Sunteți pe pagina 1din 15

Instanța de fond: Judecătoria Chișinău (sediul Centru) dosarul nr.

3a-
580/19
Judecător Roman Pascari
Republica Moldova
Curtea de Apel Chișinău

DECIZIE
17 septembrie 2019 mun.
Chișinău
Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al
Curții de Apel Chișinău
Completul judiciar în componenţa:
Preşedintele completului, judecătorul Angela Bostan
Judecătorii Anatol Pahopol și Veronica
Negru
Grefier Andriana Seu
judecînd în ședință publică, apelul declarat de reprezentantul Primarului
General Interimar al mun. Chișinău – *****, asupra hotărârii Judecătoriei Chișinău
(sediul Centru) din 16.01.2019, adoptată în cauza la cererea de chemare în judecată
înaintată de SC ,,Cristivlad” SA către Primarul General al mun. Chișinău,
intervenientul accesoriu – Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, privind
anularea actului administrativ, -

CONSTATĂ:

Obiectul acțiunii, circumstanţele cauzei.


La data de 16 iulie 2018, SC ,,Cristivlad” SA s-a adresat cu cerere de
chemare în judecată, îndreptată către Primarul General al mun. Chișinău,
intervenientul accesoriu – Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, prin
care a solicitat anularea dispoziției viceprimarului mun. Chișinău nr. 472-d din 11
iunie 2018 ,,Cu privire la sistarea lucrărilor de desființare a construcției cu nr.
cadastral 0100208218.01 din str. V. Alecsandri 4” și dispoziția nr. 477-d ,,Cu
privire la operarea de modificări în dispoziția nr. 472-d din 11 iunie 2018” ca fiind
emise contrar legii.
În motivarea acțiunii a indicat că, deţine dreptul de proprietate asupra
terenului din str. Vasile Alecsandri, 4, mun. Chişinău, pe care este amplasat sediul
fostului cinematograf „Gaudeamus", fapt confirmat prin extrasul din Registrul
bunurilor imobile(f.d.4-9).
La data de 22.03.2018, Primăria mun. Chişinău a emis autorizaţia de
desfiinţare nr. 28a/18, la cererea depusă de S.A. "Cristivlad", prin care au fost
autorizate lucrările de desființare a construcţiei cu nr. cadastral 0100208.218.01 cu
suprafaţa de 1007,5 m.p., amplasată pe terenul din str. Vasile Alecsandri; 4, mun.
Chişinău.
Menţionează că, la data de 19.08.2016 şi 22.03.2018, au mai fost emise două
autorizații de desfiinţare, beneficiar fiind SA „Cristivlad”, prin care au demarat
lucrările de desfiinţare a imobilului în cauză.
Mai indică că, prima autorizaţie de desfiinţare nr.58a/16 din 19.08.2016, a
constituit obiectul unei acţiuni în instanţa de contencios administrativ, acţiune
respinsă ca neîntemeiată la data de 20.09.2017, prin hotărârea irevocabilă a
Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana.
Relatează că, legalitatea autorizaţiei de desfiinţare nr.58a/16 privind
demolarea aceleiaşi construcţiei nr. cadastral 0100208.218.01 si în aceleaşi condiţii
a fost confirmată irevocabilă prin hotărâre judecătorească definitiva, cu
participarea tuturor părţilor interesate.
Consemnează că, lucrările de desfiinţare au demarat în termenul prevăzut în
autorizaţia de desfiinţare, însă, la data de 11.06.2018, viceprimarul municipiului
Chişinău, *****, a emis dispoziţia nr.472-d, cu privire la sistarea lucrărilor de
desfiinţare a construcţiei cu nr. cadastral 0100208218.01 din str. Vasile Alecsandri,
4, prin care s-a dispus, sistarea lucrărilor de desfiinţare a construcţiei cu nr.
cadastral 0100208218.01 din str. Vasile Alecsandri, 4, proprietatea Societăţii
Comerciale SA „Cristivlad" până la aplanarea litigiului cu cetăţenii.
Indică că, la data de 11.06.2018, SA „Cristivlad" a sesizat Oficiul teritorial al
Cancelariei de Stat Chişinău, solicitând a supune controlului obligatoriu de
legalitate dispoziţia viceprimarului municipiului Chişinău nr.472-d din 11.06.
2018, cu privire la sistarea lucrărilor de desfiinţare a construcţiei cu nr. cadastral
0100208.218.01 din str. Vasile Alecsandri, 4.
Prin răspunsul Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat din data de
12.06.2018, s-a adus la cunoştinţă rezultatele controlului, prin care s-a stabilit că,
dispoziţia viceprimarului municipiului Chişinău nr.472-d din 11.06.2018
contravine prevederilor legale.
Mai indică că, Oficiul teritorial al Cancelariei de stat Chişinău a expediat
Notificarea din 12.06.2018 în adresa viceprimarului municipiului Chişinău, prin
care a solicit să fie întreprinse măsuri privind abrogarea dispoziţiei nr.472-d din 11.
06. 2018, astfel, la data de 13.06.2018, viceprimarul municipiului Chişinău a emis
dispoziţia nr. 477-d, cu privire la operarea de modificări în dispoziţia nr.472-d din
11.06.2018 însă, în dispoziţiile nr. 472-d şi nr. 477-d nu s-a invocat absolut nici un
temei care ar putea justifica sistarea valabilității autorizaţiei de desfiinţare nr.
28a/18 din 22.03.2018.
Consideră că, dispoziţia viceprimarului municipiului Chişinău nr.472-d din
11.06.2018, cu privire la sistarea lucrărilor de desfiinţare a construcţiei cu nr.
cadastral 0100208218.01 din str. Vasile Alecsandri, 4, modificată prin dispoziţia
nr. 477-d, cu privire la operarea de modificări în dispoziţia nr.472-d din
11.06.2018, urmează a fi abrogate în totalitate, or în conformitate cu art. 26 alin.(l)
lit. a) din Legea contenciosului administrativ, actul administrativ contestat poate fi
anulat, în tot sau în parte, în cazul în care este ilegal în fond ca fiind emis contrar
prevederilor legii.
Solicită, admiterea acţiunii, anularea totală a dispoziţiei viceprimarului
municipiului Chişinău nr.472-d din 11.06.2018, cu privire la sistarea lucrărilor de
desfiinţare a construcţiei cu nr. cadastral 0100208218 .01 din str. Vasile
Alecsandri, 4 şi a dispoziţiei nr. 477-d, cu privire la operarea de modificări în
dispoziţia nr.472-d din 11.06. 2018, ca fiind emise contrar prevederilor legii.
Hotărîrea instanţei de fond ce constituie obiectul apelului.
Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 16.01.2019, cererea
de chemare în judecată înaintată de SA „Cristivlad” a fost admisă integral, fiind
dispusă anularea Dispoziţiei viceprimarului municipiului Chişinău nr.472-d din 11
iunie 2018 ,,Cu privire la sistarea lucrărilor de desfiinţare a construcţiei cu nr.
cadastral 0100208218.01 din str. Vasile Alecsandri, 4” şi Dispoziţiei nr.477-d din
13.06.2018 ,,Cu privire la operarea de modificări în dispoziţia nr.472-d din 11
iunie 2018”.
Depunerea cererii de apel, verificarea termenului de declarare a apelului.
Invocând ilegalitatea hotărârii instanței de fond, la 13.02.2019,
reprezentantul Primarului General Interimar al mun. Chișinău – ***** a declarat
apel asupra hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 16.01.2019,
solicitând admiterea apelului, casarea hotărârii instanței de fond cu emiterea unei
noi hotărîri prin care cererea de chemare în judecată să fie respinsă integral.
În conformitate cu prevederile art. 362 alin. (1) CPC RM, termenul de
declarare a apelului este de 30 de zile de la data pronunţării dispozitivului hotărîrii,
dacă legea nu prevede altfel.
Din materialele cauzei rezultă că, dispozitivul hotărîri instanţei de fond a fost
pronunţat public la 16.01.2019, iar cererea de apel a fost depusă la 13.02.2019, prin
urmare Colegiul constată că, cererea de apel declarată a fost depusă în interiorul
termenului legal.
Aspecte procesuale relevante punerii pe rol a cererii de apel;
Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 09.04.2019, cererii de apel
depuse de reprezentantul Primarului General Interimar al mun. Chișinău – *****
nu s-a dat curs, apelantului fiindu-i acordat termen pentru prezentarea cererii de
apel motivate.
La 24.04.2019, reprezentantul Primarului General Interimar al mun.
Chișinău – ***** a depus cererea de apel motivată, astfel fiind înlăturate
incidentele procesuale pentru care cererea de apel a fost lăsată fără curs, urmare a
faptului, prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 02.05.2019 apelul fiind pus pe
rol.
Argumentele apelantului vis-a-vis de pretinsa ilegalitate a hotărîrii atacate
cu apel.
În susținerea apelului reprezentantul Primarului General Interimar al mun.
Chișinău – ***** a indicat că consideră hotărîrea instanței de fond neîntemeiată,
nefondată, pe motiv că instanța a aplicat eronat normele de drept material care vin
în contradicție cu circumstanțele de fapt și de drept.
Menționează că, instanţa de fond a determinat incorect obiectul probaţiunii,
adică circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea justă a pricinii, care
trebuie determinate definitiv de instanţa judecătorească pornind de la temeiul
pretenţiilor şi obiecţiilor părţilor, precum şi de la normele de drept material şi
procedural ce urmează a fi aplicate, or, determinarea incorectă a obiectului
probaţiunii poate fi condiționată de faptul că, instanţa atribuie importanţă juridică
circumstanţelor care nu au nici o valoare pentru soluţionarea corectă a pricinii şi,
viceversa, când instanţa nu pune în discuție circumstanţele importante pentru
soluţionarea justă a pricinii.
Consideră că instanţa de fond şi-a motivat hotărârea doar în baza
argumentelor prezentate de reclamant şi nu a luat în consideraţie argumentele
prezentate de reprezentantul Primăriei municipiului Chişinău care au fost invocate
în referinţa din 33.09.2018 şi anume faptul că, Oficiul teritorial Chişinău al
Cancelariei de Stat a efectuat controlul de legalitate a dispoziţiei Viceprimarului
mun. Chişinău nr. 477-d din 13.06.2018 „Cu privire la operarea de modificări în
dispoziţia nr.472-d din 11.06.2018 şi nu a fost notificată, or, potrivit art. 63 alin.
(1) din Legea privind administraţia publică locală, de organizarea controlului
administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale este
responsabilă Cancelaria de Stat, acesta fiind exercitat nemijlocit de Cancelaria de
Stat sau de oficiile sale teritoriale, conduse de reprezentanţii Guvernului în
teritoriu.
Susține că, actul administrativ contestat a fost emis în legătură cu mitingul
din 10.06.2018, organizat de un grup de cetățeni la obiectivul din str. Vasile
Alecsandri, 4 şi interpelarea dlui *****, în temeiul art. 32 alin. (1) din legea nr.
436 din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală", art. 15 alin. (1) pct. 3 lit.
a) din Legea nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chişinău" şi
dispoziţia nr. 710-dc din 15.11.2017 „Cu privire la stabilirea atribuţiilor de serviciu
ale conducerii Primăriei municipiului Chişinău".
Potrivit prevederilor articolului 112 alin. 2 din Constituţia RM, consiliile
locale şi primarii activează, în condiţiile legii, ca autorități administrativ autonome
şi rezolvă treburile publice din sate şi orașe. Modul de organizare şi funcționare a
autorităţilor administraţiei publice se reglementează de Legea privind administraţia
publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, iar conform prevederilor art. 32 alin.
(1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006, în
exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ şi
individual.
Potrivit prevederilor Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţie, organul emitent al autorizaţiei de desfiinţare
este autoritatea publică focală.
In conformitate cu art. 15 alin 1 pct.3 lit. a) din Legea nr. 136 din 17.06.2016
privind statul municipiului Chişinău, Primarul general eliberează autorizaţii de
construire şi alte acte permisive având dreptul de a le suspenda şi anula.
Totodată, conform dispoziţiei nr. 710-dc din 15.11.2017 „Cu privire la
stabilirea atribuţiilor de serviciu ale conducerii Primăriei municipiului Chişinău",
Viceprimarul ***** asigură coordonarea şi patronarea activităţii compartimentelor
din cadrul administraţiei publice a municipiului Chişinău, având în subordine
Direcţia generală arhitectură urbanism şi relaţii funciare; Direcţia autorizare şi
disciplină în construcţii, conlucrează cu Inspecţia de Stat în Construcţii.
Potrivit art. 63 alin. (1) din Legea privind administraţia publică locală, de
organizarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei
publice locale este responsabilă Cancelaria de Stat, acesta fiind exercitat nemijlocit
de Cancelaria de Stat sau de oficiile sale teritoriale, conduse de reprezentanţii
Guvernului în teritoriu iar conform art. 68 alin. (1) al Legii sus menţionate, în cazul
în care consideră că un act emis de autoritatea administraţiei publice locale este
ilegal, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat notifică autorităţii locale emitente
ilegalitatea actului controlat, cerînd modificarea sau abrogarea lui totală sau
parţială.
Astfel, din considerentele sus enunțate, consideră că primarul era în drept de
a emite dispoziţia contestată conform competenței şi atribuţiilor sale, motiv din
care solicită admiterea apelului, casarea integrală a hotărârii Judecătoriei Chişinău
(sediul Centru) din 16 ianuarie, cu emiterea unei noi hotărâri privind respingerea
cerinţelor înaintate de SA „Cristivlad” ca neîntemeiate.
Argumentele participanţilor invocate în cadrul judecării apelului:
Partea apelantă - Primarul General Interimar al mun. Chișinău, partea
intimată – SA ,,Cristivlad” și reprezentantul acesteia avocatul ***** precum și
intervenientul accesoriu – Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat - în
şedinţa instanţei de apel nu s-au prezentat din motive necunoscute, deşi au fost
înştiinţați legal despre locul, data şi ora examinării pricinii, fapt confirmat prin
avizele de recepție anexate la materialele cauzei, despre motivele neprezenței nu au
informat instanța de apel, nu au înaintat în condițiile art. 206 CPC cerere de
examinare a cauzei în lipsa lor, motiv din care, pornind de la reglementările art.
379 alin. (2) CPC, Colegiul a dispus judecarea cauzei în absenţa acestora.
Studiind materialele dosarului şi înscrisurile administrate, analizînd
concluziile expuse în hotărîrea supusă apelului în coroborare cu argumentele
expuse în cererea de apel, Colegiului de contencios administrativ al Curţii de Apel
Chişinău concluzionează că apelul declarat de reprezentantul Primarului General
Interimar al mun. Chișinău-Botnaru Valeriu este neîntemeiat, motiv din care
urmează a fi respins cu menţinerea hotărîrii contestate, din următoarele
considerente.
Aprecierea instanţei de apel a argumentelor părţilor şi cadrului legal
aplicabil speţei:
Colegiul menționează că, litigiul a fost examinat de instanța de fond în baza
Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din data de 10 februarie 2000
şi a Codului de procedură civilă.
Prin Legea nr. 116 din 19 iulie 2018 a fost aprobat Codul administrativ al
Republicii Moldova, care conform art. 257 alin. (1) a intrat în vigoare la 01
aprilie2019 şi respectiv a fost abrogată Legea contenciosului administrativ nr. 793-
XIV din data de 10 februarie 2000.
Potrivit art. 258 alin. (1) Cod administrativ, procedurile administrative şi
procedurile prealabile iniţiate pînă la data intrării în vigoare a prezentului cod, care
nu au fost finalizate pînă la 1 aprilie 2019, se vor finaliza conform prevederilor
legale valabile pînă la data intrării în vigoare a prezentului cod. Această dispoziţie
este valabilă şi pentru procedurile prealabile iniţiate după data intrării în vigoare a
prezentului cod referitoare la o procedură administrativă iniţiată pînă la data intrării
în vigoare a acestuia.
Astfel, legiuitorul, prin prisma reglementărilor dispozițiilor finale și
tranzitorii ale Codului administrativ a optat pentru soluționarea conflictului de
legi în timp la principiul de aplicare a legii vechi sub condiția că procedurile
administrative și cererile prealabile au fost initiate până la 1 aprilie 2019.
Conform art. 258 alin. (3) Cod administrativ, procedurile de contencios
administrativ iniţiate pînă la intrarea în vigoare a prezentului cod se vor examina în
continuare, după intrarea în vigoare a prezentului cod, conform prevederilor
prezentului cod. Prin derogare, admisibilitatea unei astfel de acţiuni în contenciosul
administrativ se va face conform prevederilor în vigoare pînă la intrarea în vigoare
a prezentului cod. Prevederile prezentului alineat se vor aplica corespunzător
pentru procedurile de apel, de recurs şi de contestare cu recurs a încheierilor
judecătoreşti.
Legiuitorul a optat și în cazul respectiv pentru principiul aplicării
imediate a noilor reglementări. Astfel, procedurile de contencios administrativ,
inițiate până la intrarea în vigoare a prezentului cod, se vor examina în continuare,
după intrarea în vigoare a Codului administrativ, conform prevederilor acestuia.
Prin urmare, Completul judiciar va supune dezbaterii judiciare în ordine de
apel prezenta cauză în conformitate cu prevederile art. 258, alin. (3) al Codului
administrativ, adică conform reglementărilor Codului administrativ în vigoare.
În conformitate cu prevederile art. 195 al Codului administrativ
procedura acţiunii încontenciosul administrativ se desfăşoară conform prevederilor
prezentului cod. Suplimentar se aplică corespunzător prevederile Codului de
procedura civilă, cu excepţia art.169–171.
În conformitate cu prevederile art. 240 alin. (1) lit. a) Cod administrativ,
examinînd cererea de apel, instanţa de apel adoptă una dintre următoarele decizii-
respinge apelul.
Potrivit dispoziţiilor art.130 alin. (1) Codul de procedură civilă, instanţa
judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea
multiaspectuală, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar
în ansamblul şi interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege.
În temeiul art.240 alin. (1) Codul de procedură civilă, la deliberarea
hotărîrii, instanţa judecătorească apreciază probele, determină circumstanţele care
au importanţă pentru soluţionarea cauzelor, care au fost sau nu stabilite, caracterul
raportului juridic dintre părţi, legea aplicabilă soluţionării cauzei şi admisibilitatea
acţiunii.
Conform art. 239 Codul de procedură civilă, hotărârea judecătorească
trebuie să fie legală şi întemeiată. Instanţa îşi întemeiază hotărârea numai pe
circumstanţele constatate nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţă de
judecată.
Hotărârea este întemeiată, dacă în ea sunt expuse toate circumstanţele care
au importanţă la soluţionarea cauzei şi care au fost verificate în şedinţa de judecată
multilateral, complet, fiind elucidate probele privind circumstanţele constatate ale
cauzei. Concluziile privind circumstanţele de fapt ale cauzei se motivează în
hotărâre prin probele enumerate în art. 117 Cod de procedură civilă, iar în
conformitate cu art. 118 alin. (1) Cod de procedură civilă, fiecare parte trebuie să
dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor
sale dacă legea nu dispune altfel.
Astfel, prevederile legale enunţate în mod expres, obligă instanţa de apel să
verifice circumstanţele şi raporturile juridice stabilite în hotărârea primei instanţe,
precum şi cele care nu au fost stabilite şi este obligată să verifice legalitatea
hotărârii în întregul ei şi să se pronunţe asupra tuturor motivelor invocate în apel.
Respectiv, conform practicii CEDO instanţa de apel, potrivit regulilor unui
proces echitabil pornind de la aprecierea rolului determinant al concluziilor sale,
are obligaţia să examineze efectiv problemele esenţiale care îi sunt supuse
aprecierii şi să nu se limiteze doar la însuşirea motivelor și concluziilor date de
instanţa inferioară. (Hirro Balani c. Spaniei, nr.18064/91 din 09.12.1994 §27;
Georgiadis v. Greciei nr.21522/93 din 29.05.1997 §43).
Astfel, instanţa de apel verificând în raport cu prevederile art. 238-241 Cod
de procedură civilă, legalitatea şi temeinicia hotărârii primei instanţe, constată că
aceasta urmează a fi menţinută, or instanţa de fond, corect a elucidat şi constatat
circumstanţele pricinei, a verificat şi apreciat obiectiv, probele prezente la
materialele cauzei, stabilind corect circumstanțele de fapt și aplicând corect
legislația pertinentă ce guvernează raportul litigios.
Materialul probatoriu administrat de instanţa de fond, denotă
următoarea situaţie;
În fapt: Materialele cauzei atestă că, potrivit informaţiei din Registrul
bunurilor imobile SA „Cristivlad" este proprietar al bunului imobil din str. Vasile
Alecsandri, nr.4, mun. Chişinău, cu numerele cadastrale 0100208.218 şi
0100208.218.01 (f.d.11).
La data de 22.03.2018, în temeiul Legii privind autorizarea lucrărilor de
construcţie a fost eliberată Autorizaţia de desfiinţare nr.28a, semnată de
Viceprimarul Niostor Grozavu, secretarul interimar al Consiliului mun.Chişinău
Adrian Tălmăci şi arhitectul-şef Sergiu Borozan, potrivit căreia s-a autorizat
executarea lucrărilor de desfiinţare a construcţiei cu numărul cadastral
0100208.218.01 proprietate a solicitantului SA „Cristivlad”, situat în
mun.Chişinău, str. Vasile Alecsandri, nr.4 (f.d.12).
La data de 11.06.2018, viceprimarul municipiului Chişinău, *****, a emis
dispoziţia nr.472-d, prin care a dispus, sistarea lucrărilor de desfiinţare a
construcţiei cu nr. cadastral 0100208218.01 din str. Vasile Alecsandri, 4,
proprietatea SA „Cristivlad”, până la aplanarea litigiului cu cetăţenii, iar la
13.06.2018, viceprimarul municipiului Chişinău a emis dispoziţia nr. 477-d, cu
privire la operarea de modificări în dispoziţia nr.472-d din 11.06.2018, astfel că,
prin dispoziţia nr. 477-d din 13.06.2018, viceprimarul municipiului Chişinău a
dispus substituirea pct. 1 din dispoziţia nr.472-d din 11.06.2018 în redacția: ,,Se
sistează valabilitatea autorizaţiei de desfiinţare nr.28a/18 din 22.03.2018 privind
executarea lucrărilor de desfiinţare a construcţiei cu numărul cadastral
0100208.218.01 din str. Vasile Alecsandri, nr.4”. (f.d.14).
SA ,,Cristivlad”, nefiind de acord cu dispoziția emisă, la data de 11.06.2018,
a sesizat Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat Chişinău, solicitând a supune
controlului obligatoriu de legalitate dispoziţia viceprimarului municipiului
Chişinău nr.472-d din 11.06. 2018, cu privire la sistarea lucrărilor de desfiinţare a
construcţiei cu nr. cadastral 0100208.218.01 din str. Vasile Alecsandri, 4 (f.d.15-
16).
La data de 12.06.2016, Oficiul Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat,
verificând legalitatea actului administrativ dat și constatând ilegalitatea acestuia, a
înaintat viceprimarului municipiului Chişinău notificarea nr. 1304/OT4-624 prin
care a solicitat revocarea de urgentă a dispoziţiei nr.472-d din data de 11.06.2018
(f.d.18).
Ulterior, prin scrisoarea nr.06-111/3941 din 03.07.2018, Primăria municipiul
Chişinău a informat că, cererile adresate de către SA „Cristivlad” cu privire la
sistarea valabilității autorizaţiei de desfiinţare nr.28a/18 din 23.03.2018, eliberată
de SA „Cristivlad” nu pot fi satisfăcute, cu mențiunea că, dispoziţiile contestate au
fost elaborate în baza art.15 alin. (1) lit. c) şi (3) din Legea nr. 136 din 17.06.2016
(f.d.24).
La data de 12.06.2018 şi 14.06.2018 SA „Cristivlad" a depus la Primăria
mun. Chişinău cererea prealabilă prin care a solicitat revocarea dispoziţiei nr.472-d
din 11.06.2018 şi a dispoziţiei nr. 477-d din 13.06.2018 (f.d.20-23), ultima, prin
răspunsul nr. 06-111/3941 din 03.07.2018, comunicînd despre imposibilitatea
satisfacerii cerințelor din cererea prealabilă (f.d.24), motiv din care la data de
16.07.2018, SA „Cristivlad" s-a adresat în instanţa de judecată către Primarul
general al mun. Chişinău, privind anularea dispoziţiei viceprimarului municipiului
Chişinău nr.472-d din 11.06.2018, cu privire la sistarea lucrărilor de desfiinţare a
construcţiei cu nr. cadastral 0100208218.01 din str. Vasile Alecsandri, 4 şi
dispoziţiei 477-d, cu privire la operarea modificărilor în dispoziţia nr.427-4 din
11.06.2018, ca fiind emise contrar legii (f.d.4-9).
În drept:
Conform prevederilor art. 1 alin. (2) al Legii contenciosului
administrative (în vigoare până la 01 aprilie 2019), orice persoană care se
consideră vătămată într-un drept al său recunoscut de lege, de către o autoritate
publică printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei
cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ pentru a obţine
anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost
pricinuită.
În conformitate cu art. 3 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ
(în vigoare până la 01 aprilie 2019), obiect al acţiunii în contenciosul
administrativ îl constituie actele administrative, cu caracter normativ şi individual,
prin care este vătămat un drept recunoscut de lege al unei persoane, inclusiv al unui
terţ, emise de: a) autorităţile publice şi autorităţile asimilate acestora în sensul
prezentei legi; b) subdiviziunile autorităţilor publice; c) funcţionarii din structurile
specificate la lit.a) şi b).
Potrivit art. 68 al Legii privind administrația publică locală, (1) În cazul
în care consideră că un act emis de autoritatea administraţiei publice locale este
ilegal, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat notifică autorităţii locale emitente
ilegalitatea actului controlat, cerînd modificarea sau abrogarea lui totală sau
parţială. (2) În cazul exercitării controlului obligatoriu al legalităţii, sesizarea
oficiului teritorial al Cancelariei de Stat trebuie făcută într-un termen de 30 de zile
de la data primirii copiei de pe act. (3) În termen de 30 de zile de la data primirii
notificării, autoritatea locală emitentă trebuie să modifice sau să abroge actul
contestat. (4) În cazul în care, în termenul stabilit la alin.(3), autoritatea locală
emitentă şi-a menţinut poziţia sau nu a reexaminat actul contestat, oficiul teritorial
al Cancelariei de Stat poate sesiza instanţa de contencios administrativ în termen
de 30 de zile de la data primirii notificării refuzului de a modifica sau de a abroga
actul contestat sau în cazul tăcerii autorităţii locale emitente în termen de 60 de zile
de la data notificării cererii de modificare sau de abrogare a actului în cauză.
Astfel, la 12.06.2018, Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat a
înaintat Viceprimarului mun. Chișinău notificarea nr. 1304/OT4-624 prin care a
solicitat abrogarea, în termen de 30 zile, a dispoziția viceprimarului municipiului
Chișinău, ***** nr. 472-d din 11 iunie 2018 „Cu privire la sistarea lucrărilor de
desființare a construcției cu nr. cadastral 0100208218.01 din str. V. Alecsandri 4”.
În temeiul art. 14 al Legii contenciosului administrativ, persoana care se
consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act
administrativ va solicita, printr-o cerere prealabilă, autorităţii publice emitente, în
termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a
acestuia, în cazul în care legea nu dispune altfel.
La data de 12.06.2018 și 14.06.2018, SA ,,Cristivlad” a înregistrat la Primăria
mun. Chișinău, cererea prealabilă nr. 06-111/3941 din 12.06.2018 și 14.06.2018,
prin care a solicitat revocarea dispoziției nr. 472-d din 11.06.2018 ,,Cu privire la
sistarea lucrărilor de desființare a construcției cu nr. cadastral 0100208218.01 din
str. Vasile Alecsandri 4 și dispoziției nr. 477-d din data de 13 06.2018 emise de
viceprimarul ***** (f.d. 20-23 verso).
Articolul 15 alin. (1) al aceleiaşi Legi statuează că, cererea prealabilă se
examinează de către organul emitent sau ierarhic superior în termen de 30 de zile
de la data înregistrării ei, decizia urmând a fi comunicată de îndată petiţionarului
dacă legislaţia nu prevede altfel.
Prin răspunsul Primăriei mun. Chișinău nr. 06-111/3941 din 30 iulie 2018,
cererea prealabilă nu a fost satisfăcută, autoritatea publică emitentă a reiterat că
dispozițiile nr. 472-d din 11.06.2018 și nr. 477-d din data de 13 06.2018 ,,Cu
privire la sistarea valabilității autorizației de desființare nr. 28a/18 din 22.03.2018”
eliberate SA ,,Cristivlad” au fost eliberate în baza art. 15 alin. (1) lit. c) și alin. (3)
din Legea nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău.(f.d.24).
În temeiul art. 16 alin. (1) al Legii contenciosului administrativ (în
vigoare până la 01 aprilie 2019), persoana care se consideră vătămată într-un
drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ şi nu este mulţumită de
răspunsul primit la cererea prealabilă sau nu a primit nici un răspuns în termenul
prevăzut de lege, este în drept să sesizeze instanţa de contencios administrativ
competentă pentru anularea, în tot sau în parte a actului respectiv şi repararea
pagubei cauzate.
Conform art. 17 alin. (1) al Legii contenciosului administrativ (în vigoare
până la 01 aprilie 2019), cererea prin care se solicită anularea unui act
administrativ sau recunoaşterea dreptului pretins poate fi înaintată în termen de 30
de zile, în cazul în care legea nu dispune altfel. Acest termen curge de la: data
primirii răspunsului la cererea prealabilă sau data expirării termenului prevăzut de
lege pentru soluţionarea acesteia; data comunicării refuzului de soluţionare a unei
cereri, prin care se solicită recunoaşterea dreptului pretins sau data expirării
termenului prevăzut de lege pentru soluţionarea unei astfel de cereri; data
comunicării actului administrativ, în cazul în care legea nu prevede procedura
prealabilă.
Coroborând prevederile normelor legale citate anterior, cu circumstanțele de
fapt ale cauzei, Colegiul consideră că, acțiunea înaintată de SA ,,Cristivlad” la data
de 16.07.2018 a fost depusă în instanța de contencios administrativ în termen, cît și
cu respectarea procedurii prealabile, motiv pentru care instanța urmează să se
expună asupra fondului cerințelor formulate în acțiune.
Art. 24 alin. (3) al Legii contenciosului administrativ, stipulează
expres, la examinarea în instanţa de contencios administrativ a cererii în anulare,
sarcina probaţiunii este pusă pe seama pîrîtului, iar în materie de despăgubire,
sarcina probaţiunii revine ambelor părţi.
Potrivit art. 25 alin. (1) din Legea nr. 793/10.02.2000 (în vigoare până la
01 aprilie 2019), judecînd acţiunea, instanţa de contencios administrativ adoptă
una din următoarele hotărîri:
a) respinge acţiunea ca fiind nefondată sau depusă cu încălcarea termenului de
prescripţie;
b) admite acţiunea şi anulează, în tot sau în parte, actul administrativ sau
obligă pîrîtul să emită actul administrativ cerut de reclamant ori să elibereze un
certificat, o adeverinţă sau oricare alt înscris, ori să înlăture încălcările pe care le-a
comis, precum şi dispune adjudecarea în contul reclamantului a despăgubirilor
pentru întîrzierea executării hotărîrii;
c) admite acţiunea şi constată circumstanţele care justifică suspendarea
activităţii consiliului local sau a consiliului raional, după caz.
Colegiul reţine că, în temeiul art. 26 alin. (1) al Legii contenciosului
administrativ (în vigoare până la 01 aprilie 2019), actul administrativ contestat
poate fi anulat, în tot sau în parte, în cazul în care:
a) este ilegal în fond ca fiind emis contrar prevederilor legii;
b) este ilegal ca fiind emis cu încălcarea competenţei;
c) este ilegal ca fiind emis cu încălcarea procedurii stabilite.
Completul judiciar ține să menționeze că, controlul judecătoresc al legalității
actelor administrative, presupune apărarea drepturilor și intereselor legitime ale
cetățenilor, împotriva abuzurilor administrației publice, în condițiile legii
contenciosului administrativ.
Acest control se înfăptuiește de către instanțele de judecată în condițiile legii
privind organizarea judecătorească. Întru elucidarea subiectului privind realizarea
controlului judecătoresc se impune conceptul competenței, în baza căruia se
realizează respectivul control. Pornind de la scopul primordial al instituției
contenciosului administrativ, care este prestabilit de legiuitor și care presupune
contracararea abuzurilor şi exceselor de putere ale autorităţilor publice, apărarea
drepturilor persoanei în spiritul legii, ordonarea activităţii autorităţilor publice,
asigurarea ordinii de drept, cît și reieșind din dreptul subiectiv al subiectului
afectat, care la fel a fost predeterminat de legiuitorul și care a fost formulat astfel -
orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege,
de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în
termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ
competente pentru a obţine anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi
repararea pagubei ce i-a fost cauzată.
Completul judiciar reține că prin cererea de chemare în judecată SA
,,Cristivlad” a invocat că actele administrative contestate – dispoziția
viceprimarului municipiului Chișinău, ***** nr. 472-d din 11 iunie 2018 ,,Cu
privire la sistarea lucrărilor de desființare a construcției cu nr. cadastral
0100208218.01 din str. V. Alecsandri 4” și dispoziția nr. 477-d ,,Cu privire la
operarea de modificări în dispoziția nr. 472-d din 11 iunie 2018”, au fost emise cu
încălcarea competenței, invocând drept temei de anulare a actelor contestate norma
art. 26 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ.
Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții de Apel
Chișinău, apreciază hotărîrea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 16.01.2019
ca fiind legală și întemeiată iar alegațiile părții apelante/pîrîte ca neîntemeiate din
următoarele considerente.
Astfel, în conformitate cu art. 2 al Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcție, autorizaţie de desfiinţare este
un act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează executarea lucrărilor de
demolare, totală sau parţială, a unei construcţii/amenajări.
Potrivit art. 19 alin. (2) al Legii sus enunțate, neînceperea lucrărilor de
desfiinţare în termenul stabilit prin autorizaţia de desfiinţare duce la pierderea
valabilităţii acesteia, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii în condiţiile
prevăzute la art.17.
Materialele cauzei atestă că, Primăria mun. Chișinău a eliberat la data de
23.03.2018 Societății Comerciale ,,Cristivlad” S.A, autorizația de demolare
nr.28a/18 pentru executarea lucrărilor de desființare a construcției cu numărul
cadastral 0100208218.01 cu suprafața totală de 1007,5 mp, proprietatea ultimului,
în baza actului de transmitere-primire din 18.10.2004, conform datelor din
Registrul bunurilor imobile al Serviciului Cadastral Teritorial Chișinău, situată în
mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 4 (f.d.12 verso), însă, la data de 11.06.2018,
avînd în vedere mitingul din 10.06.2018, organizat de un grup de cetățeni la
obiectivul din str. V.Alecsandri, 4 și interpelarea dlui *****, prin dispoziția
Viceprimarului ***** nr. 472-d s-a dispus sistarea lucrărilor de desființare a
construcției cu nr. cadastral 0100208218.01 din str. V.Alecsandri, 4, proprietate a
Societății Comerciale ,,Cristivlad” SA, pînă la aplanarea conflictului cu cetățenii
(f.d.14).
Aici Colegiul menționează că, dispoziția Viceprimarului ***** nr. 472-d
,,Cu privire la sistarea lucrărilor de desființare a construcției cu nr. cadastral
0100208218.01 din str. V.Alecsandri, 4” a fost emisă cu depășirea competențelor
legale, or, în temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind
calitatea în construcții, controlul de stat al calității în construcții se exercită de către
Agenția pentru Supraveghere Tehnică și nu de primarul General al mun. Chișinău
sau viceprimarii mun. Chișinău, atribuțiile cărora sunt strict stabilite la art. 15 al
Legii nr. 136 din 17.06.2006 privind statutul municipiului Chișinău.
La caz, Colegiul mai menționează că, intimatul/reclamantul SC ,,Cristivlad”
SA pentru obținerea autorizației de desființare a prezentat toate actele necesare
prevăzute de lege, astfel, conformându-se condițiilor stabilite de Legea privind
autorizarea executării lucrărilor de construcție iar administrația publică locală prin
emiterea dispoziției nr. 472-d din 11.06.2018 ,,Cu privire la sistarea lucrărilor de
desființare a construcției cu nr. cadastral 0100208218.01 din str. V.Alecsandri, 4”,
nu i-a imputat nici o încălcare a legii care ar fi de natură să justifice sistarea
lucrărilor de desființare, astfel, acestea fiind desfășurate în strictă conformitate cu
legea și cu Autorizația de desființare nr. 28a/18 eliberată în acest sens.
La fel, Colegiul reține că în situația din speță nu se atestă exercitarea căror-
va controale din partea Inspecţiei de Stat în Construcţii, or, aceasta potrivit
dispoziţiilor pct. 10 lit. q) al Regulamentului Inspecției de Stat în Construcţii, are
atribuţia de sistare a valabilităţii autorizaţiilor de construire/demolare, eliberate de
autorităţile administraţiei publice locale, în caz de depistare a faptelor de încălcare
a legislaţiei în vigoare şi a procedurii de eliberare. Punctul 4 al aceluiași
Regulament indică că, Inspecţia Stat în Construcţii este organul unic de stat abilitat
cu exercitarea controlului statului asupra aplicării unitare şi întocmai a legislaţiei şi
documentelor normative în construcţii de către autorităţile administraţiei publice
locale, persoanele fizice şi juridice, implicate în activitatea de investiţionare,
concepere, proiectare, autorizare, realizare, utilizare şi post utilizare a
construcțiilor, în producerea materialelor şi articolelor pentru construcţii.
Astfel, din considerentele sus enunțate și ținînd cont de normele enunțate,
Colegiul ajunge la concluzia că careva acte de constatare a depistării unor nereguli
din partea intimatului/reclamantului emise de autorități publice, inclusiv de
Primăria mun. Chişinău sau de Inspecţia de Stat în Construcţii, nu au fost
prezentate, astfel că, emiterea unui act într-un mod arbitrar, fără a fi întemeiat pe
norme legale, în speţă care ar atesta temeiul de suspendare, sunt ilegale.
Acestea fiind constatate Colegiul consideră absolut legală și întemeiată
concluzia instanței de fond prin care ultima a admis cererea de chemare în judecată
a reclamantului SA „Cristivlad” către Primarul mun. Chişinău şi a anulat dispoziţia
viceprimarului municipiului Chişinău nr.472-d din 11 iunie 2018 ,,Cu privire la
sistarea lucrărilor de desfiinţare a construcţiei cu nr. cadastral 0100208218.01 din
str. Vasile Alecsandri, 4” şi dispoziţia nr.477-d din 13.06.2018 ,,Cu privire la
operarea de modificări în dispoziţia nr.472-d din 11 iunie 2018”, or aceasta a fost
încheiat în baza deciziei nr. 472-d emisă contrar prevederilor legii și care urmează
a fi anulată.
Reinterînd, Colegiul ține să menționeze că conform jurisprudenței CEDO
oricare recurs trebuie să fie efectiv, ceia ce ar însemna că acesta urmează a fi
capabil să ofere corectarea sau răsturnarea în mod direct a stării lucrurilor (cauza
Purcell vs. Irlanda 16.04.1991). La caz însă, motivele apelului analizat sunt
similare celor invocate în cadrul judecării pricinii, care au fost apreciate corect și
obiectiv de către instanța de fond.
Urmare a constatărilor detaliate supra vis-a-vis de circumstanțele faptice ale
cazului dedus judecării în ordine de apel, Colegiul concluzionează că, argumentele
expuse de către reprezentantul Primarului General Interimar al mun. Chișinău –
***** în cererea de apel sunt lipsite de substanță obiectivă, iar instanța de fond -
reieșind din cumulul probelor administrate, a soluționat cauza sub toate aspectele
de fapt și de drept, în consecință hotărârea emisă fiind legală şi întemeiată, în
corespundere cu art. 130 CPC.
Cercetând materialele prezentate, Colegiul notează că dosarul nu conţine
vreun element susceptibil să o facă să ajungă la o altă concluzie în prezenta cauză.
Analizînd cele detaliate mai sus, statuând cu certitudine că argumentele
apelantului sunt neîntemeiate, iar hotărârea instanţei de fond este legală și
întemeiată, Colegiul conchide de a respinge apelul declarat de reprezentantul
Primarului General Interimar al mun. Chișinău – ***** şi a menţine hotărârea
Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 19.03.2019.
În conformitate cu prevederile art. 240 alin (1) lit. a), 244 alin. (1), 245 alin.
(1), 251 alin. (2) Cod administrativ, art. 389-390 CPC, Colegiului de contencios
administrativ al Curţii de Apel Chişinău,-

DECIDE:
Respinge ca neîntemeiate apelul declarat de reprezentantul Primarului
General Interimar al mun. Chișinău – *****, împotriva hotărîrii Judecătoriei
Chișinău (sediul Centru) din 19.03.2019, adoptată în cauza la cererea de chemare
în judecată SA ,,Cristivlad” SRL către Primarul General al mun. Chișinău,
intervenientul accesoriu – Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, privind
anularea actului administrativ.
Decizia este executorie, poate fi atacată cu recurs în Curtea Supremă de
Justiție în termen de 30 zile de la notificarea deciziei. Cererea de recurs se depune
la Curtea de Apel Chișinău.

Președintele Colegiului, judecătorul Angela


Bostan

Judecătorii Veronica
Negru

Anatol
Pahopol