Sunteți pe pagina 1din 2

LUMINĂ ŞI SUNET

Propunere opţional interdisciplinar, clasa aVII-a, 36ore

În contextul actual, când asistăm la o explozie informaţională, este inutilă acumularea de


informaţii fără o sintetizare a lor, fără abordări aplicate care să-l ajute pe elev în formarea unei
imagini unitare a realităţii şi nu putem vorbi despre succes în educaţie fără o reconfigurare a
informaţiilor. Principala finalitate a educaţiei, se ştie, este să-i formeze pe tineri pentru viaţă.
Indiferent de vocaţie, ştiinţele naturii contribuie la formarea culturii generale şi, aşa cum spunea
Einstein, „cel mai frumos dar al naturii e plăcerea pe care ţi-o dă când contempli şi înţelegi”.

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


 1. Utilizarea unor noţiuni, concepte, legi şi principii specifice ştiinţelor

Activităţi de învăţare
Competenţe specifice
Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă
La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:
următoarele activităţi:
1.1. să cunoască noţiunile generale despre - producerea sunetului
lumină şi văz, producerea sunetului, percepţia - punerea în evidenţă a undelor longitudinale
vizuală şi auditivă, definirea undelor, şi transversale
clasificarea lor şi mărimile caracteristice - analiza diferitelor sunete
1.2. să identifice sunete după mărimile - observarea sunetului produs de un diapazon
caracteristice (calitatea sunetului) - vizionarea de filme didactice
1.3. să identifice sursele de informare corectă - realizarea de portofolii, proiecte, în echipă
în probleme de calitatea sunetului sau individual
1.4. să cunoască aplicabilitatea practică a - consultarea diferitelor surse de informare şi
noţiunilor însuşite discuţii privind „calitatea” informaţiei
 2. Dezvoltarea capacităţii de investigare a realităţii
Competenţe specifice Activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă
să: următoarele activităţi:
2.1. să investigheze influenţa factorilor de - să determine viteza sunetului prin diferite
mediu asupra sunetului prin metode ştiinţifice medii
2.2. să ofere soluţii practice cu privire la - să studieze şi să compare percepţia sonoră la
ameliorarea calităţii vieţii în condiţii de poluare persoane de diferite vârste
sonoră - identificarea surselor de poluare fonică
2.3 să realizeze prezentări multimedia - dezbateri pe tema – Măsuri în
referitoare la poluarea sonoră preîntâmpinarea efectelor negative ale poluării
2.4. să ofere soluţii practice de utilizare în sonore
practică a luminii, pentru îmbunătăţirea - realizarea unor miniproiecte individuale sau
condiţiilor de viaţă. de grup
- participarea la concursuri de referate şi
comunicări pe teme de poluare
- aprofundarea cunoştinţelor privitoare la
celula fotovoltaică.
 3. Investigarea şi rezolvarea unor probleme specifice vietii şi mediului apropiat
Competenţe specifice Activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă
să: următoarele activităţi:
3.1. să înţeleagă şi să-şi explice mecanismul -identificarea şi analiza mecanismului biologic
producerii şi percepţiei sunetului din punct de de producere a sunetului
vedere fizic, chimic şi biologic -realizarea unor miniproiecte individuale sau
3.2. să cunoască şi să descrie în limbaj adecvat de grup
acustica muzicală -realizarea de portofolii
3.3.să descrie din observaţia directă - prezentarea unor analize comparative cu
funcţionarea instrumentului la care cântă privire la diferitele instrumente muzicale
3.4. să formuleze măsuri de prevenire şi -realizarea unui studiu de caz cu privire la
protecţie împotriva bolilor profesionale poluarea fonică

Evaluarea

Caracterul evaluării va fi predominant formativ, facilitând motivarea învăţarii, evidenţiind mai


ales progresul fiecărui elev. Principalul scop al evaluării este de a furniza feed-back-ul, necesar
în vederea creşterii performanţei şcolare. Evaluarea formativă continuă va consta în completarea
unor fişe de lucru, referate, proiecte, portofolii şi activităţi practice.

Observaţia sistematică a comportamentului elevilor facilitează obţinerea


comportamentelor în relaţie cu finalităţile propuse.
Investigaţia - reprezintă o posibilitate pentru elev de a aplica în mod creativ cunoştinţele
pe o sarcină dată şi de a explora situaţii noi.
Proiectul – o activitate amplă care începe în clasa şi se derulează pe parcursul a câtorva
zile sau săptămâni, după nenumărate consultări cu profesorul şi se finalizează în clasă
prin prezentarea în faţa colectivului de elevi.
Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex, “cartea de vizită” a elevului,
urmărindu-i progresul de la o etapă la alta.
Autoevaluarea.

Prof. Mirela Bulgariu