU ACREDITAT DE CÃTRE FEDERAÞIA Dana, medic specialist medicina interna, doctor în stiinte med-
EUROPEANÃ DE IMUNOGENETICÃ (EFI) icale, Dr. Popescu Adriana, medic primar medicina interna, doctor
în stiinte medicale, Dr. Rusu Elena, medic rezident nefrologie.
ªEF CENTRU: Conf. Dr. Ileana Constantinescu, medic primar viru- MEDICI SALARIATI AI MINISTERULUI SANATATII ºi FAMILIEI, Dr.
sologie, imunologie, medic specialist endocrinologie, doctor în Dimulescu Radu, medic primar nefrologie, doctorand în stiinte
ºtiinþe medicale. medicale, Dr. Dimulescu Theodora, medic primar nefrologie, Dr.
Anca Tica, cercetãtor ºtiinþific principal gradul II, fizician princi- Marcu Silvia, medic primar medicina interna.
pal; Marilena Zaharia, biochimist principal; As. medicali: Mihaela DOCTORANZI CU FRECVENTA, Dr. Eugenia Buzatu, medic rezident
Sora; Daniela Nedelcu; Adela Toader; Sanda Turcu medicina interna

57
S P I TA L E B U C U R E ª T I

Dotãri: Depistarea endoscopicã preoce a leziunilor gastrice displazice.


DEPARTAMENTUL DE MEDICINÃ INTERNÃ INTEGRATIVÃ Dializa hepaticã prin utilizarea sistemului MARS. Evaluarea,
1.1. Compartimentul primire, înregistrare, triaj: trusã de tratamentul ºi dispensarizarea afecþiunilor hepatice cronice:
recoltare, tensiometru, oftalmoscop, electrocardiograf, instalaþie hepatite cronice virale ºi autoimune, ciroze hepatice de diferite
de oxigen, mascã ºi balon pentru ventilaþie, sonde de aspiraþie, etiologii, sindroame colestatice cronice, tezaurismoze hepatice.
sonde pentru tamponament (Sangstaken-Blakemore, Linton), glu- Aprecierea evoluþiei bolnavilor cu hepatite cronice virale nonre-
cometru. sponderi. Monitorizarea pe termen lung a bolnavilor cu sindrom
hepatocitolitic de etiologie iniþial nedeterminatã. Evaluarea
1.2. Laborator examene endoscopice ºi biopsii: videoendoscop metabolismului fierului în afecþiunile hepatice cronice. Afectarea
Olympus GIF V2, endoscop cu vedere axialã Pentax FG 29V, tractului digestiv în bolile de colagen. Monitorizarea pacienþilor
endoscop cu vedere lateralã Olympus, 3 rectoscoape rigide, cu hepatite cronice virale pentru depistarea precoce a cancerului
surse de luminã aferente endoscoapelor menþionate, pense hepatic primitiv.
biopsie endoscop de diferite profile, pense biopsie rectoscop,
ace sclerozare varice esofagiene, cuve de spãlare endoscoape,
soluþii pentru spãlarea þi dezinfecþia endoscoapelor. În Clinica Medicalã - Nefrologie se efectueazã în mod curent la
nivelul laboratoarelor ºi cabinetelor de profil numeroase
1.3. Laboratorul de ecografie ºi biopsii ecoghidate: aparaturã - manopere ºi manevre medicale, atestate prin examene de com-
ecograf Siemens sonoline LX, pistol bioptic ºi ace BARD MAG- petenþã: biopsia rinichilor nativi ºi a grefei renale. biopsia hepat-
NUM; materiale consumabile: ace Menghini 14G, 16G, 19G, ace icã pentru evaluarea histologicã a hepatitelor cronice ºi a altor
Trucut 14G, 16G, ace Chiba fine. afectãri hepatice apãrute în context deosebit - bolnavi uremici
Servicii: Diagnosticul clinic ºi paraclinic, tratamentul ºi dispen- incluºi sau nu în program de substituþie renalã cronicã. Biopsie
sarizarea pe termen lung al bolilor interne, cu preocupãri spe- pleuralã diagnosticã. Hemodializa intermitentã ºi continuã.
ciale pentru: diagnosticul, stadializarea, tratamentul ºi pre- Hemofiltrare continuã. Hemodiafiltrare intermitentã ºi continuã.
venirea evolutiei bolilor renale cronice: glomerulare, tubulo – Plasmafereza. Dializa hepaticã MARS. Ecografie abdominalã ºi
interstiþiale, vasculare, metabolice, congenitale. IRA: algoritm de dopplermetrie renalã. Endoscopie digestivã superioarã diagnos-
investigaþie ºi tratament. Terapii substitutive renale continue în ticã ºi terapeuticã. Rectoscopie ºi colonoscopie diagnosticã ºi
IRA asociatã unor stãri comorbide severe. Stadializarea ºi sta- terapeutica. Montare de catetere pentru dializã - hemodializã,
bilirea indicaþiei de tratament substitutiv cronic în IRC: hemodial- dializa peritonealã. Evaluãri ºi monitorizãri a fistulelor arterio-
izã, dializã peritonealã, transplant renal. Utilizarea curentã a pro- venoase ºi a cateterelor venoase centrale: dopplermetrie, crit-
cedurilor de substituþie renalã cronicã: hemodializã, hemodiafil- line. Determinare microalbuminuriei.
trare ºi dializã peritonealã. Stadializarea glomerulopatiilor. 15. Determinare a 10 parametri urinari uzuali. Spirometrie.
Diagnosticul histologic al bolilor renale. Diagnosticul rejetului Electrocardiografie ºi oscilometrie. Monitorizare EKG 24/h;
acut sau cronic al grefei renale. Prelucrarea digitala a imaginilor TA/24h; TA+EKG/24h. Determinare digitalã a intervalului QT.
histologice. Evaluare aspectelor histopatologice, complicatiilor ºi Defibrilare. Biopsii de alte organe, cavitãþi ºi þesuturi normale
tratamentui sindroamelor nefrotice, în vederea stabilirii implicati- sau patologice. Examen oftalmoscopic.
ilor prognostice ºi terapeutice.
Tratamentul sindroamelor de Clinica de Hematologie
retenþie hidro-salinã - sd. nefrotic, ascitã Tel/Fax: 3180423; 3180400 / 2117
refractarã -
neresponsive la ªef Clinicã: Prof. Dr. Dan Coliþã - medic primar hematologie, doc-
tratament. Cercetarea tor în ºtiinþe medicale, membru titular al Academiei de ªtiinþe
particularitãþilor Medicale; Medici încadraþi UMF “Carol Davila” , Prof. Dr. Dan
evolutive ºi de Coliþã, medic primar hematologie, doctor în ºtiinþe medicale,
tratament în HTA membru titular al Academiei de ªtiinþe Medicale – ºef secþia I,
renovascularã ºi Conf. Dr. Adriana Coliþã, medic primar hematologie, doctor în
parenchimatoasã ºtiinþe medicale – ºef secþia II, ªef Lucrãri Dr. Adriana Moicean,
renalã. Evaluarea, medic primar hematologie, doctor în ºtiinþe medicale, ªef Lucrãri
tratamentul ºi Dr. Daniel Coriu, medic primar hematologie, doctor în ºtiinþe
dispensarizarea HTA medicale, ªef Lucrãri Dr. Daniela Ostroveanu, medic primar med-
refractare la tratament. icinã laborator, doctor în ºtiinþe medicale,
Nefropatia rapid As. Univ. Dr. Iulia Ursuleac, medic primar hematologie, doctor-
progresivã: cauze and, As. Univ. Dr. Aurelia Tatic, medic specialist hematologie,
ºi tratament. doctorand, As. Univ. Dr. Camelia Dobrea, as. univ. hematopa-
Nefropatiile vârstei tolog, medic primar anatomo-patolog, doctorand, As. Univ.
înaintate. Denisa Bratu, medic specialist medicinã laborator.

Monitorizarea factorilor agravanþi nondiabetici în nefropatia dia- Compartiment cercetare: Dr. Radu Gologan, cercetãtor ºtiinþific
beticã. Diagnosticul, tratamentul ºi supravegherea nefropatiilor principal grad I, medic primar hematologie, doctor în ºtiinþe me-
cu mecanism patogenic imunologic. Experimentarea clinicã a dicale, Dr. Otilia Georgescu, cercetãtor ºtiinþific principal grad II,
unor noi imunosupresive în tratamentul nefropatiilor imunolog- medic primar hematologie, doctor în ºtiinþe medicale, Dr. Rãzvan
ice. Plasmafereza în tratamentul nefropatiilor autoimune. Stoia, cercetãtor ºtiinþific principal grad II, medic primar hema-
Diagnosticul ºi tratamentul afectãrii renale în: bolile hepatice tologie, docotor în ºtiinþe medicale, Dr. Anca-Ioana Moþoiu,
virusale, ciroza hepaticã, sindrom hepato-renal, nefropatia IgA, cercetãtor ºtiinþific principal grad II, medic primar medicinã labo-
bolile hematologice, mielomul multiplu, limfoame. Diagnosticul ºi rator, Dr. Valentina Uscãtescu, cercetãtor ºtiinþific principal grad
tratamentul rejetului acut ºi cronic al grefei renale. Evaluarea I, medic primar medicinã laborator, doctor în medicinã, Dr.
diagnosticã ºi evolutivã, clinicã, biologicã ºi histologicã a infecþi- Viorica Iacob, medic primar medicinã laborator, Dr. Ecaterina
ilor limfotrope ºi hepatotrope la pacienþii transplantaþi renal. Didona Vasilache, cercetãtor ºtiinþific, medic specialist medicinã
Tratamentul ºi dispensarizarea sindromului hepato-renal ºi a laborator, Biochimist Monica Dogaru, cercetator, doctorand,
ascitei refractare. Diagnosticul ºi tratamentul modern al astmului Biolog Tatiana Puºcariu, cercetãtor ºtiinþific gradul I, biolog prin-
bronsic. Depistarea cancerului bronhopulmonar în stadii pre- cipal, doctorand, Biolog Adriana-Mariana Dumitrescu, cercetãtor
ºtiinþific principal grad I, biolog principal, doctor în biologie,
coce. Evaluarea bolnavilor hepatici potenþial transplantabili în
Biolog Georgeta Niþu, biolog, doctorand, masterat în biologia
vederea includerii pe lista de asteptare. Tratamentul inter-
comparatã a celulei normale ºi tumorale
venþional endoscopic al hemoragiilor variceale la cirotici.

58
S P I TA L E B U C U R E ª T I
Medici încadraþi în reþeaua Ministerului Sãnãtãþii: Dr. Radu Clinica de Radiologie, Imagisticã Medicalã ºi Medicinã Nuclearã
Niculescu, medic primar hematologie, doctor în ºtiinþe medicale -
ºef secþia III, Dr. Anca Maria Popp, medic primar hematologie, ªos. Fundeni 258, sector 2, 022328, Bucureºti,
medic primar medicinã internã, doctor în ºtiinþe medicale, Dr. www.icfundeni.ro
Emilia Niculescu Mizil, medic primar hemtologie, doctor în ºtiinþe ªef clinicã: Prof. Dr. ªerban Georgescu, medic primar radiologie
medicale, Dr. Aristica Poenaru Smântânã, medic primar hema- ºi imagisticã medicalã, doctor în ºtiinþe medicale
tologie, Dr. Mariana Vasilicã, medic primar hematologie, doctor în
ºtiinþe medicale, Dr. Leny Caban, medic primar hematologie, doc- Medici încadraþi UMF „CAROL DAVILA”: Prof. Dr. ªerban
tor în ºtiinþe medicale, Dr. Bogdan Ionescu, medic primar hema- Georgescu, medic primar radiologie ºi imagisticã medicalã, doc-
tologie, doctorand, Dr. Domnica Milcoveanu, medic specialist tor în ºtiinþe medicale, Conf. Dr. Ioana Lupescu, medic primar
hematologie, Dr. Adrian Alexandru Burcã, medic specialist hema- radiologie ºi imagisticã medicalã, doctor în ºtiinþe medicale, ªef
tologie, As. Sef : Doina Mircea Lucrãri Mihai Lesaru, medic primar radiologie ºi imagisticã me-
dicalã, doctor în ºtiinþe medicale, As. Univ. Dr. Rãzvan
Dotãri: Clinica funcþioneazã cu 153 de paturi, un Departament Capºa,medic specialist radiologie ºi imagisticã medicalã, As.
de Transplant Medular ºi un Departament de laboratoare de Univ. Dr. Nicoarã Câmpeanu, medic specialist radiologie ºi ima-
înaltã specializare care sunt prezentate în continuare. gisticã medicalã, As. Univ. Dr. Mugur Grasu, medic specialist ra-
diologie ºi imagisticã medicalã
Clinica de Neurologie Mareº Bulandra
Compartiment cercetare: Dr. Mirela Boroº, cercetãtor principal,
ªef clinicã: Conf. Dr. Ana Câmpeanu – medic primar neurologie, medic primar radiologie ºi imagisticã medicalã , Dr. Alina Pitrop,
doctor în ºtiinþe medicale cercetãtor principal, medic primar radiologie ºi imagisticã med-
Medici încadraþi UMF „Carol Davila”: Prof. Dr. Ion Virginia, medic icalã, Dr. Cristina Nicolae, cercetãtor principal, medic specialist
primar neurologie, doctor în medicinã, ºef secþie II, Conf. Dr. Ana radiologie ºi imagisticã medicalã.
Câmpeanu, medic primar neurologie, doctor în ºtiinþe medicale,
ªef Lucrãri Dr. Emil Tufãnoiu, medic primar neurologie, doctor în Medici încadraþi în reþeaua Ministerului Sãnãtãþii: Dr. Cornelia
ºtiinþe medicale, As. Univ. Dr. Crisanda Vîlciu, medic primar neu- Popescu, ºef de lucrãri, medic primar radiologie ºi imagisticã
rologie, Prep. Univ. Daniela Anghel, medic specialist neurologie, medicalã, Dr. Gheorghe Goldiº, medic primar radiologie ºi imag-
doctorand isticã medicalã, Dr. Gelu Popa, medic specialist radiologie ºi
Medici încadraþi în reþeaua Ministerului Sãnãtãþii: Dr. Dumitru imagisticã medicalã, Dr. Cristina Dobromir, medic specialist radi-
Ionescu, medic primar neurologie, Dr. Iustin Ionescu, medic pri- ologie ºi imagisticã medicalã, Dr. Dan Stanescu, medic primar
mar neurologie, Dr. Sanda Vîlciu, medic primar neurologie, Dr. imagisticã - medicinã nuclearã, doctor în ºtiinþe medicale, ºef
Constanþa Banica, medic specialist neurologie, Dr. Alina Mihaela departament medicinã nuclearã ºi ecografie, Dr. Anca Chirion,
Stuparu, medic specialist neurologie, Dr. Dana Mihaela Popescu, medic primar imagisticã - medicinã nuclearã, Dr. Claudiu Stan,
medic specialist neurologie, Psiholog Paula Dumitru, Bogdan medic specialist medicinã nuclearã
Ene, Prof CFM, Asistent ªef: Lucreþia Panã
Dotãri: Centrul de Radiologie, Imagisticã Medicalã ºi Medicinã
Dotãri: Douã secþii cu 90 de paturi dispuse în 12 saloane ºi 10 Nuclearã Fundeni, înfiinþat în anul 2000 funcþioneazã cu 3
rezerve cu 1- 3 paturi. Spatiul hotelier, grupurile sanitare sunt departamente:, Departamentul de Radiologie ºi Imagisticã
amenajate fiind competitive cu cele europene. Departamentul Informatizatã Clãdirea A, ªef departament – Prof. Dr. ªerban
Naþional de Miastenia Gravis, în cadrul sectiei II. Laborator EEG - Alexandru Georgescu, Departamentul de Radiologie ºi
ºef laborator Dr.Crisanda Valciu. Laborator EMG - ªEF LABORA- Imagisticã Medicalã II Clãdirea B, ªef departament – Dr.
TOR Dr.Tufãnoiu Emil. EKG portabil care este utilizat de orice Gheorghe Goldiº, Departamentul de Medicinã Nuclearã ºi
asistenta a clinicii. 2 Sãli de recuperare motorie ºi fizioterapie
Ecografie Clãdirea A, ªef departament – Dr. Dan Stãnescu.
care constitue nucleul viitorului departament de recuperare.
Cabinet psihologic pentru evaluãri psihologice, psihoterapie ºi
terapie recuperatorie. Ambulator - Dr.Constanþa Bãnicã - unde Dotarea tehnicã actualã:
sunt examinaþi ºi diagnosticaþi aproximativ 3 000 de bolnavi/an. Departamentul de Radiologie ºi Imagisticã Informatizatã
Servicii: Clãdirea A, ªef departament – Prof. Dr. ªerban Alexandru
Servicii standard: Diagnosticul ºi tratamentul bolilor neurologice, Georgescu, IRM – 1 aparat de 1,5 T (General Electric), CT – 1
cu experienþã ºi înaltã calificare a colectivului clinicii in: Boala aparate (Philips), Angiograf – 1 aparat (Siemens), Radiografie
vascularã cerebralã, Bolile inflamatorii ale sistemului nervos cen- digitalã directã – 1 aparat (SwissRay), Masã telecomandatã digi-
tral ºi periferic - ex. scleroza multiplã, poliradiculonevrita talã – 1 aparat (Philips), Posturi de radioscopie / grafie teleco-
Miastenia Gravis - unde sunt diagnosticaþi, monitorizaþi ºi dispen- mandate analoge – 2 aparate (Philips, Marconi), Mamograf – 1
sarizaþi aproximativ 1 200 bolnavi de Miastenia Gravis din toatã aparat (General Electric), Posturi de radiografie convenþionalã –
þara, Bolile degenerative ale sistemului nervos - ex.boala 3 aparate (Siemens, Dornier), Aparate mobile – 6 aparate
Parkinson, demenþe, Urgenþe neurologice, Epilepsie, Tumori cere- (Siemens),
brale Departamentul de Radiologie ºi Imagisticã Medicalã II Clãdirea
Servicii speciale: Asistenþã medicalã de înaltã specialitate bol- B, ªef departament –Dr. Gheorghe Goldiº, Radiografie digitalã
navilor cu: Miastenia Gravis în colaborare cu Clinica ATI-Prof. Dr. directã – 1 aparat (SwissRay), Masã telecomandatã digitalã – 1
Dan Tulbure, Clinica Chirurgie - Prof.Dr. Irinel Popescu - unde se aparat (Philips), Ecograf 1 aparat (ATL), Posturi de radioscopie /
efectueazã timectomiile - Dr.Tomulescu, în urgenþe neurovascu- grafie telecomandate analoge – 1 aparat (Philips) Posturi de
lare în colaborare cu Clinica ATI, Cardiologie, Chirurgie cardiovas- radiografie convenþionalã – 1 aparat (Siemens)
cularã pentru tratamentul medical ºi intervenþional - angioplastie
sau endarterectomie - al bolnavilor cu indicaþie precisã. Bolnavii
cu patologie oncologicã primarã sau secundarã prin colaborare Servicii: Tehnici de vârf practicate în clinicã:, IRM, tehnici
cu I.O.B ºi Secþia de radioterapie -Institutul Clinic Fundeni - uzuale, inclusiv angio-RM, cardio-RM, spectroscopie-RM, CT –
Dr.Bujor, Clinica Hematologie - Prof.Dr.Coliþã Patologia neurope- orice tehnicã uzualã, tehnici intervenþionale, Angiografie viscer-
diatricã - prin colaborare cu Clinica Pediatrie - Prof. Arion alã ºi perifericã, arterialã ºi venoasã, Manevre intervenþionale
Activitatea de consultanþã neurologicã a bolnavilor din toate spe- dirijate radiologic, ecografic sau CT (biliare, urinare, abdominale,
cialitãþile Recuperare ºi reabilitare motorie a bolnavilor atât în toracice, etc.), Ecografie standard ºi Doppler, diagnosticã ºi ter-
faza postacutã cât ºi cronicã a bolilor neurologice, Evaluãri ale apeuticã, Manevre endoscopice digestive, dirijate radiologic
statusului psihologic precum psihoterapie singularã ºi în grup a Serviciile de radiologie sunt integral digitalizate ºi conectate la o
bolnavilor neurologici Recuperare ºi reabilitare a bolnavilor afazi- reþea internã de prelucrare ºi transmisie de imagini ºi dotate cu
ci folosindu-se cele mai moderne metode de reabilitare ale lim- o instalaþie PACS pentru stocare ºi transmisie de imagini la dis-
bajului. tanþã.

59
S P I TA L E B U C U R E ª T I

Departament de Hemobiologie Transfuzii Preparare allo-absorbþie, depistare de anticorpi anti-leuco-trombocitari; pro-


tocol de investigare a incidentelor post-transfuzionale; protocol
Grefon Medular - HBTGM
de supraveghere a nou nãscuþilor – la solicitare; protocol de
Tel.: 3180400, interioare :2192 (medic), 2193 (distributie
sânge), 2311 (donatori), 2316 (virusologie), 2337 (imuno-hema- supraveghere a femeilor insãrcinate; monitorizare imuno-hemato-
tologie); Fax : 240.88.43 virginiamir@email.ro logicã post-transplant medular; distribuþia de produse de sânge
pentru asigurarea terapiei transfuzionale adaptate patologiei
Medic coordonator: Dr. Virginia Mirea, medic primar hematolo- pacientului, inclusiv transfuzia pacienþilor transplantaþi (medular,
gie, supraspecializãri de medicinã transfuzionalã ºi transplant hepatic, renal) (ST, CER, SL, PPC, Crio, CT, CL, CTA, CLA, PL, pro-
medular. duse speciale deleucocitate, fenotipate, compatibilizate,
deplasmatizate, reduceri de volum, iradiate) ; prepararea ºi con-
Dotãri: fotolii ºi paturi pentru donarea de sânge ºi terapia de gelarea programatã a celulelor stem hematopoietice în vederea
aferezã, Hemo-mixere pentru recoltare sânge total, separatoare crioconservãrii; selecþia imunomagneticã de celule CD34+, par-
Haemonetics PCS Plus, MCS Plus ºi Baxter CS 3000 – sisteme ticiparea la activitãþile ºtiinþifice ºi cursurile de perfecþionare
de aferezã în flux discontinuu a componentelor sanguine, legate de tematica transfuzionalã ºi de transplant medular
HemoCue pentru determinarea fotometricã a hemoglobinei din
picãtura de sânge recoltatã din deget, centrifugi de pungi pentru Departament Microbiologie - Laborator Analize Medicale
separarea sângelui recoltat în produse labile de sânge, presã Bacteriologie: Medic rezident/As.Cercetare Jeni-Laura Vlad,
manualã de separare produse C), camere°C, -140°C, -80°C, - Biolog Isar Cãtãlina, Biolog Vatu Luminiþa, Biolog Groza
40°C), congelatoare (-20°sânge, frigidere (+4 C) pentru stocarea Florentina, Chimist Toader Mihaela.
produselor sanguine validate, termostatate cu agitatoare (+22 ºi Imunoserologie: Dr. Dima Ileana, ªef Laborator Analize Medicale
nevalidate, ºi pentru stocarea reactivilor ºi serotecii, balanþã Dr. Ion Anca Medic Primar, Biolog ªtefan Gheorghiþã, Chim.
electronicã, Hemo sealer – sudeoze fixe ºi portabile pentru Borcan Elvira, Chim. Ghiþã Venera 6. Chim. Anton Carmen Angela.
sudare tubulaturi ºi pungi de sânge, aparat de sudurã tubulaturã Parazitologie: Biolog Marian Ghervan Gogoaºe
prin conexiune sterilã, hotã cu flux laminar, aparat de selecþie
imuno-magneticã ISOLEX 300i, decongelatoare termostatate de Dotãri:
tip Bain Marie, sistem de stocaj exterior azot lichid ºi linie de Bacteriologie: Bactec 9050 - Becton Dichison; Phoenix 100 -
transfer azot C, congelator programabil în°lichid, cuve de conser- Becton Dichison; Uro - Quick - Becton Dichison; Sceptor;
vare în azot lichid la -197 azot lichid, linie semiautomatã ELISA Microscoape Nikon ºi Optech
pentru testãrile virusologice (incubatoare pentru microplaci, Imunoserologie: Cobas Core II; ACS 180; Linie ELISA automatã;
spãlãtoare automate pentru microplaci, spectrofotometru ELISA Elecsys; Nefelometru BN; ProSpec; Microscoape cu UV;
cu citire informaticã), linie automatã BIO–RAD CODA Automated Microscop Nikon; Centrifugi
EIA Analyzer pentru teste virusologice, testarea imuno-hemato-
logicã cu sisteme semiautomate ORTHO AUTOVUE SYSTEM ºi Parazitologie: Linie ELISA semiautomatã
SCANGEL, agitatoare orizontale pentru microplãci ºi pentru
celule, centrifugã Vortex, centrifugi pentru tubi ºi microplaci, Servicii: Examen bacteriologic din sânge, urinã, materii fecale,
aparate de iradiere produse sanguine IBL 437C CIS biointer- exudat faringian, exudat nazal, secreþii uretrale, secreþii vaginale,
naþional ºi Gammacell 1000 Elite MDS Nordion, sistem informat- secreþii de plagã, sputã, lichid de ascitã, lichid pleural, lichid peri-
ic ca bazã de date în anumite sectoare de activitate, sisteme de cardic, LCR. Imunofluorescenþã; Markeri virali ; Markeri tumorali;
aer condiþionat în anumite sectoare. Hormoni; Anticorpi antieritrocitari; Teste serologice sifilis
Departamentul de Anatomie Patologicã ºi Prosecturã
Servicii: consultaþii medicale ºi recoltare de sânge total cu sepa- ªos. Fundeni, nr. 258, II, Bucureºti
rare prin centrifugare ºi obþinere de produse sanguine: CER (con- ªef departament: Dr. Vlad Herlea, medic primar anatomopatolog,
centrat eritrocitar resuspendat), PPC (plasma proaspatã conge- doctor în ºtiinþe medicale
latã), CT (concentrat trombocitar), CER-SL (concentrat eritrocitar Colectiv: Dr. Vlad Herlea, medic primar anatomopatolog, doctor
resuspendat-saracit în leucocite), Crioprecipitat; prelevare prin în ºtiinþe medicale, ºef departament ; Dr. Monica Hortopan,
aferezã (plasmaferezã, concentrat trombocitar de aferezã, con- medic primar anatomopatolog, doctorand ; Dr. Mihaela Mihai,
centrat granulocitar de aferezã); afereze terapeutice (plasmã medic primar anatomopatolog ; Dr. Elena Stoica Mustafa, medic
exchange, leucaferezã terapeuticã, trombaferezã terapeuticã, specialist anatomopatolog ; Biol. Principal Ariadna Rãdulescu
celule stem hematopoietice periferice pentru auto- ºi allotrans- Capacitate: 9 camere (laboratoare, birouri, salã necropsii,
plant, autotransfuzia programatã); transformarea calitativã a pro- camerã frigorificã ºi anexe)
duselor sanguine (deleucocitare în sistem deschis sau prin Dotarea tehnicã: microscoape (Nikon, Zeiss, IOR), microscoape
conexiune sterilã a CER ºi CT, deplasmatizarea CER sau CT, de cercetare cu analizã computerizatã a imaginii; criostate (2) cu
reducerea de volum pentru adaptarea la nevoile pediatrice, lame ºi cuþit; ladã frigorificã pentru stocare produse biologice ;
iradierea produselor sanguine); diagnosticul serologic pe baza histochinete (2)-procesor automat de þesuturi; aparat automat de
colorare, o etuvã termostat (2); aparat automat de colorare
reacþiilor ELISA al infecþiei HIV/ SIDA (depistare Ag P24-Ac HIV), imunohistochimicã; dispozitiv de includere la parafinã ; dis-
al infecþiei cu virusul hepatitei B (depistare Ag HBs, anti HBs, penser parafinã; centrifugã automatã; balanþã analiticã
anti HBc, confirmare Ag HBs), al infecþiei cu virusul hepatitei C Serviciul de Anatomie patologicã ºi prosecturã deserveºte:
(depistare anti HCV, Ag HCV core, test RIBA de confirmare a Clinica de Chirurgie generalã ºi Transplant hepatic, Clinica de
serologiei pozitive), al infecþiei cu virusul limfotropic uman HTLV Chirurgie urologicã, Transplant renal ºi dializã, Clinica de medi-
(depistare anti HTLV), infecþiei cu virusul hepatitei D (depistare cinã internã ºi nefrologie, Clinica ATI, Clinica de neurologie,
Ag HDV, anti HDV), determinare de anticorpi în infecþia cu Clinica de pediatrie, Clinica de Radiologie ºi Tomografie compu-
terizatã, Clinica de Radiobiologie
Treponema Pallidum (TPHA); determinarea grupului sanguin ABO-
D, fenotipare Rh, Kell, Kidd, Duffy, P, MNSs, Lewis, Cw,
depistarea ºi identificarea anticorpilor iregulari, titrarea anticorpi- Servicii medicale: examene histopatologice efectuate din piese
operatorii, puncþii-biopsii, biopsii endoscopice, produse patolo-
lor iregulãri antieritrocitari (anti D, etc.), depistarea ºi titrarea gice (aprox. 35000 de preparate histologice examinate/an) ;
anticorpilor naturali ºi imuni anti A ºi anti B, teste de compatibili- examene citologice (aprox. 1 800 preparate/an) ; îmbãlsãmãri ºi
tate pretransfuzionale, test Coombs Direct, Test Coombs Indirect, necropsii (aprox. 800/an) ; consulturi preparate histopatologice
identificare ºi titrare aglutinine reci, hemolizine bifazice, auto- ºi ºi prelucrarea pieselor recoltate în alte unitãþi sanitare.

60
TEG 5000 – •spitale de stat ºi private
•centre medicale
trombelastograf computerizat •furnizori aparaturã medicalã ºi farmaceuticã
•servicii de asistenþã medicalã la domiciliu
•cabinete medicale

ba C •stomatologii
•medici de familie
•laboratoare


de
D
da
te
Trombelastograf pentru analiza elasticitãþii cheagului de sânge,
sensibil la interacþiunile între componentele celulare ºi plasmatice,
factori de coagulare ºi fibrinolizã. Aparatul mãsoarã proprietãþile
mecanice ale dezvoltãrii ºi lizei cheagului de sânge.
Aparatul este prevãzut cu 2 canale de mãsurã independente, cu
control independent al temperaturii pe fiecare canal.
Distribuitor în România Balmed srl
Bdul Burebista nr. 1, bl. D15,
sc. 4, ap. 126
Tel./Fax: 021 327 52 69
E-mail: office@balmed.ro www.finwatch.ro
S P I TA L E B U C U R E ª T I
Departamentul de Transplant de Celule Stem Hematopoietice Dotãri: 37 paturi pentru copii ºcolari ; 2 paturi Laborator de
dializã pediatricã ºi Hemofiltrare + 5 paturi hemodializã cr. în
ªos.Fundeni nr.258, sector 2, Bucureºti; Tel: 3180416; Centrul de Dializã Fundeni, 5 aparate de dializã peritonealã ºi
3180400/ 1265; 3180423 - Secretariat Clinica de hemofiltrare, plasmaferezã 1 aparat, defibrilator electric, electro-
Hematologie; 3180421 - Secretariat Clinica de Pediatrie cardiograf portabil. laborator de ecografie pediatricã, monitoare,
serviciu de radiologie propriu dependent de Clinica de Radiologie
Coordonatori: Prof. Dr. Dan Coliþã, ªeful Clinicii de ºi Imagisticã Medicalã -2 posturi- radioscopie ºi radiografie.
Hematologie, Prof.Dr.Constantin Arion, ªeful Clinicii de Laboratorul de Anatomie Patologicã -
Pediatrie Nucleul de Cercetare ºi Investigaþii
Medici:, ªef lucrãri Dr.Andreea Moicean, m. pr. hematologie
clinicã, dr. ºt. med., Dr. Szofia Varady, m. sp. hematologie, Dr. Camelia Dobrea, asist.univ.hematopatolog, m.pr.anatomo-
patolog, doctorand
docto-rand, Dr. Alina Tãnase, m. sp. hematologie, dr. ºt. med.,
Dr. Luminiþa Dumitrache, m. pr. pediatrie, supraspecializare în
oncologie pediatricã, dr. ºt. med., Dr.Anca Coliþã, m. sp. pedi - Dotãri: Microscop, microtom, anticorpi monoclonali ptr. diagnos-
ticul pe tesut limfoid ºi hematopoietic.
at r i e , s u p r a s p e c i a l i z a r e î n o n c o l o g i e p e d i a t r i c ã , d r . º t . m e d .
Servicii: Laborator cu profil de hematopatologie; diagnostic
Dotãri: histopatologic ºi imunohistochimic cu anticorpi monoclonali pe
1. Secþie de spitalizare -7 paturi, cu aer condiþionat steril ºi cir- tesut limfoid -limfoganglion, splinã, timus ºi hematopoietic, punc-
cuite de apã sterilizatã, aparaturã de monitorizare ºi terapie tii, biopsii de mãduvã hematogenã; diagnostic pozitiv ºi diferenþial
intensivã, post de radiologie mobil; histopatologic, dgn.imunohistochimic în limfoame maligne
2. Laboratoarele specializate ale Clinicii de Hematologie : mor- Hodgkiniene ºi nonHodgkiniene, sindroame mieloproliferative ºi
fologie, fenotipare, culturi celulare, citogeneticã - vezi limfoproliferative acute ºi cronice, sindroame mielodisplazice, etc.
descriere; Laboratorul de Citogeneticã
3. Departamentul de Hemobiologie - Transfuzii - Dr.Virginia Nucleul de Cercetare ºi Investigaþii
Mirea, m.primar hemobiologie, doctorand: a) recoltarea, prelu- Dr. Motoiu Anca-Ioana, medic primar medicinã de laborator,
crarea, congelarea ºi crioconservarea CSH . b) furnizarea de cercetãtor ºtiinþific principal II.
produse sanguine labile iradiate, securizate.
Dotãri: Sistem complet de kariotipare; Fotomicroscop Zeiss-
Servicii: terapie mieloablativã urmatã de grefã autologã sau Opton - microscop, accesorii; Hta MSC 9 Jouan.
allogeneicãde celule stem hematopoietice (CSH). Servicii: Diagnostic citogenetic în sindroamele mieloproliferative
Department Biochimie - Laborator Analize Medicale cronice ºi acute; Diagnostic citogenetic în sindroamele limfoprolif-
Echipa medicalã: Dr. Biolog Popescu Mihaela –Virginia, Biolog erative acute; Monitorizarea citogeneticã a terapiei hemopatiilor
Pr. Niþu Gheorghe, Biolog Pr. Raduþ Mirela,Biolog Pr. Tischler maligne; Depistarea precoce a recaderilor hemopatiilor maligne;
Cornelia, Biolog Pr. Tugui Vica,Biochimist Stancu Doina. Boala minimã rezidualã în vederea transplantului medular.
Laboratorul de Citometrie în Flux -
Dotãri: Aeroset - chimie umedã, Dimension A.R. - chimie Nucleul de Cercetare ºi Investigaþii
umedã, Vitros - Ektachem 750- chimie uscatã, Hyris Hyrasys, 1. Adriana-Mariana Dumitrescu, biolog principal, specialitatea
Clinitek Atlas. imunologie, cercetãtor ºtiinþific principal gr.I, doctor în biologie,
supraspecializare: citometrie în flux. 2. Georgeta Niþu, biolog,
Servicii: Toatã gama de analize de biochimie efectuate din masterat în biologia comparatã a celulei normale ºi tumorale,
sânge, urinã, lichid de ascitã, lichid puncþie pleuralã, lichid tub doctorand în biologie.
de dren, LCR ºi electroforezã proteine serice ºi lipoproteine.
Department Hematologie - Laborator Analize Medicale Dotãri: Douã citometre în flux: FACSCan ºi FACSCalibur -
Becton Dickinson; Echipamente necesare pentru prepararea
Echipa medicalã: 1. Dr. Lazureanu Tatiana, medic primar 2. Dr.
Asan Minodora, medic primar 3. Dr. Gheorghe Anca, medic pri- probelor - centrifugi cu rotor basculant, hotã cu flux laminar,
mar 4. Biolog Bãculescu Angela 5. Biolog Grãdinaru Dumitra 6. pipete automate, dispensere, baie de apã ultratermostat,
Biolog Alexandrescu Magda 7. Chimist Antal Cristina microscop Zeiss, IOR.
Servicii: 1. Diagnosticul imunologic al hemopatiilor maligne -
leucemii ºi limfoame; 2. Detectarea bolii minime reziduale; 3.
Dotãri: Cell Dyn 4000 Cell Dyn SMS Genius Seac Nihon Evaluarea populatiilor limfocitare; 4. Numãrãtoarea de celule
Kohden Celtac Sedy System Microscoape Nikon ºi ML4 stem hematopoietice -CD34+- -monitorizarea recoltãrii grefonului,
Electra 1600 STA Compact controlul calitãþii grefonului.
Servicii: Toatã gama de analize de hematologie, VSH, examen
citochimic; Analize de coagulare: Coagulograma standard, Laboratorul de Citomorfologie
Antitrombina III, Proteina C, Proteina S Nucleul de Cercetare ºi Investigaþii
APC-R, Heparina circulantã, Timp reptilazã, D-dimeri test, Echipa medicalã: Dr. Daniela Ostroveanu, ºef de lucrãri., m.pri-
Dozare factori -VIII c, V.Wilebrand. mar medicinã de laborator, doctor în ºtiinþe medicale; Dr.Bratu
Laborator Analize Medicale Denisa, as.univ., m.sp.medicinã de laborator ; Dr.Viorica Iacob,
ªef Laborator Analize Medicale Dr. Ileana Dima, Medic primar m.primar medicinã de laborator ; Dr.Vasilache Didona, m.sp.me-
medicinã de laborator, doctor în ºtiinþe medicale. dicinã de laborator.
Laborator de dializã pediatricã -
Dotãri: Microscoape ºi analizor hematologie COULTER ONYX;
Centrul de Hemodializã Pediatricã analizor automat VSH -VESMATIC; analizor Becton-Dickinson;
ªef laborator, ªef lucrãri Dr. Gheorghe Chirac-Baebi, m.pr.pedi- analizor hematologic SYSMEX XT 2000i
atrie, m.sp.nefrologie, supraspecializare nefrologie pediatricã,
competenþã dializã, dr.în ºt. med., As. univ. Dr. Cristina Stoica, Servicii: Ex.morfologice din sângele periferic ºi mãduva osoasã;
m.pr. pediatrie, supraspecializare nefrologie pediatricã, compe- Teste citochimice: mieloperoxidaze, PAS, esteraze, Negru Sudan,
tenþã dializã, drd., Dr. Mariana Vasilescu m. pr. pediatrie, fosfataza acidã, hemosiderina medularã ºi urinarã. Teste
supraspecializare nefrologie pediatricã, competenþã dializã, siclizare. Microscopie contrast fazã. Fragilitate osmoticã.
drd., Dr. Carmen Dincã, m. sp. pediatrie, supraspecializare Cytospin. Numãrãtori + ex.sediment lichide biologice, LCR, pleu-
nefrologie pediatricã, competenþã dializã, drd. ral, ascitã.

63
S P I TA L E B U C U R E ª T I

Laboratorul de Hematopoiezã - dublã difuzie a proteinelor BENCE JONES ; determinarea calita-


tivã a rioglobulinelor; electroforeza hemoglobieni ºi determinarea
Nucleul de Cercetare ºi Investigaþii
rezistenþei alkaline ; determinarea sideremiei, a capacitãþii
Biol. Tatiana Puþcariu, biolog principal, doctorand, cercetãtor st.gr.I totale, capacitãþii latente de legare afierului ºi determinarea coe-
ficientului de saturaþie ; determinarea cantitativã a HbA, HbA2,
Dotãri: Hotã cu aer laminar pt.culturi celulare, centrifugã Jouan, HbF, S,C,D,E, prin cromatografie de lichide de înaltã performanþã
poupinel, termostat cu CO2, congelator ºi frigider, microscop - HPLC
optic, microscop optic inversat, lampi UV.
Secþia de Radiobiologie -
Servicii: Specializãri în: Cultivarea celulelor stem hematopoietice; Centrul de Cercetãri ªtiinþifice Medico-Militare
dozarea unor factori de creºtere hematopoietici; marcarea ADN Sef sectie: Dr. Gabriel A. Popescu, medic primar medicinã
celular cu izotopi radioactivi - T3H - ºi extracþia lui la cald; internã, c. st. pr. gr III
Prepararea unor medii de culturã lichide; Cito-morfologie hema-
tologica.
Servicii: Determinãri de radioactivitate (consecutivã contaminãrii)
Preocupãri medicale actuale: 1. Clonarea în vitro a celulelor pentru probe alimentare (orice tip de hranã solidã sau lichidã),
progenitoare hematopoietice -CFC-GM, CFC-E, CFC-EB- în medii biologice (sânge, urinã, sputã) ºi de mediu (apã, aer, sol), efectu-
semisolide - agar, metilcelulozã. Obiective: 1.a. stabilirea rolului ate în laborator ºi în teren., Diagnosticul clinic, de laborator ºi
prognostic al formãrii coloniilor din celule stem hematopoietice tratamentul bolii de iradiere., Evaluarea computerizatã a dozelor
în sindroamele mielodisplazice, bolile mieloproliferative cronice, încorporate iniþial de persoanele contaminate radioactiv intern,
leucemiile acute; 1.b.obþinerea coloniilor eritroide endogene ºi pe baza mãsurãtorilor directe antropogamametrice sau pe probe
rolul lor în diagnosticul diferenþial al poliglobuliilor; 1.c. biologice ulterioare., Evaluarea computerizatã a dozelor primite
aprecierea calitãþii grefonului în transplantul de mãduvã de organe sau þesuturi ºi a dozei efective în contaminãrile
osoasã/sânge periferic prin verificarea proliferãrii celulare
înainte ºi dupã crioconservare. 2. Mãsurarea nivelului seric al interne umane cu radionuclizi., Evaluarea computerizatã a riscu-
eritropoietinei pentru evaluarea pacienþilor cu policitemia vera, lui ºi a detrimentului medical în contaminãrile interne umane cu
anemie ºi insuficienþã renalã, precum ºi mãsurarea altor factori radionuclizi., Evaluarea dozei de iradiere internã ºi a riscului pen-
de creºtere - interleukine, VEGF etc. prin tehnici imunologice. 3. tru sãnãtate, consecutiv contaminãrii interne umane, în condiþii
Corelarea valorilor eritropoietinei serice cu creºterea coloniilor de laborator sau teren., Radioterapia ºi chimioterapia tumorilor
eritroide pentru diagnosticul diferenþial al poliglobuliilor. maligne, Tratamentul iradierilor accidentale profesionale.
Laboratorul de Hemostazã - Fibrinolizã - Secþia Pediatrie I - Clinica de Pediatrie
Nucleul de Cercetare ºi Investigaþii www.icfundeni.ro Tel/Fax - 004021 3180421
Dr. Valentina Uscãþescu, m.primar medicinã de laborator, cercet.
ºt. gr. I, doctor în medicinã ªef clinicã: Prof. Dr. Constantin Arion – medic primar pediatrie,
doctor în ºtiinþe medicale
Dotãri: Coagulometre: DIAGNOSTICA STAGO STA COMPACT, BCT Medici încadraþi UMF „Carol Davila” :, Prof. Dr. Constantin Arion
BEHRING DG, CK 10; Agregometru : CHRONO-LOG; Vascozimetru: – medic primar pediatrie, doctor în ºtiinþe medicale, supraspe-
Schott Gerate AVS 26, KC300; Nefelometru: Behring; Baie ter- cializare oncologie pediatricã, ºef secþia I, ªef Lucrãri Dr.
mostatãri; centrifugi refrigerare; congelatoare: -70 -C; -40C-; disti- Gheorghe Chirac-Babei, medic primar pediatrie, medic specialist
latoare apa diverse puritãþi. nefrologie, supraspecializare nefrologie pediatricã, doctor în sti-
inþe medicale, ºef Centrul de Hemodializã Pediatricã, ªef lucrãri
Servicii: Teste pentru dgn. stãrii de hipercoagulabilitate tip Dr. Dorin Bleahu, medic primar pediatrie, supraspecializare
inhibitori naturali de coagulare; teste ptr.dgn.statusul de fibrino- oncologie- pediatrie, doctor în stiinþe medicale, As. univ. Dr.
Rodica Sbora, medic primar pediatrie, supraspecializare oncolo-
liza primarã ºi secundarã; teste ptr.dgn. de laborator al
gie pediatricã, doctorand, As. univ. Dr. Anca Coliþã, medic primar
diatezelor hemoragice - sindroame hemofiloide primare, dobân-
pediatrie, supraspecializare oncologie pediatricã, doctor în ºtiinþe
dite, pseudo vW, hemofiloid like; dozarea unitãþilor Bethesda de
medicale, As. univ. Dr. Cristina Stoica, medic primar pediatrie,
inhibitori; teste de monitorizare a heparinoterapiei; teste de
supraspecializare nefrologie pediatricã, competenþã dializã, doc-
adezivitate plachetarã; teste de release trombocitar; teste pla- torand, Dr. Adriana Sarsan, medic specialist pediatrie, docto-
chetare; teste de rezistenþã la heparinã; teste de depistare a pur- rand, Dr. Steluþa Boroghina, medic specialist pediatrie
tatoarelor HA, HB, BvW, parahemofilii, trombofilii; dgn.ptr.vasco- Compartiment cercetare: Dr. Alin Nicolescu, medic specialist car-
zimetrie; diagnosticul sindromului antifosfolipidic; anticorpi diologie-pediatrie, doctorand, cercetãtor ºtiinþific
antitrombocitari.
Laboratorul de Imunologie - Medici încadraþi în reþeaua Ministerului Sãnãtãþii: Dr. Tatiana
Nucleul de Cercetare ºi Investigaþii Iuga-Badea, medic primar pediatrie, supraspecializare oncologie-
Dr. Daniel Coriu, sef. de lucrãri, dr. în ºtiinþe medicale ; pediatri, doctorand, Dr. Tudor Neamtu, medic primar pediatrie,
doctorand, Dr. Luminiþa Dumitrache, medic primar pediatrie,
Biochimist specialist Monica Dogaru, cercetãtor, doctorand
supraspecializare oncologie pediatricã ºi hematologie, doctor în
ºtiinþe medicale, Dr. Ritivoiu Aurelia, medic primar pediatrie doc-
Dotãri: spectrofotometru JOUAN VP10.12 ; densitometru DE300 torand, Dr. Alexnadrina Constantinescu, medic primar gastroen-
BIOMIDI ; aparat de electroforezã DS2CORMAY ; aparat de cro- terologie, doctorand, Dr. Mariana Vasilescu, medic primar pedi-
matografie de lichide de înaltã performanâã (HPLC) ; BIO-RAD atrie, supraspecializare nefrologie pediatricã, competenþã dializã,
pentru depistarea talasemiilor ºi hemoglobinopatiilor ; doctorand, Dr. Carmen Dinca, medic primar pediatrie, supraspe-
nefelometru BECKMAN cializare nefrologie pediatricã, competenþã dializã, doctorand.

Servicii: determinarea proteinelor totale ; electroforezã, pe gel de Dotãri: Secþiile I ºi II:, 15 paturi de sugari, din care 3 pentru te-
agarozã, a proteinelor serice ; electroforeza pe gel agarozã a pro- rapie intensivã, 8 paturi - Secþia de Chimioterapie - H.D., 6 paturi
teinelor urinare ; imunofixarea proteinelor serice ; imunofixarea - Centrul Pilot de Diagnostic ºi tratament al Thalassemiei la copil
proteinelor urinare ; determinarea cantitativã a imunoglobu- ºi adolescent, 6 paturi rezerve thalassemie., 4 paturi în
linelor prin imunodifuzie radialã; determinarea calitativã prin Departamentul de Transplant Medular (posttransplant), 32 paturi
pentru copii preºcolari ºi scolari, aparat de testare a funcþiei res-

64
S P I TA L E B U C U R E ª T I
piratorii, electrocardiograf portabil, laborator propriu de pr. chirurgie cardiovascularã, UMF, dr. în ºt. Medicale Dr. Vasile
ecografie, laborator propriu de explorãri hematologice, serviciu Rãsvan, medic pr. chirurgie cardiovascularã, assist. Univ. UMF,
de radiologie propriu. dr. în ºt. medicale Dr. Iliuþã Luminiþa, medic pr. cardiologie,
asist. univ. UMF, dr. în ºt. Medicale Dr. Radulescu Bogdan
Centrul de Hemodializã Pediatricã Constantin, medic pr. chirurgie cardiovascularã, asist. univ. UMF,
37 paturi pentru copii ºcolari, 2 paturi Laborator de Dializã pedi- dr. în ºt. Medicale Dr. Vasilescu Alexandru, medic spec.
atricã ºi Hemofiltrare + 5 paturi hemodializã cr. în Centrul de chirurgie cardiovascularã, asist. univ. UMF Biolog Epure
Dializã Fundeni, 5 aparate de dializã peritonealã ºi hemofiltrare, Constanta – biolog principal
plasmaferezã 1 aparat., defibrilator electric, electrocardiograf
portabil, laborator de ecografie pediatricã, monitoare serviciu de Sectie Clinica Chirurgie Cardiovasculara II
radiologie propriu dependent de Clinica de Radiologie ºi Echipa medicala: Conf.Dr. Iliescu Vlad Anton, medic pr. chirurgie
Imagisticã Medicalã (2 posturi : radioscopie ºi radiografie) cardiovascularã, UMF, dr. în ºt. medicale, secretar de stat – MSP
 Dr. Iosifescu Andrei, medic pr. chirurgie cardiovascularã, asist.
Servicii: Activitãþi de îngrijire a bolnavilor pediatrici, în special a univ. UMF, dr. în ºt. medicale, ºef secþie cu delegaþie · Dr.Barsan
acelora cu malignitãþi, boli hematologice nemaligne, afecþiuni Andrei Nicolae, medic spec. chirurgie toracica · Dr. Cornea
renale, boli inflamatorii ale þesutului conjunctiv, malformaþii con- Alexandru, medic pr. chirurgie cardiovascularã, asist. univ. UMF,
genitale cardiace, infecþiile nou-nãscutului ºi sugarului, s.a., dr. în ºt. medicale Dr. Rotareasa Bogdan, medic pr. chirurgie
Hemato-oncologie pediatricã, Nefrologie ºi dializã pediatricã, cardiovascularã · Dr. Maximeasa Sorin Cãtalin, medic spec. car-
Cardiologie pediatricã, Thalassemie / Hemofilii diologie Dr. Anca Mihai Traian, medic pr. Pediatrie · Dr. Stiru
Transplant medular, Gastroenterologie pediatricã, Sugari, Ovidiu, medic spec. chirurgie cardiovascularã, asist. univ. UMF
Laborator hematologie, Asistenþã psihologicã Secþia Clinicã Chirurgie Vascularã
Secþia Pediatrie II - Clinica de Pediatrie Echipa medicala: Dr. Pacescu Jana Marina, ºef secþie, medic pr.
Echipa medicalã: Dr. Tatiana Iuga-Badea, m.pr. pediatrie, chirurgie generalã ºi chirurgie cardiovasculara, dr. în ºt. Medicale
supraspecializare oncologie-pediatrie, drd., Dr. Alin Nicolescu, m. Dr. Baila Sorin, medic pr. chirurgie cardiovascularã, doctor în
sp. cardiologie-pediatrie, drd. cc. ºt. ºt. Medicale Dr. Barzoi Dan Florin, medic pr. chirurgie cardio-
vascularã Dr. Stoica Adina Liliana, medic spec. cardiologie
 Dr. Oprea Isabella Georgina, medic spec. chirurgie vasculara
INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE Dr. Halpern Rafael, medic spec. chirurgie cardiovascularã
„PROF. DR. C.C. ILIESCU“ ATI I
Sos. Fundeni nr.258, sector 2, Bucuresti, Echipa medicala: Conf. Dr. Bubenek-Turconi Serban-Ion, medic
Tel.: 021.317.52.22, Fax: 021.317.52.21 primat ATI, dr. în ºt. medicale, UMF Dr. Miclea Ioan Basarab,
ibcardio@gmail.com medic pr. ATI, dr. în st. medicale, ºef secþie cu delegaþie Dr.
Giurgiuman Maria Luminþa, medic pr. ATI Dr. Mitcov Daniela,
medic pr. ATI Dr. Matache Florentina, medic spec. ATI Dr.
Manager - Prof.Univ.Dr. Macarie Cezar Eugen Boros Cristian, medic pr. ATI Dr. Craciun Mihaela Cornelia,
Director medical – Conf. Univ.Dr.Bubenek-Turkoni Serban-Ion medic pr. ATI Dr. Timofiev Lavinia Graþiela, medic spec. ATI
Director cercetare - dezvoltare - Conf. Univ. Dr. Filipescu Daniela Dr. Scarlat Costin Radu, medic spec. ATI Dr. Popa Diana
Director financiar - contabil - Ec.Tapu Mocanu Elena Clementina, medic spec. ATI
Director administrativ cu delegatie - Ing. Dumitrescu Gheorghe
Director de ingrijiri – Asist. Serhei Maria ATI II
Secþia Clinicã Cardiologie I Echipa medicala: · Conf. Dr. Filipescu Daniela, medic pr. ATI, dr.
în ºt. medicale, UMF Dr. Luchian Mihail, medic pr. ATI, ºef
Echipa medicalã: Dr. Carp Andrei, medic pr. cardiolog, asist. univ.
secþie cu delegaþie Dr. Marinica Ioana, medic pr. ATI · Dr.
UMF, ºef secþie cu delegaþie Dr. Stãnescu Cioranu Rodica
Marin Laura Simona, medic spec. ATI Dr. Ghenu Oana, medic
Valentina, medic pr. cardiolog, doctor în medicinã Dr. Chioncel
pr. AT Dr. Cãlugãreanu Marilena Alina, medic spec. ATI
Ovidiu Dragomir, medic pr. Cardiologie Dr. Tepes Piser Ileana,
medic pr. cardiologie Laborator Analize Medicale
Secþia Clinicã Cardiologie II Echipa medicala: Dr. Dima Laura, medic spec., sef laborator cu
Echipa medicala: Prof.Univ.Dr. Apetrei Eduard, medic pr. car- delegatie Dr. Uscatescu Valentina Marusia, medic pr. laborator,
diologie, dr. în ºt. medicale, membru al Academiei de ªtiinþe dr. în ºt. Medicale Biolog Banu Otilia, biolog specialist
Medicale Dr. Boanta Ildiko Melania, medic pr. Cardiologie Laborator Anatomie Patologicã
 Dr. Rugina Mihaela, medic pr. cardiologie ºi medicinã internã, Dr. Parascan Liliana, medic pr. anatomie patologica
dr. în ºt. Medicale Dr. Mihaila Mihaela, medic pr. Cardiologie ·
Dr. Matei Costel, medic spec. cardiologie, asist. univ. UMF Laborator Explorãri Funcþionale Neinvazive I
 Dr. Mereuta Adrian, medic pr. cardiologie, asist. univ. UMF Dr. Stoian Ioana, medic pr. cardiologie, sef laborator,
 Dr. Bostan Ion, medic pr. cardiologie Dr. Rotareasa Monica, sef lucrari UMF
medic pr. cardiologie, asist. univ. UMF
Laborator Explorãri Funcþionale Invazive II
Secþia Clinicã Cardiologie III Compartiment cateterism cardiac
Echipa medicala: Prof.Univ. Dr.Ginghina Carmen, ºef secþie, ºi cardiologie interventionalã
medic pr. cardiolog, dr. în ºt. medicale, UMF Dr. Arsenescu
Ileana Octavia, medic pr. cardiolog ºi medicinã internã
Echipa medicala: Dr. Deleanu Dan, medic pr. cardiologie, sef la-
 Dr. Popa Aura, medic pr. cardiologie ºi medicinã internã, dr. în
borator cu delegatie Dr. Zarma Lucian, medic pr. Cardiologie
ºt. medicale · Dr. Serban Marinela, medic pr. Cardiologie
 Dr. Platon Pavel, medic pr. Cardiologie Dr. Bucsa Adrian
 Dr. Gheorghiu Ioana Adriana, medic pr. pediatrie
Constantin, medic spec. Cardiologie Dr. Croitoru Marian Doru,
Secþia Clinicã Cardiologie IV medic pr. Cardiologie Dr. Postu Marin, medic spec. radiologie
Echipa medicala: Conf. Dr. Coman Ioan Mircea, ºef secþie, medic imagistica
pr. cardiologie, dr. in ºt. medicale, UMF Dr. Marin Mihaela, Compartiment Electrofiziologie ºi Pacemaker
medic pr. Cardiologie Dr. Serban Irina, medic pr. cardiologie
Echipa medicala: Dr. Ciudin Radu, medic pr. cardiologie, dr. in
Secþia Clinicã Chirurgie Cardiovascularã I st. medicale, asist. univ. UMF Dr. Capraru Cristian, medic pr.
Echipa medicala: Conf.Dr. Moldovan Horatiu, ºef secþie, medic cardiologie.

65
S P I TA L E B U C U R E ª T I

Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã DOTARE: Laboratoare de neurosonologie pentru examenul


Dr. Folescu Claudia Melania, medic spec. radiologie Doppler, Laborator de EEG, EMG si potentiale evocate.
Compartiment de Prevenire ºi Combatere
SERVICII MEDICALE: Investigatii preoperatorii în leziunile
a Infecþiilor Nosocomiale
arterelor cervico - cerebrale si în special carotidiene, trata-
Dr. Ghita Mihaela Camelia, medic pr. epidemiologie ment fibrinolitic în infarctul cerebral acut.

Farmacie UNITATE DE URGENTE NEUROVASCULARE


Farmacist Primar Guleac Betia, farmacist sef cu delegatie (Unitate de STROKE)
SECÞIA CLINICÃ DE NEUROCHIRURGIE VASCULARÃ
Ambulatoriul de specialitate ªEF LUCRÃRI: Dr. Florin Stefanescu , medic primar neu-
Chirurgie vascularã: Dr. Cosa Francisc, medic pr. chirurgie car- rochirurgie
diovasculara Dr. Diaconescu Ion, medic pr. chirurgie cardiovas- Acad. Prof. Dr. Leon Danaila, medic primar neurochirurgie,
culara; doctor în stiinte medicale, membru al Academiei Române
 Asist. univ. Dr.Corneliu Toader, medic primar neurochirurgie
Cardiologie: Babiceanu Crina, medic spec. cardiologie Dr. Lidia Gheorghitescu, medic primar neurochirurgie
 Dr. Sandulescu Andreea, medic spec. cardiologie
 Dr. Razvan Olteanu, medic specialist neurochirurgie
Centrul Regional Ambulatoriu de Cardiologie Preventiva ºi Dr. Daniel Petrescu, medic primar neurochirurgie
Reabilitare Cardiologicã: Dr. Gherasim Daniel, medic pr.
cardiologie SERVICII MEDICALE: Tratamentul chirurgical al tumorilor cere-
brale, tumorilor intraorbitare, angioamelor cerebrale, afectiu-
Unitatea de Primire Urgenþe: Dr. Ceck Cristina Doina, medic nilor vasculare cerebrale, nevralgiei de trigemen, hidrocefaliei,
pr. cardiologie, sef UPU cu delegatie
epilepsiei.
Colectiv cercetare cardiologie
 Dr. Selaru Andrei, cercetator stiintific, medic spec. Cardiologie SECÞIA TERAPIE INTENSIVÃ
 Dr. Stoica Emanuel, cercetator stiintific, medic spec. ªEF SECÞIE: Conf. Dr. Andrei Nistorescu, medic primar neu-
Cardiologie Dr. Patrascoiu Magda Antoanela, asist. cercetare,
medic spec. cardiologie Dr. Popescu Daniela, cercetator stiin- rolog, doctor în stiinte medicale Dr. Balescu Arion Carmen,
tific, medic pr. cardiologie Dr. Kulcsar Iulia Daniela, cercetator medic specialist A.T.I. Dr. Nicolae Popescu, medic primar
stiintific principal gr.III, medic pr. cardiologie A.T.I.
 Dr. Rodica Fugaciu, medic primar A.T.I. Dr. Daniela Rosu,
Colectiv cercetare chirurgie cardiovasculara medic specialist A.T.I.
 Dr. Tesoiu Nicolae Jianu, cercet. stiintific principal gr.III, medic
pr. cardiologie Dr.Somacescu Tiberiu, cercet. stiintific principal
gr. III, medic spec. cardiologie SERVICII MEDICALE:
Monitorizarea conurilor de angajare cerebrala; monitorizarea
INSTITUTUL NAÞIONAL DE NEUROLOGIE Doppler a vasospasmului cerebral din HAS - punerea indi-
catiei de decompresie chirurgicala în accidentul vascular acut
ªI BOLI NEUROVASCULARE sau de endarterectomie carotidiana.
DEPARTAMENTUL DE IMAGISTICA (CT si RMN)
SOS. BERCENI NR.10 - 12, SECTOR 4, BUCURESTI
Manager: Dr. Medrea Mircea
Tel: 334.30.02
Centralã: 334.30.03, 334.30.04, 334.49.31/1150 DEPARTAMENTUL DE NEUROSONOLOGIE
Fax: 334.38.34, 334.64.63 ªef departament: Conf. Dr. Andrei Nistorescu
ibcv.cp@hotmail.com; aprovizionare.ibcv@gmail.com;
DEPARTAMENTUL DE LABORATOR CLINIC
DIRECTOR ONORIFIC ªef departament: Biolog Luminita Sulger
Acad. Prof. Dr. Constantin Popa
DEPARTAMENTUL DE ELECTROENCEFALOGRAFIE
MANAGER
ªI POTENÞIALE EVOCATE
Ec. Sanda Iordache
manager_ibcv@yahoo.com ªef departament: Dr. Monica Nisipeanu
DIRECTOR MEDICAL DEPARTAMENTUL DE ELECTROMIOGRAFIE
Dr. Corneliu Toader - Medic primar neurochirurg
DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL ªef departament: Dr. Constantin Vasilescu , medic primar
Ec. Ligia Ionescu neurolog

SECÞIA CLINICÃ DE NEUROLOGIE LABORATOR DE ANATOMIE PATOLOGICÃ


ªEF CLINICÃ: Acad. Prof. Dr. Constantin Popa - Medic primar ªef Laborator: Dr. Arsene Dorel, medic primar anatomie pato-
neurologie SEF DE LUCRARI Dr. George Lugoji, medic primar logicã
neurologie Conf. Dr. Sorin Tuta, medic primar neurologie
DEPARTAMENTUL DE CARDIOLOGIE
 Asist.univ. Dr. Bogdan Dumitriu, medic primar neurologie
 Asist. univ. Dr. Radu Gabriel Ionescu, medic primar neurologie ªef departament: Dr. Vladimir Moldoveanu, medic primar
 Asist. univ. Dr. Anca Popescu, medic primar neurologie medicinã internã; medic primar cardiologie
 Dr. Mihai Alaicescu, medic primar neurologie Dr. Ileana
Geana, medic primar neurologie Dr. Gheorghe Lazar, medic FARMACIE
primar neurologie Dr. Marieta Macovei, medic primar neurolo- Diriginte: Lenuta Dima - Farmacist sef
gie Dr. Gheorghe Popa, medic primar neurologie Dr. Maria
Rotaru, medic primar neurologie Dr. Marin Vasile, medic pri- LABORATOR DE RADIOLOGIE
mar neurologie. ªef laborator: Dr. Indra Mihaita - Medic primar radiologie

66
S P I TA L E B U C U R E ª T I
INSTITUTUL NAÞIONAL DE BOLI INFECÞIOASE Laborator Analize Medicale
ªef de laborator: Dr. Dan Oþelea, m. sp. laborator clinic
PROF. DR. MATEI BALª ºi microbiologie.
Str. Dr. Grozovici nr. 1, sector 2, Bucureºti, Tel. centralã:
021.318.61.00; Tel./Fax secretariat: 021.318.60.90; Servicii: investigaþii de laborator în domenile: bacteriologie, viru-
021.318.60.95; secretariat@mateibals.ro sologie, micologie, imunologie, geneticã molecularã, hematolo-
Conducere Unitate: gie, biochimie.
Manager: Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel Laborator Bacteriologie
Director dezvoltare medicalã: Dr. Sorin Petrea Coordonator laborator: Conf. dr. Alexandru Rafila, m. pr. medi-
Director medical: Dr.Rodica Bacruban cinã de laborator, specialist sãnãtate publicã ºi management,
Director financiar-contabil: Daniela Dumitraºcu doctor în medicinã
Director administrativ: Vasile Chircã Prof. dr. Olga Dorobãt, m. pr. medicinã de laborator, doctor în
Director RUNOS: Florenþa Niculescu medicinã; Dr. Ioana Bãdicuþ, m. pr. medicinã de laborator, doctor
Director pentru managementul calitãþii: Psih. Odette Chirilã în medicinã; Dr. Smaranda Botea, m. pr. medicinã de laborator;
Director ingrijiri: Steluta Popovici Dr. Mona Popoiu, m. sp. medicinã de laborator; Dr. Marcela
Centrul antirabic Furtunã, m. sp. medicinã de laborator.
Coordonator: Dr. Colþan Gabriel, m. pr. boli infecþioase. Dotãri: BacT-Alert120 (2006) sistem automat hemoculturã;
Sistem MB-Bact120(2006); Analizor automat ID/AST
VITEK2(2007); Analizor automat ID/AST Microscan WA
Servicii: profilaxie antirabicã (pre- ºi post-expunere) ºi antiteta- 40(2004); Analizor automat ID/AST Phoenix BD 100;
nicã în regim de urgenþã 24 de ore din 24 pentru Municipiul
Analizor semiautomat ID/AST ATB Expression (2005)
Bucureºti, S.A.I. ºi toate judeþele, pt. cetãþeni români sau strãini.
Camera de gardã Servicii: BACTERIOLOGIE: -ID/AST* bacterii aerobe/anaerobe,
Coordonator: Dr. Colþan Gabriel, m. pr. boli infecþioase, drd. fungi, ID Mycobacterium spp., ex citologic; * Antibiogramã difuzi-
Dr. Violeta Marinescu, m. pr. boli infecþioase – copii metricã, în sistem automat , determinarea producerii de beta-lac-
Dr. George Tocan, m. pr. boli infecþioase – adulþi tamazã, ESBL, metalo-beta-lactamaze, determinare CMI;
Antifungigramã; - detectare antigene bacteriene/fungige în
diverse lichide; SEROLOGIE: Sifilis - RPR, TPHA , teste de sarcinã;
Servicii: consulþatii, internãri, primiri urgenþe copii ºi adulþi. PARAZITOLOGIE: ex. Coproparazitologic
Profilaxie post-expunere profesionalã, cu risc de infecþie HIV, Laborator Biochimie
HBV, HCV; Testare HIV cu consiliere pre ºi post-testare Coordonator laborator: Chim.pr. Leoveanu Viorica
Biol. pr. Mutu Carmen; Chim. pr. Orbiºor Maria; Chim. sp. Funieru
Cabinet de vaccinãri Georgeta; Chim. sp. Honþaru Silviu; Chim. sp. Gibescu Adriana
Medic coordonator: Dr. Rodica Bacruban, m. pr. epidemiologie ºi Dotari: VITROS 950, VITROS FUSION, DIMENSION RxL, CAPIL-
boli infecþioase; ªef de Lucrãri Dr. Daniela Piþigoi, m. pr. epide- LARYS - electroforeze proteine serice ; HYDRASYS - electroforeze
miologie. proteine serice pe geluri de agaroza ; GEMPREMIER 3000 –
echilibru acido-bazic; AEROSET-ABBOTT; URITEST-300- deter-
Servicii: vaccinãri la cerere, în afara celor asigurate prin minãri calitative din urinã.
Programul Naþional de Imunizãri, ºi anume, vaccinare: anti-
hepatita A (copii ºi adulþi), anti-hepatita B (copii ºi adulþi), anti- Servicii: investigaþii de laborator din urmãtoarele produse biolo-
hepatita A ºi B (adulþi), anti-rujeolã-rubeolã-oreion, anti-varicelã, gice: Teste biochimice standard din sânge: Bilirubina delta,
anti-papiloma-virus uman, anti-meningococica A+C, anti-pneumo- Bilirubina neonatalã, CTLFe, Colinesterazã, Imunoelectroforeza,
cocica (copii ºi adulþi), anti-haemophilus influenzae tip b, anti-dif- Lipaza, Transferina, Zn, Cu, Alpha 1 anititripsina, Hemoglobinã
tericã, anti-tetanos, anti- tuse convulsivã, anti-poliomieliticã, anti- glicozilatã, Troponina I, Echilibru acido-bazic NT- pro BNP,
gripalã. Myoglobina, Determinãri ISO-LDH, Imunofixare Bence-Jones,
Centrul de consiliere ºi testare HIV Fibromax, Fibrotest; Din urinã:Acid uric ,Amylaza, Creatinina ,
Coordonator: ªef de Lucrãri Dr. Daniela Piþigoi, Densitate , pH, Glucozã, Uree, Na, K,Ca, Mg, Fosfor, Proteine
m. pr. Epidemiologie. urinare, Droguri ( Amfetaminã, Barbiturice, Benzodiazepine,
Canabinoide, Metabolitii cocainei, Metadonã, Fenciclidinã, Opiu),
Imunofixare Proteinurie, Determinãri curina strip (pH, nitrite, glu-
Servicii: testare HIV cu consiliere pre ºi post-testare, în regim de cozã, acid ascorbic, densitate, hematii, proteinã, bilirubinã, uro-
confidenþialitate pt. grupuri cu risc de infecþie HIV bilinogen, corpi cetonici, leucocite), examinare microscop, Zn, Cu;
Compartiment pentru monitorizarea ºi evaluarea Din LCR:Glucoza, Proteine, Clor, Imunofixare; Din lichid
pleural:Glucoza, Amylaza, LDH, Proteine; Din lichid
infecþiei HIV/SIDA în România sinovial:Glucoza, Proteine, LDH, Amylaza; Din lichid de
Coordonator: Dr. Mariana Mãrdãrescu, m. pr. Boli infecþioase, ascitã:Amilazã, Glucozã, Proteine, LDH
doctor în ºtiinþe medicale
Dr. Ionel Iosif, bio-statisticã Laborator Geneticã Molecularã
ªef de Lucrãri Dr. Daniela Piþigoi, m. pr. epidemiologie. ªef laborator: Dr. Dan Oþelea, m. pr.medicinã de laborator
Magdalena Dinu, biolog specialist
Daniela Maxim, biolog specialist; Simona Paraschiv, biolog; Emil
Activitãþi: centralizarea informaþiilor privind infecþia HIV/SIDA din Neaga, biochimist specialist.
România; monitorizarea incidenþei ºi prevalenþei la nivel naþional
a infecþiei HIV/SIDA; monitorizarea tratamentului specific anti-
retroviral al persoanelor cu HIV / SIDA; Dotãri: Linii integrate pentru stocarea probelor biologice,
extracþia, amplificarea ºi analiza acizilor nucleici: a) generice:
Cabinet medicina muncii congelator -80°C Heraeus, hote cu flux laminar clasa 2, cen-
Dr. Anca Petcu, m. sp. trifugã cu rãcire, echipament secvenþiere Applied Biosystem
3100 - Avant, echipament PCR Applied Biosystem Geneamp
Farmacie 9700, echipament electroforezã în gel de agaroza CBS Scientific,
Farmacist ªef: Laurenþia Alecsandru Real Time Light Cycler(Roche), ABI PRISM 7000, spectrofo-

67
S P I TA L E B U C U R E ª T I

tometru UV/VIS, incubatoare diverse; b) linii închise de diagnos- Servicii: examinãri CT nativ/ cu substanþã de contrast nonionicã
tic molecular: Cobas Amplicor-Roche-Cobas Taqman–Roche-;m i.v.: craniu, sinusuri, gât, torace, abdomen, pelvis, sistem osos;
2000sp/rt Prelucrare de imagini cu RECON :3D,MPR, MIP, Volum, dynEva,
Servicii: Încãrcãturi virale HCV, HIV, HBV COBAS Amplicor, COBAS Pulmo
Taqman, m 2000; Genotipare rezistenþa HIV la tratament ARV Serviciul Rezonanþã magneticã nuclearã
prin secvenþiere -Applera/Abbott-; Genotipare rezistenþã HBV la
tratament cu Lamivudina, mutaþii precore, genotipare epidemio- (în colaborare cu Clinica de Diagnostic Phoenix)
logicã; Încãrcãturi virale: HDV, CMV; Încãrcãtura viralã ºi genoti- Manager: Dr. Nicolae Bolog; Director Cercetare: Dr. Irinel
pare HPV Oancea; Director Medical: Dr. Angelica Mangrau;
Coordonator: Rãzvan Muiner.
Laborator Hematologie
Coordonator: Dr. Carmen Crãciun, m. pr. laborator clinic Dotãri: Aparat Rezonanþã Magneticã Siemens Avanto TIM 1,5T,
Dr. Tatiana Colþan, m. pr. laborator clinic. an fabricaþie 2007; Sistem stocare imagini DID PACS.

Dotãri: COULTER STKS-BECKMANN COULTER; COULTER GENS- Servicii medicale: orice tip de examinare prin rezonanþã magne-
BECKMANN COULTER; NIHON KOHDEN-CELLTAC F; VESMATICH; ticã: examinãri RM whole-body (screening de metastaze la pa-
ELECTRA 1600-C-JOHNSON-JOHNSON; FACS CALIBUR-G3-BEC- cientii oncologici), examinãri RM cerebrale, angiografie RM cere-
TON DICKINSON; FACS CALIBUR-G6-BECTON DICKINSON bralã cu/fãrã substanþã de contrast), examinãri RM sfera ORL,
examinãri RM coloana vertebralã, examinãri RM ortopedie,
Servicii: hemoleucograme complete, frotiu sânge periferic, reticu- examinãri RM pãrþi moi, examinãri RM abdomen superior (ficat
locite, picãtura groasã, latex-aglutinare pt. malarie, TP, CP, APTT, „dublu contrast”, cãi biliare- colangiografie-RM, splinã, pancreas,
PDF, fibrinogen, VSH, flowcitometrie – fenotipare limfocitarã suprarenale, rinichi, urografie RM), examinãri RM pelvis ºi
CD3/CD4/CD8, organe genitale, examinãri RM tract gastro-intestinal, examinãri
RM de cord, angiografie ºi flebografie RM (cu/ fãrã substanþã de
Laborator Imunologie contrast); examinãri RM sâni. Second opinion la cerere pentru
Coordonator: Mãdalina Popa, biol. pr. examinãri RM, CT sau pentru stabilirea unui diagnostic ºi trata-
Dotari: analizor automat de imunologie Architect I 2000 SR – ment.
metoda CMIA; analizor automat de imunologie BN II – metoda
nefelometrie; analizor automat de imunologie ADVIA Centaur – Serviciul de ecografie
metoda chemiluminiscentã ; analizor semi-automat de imunolo- Dr. Argentina Elena Petre, m. pr. Radiologie - Imagisticã, compe-
gie EVOLIS – metoda Elisa. tenþã ecografie abdominalã; Dr.Mihai Lazar, m. sp. Radiologie-
Imagisticã, competenþã ecografie; Dr. Georgeta Constantinescu,
Servicii: dozãri ºi determinãri de markeri hepatici : AgHBs, Anti m. pr. boli infecþioase, competenþã ecografie; Dr. Marilena
HBc, Anti HBs, Anti HBc IgM, Anti HBe, Ag HBe, Anti HAV IgM, Palaghita, m. pr. boli infecþioase, competenþã ecografie; Dr. Livia
Anti HCV, Anti VHD, Ag VHD, Anti VHD IgM, Anti HCV IgM, Anti Hara, m. pr. epidemiologie, m. sp. boli infecþioase, ªef de Lucrãri,
HEV IgM; dozãri ºi determinãri de markeri tumorali ºi tiroidieni : Dr. în ºt. med. ºi competenþã ecografie
AFP, CEA, CA 125, CA 19-9, CA15-3, PSA TOTAL, PSA FREE, Dotãri: Ecograf DOPPLER color, Ecograf tip MEGAS
TOTAL T3, TOTAL T 4, FREET4, FREE T3, TSH; dozãri ºi deter-
minãri imunologice : IgG, IgA, IgM, C3, C4, FR, ASLO, CRP, CIC, Servicii medicale: Ecografie generalã (abdomen / pelvis), de
Haptoglobina, Macroglobulina, Apolipoproteina; determinãri
organ, Doppler pentru vase, puncþii cu ghidaj ecografic.
markeri implicaþi în boli autoimune : Anti Ro, Anti La, SCL 70,
Anti Jo, Anti dsDNA, Anti Sm, Anti Sm RNP, Anti PR3( pANCA), Laborator Virusologie
Anti MPO(cANCA), Anti Centromere, Anti Mitocondria, Anti Coordonator Dr. Mihaela Iosipenco, m. pr. laborator clinic
Histone, ENA Profile, ENA Screen, Anti Cardiolipinici, Anti LKM,
Anti ASMA, Anticorpi Trombocitari, SLE; investigaþii gastrice (test Claudia Riciu, biochim.
serologic IgG): Helicobacter Pylori
Dotari: 3 Automate ELISA:EVOLIS 1, EVOLIS 2, BEP
Departament Imagisticã Aparat semiautomat pentru Western-Blot Sanofi Pasteur
ªef Departament: Dr. Georgeta Popa, m. pr. radiologie – imagis- Linie semiautomatã ELISA: incubator WELLCOME, READER
ticã, competenþã în CT; dr. în ºt. med. HUMAN, SPÃLÃTOR SANOFI PASTEUR.
Servicii: radiologie standard, tomografie computerizatã, rezo-
nanþã magneticã nuclearã, ecografie generalã
Servicii: reacþii serologice tip ELISA -EIA:ELISA virusologie: aden-
Laborator Radiologie ovirus IgM, Coxsackie-virus IgM, Echo-virus IgM, Cytomegal-virus
Coordonator: Dr. Georgeta Popa, m. pr. Radiologie – Imagisticã, IgM ºi IgG, Herpes simplex-virus 1+2 IgM ºi IgG, Epstein-Barr
competenþã în CT; dr. în ºt. med. virus IgM, virus rujeolic IgM ºi IgG, virus urlian IgM ºi IgG, virus
Dr. Mihai-Gheorghe Ionescu, m. pr. Radiologie, licenþiat al rubeolic IgM ºi IgG, influenza-virus A IgA, influenza-virus B IgA,
Facultãþii de Psihologie, dr. în ºt. med.; Dr. Argentina Elena Petre, parainfluenza-virus 1,2,3 IgA, varicella-zoster-virus IgM ºi IgG,
m. pr. Radiologie - Imagisticã, competenþã ecografie abdominalã; antigen p24 ºi anticorpi HIV 1+2, anticorpi HTLV
Dr.Mihai Lazar, m. sp. Radiologie-Imagisticã, competenþã 1+2;Bacteriologie: leptospire IgM, Borrelia Burgdorferi IgM,
ecografie. Coxiella Burnetti IgM, Chlamydia pneumoniae IgM, Chlamydia
trachomatis IgM, Mycoplasma pneumoniae IgM, Legionella pneu-
Dotãri: 3 instalaþii de rontgendiagnostic tip DUOA DIAGNOST, mophila IgM, Yersynia IgA; Parazitologie: Toxoplasma gondii IgM,
MULTIX COMPACT ºi TELE DIAGNOST; Instalaþie mobilã de roent- Trichinella spiralis IgG, Toxocara IgG, Echinococcus IgG; Reactii
gendianostic tip POLYMOBIL PLUS serologice de tip: Western-blot HIV 1, Western-blot HIV 2, Teste
SERVICII: efctuarea de radiografii în servicii ºi pe secþie (la patul rapide HIV 1+2, Teste rapide influenza virus A&B, Teste rapide
bolnavului) influenza virus H5, Quantiferon- TB-Gold.
Examinãri radiologice cu substanþã de contrast per os ºi i.v. Laborator Anatomie Patologica
Serviciul Computer Tomograf Prof. Dr. Florica Stãniceanu, m. pr. anatomie patologicã,
(în colaborare cu Centrul Medical MIPET) dr. în ºt. med.
Dr. Georgeta Popa, m. pr. radiologie – imagisticã, competenþã în Punct transfuzii
CT, dr.în ºt. med
Coordonator: Dr. Olariu Mihai , m. sp. Hematologie
Dotãri: Computer Tomograf SOMATOM Volum Zoom – multi slice

68
S P I TA L E B U C U R E ª T I
Secþia Clinicã Boli Infecþioase II – Adulþi
Dotãri: linie OrthoBioVue ªef de secþie: Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, m. pr. boli
Servicii: determinare de fenotip Rh/Kell; efectuare de Test infecþioase, dr. în ºt. med.; Dr. Marilena Palaghita, m. pr. boli
Coombs – direct/indirect; efectuarea de Aglutinine la rece; efec- infecþioase, drd.; As. univ. Dr. Liliana Preotescu, m. pr. boli
tuarea de compatibilitãþi pretransfuzionale; punctie biopsie infecþioase, drd.; As. univ. Dr. Doina Ranga, m. pr. boli
osoasã din creasta iliacã. infecþioase, drd.; Dr. Alexandra Popescu, m. pr. boli infecþioase;
Secþia de Terapie Intensivã – Adulþi Dr. Rodica Bacruban, m. pr. Epidemiologie; Dr. Magdalena Motoi,
m. sp. boli infecþioase; Dr. Anca Streinu-Cercel, m. rez. boli
Echipa medicalã: ªef secþie: As.univ. Dr. Doina Iovãnescu, m. pr. infecþioase; Dr. Ruxandra Tãnãsescu, m. rez. boli infecþioase;
boli infecþioase, drd.; As.univ. Dr.Cãtãlin Apostolescu - m. pr. boli
Catrinel Ioana Cercel, psiholog
infecþioase, Dr. Cleo-Nicoleta Roºculeþ, m. pr. boli infecþioase,
doctor în ºtiinþe medicale; Raluca Popescu, psiholog clinician sp.; Alina Ghergu, as. Soc
Dr. Ivan Monica – m. sp. boli infecþioase, Dr. Bãlãiþã Elisabeta -
m. sp. ATI, Dr. Robitu Ioana - m. sp. ATI, Dr. Rodica Sirghie - m. Dotãri: 51 paturi - 17 rezerve a câte 3 paturi; sistem de aspiraþie
sp. ATI, Tãnase Nicuºor – Fiziokinetoterapeut. secreþii patologice în circuit închis, aspirator portabil; electrocar-
diograf portabil, lampã de examinare; fibroscan pt. elastomestrie
Servicii: Asigurarea terapiei intensive la pacienþii critici cu boli (determinare neinvazivã a fibrozei hepatice); trusã oftalmoscop,
infecþioase; Diagnosticul clinic, paraclinic (radiologic, ecografic) otoscop, laringoscop; laborator de urgenþe medicale cu profil de
ºi de laborator (bacteriologic, virusologic,imunologic) în patologia bacteriologie clinicã pentru monitorizarea terapiei antibacteriene.
bolilor infecþioase limitatoare de viaþã (neuroinfecþii virale, bacte-
riene, micotice, parazitare; infecþia HIV/SIDA; stãri febrile de eti- Servicii:
ologie neprecizatã) cu monitorizarea în dinamicã 1. Asistenþã medicalã de vârf în patologia bolilor infecþioase, cu
monitorizarea în dinamicã a parametrilor clinico-biologici ºi
Secþia de Terapie Intensivã – Copii
microbiologici: Hepatite acute ºi/sau cronice cu virusuri
ªef secþie: Conf. Dr. Luminiþa-Monica Luminos, m. pr. boli hepatitice sau de altã naturã diagnosticate prin: * markeri sero-
infecþioase, dr. în ºt. med.; As. Univ.Dr. George Jugulete – m. pr. logici, determinarea încãrcãturilor virale în dinamicã * puncþie
boli infecþioase, drd.; Dr. Anca Drãgãnescu – m. spec. pediatrie, biopsie hepaticã; Meningoencefalite infecþiose; Endocardite
drd.; Dr. Magda Vasile –m.spec. neurologie ped. infecþioase, miocardite; Afecþiuni infecþioase ale aparatului respi-
rator - la toate nivelurile; Infecþii ale tractului urinar; Infecþii ale
Dotãri: Aparate de ventilaþie mecanicã dotate cu circuite de ven- pielii ºi þesuturilor moi, etc.; Diagnosticul bolilor febrile prelungite
tilaþie de unicã folosinþã; Instrumentar ºi echipamente medicale de cauzã neprecizatã;
de unicã utilizare, monitoare, umidificatoare, nebulizatoare, aspi- 2. Sistem de monitorizare continuã a antibioticoterapiei pentru
ratoare de secreþii din arborele respirator, injectomate. precizarea necesarului de antibiotic -cantitate, modalitate de
administrare, interval de administrare, eficienþã;
Servicii: Asigurãm diagnosticul ºi tratamentul urmãtoarelor 3. Consult psihologic, consiliere psihologica ºi psihoterapie; 4.
urgenþe pediatrice: come de etiologie infecþioasã, colaps, SIDA, Asistenta socialã: consiliere pre ºi posttestare HIV; monitorizarea
convulsii, insuficienþã hepaticã acutã prin hepatite acute virale-A, bolnavilor; perfuzii de imunoglobuline; training medical; trans-
B, C ºi D, insuficienþã respiratorie acutã, sepsis sever ºi soc sep- fuzii de sânge ºi de preparate de sânge; tratamente specifice ale
tic, sindromul socului toxic stafilococic ºi streptococic, eritem bolilor asociate ºi de susþinere imunitarã; tratament specific al
polimorf forme severe (sd. Stevens-Johnson, sd. Lyell), encefalite, infecþiei HIV;
tuse convulsivã-forme severe complicate cu crize de apnee ºi 4. Profilaxia antirabicã ºi antitetanicã în plãgile prin înþepare ºi
cianozã, endocardite acute bacteriene, infecþii acute severe ale prin muºcãtura de animale;
sistemului nervos central, poliradiculonevrite forme ascendente, 5. Profilaxie post-expunere profesionalã, cu risc de infecþie HIV,
poliomielitã asociatã vaccinãrii antipolio forme severe cu IRA,
HBV, HCV.
rabie, tetanos, botulism, infecþii nozocomiale severe transferate
din alte spitale, salmoneloze sistemice severe, purpure ºi vas- Secþia Clinicã Boli Infecþioase III - Adulþi
culite intrainfecþioase severe, trichinelozã forma severã cu ence- ªef de secþie: Conf. Dr. Victoria Aramã, m. pr. boli infecþioase, dr.
falitã. în ºt. med.; Prof. Dr. Mircea Chiotan, m. pr. boli infecþioase, dr. în
Secþia Clinicã Boli infecþioase I - Adulþi ºt. med.; ªef lucrãri Dr. Adrian Hristea, m. pr. boli infecþioase, dr.
ªef de secþie: Dr. Florin Alexandru Cãruntu, m. pr. Boli în ºt. med.; As. univ. Dr. Cristina Popescu, m. pr. boli infecþioase,
infecþioase, ªef de Lucrãri, dr. în ºt. med.; Dr. Simona Iacob, m. dr. în ºt. med.; As. univ. Dr. Ruxandra Moroti, m. sp. boli
pr. boli infecþioase, ªef de Lucrãri, dr. în ºt. med.; Dr. Gabriel infecþioase, drd.; Dr. Mihaela Raluca Nãstase, m. pr. boli
Colþan, m. pr. boli infecþioase, drd.; Dr. Livia Hara, m. pr. epidemi- infecþioase; Dr. Violeta Molagic, m. sp. boli infecþioase, drd.
ologie, m. sp. boli infecþioase, ªef de Lucrãri dr. în ºt. med.; Dr.
Loredana Benea, m. spec. boli infecþioase; Dr. Cristina Marin, m. Dotãri: 51 paturi: 17 rezerve a câte 3 paturi, cu grup sanitar pro-
spec. boli infecþioase. priu, secretariat complet informatizat; sistem de aspiraþie secreþii
patologice în circuit închis; sistem de oxigen în circuit închis;
Dotãri: 13 rezerve cu câte 3 paturi; laborator ecografic cu aparat electrocardiograf portabil; trusã oftalmoscop, otoscop, laringo-
performant ºi truse pt. efectuarea puncþiilor biopsice hepatice; scop.
instalaþie de aspirare secreþii din tractul respirator; aspirator
portabil; injectomat; Aparat EKG. Servicii: Asistenþã medicalã înalt specializatã pentru diagnosti-
carea, tratarea ºi monitorizarea urmãtoarelor boli infecþioase:
Servicii: Diagnosticul , tratamentul ºi monitorizarea hepatitelor 1. Hepatite acute ºi/ sau cronice virale: efectuarea de markeri
acute ºi cronice (virale ºi de altã naturã) prin:- markeri serologici serologici, încãrcãturi virale, puncþii biopsie hepaticã, monitor-
virali, - determinarea încãrcãturilor virale în dinamicã, - teste izare tratamentului antiviral cu interferon;
neinvazive de evaluare a ANI ºi fibrozei (Actitest/Fibrotest), - PBH; 2. Infecþii sistemice (sepsis, endocardite etc);
Diagnosticul , tratamentul ºi monitorizarea infecþiei HIV/SIDA;
Diagnosticul ºi tratamentul bolilor infecþioase ale aparatului res- 3. Infecþii ale sistemului nervos central ºi periferic;
pirator, urogenital , digestii, SNC, piele ºi þesuturi moi; 4. Infecþii ale tractului respirator superior ºi inferior ORL.;
Diagnosticul ºi tratamentul bolilor febrile prelungite de cauzã 5. Infecþii de tract urinar superior ºi inferior;
neprecizatã; Profilaxie post-expunere profesionalã, cu risc de 6. Infecþii ale pielii ºi þesuturilor moi;
infecþie HIV, HBV, HCV.
7. Infecþii osteoarticulare;

69
S P I TA L E B U C U R E ª T I

8. Infecþii digestive ºi infecþii intra-abdominale; patologice: sputã, coproculturi, uroculturi, exudate faringiene,
9. Infecþii la pacienþi imunodeprimaþi prin: boli maligne de sânge, secreþii purulente, puncþionãri de colecþii; EKG; Consult psiholog-
neoplazii, transplante de organe, colagenoze, SIDA, corticoter- ic, consiliere psihologicã ºi psihoterapie
apie, chimioterapie etc.; Asistenþã socialã: Profilaxie post-expunere profesionalã, cu risc
10. Infecþii cu virusuri herpetice (herpes labial, herpes genital, de infecþie HIV, HBV, HCV.; profilaxia antirabicã ºi antitetanicã
varicelã, herpes zoster, infecþii cu virus citomegalic, infecþii cu
virus Epstein Barr); Secþia Clinicã Boli Infecþioase VI – Adulþi
11. Infecþii genitale; Infecþii în timpul sarcinii, postpartum ºi ªef secþie: Dr. Florin Duna, m. pr. boli infecþioase, doctor în
postabortum. ºtiinþe medicale; Dr. Adrian Abagiu, m. pr. boli infecþioase, doctor
12. Diagnosticul ºi tratamentul plãgilor prin muºcãturã de ani- în ºtiinþe medicale; Dr. Georgeta Preda, m. pr. boli infecþioase;
male (seroprofilaxie antirabicã ºi profilaxie antitetanicã). Dr. Cristina Rãdulescu, m. pr. boli infecþioase
13. Infecþii asociate cãlãtoriei
14. Diagnosticul ºi tratamentul infecþiilor cu bacterii multirezis- Dotari: lampã ultraviolete; truse oftalmoscop, otoscop, laringo-
tente ºi al infecþiilor nozocomiale scop, negatoscop, sistem de aspirare a secreþiilor în circuit
15. Profilaxie post-expunere profesionalã, cu risc de infectie HIV, închis, aspirator portabil, sistem de oxigen în circuit închis
HBV, HCV.
Asistenþã medicalã:
Alte servicii: Activitate de cercetare ºtiinþificã în domeniul med- 1. hepatite acute ºi cronice cu virusuri hepatitice sau de altã
ical; Activitate didacticã universitarã ºi post-universitarã; training naturã diagnosticate prin:- markeri serologici, determinarea
medical pentru cadrele medii. încãrcãturilor virale în dinamicã; - puncþie biopsie hepaticã;
Secþia Clinicã Boli Infecþioase IV – Adulþi 2. meningoencefalite infecþioase;
ªef secþie: ªef de lucrãri Dr. Anca Mihaela Drãgoi, m. pr. boli 3. endocardite infecþioase, miocardite;
infecþioase, dr. în ºt. med.; AS.univ. Dr. Sorinela Diaconu, m. pr. 4. afecþiuni infecþioase ale aparatului respirator;
boli infecþioase, dr. în ºt. med.; Dr. Felicia Georgescu, m. pr. boli 5. infecþii ale tractului urinar;
infecþioase; Dr. Doina Clementina Antonicã, m. spec. boli 6. infecþii ale pielii ºi þesuturilor moi, etc.;
infecþioase, Dr. Nicoleta Irimescu, m. sp. boli infecþioase. 7. diagnosticul bolilor febrile prelungite de cauzã neprecizatã;
8. consiliere pre ºi posttestare HIV ºi a toxicodependenþelor;
Dotãri: 51 paturi: 15 rezerve cu 3 paturi cu baie ºi grup sanitar 9. monitorizarea bolnavilor pe perioada internãrii ºi prin dispen-
proprii ºi o rezervã cu 6 paturi; Aparat de aspirare secreþii; Trusã sarizare;
oftalmoscop; Instalaþie centralizatã de oxigen
10. tratamente specifice ale bolilor oportuniste;
11. tratament specific al infecþiei HIV
Servicii: Asistenþã medicalã de calitate în specialitatea de boli
infecþioase cu monitorizarea în dinamicã a datelor clinice ºi de 12. Consult psihologic, consiliere psihologicã ºi psihoterapie;
laborator: Diagnosticul ºi tratamentul bolilor infecþioase ale 13. Profilaxia antirabicã ºi antitetanicã;
aparatului respirator ºi ORL, ale aratului cardio-vascular, digestiv, 14. Profilaxie post-expunere profesionalã, cu risc de infecþie HIV,
renal, ale pielii ºi þesuturilor moi, al plãgilor prin muºcãturã de HBV, HCV.
animale; seroprofilaxie, ale sistemului nervos central ºi periferic;
diagnosticul bolilor febrile prelungite de cauzã neprecizatã; diag- Secþia Clinicã Boli Infecþioase VII - Adulþi - Spitalizare de zi
nosticul ºi tratamentul bolilor eruptive; hepatite acute ºi cronice: Coordonator secþie: Conf Dr. Elisabeta Benea, medic primar boli
diagnosticare (markeri serologici, determinarea încãrcãturii infecþioase, doctor în ºtiinþe medicale.; Dr. Alina Cozma, medic
virale, puncþie-biopsie hepaticã), tratament antiviral ºi monitor- specialist boli infecþioase; Dr Mihaela Ionicã, medic specialist
izare; infecþii sistemice: diagnisticare, tratament ºi monitorizare; boli infecþioase.
diagnosticul, tratamentul ºi monitorizarea infecþiei HIV/SIDA, al
infecþiilor micotice; diagnosticul ºi tratamentul zoonozelor; activi- Dotãri: cabinete de consultaþii de specialitate: ORL-Dr. Ioan
tate de cercetare ºtiiþificã Boriceanu, m. pr.; Oftalmologie- Dr. Carmen Chiotan, m. sp.;
Secþia Clinicã Boli Infecþioase V - Adulþi Dermato-venerologie- Dr. Lia Cavaropol, m. sp.; chirurgie -Dr.
Conf. Dr. Elisabeta Benea, m. pr. boli infecþioase, doctor în ºtiinþe Robert Arba, m. sp. chirurgie pediatricã; Dr. Dorin Petru Birzu, m.
medicale; ªef lucrãri Dr. Gabriel Popescu, m. pr. boli infecþioase, sp. chirurgie generalã; neurologie – Dr. Cecilia Burciu, m. sp.;
doctor în ºtiinþe medicale; As. univ. Dr.Roxana Dumitriu, medic consiliere psihologicã – Psih. Iulia Oprea.
primar boli infecþioase; Dr. Manuela Podani, medic primar boli
infecþioase, doctorand; Dr. Daniela Camburu, medic specialist Servicii: Diagnosticul bolilor infecþioase – forme clinice care nu
boli infecþioase, doctorand; Dr. Ducu Georgeta, medic specialist impun spitalizare continuã; Monitorizarea bolilor infecþioase în
boli infecþioase. perioada de convalescenþã; Evaluarea iniþialã, tratament ºi moni-
torizarea infecþiilor cronice cu virusuri hepatice, HIV-SIDA ºi a
Dotãri: 48 paturi; 6 rezerve cu 3 paturi, 5 rezerve cu 4 paturi; infecþiilor oportuniste asociate acesteia, ale afecþiunilor ORL,
aparat EKG portabil, instalaþie de aspirat secreþiile din cãile res- oftalmologice, dermato-venerologice, chirurgicale, neurologice;
piratorii, aspirator portabil, injectomat, instalaþie de oxigen Consiliere psihologicã; Recoltãri de diverse produse patologice:
sputã, coproculturi, uroculturi, exudate faringiene, secreþii puru-
Servicii: Diagnosticul ºi tratamentul bolilor infecto-contagioase; lente, puncþionãri de colecþii; EKG; Profilaxia antirabicã ºi antite-
diagnosticul, tratamentul ºi monitorizarea infecþiilor sistemice la tanicã în plãgile prin înþepare ºi prin muºcãtura de animale;
gazde imunocompetente ºi imunocompromise; diagnosticul ºi Profilaxie post-expunere profesionalã, cu risc de infectie HIV,
tratamentul neuroinfecþiilor: virale, bacteriene,TB, micotice, HBV, HCV.
parazitare; diagnosticul, tratamentul ºi monitorizarea infecþiilor Secþia Clinicã Boli Infecþioase VIII - Copii - Imunodepresie
acute ºi cronice cu virusuri hepatitice, inclusiv PBH, markeri virali
ºi încãrcãturã viralã; diagnosticul ºi tratamentul în bolile febrile ªef de secþie: Dr. Mariana Mardarescu, m. pr. boli infecþioase dr.
prelungite de cauzã neprecizatã; diagnosticul, tratamentul ºi ºt.med; Dr. Petre Cristina Roxana, m. pr. boli infecþioase; Dr.
monitorizarea infecþiilor sistemice sau de organ, al infecþiei HIV- Neagu Drãghicenoiu Ruxandra, m. spec. pediatrie; Dr. Ungurianu
SIDA ºi a infecþiilor oportuniste asociate acesteia; diagnosticul ºi Rodica, m. spec. pediatrie; Matei Carina, psiholog clinician pr.
tratamentul infecþiilor fungice sistemice sau de organ; diagnos- Dotãri: saloane ºi rezerve, totalizând 51 paturi, cabinet EKG, izo-
ticul ºi tratamentul zoonozelor; Recoltãri de diverse produse lare cu incubator pt. ingrijirea nou-nãscuþilor, cabinet de studii

70
S P I TA L E B U C U R E ª T I
clinice, cabinet psihologic, salã de curs pt. copii ºcolarizaþi în sis- temice severe (salmoneloze sistemice, sepsis ºi sepsis sever
tem itinerant. cu soc endotoxinic, sindromul socului toxic stafilococic ºi strep-
Servicii: Diagnosticul, tratamentul ºi monitorizarea infecþiei tococic); Purpure ºi vasculite intrainfecþioase; Sindroame
HIV/SIDA la copii ºi adolescenti, diagnosticul, tratamentul, profi- febrile prelungite; Trichineloza ºi a alte parazitoze intestinale
laxia primarã ºi secundarã a infecþiilor oportuniste, profilaxia (giardiazã, oxiurazã, ascaridiazã); Tratamente specifice pentru
transmiterii materno-fetale a infecþiei HIV, monitorizarea profilaxi- pacienþii cu imunodepresii diverse ( tratamentul specific al
ilor postexpunere accidentalã HIV,VHB,VHC, diagnosticul, moni- imunodepresiei HIV, tratamente specifice cu seruri ºi
torizarea ºi tratamentul altor tipuri de imunodepresii (congenitale imunoglobuline intravenoase).
sau dobîndite), consiliere psihologicã ºi psihoterapie, învãþãmânt
Secþia Clinicã Boli Infecþioase XI - Pediatrie
pt pre-ºcolari ºi ºcolari.
ªef secþie: Dr. Dorina Duma, m. sp. boli infecþioase; Dr.
Secþia clinicã Boli Infecþioase IX – Copii Georgeta Constantinescu, m. pr. boli infecþioase; Dr. Elena
ªef de secþie: Dr. Rozina Iagaru, m. pr. boli infecþioase; Gheorghe, m. pr. boli infecþioase.
Dr. Adina Stãncescu, m. pr. boli infecþioase; Dr. Cristina Popescu,
m. spec. boli infecþioase; Dr. Luminiþa Marin, m. spec. pediatru, Dotãri: 14 rezerve de 3 ºi 4 paturi; 2 rezerve de 3 paturi ºi
rezident boli infecþioase. grup sanitar comun, instalaþie de oxigen ºi aspiraþie a secreþi-
ilor traheobronsice.
Dotãri: 6 rezerve de câte 4,5 ºi 8 paturi, cu douã bãi ºi douã
grupuri sanitare comune;instalaþie de oxigen ºi aspiraþie a
Servicii: Diagnosticul, etiologia ºi tratamentul bolilor diareice
secreþiilor traheobroºice.
acute ºi cu sindromul de deshidratare acutã, al bolilor eruptive,
al bolilor respiratorii acute, al hepatitelor acute virale (A,B,C,D)
Servicii: Administrarea serului antirabic ºi a vaccinului antirabic ºi a insuficienþei hepatice acute, al infecþiilor nozocomiale
în cadrul profilaxiei antirabice; Depistarea ºi tratamentul sin- transferate din alte spitale, al sindroamelor febrile prelungite
droamelor poststreptococice, purpurei Henoch Schonlein, reuma- de etiologie neprecizatã, al trichinelozei ºi a altor parazitoze
tismului articular acut ºi a carditei reumatismale; Diagnosticul, intestinale; depistarea activa a infecþiei HIV/SIDA, luesului ºi
etilogia ºi tratamentul anginelor ºi stomatitelor acute; tuberculozei, depistarea ºi tratamentul sindroamelor poststrep-
Diagnosticul, etilogia ºi tratamentul bolilor diareice acute: cu E. tococice; diagnosticul ºi tratamentul paraliziilor faciale; profi-
coli, dizenterie bacterianã, salmonele, yersinia, rotavirusuri, toxi-
laxia antirabicã ºi antitetanicã
infecþii alimentare; Diagnosticul, etilogia ºi tratamentul bolilor
eruptive: eritem polimorf, herpes simplex, herpes zoster, rujeola, Secþia clinicã de zi pentru copii - XII - Floarea soarelui
rubeola, scarlatina, stafilacocii cutanate; Diagnosticul, etilogia ºi Coordonator secþie: Dr. Sorin Petrea, m. pr. boli infecþioase, m.
tratamentul bolilor respiratorii acute complicate cu insuficienþã sp. epidemiologia bolilor transmisibile; As. univ. Dr. Ana-Maria
respiratorie acutã; Bronhopneumonii ºi pneumonii; Viroze respi- Tudor, m. pr. boli infecþioase; Odette Chirilã, psiholog clinician
ratorii cu virusuri gripale, paragripale ºi adenovirusuri; pr.; Cristian Anghelina, as. soc pr.; Violeta Gheorghe, as. soc
Diagnosticul, etilogia ºi tratamentul hepatitelor cronice B,C ºi D; pr.; Ileana Leu, as. soc pr.
Depistarea TBC de primã infecþie; Testare imunitate postvacci-
nalã, imunoprofilaxiept. infecþiile cu: VHB, VHA, pneumococ,
meningococ, H Influenzae tip b. Dotãri: cabinete medicale, cabinet psihologic, birou asistenþã
socialã, unitate mobilã cu dotãri speciale pentru stomatologie,
Secþia Clinicã Boli Infecþioase X – Copii micã chirurgie, dermatologie, sterilizare; otoscop, oftalmoscop.
ªef secþie: Conf. Dr. Luminiþa-Monica Luminos, m. pr. boli
infecþioase, dr. în ºt. med.; Dr. Ruxandra Mãntescu, m. pr. boli Servicii: Evaluare medicalã clinicã ºi de laborator în sistem de
infecþioase; Dr. Roxana Matei, m. spec. pediatrie; Dr. Angelica
secþie de zi.
Viºan, m. spec. boli infecþioase.

Dotãri: Instrumentar ºi echipamente medicale de unicã utilizare, Monitorizare ºi tratament boli infecþioase; Diagnostic, monito-
plinte pentru sursa continuã de oxigen, monitoare, umidifica- rizare ºi tratament infecþie HIV, HBV, HCV; Imunizãri conform
toare, nebulizatoare, aspiratoare de secreþii din arborele respira- programului naþional ºi speciale pentru pacienþii cu imunode-
tor; Camere cu 2-3 paturi. presie; Profilaxie primara ºi secundara a infecþiilor oportuniste
din cadrul infecþiei cu HIV; Testare HIV cu consiliere pre ºi post-
testare; Consulturi interdisciplinare; Profilaxie post-expunere
Servicii: Stabilirea diagnosticului de boalã infecþioasã pe baza
profesionalã, cu risc de infecþie HIV, HBV, HCV; Profilaxia trans-
datelor oferite de ex. clinic, de laborator ºi investigaþiile paracli-
nice; Consiliere ºi imunizãri conform programului naþional de miterii materno-fetale a infecþiei HIV, HBV, HCV; Profilaxia
vaccinare ºi opþionale; Profilaxia antirabicã ºi antitetanicã. antirabicã ºi antitetanicã a plãgilor; Consult psihologic, con-
siliere psihologicã ºi psihoterapie; Asistenþã socialã; Educaþie
sanitarã.
Diagnostic ºi tratament specific pentru: boli eruptive (eritem
polimorf, herpes simplex, herpes zoster, rujeola, rubeola, scarla- Secþia Clinicã M.A.N. - sub jurisdictia Spitalului Clinic Militar
tinã, stafilococii cutanate, varicela complicatã); boli respiratorii Central
acute (tuse convulsivã-forme severe complicate cu crize de
apnee ºi cianozã, bronhopneumonii ºi pneumonii-forme severe ªef secþie: Dr. Vasile Marian, m. pr. boli infecþioase, dr. în ºt.
complicate cu insuficienþã respiratorie acutã, bronºiolite acute med.; Dr. ªtefan Ioan, m. pr. boli infecþioase, drd.; Dr. Bogdan
cu virus sincital respirator, laringite acute obstructive, viroze res- Cârciumaru, m. pr. boli infecþioase, dr. în ºt. med.; Dr. Simona
piratorii cu: virusuri gripale, paragripale ºi adenovirusuri, sindrom Ionescu, m. pr. boli infecþioase drd; Dr. Octavian Dunãreanu, m.
pertussis viral); pr. boli infecþioase; Dr. Ioana Pandrea, m. pr. boli infecþioase;
Dr. Cristina Bãnicã, m. sp. boli infecþioase.
Alte boli virale ºi complicaþiile acestora (infecþia cu virus urlian –
parotiditã, orhitã, pancreatitã; mononucleoza acutã infecþioasã; Servicii: Asistenþã medicalã de specialitate oferitã cadrelor mi-
Endocardite acute bacteriene; Hepatite acute virale-A, B, C ºi D; litare ºi familiilor acestora. Monitorizarea în dinamicã a para-
Infecþii acute ale sistemului nervos central (encefalite acute metrilor clinico-biologici ºi microbiologici prin cele mai noi
virale, meningite acute virale ºi bacteriene, meningoencefalite tehnici de laborator ºi scheme terapeutice în bolile infecþioase
acute virale ºi bacteriene, sindroame encefalitice, sindrom Reye, acute ºi cronice, inclusiv boli tropicale. Profilaxie post-expunere
poliradiculonevrite, poliomielita asociatã vaccinãrii antipolio profesionalã, cu risc de infectie HIV, HBV, HCV. Profilaxie
oral) ; Infecþii nozocomiale transferate din alte spitale; Infecþii sis- antirabicã ºi antitetanicã.

71
S P I TA L E B U C U R E ª T I

INSTITUTUL NAÞIONAL DE DIABET, Secþia Clinicã Terapie Intensivã - Urgenþe Metabolice


ªef secþie: Dr. Tiberius-Viorel Mogoº, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli
NUTRIÞIE ªI BOLI METABOLICE metabolice, m. sp. medicinã internã, dr. in st. med. int. 131
PROF. DR. N. PAULESCU Dotãri: 15 paturi
Str. Ion Movilã nr. 5-7, sector 2, Bucureºti; Tel. centralã:
021.210.84.99, 021.211.90.92; Tel. secretariat : 021.210.64.60 Secþia Spitalizare de zi
int.101; Fax: 021.210.22.95 Adresa subunitate: str. I.L. Caragiale nr.12 tel: 211.15.08
Dr. Mihai-Mircea Grigorescu, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli
Conducere Unitate: metabolice
Manager Jr. Agafiþei Robert int.161 Dotãri: 25 paturi
Director medical Dr. Alina Nicolau, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli Dr. Farcaºiu Eugenia: 212.30.77
metabolice, c. st. pr. gr.II int.231 Farmacie: Doina Ionescu : 210.84.98
Director cercetare-dezvoltare Prof. Dr. Dan-Mircea Cheta, m.pr. Statisticã: 210.78.06
diabet, nutriþie ºi boli metabolice, dr. în ºt. med., membru titular
al Academiei de ªtiinþe Medicale int. 113
Centrul de Hemodializã
ªef centru: Dr. Cristian Serafinceanu, m. pr. diabet, nutriþie ºi
boli metabolice, m. sp. nefrologie, competenþã hemodializã
int.111; Dr. Corina Popescu, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli metabo-
lice, m. sp. nefrologie, competenþã hemodializã; Dr. Adriana
Raita, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli metabolice, m. sp. nefrologie,
competenþã hemodializã.

Dotãri: 12 aparate pentru hemodializã ºi hemofiltrare on line


FRESENIUS 4008E staþie apã FRESENIUS
Compartiment cardiologie -pentru diabetici INSTITUTUL NAÞIONAL
Dr. Viorel Mihai, m. pr. Cardiologie int.128
Dotãri: 10 paturi; electrocardiograf; ecocardiograf; Holter ECG; DE ENDOCRINOLOGIE „C. I. PARHON“
Holter TA; Test efort; Doppler periferic.
Compartiment nefrologie diabetologicã Adresa: Bd. Aviatorilor nr. 34-36, Sector 1, Bucureºti
Dr. Ileana Teodoru, m. sp. Nefrologie – int. 123 Telefoane utile: centrala 021.317.20.41; secretariat:
021.317.06.07; 021.317.06.07 (fax)
Dotãri: 19 paturi, din care dializa peritonealã 4 paturi
intsparhon@artelecom.net
Laborator de Anatomie Patologicã
Dr. Daniela Elena Guþu, m. sp. anatomie patologicã int. 224 Comitetul Director
Laborator Explorãri Funcþionale Manager Dr.Diana Loreta Pãun, m. pr. endocrinologie,
Dr. Cristina Zamfir, m. sp. Oftalmologie int. 227 dr. în ºt. med.
Director medical Dr.Daniel Grigorie, m. pr. endocrinologie,
Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã dr. în ºt. med.
Dr. Paul-Liviu Teodorescu, m. sp. radiologie ºi imagisticã Director de cercetare - dezvoltare Dr. Adina Ghemigian,
medicalã int. 121 m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med.
Secþia Clinica I Diabet, nutritie ºi boli metabolice Director de îngrijiri As. Saftica Pecsi
Prof. Dr. Constantin Ionescu, m. pr. medicinã internã, m. pr. dia- Director financiar - contabil Ec.Mariana Boc
bet, nutriþie ºi boli metabolice, dr. în ºt. med., membru corespon- Director resurse umane: Jurist Cristi Coruþ
dent al Academiei Române, membru al Academiei de ªtiinþe Director administrativ Ing. Marieta Simion
Medicale, preºedintele Asociaþiei Medicale Române int. 202 ; Compartiment cronici – terapie izotopicã - 12 paturi
Prof. Dr. Radu Lichiardopol, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli metabol-
ice, m. sp. endocrinologie, dr. în ºtiinþe medicale, ºef secþie int. ªef compartiment: Dr. Goldstein Andrei, m. sp. medicinã
206 ; Dr. Rodica Teodora Strãchinariu, m. pr. diabet, nutriþie ºi nuclearã, cerc. ºt.
boli metabolice, dr. în ºt. med., c. ºt. pr. gr. II; As. univ. Dr. Anna
Maria Tinu, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli metabolice; Servicii: terapia izotopicã a cancerului tiroidian diferenþiat ºi a
As.univ.Dr.Constanþa Dragomirescu m.pr. diabet, nutriþie ºi boli hipertiroidiei.
metabolice.
Dotãri: 58 paturi Laboratorul de cercetare pentru studiul guºei endemice
ºi utilizarea radioizotopilor în endocrinologie - Unitatea
Secþia Clinicã II Diabet, Nutriþie ºi Boli Metabolice
Nuclearã gradul IV
ªef secþie: Dr. Mirela Culman, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli meta-
bolice; Prof. Dr. Dan-Mircea Cheta, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli ªef laborator: chimist Florin Alexiu, cercet. ºt. princ.II, dr. în ºt.
metabolice, dr. în ºt. med., membru titular al Academiei de Dr. Belgun Maria m. sp. radiologie si imagisticã medicalã, m. sp.
ªtiinþe Medicale ; Dr. Alina Nicolau, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli endocrinologie, cerc. ºt. pr. gr. I, dr. în ºt. med. Colectivul de
metabolice, c. ºt. pr. gr. II, director general adjunct ; Dr. Gabriela radiometrie; Colectivul pentru studiul biochimic, hormonal, cito-
Radulian, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli metabolice, dr. în ºt. med. logic ºi epidemiologic al guºei endemice; Colectivul de cronobi-
ologie; Colectivul de statisticã ºi informaticã a guºei endemice;
Dotãri: 55 paturi Colectiv pentru studiul morbiditãþii endocrine în ambulatoriu
Secþia Clinicã III Diabet, Nutriþie ºi Boli Metabolice
Servicii: iodocaptare si scintigramã cu 131Iod; scintigrame –
Adresa subunitate: str. Grigore Manolescu nr.22 tel: 222.86.03
Gamma-camerã – cu 131Iod (tiroidianã si whole body), cu
Dr. Nicolae-Alexandru Barnea, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli meta- Technetiu (tiroidianã, paratiroidianã, osoasã, de organ); dozãri
bolice tel: 223.33.78 hormonale cu metodele RIA, IRMA, chemiluminescenþa, electro-
Dotãri: 25 paturi luminescenþã, ELISA

72
S P I TA L E B U C U R E ª T I
Secþia clinicã I - guºa endemicã si complicaþii - 26 paturi Compartimentul de studiu al patologiei endocrine a osului
ªef secþie: Conf. Dr. Ioan Horia Ursu, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. ªef laborator: Dr. Daniel Grigorie, m.pr endocrinologie,
med. Dr. Mihaela Simescu, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med. dr. în ºt. med.
 Dr. Mãdãlina Muºat, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med.
Secþia clinicã II - patologia tiroidianã de corelaþie - 26 paturi Servicii: densitometrie osoasa prin absorbþie duala cu raze X-
ªef secþie: Conf. Dr. Corin Virgil Badiu, m. pr. endocrinologie, DEXA; markeri osoºi
dr. în ºt. med. ªef secþie cu delegaþie: Dr. Alina ªucaliuc, m. pr. Laborator markeri osoºi
endocrinologie, dr. în ºt. med, asist. univ. Dr. Elena Balmeº, m. pr.
endocrinologie Chimist: Neacºu Elena, cercet.ºt.princ.II

Secþia clinicã III patologie endocrino-metabolicã -53 paturi Servicii: osteocalcina sericã, cross-laps seric, parathormon seric,
ªef secþie: Dr. Daniel Grigorie, m. pr. endocrinologie, ºef lucrãri, dr. 25-OH vitamina D sericã
în ºt. med. ªef secþie cu delegaþie: Dr. Emilia Gudovan, m. pr.
endocrinologie, dr. în ºt. med. Dr. Petricã Muºeþeanu, m. pr. Laboratorul pentru cercetarea hormonilor polipeptidici ºi steroizi
endocrinologie, dr. în ºt. med.; Dr. Daniela Viorica Pãunescu, m. sp. ªef laborator: Olga Ianaº, biochimist principal, c. ºt. pr. gr. I, dr. în
endocrinologie ºt.med.
Secþia clinicã IV patologie suprarenalã, gonadicã si osoasã - 83 paturi
Colectivul de biochimie ºi fiziologie pinealã; Colectivul pentru
ªef secþie: Prof. Dr. Constantin Dumitrache, m. pr. endocrinologie,
studiul hormonilor steroizi ºi polipeptidici; Biobaza
dr. în ºt. med. Dr. Catãlina Boantã, m. pr. endocrinologie, dr. în
ºt. med., ºef lucrãri Dr. Adina Ghemigian, m. pr. endocrinologie,
dr. în ºt. med., ºef lucrãri Dr. Diana Loreta Pãun, m. pr. Servicii: dozãri hormonale
endocrinologie, dr. în ºt. med., asis. univ. Dr. Ileana Marinescu, Laboratorul de cercetare privind studiul biochimiei
m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med.; Dr. Corina Neamþu, m. pr. metabolismului intermediar, catecolaminelor si farmacodinamiei
endocrinologie, dr. în ºt. med. Dr. Mioara Mazilu, m. pr. tisulare
Endocrinologie Dr. Roxana Roºca, m. sp. endocrinologie, dr. în ºt.
med. Dr. Ana Maria ªtefãnescu, c. ºt. pr. gr. I, dr. în ºt. med.; Colectivul
pentru studiul catecolaminelor; Colectivul pentru studiul
Secþia clinicã V patologie hipofizarã si neuroendocrinã - 61 paturi biochimiei metabolismului intermediar; Colectivul de farmacodi-
ªef secþie: Prof. Dr. Mihail Coculescu, m. pr. endocrinologie, dr. în namie tisularã
ºt. med. Dr. Cãtãlina Poianã, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med.,
conf. univ. Dr. Constantin Cucu, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. Servicii: dozãri metanefrine urinare ºi plasmatice, acid vanilman-
med, asist. univ. Dr. Monica Gheorghiu, m. pr. endocrinologie, dr. delic urinar, serotonina plasmaticã, cromograninã.
în ºt. med, asist. univ. Dr. Rene Baloescu, m. pr. endocrinologie,
dr. în ºt. med. Laborator hormonologie
Chimist: Caragheorgheopol Andra, cercet.ºt.princ.II, dr. în ºt. med.
Secþia clinicã VI endocrinologie pediatricã - 56 paturi
ªef secþie: Dr. Camelia Procopiuc, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt.
med. Dr. Cristina Dumitrescu, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. Servicii: dozãri hormonale - RIA, IRMA, DELFIA, ELISA
med. Dr. Mircea Popa, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med. Laborator imunologie
Secþia VII chirurgie endocrinã - 62 paturi Biolog Dumitriu Ecaterina, cercet. ºt. princ.II,
ªef secþie: Dr. Mircea Ghemigian, m. pr. chirurgie, dr. în ºt. med. 
Dr. Mihaela Ionescu, m. pr. chirurgie, dr. în ºt. med. Dr. Bogdan Servicii: dozãri hormonale, imunologie tiroidianã
Stãnescu, m. pr. chirurgie, dr. în ºt. med. Dr. Crinel Vartolomei, m.
pr. chirurgie, dr. în ºt. med. Laborator hematologie
Biolog principal - Ionescu Liana
Servicii: chirurgie tiroidianã, chirurgie paratiroidianã, chirurgie Laborator biochimie
suprarenalã (suprarenalectomie uni/bilateralã pe cale de abord Chimist principal - Giurcãneanu Mihaela
lombarã).
A.T.I. Servicii: analize biochimice complete din sânge ºi urinã
Dr. Anca Iliescu, m. pr. A.T.I. Dr. Mãrioara Cristina Corneci, m. sp.
A.T.I. Laborator biochimie tiroidianã
Chimist principal - Sava Mariana
Laborator de Anatomie Patologica si Citologie
Dr. Dumitru Lucian Ioachim, m. pr. anatomie patologicã Dr. Dana Servicii: dozare iod urinar
Cristina Terzea, m. sp. anatomie patologicã, asis. univ.
Laborator Radiologie si Imagisticã Medicalã
Servicii: histopatologie (patologia chirurgicalã a tiroidei, paratiroide- Specialitatea: Radiologie - Imagisticã Medicalã
lor); citopatologie prin puncþie cu ac subþire a leziunilor nodulare Echipa medicalã: Dr. Maria Iacob, m. pr. radiologie ºi imagisticã
tiroidiene si a altor tumori cervicale; examen citologic al secreþiei medicalã
mamare.
Secþia spitalizare de zi - 12 paturi Servicii: servicii radiologice paraclinice
Dr. Mirela Irina Ivan, m.pr. endocrinolog,
Colectiv de imagisticã-tomografie computerizatã Dr. Dan Cristian
Laborator de studiu radic, izotopic si biochimic al biologiei osului Hortopan – m. pr. Radiologie ºi Imagisticã Medicalã, dr. în ºt.
Prof. Dr. Constantin Dumitrache, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med. Dr. Anda Dumitraºcu - m. pr. Radiologie ºi Imagisticã
med., membru titular al Academiei de ªtiinþe Medicale, c. ºt. pr. gr.I Medicalã, dr. în ºt. Med.
 Dr. Grigorie Daniel, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med., ºef
lucrãri Laborator andrologie
Dr. Dinu - Drãgãnescu Dana – cercet. ºtiintific, dr. în ºt. med.
Colectivul DEXA ºi ecografie. Colectivul markeri osoºi. Colectivul
culturi de þesuturi. Colectivul geneticã endocrinã Servicii: consult andrologic, spermogramã.

73
S P I TA L E B U C U R E ª T I

Ambulatoriu integrat de specialitate Secþia clinicã III – Chirurgie Audiologicã ºi Rinologicã


Cabinet cardiologie - Dr. Mariana Constanþa Dobrescu, ªef secþie: Prof. dr. Zainea Viorel, m. pr.ORL, dr. in ºt. med.
m. pr. cardiolog, dr. în ºt.med. Dr. Rãdulescu Marian – m. pr. ORL, asist. univ. Dr. Anghel
Servicii: consultaþie, ecocardiografie, EKG Elena – m. pr. ORL, dr. in ºt. med. Dr. Popescu Novac - m. pr.
ORL, dr. in ºt. med. Dr. Iliescu Anca - m. pr. ORL, dr. in ºt.
Cabinet oftalmologie - Dr. Daniela Alexandrescu, med., cercet. Stiinþific Dr. Negrilã Mihaela - m. pr. ORL, dr. in
m. pr. oftalmolog ºt. med., cercet. Stiinþific Dr. Hainãroºie Rãzvan - m. rezident
Servicii: consult pol anterior, tonometrie, examen fund de ochi, ORL, drd, asist. univ. Dr. Weisman Arthur Emanuel – m.
exoftalmometrie, examen pentru diplopie, perimetrie Goldmann spec. ORL, dr. in ºt. med.
si computerizatã, tratamente locale.
Dotare: 60 paturi
Cabinet ginecologie - Dr.Elena Ermina Gheorghiu, Secþia clinicã IV – Microchirurgie otologicã
m. sp. ginecolog
(compartiment Implant cohlear )
Servicii: consultaþie de specialitate.
ªef secþie: Prof. dr. Ataman Traian, m. pr.ORL, dr. in ºt. med
 Dr. Georgescu Gabriela – m. pr. ORL, dr. in ºt. med.
Cabinet psihologie - Psiholog Joja Oltea Daniela, cercet. Dr. Popescu Adina Oana - m. pr. ORL, drd, cercet. ªtiinþific
ºt. princ. II, dr. în ºt. med.
 Dr. Burtea Flavian Eugen - m. pr. ORL, drd, asist. univ.
Servicii: examen psihologic, psihoterapie
Dotare: 48 paturi din care 5 paturi compartimentul de Implant
Cabinet Endocrinologie: Dr. Amalia Ritivoiu, m.pr.endocrinologie
Cohlear
 Dr.Denisa Hodarnescu, m. pr. endocrinologie Dr.Ancuþa
Gãlãþeanu - Gheorghiºan, ºef lucrãri, m. pr. endocrinologie, dr. în Secþia clinica V – A.T.I.
ºt.med. Dr.Simona Galoiu, m. sp. endocrinologie, asis. univ. ªef secþie: Dr. Ioan Ruse, m. pr. ATI Dr. Stãnescu Daniela -
 Dr. ªerban Radian, m. sp. endocrinologie, asis.unv., dr. în
ºt.med. Dr. Cristina Cãpãþîna, m. sp. endocrinologie, asis.univ. m. pr. ATI Dr. Zoican Olimpia – m. spec. ATI Dr. Joldescu
Anka Iuliana– m. spec. ATI
Servicii medicale – ecografie
Dotare: 20 paturi, punct de transfuzie
Dr. Daniel Grigorie, m. pr. endocrinolog Dr.Emilia Gudovan, m.
pr. endocrinolog Dr.Corina Neamþu, m. pr. endocrinolog Dr. Secþia clinica VI – Recuperarea Preºcolarului
Mirela Irina Ivan, m.pr. endocrinolog Dr.Andrei Goldstein, m.sp. cu Dizabilitãþi de Vorbire ºi Dizabilitãþi de Auz - Vorbire
medicinã nuclearã Dr. Amalia Ritivoiu, m. pr. endocrinolog
ªef secþie: Dr. Dumitrescu Ioana – m. pr. Pediatrie
 Buzu Steluþa– logoped Rãdulescu Florenþa – logoped
Servicii: ecografii ale tiroidei, paratiroidei, regiunii cervicale ante-
Dotare: 2 cabinete de logopedie
rioare, examen color flow-Doppler tiroidian, examen ecografic
abdomen total, pelvis, utero- ovarian, prostatã, sân, testicul, Bloc Operator
suprarenale; ecografie endovaginalã. 11 sãli, cu dotarea necesarã

INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE Servicii medicale


(pentru toate secþiile clinice):
ªI CHIRURGIE FUNCÞIONALÃ – O.R.L. chirurgie clasicã ORL ºi cervico – facialã; oncochirurgie ORL ºi
„PROF. DR. DORIN HOCIOTÓ cervico – facialã; video – chirurgie endoscopicã nazalã,
faringianã, laringianã, esofagianã ºi trahealã; urgenþe ORL;
Str. Mihail Cioranu, nr. 21, sector 5, Bucuresti chirurgie LASER; chirurgie plasticã ºi reparatorie a feþei ºi gâtu-
Telefon: 410.21.70, 410.02.78, Fax: 410.02.70 lui; chirurgia supuraþiilor otice, cofochirurgie (secþie unicã de
profil în þarã), intervenþii din chirurgia stapedovestibularã pen-
Manager: Ec. Pantazoglu Gabriela Florentina tru tratamentul otosclerozei, osteogenezei imperfecte; metode
operatorii timpanoplastice pentru tratamentul sechelelor pos-
Director medical: Dr. Popescu Adina
totitice, posttraumatice ºi al malformaþiilor urechii medii; pro-
Director financiar-contabil: Ec. ªue Cristina Mihaela
cedee chirurgicale pentru supleerea disfuncþiei tubare, pentru
Director Administrativ: Bangiu Mihail Adrian tratamentul otitei seroase ºi otitei adezive; diagnostic video –
Secþia clinicã I – Microchirurgie ORL endoscopic ºi video – stroboscopic; chirurgia implantului
ºi Foniatrie/Recuperarea Vocii cohlear ºi a protezelor implantabile osos tip BAHA.
ªef secþie: Prof. Dr. Cãlãraºu Romeo - m. pr.ORL, dr. in ºt. med
Evaluare diagnosticã a afecþiunilor laringelui
prin metode obiective:
Dr. Ion Carms Dr. Vrînceanu Mãdãlina – m. pr. ORL, cercet.
ªtiinþific Dr. Marinescu Andreea – m. pr. ORL analizã computerizatã a vocii ºi a vorbirii; tratament foniatric al
diverselor afecþiuni ale laringelui cu monitorizarea recuperãrii
Dotare: 60 paturi; Cabinet foniatrie; Cabinete logopedice; foniatrice; recuperarea vocii la profesioniºtii vocii vorbite ºi cân-
Cabinet psihologie tate; recuperare audio – verbalã la copilul cu deficienþã audi-
tivã ºi tratament ortofonic; recuperarea audio – verbalã la
copilul cu tulburãri de vorbire; recuperarea vocii la bolnavul
Secþia clinicã II – Chirurgie Oncologicã ORL laringectomizat; implant cohlear; protezare auditivã (probã de
(chirurgie cervico-facialã ºi oncologie laringianã ) protezare, adaptare proteticã); tratamentul surditãþii brusc
ªef secþie: Dr. Alina Bacalbaºa instalate; tratamentul medicamentos ºi chirurgical în sin-
droamele labirintice, paralizia perifericã de nerv facial; deter-
Dr. Ilie Dumitru – m. pr. ORL, dr. in ºt. med. Dr. Ciobotariu minarea grupei sanguine ºi administrarea de sânge ºi derivate;
Anca – m. pr. ORL, drd, cercet. ªtiinþific Dr. Chiþac Marius – m. îngrijirea bolnavilor cu sondã alimentarã de medie ºi lungã
pr. ORL, drd., cercet. ªtiinþific Dr. Neculai Dorin – m. spec. ORL duratã; îngrijirea bolnavilor în stare criticã ºi postoperator; îngri-
Dotare: 62 paturi jire pacienþi cu canulã trahealã

74
S P I TA L E B U C U R E ª T I
Laboratorul de Explorãri Audio-vestibulare, Restaurãri protetice faciale ºi auriculare din silicon: pavilioane
Expertizã audiologicã ºi a Protezelor auditive auriculare; glob ocular, piramidã nazalã; defecte faciale post-
traumatice sau post-chirurgicale ( lipsã de substanþã )
ªef secþie: Dr. ªerban Simona – m. pr. ORL, ºef lucrãri, dr. in ºt. Dr. Marcu Andrei – drd Dr. Burtea Flavian – m. pr. ORL
med. Dr. Pascu Alexandru – m. pr. ORL, cercet. ºt. gr. I, dr. in
ºt. med. Dr. Georgescu Mãdãlina – m. pr. ORL, ºef lucrãri, dr. Laborator Audio Video – TV
in ºt. med. Zamfir Mihaela – logoped Filimon Silvia –
logoped Popovici Cecilia – psiholog

Dotare: Audiometrie: audiometre clinice; echipamente pentru


teste electrofiziologice ( toate tipurile de potenþiale evocate audi-
tive: electrocohleografie, precoce, cu latenþã medie, corticale);
echipamente ºi materiale pentru examene de audiometrie com-
portamentalã la copii;

Protezare auditivã: echipament pentru audiometrie proteticã în


câmp liber – pentru validarea protezãrii auditive ºi a capacitãþii
de stereoaudiþieîn cazul protezãrii bilaterale
INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
Vestibulometrie: echipament pentru cranio – corpografie; echipa-
ment pentru electronistagmografie; echipament pentru evi- „MARIUS NASTA”
denþierea ºi înregistrarea nistagmusului spontan cu camerã TV
în infraroºu, reeducare vestibularã asistatã de calculator; echipa- ªos. Viilor nr. 90, Sector 5
ment pentru posturografie dinamicã Bucureºti, cod 050152
computerizatã; echipament pentru Tel. 335.69.10-17
testul de apreciere a verticalei Tel./Fax secretariat: 337.38.01
subiective; nasta@mariusnasta.ro

Servicii medicale: audiometrie vocalã


ºi tonalã, audiometrie comportamen- Manager: Conf.Dr.Nicolae Galie, m.pr. chirurgie toracicã, dr.în
talã la copii, probe supraliminare; evi- ºt.med., conf. Catedra de Anatomie ºi Embriologie UMF „Carol
denþierea ºi înre-gistrarea nistagmului Davila” Bucureºti, conf. Catedra de Chirurgie Facultatea de
spontan; impedancemetrie: tim- Medicinã Universitatea „Ovidius” Constanþa, competenþe în bron -
panogramã, reflex stapedian, RDT hologie, managementul serviciilor de sãnãtate publicã.
(reflex decay test), probe de funcþion-
alitate a trompei lui Eustachio; elec- Director Medical: Dr.Emilia Criºan, m.pr. pneumolog,
trocohleografie, potenþiale auditive cercet.ºt.gr.I, dr.în ºt.med., competenþã în bronhologie, compe -
evocate precoce, cu latenþã medie ºi tenþã în managementul sanitar, vicepreº. al secþiei de bronholo -
corticale; posturografie dinamicã gie a Societãþii Române de Bronhologie.
computerizatã, cranio – corpografie, Director Financiar-Contabil: Ec. Gheorghe Baltã
test de apreciere a verticalei subiec- Director Administrativ: Ing.Radu Iordãchel
tive; protezare auditivã: examene pen- Director de Îngrijiri Medicale : As. Dana Preda
tru audiometrie proteticã în câmp Director Cercetare-Dezvoltare: Dr.Irina Strâmbu – m. pr. pneu-
liber – pentru validarea protezãrii molog, ºef de lucrãri Catedra de Pneumologie UMF Carol Davila,
auditive, examene pentru aprecierea dr. în ºt. med.
capacitãþii de stereoaudiþie dupã protezarea bilateralã; vestibu-
lometrie: electronistagmografie CLINICA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
ªef clinicã: Prof. Dr. Bogdan Miron Alexandru – m. pr. medicinã
Secþia Microproducþie ºi Protezare Auditivã internã ºi pneumologie, ºef catedrã pneumologie UMF „Carol
ªef secþie: Dr. Simona ªerban – m. pr. ORL, ºef lucrãri, dr. in ºt. Davila”, competenþã endoscopie toracicã, dr. în ºt. med.,
med. Daniela Mirodot – tehnician vicepreº. Societãþii Române de Pneumologie.
Secþia Clinicã Pneumoftiziologie I
Servicii medicale: asamblarea componentelor protezelor auditive, ªef secþie: Conf. Dr. Constantin Marica – m. pr. pneumolog, dr. în
confecþionarea de olive; cabinete de protezare auditivã; con- ºt. med., vicepreº. SRP, master în managementul serviciilor san-
fecþionarea de canule pentru bolnavii laringectomizaþi service itare publice, coordonator tehnic naþional al Programului
Laborator Clinic Naþional de Control al Tuberculozei Dr. Elisabeta Petreasa – m.
ªef laborator: Dr. Silvia Brânzeu – m. pr. medicinã de laborator pr. pneumolog, dr. în ºt. med. Dr. Mihaela Tãnãsescu – m. sp.
pneumolog Asis.ºef Dana Trandafir - asist.med.pr.gen.
Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã
Secþia Clinicã Pneumoftiziologie II
ªef compartiment: Dr. Ancuþa Cristina – m. sp. radiodiagnostic,
Sef secþie: As. Univ. Dr. Anca Macri – m. pr. pneumolog,
dr. in ºt. med.
dr. în ºt. med. Prof. Dr. Emil Corlan, m. pr. pneumolog, dr. în
ºt. med., membru titular al Academiei de ªtiinþe Medicale Dr.
Dotare: instalaþie Rontgen – diagnostic Siemens Tridoros 5-S cu Ileana Rohan - m. pr. pneumolog Asis.ºef Mioara Marinache
multiplanigraf, craniograf ORBIX ºi KLINOGRAF - asist.med.pr.gen.
Laborator Anatomie Patologicã Secþia Clinicã de Pneumoftiziologie III
ªef laborator: Dr. Sãraru Constantin – m. sp. anatomie ªef secþie: Conf. Dr. Florin Mihãlþan, m. pr. pneumolog, supraspe-
patologicã cializãri homeopatie, acupuncturã, coordonatorul nucleului de
Farmacie oxigenoterapie la domiciliu, somnografie, sevraj tabagic, dr. în ºt.
med., competenþã în pneumologie pediatricã.
ªef compartiment: Trandafirescu Liliana – farmacist
Dr.Antonela Dragomir – m. sp. pneumolog, drd.
Laborator EPITEZE Asis.ºef Margareta Oproiu - asist.med.pr.gen.

75
S P I TA L E B U C U R E { T I

Secþia Clinicã Pneumoftiziologie IV Dotãri: aparat de aerosoli PARIPLUS, aparaturã pentru deter-
ªef secþie: Prof. Dr. Bogdan Miron Alexandru – m. pr. medicinã minarea rezistenþelor ca flux, volum rezidual, volum gazos intra-
internã ºi pneumologie, ºef catedrã de pneumologie UMF „Carol toracic, aparaturã pentru determinarea transferului gazos,
Davila”, competenþã endoscopie toracicã, dr. în ºt. med., aparaturã video-endoscopie toracicã ºi endoscopicã, aspiratoare
vicepreº. SRP ªef lucrãri: Dr. Dragoº Bumbãcea – m. pr. pneu- pleurale, compartiment terapie intensivã cu paturi ºi monitor-
mologie, dr. în ºt. med. As. univ.: Dr. Cornelia Tudose – m. sp. izare cu 3 canale HELLIGE, endoscop cu vedere axialã PENTAX
pneumologie, drd. As. univ. Dr. Stefan Dumitrache-Rujinski – FX 29V, bronhoscop rigid pentru bronhoscopie interventionala,
m. sp. pneumolog, drd. Dr. Vladimir ªerban Ghinescu – m. pr. flow-screen JAEGER, instrumente biopsie pleuralã, pense de
pneumolog, dr. în ºt. med. As. univ.: Dr. Claudia Toma – m. biopsie endoscop de diferite profile, pH-metru, pletismograf
sp. pneumolog, drd. Asis.ºef Nicoleta Preda - asis.med.gen. body-test JAEGER cu compliance-test, polisomnograf, sonde de
Secþia Clinicã de Pneumoftiziologie V radiologie propriu, trusã de prim ajutor cu defibrilator, videoendo-
scop Olympus GIF V2 EVIS
ªef secþie: Dr. Delia Liana Marta – m. pr. pneumolog,
dr. în ºt. med. ªef lucrãri Dr.Irina Strâmbu – m. pr.pneu-
molog, dr. în ºt. med., competenþã în management sanitar Servicii medicale:
 As. Univ. Dr. Casandra Cîlþ - m. pr. pneumolog, drd. diagnosticul si terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi
 Dr. Elena Dalia Manolache - m. sp. pneumolog non TBC, bilanþul preoperator sau prechimioterapic în neoplas-
 Dr. Cristian George Popa – m. sp. pneumolog, drd. mele bronhopulmonare, monitorizarea evoluþiei si tratamentului
 Asis.ºef Daniela Bastar - asist.med.pr.gen. unor boli respiratorii cronice ca: astm bronºic, BPOC, FID,
bronºiectazii etc., aerosolo-terapie (in scop diagnostic sau te-
Secþia Clinicã Pneumoftiziologie VI rapeutic), oxigenoterapie-intermitentã sau de lungã duratã, efec-
Str. ªerban Vodã nr. 289, Sector 4, Bucureºti tuarea PCR din produsele patologice paucibacilare, evaluarea
Tel.: 336.25.71, 336.99.55 rezultatelor chimioterapiei antituberculoase în condiþii de pro-
gram la nivel naþional, testare farmodinamicã bronºicã (teste
ªef secþie: Dr. Mihaela-Carmen Mitrea - m. pr. pneumolog bronhoconstrictoare, bronhodilatatoare), testarea capacitãþii de
As.univ. Dr. Radu Chiotan – m. pr. pneumolog, drd. adaptare la efort, testarea forþei de contracþie a muºchilor respi-
ratorii, determinãri de rezistenta la flux, volum rezidual si volum
Dr. Ioana Varachiu – m. pr.pneumolog
gazos intratoracic prin metoda pletismograficã, determinarea fac-
Asist.ºef Nicoleta Moise - asist.med.pr.gen. torului de transfer gazos prin membrana alveolo-capilara, exa-
Secþia Clinicã Pneumoftiziologie VII mene bronhoscopice, prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidã,
Str. ªerban Vodã nr. 289, Sector 4, Bucureºti instilaþii intratraheale (spalaturi bronsice), bronhografii, citologia
ºi imunocitologia lichidului de lavaj bronhoalveolar pentru diag-
Tel.: 336.25.71, 336.99.55
nosticul bolilor pulmonare interstiþiale, coloraþii speciale his-
tochimice ºi pentru Pneumocystis Carinii, aplicaþii de proteze
ªef secþie: Dr.Ana-Maria Sasu, m. pr. pneumolog, competenþã endotraheale, examinare endobronºicã în autofluorescenþã,
homeopatie Dr. Cristina Iacobescu, m. pr. pneumolog Dr. LASER-terapie endobronºicã, termocoagulare endobronºicã,
Emilia Elena Andrei, m. pr. pneumolog, competenþã homeopatie determinarea angiotensin-covertazei serice pentru diagnosticul
 Asist.ºef Camelia Marin - asist.med.pr.gen. sarcoidozei, determinarea fenotipurilor limfocitare, diagnosticul
Secþia Clinicã Pneumoftiziologie VIII bolilor autoimune cu implicaþii în patologia pleuro-pulomare
Str. ªerban Vodã nr. 289, Sector 4, Bucureºti nespecifice, microradiografii, tomografii plane ºi în plan bronºic,
tomografie axiala computerizata, fistulografii pentru fistulele eso-
Tel.: 336.25.71, 336.99.55 bronºice, rezolvarea m1arilor urgenþe pneumologice: hemoptizii,
pneumotoraxuri, pleurezii masive, dozarea gazelor sanguine ºi a
Sef sectie Dr. Emilia Tabacu – m. pr. pneumolog, drd., master în echilibrului acido-bazic
managementul sanitar Dr. Dan Avramescu – m. pr. pneumolog
 Asist. ºef Ovidiu Ioniþã - asis.med.pr.gen. CLINICA CHIRURGIE TORACICÃ
ªef clinicã chirurgie toracicã: Conf.Dr. Ioan Cordoº – m. pr.
Secþia de Pneumoftiziologie Copii IX chirurgie toracicã ºi chirurgie generalã, supraspecializãri medi-
Str.Lacul Bucura nr.40, Sector 5, Bucureºti astinoscopie, chirurgie laparoscopicã, chirurgie toracicã, dr. în ºt.
tel.4500594; 4500596 med. ªef secþie chirurgie toracicã: Interimar Dr. Mihnea
George Orghidan – m.pr. chirurgie toracicã, competenþe
ªef. Secþie - Dr. Jeni Mihaela Petrea – m. pr. pediatru cu chirurgie toracoscopicã ºi bronhoscopie, drd. As. univ. Dr.
supraspecializare în pneumologie pediatricã Dr. Eugenia Cristian Paleru – m. pr. chirurgie toracicã, supraspecialitate,
Aurora Constantinescu – m.pr. pneumolog Dr. Micapora chirurgie toracoscopicã, competenþã chirurgie minim invazivã
Neagos – m. pr. pediatru cu competenþã în pneumologie mediastinoscopie, drd. Dr. Radu-Dragoº Posea – m. pr.
Dr. Gabriela Otel - m. pr. pediatru Asist.ºef Aura Cernica - chirurgie toracicã, supraspecializãri chirurgie cardio-toracicã,
asist.med.pr.gen. competenþe chirurgie toracoscopicã, pneumologie intervenþion-
alã, dr. în st. med. Dr. Codin Theodor Saon – m. pr. chirurgie
Secþia de Pneumoftiziologie Copii X toracicã, competenþe chirurgie toracoscopicã ºi medi-
Str.Lacul Bucura nr. 40, Sector 5, Bucureºti astinoscopie, chirurgia traheei, drd. Asist.ºef Anca Pavel -
tel. 4500594; 4500596 asist.med.pr.gen.

ªef secþie: Dr. Gheorghe Murgoci – m. pr. pneumoftiziologie Dotãri: mediastinoscop, instrumentar pentru chirurgia toracicã ºi
pediatricã, competenþe ecografie generalã, homeopatie, alergolo- toracoscopie
gie, dr.în ºt. med. Dr. Daniela Mihãilescu, m. pr. pneumolog.
 Dr. Viorica Filipescu - m. sp. pediatru cu competenþã în pneu- Servicii medicale: asistarea endobronºicã a pacienþilor cu canule
mologie Asist.ºef - Mihaela Bãdulescu - asist.med. pr.gen. traheale, asistarea postoperatorie a pacienþilor operaþi pe
Secþia de Pneumologie Cronici MDR-TB torace, chirurgie de graniþã toraco-abdominalã, cervico-toracicã,
ªef. secþie As.Univ.Dr.Victor Spînu – med. primar pneumolog chirurgie toracicã video asistatã, extragere corpi strãini intra-
 Dr.Cristina Popa – m.pr. pneumolog, drd. Asist.ºef Daniela bonºici, mediastinoscopie, toracoscopie, toatã gama de inter-
Mariana Anghelescu –asist.med.pr.gen. Andreea Dumitrescu venþii chirurgicale din sfera chirurgiei toracice generale, chirurgie
– psiholog. esofag.

76
S P I TA L E B U C U R E { T I
SECÞIA A.T.I. ªI COMPARTIMENTUL T.I. ªef laborator: Dr. Nicoleta Bâscã – m. pr. pneumologie, compe-
tenþe: explorãri funcþionale respiratorii speciale, pneumologie
ªef secþie: Dr. Radu Stoica – m. pr. A.T.I., competenþã bronholo-
pediatricã, cerc. ºt. pr. gr. I, dr. în ºt. med. Dr. Diana Ioniþã –
gie, dr. în ºt. med. Dr. Genoveva Cadar – m. pr. A.T.I., drd.
m. pr. pneumolog, cerc. ºt. gr. III, dr. în ºt. med., competenþã
 Dr. Simona Bliorþ – m. sp. A.T.I. Dr. Iolanda Ion – m. sp.ATI
explorãri funcþionale respiratorii speciale Dr. Roxana Nemeº –
Kinetoterapeut: Cãtãlina Lucia Marinescu Kinetoterapeut: m.pr. pneumolog, cerc. ºt. gr. III, drd., competenþã explorãri
Alexandru Pahonþu Asist.ºef Anita Bumbãnac - funcþionale respiratorii speciale
asist.med.pr.gen.
COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE A URGENÞELOR (CPU) Dotare: aparat pentru mãsurarea difuziunii alveolo-capilare
Medic coordonator: Dr. Mirela Ciontu – m. sp. pneumolog (transfer gazos), aparat pentru mãsurarea gazelor sanguine,
Asist. coordonator: Constanþa Dumitru asist.med.pr.gen. cicloergometru, bodypletismograf, electrocardiograf portabil
BIOSET 3700, flowscreen, nebulizator pentru testul bornhomotor,
spirograf,
Dotãri: 5 paturi supraveghere, echipament medical, ventilator,
nebulazitor, sac mascã valvã, electrocardiiograf 3 canale, moni-
tor / defibrilator, injectomat, instrumentar micã chirurgie, atele, Servicii medicale: examen pletismografic, factor de transfer
coliere cervicale gazos prin membrana alveolo-capilarã, indici de elasticitate pul-
monarã, teste bronhomotor (bronhoconstrictor, bronhodilatator),
SECÞIA DE CERCETARE A INSTITUTULUI teste de efort, presiuni musculare
DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA“
Colectiv de cercetare a tuberculozei Colectiv Bacteriologie – detalierea dotãrilor ºi a serviciilor
ºi a altor boli pulmonare cronice medicale cuprinsã în cadrul Laboratorului de Analize Medicale

Coordonator: Prof. Asoc. Dr.Cristian Nicolae Didilescu – m. pr. Olga Moldovan – biolog principal, cerc.ºt.gr.I, dr. în biologie
pneumolog, competenþã endoscopie bronºicã, cerc. ºt. pr. gr. I, Dorina Bãnicã – biolog principal, cerc.ºt.gr.I., dr. în biologie
dr. în ºt. med., coordonator ambulator de specialitate, master în
managementul serviciilor de sãnãtate Dr. Mirela Þigãu – cerc.
ºt., m.pr. pneumolog Dr. Ruxandra Spãtaru – cerc.ºt.pr.gr.III – Colectiv endoscopie bronºicã
m.pr. pneumolog Dr. Domnica Ioana Chiotan – cerc.ºt.pr.gr.I,
m. pr. pneumolog, dr. in ºt. med. Dr. Ileana Dediu – cerc.ºt. m. Coordonator: Dr.Emilia Criºan - m. pr. pneumolog, cerc.ºt.pr.gr.I,
pr. pneumolog Dr.Elmira Ibraim - cerc.ºt.gr.II, m. pr. pneumolog dr. în ºtiinþe med., competenþã în bronhologie, competenþã în
Dr.Iuliana Husar - cerc.ºt., m. sp. pneumolog Dr. Claudina managementul sanitar, preºedinte al secþiei de bronhologie a
Maria Mangu – asist. cercetare, m. medicinã generalã cu compe- Societãþii Române de Bronhologie Dr.Mihai Alexe – m. pr.
tenþã în medicina de întreprindere, rezident MF Prof.dr. Emil pneumolog, cerc.ºt.pr.gr.III, competenþã în bronhologie, compe-
Corlan - cerc.ºt.pr.gr.I , m.pr. pneumolog, dr. în ºt. med. Dr. tenþã formator pneumologie, drd. Dr.Ruxandra Ulmeanu – m.
Ioana Munteanu– cerc. st., m. pr. pneumolog Dr. Ileana pr. pneumolog, competenþã în bronhologie, dr. în ºt. med.
Stoicescu – asist. cercetare, m. sp. pneumolog Dr.Petronela Grigore – m. sp. pneumolog ºi medicinã generalã
/ medicinã de familie, competenþã în bronhologie, competenþã în
ecografie generalã, drd.
Colectiv lavaj bronhoalveolar –
activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã
Servicii medicale: fibrobronhoscopie, bronhoscopie rigidã cu
anestezie generalã în sistem „jet-ventilation”, laser terapie Nd-
ªef laborator: Dr. chim.Aneta ªerbescu, chimist principal, Yag endobronºicã pentru obstrucþii ale cãilor aeriene centrale,
supraspecializare citodiagnostic în lavaj bronhoalveolar, cerc. ºt. broºaj (periaj) bronºic pentru prelucrãri citologice, biopsie
pr. gr.I, secretar ºt., dr. în chimie Dr. Luminiþa Iuliana Cerviº – bronºicã, puncþie ganglionarã extracþie de corpi strãini intra-
m. pr. pneumolog, cerc. ºt. gr. III Cristina Maria Teleagã - bronºici, bronhoaspiraþii, lavaj bronhoalveolar, termocoagulare
chimist spec., cerc. ºt. gr. III endobronºicã, protezare endobronºicã.
Servicii medicale: citodiagnostic în lavajul bronhoalveolar, co- SERVICIUL DE RADIOLOGIE ªI IMAGISTICÃ MEDICALÃ
loraþii speciale în lavajul bronhoalveolar, imunocitologia lavajului Laborator computer-tomograf
bronhoalveolar, dozarea angiotensin-convertazei serice, dozarea ªef laborator: Dr. Tudor Cipruþ – m. pr. radiologie ºi imagisticã
fosfatazei acide, dozarea adenozin-dezominase, medicalã, dr. în ºt. med., competenþã tomografie computerizatã
ºi rezonanta magnetica tomografie
Singurul Laborator din România unde se efectueazã:
dilataþii traheale, bronºice Laborator Radiologie
biopsie pulmonarã transbronºicã ªef laborator: Dr. Dorina Victoria Roºca – m. pr. radiologie ºi
aplicare de proteze (stenturi) endotraheale imagisticã medicalã, competenþã tomografie computerizatã
Dr. Svetlana Vasile-Bugarin – m. sp. radiologie ºi imagisticã med-
Colectiv endoscopie bronºicã - activitatea de cercetare icalã, competenþã tomografie computerizatã
si asistenþã medicalã (detaliatã mai jos)
Dotãri: aparat radioscopie/grafie, aparat Röntgen – D6 – Post I,
Coordonator: Dr. Emilia Criºan – m. pr. pneumolog, cerc.ºt.pr.gr.I, scopie – Eltex 400, aparat Röntgen digital ddR MULTi-SYSTEM –
dr. în ºt. med., competenþã în bronhologie, competenþã în man- SWISSRAY Elveþia, aparat Röngen MRF mobil – pe autocaravanã
agementul sanitar, preºedinte al secþiei de bronhologie a Philips M40 MULLER, computer-tomograf
Societãþii Române de Bronhologie. Dr.Mihai Alexe – m. pr.
pneumolog, cerc.ºt.pr.gr.III, competenþã în bronhologie, compe- Servicii medicale: examene radiologice la angajare sau examene
tenþã formator pneumologie, drd. periodice, explorãri radiologice ale tubului digestiv, radiografii
abdominale, radiografii osoase, radioscopii ºi radiografii pul-
Colectiv Fiziopatologie Respiratorie - Explorãri Funcþionale monare, tomografii plane, urografii
Respiratorii Speciale – activitate de cercetare LABORATOR ANALIZE MEDICALE:
si asistenta medicalã Laborator Bacteriologie si Laborator Naþional de Referinþã în
diagnosticul tuberculozei

77
S P I TA L E B U C U R E { T I

Sef laborator: Olga Moldovan – biolog pr., cerc. ºt. pneumolog, competenþã homeopatie, master în managementul
pr. gr. I, dr. in biologie Monica Bendorf – biolog pr. Aurica serviciilor de sãnãtate Dr. Dan Gãinaru, m. pr. pneumoftiziolo-
Georgeta Rãduþa Stan – biolog pr.microbiologie Dr. Georgeta gie Dr. Marilena Rãileanu – m. pr. pneumoftiziolog, drd., mas-
Cristea – m. sp. laborator ter în managementul serviciilor de sãnãtate Dr. Felicia Brânzoi
– m. pr. pneumoftiziolog, competenþã homeopatie Dr. Denisa
Laborator flora nespecificã Moian – m. pr. pneumoftiziolog, master în managementul servici-
Sef laborator: Prof. Dr. Olga Mihaela Dorobãþ, prof. univ. la ilor de sãnãtate Dr. Mihai Tirea, m. pr. pneumoftiziolog Dr.
Facultatea Titu Maiorescu, m. pr. în spec. laborator, dr. în ºt. Anca-Cristina Cazacu – m. pr. pneumoftiziolog, competenþã
med. Dr. Adriana Moisoiu - m.sp. microbiologie explorãri funcþionale, master în managementul serviciilor de
sãnãtate Dr.Ileana Rãdulescu – m.pr. pneumolog
Dotãri: agitator Vortex, analizor pentru depistarea rapidã a
infecþiilor cu micobacterii, aparaturã ºi reactivi de mare sensibili- Dotare: explorãri funcþionale respiratorii, laborator bacteriologie,
tate pentru determinãri imunoserologice (linii semiautomate, radiologie
congelator – 800 C, pipete automate electronice ºi semiauto-
mate), compartiment de sterilizare, echipamente electroforezã: Servicii medicale: efectuare radiografii toracice, efectuare tomo-
HELENA (cu scanner ºi computer) USA, instrumentar de unicã grafii plane, ex. Microscopice pentru BK din sputã, culturi BK din
folosinþã, LASER nefelometru pentru diagnosticul infecþiilor speci- sputã
fice ºi nespecifice pleuro-pulmonare, Linie ELISA pentru diagnos- FARMACIE INSTITUT
ticul imunoenzimatic al infecþiilor HIV micobacteriene ºi nespeci-
fice, medii de culturã: IC, BD, microscoape cu fluorescenþã, ter- Diriginte: Otilia Petrescu - farmacist principal Minodora Chirilia
mostate - farmacist pr. Florica Andrei - farmacist pr.
UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROGRAMELOR
Servicii medicale: determinarea spectrului de sensibilitate la DE CONTROL AL TUBERCULOZEI (U.I.P.)
antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice, Director coordonator: Dr.Manuela Gheorghiu-Brãnaru – m. pr.
diagnostic de laborator, dozãri ºi determinãri de imunoglobuline, pneumolog, master în managementul serviciilor de sãnãtate
complement, proteine patologice, determinarea spectrului de
sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacte- CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU RENUNÞAREA LA FUMAT
riene ºi fungice Dr. Magdalena Ciobanu, m.sp. pneumolog
Laborator Diagnostic PCR
ªef laborator: Dorina Bãnicã - biolog pr., cerc. ºt.gr.I, dr.
în biologie

Servicii medicale: diagnosticul tuberculozei active prin metode


de biologie moleculara PCR
INSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE
AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL INSTITUTULUI
DE PEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA” ªTEFAN S. NICOLAU
Dispensar de Pneumoftiziologie Conducere Unitate:
Sector 4 – ªos.Viilor, Nr. 90, Director onorific: Prof. Dr. Costin E. Cernescu, m. pr. medicinã de
Sector 5 – Tel.335.69.10 Fax:337.15.41 laborator, dr. în ºt. med., membru corespondent al Academiei
Române, expert evaluator al Uniunii Europene
Coordonator dispensar: Prof. Asoc. Dr. Cristian Nicolae Didilescu, Director executiv: Dr. Mihai Stoian, medic pr. lab.clinic (micro-
m. pr. pneumolog, competenþã endoscopie bronºicã, cerc. ºt. pr. biologie, parazitologie, virusologie), doctor în ºtiinþe medicale -
gr. I, dr.în ºt.med., master în managementul serviciilor de sãnã- specialitatea virusologie.
tate Departamentul Inginerie genicã viralã
Utilizarea tehnicilor de inginerie genicã pentru obþinerea unor
Cabinete consultaþii medicale: proteine himerã. Markeri genetici ºi a modificãri epigenetice în
Dr. Doinita Lugoji – m. pr. pneumolog Dr. Mariana Popescu – oncogenezã (diagnostic, prognostic, tratament). Screening ºi
m. pr. pneumologie Dr. Carmen Teoibas – m. pr. pneumologie management în infecþia genitalã a cu HPV. Diagnostic viral prin
 Dr. Palaghianu Tudor – m. pr. pneumolog tehnici moleculare.
ªef Departament: Dr. Gabriela Anton – CS
Dr. Adriana Plesa – CS III Drd. Anca Botezatu - CS; Cristina
Dispensar de Pneumoftiziologie Daniela Goia; Irina Huica – as. Cercetare; Carmen Sencovici –
Sector 5 – Str. Malcoci nr. 4 technician; Iulia Iancu – technician

Cabinete consultaþii pneumologie Departamentul terapie antiviralã


Medic coordonator: Dr. Georgeta-Gilda Popescu – ªef department: Dr. Carmen C. Diaconu – CS II
m. pr. pneumolog Dr. Luminiþa Palaghianu – m. pr. pneumolog Dr. Florica Topârceanu – CS II; Dr. Mihaela Chivu – CS III; Dr.
 Dr. Daniela Arboreanu-Negreanu – m. pr. pneumolog Dr. Coralia Bleotu – CS III; Drd. Irina Alexiu – CS III; Drd. Laura
Mihaela Ghiran – m. pr. pneumolog Dr. Lucian Tulus – m. sp. Dragomir – CS; Drd. Ana Iulia Neagu – CS
medicinã generalã ºi pneumolog
Elaborare strategii de screening, identificare de gene, SNP-uri
Servicii medicale: efectuare radiografii toracice, efectuare tomo- ºi/sau haplotipuri cu importanþa în managementul terapiei
grafii plane, ex. microscopice pentru BK din sputã, culturi BK din antivirale, antitumorale, post - transplant etc.
sputã, Dispensar de Pneumoftiziologie Sector 6 – Str. Intrarea Design/identificare raþionalã ºi screening/testare preclinicã de
Aurora nr.17E medicamente. Izolare ºi expansiune ex vivo a celulelor stem
adulte în vederea iniþierii procedurilor de terapie celularã la
Cabinete consultatii pneumologie pacienþi cu maladii maligne, congenitale sau cu insuficienþã
Medic coordonator: Dr. Manuela Gheorghiu-Brãnaru – m. pr. hepaticã; Identificare/izolare virusuri din probe biologice.

78
S P I TA L E B U C U R E { T I
Departamentul Viroze Emergente
ªef department: Dr. Antipa Constanþa – CS II
Dr. Dragodan Anda, CS

Consultanþã, diagnostic de laborator ºi screening în infecþii cu INSTITUTUL NAÞIONAL DE CERCETARE-


Chlamydia trachomatis ºi Mycoplasme uro-genitale (Ureaplasma
urealyticum, Mycoplasma hominis). Consultanþã, diagnostic de DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI
laborator ºi screening în boli cu transmitere sexualã de etiologie
viralã (HSV 1 & 2), HPV. Consultanþã ºi diagnostic de laborator în ªI ªTIINÞELOR BIOMEDICALE „VICTOR BABEª”
infecþii virale ºi chlamydiene ocular. Consultanþã ºi diagnostic de Splaiul Independenþei nr. 99-101, sector 5, Bucureºti
laborator în infecþii virale congenitale ºi perinatale. Introducerea
Tel. centralã: 319 27 32; 319 27 33, Tel. secretariat: 319 45 30
tehnicilor de biologie molecularã în diagnosticul de laborator al
infecþiilor virale, chlamydiene ºi mycoplasmice Tel. contabilitate/Fax: 319 45 28, info@vbabes.ro
Director general: Acad. Dr. Laurenþiu Mircea Popescu,
Centrul de Imunologie cercetãtor ºtiinþific gr.I, doctor în medicinã
Coordonator: Dr. Lorelei Irina Braºoveanu – CS I Director: Conf. Mihai Hinescu, cercetãtor ºtiinþific gr.I, doctor
Colectiv: Dr. Cecilia Galatiuc, CS I; Dr. Viviana Roman, CS II; Dr. în medicinã
Marinela Bostan, CS III; Dr. Mirela Hirt, CS III; Drd. Mia Camelia Director: Dr. Caius Traian Dragomir, cercetator ºtiinþific
Hotnog, CS; Drd. Dan Hotnog, CS gr.I, medic primar, doctor în medicina
Director economic: Mariana Georgescu, economist 1A
Tehnici de citometrie în flux: imunofenotipare, analiza fazelor Secþia de Anatomie patologicã
ciclului cellular, studiul apoptozei, evaluarea expresiei antigenice
ªef secþie: Prof. Dr. Carmen Maria Ardeleanu - medic primar
membranare ºi intracelulare. Testarea activitãþii unor compusi anatomie patologicã, cercetãtor ºtiinþific gr.I, doctor în medicinã
biologic activi în vitro prin teste de viabilitate, proliferare celularã,
citotoxicitate celularã ºi mediate de complement (citometrie în Laboratorul de Histopatologie ºi Histochimie
flux, tehnici colorimetrice ºi fluorimetrice). Evaluarea nivelului de anatopat@vbabes.ro
expresie al unor antigene solubile prin tehnici imunochimice ªef laborator: Conf. Dr. Maria Sajin - medic primar anatomie
(ELISA, dot blotting). Utilizarea tehnicilor de biochimie ºi biologie patologicã, cercetãtor ºtiinþific gr.II, doctor în medicinã
molecularã (SDS-PAGE, Western blotting, RT-PCR, Real-time PCR) Gabriel Becheanu -
în scopul caracterizãrii unor biomarkeri. medic primar anatomie
Grupul de Bioinformaticã ºi Hardware patologicã, doctor în
medicinã; Mariana
Studii pe sisteme nanostructurate cu aplicaþii în diagnosticul Costache - medic pri-
medical Baze de date generale ºi specializate pentru cercetãri mar anatomie patolog-
virusologice în domeniul transplantului de organ, al diagnosticu- icã, doctor în medicinã;
lui virusologic ºi terapiei antivirale etc.; Studii epidemiologice ºi Camelia Vabie - medic
de management al informaþiilor referitoare la morbiditatea în primar anatomie pato-
viroze respiratorii; Dezvoltarea de cunoºtinþe în domeniul logicã, doctor în medi-
riscurilor actuale ºi emergente cauzate de agenþi biologici ? cinã; Cristina-Ileana
Managementul, intreþinerea ºi dezvoltarea echipamentelor de Iosif - medic specialist
calculator ºi procesare a informaþiilor ºi serviciilor de Internet. anatomie patologicã,
Coordonator: dr. Corneliu Nicolae Zaharia – CS I doctorand; Dana
Colectiv: Dr. ªtefan Prodescu, CS; Dr. Loretta Ichim, CS III; Eugen Terzea - medic special-
Mihu – informatician; Daniela Niculescu – operator PC ist anatomie patologicã, doctor în medicinã; Camelia Dobrea -
medic specialist anatomie patologicã, doctor în medicinã;
Georgeta Butur - biolog specialist, cercetator principal gr. III;
Centrul Internaþional de Excelenþã pentru cercetãri în domeniul Florina Vasilescu – medic principal anatomie patologicã, doctor-
HIV/SIDA, colaborare între Baylor College of Medecine Texas and; Dorel Arsene - medic principal anatomie patologicã, doctor
Children’s Hospital, BIPAI, Abbot Foundation, Houston, USA ºi în medicinã; Mihaela Mihai - medic principal anatomie patolo-
Institutul de Virusologie “ªtefan S.Nicolau”, Bucureºti gicã; Florin Andrei - medic principal anatomie patologicã, doctor-
and; Mihai Ceauºu – medic specialist anatomie patologicã, doc-
Caracterizarea profilului de rezistenþã la antiretrovirale a tor în medicinã; Simona Enache – medic specialist anatomie
tulpinilor HIV. Monitorizarea imunologicã ºi virusologicã a patologicã; Alina Georgescu – medic, asistent cercetare; Diana
evoluþiei naturale ºi sub tratament a infecþiei HIV. Evaluarea Teletin – cercetãtor ºtiinþific; Maria Neagu - biolog, doctorand.
impactului imunosupresiei HIV induse asupra evoluþiei
hepatitelor virale cronice B ºi C. Evaluarea genotipurilor VHB ºi Servicii medicale:
VHC la pacienþi coinfectaþi HIV – hepatite virale. Diagnostic citopatologie: citopatologia produselor recoltate prin puncþie-aspi-
molecular al infecþiilor oportuniste în infecþia HIV. raþie (ganglion limfatic, sân, patologie O.R.L., os ºi pãrþi moi);
Director ºtiinþific Conf. Dr. Simona Ruþã citopatologie exfoliativã bronºicã; citopatologie exfoliativã gineco-
Colectiv: dr. Camelia Sultana, dr. Loredana Manolescu, biolog logicã; tehnici curente de diagnostic ºi tehnici imunocitochimice
Camelia Grancea, dr. Mihai Cornitescu, dr. Codruþa Vagu, dr. Aura (receptori pentru estrogeni ºi progesteron, citokeratine pentru
evidenþierea micrometastazelor tumorilor epiteliale); tehnici de
Temereanu
imunocitochimie pentru caracterizarea celulelor tumorale; tehnici
imunocitopatologice pentru aprecierea incidenþei tipului de
Dotãri: Thermocyclere; centrifugi ºi ultracentrifugi, echipamente infecþie viralã (HPV) sau a gradului de dife-renþiere a neopla-ziilor
electroforezã acizi nucleici ºi proteine; analizor biochimie; echipa- colului uterin; histopatologie;
mente ELISA, chemiluminometre, spectrofluorimetre;
microscoape optice; analizor hematologie; flowcitometre etc. imunohistochimie (IHC): evidenþierea markerilor neuroendocrini în
proliferãrile epiteliale; evidenþierea tisularã a agentului etiologic
Servicii: Consultanþã în diagnosticul ºi monitorizarea principalelor (viral, bacterian, parazitar sau fungic) sau a unor componente pro-
sindroame de etiologie viralã. teice ale acestuia; identificarea factorilor tisulari de prognostic al

79
S P I TA L E B U C U R E { T I

unor tumori; identificarea receptorilor tisulari specifici pentru hor- Laborator Imunobiologie
monii steroizi; precizarea originii histogenetice a unor tumori ned-
ife-renþiate (limfoane nediferenþiate, carcinoame nediferenþiate, imunoc@vbabes.ro
melanoame acrome); tehnici IHC pentru localizarea markerilor ªef laborator: Dr. Monica Neagu, biochimist, cercetãtor ºtiinþific
tumorali pe secþiuni histologice cu ajutorul anticorpilor monoclon- gr.II, doctor în biochimie - supraspecializãri imunologie funda-
ali; hibridizare in situ: în fluorescenþã (FISH), pentru: - amplificarea mentalã, autoimunitate; Gina Manda, fizician, cercetãtor ºtiinþific
genei her2 în cancer mamar ºi de vezicã urinarã, -mutaþii ale gr.II, doctor în fizicã - supraspecializãri dozimetrie ºi radiopro-
genei EGFR2 (în cancerul pulmonar); -detectarea HPV în luminã tecþie, informaticã medicalã, imunologie fundamentalã, autoimu-
transmisã, pentru: - virusul EBV (în carcinom nediferenþiat de nitate; Carolina Constantin, biochimist, asistent de cercetare,
cavum ºi în limfoame); ARNm al precursorilor de amiloid; tehnica doctor în ºtiinþe ; Ionela Neagoe – biochimist, asistent de cer-
de polimerizare în lanþ (PCR), pentru: - bacilul Koch (MT) ºi alte cetare.
bacterii atipice (MOTT); - mutaþii punctiforme in GIST (exon 9 ºi
11); - mutaþii ale genei Kras; -mutaþii ale genei HGF; - mutaþii ale Laboratorul de Imunopatologie
genei PDGFa; - LOH (lost of heterozigosity) pentru cromozomul 10; imunop@vbabes.ro
- APOE 1; - RT-PCR pentru mutaþii ale genei ret ªef laborator: Dan Ciotaru, biolog, cercetãtor principal. gr.III;
Mihaela Surcel, chimist, cercetãtor ºtiinþific gr.III ; Radu Huica –
Laboratorul de Patologie Ultrastructuralã medic, cercetãtor ºtiinþific, doctorand; Doina Barac, biolog princi-
empathol@vbabes.ro pal; Adriana Munteanu, biochimist, , cercetãtor ºtiinþific; Maria
ªef laborator: Dr. Eugen Mandache - medic primar anatomie Dobre, biolog, cercetãtor ºtiinþific; Gina Isvoranu, biolog, cercetã-
patologicã, cercetãtor ºtiinþific gr.II doctor în medicinã; Prof. Dr. tor ºtiinþific; Ioana Pârvu – chimist, asistent cercetare.
Elena Moldoveanu -
biochimist, cerceta-
tor ºtiinþific gr.I, doc- Servicii medicale: Teste de imunologie (ANCA, Anti - ADN dublu
tor în chimie; catenar, Anti-gliadinã, Anti-LKM, Anti-LMA, Anti - muºchi striat,
Mihaela ASLO, Autoanticorpi anti-nucleari (ANA), anti-mitocondriali (AMA),
Gherghiceanu - anti - muºchi neted (ASMA), anti - celulã parietalã (APCA),
medic anatomie Complement C3 ºi C4, C1 inhibitor, Celule lupice, Complexe
patologicã, doctor în imune circulante, Crioglobuline, Electroforezã în gel, Factor
medicinã ; Daciana reumatoid, Fagotest, Imunoelectroforezã, Imunoelectroforezã +
Marta - biochimist, Electroforezã în gel, Imunofenotipare limfocitarã, Imunoglobiline
cercetãtor ºtiinþific (IgG, IgA, IgM, IgE), Proteina C- reactivã, Proteine Bence-Jones,
gr. III, doctor în PSA (Antigen prostatic specific), TTL (Testul de transformare lim-
ºtiinþe; Gabriela focitarã) la PPD, TTL (Testul de transformare limfocitarã) la mito-
Manea – biochimist, geni ºi PPD) ; Teste hematologice; Teste de microbiologie
cercetãtor ºtiinþific
Unitatea pentru creºterea ºi îngrijirea animalelor de laborator
gr. III.
ªef colectiv: Gheorghe Savi - biolog, cercetãtor ºtiinþific gr.III –
Servicii medicale: competenþe în imunologie, imunopatologie, ºtiinþa animalelor de
microscopie elec- laborator, modele experimentale; Ileana Savi – biolog principal -
tronicã: analizã competenþe în imunologie, imunopatologie, culturi de celule,
ultrastructuralã pe modele experimentale.
material biopsic Servicii: modele experimentale pe animale de laborator; studii
uman pentru diag- preclinice de patologie, oncologie, imunologie, imunopatologie,
nostic în diverse farmacologie; studii preclinice privind modularea relaþiilor gazdã-
tumori, boli ered- tumorã cu produse de diverse origini (extracte naturale, biopro-
itare, inflamaþii cron- duse, produse de sintezã, modificatori ai rãspunsului imun, vita-
ice; puncþii biopsii mine, microelemente); teste de toxicologie: studiu de toxicitate
renale (în glomeru- asupra dezvoltãrii intrauterine (teratogenicitate); Mutagenicitate
lonefrite primitive ºi – testul in vivo de micronucleu pe eritrocite de mamifere; Test in
secundare); puncþii vivo de sintezã neprogramatã a ADN pe celule hepatice de
hepatice. mamifere
Laborator Secþia Biologie
Biochimie ªef secþie: Conf.Dr Mihai Hinescu, cercetãtor ºtiinþific gr.I, medic
bioch@vbabes.ro primar, doctor în medicinã
ªef laborator: Dr.
Cristiana Tãnase - Laborator Geneticã Medicalã
medic primar medicinã de laborator ºi microbiologie, doctor în genetica@vbabes.ro
medicinã; Eleonora Codorean – biochimist specialist, cercetãtor ªef laborator: Agripina Lungeanu - biolog, cercetator ºtiinþific
ºtiinþific gr.III, doctorand; Radu Albulescu – biochimist, PhD, gr. I, doctor în biologie - specializare în geneticã ºi citogeneticã
cercetãtor ºtiinþific gr.I, doctor în ºtiinþe; Elena Raducan – biolog, tumorilor maligne umane ºi animale, supraspecializãri citogeneti-
doctorand, cercetãtor ºtiinþific gr.III; Ionela Daniela Popescu – ca cancerului ºi citogeneticã molecularã; Aurora Arghir - medic
chimist, doctorand, asistent de cercetare; Maria Arabela Tãnase specialist hematologie, doctorand; Georgeta Cardoº – biolog,
– biochimist, masterand, asistent de cercetare; Lucian asistent cercetare, doctorand; Mihaela Sorina Chirieac – ing.
Albulescu– biochimist, asistent de cercetare; Simona Mihai – biotehnolog, asistent cercetare.
medic rezident (medicinã de laborator), asistent de cercetare;
Mihnea Ioan Nicolescu - medic, doctorand, asistent de cercetare. Servicii medicale: Examene de cariotipare pentru detectarea
anomaliilor cromozomiale numerice ºi structurale în: Hemopatii
Servicii medicale: Biochimie; Determinãri hormonale ; Markeri maligne (pentru confirmarea diagnosticului; încadrarea în
tumorali; Examenul sumar de urinã. scheme de clasificare ºi grupe de risc; monitorizarea terapiei);
Secþia Imunologie Sindroame cu determinism cromozomial; Infertilitate;
Intersexualitate
ªef secþie: Dr. Cornel Ursaciuc, medic primar, cercetãtor ºtiinþific
gr.II, doctor în medicinã. Laborator de Biologie

80
S P I TA L E B U C U R E { T I
Ref./Cercetare/CSA
INSTITUTUL NAÞIONAL DE CERCETARE –
Laborator Dezvoltare Biofarmaceutice,
DEZVOLTARE PENTRU MICROBIOLOGIE Biotehnologie ºi Studii Pilot
ªI IMUNOLOGIE CANTACUZINO – ªef laborator: Dr. Adrian Onu, fiz. CSI ; Dr. Aurora Sãlãgeanu,
chim. pr., CSII ; Ing. Alina Mihalcea ; Ing. Marcela Purcaru ; Ing.
I.N.C.D.M.I CANTACUZINO Tatiana Cârstoiu, Ref./Biofarmaceutice/Biotehnologie/Studii
Bucureºti, Splaiul Independenþei 103, Sector 5, 050096 pilot/CSA
C.P. 1-525; Centrala: 021.528.71.00 ; Director General: Platforma Tehnologicã
021.528.71.07; Fax: 021.318.44.14; www.cantacuzino.ro; ªef laborator: Roxana Pispiris, chim., CS ; Mihaela - Cristina
office@cantacuzino.ro; mpanait@cantacuzino.ro Gheorghe, chim., as. cerc. ; Dr. Francisc Czobor, ing. chim., CSIII,
Conducerea Unitãþii: Ref./Cercetare/CSA
Conf. Univ. Dr. Dorel Lucian Radu, medic primar, CSI -
Director General Infecþii respiratorii virale
Dr. Viorel Ion Alexandrescu, medic primar, CSII - ªef laborator: Dr. Viorel Ion Alexandrescu – medic primar, CSII ;
Director General Adjunct Dr. Emilia Lupulescu – medic primar, CSIII ; Dr. Cristina Þecu,
medic primar, CSIII ; Emil Ioniþã, biol. pr. CSIII ; Maria Elena
Dr. Maria ªtefãnescu, chim. pr.,CSI - Mihai, bioch. pr., CS ; Claudiu Edward Sbârcea, medic rezident,
Director Centru de Studii Avansate (CSA) as. cerc. ; George Necula, biol., as. cerc, ; Alina Elena Bãeþel,
ªef de lucrãri Dr. Anda Bãicuº, medic primar - biol., as. cerc. ; Mihaela Lazãr, biol., as.cerc.
Director Centru Naþional de Expertizã în Microbiologie Ref./Dg. gripã/Cercetare/Supraveghere/CNEMM – Centrul
Medicalã (CNEMM) Naþional de Gripã face parte din reþeaua OMS; Dr. Emilia
Dr. Margareta Mazilu, medic primar - Lupulescu – medic primar, CSIII ; Dr. Nicoleta Teletin, medic pri-
Director Centrul Naþional pentru Produse Biologice (CNPB) mar, Ref./Dg. rujeolã, rubeolã/CNEMM
Ec. Violeta Olimpia Pârvu - Director Economic Infecþii respiratorii bacteriene
Dr. Aurora Sãlageanu, chim. pr., CSII -
ªef laborator: Dr. Vasilica Ungureanu, medic primar ; Anca Maria
Preºedinte Consiliu ªtiinþific.
Petrini, medic rezident, as. cerc., Ref./Dg. streptococi/CNEMM;
Dr. Veronica Alecu, medic primar, Ref./Dg. hemofili/CNEMM; Dr.
Servicii generale: Cercetare fundamentalã ºi aplicativã în micro- Georgeta Mihai, medic primar,
biologie ºi imunologie (CSA); Supraveghere microbiologicã, diag- Ref./Dg. Bordetella/CNEMM; Dr. Marina Panã, medic primar,
nostic boli transmisibile (CNEMM); Producþie de seruri - vaccinuri, Ref./Dg. pneumococi/CNEMM; Maria Ghiþã, biol. pr., Ref./Dg.
imunomodulatori, reactivi de diagnostic, medii de culturã bacteri- enterococi/CNEMM; Dr. Angela Diaconescu, medic primar; Ana
anã ºi celularã, animale de experienþã (CNPB); Consultanþã Petric, biol. pr. ; Dr. Cerasela Dragomirescu, medic specialist,
tehnicã ºi metodologicã prin contract cu unitãþi de profil, partici- Ref./Dg. difterie ºi alte specii de Corynebacterium/CNEMM
pare la reþele de supraveghere naþionale ºi internaþionale;
Analize de laborator pentru populaþie, companii de asigurãri etc. Infecþii respiratorii bacteriene
(LAM); Creºtere ºi comercializare animale de laborator (modele ªef laborator: Dr. Vasilica Ungureanu, medic primar ; Anca Maria
experimentale). Petrini, medic rezident, as. cerc., Ref./Dg. streptococi/CNEMM;
Laborator Receptori Celulari Dr. Veronica Alecu, medic primar, Ref./Dg. hemofili/CNEMM; Dr.
Georgeta Mihai, medic primar,
ªef laborator: Dr. Cristiana Matache – biofiz., CSI ; Dr. Maria
Ref./Dg. Bordetella/CNEMM; Dr. Marina Panã, medic primar,
ªtefãnescu, chim. pr., CSI ; Gina Pistol, bioch., CS ; Leontina
Ref./Dg. pneumococi/CNEMM; Maria Ghiþã, biol. pr., Ref./Dg.
Mirela Bãnicã, chim., as. cerc. ; Cristina Chitonu, bioch., as. cerc.;
enterococi/CNEMM
Carmen – Maria Marica, bioch., as. cerc. ; Andrei – Rãzvan
Gãmãnuþ, biofiz., as. cerc. Ref./Cercetare/CSA Dr. Angela Diaconescu, medic primar; Ana Petric, biol. pr. ; Dr.
Cerasela; Dragomirescu, medic specialist, Ref./Dg. difterie ºi alte
Laborator Imunitate Celularã specii de Corynebacterium/CNEMM
ªef laborator: Dr. Crina Stãvaru – medic primar, CSIII; Infecþii enterice virale
Conf. Dr. Dorel Lucian Radu, medic primar, CSI ; Melania Grosu,
medic ve-terinar, CS ; Adina Daniela Iancu, biol., as. cerc. ªef laborator: Dr. Ana Ioana Persu – medic primar; ªef de lucrãri
Ref./Cercetare/CSA Dr. Anda Bãicuº, medic primar; Simona Stavri, biol., as. cerc.
Ref./Dg. enterovirusuri (poliovirusuri, virusuri Coxsackie,
Laborator Imunitate Antiinfecþioasã ECHOvirusuri), Dg. rotavirusuri/CNEMM
ªef laborator: Dr. Aurora Sãlãgeanu – chim. pr., CSII; Iuliana Infecþii enterice bacteriene
Caraº, bioch., CSIII ; Florentina Alina Dumitru, medic specialist,
CS ; Lucian Lerescu, medic rezident, as. cerc.; Raluca Boghean, ªef laborator: Dr. Dorina Tatu-Chiþoiu – medic primar ; Prof. Dr.
bioch., as. cerc,; Cãtãlin Þucureanu, bioch., as. cerc.; Carmen Marian Neguþ, CSI ; Simona Adriana Ciontea, biol. ; ªtefania
Ghenu, bioch., as. cerc. Ref./Cercetare/CSA Ceciu, biol., as.cerc.,Ref./Dg. enterobacterii: Salmonella, E. coli,
Yersinia, fagi enterici/CNEMM
Laborator Imunomodulare Dr. Lucia Ciudin, medic, CSI ; Daniela Cristea, biol., as. cerc.,
ªef laborator: Dr. Lidia Cremer – chim. pr., CSII; Dr. Ana Ref./Dg. dizenterie, producþie vaccin dizenteric/CNEMM ºi CNPB;
Cãlugãru, biol. pr., CSII ; Dr. Geza Szegli, chim. pr, CSI; Andreea Dr. Anca Israil, medic primar, CSI ; Conf. Dr. Mariana Carmen
Roxana Lupu, biol., CS ; Mihaela Maria Bãdulescu, bioch., as. Chifiriuc, biol. sp., CSIII ; Cristina Delcaru, biol., as. cerc. Ref./Dg.
cerc. ; Natalia Simona Bârzu, bioch., as. cerc., vibrio/CNEMM
Ref./Cercetare/CSA
Infecþii transmise sexual
Laborator Enzimologie ºi Microbiologie Aplicatã ªef laborator: Dr. Dan Ionescu, medic primar ; Conf. Dr. Adrian
ªef laborator: Dr. Nadia Bucurenci – chim. pr., CSI ; Dr. Adrian Bãncescu, medic primar ; Dr. Mirel Becleanu, medic specialist ;
Onu, fiz., CSI ; Adriana Costache, bioch., CS ; Florina Toma, Dr. Georgiana Berechet, medic specialist, Ref./Dg. sifilis, infecþii
chim., as. cerc. ; Ana-Maria Ruxandra Eftimie, chim., as. cerc., gonococice ºi cu chlamydii, HIV(SIDA), HPV/CNEMM
Ref./Cercetare/CSA
Hepatite virale
Laborator Patologie Experimentalã ªef laborator: Dr. Monica Bãlteanu, medic primar ; Andreea
ªef laborator: Bogdan Marinescu, medic veterinar, Jidovu, biol., as.cerc. Ref./Dg. hepatite virale/CNEMM

81
S P I TA L E B U C U R E { T I

Zoonoze Maican, chim. pr., CS; Mariana Stãnilã, bioch. ; Raluca Donciu,
ing. chim., Ref./Producþie reactivi de diagnostic in vitro/CNPB
ªef laborator: Dr. Dana Magdalena Caplan, medic primar, CSI
Ref./Dg. antrax ºi alte zoonoze/CNEMM; Dr. Nicoleta Andreescu,
medic primar Ref./Dg. leptospire/CNEMM Seruri de diagnostic - Margareta Brotac, biol. pr., Ref./Producþie
reactivi de diagnostic in vitro/CNPB
Infecþii cu germeni anaerobi
Dr. Daniela Lemeni, medic primar ; Sabina Macovei, biol., as. Linia tehnologicã vaccin gripal trivalent purificat ºi inactivat -
cerc. Ref./Dg. germeni anaerobi/CNEMM Dumitra Mihailã, biol. sp., Ref./Producþie vaccin gripal/CNPB
Infecþii transmise prin vectori
ªef laborator: Dr. Daniela Bãdescu, medic primar ; Ani Ioana Linia tehnologicã vaccin rujeolos - Dr. Emil Gomoiu, biol. pr., CSII
Cotar, biol. pr., CSIII ; Raluca Pãnculescu, bioch., as. cerc., Ref./Producþie vaccin rujeolos/CNPB
Ref./Dg. ricketsioze, legionelozã/CNEMM; Dr. Sanda Hristescu, Laborator BCG
biol. pr., CSIII, Ref./Dg. boreliozã/CNEMM; Dr. Cornelia Ceianu,
biol. pr., CSI, Ref./Dg. infecþii cu virus West Nile, Hantavirus, virus Mariana Lixandru, biol. sp., CSIII; Carmen Iordache, biol., CS;
Chikungunya, encefalita de cãpuºã/CNEMM Dr. Gabriela Taºcã, medic primar; Luminiþa Baca, biol. pr.; CSIII;
Marilena Zaharie, biol., as.cerc., Ref./Producþie vaccin BCG
Infecþii nosocomiale ºi rezistenþã la antibiotice liofilizat ºi imunostimulent BCG liofilizat/CNPB
ªef laborator: Conf. Univ. Dr. Irina Codiþã, medic primar, CSI; Dr. Linia tehnologicã imunomodulatori – Cantastim
Ileana Luminiþa Coldea, medic rezident, as. cerc. ; Carmina
Drãgulescu, biol., as. cerc., Ref./Dg. infecþii cu Dr. Aurora Sãlãgeanu, chim. pr., CSII (responsabil produs) ; Ing.
stafilococi/CNEMM ; Dr. Ana Maria Petrescu, medic specialist ; Alina Mihalcea (ºef linie tehnologicã) ; Ing. Marcela Purcaru ; Ing.
Brânduºa Elena Lixandru, biol., Ref./Dg. Pseudomonas aerugi- Tatiana Cârstoiu, Ref./Producþie Cantastim/PROD
nosa/CNEMM Linie tehnologicã antigene mycobacteriene PPD
Infecþii micotice Dr. Henriette Stavri, fiz. pr., CSI ; Irina Ulea, bioch., as. cerc.
ªef laborator: Rodica Oancea, biol. pr., CSIII ; Mariana Ref./Producþie PPD IC-65/Cercetare/CNPB
Constantin, biol., as. cerc., Ref./Dg. infecþii cu fungi, testare dez- Linie tehnologicã vaccin difteric
infectanþi/CNEMM Dr. Angela Diaconescu, medic primar ; Ana Petric, biol. pr. ;
Entomologie medicalã Andreea Savu, bioch., as. cerc., Ref./Vaccin diftero-tetanic adsor-
ªef laborator: Dr. Gabriela Nicolescu, biol. pr., CSI ; Dr. Filip bit (VCDT) ºi vaccin difteric pentru adulþi (dT)/ CNPB
Alexandru Vladimirescu, biol., CSII ; Valeria Purcãrea – Ciulacu, Tetanos – Filiala Iaºi
biol., CSIII; Elena Claudia Coipan, biol., CS ; Elena Fãlcuþã, biol, Dr. Elena Rang, medic primar, Ref./Tetanos/CNPB
as.cerc. ; Florian Liviu Prioteasa, biol., as. cerc., Ref./Dg. ento-
mologie medicalã/CNEMM Conservare biopreparate
Beatrice Burghelea, fiz. pr. ; Sofia Belei, farm. pr. ; Roxana
Parazitologie
Sandulovici, farm., Ref./Condiþionare/CNPB
ªef laborator: Prof. Dr. Dan Steriu – Ianulle, biol., CSII; Dr.
Mariana Pop, chim., CSII ; Dr. Vasile Bugarin, medic primar ; Biobaza - Filiala Bãneasa
Ionela Neagoe, biol., as. cerc., Ref./Dg. parazitologic/CNEMM Dr. Cristin Coman, medic veterinar,
Ref./Creºtere animale de laborator/CNPB
Microbiologie molecularã
ªef laborator: Dr. Maria Damian, biol. pr., CSI; Dr. Monica Strãuþ, Control intern
chim. pr., CSI; As. univ. Dr. Codruþa-Romaniþa Usein, medic pri- Testare pentru controlul calitãþii produse farmaceutice proprii ºi
mar; Mihaela Oprea, bioch., CS ; Silvia Creþoiu, biol., CS ; Andi externe, produse de diagnostic in vitro: teste microbiologice (de
Palade, biol., CS Ref./Bacteriologie molecularã/CNEMM; Dr. sterilitate) ; teste microbiologice (încãrcãturã microbianã, teste
Gabriela Opriºan, biol. pr., CSII ; Camelia Szmal, biol., as. cerc.; de eficienþã) ; teste fizico-chimice; teste biologice
Sorin Dinu, bioch., as. cerc., Ref./Virusologie molecularã/ CNEMM Dr. Denisa Mihai, medic primar, Ref./Testare produse/CNPB
Unitate preparare medii / soluþii Asigurarea calitãþii
Ana Neagu, biol., CS, Ref./Medii reactivi diagnostic ªef colectiv - Roxana Dimitriu, bioing. medical; Ioana Comes,
microbiologic/CNEMM biolog ; Dr. Anca Ciubotaru ; Ionuþ Apetrei, ing. bioteh.,
Laborator culturi microbiene Ref./Dg./Management/Asigurarea calitãþii produselor INCDMI
Cantacuzino
ªef laborator: Rodica Oancea, biol. pr., CSIII ; Olguþa Drãcea,
biol., CS ; Iuliana Rãut, biol., as. cerc., Ref./Prod. microorganisme Laborator Analize Medicale
liofilizate ºi Stearotest 1200C/CNPB ªef LAM - Asist. univ. Dr. Ionescu Gabriel, medic primar;
Linia tehnologicã vaccin pertussis Recoltãri, recepþie probe: Dr. Mihaela Gheorghe, medic primar;
ªef linie tehnologicã: Dr. Georgeta Mihai, medic primar; Dr.
Veronica Alecu, medic primar; Adrian Cotro, biol., CS ; Lavinia Bacteriologie: Dr. Olivia Vizitiu, medic primar ; Dr. Ruxandra
Cocoru, biol., as. cerc., Ref./Producþie vaccin pertussis/CNPB Niþescu, medic primar ; Dr. Raluca Georgescu, medic primar ; Dr.
Laura Grigore, medic primar; Mirela Graure, biol. sp. ;
Medii Mari - Rodica Coºereanu, chim. pr., Ref./Medii reactivi
diagnostic microbiologic/CNPB Hematologie: Loreta Nyerges, medic primar; Biochimie Dr. Maria
Petcovici, chim. pr., CSI;
Semifabricate - Ing. Constantin Vlãdescu, chim. pr., Ref./Medii
reactivi diagnostic microbiologic/CNPB Imunoserologie: Dr. Monica Bãlteanu, medic primar ; As. univ. Dr.

Unitate preparare medii de culturã, produse de diagnostic in Alexandra Nãºcuþiu, medic sp., manager calitate;
vitro - Ana-Cornelia Mihalca, chim. pr., CSIII, Ref./Medii reactivi
diagnostic microbiologic/CNPB Citologie: Nina Coman, biol. pr.
Ref./Dg. Microbiologie, Hematologie, Biochimie, Serologie,
Producþie reactivi de imunochimie in vitro - ªef laborator – Anca Imunologie/LAM

82
S P I TA L E B U C U R E { T I
Compartiment Medicina Muncii
Dr. Liliana Rapas, medic primar
Ref./Supravegherea stãrii de sãnãtate a lucrãtorilor în raport cu
riscul professional
Centrul de Învãþãmânt ºi Documentare „Jacques Monod”
Dr. Gabriela Opriºan, biol. pr., CSII
Biblioteca
Rodica Seserman, bibliotecar INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE
Relaþii cu publicul ºi comunicare ªI GERIATRIE „ANA ASLAN“
Dr. Mircea Panait, CSIIIolecularã
ªef laborator: Dr. Bogdan Popescu – medic, cercetãtor ºtiinþific Localitatea: BUCURESTI
gr. II,doctor în medicinã, specializare neurologie; Raluca Tipul unitatii: institut national de
Colesniuc – biolog, cercetãtor ºtiinþific gr.III, doctorand; Graþiela specialitate;
Chelu – medic specialist, asistent cercetare. Adresa: Sediul Central: Bucuresti,
Str. Manastirea Caldarusani nr. 9,
Laboratorul de Biologie Celularã
sector 1
sbotea@vbabes.ro Telefon unitate: Tel.: 0318059301;
ªef laborator: Dr.Mircea Leabu – chimist, cercetãtor ºtiinþific gr. 0318059302; 0318059303;
III, doctor în ºtiinþe, specializare biologie celularã; Simona Botea - 0318059304; 0318059305;
biolog, cercetator ºtiinþific gr.II, doctor în biologie, secretar Fax unitate: Fax. 021 223.14.80 ;
ºtiinþific; Cãtãlin Filipescu –chimist, cercetator ºtiinþific gr.III, doc-
torand; Mariana anaaslanmanager@yahoo.com; geriatrie@ana-aslan.ro
Deleanu –
chimist, cercetã- Conducere Unitate:
tor ºtiinþific gr.III; Manager Dr. Ochiana Viorel, m.pr. reumatologie si specialist
Iuliana Gherasim geriatrie si gerontologie
– medic rezident, Director medical Sef Lucrari Dr.Prada Gabriel-Ioan, dr.in st.med.,
asistent de cerc- m.pr. geriatrie si gerontalogie, m.pr. medicina interna, competen -
etare ; Andreea ta in echografie generala, managementul serviciilor de sanatate,
Oana Urs – supraspecializare psihogeriatrie - sef disciplina geriatrie si geron -
chimist, asistent tologie
cercetare, doctor- Director financiar-contabil: Ec. Marinescu Mihaela
and.
Director de ingrijiri : Spataru Elena, asist. medical principal
Laborator de Director admninistrativ: ing.Miliganu Nicolae
Radiobiologie Director cu managementul calitatii: Dr. Niculescu Antigona
daria@vbabes.ro
ªef laborator: Dr. Dotare generala unitate:
Daria Mihalache - aparate ecodiagnostic -
biolog, cercetãtor ecografie generala, eco-
ºtiinþific gr. II, doc- cardiografie, Doppler vas-
tor în biologie - cular-, Doppler transcran-
competenþe biolo- ian, Doppler pentru Index
gie celulatã, Glezna-Brat, Holter - EKG
radiobiologie, toxi- si TA, aparatura complexa
cologie/teste de pentru determinari imuno-
mutagenecitate ; biologice si hormonale,
Vasile Preoteasa, aparatura de radiologie si
fizician, cerceta- imagistica medicala,
tor principal gr. III; osteodensitometru cu ultrasunete, osteodensitometru DEXA,
Paul Dragomir – EEG, oscilometre, spirometre Hellige, aparatura de electroterapie
medic specialist, si recuperare, fitness
doctor în medicinã; Angela Petrescu – ing. sistem, doctor în
ºtiinþe. Servicii generale unitate: asistenta medicala de geriatrie - spi-
talizare continua si consultatii ambulatorii, evaluarea varstei bio-
Servicii medicale: Test micronuclei pentru evaluarea nivelului de logice, evaluarea starii de sanatate, evaluarea functiei cognitive,
genotoxicitate; Depistarea fenilchetonuriei la nou-nãscuþi ; evaluarea starii nutritionale, de dependenta si autonomie, trata-
Sterilizarea ºi neutralizarea produselor biologice infecte mentul dupa metoda Ana Asian, infiltratii peri- si intraarticulare,
tratamente de fizioterapie si recuperare medicala, masaj, fit-
Centrul de diagnostic ness, EEG cu posibilitate de evidentiere potentiaIe evocate audi-
tel: 319 27 34 tive si vizuale, mapping cerebral, probe functionale respiratorii
ªef Centru diagnostic: Georgeta Butur – biolog, cercetãtor prinici- - investigatii de laborator -hematologie, biochimie, imunologie.
pal gr.III.
Cea mai mare parte a serviciilor medicale se desfãºoarã prin Consultatii de specialitate: geriatrie si gerontologie; cardiologie;
Centrul de Diagnostic, cu sediul în Splaiul Independenþei 99-101, medicina interna; reumatologie; psihiatrie; neurologie; diabet,
Bucureºti. Centrul de Diagnostic are în prezent contract cu nutritie, boli metabolice; endocrinologie; recuperare medicala,
diferite Case de Asigurãri medicale ºi alte firme: LA ROCHE, medicina fizica si balneologie; oftalmologie; dermatologie; ORL;
CASMB, OPSNAJ, CAST, UMF “Carol Davila”– subcontract terþi – gastro-enterologie; psihologie.
VIASAN, Fizica Laserilor - subcontract terti – CEEX, NOVARTIS,
Pfizer, Fundaþia Dr. «Victor Babes», MEDICOVER, TOP-DERM u.n.i., Specific: terapia Prof.Dr.Ana Aslan : Metoda dr. Ana Aslan cu pro-
Cabinet Medical Individual Prof. Dr. I Bãlãnescu. duse eutrofice originale romanesti, medicamentul Gerovital H3.

83
S P I TA L E B U C U R E { T I

Sectia I Echipa medicala: Dr. Petruta Mihailescu, m.pr. oftalmologie


 Dr. Mardirosevici Maria Luciana, m.spec. neurologie
Sediul Central - Institutul National de Gerontologie
 Draghici Rozeta, psiholog principal, drd.
si Geriatrie "Ana Aslan"
Laborator radiologie si imagistica medicala
Specialitatea: Geriatrie si Gerontologie Specialitatea: Radiologie - Imagistica Medicala
Echipa medicala: Sef sectie: Dr. Doina State, dr.in st.med., m.pr. Echipa medicala: Dr.Adriana Gabriela Digulescu, m.pr. radiodiag-
medicina interna, m.pr. geriatrie si gerontologie, spec. cardiolo- nostic, competenta, echografie generala
gie, competenta echografie cardiaca Dr. Raluca Ionica, m.pr.
geriatrie si gerontologie, spec. cardiologie si spec. medicina Laborator recuperare medicina fizica si balneologie
interna Dr. Violeta Bogdaneanu, m.pr. geriatrie si gerontologie, Specialitatea: Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie
spec. medicina de familie Dr. Doina Ditoiu, m.pr. recuperare, Echipa medicala: Paul Nimereanu, prof. principal CFM
medicina fizica si balneologie, spec. geriatrie si gerontologie Boruzescu Elena Daniela, prof. principal CFM Cioroiu
 Dr.Victoria Jugravu, m.spec. geriatrie si gerontologie, reuma- Razvan, kinetoterapeut debutant
tologie Laborator analize medicale
Sectia II Specialitatea: Medicina de Laborator
Sediul Central - Institutul National de Gerontologie si Geriatrie Echipa medicala: Sef laborator: Dr.Cecilia Gainaru, m.pr. medici-
"Ana Aslan" na de laborator Emanuela Constantinescu, chimist principal
 Petru Gherasim, biochimist specialist
Specialitatea: Geriatrie si Gerontologie Compartiment anatomie patologica, morga si prosectura
Echipa medicala: Specialitatea: Anatomie Patologica
Sef Sectie: Dr. Antoaneta Bucur, m.pr. medicina interna, geriatrie Echipa medicala: Dr.Crina Carazanu, m.pr. anatomie patologica,
si gerontologie, Dr. Monica Maria Barsan, dr.in st.med., m.pr. cercet. stiintific
geriatrie si gerontologie, reumatologie, recuperare medicina fiz-
ica si balneologie, competenta managementul serviciilor de Compartiment explorari functionale EEG
sanatate, ecodiagnostic mio-entezo-osteoarticular gerontologie Specialitatea: Medicina de Laborator
 Dr. Ileana Jugurica, m.pr. medicina interna, m.pr. geriatrie si Echipa medicala: Emanuela Dinca, biolog principal
gerontologie 
Dr. Adriana Farmacie
Dragomir, m.pr. Specialitatea: Farmacie Generala
medicina inter- Echipa medicala: Sef sectie: farmacist Speranta Petria Prada, dr.
na, spec. geri- st. farmaceutice, farmacist pr.
atrie si geron-
tologie Dr.
ACTIVITATE DE CERCETARE
Luminita Nania
Tronaru, m.pr. Sectia Biologia Imbatranirii
reumatologie, Specialitatea: Gerontologie
spec. geriatrie Echipa de cercetare: Sef sectie: Dr.Raluca Parcalabu, dr.in
si gerontologie st.med., m.pr. geriatrie si gerontologie, cercet.st. principal gr.II
Sectia III
Sediul Central - Laborator cercetare
Institutul
National de Evaluarea varstei biologice - Sectia Biologia Imbatranirii
Gerontologie si
Geriatrie "Ana Specialitatea: Gerontologie
Aslan" Echipa de cercetare: Daniela Gradinaru, dr. biochimie, biochimist
pr., cercet.st. principal gr.II Dr. IIeana Raducanu, m.spec. geri-
atrie gerontologie, cercet.st. principal grad III Dr. Bogdan
Specialitatea:
Morosanu, m.spec. medicina interna, cercet.st. Dr. Anca
Geriatrie si Gerontologie Rodica Hnidei, m.spec. geriatrie si gerontologie, asist.cercetare
Echipa medicala: Sef sectie: Dr. Magda Ivan, m.pr. medicina Gianina Ioana Constantin, chimist specialist, cercet.st.
interna, geriatrie si gerontologie Dr. Tudora Suloc, dr.in
st.med., m.pr. geriatrie si gerontologie, m.pr. endocrinologie Laborator cercetare
 Dr. Doina Tutu Pata, m.pr. recuperare, medicina fizica si bal- Studiul biochimiei, metabolismului intermediar si al farmacodi-
neologie, spec. geriatrie si gerontologie namiei tisulare - Sectia Biologia Imbatranirii
Sectia IV
Specialitatea: Gerontologie
Sediul Central - In