Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT


ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSICA DE JOS

D E C I Z I A NR. 37 / 08.09.2017
Având în vedere:
 prevederile O.M.E.N. nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea
Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a
creditelor profesionale transferabile;
 dispoziţiile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5079/2016;

În temeiul:
 Art.97 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
 Deciziei nr. 1365 din 21.12.2016 emisă de către I.S.J. Olt,

DIRECTORUL ȘCOLII GIMNAZIALE OSICA DE JOS


D E C I D E:

Art. 1. Se constituie comisia pentru echivalarea în credite transferabile a formelor


de organizare a formării continue enumerate la art. 8 al Metodologiei privind
sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale
transferabile, aprobată prin OMEN Nr. 5562 din 7 octombrie 2011, formată din:
Preşedinte:
Pîrvulescu Simona - directorul unităţii de învăţământ
Membri:
Pîrvulescu Sorin-Iulian - responsabilul cu dezvoltarea profesională
Mitrea Mioara-Maria - profesor metodist de la Casa Corpului Didactic Olt

Art. 2. Comisia funcţionează pentru a analiza dosarele personalului didactic, de


conducere, de îndrumare şi de control care solicită evaluarea, în perioada 20-30
septembrie 2017.
Art. 3. Serviciul Secretariat şi responsabilul cu dezvoltarea profesională vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei decizii.

D I R E C T O R,
Prof. Simona PÎRVULESCU

COM. OSICA DE JOS, JUD. OLT


COD POŞTAL: 237153
TEL./FAX: 0249-455-074
e-mail: scoalaosicadejos@yahoo.com