Sunteți pe pagina 1din 18

3

# 4We
I
awwH%
4ft W
Mrru rsrrRur TTNURTTULUT ;r Sronrulut
,'/". v

ORDIN

O "-vr
Nr. 65.+- din oT ol "?^lY
privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare gi funclionare al
complexurilor sportive nalionale - unitS$ aflate in subordinea Ministerului
Tineretului gi Sportului

Avand in vedere:

Hotirdrea Guvernului ,nr.1 1 17013 privind organizarea gi


functionarea
Ministerului Tineretului pi Sportului, cu modificirile gi completdrite ulterioare.
Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/7000, cu modificarite si completarile
ulterioare;

ln temeiul art. 8, atin. 4 din Hotararea de Guvernului nr. 1112013 privind organizarea
si functionarea Ministerutui Tineretului si Sportutui

Ministrul Tineretului si Sportului


emite prezentuI ordin

Art.l.Se aprobd Regulamentul - cadru de organizare 9i funclionare a[


comptexurilor sportive nalionate unitili aftate in subordinea Ministerului
Tineretului gi Sportului, conform anexei care face parte integranti din prezentul
ordin.

Art.2. Comptexurite sportive nationale unitifi aflate in subordinea


Ministerutui Tineretului pi Sportutui i9i intocmesc propriu[ Regulament de organizare
9i funclionare pe baza Regulamentutui cadru previzut la art. 1, p€ care i[ vor
-
inainta spre aprobare conducerii Ministerului Tineretutui pi Sportului.

Art.3. Regulamentul de organizare 9i funcfionare a[ comptexurilor sportive


nalionate - unitifi aflate in subordinea Ministerului Tineretutui ;i Sportului se aprobi
prin ordin a[ Ministrului Tineretutui gi Sportului.

Art.4. Direcfiile de specialitate din cadrul aparatutui propriu a[ Ministerului


Tineretutui gi Sportutui 9i comptexurite sportive nafionale unitili aftate in
subordinea Ministerului Tineretutui gi Sportului vor duce [a indeplinire prevederite
prezentului ordin.
Art.5. La data intrdrii in vigoare a prezentului ordin, ordinul pregedintetui Autoritilii
Nalionale pentru Sport 9i Tineret nr.2147 125.10.2Q11 privind aprobarea
Regutamentutui cadru de organizare gi funclionare a[ comptexurilor sportive
nalionate - unitdli aftate in subordinea Autoritilii Nalionate pentru Sport 9i Tineret,
igi inceteazi apticabititatea.

Art.6. Prezentul ordin va fi distribuit prin Direclia Generati Sport, astfet:

r Cabinetului ministrului tineretului si sportutui;


. Cabinetului secretarului de stat pentru sport;
. Subsecretarului de stat sport;
o SecretarutuiGenerat;
o Directorului Generat Sport
o Directiei Dezvoltarea Sportului de Performanta;
. Comptexurilor sportive nalionate uniti! aflate in subordinea
Ministerutui Tineretului gi Sportutui

MINIS
6?--'.Ttr-"
ndru DUNCA-{

-l a
L, {
7

ANEXA la ordinul n . 85* arn o7 - oZ - &7

REGULAMENT. CADRU

privind organizarea gi funclionarea comptexurilor sportive nalionale - unitili


aflate in subordinea Ministerului Tineretutui gi sportului

CAPITOLUL I

DrsPozrTil GENERALE

1. Comptexurite sportive nalibnate suntinstitulii pubtice cu personatitate juridicl in


subordinea Ministerului Tineretutui ;i Sportutui, infiinlate in condiliite tegii,
finanlate din venituri proprii ;i subvenlii acordate de [a bugetul de stat.

2. Comptexurite sportive nalionate igi desfi;oari activitatea in conformitate cu

prevederite legate in vigoare ;i cele ate prezentutui regutament.

3. Comptexurile sportive nafionate se organizeazi ;i func!ione'hzi conform


regutamentului de organizare ;i funclionare propriu aprobat prin ordin al
Ministrutui Tineretutui gi Sportului.

4. RegutamentuI de organizare ;i func[ionare propriu cuprinde obtigatoriu denumirea


gi sediuI comptexului.

5. Bugetul Comptexuritor se aprobl anuat de citre MinisterulTineretutui 5i Sportutui.

CAPITOLUL II

scoPuL 5r oBIECTUL DE ACTIVITATE

6. Scoput activitdlii: asigurarea condiliilor optime de pregdtire


iy' - "=1 \d
performanfetor sportive. I i 'lF.
7. ObiectuI de activitate:
k
7.1. administrarea bazei materiate sportive destinate cu prioritate pregitirii
loturitor nalionate ;i otimpice, precum ;i organizlrii competiliitor sportive de nivel
nalional ;i internalionat;

7.2. activitSli de transport rutier, respectiv efectuarea de transport cu mijloace


proprii (microbuz, autobuz, etc.) pentru persoane gi i sau mirfuri, pe ptan intern
;i / sau internalional in interes propriu ;i / sau pentru atte institutii si structuri
sportive;

7.3. activitili economice de tip atimentalie pubticS, activitili hoteliere, activitili


cultural artistice 5i / sau activitili expozifionate;

8. Comptexurite sportive nafionate asiguri condilii de pregitire specifice pentru una


sau mai mutte disciptine sau ramuri sportive, punAnd ta dispozilia federaliitor
sportive nafionate ;i cetortatte structuri sportive baza materiati serviciite ;i
aferente.

CAPITOLUL III

ACTIVITATEA

'il

9. in comptexurite sportive nalionate se desfipoari acliunite de pregitire ale

sportivitor din loturite nalionate 5i otimpice, cu prioritate, precum 9i ate attor


categorii de sportivi, cu respectarea prevederitor cuprinse in Normete de fotosire
a bazetor sportive ;i unitilitor de cazare aftate in administrarea subordonate
Ministerutui Tineretutui gi Sportului, aprobate in condiliite tegii.

10. Programul de activitatea toturitor nafionate;i otimpice se intocmegte la


propunerea federafiitor sportive nalionate sau a cetortatte structuri sportive,
avAnd in vedere obiectivete gi vatoarea loturitor respective, de comun acord cu

conducerea comptexului.

11. Programutintocmit de federaliile sportive nalionate este comunicat conducerii


comptexutui sportiv nalionat unde urmeazi si se desfi;oare

12. Transmiterea de catre M.T.S. a calendarutui de activitSli r"-uffi


I

cu minim 90 de zile inainte de finatut anutui bugetar pentru


Ulilll-'r/1,
asw
13. Cetetatte activitili care nu se regisesc in catendarul anual transmis, se vor
programa in funclie de decizia conducerii comptexurile sportive nalionale.

14. in cazul in care comptexurite sportive nalionate delin in administrare baze

sportive oficial omotogate pentru intreceri, concursuri sau competilii sportive,


federaliite sportive nalionate pot organiza competilii interne sau internafionate,
conform regutamentetor proprii sau ate organismetor internalionate de

speciatitate.

15. Comptexurite sportive nafionate asiguri condifiite prevdzute de lege pentru


efectuarea controtutui antidoping gi sprijini m6surile necesare pentru prevenirea
viotenlei in cazuI organizirii competi!iitor sportive.

16, Pentru activit6li extrasportive, complexurite sportive nafionate pot pune [a


dispozilia unor persoane fizice ;i / sau juridice baza materiati sportivi ;i celetatte
dotSri, in misura in care. acestea nu impiedicl buna desfI;urare a activitdlii
sportive ;i se incadreazi in programuI aprobat de conducerea comptexutui sportiv
na!ionat.

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA

17, Comptexurite sportive sunt conduse de un director. Dupi caz, in cadrul


comptexuritor funclioneazi gi unul sau mai mutli directori adjuncfi. Acegtia i9i
desfigoard activitatea in baza prezentului regutament gi a prevederitor legate in
vigoare.

18. DirectoruI rdspunde, potrivit legii, de buna organizare ;i funclionare a

activiti[ii com plexu Iui.

19, Numirea;i etiberarea din funcfie a directorutui, precum;i a directoritor


adjuncli se face prin ordin a[ Ministrutui Tineretutui ;i Sportutui, in condiliite tegii.

20. Directorul indeptine;te atribuliite stabitite prin fi;a postutui -- \7\


\?
MinistruI Tineretutui ;i Sportutui. I
lF.
I
l"(
/o
/:?t
21. Principatete atribulii ate directorutui sunt:
Rokss*
rr--.\
Sltrier$!-j
21.1. organizeazi, conduce gi rdspunde de intreaga activitate desfagurati in cadrul
comptexului;

21.2. aprobi Regulamentul intern a[ complexutui ;i asiguri respectarea acestuia de


citre personatuI salariat;

21.3. reprezintd personal sau prin detegat institulia in retaliite cu structurite


sportive, organele administraliei pubtice locate ;i centrate, agenli economici,
persoane fizice ;i juridice romAne sau striine;

21.4. negociazi ;i incheie contracte gi atte acte juridice, respectAnd tegistalia in


vigoare;

21.5. asiguri apticarea;i respectarea normetor;i dispozifiitor emise de Ministerutui


Tineretutui ;i Sportutui;

21.6. indeptine;te in catitate de ordonator terliar de credite toate atribuliite ce ii


revin, conform dispozi[iitor legate in vigoare ;i rispunde potrivit tegistaliei in
vigoare;

21.7. stabite;te ;i deteagi atribulii pe trepte ierarhice ;i funclii, avAnd in vedere


prevederite regutamentuI de organizare ;i funclionare propriu gi structura
organizatoric5;
:

21.8. propune Ministerutui Tineretutui ;i Sportutui programuI de invesiilii, reparalii


capitate ;i dotlri, statul de funcfii, precum ;i nivetul bugetutui de venituri gi

chettuieti;

21.9, angajeazi, recompenseazi, sancfioneazl ;i concediazl personatuI salariat, in


condi!iite tegii;

21JA. etaboreazi gi prezintl spre aprobare Ministerului Tineretului ;i Sportutui


programu[ de dezvoltare 9i modernizare a comptexutui pe termen mediu ;i de tungi
durat6;

21.11. aprobi figete de post pentru personatul din subordine ;i, unde este cazul,
a directorutui adjunct;

21,12. intocmegte, in condiliite legii, figete de evatuare


&aeilvrlf,',\A
profesionate pentru personatuI subordonat direct ;i, unde este cazul 5'directorufui
r I ]?
l;1
adjunct;
!

ir.. - 'u/,? JA

k*\ii#/
21.13. organizeazl periodic gedinle de anatizd cu gefii de compartimente;

21.14. intreprinde misurite necesare de optimizare a condiliilor oferite


sportivitor care beneficiazi de serviciite comptexutui;

21.15. dispune misuri pentru prevenirea accidentetor in timpul


antrenamentetor gi competi!iitor, a incendiitor, pentru proteclia muncii ;i
proteclia mediutui;

21.16. asigurl etaborarea gi transmiterea [a termen a documentetor solicitate


de citre Ministerul Tineretutui ;i Sportutui;

21.17. are obtigafia de a angaja ;i de a utitiza creditete bugetare numai ln


timita prevederitor ;i destinaliitor aprobate, pentru chettuieti strict legate de
activitatea instituliitor pubtice respective ;i cu respectarea dispoziliitor legate;

21.18. rispunde, potrivjt legii, de:

21 .1g.1 , angajarea, tichidarea ;i ordonanlarea chettuietitorin limita creditetor bugetare


repartizate ;i aProbate;

21.18.2. realizareavenituritor;

21,18.3, angajarea ;i utilizarea creditetor bugetare pe baza bunei gestiuni


'!,

financiare; i

21.18.4. integritatea bunuritor incredinlate instituliei pe care o conduc;

21.1g.5. organizarea;i linerea [a zi a contabititilii ;i prezentarea [a termen a


situaliitor financiare asupra situaliei patrimoniutui aftat in administrare ;i
execuliei bugetare;

21.18.6. organizarea sistemutui de monitorizare a programutui de achizi!ii


pubtice pi a programutui de tucriri de investilii pubtice;

21.18.7. organizarea gi linerea la zi a evidenlei patrimoniului, conform


prevederitor legale.

21.19. aprobi angajarea, lichidarea ;i ordonanlarea chettuietitor din fonduri


pubtice;

21.2O. organizeaza activitatea de control financiar preventi


'{--
f/oprtr; i
s
IF

)i
21.21. indeptine;te ;i atte sarcini ta soticitarea Ministrutui Tineretului ;i
Sportutui, in timita de competenli.

22. in exercitarea atribuliitor sale, directoruI emite decizii ;i dispozilii scrise.

23. DirectoruI comptexutui este ordonator tertiar de credite.

24. Directorut adjunct a[ comptexutui indeptine;te, in principat, urmitoarele


atribu!ii:

24.1. aclioneazl pentru apticarea ;i respectarea dispoziliitor legale in vigoare;

24.2. reprezintS, in baza detegirii, complexul in retafiite cu structurite sportive,


persoanete
organete administraliei pubtice locale gi centrale, agenlii economici,
fizice gi juridice RomAne sau striine, pretuAnd atribuliite directorutui;

24,3. participl [a etaborarea programului anual de investifii, reparalii capitate ;i


dotdri, gtatut de funclii ;i nivetut bugetutui de venituri ;i chettuieti;

24,4. participi cu directorul la etaborarea programelor de dezvottare pe termen


mediu ;i scurt ate comPlexutui;

24.5. in cazut in care directorul complexutui, se aft5 in concediu de odihnd sau in


incapacitate temporari de munci, preluarea atribuliitor se va face de cltre o atti
persoanS din cadrut c.s.N., prin ordin a[ ministrutui M.T.s. i

25. Detegarea dreptutui de semniturd ;i decizie a directorutui C.S.N. poate fi


ficuti prin decizia acestuia, ori de cAte ori este necesar, motivat'

CAPITOLUL V

STRU CTU RA ORGAN IZATORICA

26. in concordanli cu gtatut de funclii aprobat de Ministerul Tineretutui ;i


Sportului, in structura organizatorici a comptexuritor sportive nalionate,
funclioneazi mai mutte compartimente.

27. Principalete atribulii in domeniuI financiar - contabil:


27.1. organizeaze activitatea de etaborare a bugetutui complexului ;i asigurd
transmiterea acestuia Ministerutui Tineretutui gi Sportutui [a termenete stabitite;

27.2. elaboreazd ;i transmite Ministerutui Tineretutui ;i Sportutui repartizarea pe


trimestre a creditetor aprobate;

27.3. avizeazi propunerite privind modificarea creditetor aprobate 5i repartizate pe

trimestre;

27,4, intocme;te ;i transmite Ministerului Tineretutui ;i Sportutui soticitarea [unari


de fonduri de [a bugetut de stat;

27.5. organizeazi activitatea dea bugetutui ;i line evidenla


execu[ie
angajamentelor legate, a ptilitor efectuate ;i intocme;te situafiite privind
raportarea acestora;

27.6. avizeazi propunerite de modificare a bugetutui de venituri 9i chettuieli ale


comptexutui;

27,7. intocme;te evidenla contabiti a comptexutui;

27.8. intocme;te ;i supune spre aprobare proiecte de decizii gi instrucliuni


referitoare la domeniuI de activitate aI compartimentutui, precum ;i atte
documente care se referi ta fondurite pubtice ;i / sau patrimoniul comptexutui;

27.9. organizeazi circuituI intern a[ documentetor financiar - contabite;


27.10. avizeazi activitatea de inventariere anuati a patrimoniutui comptexului;

27.11. !ine evidenla bunuritor aftate in patrimoniu[ ;i in administrarea


comptexutui ;i comunici Ministerului Tineretutui ;i Sportutui [a termenete
stabilite, modificirite intervenite;

27.12. intocme;te [unar batan[ete de verificare, analizeazl situalia financiari


a comptexutui ;i face propuneri de rentabitizare a activitSlii acesteia;

27.13. intocme;te trimestrial situalia financiari, iar dupi aprobare it transmite


Ministerutui Tineretutui ;i Sportutui;

27.14. furnizeazi informa[ii cu privire [a situalia patrimoniati a

atunci cAnd i se soticitd; flrl


ari
El
s
w# /F,,
27.15. intocmegte ;i urmlre;te avizarea ;i aprobarea documentetor privind
angajarea, Iichidarea gi ordonan!area chettuietilor materiate si servicii ate
comptexutui;

27.16. intocme;te orice atte situalii financiar - contabite previzute de actete


normative in vigoare sau [a solicitarea conducerii Ministerutui Tineretutui 5i

Sportutui, a attor institufii centrale ;i tocate;

27.17. !ine evidenla documentetor intrate in cadruI compartimentului, precum


si a cetor etaborate de acesta;

27.18. setecteazi, grupeazi in dosare ;i transmite spre pistrare arhivei


comptexului documentele financiar - contabite.

28. Principatele atribulii fn domeniuI resurselor umane:

28.1. etaboreaz5, anual sau ori de cAte ori se impune, gtatul de funclii ;i de personal
ate comptexutui, i[ actuatizeazd atunci cAnd intervin modificiri in structura
organizatorici, de personal sau in drepturile de salarizare ;i it supune spre
aprobare conducerii Ministerului, in condiliite tegii;

28.2. intocme;te ;i avizeazi proiectete de decizie ate directorului pentru aspectete


care vizeazi domeniul siu de activitate;
! ,

28.3. rispunde de respectarea sistemutui de satarizare [a nivetut'comptexutui 9i

asigurd, in baza dispoziliitor tegate, managementul resursetor umane;

28.4, cotaboreazi [a intocmirea regutamentetor, deciziitor, instrucliunitor, precum


;i a altor acte cu caracter normativ elaborate de citre comptex;

28.5. stabite;te necesaru[ lunar de fonduri ta tittut ,,Chettuieti de personat" ;i


totodati transmite Compartimentutui Financiar - Contabititate propuneri privind
modificarea bugetului pentru domeniuI resursetor umane;

28.6. intocme;te lunar statete de ptati gi dectaraliite privind obtigaliite de ptati a

contribuliitor sociate, impozitul pe venit ;i evidenla nominatl a persoanelor


asigurate ;i asiguri transmiterea acestora citre organele abititate, in termenete
previzute de [ege; q;Yru{i
{/-*e/
f/ - --- \c\
\\?
28.7. avizeazi documentete privind angajarea, lichidarea I
chettuietitor de personat, exctusiv chettuietite de deptasare; f.brdonantt':iF
Kw
28.8. intocme$te avizeazi notete de fundamentare, precum ;i documentele de
ti
angajare a chettuietitor privind perfeclionarea profesionati a personatului din
cadruI comptexutui;

Zg.g. intocmegte gi line evidenla figetor fiscale ;i [e transmite, in termenul legat


stabitit, atAt organetor fiscate, cAt ;i satariafitor din cadrul complexutui;

28.10. intocme;te programarea concediitor de odihni pentru salarialii


complexutui ;i line evidenla concediitor de odihni pentru acettia;

2g,11. gestioneazi figete de post pentru personatul din cadrut comptexutui;

ZB.1Z, intocme;te documentete privind reincadrlrite, indexirite satariale,


potrivit dispozi!iitor [egate in vigoare;

28.13. intocme;te gi etaboreazi in cotaborare cu compartimentete de


speciatitate bibtiografia ;i tematica, precum ;i documentete privind procedura
preatabiti organizdrii concursuritor, cAt ;i cete privind finatizarea acestora ;i
participfi, in comisiite de concurs ;i a celor de sotulionare a contestaliitor pentru

ocuparea posturitor vacante sau temporar vacante;

2g.14. transmite cdtre toate compartimentete comptexutui, criteriite pe baza


cirora se face evatuarea performanfetor profesionate individuate, monitorizeazd
procesul de evatuare a personatutui din aparatut propriu, primestb 9i pdstreazd
rapoartete de evatuare;

28.1 5. intocmegte documentele de incadrare, detagare, suspendare sau


incetare a raporturitor de munci pentru personalut din cadrul comptexutui,
inctusiv stabitirea drepturitor satariate, potrivit prevederitor legate in'vigoare;

28.16. organizeazfi, in condifiite legii, concursurite pentru ocuparea posturitor


de execulie vacante gi temporar vacante ;i gestioneazi aceste posturi, cu acordul

preatabiI a[ Ministerutui;

2g.17. intocme;te, actuatizeazi gi line evidenla dosaretor de personat;

28.1 8. verifici ;i line evidenla pontajetor lunare primite de [a compartimentete


comptexutui;
28.19. intocme;te documentafia in vederea cercetirii abateritor disciptinare ;i
asiguri secretariatuI comisiitor constituite in acest scop, in baza referatetor
compartimentetor respective, temeinic justificate, punAnd [a dispozilie toate
informaliite in acest sens;

28.20. intocme;te raportirite soticitate de citre Ministerut Finanletor Publice,


privind
lnstitutut Nalionat de Statisticl ;i de alte organe ate administraliei pubtice,
numdruI de personat ;i drepturite satariate;

28.21. intocmegte Registrul generat de eviden!6 a satarialitor, opereazb in


acesta inregistririte prevlzute de tege ;i asiguri depunerea [a sediul
lnspectoratutui Teritorial de Muncb potrivit actetor normative in domeniu;

28.22. intocme;te dosarete de pensionare pentru personatut din cadruI


comptexului;

28.23. intocme;te ;i etibereazi, [a cerere, documente specifice activitllii de


resurse umane, cu respectarea prevederitor tegate;

28.24. acorda consitiere de speciatitate [a solicitarea compar(imentgtor din


cadruI comptexutui;

28.25. compteteazi ;i line evidenla tegitimafiitor de serviciu pentru personatul


comptexutui;

28.26. indeptine;te atte sarcini ce i se repartizeaza, in limita 'prevederilor


legale in vigoare.

29. Principalele atribulii in domeniul achiziliitor publice:

29,1. etaboreazl dup6 caz, actuatizeazi, pe baza necesitSlitor transmise de


;i,
cetetatte compartimente ate instituliei, ProgramuI anual al achizifiitor pubtice;

29.2. etaboreazi sau, duPi caz, coordoneazi activitatea de etaborare a

documentaliei de atribuire sau, in cazul organizirii unui concurs de


documenta[iei de concurs;
p
29.3. aptici gi finatizeazi procedurite pentru achizilii pubtice previzute in programuI
anual at achiziliitor publice al comptexutui, cu respectarea prevederitor tegate in
vigoare;

29.4. indepline;te obtigaliitor referitoare [a pubticitate, cu respectarea prevederitor


legale in vigoare;

29.5. se ocupi de efectuarea achiziliitor directe, conform tegistalieiin vigoare, ;iin


baza notetor de fundamentare ;i a referatelor de oportunitate a achizifiitor,
aprobate de conducStorut comptexutui;

29.6. constituie, tine evidenla gi pistreaz5 dosarete de achizifie pubtici incheiate [a

nivetut comptexutui;

29.7. etaboreazi raportuI anual privind contractete de achizilii pubtice atribuite;ii[


transmite prin intermediuI S.E.A.P., in termenuI previzut de lege, citre
Autoritatea Nalionati de Regtementare ;i Monitorizare a Achiziliitor Publice;

29.8. persoana / persoanete desemnate cu atribulii pe linia achiziliitor pubtice fac


parte, in catitate de pre;edinte sau membri, din comisiite de evatuare privind
procedurile de achizilii pubtice in baza dispoziliei emise de citre conducerea
complexutui; i

29.9. formuteazi punctuI de vedere a[ autoritilii contractante [a eventuatete


contestalii ate operatorilor economici;

29.10. pistreazi confidenliatitatea in legituri cu faptete, informaliite sau


documentete cu care intr6 in contact.

30. Principalele atribufii in domeniuI investiliilor:

30.1 . intocme;te listete de investilii pentru activete fixe, conform bugetutui aprobat;

30.2. convoaci comisiile de receplie conform prevederitor legate in vigoare;

30.3. respecti prevederite [egate pe [inia investiliitor publice.

31. Principalele atribulii in domeniul administrativ:


s
31 .1 . fundamenteazi ;i prezinti propuneri privind chettuietite mater ,)5
nivetul comptexutui, pentru a fi inctuse in proiectul de buget;

31.2. organizeazS gi asigurl condilii corespunzitoare pentru pazi 9i accesul in baza


sportivS, fotosirea, pistrarea, depozitarea ;i conservarea bunuritor materiate
aflate in gestiune;

31.3. transmite documentete justificative ta compartimentul economic, in termen


utit pentru efectuarea ptlfii ta data scadenti;

31.4. asiguri recuperarea chettuietitor pentru utitit6li consumate de terli utilizatori


ai patrimoniutui aftat in administrarea comptexutui;

31.5. asiguri curilenia ;i igienizarea bazetor sportive ;i a celortatte spa[ii


administrate;

31.6. r6spunde de intocmirea gi pretucrarea foitor de parcurs pentru mijtoacele de

transport ProPrii;

31.7, prezinti propuneri privind eventuatete reparalii ta ctidiri, inlocuirea unor


instatalii ;i fotosirea eficienti a dot6ritor ;i a attor bunuri din patrimoniuI
administrat de comptex, intocme;te referatuI de necesitate pentru achizi!ionarea
materialetor consumabitetor necesare desfi;uririi activitllii comptexului.
;i

32. principatete atribulii ate compartimentului juridic sunt urmitparelei

32.1. avizeazi tegatitatea mlsuritor ce urmeazA a f i luate in desf6;urarea activitalii


;i care angajeazi juridic comptexut;

32.2. cotaboreazS ta intocmirea proiectetor de contracte, avizeazi juridic


contractete [a care se angajeazi institulia;

32.3. acordi consitiere juridici compartimentetor din cadruI instituliei, in interesul


desfi;urXrii activitilii profesionate specifice cu respectarea dispoziliilor legate;

32.4. intocmegte gi avizeaz6 din punct de vedere at tegatitifii, deciziite ;i


instrucliunite privind misurite dispuse de cStre director;

32.5. urmiregte aparilia actelor normative cu aplicare in aria de activitate a

tn
comptexului gi ii in;tiinfeaz5 pe cei impticali tegat de atribu[iite
acestea, precum gi de modut in care instanfete judeci
administrafiei de stat ;i atte organe interpreteaza sau

normative;
32.6. imptementeazi in cadrul comptexutui prevederite Legii nr. 677 / 2001 privind
proteclia persoanetor cu privire [a pretucrarea datetor cu caracter personal ;i
libera circutalie a acestor date;

32.7. reprezinti ;i susline interesete comptexutui, in baza detegaliei date de


conducerea acestuia, in fala instanfetor judecitore;ti, a organetor de urmirire
penati ;i cercetare penatl cAt gi a notaritor pubtici ;i in raporturile cu cetetatte
autoritili pubtice;

32.8. formuteazd acliuni, intAmpiniri, apeturi, recursuri, rispunsuri [a interogatorii,


cereri de revizuire, etc;

32.9. formuteazi ptAngeri penale in numete ;i pentru suslinerea intereselor tegate


ate comptexutui;

32.10. fine evidenfa dosaretor aftate pe rotul instanletor judecbtore;ti ;i a

termenetor de judecati;

32.11. elaboreazS;i prezintl conducerii comptexului, ori de cAte ori apreciazi


ci este necesar, propuneri de sotulionare pe cale amiabiti a titigiitor aftate pe rot;

32,12. anatizeazi ptAngerite preatabite, in cotaborarea cu compartimentete de


speciatitate [a at chror domeniu de activitate fac referire tl redacteazi
rbspunsurite [a acestea;

32.13, urmire;te aducerea taindeptinire a mlsuritor ce se impun cu privire [a

punerea in apticare a sentinletor judecitore;ti executorii;

32.14. informeazi periodic conducerea cu privire [a situafia titigiitor aftate pe


rotul instanletor judecitoregti in care comptexut este parte;

32.15. participi [a comisiite de concurs pentru ocuparea posturitor din cadrul


comptexutui, precum ;iin cadrut comisiitor de disciptinS;
32.16. indeptine;te atte sarcini ce i se repartizeaz5, in limita prevederitor
tegate in vigoare;

33. Pentru fiecare satariat angajat in condiliite legii, ;efii de compart


intocmi fi;ete postutui cu atribuliite specifice, pe care [e vor inain
directorutui comptexutui.
34. Atribuliite compartimentetor privind imptementarea ;i dezvoltarea sistemutui
de control intern manageriatin cadruI comptexului sunt cete previzute prin actete
de decizie interni emise de directorul comptexutui ;i prin normete legale in
materia controtutui intern manageriat.

CAPITOLUL VI

SURSELE DE FINANTARE

35. Comptexurite sportive nafionate i;i desfagoari activitatea in baza urmdtoaretor


surse financiare:

35.1. venituri din activit6lite,proprii reatizate in conditiite tegii;

35.2. subvenlii de [a bugetul de stat;

35.3. donalii gi sponsorizAri;

35.4. venituri obfinute din vatorificarea bunuritor aftate in patrimoniuI comptexutui


sportiv nafionat;
i ,

35.5. sume rimase ca excedent ta sfAr;itul anului dupi regutarizarea sufnetor primite
de ta bugetul din care sunt finanfate;

35.6. atte venituri in condiliite tegii.

36. Excedentete rezuttate din execufia bugetelor instituliitor publice finanlate din
venituri proprii subvenlii acordate de [a bugetut de stat se regutarizeazi [a
;i
sfAr;itut anutui cu bugetul din care sunt finanfate, in limita sumetor primite de [a
acesta.

CAPITOLUL VII

BAZA MATERIALA TOIOSITA PENTNU ACTIVITATEA SPORTIVA

37. Comptexurite sportive administreazi baza materiatS, pentru


sportiv5, aftatl in patrimoniu, in vederea realizirii scopului ;i
activitate.
38. Baza materiatl a complexuritor sportive nalionate cuprinde totatitatea
terenuritor;i spaliitor, precum ;i amenajirite, instataliite gi construcliite care sunt
destinate organizirii ;i desfS;uririi activit5lii de educalie fizici ;i sport.

39. Patrimoniut comptexutui se inventariaz6 anuat, iar rezuttatele inventarierii se

cuprind in situalia financiari incheiati [a data de 31 decembrie.

40, Comptexurite sportive nafionate administreazi bunurite aftate in patrimoniu,


in condiliite tegii.

41. Bunurite se evidenfiazi distinct in patrimoniuI comptexutui.

42. Complexurile sportive nalionale care delin bazete sportive nautice au dreptuI
de folosinli gratuiti ;i prioritari a luciutui de api pentru activitatea de pregitire
;i competilionat5.

43. Comptexurite sportive nalionate nu pot schimba destinalia sau desfiinla baze
sportive aparlinAnd domeniutui pubtic sau privat aI statutui ;i aftate in
administrarea [or, firi aprobarea Ministerutui Tineretului ;i Sportutui ;i a
ordonatorutui principal de credite ;i firi garanlia construirii altor baze sportive
simitare.
l

CAPITOLUL VIII

DtsPozrTll FINALE

44. in baza prezentutui Regulament cadru de organizare gi funclionare,


comptexurite sportive nalionale vor intocmi Regutamente de organizare gi
funclionare proprii, care vor fiinaintate spre aprobarea Ministerului Tineretutui Si

Sportutui.

45. in baza Regutamentetor de organizare ;i funclionare propnr,


sportive nalionate vor intocmi Regulamentete interne,
//s/ ---t
directorutui comptexutui. 2!
x.
grl
r
46. Dreptut de control asupra modutui de organizare, administrare ;i conducere a

activitfifii comptexuritor sportive nalionale it are MinisteruI Tineretului si

Sportutui, conform prevederilor legate.

47. prezentut Regutament intr6 in vigoare ta data aproblrii de citre Ministrutui

Tineretului ;i Sportutui.

48. Satarialii comptexutui sunt obtigali si cunoasci 9i si respecte prevederite


prezentutui Regutament gi ate figetor de post pe care [e ocup6.

49. in caz de nerespectare a prevederilor prezentutui Regulament, cetor care se


dovedesc a fi vinovafi ti se vor aplica mdsurite corespunzitoare, in conformitate
cu prevederite legate in vigoare.

50. Organigrama comptexului sportiv nalionat este parte componenti a

Regutamentului de organizare ;i funclionare propriu.

t,,
E

*y _a
>/ ^l

S-ar putea să vă placă și