Sunteți pe pagina 1din 3

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

GALAȚI

PROPUNERI SUBIECTE

pentru promovarea în funcția publică de execuție de consilier I grad profesional principal


din cadrul SEA

Subiectul 1 – 30 puncte – art. 30 Constituția Romaniei


Întrebare – Libertatea de exprimare
Răspuns:
ARTICOLUL 30
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea
creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte
mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. 5pct
(2) Cenzura de orice fel este interzisă. 3pct

(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii. 3pct

(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată. 3pct

(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică
sursa finanţării. 3pct

(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a


persoanei şi nici dreptul la propria imagine. 3pct

(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la
ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism
teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor
moravuri. 5pct

(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică
revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice,
proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în
condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege. 5pct

Pagina 1 din 3

Adresa: Galati, Str.Cezar, nr. 8 bis, cod poştal 800190; tel: 0236.479.393 fax: 0236.412.123, e-mail: office-gl@ansvsa.ro
Subiectul 2 – 30 puncte, art. 373 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ
Întrebare - Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice
Răspuns:
ART. 373
Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice sunt:
a) principiul legalităţii; 2pct
b) principiul competenţei; 2pct
c) principiul performanţei; 2pct
d) principiul eficienţei şi eficacităţii; 3pct
e) principiul imparţialităţii şi obiectivităţii; 3ct
f) principiul transparenţei; 2pct
g) principiul responsabilităţii, în conformitate cu prevederile legale; 3pct
h) principiul orientării către cetăţean; 3pct
i) principiul stabilităţii în exercitarea funcţiei publice; 3 pct
j) principiul bunei-credinţe, în sensul respectării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor
reciproce; 5pct
k) principiul subordonării ierarhice. 2pct
Subiectul 3 – 30 puncte – art. 504 din din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ
Întrebare - Delegarea
Răspuns
ART. 504
Delegarea
(1) Delegarea reprezintă o modalitate de modificare a raporturilor de serviciu ale
funcţionarului public prin schimbarea locului muncii şi în legătură cu atribuţiile stabilite
prin fişa de post a acestuia. 6pct
(2) Delegarea se dispune în interesul autorităţii sau instituţiei publice în care este încadrat
funcţionarul public, pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un an. 6pct
(3) Funcţionarul public poate refuza delegarea dacă se află în una dintre următoarele
situaţii:
a) graviditate; 1pct
b) îşi creşte singur copilul minor; 1pct
c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, face contraindicată delegarea; 2pct
d) motive familiale temeinice de natură a justifica refuzul de a da curs delegării. 2pct

Pagina 2 din 3

Adresa: Galati, Str.Cezar, nr. 8 bis, cod poştal 800190; tel: 0236.479.393 fax: 0236.412.123, e-mail: office-gl@ansvsa.ro
(4) Delegarea pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice în cursul unui an
calendaristic se poate dispune numai cu acordul scris al funcţionarului public. 6pct
(5) Pe timpul delegării funcţionarul public îşi păstrează funcţia publică şi salariul, iar, în
cazul în care delegarea se face într-o altă localitate decât cea în care funcţionarul public
îşi desfăşoară activitatea, autoritatea sau instituţia publică care îl deleagă este obligată să
suporte costul integral al transportului, cazării şi al indemnizaţiei de delegare. 6pct
Întocmit,
Cons. Anghel Aurel Cezar

Pagina 3 din 3

Adresa: Galati, Str.Cezar, nr. 8 bis, cod poştal 800190; tel: 0236.479.393 fax: 0236.412.123, e-mail: office-gl@ansvsa.ro