Sunteți pe pagina 1din 1

Documentul unic de achiziţie european (DUAE)

2.6.2.
Legislaţie relevantă

 Legea 98/2016 – art. 193-197


 Legea 99/2016 – art. 202-206
 HG 395/2016 – art. 20 alin. (3)-(7)
 HG 394/2016 – art. 22 alin. (3)-(7)
 Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile de atribuire a
contractelor de achiziţie publică /sectoriale.

DUAE a fost gândit de către Comisia Europeană ca un mijloc de facilitare


prin standardizare a participării firmelor din UE la procedurile derulate în
toate statele membre, ca un instrument de reducere a sarcinii
administrative a operatorilor economici și de reducere a sarcinii de
gestionare și evaluare a documentelor de calificare de către autorităţile
contractante.

Este o declaraţie pe proprie răspundere standardizată la nivelul UE care


înlocuiește varietatea de declaraţii utilizate de autorităţile naţionale în
trecut și care trebuie completată de către operatorii economici participanţi
la o procedură de achiziţii dintr-un stat membru. Această declaraţie este
folosită ca dovadă preliminară a îndeplinirii criteriilor de calificare și
selecţie stabilite de autoritatea/entitatea contractantă. Ulterior, doar
 câștigătorul procedurii trebuie să producă documentele suport și 
certificatele care fac în mod efectiv dovada îndeplinirii cerinţelor.