Sunteți pe pagina 1din 27

TEORIE SI METODOLOGIE

GEOGRAFICA
MATERIALUL FAPTIC TEORIA METODOLOGIA

NOTIUNI = reflecta insusirile generale si


esentiale ale unei clase de obiecte

CATEGORII = reuneste notiunile geografice


fundamentale (explicand legaturile esentiale
dintre fenomene)
- generale: continuitate, echilibru
- specifice: peisaj geografic, nivel de baza
MATERIALUL FAPTIC TEORIA METODOLOGIA

IPOTEZE = presupuneri, explicatii provizorii asupra


unor fenomene

LEGI = exprima raporturi esentiale, necesare si


generale, stabile si repetabile intre elementele interne
ale unui obiect sau fenomen, intre obiecte diferite etc.

TEORII STIINTIFICE = ansamblul de notiuni, ipoteze,


legi organizate intr-un sistem logic coerent, pentru a
explica un anumit domeniu al realitatii
MATERIALUL FAPTIC TEORIA METODOLOGIA

METODA = calea concreta prin care se ajunge la


cunoasterea obiectului de studiu

PRINCIPIUL = reuneste normele sau regulile ce se


impun a fi respectate pe parcursul cercetarii

PROCEDEUL = indica felul concret de a executa o


anumita operatiune (folosire a unei metode)

MIJLOACE = totalitatea instrumentelor si aparaturii


necesare muncii de cercetare
METODOLOGIA GEOGRAFICA

- METODE GENERALE

- METODE IMPRUMUTATE

- METODE SPECIFICE
1. METODE GENERALE
Metoda analizei

• disecarea întregului în părţi

• urmărirea
• componentelor
• a elementelor specifice
• a legăturilor dintre componente şi elemente

• cunoaşterea
• alcătuirii
• structurii sistemului
• modului de funcţionare
• componentelor sale pe baza ansamblului de relaţii
Procedeul inductiv Procedeul deductiv

 acumulări singulare →
• generalizările => construcţii
generalizări, abstractizări
 cunoaşterea (descrierea) proceselor deductive

singulare • generalizari pe baze statistice


 compararea lor
• Insa, diferite vor fi elementele,
 separarea de trăsături particulare
dimensiunile, viteza de
 stabilirea legăturilor dintre ele
 ierarhizări manifestare a proceselor şi chiar

 legea care guvernează forma rezultată


 prognozări: prevederea cursului
fenomenelor = ultima etapă de
pozitivare a unei ştiinţe
1. METODE GENERALE
Metoda sintezei

• grupare în elemente comune şi particulare


• elemente comune => sinteze

• cunoaşterea
• mecanismelor de funcţionare a sistemului
• locului componentelor
• importanţei componentelor
• relaţiilor dintre sisteme

• formularea legilor care stau la baza evoluţiei sistemului


• conturarea modelelor specifice
Observaţia • volum de informaţie necesar oricărei analize
• pe teren
• staţionar - urmărirea elementelor
 diferitelor componente în timp îndelungat
• itinerant – alegerea punctelor de
observatie (), de unde se realizează
 succesiv urmărirea detaliată a
componentelor geografice





 

Observaţia
• separarea secvenţială a elementelor principale
• localizarea acestora
•aprecieri calitative şi cantitative
• descrierea amănunţită
•măsurători cu instrumente
Ex: viteza cursului de apă, temperatura apei, adâncimea râului
prelevări de probe de rocă
analiza obiective turistice
structuri geologice
desfăşurarea şi alcătuirea unei aşezări
Comparatia

•extrapolarea pe un spaţiu larg

•se obţin date privind procesele,


fenomenele, formele din diferite
locuri

•compararea lor stabileste

•elementele comune

•elementele particulare

•sprijină (met.) analiza şi sinteza


CENTRUL de CERCETARE a MEDIULUI şi
EFECTUARE a STUDIILOR de IMPACT
2. METODE IMPRUMUTATE
2.1. Metoda stratigrafico-paleontologică

• datare precisa pe baze paleontologice


(resturi de plante sau animale)

• interpretarea alcătuirii formaţiunilor


geologice acumulate în medii diverse

• alcătuirea, structura, caracteristicile morfologice ale elementelor


 condiţii de mediu în care s-au format şi evoluat
• tabloul:

•specificului modelării uscatului


•agenţii şi procesele importante care au acţionat
•condiţiile climatice şi de vegetaţie
•specificul mediului în care s-au acumulat
2.2. Metoda analizei polenice
• îmbinată cu metoda actualismului

 procedee de separare a polenului in depozite marno-argiloase acumulate în


diferite epoci, perioade geologice

 identificarea genurilor şi speciilor de plante cărora le aparţine polenul stabilind


ponderea fiecăruia
(paleontologi şi paleobotanişti)
Se identifica:

- caracteristicile condiţiilor naturale

- caracteristicile paleoclimatice
- se identifica regiunile si conditiile actuale in care sunt răspândite genurile
şi speciile similare
2.3. Metoda alternanţei de soluri şi depozite loessoide
•Scop:
• stabilirea vârstei diferitelor forme de relief

•Locatie:
• terase de vale, faleze
2.4. Metoda statistico-matematică

•Scop

• obţinerea de şiruri de

• valori medii
• extreme

•Utilitate:

• reprezentări spaţiale ale sistemelor geografice

• în toate domeniile geografiei

• format manual
• format digital
3. METODE SPECIFICE
3.1. Metode folosite in cercetarea de teren
CARTAREA GEOGRAFICA
•Constă în localizarea pe harti a
•elementelor de mediu,
• observaţii •marcarea prin semne convenţionale
• măsurători
•cartarea este însoţită de descrieri detaliate
• comparaţii
• baza de lucru:
• hărţile topografice

•se realizează
• hărţi generale
• harti speciale
•harta teraselor
•harta proceselor de modelare
actuale
•harta turistica
SCHIŢE DE HARTĂ

• relevarea caracteristicilor de detaliu ale peisajului

• limitele diferitelor elemente de


• relief,
• vegetaţie,
• de sol

• amănunte ce nu pot fi reprezentate pe hărţi indiferent de marimea scarii


• o secţiune din albia unui râu ce are maluri cu înălţimi deosebite,
• cursuri cu apă la diferite debite ale râului,
• ostroave cu formă, mărime, alcătuire
• areale mlăştinoase,
• renii,
• praguri
• se bazează pe măsurători
• pe descrieri amănunţite.
CROCHIURI

• evidenţierea a unor trăsături majore ale peisajului


• liniile generale ale reliefului, relevă unele aspecte
de ordin morfologic
• arealele unor formaţiuni vegetale

• reprezentarea este
• schematică,
• în perspectivă
• prefigurează schiţa panoramică
Profiluri schematice
• înregistrarea unor situaţii de detaliu
• se foloseşte frecvent pentru câte un element: natural
antropic
• se evidenţiază conexiunile
• generalizări,
• se stabilesc etape, faze evolutive

Ex
Redarea
• unui profil de sol,
•structurii unei terase,
•configuraţiei unei văi,
•dispunerii verticale a unor
asociaţii de plante
• profilului unei halde .
3. METODE SPECIFICE

3.2. Metode de cabinet

• In etapa de

• laborator a studiului

• de cabinet (finalizare)

• Suport:
• idei,
• date,
• hărţi topografice
• datele înregistrate şi prelucrate din diverse domenii
•meteorologie, hidrologie, pedogeografie, biologie
METODE CARTOGRAFICE
HARTA:
• instrument de lucru
• model
• reprezentare redusa la scara a realitatii geografice
• limbaj codificat (semne conventionale)
• baza de date, inventar al elementelor geografice
• modalitate de a vizualiza
• modalitate de a cunoaste
• artefact cultural
• modalitate de comunicare
• geografie
HARTA MORFOGRAFICĂ
 constă în analiză calitativă a reliefului
 reprezentarea şi analiza diferitelor tipuri de:
 interfluvii,
văi,
versanţi în funcţie de fizionomoia lor

HARTI MORFOMETRICE
 aprecieri cantitative
 prin măsurători efectuate pe hărţi topografice
 cartodiagrame ale valorilor diferiţilor indici
grad de fragmentare
 înclinarea diferitelor suprafeţe
3.3. BLOC-DIAGRAMA
• reprezentare tridimensională
• se stabilesc
• corelaţii între: elemente geomorfologice,
geologice, biogeografice

3.4. SCHIŢA PANORAMICĂ


3.5. METODA DIAGRAMELOR

•reprezentările şirurilor de valori ale


elementelor luate individual sau în sistem
•meteorologice
• hidrologice
• biogeografice
• de sol
• relief

3.6. METODA PROFILULUI GEOGRAFIC COMPLEX


• redare sintetică pe anumite direcţii a elementelor principale ale cadrului natural
•forme de relief,
•alcătuire structurală
•alcatuire petrografică
• tipuri de sol
•formaţiuni vegetale
• se completează cu
• diagrame sintetice
•climatice
• hidrologice)
Metode de procesare de siruri de date GIS (SIG)
Geographical Information Systems (Science)
(Sisteme informationale geografice)
Identificare:
Software: date numerice si alfa-numerice sub forma hartilor

Permite:
• stocarea datelor in diferite tipuri de medii digitale
• aplicarea diferitelor tipuri de analize
• vizualizarea lor la nivel de harta
•analize spatiale si temporale

Reprezinta
geografia cantitativa
cartografia computerizata
modalitati de vizualizare 2D, 3D ale hartilor
tehnologia si teoria
complex de metode
3. METODE SPECIFICE

3.3. Metode aplicate in laborator

•in laboratorul geografic


• se realizeaza modele
• desfăşurarea unor forme de relief
• urmărirea diferitelor tipuri de scurgere ale apei
• a eroziunii eoliene
• a variaţiilor de nivel lacustru
• rolul îngheţ-dezgheţului în sol

•condiţii apropiate de cele reale


• deformări si erori

•din alte ştiinţe


• metoda analizei granulometrice
• metoda analizei mineralelor grele
final Partea I