Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BACAU


SCOALAGIMNAZIALA NR 1 VALEA SEACA
Tel/Fax: 0234255004 E-mail:scoalavaleaseaca@yahoo.com

NR.________/________2020

FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE /EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL


PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – 2019/2020

MODIFICATA CONFORM OMEC NR.4247/13.05.2020


APROBATA IN SEDINTA C.A. DIN 10.06.2020
Numărul fişei postului ..............
Numele şi prenumele cadrului didactic .........................................................................................
Specialitatea ... .........................................................................................
Perioada evaluării... ................................................................................
Calificativul acordat ................................................................................

Punctaj
Domenii Criterii de Indicatori acordat Valida
Punctaj
ale evaluării performanţă de performanţă Auto Evaluare Evaluare re
maxim
evaluare comisie C.A C.P.

1.1.a. Cunoaşterea şi gestionarea eficientă a conținuturilor disciplinei


1
(corelare conținuturi-obiective respectiv cu numărul de ore alocate)

1.1. Respectarea programei şcolare, a 1.1.b. Întocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în
2
normelor de elaborare a documentelor vigoare până la termenul stabilit.
de proiectare, precum şi adaptarea 1.1.c. Întocmirea planurilor unităţilor de învăţare conform legislaţiei în
1
acesteia la particularităţile vigoare până la termenul stabilit.
grupei/clasei. 1.1.d. Proiectarea didactică întocmită pe baza evaluării iniţiale şi
1
particularităţilor de vârstă/nevoi ale elevilor.
1.1.e. Adaptarea optimă a conținuturilor programei la potențialul clasei 1
1. Proiectarea (accent pe calitatea informațiilor nu pe cantitatea acestora)
activităţii
1.2.a. Întocmirea de programe şcolare (C.D.L.-programă şcolară,
0,5
1.2. Implicarea în activităţile de planificare calendaristică etc.)
proiectare a ofertei educaţionale la 1.2.b. Prezentarea ofertei educaţionale agenților economici, elevilor şi
nivelul unităţii. 0,5
părinților precum şi includerea acesteia în oferta educaţională la
nivelul unităţii.

1.3.a. Realizarea proiectării activităţii în format electronic. 1


1.3. Folosirea TIC în activitatea de
proiectare. 1.3.b. Utilizarea mijloacelor TIC în proiectarea lecțiilor
1

1.4. Proiectarea activităților-suport 1.4.a. Proiectarea și susținerea de activități-suport pentru învățarea în 1


pentru învățarea în mediul online și a mediul online
Punctaj
Domenii Criterii de Indicatori acordat Valida
Punctaj
ale evaluării performanţă de performanţă Auto Evaluare Evaluare re
maxim
evaluare comisie C.A C.P.
instrumentelor de evaluare aplicabile
1.4.b. Proiectarea de instrumente de evaluare aplicabile online 1
online, din perspectiva principiilor de
proiectare didactică
1.5.a. Proiectarea și susținerea de activități extracurriculare pe baza
consultării elevilor, părinților și în concordanță cu interesele 1
educabililor
1.5. Proiectarea unor activităţi
extracurriculare corelate cu 1.5.b. Proiectarea activităţilor comisiilor în conformitate cu
obiectivele curriculare, nevoile şi documentele unităţii (plan managerial, strategii, proceduri etc.) 2
interesele educabililor, planul
managerial al unităţii. 1.5.c. Elaborarea de proiecte pentru activități extracurriculare tematice
1
15 15
2.1.a. Selectarea situațiilor de învățare care duc la crearea și dezvoltarea
1
deprinderilor utile

2.1.b. Selectarea procedeelor, tehnicilor și metodelor didactice care să


1
asigure caracterul aplicativ al învățării

2.1.c. Corelarea secvențelor de învățare cu obiectivele operaționale 1


2.1.Utilizarea unor strategii didactice
care asigură caracterul aplicativ al 2.1.d. Instruirea diferenţiată/centrată pe elev/elevii cu
1
învăţării şi formarea competenţelor C.E.S/particularităţile de vârstă ale elevilor.
specifice. 2.1.e. Aplicarea metodelor activ-participative.
1

2.1.f. Realizarea unor lecţii din perspectiva transdisciplinară. 1


2.1.g. Realizarea de activități privind educația remedială 1

2. Realizarea 2.1.h. Realizarea de activități privind educația de dezvoltare 1


activităţilor 2.2.i. Participarea în cadrul activităților educative de instruire în cadrul
2
didactice Programului „A Doua Șansă”
2.2.a. Utilizarea în cadrul orelor de curs a manualelor şcolare, a
1
auxiliarelor curriculare, ghidurilor metodice.
2.2. Utilizarea eficientă a resurselor 2.2.b. Realizarea şi utilizarea unor mijloace didactice, originale,
1
materiale din unitatea de învăţământ specifice disciplinei
în vederea optimizării activităţilor 2.2.c. Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs.
1
didactice inclusiv TIC.
2.2 d. Desfăşurarea orelor în ateliere, laboratoare, cabinete şcolare
1
pentru eficientizarea demersului instructiv educativ.
2.3.a. Utilizarea în cadrul orelor de curs a resurselor educaționale
2.3. Utilizarea de resurse educaționale deschise, a aplicațiilor online. 1
deschise, aplicații online, crearea și
susținerea sesiunilor de învățare pe 2.3.b. Crearea și susținerea sesiunilor de învățare pe platforme
platforme educațonale educaționale 1

2.4. Diseminarea, evaluarea şi 2.4.a. Diseminarea activităților în cadrul unor întâlniri cu părinţii/la
1
valorizarea activităţilor realizate. nivelul comisiei metodice.
Punctaj
Domenii Criterii de Indicatori acordat Valida
Punctaj
ale evaluării performanţă de performanţă Auto Evaluare Evaluare re
maxim
evaluare comisie C.A C.P.
2.4.b. Realizarea de expoziții cu lucrările elevilor și expunerea
1
portofoliilor elevilor în activități comune școală – părinți.
2.5.a. Organizarea de activităţi extracurriculare la nivelul şcolii, în
mediul școlar și în mediul online 2
2.5. Organizarea și desfășurarea 2.5.b. Participarea la activităţi extracurriculare la nivelul şcolii (cel
activităților didactice, curriculare și
puţin 2 pe semestru), în mediul școlar și în mediul online 1
extracurriculare în mediul școlar,
extrașcolar și în mediul online
2.5.c. Întocmirea documentaţiei specifice organizării şi desfăşurării
unor activităţi extracurriculare (procese verbale, rapoarte, analize etc.) 0,5

2.6. Formarea deprinderilor de studiu 2.6.a. Formarea la elevi a deprinderilor de studiu individual
1
individual şi în echipă în vederea
formării /dezvoltării competenţei de ,,a .
învăţa să înveţi‘’. 1
2.6.b. Formarea la elevi a deprinderilor de lucru în echipă

2.7. Organizarea şi desfăşurarea de 2.7.a. Organizarea și desfășurarea de activități de voluntariat 1


activități prin participare la acţiuni 2.7.b. Participarea la activităţi de voluntariat
de voluntariat. 0,5

25

3. Evaluarea 3.1.a. Elaborarea de indicatori și descriptori de performanță pentru


1
rezultatelor fiecare competență și comunicarea acestora elevilor într-un limbaj
învăţării accesibil
3.1. Asigurarea transparenţei
3.1.b. Comunicarea baremelor de corectare pentru toate probele
criteriilor, a procedurilor de evaluare 1
elaborate și aplicate elevilor
și a rezultatelor activităților de
evaluare. 3.1.c. Stabilirea nivelului inițial de achiziții, abilități, deprinderi,
1
comportamente ale elevilor.
3.1.d. Notarea ritmică.
1
3.2.a. Comunicarea și valorificarea rezultatelor evaluării și a
1
posibilităților de învățare ale elevilor
3.2.b. Utilizarea itemilor obiectivi, semi-obiectivi şi subiectivi.
3.2. Aplicarea testelor predictive, 1
interpretarea şi comunicarea
3.2.c. Evaluarea și monitorizarea progresului şcolar
rezultatelor. 1
3.2.d. Discutarea la nivelul claselor a rezultatelor evaluărilor pe baza
1
criteriilor utilizate și asigurarea permanentă a feed-back-ului
3.3.a. Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare
1
(portofolii/referate/proiecte)
3.3. Utilizarea diverselor instrumente 3.3.b. Realizarea de instrumente de evaluare adecvate simulării
1
de evaluare, inclusiv a celor online. examenelor naționale
3.3.c. Adaptarea unor instrumente de evaluare online în concordanță cu
1
particularitățile educabililor
3.4. Promovarea autoevaluării şi 3.4.a Proiectarea unor activități cu caracter de autoevaluare sau 1
interevaluării. interevaluare la nivelul grupelor / claselor
Punctaj
Domenii Criterii de Indicatori acordat Valida
Punctaj
ale evaluării performanţă de performanţă Auto Evaluare Evaluare re
maxim
evaluare comisie C.A C.P.
3.4.b. Promovarea și încurajarea acestor forme de evaluare în demersul
1
didactic

3.5.a. Colaborarea cu CEAC pentru evaluarea satisfacției beneficiarilor


1
educaționali
3.5.b. Consemnarea rezultatelor chestionarelor aplicate elevilor și
3.5 Evaluarea satisfacţiei părinților privind satisfacția și randamentul activităților 1
beneficiarilor educaţionali.
3.5.c. Întâlniri periodice cu părinţii/elevii. 0,5
3.5.d. Desfășurarea lectoratelor cu părinții 1

3.6. Coordonarea elaborării 3.6.a. Monitorizarea întocmirii portofoliului educaţional. 1


portofoliului educaţional ca element
central al evaluării rezulatelor 3.6.b. Întocmirea criteriilor de evaluare a portofoliilor educaţionale. 1
învăţării.

3.7. Realizarea și aplicarea unor 3.7.a. Realizarea de instrumente de evaluare a activității online 1
instrumente de evaluare a activității
3.7.b. Valorizarea rezultatelor evaluării online și oferire de feedback 0,5
online, valorizarea rezultatelor
evaluării și oferirea de feedback 20
fiecărui elev

4.1.a. Organizarea și amenajarea adecvată a spațiului de lucru 1


4.1. Stabilirea unui cadru adecvat
(reguli de conduită, atitudini, ambient )
pentru desfăşurarea activităţilor în 4.1.b. Îndrumarea și supravegherea elevilor în desfășurarea activităților 1,5
conformitate cu particularităţile clasei
de elevi.
4.1.c. Stabilirea regulamentului clasei în concordanță cu ROI 1

4.2.a. Monitorizarea comportamentului elevilor. 1


4. Manage- 4.2. Monitorizarea comportamentului
mentul clasei elevilor şi gestionarea situaţiei 4.2.b. Gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale 1
de elevi conflictuale. 4.2.c Efectuarea riguroasă a serviciului pe școală 1,5
4.3.a. Proiectarea, aplicarea și interpretarea unor demersuri de
1
cunoaștere a elevilor în colaborare cu profesorul psiholog.
4.3. Cunoaşterea, consilierea şi
tratarea diferenţiată a elevilor. 4.3.b. Consilierea permanentă a elevilor. 1
4.3.c. Strategii educative diferențiate 1
4.4. Motivarea elevilor prin
4.4.a. Valorificarea exemplelor de bună practică din cadrul colectivului.
valorizarea exemplelor de bună 1
practică.
4.4.b. Responsabilizarea elevilor. 1
12

5. 5.1. Participarea la programele de 5.1.a. Participarea la simpozioane, comunicări, perfecționări/ cursuri de


0,5
Managementul formare continuă/perfecţionare și formare continuă.
carierei şi al valorificarea competenţelor ştiinţifice, 5.1.b. Folosirea competenţelor dobândite la cursurile de formare (prin 1
Punctaj
Domenii Criterii de Indicatori acordat Valida
Punctaj
ale evaluării performanţă de performanţă Auto Evaluare Evaluare re
maxim
evaluare comisie C.A C.P.
redactarea documentelor, desfăşurarea demersului didactic etc.).
didactice şi metodice dobândite.
5.2.a. Organizarea unor activităţi metodice la nivelul catedrei/comisiei,
1
unităţii şcolare.
5.2. Implicarea în organizarea 5.2.b. Participarea la activităţi metodice organizate la nivelul
activităţilor metodice la nivelul 0,5
catedrei/comisiei, unităţii şcolare, județului
comisiei/catedrei/responsabil.
5.2.c. Responsabil comisie metodică / alte comisii 1
5.2.d. Membru în alte comisii la nivelul școlii 0,5
5.3. Realizarea /Actualizarea 5.3.a. Realizarea şi actualizarea permanentă a portofoliului profesional
0,5
portofiului profesional şi dosarului şi dosarului personal.
personal.
dezvoltării
profesionale 5.4.a. Comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, responsabilii
0,5
comisiilor şi conducerea şcolii.
5.4. Dezvoltarea capacităţii de
5.4.b. Realizarea integrală şi la timp a cerințelor din fişa postului.
comunicare şi relaţionare în interiorul 1
şi în afara unităţii cu elevii, personalul
5.4.c. Respectarea ROI şi a normelor de organizare şi funcţionare a
şcolii, echipa managerială şi cu 0,5
instituţiei şcolare.
beneficiarii din cadrul comunităţii –
familiile elevilor. 5.4.d. Prezenţa spiritului de echipă în realizarea unor sarcini la nivelul
şcolii. 1

8
6.1.a. Atragerea de parteneriate educaţionale (max. 3p):
6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi
- coordonator proiecte educaționale – 3p
proiecte educaţionale în vederea 3
6. Contribuţia - membru în echipa de proiect – 2p
dezvoltării instituţionale.
la dezvoltarea - participant – 1p
instituţională şi 6.2. Promovarea ofertei educaţionale. 6.2.a. Promovarea ofertei educaţionale prin colaborarea cu comunitatea
1
la promovarea locală, agenții economici, părinți, etc.
imaginii 6.3. Promovarea imaginii unității de 6.3.a. Participarea la concursuri/competiţii locale/judeţene/naţionale. 1
unităţii şcolare învățământ în comunitate prin 6.3.b. Participarea la activități extrașcolare și extracurriculare realizate
1
participarea şi rezultatele elevilor la în mediul școlar, extrașcolar și online.
olimpiade, concursuri, competiţii,
activităţi extracurriculare şi
extraşcolare realizate în mediul 6.3.c. Mediatizarea activității. 0,5
școlar, extrașcolar și în mediul online
6.4. Realizarea/participarea la 6.4.a. Organizarea de activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi 1
programe/activităţi de Prevenire şi de prevenire şi combatere a bullyingului.
combatere a violenţei şi bullyingului în
mediul şcolar şi/sau în mediul online. 6.4.b. Participarea la activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi 1
de prevenire şi combatere a bullyingului.
6.4.b. Implicarea în acţiuni realizate în colaborare cu Poliţia de
1
Proximitate/O.N.G-uri etc.
6.5. Respectarea normelor, 6.5.a. Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a
1
procedurilor de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare.
muncii şi de PSI şi de SU pentru toate
tipurile de activităţi desfăşurate în
6.5.b. Implicarea sau participarea la activități specifice acestui domeniu 0,5
cadrul unităţii de învăţământ precum
şi a sarcinilor suplimentare.
6.7. Promovarea de activități de 6.7.a. Promovarea activităților educative interactive 0,5
învățare interactive prin utilizarea
Punctaj
Domenii Criterii de Indicatori acordat Valida
Punctaj
ale evaluării performanţă de performanţă Auto Evaluare Evaluare re
maxim
evaluare comisie C.A C.P.
unor instrumente realizate cu ajutorul 6.7.b. Folosirea unor instrumente realizate prin intermediul tehnologiei 0,5
tehnologiei
6.6.a. Respectarea atribuțiilor stabilite prin fișa postului 1
6.6. Implicarea activă în crearea unei 6.6.b. Respectarea și aplicarea procedurilor stabilite în cadrul CEAC
culturi a calităţii în nivelul 1
din școală
organizaţiei. 6.6. c. Disponibilitate la responsabilizare în cadrul școlii
1
15

7.1 Manifestarea atitudinii morale si 7.1. Manifestă o atitudine morală şi civică în conformitate cu
civice ( limbaj, tinuta, respect, reglementările în vigoare 2
comportament ).
7.2 Respectarea si promovarea 7.2 Respectă codul deontologic al profesorului din invatamantul
deontologiei profesionale. preuniversitar 3

PUNCTAJ TOTAL 100

Calificativul acordat in sedinta C.A. din data este


Grila de punctaj:

FOARTE BINE – de la 100 până la 85 puncte SATISFĂCĂTOR – de la 70,99 până la 61 puncte

BINE – de la 84,99 până la 71 puncte NESATISFĂCĂTOR – sub 60,99 puncte

!!! Fisa este insotita obligatoriu de un raport de activitate cu justificarea punctelor acordate la autoevaluare.

Numele și prenumele: Semnături:

 Responsabil comisie:
 Director: Presedinte C.A.-prof.Rau Daniela
 Membrii consiliului de administraţie

Am luat la cunostinta azi Angajat evaluat: