Sunteți pe pagina 1din 4

Seminar 11

1. Bilanţul şi contul de profit şi pierdere al exerciţiului N prezintă următoarele date prezentate în


tabelul 1.2 (mil. u.m.):
Tabelul 1.2
ACTIV N-1 N PASIV N-1 N
Imobilizări 1.520 1.360 Capitaluri proprii 860 1.040
Active 400 1.400 Datorii financiare 1.000 1.500
circulante Datorii de exploatare 60 220
TOTAL 1920 2760 TOTAL 1920 2760

Cifra de afaceri: 3.680; cheltuieli monetare de exploatare 2.972; amortizări 68; cheltuieli cu
dobânzile 200. Cota de impozit pe profit este de 16%. Să se determine valorile indicatorilor: cash-flow de
gestiune (CFgest), cash-flow disponibil pentru acţionari (CFD ACT) şi cash-flow disponibil pentru creditori
(CFDCRED).

Rezolvare:
CF gestiune =( CA− Amo−Chelt . din exp l.−Chelt . cu dobanda )( 1−τ ) +Amo+Dob
CF gestiune=( 3 .680−68−200−2 . 972 )( 1−0 ,16 )+68+200=637 ,8 mil. u .m
CFD=CF gestiune −Δ IMO−Δ NFR
unde:
Δ IMO=IMO1 −IMO 0 + Amo+VCR=1. 260−1 . 520+68=−92 mil. u . m
Δ NFR=NFR 1 −NFR 0
unde:
NFR0 =ACR 0 −Dat . expl .0 =400−60=340 mil. u . m
NFR 1= ACR 1−Dat . exp l.1 =1. 400−220=1. 180 mil. u . m
⇒ ΔNFR=1.180−340=840 mil . u.m
Astfel, CFD=637,8+92−840=−110 ,2 mil . u.m
CF actionari =PN −Δ CPR=369 ,8−( 1. 040−860 )=189 , 8 mil . u. m
CF creditori =Dob−Δ Dat . fin .=200−( 1. 500−1 . 000 )=−300 mil. u .m

2. Pentru o întreprindere se cunosc următoarele date din tabelul 1.3 (în mii u.m.):
Tabelul 1.3
ACTIV Anul Anul PASIV Anul ANUL
0 1 0 1
Imobilizări 700 1.200 Capitaluri proprii 480 630
Active Datorii pe termen lung 520 870
620 820
circulante Datorii de exploatare 320 520
TOTAL 1.320 2.020 TOTAL 1320 2020
Cifra de afaceri (CA1) 5.000 mii u.m., cheltuieli variabile (CV1) = 2.800 mii u.m., amortizarea
(AMO1) = 300 mii u.m., dobânzi (DOB1) = 70 mii u.m., iar cota de impozit pe profit este de 16%. Pe baza
acestor date, să se determine valorile corecte pentru cash-flow disponibil (CFD) şi cash-flow-ul pentru
creditori (CFDCred.)

Rezolvare:
CF gestiune =PN+ Amo+Dob
CF gestiune =( 5000−2800−70−300 )( 1−0 ,16 )+300+70=1 . 907 ,2 mil . u. m

CFD=CF gestiune −Δ IMO−Δ NFR


unde:
Δ IMO=IMO1 −IMO 0 =1200−700+300=800 mil . u. m
Δ NFR=NFR 1 −NFR 0 =( ACR 1 −Dat .exp l .1 ) −( ACR0 −Dat . exp l.0 )
⇒ ΔNFR =( 820−520 ) −( 620−320 )=0

CFD=CF gestiune −Δ IMO−Δ NFR=1 . 907 ,2−800=1 . 107 ,2 mil . u. m.


CFcreditori =Dob−Δ Dat . fin .=70−( 870−520 )=−280 mil . u . m

3. Prin integrarea unei investiţii noi în valoare de 785 mil. u.m., o întreprindere înregistrează
următoarele rezultate comparative (tabelul 1.4):

Tabelul 1.4
SITUAŢIA [MIL. U.M.]
Fără investiţie Cu investiţie
Cifra de afaceri [mil. u.m] 3.640 4.210
Cheltuieli de exploatare 1.930 2.200
monetare [mil. u.m]
Amortizare [mil. u.m] 310 360

Să se determine valoarea indicatorului Valoare Actualizată Netă (VAN) în absenţa fiscalităţii şi a


altor investiţii adiţionale, pe o durată de exploatare de 4 ani, cu cash-flow-uri anuale constante şi cu o
valoare reziduală finală de 346 mil. u.m. Rata medie anuală a dobânzii este de 25%.

Rezolvare:
VAN =ΣCF t (1+i)−t +VRn (1+i)−n −I 0
CFD=CF gestiune −( Δ IMO+ Δ NFR )
CF gestiune =( CA−Chelt .exp l .− Amo−Dob )( 1−τ ) + Amo+Dob
CF 1 gestiune = (3640−1930−300 )⋅1+310=1710 mil . u. m.
CF 2 gestiune =( 4210−2200−360 )⋅1+360=2010 mil. u .m .

CF gestiune=CF 2 gestiune−CF 1 gestiune=2010−1710=300 mil. u . m.


Diagrama de Cash Flow aferentă aplicaţiei este prezentată în fig. 1.13.
VR=346 mil. u.m.

CF=300 mil. u.m.

i=25%
1 2 3 4

Io=785 mil. u.m.

Fig. 1.13 Diagrama de cash-flow

Adaptată la enunţul aplicaţiei, relaţia de determinare a VAN devine:


VAN =CF ( P / A , p , n ) +VR ( P/ F , p , n )−I 0
unde:
CF = CF-ul degajat pe parcursul celor 4 ani;
VR - valoarea reziduală;
I0 - investiţia iniţială.
1 , 254 −1
VAN =300 ( P / A , 25 %, 4 ) +346 ( P/ F , 25 %, 4 ) −785=300 4
+346⋅1 , 25−4
1 , 25 ⋅0 ,25
⇒VAN=65,2≃65 mil. u.m .
4. Se consideră următoarele date, prezentate în tabelul 1.5, ale exploatării anuale ale unui proiect
de investiţii. Cunoscând că valoarea cotei de impozit pe profit este de 16%, să se determine valoarea
CFD.
Tabelul 1.5
Parametru Fără investiţie Cu investiţie
CA [u.m.] 10000 35000
Ch. exploatare [u.m.] 8000 15000
AMO [u.m.] 1000 3000
NFR [u.m.] 2000 4000
IMO nete [u.m.] 25000 30000

Rezolvare:
Pentru uşurarea calculelor se intocmeşte următorul tabelul 1.6:

Tabelul 1.6
Parametru Fără investiţie Cu investiţie Δ
CA [u.m.] 10000 35000 25000
Ch exploatare [u.m.] 8000 15000 7000
AMO [u.m.] 1000 3000 2000
NFR [u.m.] 2000 4000 2000
IMO nete [u.m.] 25000 30000 5000
CFD=CF gestiune −Cr ec
Cr ec= Δ IMO+ Δ NFR
Δ IMO=IMO 1 −IMO 2 +VCR+ AMO
Δ NFR=Δ ACR− Δ DAT expl
CF gest =PN +DOB+ AMO
PN=EBT⋅(1−τ )
EBT=EBIT −DOB
EBIT =EBE−AMO
EBE=CA−Ch exp l−Salarii+Im pozite locale
CF gest =(25 .000−7 .000−2 .000)⋅(1−0 ,16 )+2. 000⇒ CF gest =15.440 u . m.
Cr ec =5.000+2 .000+2.000 ⇒Cr ec =9 .000 u .m .
CFD=15.440−9 .000⇒ CFD=6. 440 u .m .