Sunteți pe pagina 1din 6

1.

La o firma se cunosc:
- total active 25.000 mil lei
- datorii 3000 mil lei
- profit net pe ult 3 ani (mil lei) 200; 350; 500
- indicatorii inflatiei pe ult 3 ani: 1.30; 1,50; 1,40
- profitul net pe ult 5 luni din anul evaluarii 250 mil lei
- indicele inflatiei pe primele 5 luni din anul evaluarii: 1,2
- coeficientul specific sectorului de activitate k=0.3
Valoarea intreprinderii dupa metodologia rapida?

Anc∗k + P(1−k )
Va = Na -> Pret oferta pe actiune
Pret oferta pe pachet = prêt oferta pe actiune * Na

Valoarea firmei = Anc * k + P (1-k)

200∗1 . 2∗1 .5∗1 . 4+350∗1. 2∗1 . 4 +500∗1 . 2+600


P= 4 =573
suma Pr ofitLunar
Pret recalculate din anul n = nr .luni *12=600
Anc=22.000*0.3+573(1-0.3)=600+401.1=7001.1

2. Se cere stabilirea ratei de actualizare la o firma necotata la bursa :


-rata dobanzii la obligatiunile de stata 40% (r n )
-rata infaltiei 25% (r f )
-riscul evaluat global 150%

1 1
r r =(r n -r f )* 1+rf =(0.4-0.25)* 1+0 .25 =0.12 (12%)
150
r=r r +r r *r g =12%+12%* 100 =30%

3. Un mijloc fix cu o durata de utilizare la 10 ani are un grad de uzura fizica de 40%. Nivelul
tehnic al acestuia este de o,5 iar a unui utilaj similar nou, este de 0.8. Durata de utilizare consumata
este de 6 ani. Care este gradul de uzura totala?

nivelulTehnicAlUtilizarii 0.5
g um =(1- nivelTehnicAlUtilzNou )*100=(1- 0.8 )*100=37.5%
g uf =40%
DR
g ut =g um +g uf * DU =55%

1
4. Profitul net realizat de o intreprindere pe ult 5 ani a fsot: 250; 380; 405; 710; 1215
Rata inflatiei pe primii 4 ani a fost 40% 30% 50% 60%
Valoarea reziduala previzionala = 500
Rata de actualizare = 40%
Calculati valoare intreprinderii!

V=P*k m
( 1+ r )n −1 Vr
n
+ n
k m = P* r∗(1+r ) ( 1+ r )
250∗1 . 4∗1 .3∗1 .5∗1. 6+380∗1 .3∗1. 5∗1. 6+405∗1 . 5∗1 . 6+710∗1 . 6+1215
P= 5 P=1120

(1+0. 4 )5 −1 500
5
+
V = 1120* 0. 4∗(1+0 . 4 ) (1+0 . 4 )5 =2380

5. Profitul net corectat realizat de o întreprindere pe ultimii 5 ani a fost:


 200; 220; 205; 210; 215
 Valoarea reziduală previzionată: 500
 Rata de actualizare: km = 40%
Valoarea întreprinderii ?

V= P* km
n
1+r −1
n
V= P* r (1+r ) + Vr
200+220+210+215
=210
P= 5 mil
5
(1+0,4 ) −1 500
5
+ 5
V= 210* 0,4(1+0,4 ) 0,4(1+0,4 ) = 426,3+93,1= 520 mil

6. Să se calculeze valoarea unei întreprinderi cunoscând:


 Profit anual previzional: 200 mil
 Activ net corectat: 1500 mil
 Randamentul activului net: α = 10%
 Rata de actualizare: r = 20%

V= ANC + GW
Sp = supraprofit
Sp = P – ANC* α = 200 -1500* 10% = 200 – 150 = 50 mil

2
S p 50
= =250
GW = r 0,2
V = 1500 + 250 = 1750 mil

7. Să se calculeze valoarea unei întreprinderi, cunoscând:


 Activ net corectat: 1500 mil
 Rata profitului normal: α = 10%
 Rata de actualizare: r = 20%
 Profitul aferent elementelor de goodwill este de 50% din profitul normal( metoda Retail);

V = ANC + GW
Pn = ANC * r
GW = Pn * 50% = 150*50 / 100 = 75 mil
1 75
=
V = ANC + GW * r = 1500 + 0,2 1500 + 375 = 1875 mil

8. La o intreprindere se cunosc urmatoarele niveluri corectate ale unor indicatori:

Specificatia Anul
N-2 N-1 N
1. venituri din exploatare 550 620 790
2. cheltuieli din exploatare (fara amortiare) 350 400 550
3. amortiarea imobilizarilor 50 60 70
4. rezultatul financiar 50 50 50
5. rezultatul exceptional 30 30 30
6. cresterea necesarului de fond de rulment 37.5 40.5 45.5
7. investitii in imobilizari corporale 60 85 70
8. investitii in imobilizari necorporale 20 30 40
Calculate valoarea intreprinderii pentru un orizont de preziciune de 3 ani si o valoare reziduala de
4000 mil lei. Rata de actualizare 50%, iar cota de impozit pe profit 25%.

Rezolvare:

Specificatia Anul
N-2 N-1 N
9. excedent din exploatare (1-2) 200 220 240
10. rezultat brut din exploatare (9-3) 150 160 170
11.rezultatul impozabil (10+4+5) 230 240 250
12.impozit pe profit (25% * 11) 57.5 60 62.5
13.rezultat net (11-12) 172.5 180 187.5
14.cash flow brut (13+3) 222.5 240 257.5
15.cash flow net (14-6-7-8) 105 84.5 102

3
n CF i Vr 105 84 . 5 102 4000
V =∑ i
+ n
= + + + =70+37 . 55+30 .26 +1187=1324 .7
i=1 (1+ r ) (1+r ) 1 . 5 1. 52 1 .53 1 .53
n
Pi Vr 172 . 5 180 187 .5 4000
V= ∑ i
+ n
= + 2+ 3 + =171+80+55 .55+ 1187=1493. 55
i=1 (1+ r ) (1+r ) 1.5 1. 5 1. 5 1. 53

9. Pentru o intreprindere se cunosc:


Active Intreprinderea A Intreprinderea B
Val din bilant Dif din evaluare Val din bilant Dif din evaluare
1.Imob necorp – val bruta 250000 +140000 150000 +50000
2. Am imob necorp 50000 20000
3. Imob corp – val bruta 2000000 +1200000 1300000 +460000
4. Am imob corp 300000 200000
5. Stocuri 400000 -350000 320000 +80000
6. Clienti 120000 - 100000
7. clienti insolvabili - -30000 -20000
8. debitori diversi 60000 - 30000
9.debitori disparuti -10000 -10000
10. disponibilitati 150000 - 120000
PASIV
1. Cap social 2250000 1500000
2. reserve 150000 170000
3. Imprumuturi bancare term lung 100000 80000
4. furnizori 120000 50000
5. datorii fiscale 10000 -
6. valoarea naminala a unei act(lei) 25000 25000
7.struct actionariatului:
FPS 40% 30%
Actionari cu 50 act/pers 200 120
Actionari cu 100 act/pers 440 360

Intrepr A si B urmeaza sa realizeze o fuziune pura. Calc drepturile actionarilor si struct actionariatului
dupa fuziune.
Întreprinderile A şi B urmează să fuzioneze prin absorbţie. A – societate absorbantă
Vm = valoare matematică
CapSoc+ Re zerve+ DiferenteDinRe evaluare
Vm = NrDeActiuni
2 . 250. 000+1 .500 . 000−140. 000+1 .200 . 000+350 . 000−30 . 000−10 . 000
VmA = 90
CapSoc = nr.acţ *C → nr.acţ = Cap.soc = 90.000 acţiuni A
VmA = 41,889
1 . 500. 000+1 .700 . 000+50 .000+460 . 000−20 . 000−10 . 000
VmB = 60
4
Nr.acţ B = Cap soc / C = 1.500.000 / 25.000 = 60.000 acţiuni B
VmB = 371,76
rs = VmB / VmA = 0,88 → un acţionar B primeşte o,88 acţiuni A

Structura acţionariatului
Nr.crt Categ de actionari Nr. Nr Nr.tot acţ Val tot acţ Structura
actionari actiuni/actiona acţionariat
r
1. FPS 1 36.000 36.000 900.000 40%
2. Actionari cu 50acţ/pers 200 50 10.000 250.000 12%

3. Actionari cu 100acţ/pers 440 100 44.000 1.100.000 48%


10.000*0,88
44.000*0,88
2.250.000 100%

90.000 acţ A
60.000 acţ B

A: 90.000 acţ + 60.000 acţ * 0,88 = 142.800 acţ


CS’= 142.800*25= 3.570.000
CS’A= 2.250.000+ 1.500.000= 3.370.000
Prima de fuziune: Cap soc - CS’A = 180.000
180.000 / 25(valoarea actiunii)= 7.200--- alte actiuni
7.200 / 142.800(nr tot de acţiuni)= 0,05 → un acţionar cu 50 acţ: 50*0,05 = 2,5 acţ
→ un acţionar cu 100 acţ: 100*0,05 = 5 acţ

Pentru fuziunea pura se stabileste o noua valoare pt VN a act: 25 → 35


41 . 88
r sA = =1. 2
Nr act A= 90 000 si VmA = 41.88 ⇒ 35 ⇒ corectez A: 90 000*1.2=108 000
actiuni
37 .167
r sB = =1 .06
Nr act B = 60 000 si VmB = 37.167 ⇒ 35 ⇒ corectez B: 90 000*1.06=95
400actiuni

______________________________________
numar total actiuni Ic = 203 400 actiuni

5
CS Ic = 203 400 * 35 = 7 119 000

S-ar putea să vă placă și