Sunteți pe pagina 1din 4

TEMA I.

AVOCATUL POPORULUI
A . Ombudsmanul – izvor de inspiraŃie în crearea instituŃiei Avocatul Poporului în
România

După decembrie 1989, societatea romanească a început să-şi întoarcă faŃa spre Europa, de
care fusese izolată pe toată perioada dictaturii comuniste. Printre valorile ocrotite şi
consacrate în constituŃiile statelor democratice europene, şi nu numai, se află şi
drepturile şi libertăŃile fundamentale ale omului. În acest scop a luat fiinŃă instituŃia
Avocatul Poporului, care urmăreşte în mod deosebit protecŃia drepturilor şi libertăŃilor
fundamentale ale cetăŃenilor. Avocatul Poporului este denumirea consacrată în ConstituŃia
Romaniei la art.58-60, sub care s-a organizat şi funcŃionează instituŃia Ombudsmanului
Europei de Vest.
Ombudsmanul este de sorginte suedeză şi s-a răspîndit în Europa sub diverse
denumiri : comisar parlamentar, apărător public, mediatorul public, procuror parlamentar.
Există şi un mediator european care conduce AsociaŃia Ombudsmanilor Europeni şi de
asemenea există AsociaŃia Ombudsmanilor Francofoni.
Ombudsmanul apare ca un fel de mandatar permanent parlamentar, însărcinat
să supravegheze în intervalul dintre sesiuni, modul în care administraŃia îşi îndeplineşte
misiunea şi respectă legile.
Mediatorul administrativ, este creat după modelul britanic şi francez şi apare într-un
alt context .
Receptarea în sistemul constituŃional românesc a InstituŃiei Avocatul Poporului,
instituŃie de tip ombudsman, s-a dovedit a fi un lucru complex şi dificil. Au fost constatate
dificultăŃi de ordin sociologic constând în receptarea greoaie a instituŃiei atît de către cetăŃeni
cât şi de către autorităŃile publice, şi dificultăŃi de ordin normativ, juridic şi doctrinar.
Chiar prevederile constituŃionale iniŃiale s-au dovedit insuficiente în conturarea statutului
acestei instituŃii, motiv pentru care, cu prilejul revizuirii constituŃionale din anul 2003, s-au
adus completări.
Deşi instituŃia a fost prevăzută în ConstituŃia din anul 1991, crearea sa a trebuit să
aştepte câŃiva ani până când s-a elaborat legea organică de organizare şi funcŃionare.
PreferinŃa constituantului român pentru această denumire – Avocatul Poporului –
se explică prin specificul limbajului juridic şi politic românesc şi pentru că ea exprimă
cel mai clar şi mai pe înŃelesul tuturor rolul şi semnificaŃiile juridice ale acestei instituŃii.
Exprimarea ,,mediator public” nu a fost folosită pentru că Avocatul Poporului
nu este un arbitru, deşi activitatea sa urmăreşte şi aplanarea unor conflicte cetăŃean-
autoritate publică.

B. Avocatul Poporului – organizare

Apărută pe plan local din ianuarie 2006, InstituŃia Avocatul Poporului asigură
protecŃie oricărei persoane fizice fără deosebire de naŃionalitate, sex, religie, apartenenŃă
politică, faŃă de abuzurile suferite din partea funcŃionarilor publici sau a autorităŃilor
centrale (ministere, departamente, agenŃii guvernamentale, oficii sau servicii ale acestora), a
administraŃiei locale (prefecturi, primării, consilii judeŃene, municipale, orăşeneşti,
comunale), a instituŃiilor publice (direcŃii, inspectorate, servicii, oficii), regii autonome.
În ideea de a nu mai irosi timpul şi resursele financiare ale petenŃilor, s-au
înfiinŃat Birourile Teritoriale ale acestei instituŃii.
RealităŃile sociale au impus o schimbare şi adaptare continuă a InstituŃiei
Avocatul Poporului, aceasta devenind mai flexibilă şi proactivă prin modificarea
structurii sale organizatorice şi lărgirea sferei domeniului de activitate, în concor danŃă
cu necesităŃile imediate ale societăŃii româneşti.
Astfel, la data de 30 iunie 2014, în Monitorul Oficial al României nr.485 a fost
publicată OrdonanŃa de UrgenŃă nr.48/26.06.2014, privind modificarea şi completarea
Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcŃionarea instituŃiei Avocatul Poporului.
Acest act normativ reglementează înfiinŃarea Mecanismului NaŃional de Prevenire în
cadrul instituŃiei Avocatul Poporului, prin constituirea Domeniului de activitate privind
prevenirea torturii în locurile de detenŃie, coordonat de Adjunctul Avocatului Poporului
pentru Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenŃie, sub conducerea Avocatului
Poporului.
Un avantaj pentru funcŃionarea eficientă a activităŃii de prevenire a torturii în cadrul
instituŃiei Avocatul Poporului îl constituie caracterul descentralizat al instituŃiei, care are
în componenŃa sa 14 birouri teritoriale.
ÎnfiinŃarea birourilor teritoriale a debutat în anul 2003, prin crearea Biroului
Teritorial Alba Iulia şi Bacău şi s-a finalizat în anul 2007 prin înfiinŃarea Biroului
Teritorial Timişoara.
Aşadar, în prezent, 14 din cele 15 birouri teritoriale prevăzute de Legea nr.35/1997,
republicată, sunt constituite şi funcŃionale, ceea ce a facilitat îndeplinirea atribuŃiilor
Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenŃie.
În concluzie, Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenŃie este
organizat în structura centrală şi structura teritorială a instituŃiei Avocatul Poporului.
Structura centrală cuprinde şi Centrul Zonal Bucureşti, iar structura teritorială este
constituită din 3 centre Zonale : Centrul Zonal Craiova, Centrul Zonal Bacău şi
Centrul Zonal Alba.
C. Avocatul Poporului – funcŃionare

Principalele instrumente de lucru al InstituŃiei Avocatul Poporului sunt:


- Demersurile scrise ;
- Anchetele ;
- Vizitele (Mecanismul NaŃional pentru Prevenirea torturii în locurile de detenŃie) ;
- Sesizările din oficiu ;
- Rapoartele speciale ;
- Formularea de puncte de vedere la solicitarea CurŃii ConstituŃionale ;
- Recomandările ;
- Recursurile în interesul legii ;
- Ridicarea de excepŃii de neconstituŃionalitate în faŃa CurŃii ConstituŃionale ;
- Formularea de acŃiuni în contencios administrativ.

Pentru o mai bună comunicare a instituŃiei Ombudsman cu cetăŃenii, putem spune că


există trei principii fundamentale care stau la baza acŃiunilor instituŃiei pentru
asigurarea unei corecte relaŃii cu cetăŃenii :
I. ASCULTĂ - care sunt problemele şi nevoile cetăŃenilor, astfel încât acestea să
fie soluŃionate prin mijloacele legale aflate la dispoziŃia instituŃiei.

II. COMUNICĂ - atribuŃiile, funcŃionarea şi activităŃile instituŃiei, într-un limbaj


accesibil cetăŃenilor de toate categoriile.

III. ACłIONEAZĂ la nivel LOCAL - principiu pus în practică prin crearea


Birourilor Teritoriale, analizarea problemelor cetăŃenilor în funcŃie de
particularităŃile locale şi iniŃierea unui dialog cu cetăŃenii.
Avocatul Poporului dispune de pîrghiile legale necesare pentru a contribui la
asigurarea unei bune administrări, prin menŃinerea unui dialog deschis şi transparent cu
cetăŃenii şi cu autorităŃile administraŃiei publice, menit să prevină şi să medieze diferendele
dintre cele două părŃi. Asfel, dialogul dintre autorităŃile adminstraŃiei publice şi Avocatul
Poporului pe de o parte, şi cel dintre cetăŃean şi Avocatul Poporului, pe de altă parte, permite
preîntîmpinarea unor potenŃiale încălcări ale drepturilor cetăŃeneşti, asigurarea unui tratament
echitabil tuturor cetăŃenilor din partea autorităŃilor administraŃiei publice şi nu în ultimul rînd,
audierea cetăŃenilor.
Raporturile Avocatul Poporului cu cetăŃenii se realizează, în mod practic, prin
următoarele mijloace :
a) Activitatea de acordare a audienŃelor ;
b) Activitatea de dispecerat ;
c) Participarea la emisiuni radio-tv, în scopul informării corecte a
cetăŃenilor ;
d) Birourile Teritoriale ale instituŃiei Avocatul Poporului ;
e) Folosirea informaŃiei tehnologice prin site-ul instituŃiei pus la dispoziŃia
cetăŃeanului.
Avocatul Poporului trebuie ca, prin întreaga sa activitate să se apropie de membrii
colectivităŃilor locale şi să menŃină un contact permanent cu aceştia, în scopul supravegherii
respectării drepturilor şi libertăŃilor acestora. În acest sens, instituŃia trebuie să comunice, să
fie deschisă dialogului, să respecte şi să ia în considerare cetăŃeanul şi problemele acestuia.
Comunicarea publică reprezintă forma de comunicare ce trebuie să însoŃească activitatea
instituŃiei, în vederea satisfacerii corecte a interesului general şi a atribuŃiilor stabilite prin
legea sa de organizare şi funcŃionare. Mesajele transmise trebuie să cuprindă informaŃii de
utilitate publică. Astfel, comunicarea publică trebuie să facă cunoscută cetăŃenilor existenŃa
instituŃiei Avocatul Poporului, modul de funcŃionare şi atribuŃiile acesteia. Totodată, prin
comunicare publică se urmăreşte cunoaşterea nevoilor, problemelor şi dorinŃelor cetăŃenilor,
astfel încît instituŃia, prin rolul şi atrtibuŃiile pe care le deŃine, să vină în întîmpinarea acestora,
realizîndu-se interesul general.
AudienŃele reprezintă principalul mijloc de dialog cu cetăŃenii, utilizat în
majoritatea cazurilor, dar şi modalitatea rapidă prin care se pot identifica clar
problemele petiŃionarilor, lacunele legislative sau reglementările agresive la adresa
drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor.
În cadrul audienŃelor, cetăŃenii sunt îndrumaŃi să depună petiŃii sau, în cazul în
care aspectele pe care le reclamă nu fac obiectul de activitate al instituŃiei, aceştia sunt
informaŃi cu privire la autorităŃile competente să soluŃioneze problemele cu care se
confruntă. În ceea ce priveşte activitatea desfăşurată în timpul programului de audienŃe
de către personalul instituŃiei, aceasta s-a focalizat pe oferirea unor răspunsuri cît mai
concrete în ceea ce priveşte petiŃiile şi solicitările cetăŃenilor. Personalul instituŃiei
primeşte orice cetăŃean, cu orice problemă, dîndu-i fiecăruia o explicaŃie, o soluŃie.
D. Circuitul documentelor în interiorul şi exteriorul partenerului de practică

EvidenŃa documentelor se realizează prin înscrierea traseului acestora în mai multe


tipuri de registre.

1. Registrul de intrare – ieşire;

2. Registrul de audienŃe;
3. Registrul de dosare.

Există şi un caiet de repartizare a lucrărilor, în vederea urmăririi ritmicităŃii în activitate şi


evidenŃierii responsabilităŃii fiecărui angajat din biroul teritorial.

Dosarul are o copertă care conŃine următoarele menŃiuni: