Sunteți pe pagina 1din 7

S.C. IONICA MIROSLAVESTI CONSTRUCT S.R.L.

2014
OCTOMBRIE

TEMATICA NECESARA INSTRUIRII PERIODICE PE LINIA SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA –


LUNA OCTOMBRIE - PERSONAL MUNCITOR

PROCEDURA DE COMUNICARE A EVENIMENTELOR, INCIDENTELOR


ACCIDENTELOR DE MUNCĂ
ŞI INTERVENŢIE ULTERIOARĂ

Scopul exact al procedurii este comunicarea şi intervenţia în cazul evenimentelor deosebite şi


accidentelor ce pot apare în cadrul desfăşurării activităţii.
Implementarea acestei măsuri are ca scop stabilirea unui mod funcţional care poate permite
consemnarea tuturor evenimentelor deosebite şi a accidentelor ce pot afecta lucrătorii care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul unitatii. De asemenea, procedura permite luarea tuturor masurilor necesare de
intervenţie, în caz de accident, de cercetare, analiză şi stabilire a măsurilor corective care se impun pentru
evitarea cazurilor asemănătoare.
Conducatorii locurilor de munca sunt responsabili pentru comunicarea acestei proceduri către
angajaţii din subordine si nerespectarea ei fără un motiv întemeiat va conduce la sancţiuni disciplinare.

SFERA DE ACŢIUNE

Procedura se aplică pentru toţi lucrătorii, conducătorii locurilor de muncă, echipei de prim-
ajutor, lucrătorului desemnat SSM cât şi angajatorului, ce îşi desfăşoară activitatea în interiorul locaţiilor
sediilor şi punctelor de lucru ale unitatii.

PROCESE CONEXE

Evaluarea de riscuri, Planul de prevenire şi protecţie, Decizia de înfiinţare a echipei de prim


ajutor.

DEFINIŢII

Angajator:
Persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu lucrătorul respectiv şi care are
responsabilitatea întreprinderii şi/sau unităţii;
Accident de muncă:
Vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului
de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel
puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;

Accident uşor:

1
Eveniment care are drept consecinţă leziuni superficiale care necesită numai acordarea primelor îngrijiri
medicale şi a antrenat incapacitate de muncă cu o durată mai mică de 3 zile;

Alţi participanţi la procesul de muncă:


Persoane aflate în întreprindere şi/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, în perioada de verificare
prealabilă a aptitudinilor profesionale în vederea angajării, persoane care prestează activităţi în folosul
comunităţii sau activităţi în regim de voluntariat, precum şi şomeri pe durata participării la o formă de
pregătire profesională şi persoane care nu au contract individual de muncă încheiat în formă scrisă şi pentru
care se poate face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă;

Conducător al PLANULUI DE INTERVENŢIE:


Persoana care declanşeză PLANUL DE INTERVENŢIE

Comunicare oficială:
Procedura prin care angajatorul comunică producerea unui eveniment, de îndată, autorităţilor prevăzute la
art. 27 alin. (1) din legea 319/2006;

Eveniment deosebit:
Accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană dată dispărută sau accidentul de traseu ori de
circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul
susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune;

Loc de muncă:
Locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc
din aria întreprinderii şi/sau a unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii;

Lucrător:
Persoană angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenţii, elevii în perioada efectuării stagiului
de practică, precum şi ucenicii şi alţi participanţi la procesul de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează
activităţi casnice;

Lucrător desemnat:
Lucrători care se ocupă de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din
întreprindere şi/sau unitate;
Incident periculos:
Evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe,
rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de muncă sau/şi din comportamentul
neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a
cauzat ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale;

Intervenţie:
Acţiune desfăşurată în timp oportun, de către structuri specializate, în scopul prevenirii agravării unui accident,
limitării sau înlăturării consecinţelor acestuia;

Prim ajutor:
Totalitatea acţiunilor întreprinse imediat după producerea unui accident, inclusiv de muncă, până la momentul
intervenţiei cadrelor medicale de specialitate, cu scopul de a împiedica agravarea stării bolnavului, fie prin

2
apariţia unor complicaţii ce îngreunează actul terapeutic ulterior, fie printr-o evoluţie nefavorabilă urmată de
instalarea unor infirmităţi definitive sau de deces;

PLANUL DE COMUNICARE:
Planul ce cuprinde modalitatea de alertare a tuturor factorilor resposabili în declaşarea PLANULUI DE
INTERVENŢIE şi a cercetării ulterioare, în cazul evenimentelor deosebite şi accidentelor ce pot apare în cadrul
desfăşurării activităţii in unitate.

PLANUL DE INTERVENŢIE
Planul ce cuprinde modalitatea de intervenţie declanşată în caz de alertă;

Serviciu intern de prevenire şi protecţie:


Totalitatea resurselor materiale şi umane alocate pentru efectuarea activităţilor de prevenire şi protecţie în
întreprindere şi/sau unitate;

Situaţie periculoasă:
Orice situaţie în care o persoană este expusă unui sau mai multor pericole de accidentare şi îmbolnăvire
profesională, capabil(e) să genereze risc de accidentare şi/sau îmbolnăvire;

CERINŢE OBLIGATORII

INSTRUIREA

Prezenta procedură se prelucrează în cadrul instruirii la locul de munca, înainte de începerea


activităţii şi este reluată în cadrul instruirilor periodice.
Instruirea, teoretică şi practică, va cuprinde OBLIGATORIU şi informaţii referitoare la:
 Riscurile de accidentare si modul de acţiune în caz de apariţie a acestora.
 Comportamentul adecvat în cazul producerii unei avarii sau al apariţiei unei situaţii
critice.
 Utilizarea echipamentului individual de protecţie.
 Noţiuni de bază în acordarea primului ajutor.
Anual se vor face evaluări ale cunostinţelor si performanţelor lucrătorilor.

PLANUL DE COMUNICARE
BAZĂ LEGALĂ

LEGEA nr. 319/2006

Art. 5
f)eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vătămari ale organismului, produs în timpul procesului de
muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană dată dispărută sau accidentul de traseu
ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul
susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune;
g)accident de muncă - vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc
în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate
Art. 26

3
Orice eveniment, aşa cum este definit la art. 5 lit. f), va fi comunicat de îndată angajatorului, de către
conducătorul locului de muncă sau de orice altă persoană care are cunostinţă despre producerea acestuia.
Art. 27
(1)Angajatorul are obligaţia să comunice evenimentele, de îndată, după cum urmează:
a)inspectoratelor teritoriale de muncă, toate evenimentele aşa cum sunt definite la art. 5 lit. f);
b)asiguratorului, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale,
cu modificările şi completările ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate temporară de muncă,
invaliditate sau deces, la confirmarea acestora;
c)organelor de urmărire penală, după caz.
Art. 30
(1)În sensul prevederilor art. 5 lit. g), este, de asemenea, accident de muncă:
a)accidentul suferit de persoane aflate în vizita în întreprindere şi/sau unitate, cu permisiunea angajatorului;
c)accidentul survenit în cadrul activităţilor cultural-sportive organizate, în timpul şi din cauza îndeplinirii
acestor activităţi;
d)accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru
salvarea de vieţi omeneşti;
e)accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru
prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninţă avutul public şi privat;
f)accidentul cauzat de activităţi care nu au legatură cu procesul muncii, dacă se produce la sediul persoanei
juridice sau la adresa persoanei fizice, în calitate de angajator, ori în alt loc de muncă organizat de aceştia, în
timpul programului de muncă, şi nu se datorează culpei exclusive a accidentatului;
g)accidentul de traseu, dacă deplasarea s-a facut în timpul şi pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la
locul de muncă organizat de angajator si invers;
h)accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul
de muncă sau de la un loc de munca la altul, pentru îndeplinirea unei sarcini de muncă;
i)accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care
este încadrată victima, ori de la orice alt loc de muncă organizat de acestea, la o alta persoană juridică sau
fizică, pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, pe durata normală de deplasare;
j)accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului, dacă victima prelua sau preda uneltele de lucru, locul
de muncă, utilajul ori materialele, dacă schimbă îmbrăcămintea personală, echipamentul individual de protecţie
sau orice alt echipament pus la dispoziţie de angajator, dacă se află în baie ori în spălător sau dacă se deplasa de
la locul de muncă la ieşirea din întreprindere sau unitate si invers;
k)accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare, dacă acesta a avut loc în locuri organizate de angajator,
precum şi în timpul şi pe traseul normal spre şi de la aceste locuri;
l)accidentul suferit de lucrători ai angajatorilor români sau de persoane fizice române, delegaţi pentru
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara graniţelor ţării, pe durata şi traseul prevazute în documentul de
deplasare;
m)accidentul suferit de personalul român care efectuează lucrări şi servicii pe teritoriul altor ţări, în baza unor
contracte, convenţii sau în alte condiţii prevăzute de lege, încheiate de persoane juridice române cu parteneri
străini, în timpul şi din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;
n)accidentul suferit de cei care urmează cursuri de calificare, recalificare sau perfecţionare a pregătirii
profesionale, în timpul şi din cauza efectuării activităţilor aferente stagiului de practică;
o)accidentul determinat de fenomene sau calamităţi naturale, cum ar fi furtună, viscol, cutremur, inundaţie,
alunecări de teren, trăsnet (electrocutare), dacă victima se afla în timpul procesului de muncă sau în
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
p)dispariţia unei persoane, în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care îndreptăţesc
presupunerea decesului acesteia;
q)accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni.

4
(2)În situaţiile menţionate la alin. (1) lit. g), h), i) si I), deplasarea trebuie să se facă fără abateri nejustificate de
la traseul normal şi, de asemenea, transportul să se facă în condiţiile prevazute de reglementările de securitate
şi sănătate în muncă sau de circulaţie în vigoare.
Art. 32
(2)Accidentul de muncă înregistrat de angajator se raportează de către acesta la inspectoratul teritorial de
muncă, precum şi la asigurator, potrivit legii.

HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 1425/2006

Art. 108
(1) Orice eveniment va fi comunicat conform prevederilor art. 26 şi art. 27 alin. (1) din lege.
(2) Dacă printre victimele evenimentului se află şi lucrători ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat şi
angajatorilor acestora de către angajatorul la care s-a produs evenimentul.
(3) Evenimentul produs în condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) şi e) din lege, dacă a avut loc în afara
întreprinderii şi/sau unităţii şi nu a avut nicio legatură cu aceasta, va fi comunicat inspectoratului teritorial de
muncă pe raza căruia s-a produs, de către orice persoana care are cunostinta despre producerea
evenimentului.

MOD DE APLICARE A PLANULUI DE COMUNICARE

PRIMA COMUNICARE

În momentul producerii unui eveniment deosebit sau a unui accident, orice lucrător, sau orice alt
participant la procesul de muncă, victimă (dacă starea sa fizică o permite), martor sau în calitate de primă
persoană prezentă după desfăşurarea evenimentului va declanşa obligatoriu PLANUL DE COMUNICARE, prin
comunicarea imediată, verbală sau telefonică, a evenimentului deosebit sau accidentului CONDUCĂTORULUI
LOCULUI DE MUNCĂ pe raza căruia s-a produs acesta.

A DOUA COMUNICARE

CONDUCĂTORUL LOCULUI DE MUNCĂ va comunica imediat, verbal sau telefonic, evenimentul LUCRĂTORULUI
DESEMNAT SSM şi Departamentului Resurse Umane, declanşând apoi PLANUL DE INTERVENŢIE sub directa sa
conducere.

A TREIA COMUNICARE

LUCRĂTORUL DESEMNAT SSM va comunica imediat, verbal sau telefonic, evenimentul


ANGAJATORULUI şi va superviza ulterior desfăşurarea PLANULUI DE INTERVENŢIE.

A PATRA COMUNICARE

LUCRĂTORUL DESEMNAT SSM va completa anexa 13 la HG 1425/2006, anexă ce face parte din
prezenta procedură, şi o va remite, de îndată, prin fax către INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ

În cazul în care CONDUCĂTORUL LOCULUI DE MUNCĂ nu poate fi apelat, lucrătorul, sau orice alt participant la
procesul de muncă, care declanşează PLANUL DE COMUNICARE va comunica evenimentul direct
LUCRĂTORULUI DESEMNAT SSM si Departamentului Resurse Umane, care va declanşa şi conduce apoi PLANUL
DE INTERVENŢIE, după efectuarea comunicării imediate, verbale sau telefonice, a evenimentului către
ANGAJATOR. Lucratorul desemnat SSM va anunta deindata Serviciul Extern de Prevenire si Protectie.

5
În cazul in care LUCRĂTORUL DESEMNAT SSM nu poate fi apelat atât lucrătorul, sau orice alt participant
la procesul de muncă, care declanşează PLANUL DE COMUNICARE, care nu a putut efectua prima comunicare,
cât şi CONDUCĂTORUL LOCULUI DE MUNCĂ care nu a putut efectua a doua comunicare, vor comunica
imediat, verbal sau telefonic evenimentul ANGAJATORULUI . Acesta va desemna imediat o persoană
disponibilă, care să declanşeze şi să conducă PLANUL DE INTERVENŢIE. De asemenea va desemna o persoană
care să efectueze a patra comunicare în locul LUCRĂTORULUI DESEMNAT SSM indisponibil.
Odată încheiată cea de-a patra comunicare PLANUL DE COMUNICARE este considerat încheiat.

PLANUL DE INTERVENŢIE

Conducătorul PLANULUI DE INTERVENŢIE va comunica acest lucru echipei de prim ajutor şi se deplaseză
de urgenţă la faţa locului.

MOD DE APLICARE A PLANULUI DE INTERVENŢIE

Până la sosirea echipei de prim ajutor conducătorul PLANULUI DE INTERVENŢIE împreună cu prima
persoană prezentă după desfăşurarea evenimentului (declanşatorul PLANULUI DE COMUNICARE) vor demara
procedura de intervenţie, procedură rezumată în patru etape:

1. Stabilirea securităţii zonei şi conservarea acesteia


2. Efectuarea unui bilanţ corect al victimei
3. Apelarea serviciilor de urgenţă specializate
4. Acordarea primulului ajutor

Securitatea zonei constituie primul element ce trebuie întotdeauna luat în consideraţie. Funcţie de tipul
accidentului, ordinea sau renunţarea la celelalte etape poate fi hotărâtă de către conducătorul PLANULUI DE
INTERVENŢIE pentru buna desfăşurare a acţiunii de intervenţie.

STABILIREA SECURITĂŢII ZONEI ŞI CONSERVAREA ACESTEIA

Măsurile de securitate luate, trebuie să evite repetarea producerii evenimentului


deosebit sau accidentului, lucru care ar agrava atât starea accidentatului sau ar putea crea victime colaterale.

În acest scop trebuie evaluat pericolul : dacă există riscul căderii de obiecte, a electrocutării, a
alunecării, a intoxicării etc.; situaţia trebuie privită în ansamblul ei înainte de a lua măsurile necesare securizării
zonei (decuplarea curentului electric, punerea de indicatoare de avertizare, închiderea accesului în zonă pentru
persoane neautorizate etc.). Întotdeauna trebuie avută în vedere protecţia proprie a celor ce desfăşoară
PLANUL DE INTERVENŢIE: nu trebuie să se pună în pericol sub nicio formă viaţa acestora. Funcţie de necesităţi
conducătorul PLANULUI DE INTERVENŢIE poate lua decizia evacuării victimelor din zona producerii
evenimentului nedorit sau accidentului.

De asemenea conducătorul PLANULUI DE INTERVENŢIE va lua toate măsurile necesare pentru limitarea
accesului persoanelor neautorizate şi conservarea zonei în vederea desfăşurării ulterioare a acţiunii de
cercetare a evenimentului (accidentului).

EFECTUAREA UNUI BILANŢ CORECT AL VICTIMEI

6
Primii intervenienţi vor face prima evaluare a funcţiilor vitale ale victimei: cunoştinţă, respiraţie,
puls; funcţie de necesităţi conducătorul PLANULUI DE INTERVENŢIE putând lua decizia trecerii la etapa a treia a
intervenţiei. Se vor lua măsuri pentru a nu agrava starea victimei: acesteia nu i se va da de mâncat sau de băut,
nu va fi deplasată decât în caz de pericol iminent pentru victimă şi salvatori (şi numai la decizia conducătorului
PLANULUI DE INTERVENŢIE), se va încerca liniştirea victimei.

APELAREA SERVICIILOR DE URGENŢĂ SPECIALIZATE

Conducătorul PLANULUI DE INTERVENŢIE, după culegerea informaţiilor privind starea victimei,


va apela Serviciul de Urgenţă 112, furnizând toate datele solicitate de operatorul de serviciu: date privind
locaţia unităţii, date privind starea victimelor, probleme posibile (explozii, incendii, emanaţii de gaze etc.)

ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR

Echipa de intervenţie, formată din echipa de prim ajutor, va acorda primul ajutor victimei până
la sosirea echipelor specializate ale serviciilor de urgenţă.

După transportarea accidentaţilor în condiţii de siguranţă către unităţile spitaliceşti, conducătorul


PLANULUI DE INTERVENŢIE va comunica acest lucru către LUCRĂTORUL DESEMNAT SSM, şi va lua decizia
încheierii PLANULUI DE INTERVENŢIE asigurând conservarea zonei şi identificarea martorilor în vederea
desfăşurării ulterioare a acţiunii de cercetare a evenimentului (accidentului).
După fiecare intervenţie, conducătorul PLANULUI DE INTERVENŢIE va înainta un raport scris către
ANGAJATOR, în care va prezenta desfăşurarea acţiunilor de comunicare şi intervenţiei.

NOTA;
Acest material va fi prelucrat tuturor lucratorilor, cu ocazia instruirii periodice privind securitatea si
sanatatea in munca.
Consemnarea acestei instruiri se va materializa in fisele de instruire individuala privind securitatea si
sanatatea in munca.

Inspector SSM
Baiculescu Nicolae
SECURE WORK SOLUTIONS