Sunteți pe pagina 1din 42

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

CURS Educație incluzivă


Modulul 2
Tema: Managementul EI și dezvoltarea
școlii incluzive
Introducere
1. Niveluri de management în EI
2. Instituții/structuri specializate în promovarea EI: misiune, atribuții, responsabilități
3. Managementul instituţiei de învățământ general din perspectiva EI
4. Comisia multidisciplinară intraşcolară. Planificarea activității Comisiei
5. Niveluri de execuție în managementul EI. Personalul de suport: atribuţii şi
responsabilităţi
6. Centrul de resurse pentru educaţia incluzivă (CREI)
7. Colaborarea cu părinții în școala incluzivă
8. Participarea copiilor în promovarea şcolii incluzive
9. Planificarea şi asigurarea formării continue a cadrelor didactice pentru realizarea
educaţiei incluzive
Bibliografie
Anexe
Scop
• Perfecționarea și actualizarea cunoștințelor/competențelor în domeniul
managementului și aplicării dimensiunilor acestuia în procesul de edificare a
școlii incluzive

Obiective
• Corelarea conceptelor teoretice privind managementul, managementul
educațional și managementul EI
• Identificarea și determinarea rolului fiecărui actant în designul
managementului EI
• Furnizarea unor repere metodologice și achiziția unor modele operaționale
de aplicare a principiilor managementului în diferite procese și contexte
incluzive
• Dezvoltare atitudini pro-EI
Competențe
• cunoaștere, înțelegere și • formare de atitudini
explicare • comunicare
• aplicare • autoinstruire
Exercițiu introductiv
Reflectați asupra aserțiunii de mai jos.
Expuneți, argumentat, acordul sau
dezacordul cu constatarea autorului

Secolul actual ar putea fi descris ca aflându-se sub semnul


managementului sau reprezentând chiar Epoca
managementului
(M. Vlăsceanu)

• Considerați că se face abuz în utilizarea ideii de management


sau aceasta, într-adevăr, trebuie valorizată la maximum?
• Managementul este /trebuie să fie necesar și este/trebuie să
fie preocuparea sistemului, organizației sau angajatului?
2.1. Niveluri de management EI
Niveluri de management EI
Nivel central
Instituții publice
Guvernul ME Alte ministere ONG-uri
(CFAP, IȘE)

Nivel local II
Alte structuri Servicii de subordonare
OLSDÎ SAP ONG-uri
specializate ale CR raională

Nivel local I
Instituțiile de Alte instituții Servicii
APL ONG-uri
învățământ specializate comunitare

Nivel instituțional
Administrația/Consi Consiliul Servicii instituționale de suport: CMI, cadre ONG-uri
liul de administrație profesoral didactice/Echipa PEI, CREI., CDS
Atribuții și responsabilități generale pe
niveluri de management EI

Central Local II Local I Instituțional


• Elaborare și • Implementare • Școlarizare copii • Dezvoltare
promovare a politici • Creare servicii instituțională
politicilor • Creare structuri/ comunitare • Creare structuri
• Dezvoltare a funcții EI • Protecție socială de suport
cadrului • Dezvoltare • Organizare
legislativ și • Coordonare
profesională intersectorială proces
metodologic educațional
• Asistență • Responsabilizare
• Diseminare, metodologică individualizat
mediatizare, părinți
• Diseminare, • Creare a
sensibilizare • Sensibilizare, mediului incluziv
mediatizare, mediatizare
• Monitorizare sensibilizare • Diseminare
• Monitorizare practici
10 norme culturale în management
(adaptate dupâ Ten Key Cross-Cultural Management Skills de
Karine Schomer)
1, VIZIUNE: știm unde să mergem (scop determinat)
2. RESPONSABILITATE: decizii, acțiuni, consecințe asumate
3. COLEGIALITATE: lucrăm împreună
4. ÎNVĂȚARE permanentă: ne creștem competența
5. PERFECȚIONARE continuă: suntem conștienți că putem
mai bine
6. ASUMARE DE riscuri: învățăm prin încercare/asumare
7. SUPORT: ne ajutăm reciproc, îi sprijinim pe alții
8. RESPECT: apreciem și recunoaștem valoarea fiecăruia
9. DESCHIDERE: acceptăm noul, schimbarea, opinii...
10. SATISFACȚIE: apreciem succesele, le împărtășim
2.2. Instituții/structuri
specializate în promovarea EI:
misiune, atribuții,
responsabilități
Argument și punct de pornire
Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru
anii 2011-2020

Pct.65: Pct.66:
Pentru asigurarea educaţiei incluzive, La nivel central, se instituie servicii:
la nivel de raion, sînt instituite servicii • de coordonare și monitorizare a
de suport: implementării EI
• de identificare, evaluare și • de elaborare a materialelor în
monitorizare a evoluției dezvoltării
copiilor sprijinul dezvoltării EI
• de informare, formare și suport • de formare a cadrelor din
personalului didactic în problemele perspectiva EI
EI • evaluare specializată a dezvoltării
• de referire a copiilor cu CES copiilor
• de asistență socială și juridica, alte • de asistență specializată
tipuri de asistență, relevante • de evaluare și acreditare a
domeniului serviciilor și atestare a cadrelor
• de promovare și diseminare a EI și • de promovare și diseminare a EI
practicilor incluzive
Structuri de asistență psihopedagogică

Nivel raional/
Nivel central
municipal
CRAP
SAP
• Elaborare metodologii,
instrumente de evaluare • Evaluarea complexă a
a dezvoltării copiilor dezvoltării copiilor
• Elaborare recomandări, • Atribuire CES
ghiduri privind asistența • Asistența
copiilor psihopedagogică directă
• Formare copiilor
• Coordonare, • Asistența metodologică
monitorizare SAP instituțiilor,
specialiștilor
2.3. Managementul instituției
de învățămînt general din
perspectiva EI
EI = schimbare

Competențe
Abordări Atitudini profesionale
Instituții Sisteme
Principiile EI

• Principiul drepturilor egale în domeniul educației


• Principiul egalității șanselor
• Principiul interesului superior al copilului
• Principiul nondiscriminării. Toleranței și valorificării tuturor
diferențelor
• Principiul intervenției timpurii
• Principiul individualizării procesului de educație și dezvoltării
la maximum a potențialului fiecărui copil
Principiile EI (2)

• Principiul asigurării serviciilor de sprijin


• Principiul flexibilității în activitatea didactică
• Principul designului universal care permite crearea unui
mediu accesibil tuturor
• Principiul managementului educațional participativ
• Principiul cooperării și parteneriatului social
Un potențial algoritm al schimbării -suport în realizarea activității practice

Copilul are Instituția are Instituția asistă copilul în


probleme probleme rezolvarea problemelor

• are CES/ dizabilități • nu asigură accesul • accesul tuturor copiilor


• nu poate ajunge la efectiv pentru toți la educație și asistență
școală copiii de calitate este
• nu poate învăța • nu individualizează / asigurat
materiile școlare în adaptează procesul • conținuturile și
condiții generale educațional tehnologiile didactice
• are nevoie de • nu dispune de sunt flexibile, adaptate
specialiști care să îl servicii de suport la potențialul copiilor
ajute • cadrele didactice au • sunt instituite și
• necesită alte forme, atitudini reticente funcționează servicii
tipuri de activități de față de accesul de suport
învățare copiilor cu • cadrele didactice
• necesită condiții dizabilități promovează cultură și
fizice, de mediu • mediul școlar practici incluzive
speciale creează bariere în • designul școlar este
• nu cere și nu calea accesului universal (mediu și
primește ajutor de • nu implică părinții în infrastructură
la părinți procesul accesibile)
educațional • părinții sunt parte a
procesului educațional
Organizarea și funcționarea școlii generale din
perspectiva EI
• Planificarea • Structuri
dezvoltării organizaționale
instituționale școlare: consilii,
• Planificarea comisii
operațională

Instituțional Organizațional

Managementul

Suportului
Clasei
educațional

• Programele și • Organizarea
intervențiile de efectivă a
sprijin la nivel procesului
intrașcolar: educațional
CMI, PEI, CREI
2.4. Comisia multidisciplinară
intrașcolară. Planificarea
activității Comisiei
Argument și punct de pornire
Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru
anii 2011-2020

Pct.64:
Pentru asigurarea educaţiei incluzive, la nivel de comunitate, sînt
dezvoltate diferite tipuri de servicii:
• de identificare, evaluare a dezvoltării copiilor şi intervenţie
timpurie
• psihopedagogice, de recuperare şi reabilitare a dezvoltării
• psihologice: de asistenţă şi consiliere pentru copii, familie,
cadre didactice, comunitate
• de suport, educațional și non-educațional
• de asistenţă specializată (transport, deplasare și accesibilizare)
etc.
Componența CMI
Conform recomandărilor din Ghidul metodologic Evaluarea dezvoltării copilului

Membri cu statut permanent Alți membri

• directorul adjunct pentru • logoped


instruire – președinte CMI
• medic
• psihologul şcolar
• asistent social
• cadrul didactic de sprijin
• alți specialiști relevanți
• un învăţător şi un profesor,
deţinători de grade didactice • reprezentantul SAP, după caz

• învăţătorul sau dirigintele elevului


examinat în comisie
Componența Comisiei se aprobă anual prin ordinul directorului

Care este componența CMI în instituția cu care ati colaborat Dvs.? Cine este președintele
CMI?
Planificarea activității CMI
Nr. compartiment Denumire compartiment

C1 Aspecte organizatorice
C2 Evidența elevilor cu CES
C3 Probleme pentru examinare în cadrul consiliului profesoral
C4 Elaborarea, realizarea, monitorizarea PEI
C5 Asistență metodologică
C6 Lucru cu părinții
C7 Activitatea de raportare

În scopul asigurării unei abordări integratoare și complexe a proiectării


activității CMI, planificarea globală a activității CMI (de regulă, Planul
anual de activitate al CMI) se înscrie în managementul instituțional
general de dezvoltare a EI
2.5. Niveluri de execuție în
managementul EI. Personalul
de suport: atribuții
responsabilități
Personal de suport în școala incluzivă

CDS Psiholog Logoped

Tot personalul școlii


Rolul considerabil al CDS
Competențe profesionale Calități umane
• Curaj
• Atitudine
• Motivație
• Tact
• Cunoștințe de specialitate • Bunăvoință/ bună intenție
• Abordare interdisciplinară • Vocație
• Tehnologii avansate
• Colaborare, parteneriat,
comunicare
• Rezultat, calitate, eficiență
• Dezvoltare profesională
Planificarea activității CDS
Nr. compartiment Denumire compartiment

C1 Organizarea și proiectarea activității


C2 Evidența elevilor cu CES
C3 Organizarea/realizarea activităților de suport educațional
C4 Activități în contextul PEI
C5 Evaluarea progresului școlar al copiilor asistați
C6 Coordonarea activității CREI
C7 Dezvoltarea parteneriatelor socio-educaționale
C8 Comunicare, informare
C9 Dezvoltare profesională
C10 Raportare

În scopul asigurării unei abordări integratoare și complexe a proiectării


activității CDS, planificarea globală a activității acestuia (de regulă,
Planul anual de activitate) se înscrie în managementul instituțional
general de dezvoltare a EI
2.6. Centrul de resurse pentru
educația incluzivă (CREI)
CREI

Reglementări:
Metodologia de organizare și funcționare
a Centrului de Resurse pentru Educația
Incluzivă din instituția de învățământ
preuniversitar, aprobată prin Ordinul
Ministerului Educației nr.100 din
26.02.2015
Etape în constituirea CREI
• Evaluarea necesităților instituției de învățământ, ale comunității (cu
reflectarea datelor privind copiii cu cerințe speciale, inclusiv cu
dizabilități, deschiderea comunității pentru crearea și asigurarea
funcționării unui serviciu de suport etc.)
• Identificarea potențialilor beneficiari, referirea pentru evaluare a
dezvoltării copiilor și evaluare socială a familiilor lor
• Identificarea și, la necesitate, renovarea spațiului (spațiilor) de
amplasare a CREI și dotarea cu mobilier, echipamente, materiale
• Identificarea, procurarea și/sau valorificarea resurselor instituționale și
comunitare necesare pentru realizarea misiunii CREI
• Formarea personalului implicat în organizarea și realizarea activităților în
CREI
• Elaborarea Planului de activitate al CREI
• Informarea subiecților interesați (școală, familii, comunitate) referitor la
crearea Centrului, misiunea și obiectivele acestuia
• Realizarea Planului de activitate
Planificarea activității CREI
Compartimente de bază:

1. Aspecte organizatorice.
2. Planificarea și acordarea suportului educațional.
3. Organizarea activităților metodice și de formare continuă.
4. Organizarea activităților cu și pentru părinți.


Elaborați Planul de activitate al CREI, incluzând câte, cel
puțin, trei activități pentru fiecare compartiment
2.7. Colaborarea cu părinții în
școala incluzivă
Obiective: Forme de activitate:
• Crearea unor legături durabile a • Ședințe generale de informare
părinţilor cu școala incluzivă în • Sesiuni de educație parentală
calitate de resursă a comunității
privind rolul şi responsabilităţile
• Acordarea de sprijin permanent părinților în procesul creșterii și
în soluționarea problemelor
legate de educația copiilor educației copiilor
• Implicarea părinților în activități • Consiliere individuală şi de grup
de voluntariat în cadrul școlii
• Formarea părinţilor ca agenţi ai
schimbării în comunitate

Planificare activități de informare/formare a părinților


Nr. Tematica Nr. ore Obiective Responsabil(i) Resurse Data Note
crt. necesare desfășurării

1.
2.
3.
Tematici orientative pentru programele de educație
parentală
• Drepturile omului. Drepturile copilului
• Drepturile şi obligaţiile părinţilor
• Sănătatea şi dezvoltarea psiho-socială a copiilor. Stimularea timpurie a
dezvoltării copiilor
• Importanța școlarizării și a frecventării școlii
• Rolul părinților în procesul PEI
• Riscurile și consecințele abandonului școlar
• Consecinţele abuzului fizic, emoţional şi verbal al copilului. Consecințele
violenței și neglijării
• Comportamentul şi limbajul acceptat social
• Comunicarea cu copiii
• Prevenirea accidentelor copiilor. Prevenirea instaurării comportamentelor
vicioase ale copiilor (fumat, consum de droguri, alcool etc.)
• Alimentația sănătoasă a copiilor
• Igiena locuinței și igiena personală etc.
2.8.Participarea copiilor în
promovarea şcolii incluzive
Participarea copiilor

• Participarea copiilor la luarea deciziilor ce le


afectează viaţa este un drept fundamental,
reflectat în Convenţia ONU cu privire la
drepturile copilului
Modalităţi de implicare a copiilor în procesul de
luare a deciziilor la nivelul şcolii (I)
• Acordarea de responsabilităţi în clasă şi în
şcoală – prin care copiii să contribuie la bunul
mers al vieţii şcolare, ca de exemplu:
responsabil de activităţile extraşcolare,
conduita, revista clasei /şcolii, grup ecologist,
emisiuni radio etc.
• Consultarea copiilor în vederea elaborării
regulilor şcolii – în ideea că în acest fel aceştia
vor fi mai motivaţi să le respecte.
Modalităţi de implicare a copiilor în procesul de
luare a deciziilor la nivelul şcolii (II)
• Implicarea copiilor în amenajarea mediului fizic
şcolar - de exemplu, prin acordarea de
responsabilități în ceea ce privește selectarea și
expunerea lucrărilor în sala de clasă sau pe
holurile școlii, amenajarea curții/ grădinii școlii.
• Crearea unui mediu bazat pe încredere – prin
folosirea unor modalităţi de desfăşurare a
activităţilor, care să le permită copiilor să lucreze
împreună, să-şi dezvolte stima de sine, să
comunice, să-şi exprime părerea în legătură cu
diferite aspecte ale vieţii şcolare
Modalităţi de implicare a copiilor în procesul de
luare a deciziilor la nivelul şcolii (III)
• Informarea permanentă a copiilor în legătură
cu tot ce se planifică şi se întâmplă în şcoală –
o bună circulaţie a informaţiei în şcoală nu
numai că va sprijini desfăşurarea activităţii,
dar este un mod eficient de a-i face pe toţi să
se simtă importanți şi implicaţi în comunitatea
educațională a şcolii.
2.9. Planificarea şi asigurarea
formării continue a cadrelor
didactice pentru realizarea EI
Planificarea

Caracter sistemic Orientare spre


Viziune strategică Bazare pe necsități
și sistematic rezultat

Racordare la Formare Determinarea


obiectivele destinată grupurilor-țintă Formularea
generale de tuturor și a
dezvoltare obiectivelor
subiecților necesităților de realizat
instituțională implicați acestora

”Generarea”
Repartizare necesităților:
Încadrare în identificarea
judicioasă în Evaluarea
planificarea problemelor și
cadrul Planului eficienței,
pe termen general de a aspectelor impactului
mediu și lung activitate care necesită
consolidare
Forme de dezvoltare profesională

Activități de • seminare, ateliere de lucru, mese rotunde, A


formare schimb de experiență/vizite de studiu
U
T
O
I
• ședințe de asistență metodologică directă, N
formulare instrucțiuni/recomandări,
Consultanță răspunsuri la întrebări formulate anticipat S
sau ad-hoc, referire către alți specialiști etc T
R
U
I
• modele de planificări,
Producere/difuzare metodologii/instrumente, materiale R
materiale-suport informative, de comunicare, sensibilizare E
etc.
Conținuturi formare continuă EI
Conform Curriculumului aprobat de IȘE, 2014/MECC, 2017
1. Cadrul conceptual și legislativ de dezvoltare a
educației incluzive
2. Managementul educației incluzive
3. Particularități de dezvoltare a copiilor
4. Cerințe educaționale speciale
5. Evaluarea dezvoltării copilului
6. Suportul educațional
7. Abordarea individualizată în contextul educației
incluzive 
8. Tehnologii didactice incluzive Analizați lista de mai
9. Particularități de asistență a copiilor (cazuri sus. Expuneți-vă opinia
specifice)
privind utilitatea și
10. Asistența metodologică în contextul educației
incluzive relevanța tematicilor
11. Dezvoltarea parteneriatelor în procesul promovării incluse în Curriculumul
educației incluzive
Întrebări, opinii,
comentarii