Sunteți pe pagina 1din 5

ȘTIINȚE

Clasa a II-a
Aria curriculară: Matematică și științe
Disciplina: Științe
Clasa a II-a

COMPETENȚELE SPECIFICE DISCIPLINEI:


1. Identificarea și descrierea componentelor, fenomenelor, proceselor, relaţiilor
carateristice mediului înconjurător, demonstrând corectitudine și coerenţă în utilizarea
terminologiei specifice.
2. Explorarea-investigarea mediului înconjurător, manifestând curiozitate și interes în
valorificarea metodelor și instrumentelor specifice de colectare și organizare a
rezultatelor.
3. Explicarea informaţiilor/rezultatelor/concluziilor obţinute în demersuri de cunoaștere a
mediului înconjurător, manifestând atitudine critică și creativă.
4. Rezolvarea unor situaţii de problemă pe baza integrării achiziţiilor dobândite la
disciplină cu cele din alte domenii, dovedind interes pentru promovarea activă a
valorilor de mediu și a unui mod sănătos de viaţă.

BIBLIOGRAFIE:
Produse curriculare principale:
1. Curriculum național: Învățământul primar. Chișinău: MECC, Lyceum, 2018.

Produse curriculare auxiliare:


1. Ghid de implementare a curriculumului pentru învățământul primar. Chișinău:
MECC, Lyceum, 2018.
2. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, clasa a II-a.
Chișinău: MECC, IȘE, 2017.
3. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, clasa a II-a. Ghid
metodologic. Chișinău: MECC, IȘE, 2017.

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore pe săptămână Nr. de ore pe an
1 33

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Unități de conținut Nr. Evaluări Obser
ore EI EFE ES vații
Semestrul 1
1. Vara 7 1 1
2. Toamna 8 1 1 1
Total semestrul I 15 2 2 1
Semestrul 2
3. Iarna 8 1 1
4. Primăvara 10 1 1 1(A)
Total semestrul II 18 2 2 1
Total an 33 4 4 2

Produse școlare recomandate și criterii de succes


Criterii de succes
Produse
P1 Descrierea unor corpuri/ 1. Stabilesc corpul/ relația/schimbarea din natură.
relații/ schimbări din natură 2. Utilizez algoritmul propus pentru descriere.
3. Exprim opinia proprie.
4. Expun gândurile coerent și clar.
5. Utilizez limbajul științific.
P2 Compararea corpurilor din 1.Stabilesc corpurile din natură pentru comparare.
natură 2 Identific asemănările şi deosebirile dintre corpuri.
3.Formulez concluzii.
4.Expun gândurile clar şi coerent.
5.Utilizez limbajul ştiinţific.
P3 Ordonarea, gruparea unor 1.Stabilesc criteriul pentru ordonare/grupare.
obiecte/fenomene/evenimente 2.Ordonează/grupează
obiectele/fenomenele/evenimentele propuse.
3.Formulez concluzii.
P4 Comunicarea observațiilor 1.Expun coerent și clar fiecare gând.
efectuate, informațiilor 2.Respect succesiunea logică.
selectate/citite 3. Prezint informații referitoare la subiect.
3.Utilizez limbajul științific.
P5 Interpretarea schimbărilor, 1. Indic schimbările/efectele observate.
efectelor observate 2. Formulez argumentat motivele.
3. Expun atitudinea/opinia proprie.
4. Formulez concluzii.
5. Utilizez limbajul științific.
P6 Realizarea unor experimente 1. Respect algoritmul propus.
simple. 2. Prezint/descriu etapele experimentului.
3. Formulez concluzii.
4. Respect regulile de securitate.
5. Manifest interes și disponibilitate.
P7 Înregistrarea grafică (tabel, 1. Identific modlitatea de completare.
schemă, fișă de observare a 2. Stabilesc informația obținută în urma
observațiilor efectuate) observării/lecturii/analizei.
3. Înregistrez datele propuse în tabel.
4. Concluzionez /prezint cele scrise.
P8 Argumentarea importanței 1. Formulez clar opinia/poziția/ipoteza proprie.
unor acțiuni, schimbări, 2. Argumentez coerent.
fenomene 3. Respect succesiunea logică.
4. Utilizez limbajul științific.
P9 Utilizarea instrumentelor de 1. Identific instrumentul potrivit.
măsurare (citirea unui 2. Efectuez măsurarea.
termometru, folosirea unui 3. Înregistrez rezultatele măsurării cu indicarea
calendar, a ceasului) unității de măsură.
4. Prezint rezultatele măsurării.
Proiectarea unităților de învățare (modulelor)
la disciplina școlară Științe
Clasa a II-a

Nr. de ore

Observații
Evaluare
Unități de competențe Nr.

Data
(sub-competențe) crt. Detalieri de conținut

MODULUL 1: Vara
Nr. de ore alocate: 7 ore
1.1. Identificarea semnelor 1. Vara. Semne ale anotimpului vară 1 EI
anotimpului vară. 2. Fenomene ale naturii: ploaie, 1
1.2. Recunoașterea diversităţii grindină, curcubeu, rouă
plantelor cultivate și a animalelor de 3. Plante cultivate (cereale, tehnice) și 1
lac. necultivate
1.3. Compararea plantelor cultivate 4. Părțile componente ale unei plante 1
și necultivate. ierboase. Rolurile părților
1.4. Descrierea rolurilor părţilor componente ale plantelor
componente ale plantelor. 5. Insectele 1
1.5. Distingerea părţilor
componente ale unui animal. 6. Lacul. Peștele și broasca 1
1.6. Explicarea în cuvinte proprii a
influenţei plantelor și animalelor, a 7. Proiect / Activitate 1 EFE
fenomenelor naturii asupra mediului transdisciplinară (P1,P3,P8)
înconjurător.
MODULUL 2: Toamna
Nr. de ore alocate: 8 ore
2.1. Identificarea semnelor 8. Toamna. Semne ale anotimpului 1 EI
anotimpului toamnă. toamnă.
2.2. Recunoașterea diversităţii 9. Fenomene ale naturii: vânt, ceață, 1
plantelor din livezi, grădini și brumă. Starea vremii
podgorii. 10. Grădina de legume 1
2.3. Clasificarea păsărilor: călătoare
și sedentare. 11. Livezi. Părțile componente ale unui 1
2.4. Distingerea părţilor arbore fructifer (pom).
componente ale unui arbore 12. Podgorii. 1
fructifer, unei păsări.
2.5. Explorarea unor modalităţi și 13. Păsări călătoare și sedentare. 1
instrumente de colectare și de 14. Proiect / Activitate 1 EFE
organizare a rezultatelor în cadrul transdisciplinară (P2,P4,,P8)
unor observaţii/investigaţii simple. 15. Evaluare sumativă (semestrială) 1 ES
2.6. Explicarea în cuvinte proprii a
influenţei fenomenelor naturii
asupra plantelor și animalelor.
MODULUL 3: Iarna
Nr. de ore alocate: 8 ore
3.1. Descrierea fenomenelor naturii 16. Iarna. Semne ale anotimpului iarnă 1 EI
specifice iernii. 17. Fenomene ale naturii: lapoviță, 1
3.2. Recunoașterea diversităţii îngheț, polei, ninsoare
plantelor decorative de interior și a 18. Timpul. Calendarul 1
animalelor de companie.
3.3. Aplicarea unor modalităţi și 19. Planificarea timpului 1
instrumente de colectare și
organizare a rezultatelor în cadrul 20. Animalele pe timp de iarnă. 1
unor observaţii/investigaţii simple. Mamifere
3.4. Distingerea părţilor 21. Animale de companie. 1
componente ale unui mamifer.
3.5. Explicarea influenţei 22. Plante decorative de interior 1
fenomenelor naturii asupra
animalelor. 23. Proiect / Activitate 1 EFE
3.6. Propunerea unui plan propriu transdisciplinară (P7,P2,P4,
de odihnă și învăţare. P9)
MODULUL 4: Primăvara
Nr. de ore alocate: 10 ore
4.1. Descrierea fenomenelor naturii 24. Primăvara. Semne ale anotimpului 1 EI
specifice primăverii. primăvară.
4.2. Recunoașterea diversităţii 25. Fenomene ale naturii: topire a 1
plantelor și animalelor de pădure, a zăpezii, fulger, tunet.
plantelor decorative de exterior. 26. Cicluri de viață:plante și animale. 1
4.3. Distingerea părţilor
componente ale unui arbust 27. Plante decorative de exterior. 1
decorativ. Părțile componente ale unui arbust
4.4. Ordonarea etapelor ciclului de decorativ.
viaţă al unei plante și al unui 28. Pădurea. Viețuitoarele pădurii. 1
animal.
4.5. Explicarea rezultatelor unor 29. Protecția mediului înconjurător: 1
observaţii/investigaţii simple. plante și animale.
4.6. Propunerea unor acţiuni de 30. Proiect / Activitate 1 EFE
protecţie a plantelor și animalelor. transdisciplinară
31. Evaluare sumativă (anuală) 1 ES

32. Activități diferențiate de 1


postevaluare
33. Zi de activități transdisciplinare 1