Sunteți pe pagina 1din 4

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Teme Unitatea 1

Studenta:
Marcu(Capătă) Marioara-Cristina
Anul II PIPP ID

1. Definiţi, în termeni proprii, competenţa didactică, folosindu-vă de enunţurile menţionate anterior.


Competența didactică presupune dezvoltarea unui ansamblu de capacități și competențe în
domeniul educației, pe baza asimilării unui set de cunoştinţe (teoretice si practice). Competența
didactică permite desfășurarea cu succes a mai multor tipuri de activități: activităţi didactice, de
instruire şi educare a elevilor; activităţi la nivel instituţional; activităţi şi relaţii cu comunitatea
(consilierea părinţilor, acţiuni culturale, de organizare în parteneriat cu alte instituţii a timpului liber al
elevilor etc.); alte activităţi de documentare şi perfecţionare, de participare la viaţa socială.

2. Prezentaţi competenţele profesionale ale profesorului de învăţământ primar.

Competențele profesionale ale profesorului de învățământ primar conform planului de


învățământ în domeniul Sțiințe ale educației, specializarea PIPP sunt:
C1 Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale adaptate pentru diverse niveluri de
vârstă și diverse grupuri țintă
C2Realizarea activităților specifice procesului instructiv/educativ din învățământul primar
C3Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistray de școlarii mici
C4Abordarea managerială a grupului de școlari mici, a procesului de învățământ și a
activităților de învățare/ integrare socială specifice vârstei/ grupului țintă
C5 Consilierea, orientarea și asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane
C6 Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră
C7Utilizarea metodelor de cercetare științifică și prelucrare a datelor în domeniul educației
C8 Aplicarea caracteristicilor învățământului centrat pe elev în proiectarea, implementarea și
evaluarea curriculumului școlar

1
3. Analizaţi competenţele profesionale ale cadrului didactic debutant (educatoare/institutor/profesor
pentru învățământul preșcolar) formulate în Kitul mentorului de inserție profesională, Proiect
POSDRU De la debut la succes, ID 36525, București, 2013

Kitul mentorului de inserție profesională, Proiect POSDRU De la debut la succes, ID 36525,


București, 2013 propune un set de nouă competențe:
1.1Proiectarea activităţilor educaţionale
CUNOŞTINŢE ABILITĂŢI ATITUDINI
- Cunoaşte, decodifică, identifică - Identifică nevoile de - Îşi asumă modul de
elemente de curriculum (modele de învățare ale preşcolarilor şi organizare a unui demers
proiectare curriculară, tipologia stabileşte obiective didactic
activităţilor şi strategiilor didactice educaţionale informative şi
etc.) în activitatea instructiv- formative în funcţie de
educativă în grădiniţa de copii particularităţile de grup şi
- Utilizează un limbaj individuale
psihopedagogic ştiinţific.

1.2Conducerea şi monitorizarea procesului de instruire


CUNOŞTINŢE ABILITĂŢI ATITUDINI
- Cunoaște în mod elementar modul - Asigură adecvarea - Se adaptează flexibil la
de organizare şi conducere a strategiilor de instruire la condiţiile curriculare
activităţilor instructiv-educative. caracteristicile individuale și concrete.
de grup ale preşcolarilor.

1.3Evaluarea activităţilor educaţionale


CUNOŞTINŢE ABILITĂŢI ATITUDINI
- Cunoaşte funcţiile evaluării precum - Elaborează probe și - Manifestă disponibilitate
și unele metode şi instrumente de instrumente de evaluare de îmbunătățire a
evaluare specifice învăţământului simple. instrumentarului de
preşcolar. evaluare folosit.

1.4Integrarea şi utilizarea TIC în educaţie


CUNOŞTINŢE ABILITĂŢI ATITUDINI
- Cunoaşte terminologia specifică - Identifică unele activităţi sau - Proiectează, în condiţii
TIC şi înțelege rolul interacţiunii secvenţe de activitate care pot de autonomie restrânsă,
dintre preşcolar – computer fi realizate cu ajutorul TIC unele secvențe de
învăţare care presupun
utilizarea TIC

1.5Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a preşcolarilor


2
CUNOŞTINŢE ABILITĂŢI ATITUDINI
- Cunoaşte unele metode și tehnici de - Reflectează asupra - Manifestă deschidere
consiliere şi tratare diferenţiată a consecinţelor ce decurg din pentru a experimenta noi
copiilor preşcolari aplicarea diferitelor metode și metode şi tehnici de
tehnici de consiliere şi de cunoaştere şi consiliere a
tratare diferenţiată a copiilor preşcolarilor
preşcolari

1.6Managementul grupei de preşcolari


CUNOŞTINŢE ABILITĂŢI ATITUDINI
- Cunoaşte diferite teorii cu privire - Creează un mediu ambiant - Este dispus să accepte
la asigurarea managementului grupei plăcut pentru grupa de sfaturi pentru mai buna
de preșcolari preșcolari care i-a fost organizare a mediului de
încredințată învățare și a grupei de
- Antrenează copiii în preșcolari
organizarea sălii şi a mediului
curricular

1.7Dezvoltarea instituţională a unităţii de învăţământ preşcolar şi dezvoltarea de parteneriate


grădiniţă – comunitate
CUNOŞTINŢE ABILITĂŢI ATITUDINI
- Cunoaşte unele instituţii din - Realizează un schimb - Se implică în stabilirea
comunitatea locală care se află în minimal de informaţii, prin unor legături între
legătură cu unitatea de învăţământ diferite canale de comunicare, grădiniță și comunitatea
preşcolar cu diferiți parteneri locală
educaţionali

1.8Managementul carierei şi al dezvoltării personale


CUNOŞTINŢE ABILITĂŢI ATITUDINI
- Cunoaşte şi înţelege cu obiectivitate Își elaborează proiecte de - Manifestă o conduită
nivelul propriei pregătiri profesionale dezvoltare personală și (auto)reflexivă
profesională asupra activităţilor
profesionale şi personale

1.9Cercetare educaţională aplicativă


CUNOŞTINŢE ABILITĂŢI ATITUDINI
- Cunoaşte unele modele de - Elaborează micro-proiecte de - Manifestă o atitudine
elaborare a design-ului unei cercetări cercetare educaţională în favorabilă faţă de
educaţionale condiţii de asistenţă şi cercetarea educaţională
consiliere metodologică

Fiecare din aceste competențe presupune cunoștințe, abilități și atitudini specifice și marchează
etape specifice a dezvoltării profesionale a profesorului debutant, pași în evoluţia sa ca profesionist. Se
3
cumulează astfel un set de competenţe necesare acestei profesii: de conştientizare şi formulare a
obiectivelor, de acomodare şi integrare în structura şi climatul organizational al şcolii, de autoanaliză,
de management al procesului didactic şi de comunicare şi interacţiune eficientă cu elevii.
La fiecare pas al dezvoltării profesionale, profesorul debutant este îndemnat să se autoanalizeze şi
să reflecteze asupra propriei prestaţii, primind în plus şi feedback-ul profesorului mentor. Este un
proces lung, deseori dificil, de modelare a naturii personale într-o formă profesională perfectă, care
integrează performant abilităţi cognitive, emoţionale, sociale, de comunicare şi management. Toate sunt
la fel de importante, toate se cer dezvoltate cât mai aproape de nivelul superior şi toate solicită din plin
capacitatea de a lucra cu sine însuşi a profesorului debutant. Toate fac parte din lungul drum al
devenirii ca profesor… De aceea, atunci când rezultatul este unul pe măsura eforturilor, profesorii pot
prelua, odată cu investiţia de încredere din partea părinţilor, minţile şi sufletele elevilor pentru a le
conduce spre drumul evoluţiei şi împlinirii maximale a potenţialului fiecăruia.

S-ar putea să vă placă și