Sunteți pe pagina 1din 30

Planificarea activității –

factor important în asigurarea


calității proceselor la nivel
instituțional
Planificarea - funcție a
managementului școlii incluzive

E
• Analiză
• Planificare A
• Organizare M
• Monitorizare
• Evaluare
P
O
Cadrul general de planificare
 Programul de dezvoltare a educației incluzive în
Republica Moldova pentru anii 2011-2020
 Codul Educației
 Strategia ”Educația 2020”
 Standardele de calitate pentru instituțiile de învățămînt
primar și secundar general din perspectiva școlii
prietenoase copilului
 Planul de acțiuni pe anii 2015-2017 pentru
implementarea Programului de dezvoltare a
educației incluzive în Republica Moldova pentru
anii 2011-2020 (HG nr.858 din 17.12.2015)
Abordări ale educației

EDUCAȚIE
Educație incluzivă

Educație
incluzivă
Educația incluzivă
Codul educației al RM (2014)

EI - un proces educațional care răspunde diversității


copiilor și cerințelor individuale de dezvoltare și
oferă oportunități și șanse egale de a beneficia de
drepturile fundamentale ale omului la dezvoltare și
educație de calitate în medii comune de învățare
Individualizarea procesului
educațional - idei-cheie
(Dispozițiile MECC)
Fiecare copil este unic/special, cu necesități diferite

Procesul de învățare trebuie adaptat la necesitățile fiecărui


copil

Satisfacerea necesităților educaționale ale copilului presupune


abordare individualizată (compensare, recuperare, sprijin etc.)
Individualizarea procesului
educațional - idei-cheie (II)
Adaptarea componentelor curriculare la potențialul de învățare a
fiecărui copil prin respectarea

particularităților de a ritmului și stilului a tipului de


vîrstă de învățare inteligență
Abordări ale managementului

Managementul
scolii
Managementul
școlii incluzive
Managementul EI
Planuri
STRATEGICE

ANUALE

SEMESTRIALE

SĂPTĂMÎNALE

Plan – document de programare,


în care sunt trasate sarcini concrete,
ZILNICE
acţiuni ce urmează a fi realizate într-o
perioadă concretă de timp
Planurile strategice
 Definesc politica instituțională în domeniul EI
 Prin identificarea/specificarea unui șir de acțiuni concrete contribuie
la promovarea EI în școală/comunitate
 Crează și asigură condiții pentru:
 dezvoltarea structurilor și serviciilor de suport educațional
 incluziunea tuturor copiilor
 Instituie posturi de personal de suport
 Dezvoltă colaborarea/parteneriatele

Prin concept și acțiuni contribuie la dezvoltarea culturii


incluzive în instituție/comunitate/societate
Planurile anuale
 Operaționalizează politica instituțională/planul
strategic în domeniul EI
 Reflectă o perioadă concretă de timp - anul de studii
 Se bazează pe analiza situației și dinamica
proceselor în anul precedent de studii

Planurile anuale de activitate a


structurilor/subdiviziunior instituționale sunt parte
a planului instituțional anual
Etapele planificării
 Analiza indicatorilor din perspectiva educației incluzive

 Situația reală la finele anului de studii


 Dinamica proceselor
 Eventuale probleme/blocaje identificate
 Fundamentarea

 Precizarea obiectivelor pentru noul an de studii, în baza


analizelor efectuate

 Planificarea propriu-zisă

 Listarea acțiunilor de realizat pentru atingerea obiectivelor


în anul curent de studii (în baza planului strategic)
 Precizarea termenelor și responsabililor de realizare
Planul anual de activitate a
instituției
• Document complex
• Părți componente: planurile
structurilor/subdiviziunilor instituționale/
specialiștilor:
- Planul CMI
- Planul CREI
- Planul CDS
- Planurile specialiștilor
Plan de activitate CMI
Compartimente
(Structură recomandată prin Ghidul metodologic Evaluarea dezvoltării copilului)

1. Aspecte organizatorice 5. Organizarea și acordarea


metodologic Evaluarea : asistenței metodologice

2. Evidența elevilor cu CES 6. Lucrul cu părinții

3. Probleme pentru examinare în 7. Activități de raportare


ședințele Consiliului profesoral/
Consiliului de administrație

4. Elaborarea, realizarea, 8. Dezvoltarea parteneriatelor


monitorizarea PEI
Plan de activitate CMI
Exemple acțiuni
(Ghidul metodologic Evaluarea dezvoltării copilului)

Organizarea și acordarea 1. Organizarea atelierelor de lucru pe


metodologic Evaluarea :
asistenței metodologice catedrele metodice cu genericul
„Elaborarea și realizarea adaptărilor
curriculare”
Lucrul cu părinții 1. Organizarea Mesei rotunde cu părinții
elevilor cu CES „Rolul PEI în asigurarea
incluziunii educaționale a elevilor cu CES”

Activități de raportare 1. Perfectarea rapoartelor de monitorizare


a progresului școlar al elevilor cu PEI

Dezvoltarea parteneriatelor 1. Organizarea unei vizite de studiu


Plan de activitate CMI

Model structură
(conform Ghidului metodologic Evaluarea dezvoltării copilului)

Nr. Activitatea Termene Responsabil Parteneri Indicatori


crt de de realizare
realizare

1 2 3 4 5 6
Planificarea activității CDS
Compartimente
1. Organizarea și proiectarea 6. Coordonarea activității CREI
activității
2. Evidența copiilor cu CES 7. Dezvoltarea parteneriatelor

3. Organizarea/realizarea 8. Comunicare, informare


activităților de suport
educațional
4. Activități în contextul PEI 9. Dezvoltare profesională

5. Evaluarea progresului școlar 10. Raportare


al copiilor asistați
Planificarea activității CDS
Exemple pe compartimente
Organizarea și proiectarea 1. Elaborarea formularelor de
activității documente
Evidența copiilor cu CES 2. Perfectarea/completarea
Registrului de evidență a copiilor
asistați
Organizarea/realizarea 3. Planificarea lunară și săptămînal
activităților de suport a activităților de suport educațional,
educațional individuale de grup
Activități în contextul PEI 4. Participarea la evaluarea,
revizuirea și actualizarea PEI
Evaluarea progresului școlar al 5. Elaborarea și aplicarea testelor
copiilor asistați de evaluare
Plan de activitate CDS

Model structură

Nr. Activitatea Termene de Parteneri Note


crt realizare

1 2 3 4 5
Planificarea activității CREI
Compartimente (5) Exemple acțiuni
1. Activități organizatorice Amenajarea spațiilor pentru activitățile
Exemple pe de suport educațional și terapii
specifice
2. Asistență educațională Elaborarea orarului desfășurării
terapiilor specifice
3. Activități metodice și de Ateliere de lucru în cadrul catedrelor
formare continuă metodice ”Proiectarea didactică din
prisma individualizării procesului
educațional”
4. Activități cu/pentru părinți Identificarea necesităților de formare a
părinților
5. Dezvoltarea parteneriatelor Organizarea activităților comune cu...
Plan de activitate CREI

Model structură

Nr. Activitatea Termene Responsabil Parteneri Indicatori


crt de de realizare
realizare

1 2 3 4 5 6
Constatări în baza monitorizării
1. Planuri elaborate pentru toate structurile

2. Compartimente recomandate prezente

3. Modele planuri similare

4. Acțiuni repartizate în timp

5. Activități în parteneriat planificate

6. Indicatori de rezultat stabiliți

7. Proceduri aprobare respectate


Constatări în baza monitorizării
• Planuri similare
• Planuri puțin adaptate la situația concretă din instituție
• Implicare insuficientă a tuturor actorilor în procesul de
planificare
• Coordonare/consultare parțială a celor vizați
• Planificare număr mic de activități realizate în
parteneriat
• Repartizare pe alocuri nejudicioasă în timp a
activităților
• Monitorizare parțială, nesistematică a nivelului de
realizare a planurilor
• Compartimente mai puțin consistente...
Planificarea activităților
cu/pentru părinți
Obiectivele activităților Forme de lucru

• Stabilirea unei legături • Ședințe de informare


durabile între părinți și • Sesiuni de educație
școala incluzivă parentală
• Implicarea părinților în • Consiliere individuală și
activități de voluntariat în de grup
școală
• Formarea părinților ca
agenți ai schimbării în
societate Activități în plan
Planificarea formării continue
a personalului didactic
Codul Educației (art. 133.8) - formarea continuă e obligatorie

 Caracteristici:
Caracter sistemic și Formarea trebuie să Repartizare
sistematic cuprindă toți subiecții argumentată în timp
din instituție
Bazare pe necesități Determinarea Identificarea
necesităților pe fiecare problemelor și a
grup-țintă stabilit aspectelor care
necesită consolidare
Orientare spre Formularea finalităților Evaluarea eficienței,
rezultat impactului
Etapele planificării formării
continue
• Evaluarea necesităților pe fiecare grup-
țintă
• Stabilirea formelor/tipurilor de asistență
metodologică
• Planificarea propriu-zisă
• Realizarea asistenței metodologice
• Evaluarea eficienței asistenței
metodologice
Dezvoltarea profesională continuă
Forme la nivel instituțional
Activități de formare Seminare, ateliere de lucru, mese rotunde, vizite
de studiu/ schimb de experiență etc.

Consultanță Ședințe de asistență metodologică directă,


instrucțiuni/recomandări, formulare, răspunsuri
la întrebări, referire către specialiști etc.

Elaborare/difuzare Modele de planificări, metodologii, instrumente,


materiale-suport materiale informative, de sensibilizare,
comunicare etc.
Sugestii generale privind
planificarea

Proiectarea activităților în baza


obiectivelor/acțiunilor/subacțiunilor Planului
de acțiuni pe anii 2015-2017, 2020 pentru
implementarea Programului de dezvoltare a
educației incluzive în Republica Moldova
pentru anii 2011-2020 (HG nr.858 din
17.12.2015)
Sugestii generale privind
planificarea
 Elaborarea planurilor cu participarea și prin coordonare
între specialiștii cu atribuții în domeniu
 Asigurarea coerenței între planuri ca și parte
componentă a planificării instituționale generale
 Evitarea dublărilor/repetărilor inutile
 Adaptarea maximal posibilă a conținutului activităților
planificate la realitatea școlii, la necesitățile copiilor și
obiectivele stabilite
Sugestii generale privind
planificarea
 Repartizarea judicioasă în timp a activităților
 Asigurarea prin activitățile planificate a dinamicii și
durabilității proceselor inițiate
 Coordonarea/examinarea/aprobarea în modul stabilit a
planurilor elaborate
 Monitorizarea continuă și planificată a mersului realizării
planului/planurilor...