Sunteți pe pagina 1din 1

Acţiunea formulată de prestator (A) şi apărările la aceasta

Contractele nenumite nu sunt nominalizate și reglementate distinct de lege. Încheierea acestora este
expresia libertății contractuale a părților și a nevoilor generate de practică: contractul de hotelărie,
contractul de asistență juridică, contractul de prestări de servicii, ș.a.
Art. 1166 C. civ. Prevede că prin contract se înțelege „acordul de voințe dintre două sau mai multe
persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic”.
Contractele nenumite urmează dispozițiile generale privind contractele și normele stabilite prin voința
părților.
Între A şi B a intervenit un contract nenumit prin care A, în calitate de prestator, se obligă să furnizeze
periodic, către beneficiarii indicaţi de B, produse alimentare, în schimbul unei sume de bani pe care B
se oblige să o plătească după confirmarea primită din partea fiecărui beneficiar.
În data de 3 ianuarie 2020, B îi comunică lui A (prestator) adresa unde trebuie să facă următoarea
livrare şi cantitatea de bunuri ce trebuie livrate. Pe 10 ianuarie, A (prestator) livrează bunurile conform
cerinţelor lui B.
În urma contractului nenumit Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul
contract în perioada convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea avută cu B către toţi beneficiarii indicaţi de B
- Prestatorul se obligă să despăgubească B s-a stabilit depăşirea termenului de livrare de 30 al lunii,
indiferent de motiv, atrage obligaţia acestuia de a-l despăgubi pe B la plata unei penalităţi finale, în
cuantum de 10 x valoarea ultimei comenzi, la care se adaugă penalităţile de întârziere.
În data de 3 ianuarie 2020, B îi comunică lui A (prestator) adresa unde trebuie să facă următoarea
livrare şi cantitatea de bunuri ce trebuie livrate. Pe 10 ianuarie, A (prestator) livrează bunurile conform
cerinţelor lui B.
La 30 ianuarie, se constată de către A (prestator) ca suma corespunzătoare livrării nu a fost plătită.
Se realizează notificarea către B arătându-i că este în întârziere şi că trebuie să achite şi penalităţi
corespunzătoare celor 10 zile, alături de suma datorată.
Beneficiarii cărora au fost livrate bunurile de către A (prestator) conform cerinţelor lui B fiind emisa
factura. Acest document justificativ se emite în baza unei proceduri interne de numire a unor persoane
desemnate să îndeplinească atribuțiile privind alocarea și gestionarea numerelor aferente facturilor
emise de societate.
Livrarea realizându-se cu succes la data de 10 a lunii respective până la data scadentă din contractul
nenumit realizat dinte A şi B.

Acţiunea formulată de prestator (A) şi apărările la aceasta


B se obligă are obligaţia să indice beneficiarul până la data de 5 a fiecărei luni;
B se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate în data de 20 a
lunii respective, centralizat în baza facturilor emise de prestator pentru serviciile efectuate în cursul
lunii precedente ;
Depăşirea termenului de 10 al lunii următoare celei în care s-a făcut comanda duce la încetarea de plin
drept a contractului şi îl obligă pe B la plata unei penalităţi finale, în cuantum de 10 x valoarea ultimei
comenzi, la care se adaugă penalităţile de întârziere.