Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Și CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ......................................

COMISIA ,, OM ŞI SOCIETATE”
ANALIZA S.W.O.T
AN ŞCOLAR 2016-2017

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


- toate cadrele didactice din - inexistenţa unor cabinete specializate, la
comisie sunt titulare , iar 50 % dintre acestea toate disciplinele;
au gradul didactic 1; - dezinteresul manifestat de către unii dintre
- majoritatea cadrelor didactice au absolvit elevi faţă de aceste discipline;
cursuri de perfecţionare recente, sau au - unele cadre didactice nu folosesc metodele
susţinut examene de grad didactic; activ - participative, sau alte metode moderne
- implicarea membrilor comisiei în în procesul instructiv-educativ;
activităţile şcolii; - neutilizarea calculatorului de către unele
- toate cadrele didactice au elaborat, dintre cadrele didactice;
conform cu programele şcolare aflate în - lipsa unor opţionale în cadrul comisiei;
vigoare, planificările calendaristice
anuale, precum şi proiectarea unităţilor
de învăţare;
- colaborarea eficientă cu colegii în realizarea
unor activităţi ce au contribuit la prestigiul
şcolii;
- în cadrul catedrei există materiale didactice
diverse, cum ar fi: laptop, videoproiector,
ecran, hărţi istorice şi geografice, planşe,
atlase istorice şi geografice;
- activităţi variate, atractive la care au
participat un număr mare de elevi;
- existenţa unui climat armonios între
membrii catedrei;
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
- constituirea unor cabinete de specialitate - descreşterea populaţiei şcolare;
pentru unele discipline din catedră; - sistemul de evaluare modificat de la un an la
- motivarea elevilor pentru creşterea altul, care face ca elevi să nu poată fi corect
interesului faţă de disciplinele din cadrul apreciaţi.
acestei comisii;
- prezentarea în cadrul comisiei a unor lecţii-
model, unde să fie folosite metode moderne,
activ - participative;
- cursuri efectuate de către cadrele didactice
pentru a folosi sistemul informatizat.

Director, Şef catedră,

S-ar putea să vă placă și