Sunteți pe pagina 1din 2

Raport incheiat dupa analizarea si evaluarea ofertelor

Nr.......... din ..............................

APROBAT, VIZAT,
PRIMAR SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
DRAGOȘ CHITIC Oana Sârbu

RAPORT

Incheiat astazi, 9 iunie 2020 dupa analizarea si evaluarea ofertelor depuse in cadrul licitatiei publice
pentru închirierea pășunii Arini în suprafață de 21,42 ha , situată în Piatra Neamţ.

In vederea atribuirii contractului pentru închirierea pășunii Arini în suprafață de 21,42 ha ,


situată în Piatra Neamţ , autoritatea administratiei publice locale a organizat o licitatie publica , conform
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ şi Hotărârii Consiliului Local nr. 124 din
23.04.2020 privind închirierea prin licitație publică, pe o perioadă de 10 ani, a pășunilor proprietatea
municipiului Piatra Neamț, de către crescătorii de animale .
Au depus oferta în termenul limită prevăzut în documentaţia de atribuire a contractului de
închiriere , adica până 02 iunie 2020, ora 16,30, următorii ofertanţi:
1. ARSENOAIA NECULAI - ofertă înregistrată la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamţ cu
nr. 14179 din 02.06.2020
2. MOTRICALĂ GHEORGHE - ofertă înregistrată la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamţ
cu nr. 14234 din 02.06.2020 , iar acestea au fost selectate in baza unor criterii de calificare stabilite
prin H.C.L. nr. 124 din 23.04.2020 privind închirierea prin licitație publică, pe o perioadă de 10 ani,
a pășunilor proprietatea municipiului Piatra Neamț, de către crescătorii de animale, pe baza
urmatoarelor documente depuse:

1. Dovada platii caietului de sarcini


2. Scrisoarea de Inaintare;
3. Dovada platii garanției de participare
4. Formular de Oferta/ Imputernicire;
5. Declaratia de eligibilitate;
6. Certificate doveditoare privind plata obligatiilor fiscale exigibile;
7. Informatii Generale si Detalii privind Inregistrarea;
8. Documente privind inregistrarea legala;

Avand in vedere faptul ca ambele oferte au fost calificate in baza documentelor depuse, comisia de
evaluare a procedat la aprecierea ofertelor si acordarea punctajului pentru fiecare oferta in parte, folosind
urmatoarea modalitate de calcul a punctajului, pe baza criteriilor de evaluare aprobate prin HCL nr. 124 din
23.04.2020 privind închirierea prin licitație publică, pe o perioadă de 10 ani, a pășunilor proprietatea
municipiului Piatra Neamț, de către crescătorii de animale prin care a fost aprobată documentația aferentă
licitației publice privind închirierea pășunii Arini ;

CRITERII DE ATRIBUIRE : 100 puncte

1.Criteriul CEL MAI MARE NIVEL AL CHIRIEI – 40 PUNCTE

Se utilizeaza urmatoarea formula de calcul: Se acorda punctajul maxim celei mai mari valori a ofertei pentru
alte oferte se acordă punctaje direct proporționale cu punctajul maxim acordat.

2.Criteriul – RESPECTAREA ÎNCĂRCĂTURII MINIME DE 0,3 UVM/HA ÎN TOATE ZILELE PERIOADEI


DE PĂȘUNAT - 20 PUNCTE

Se acorda punctajul maxim pentru declarația depuse la ofertă

3.Criteriul ASIGURAREA EXPLOATĂRII EFICACE ÎN REGIM DE CONTINUITATE ȘI DE


PERMANENȚĂ A PAJIȘTILOR – 40 PUNCTE

Se acorda punctajul maxim pentru declarația depuse la ofertă

Aplicarea modalitatii de calcul a punctajului s-a facut pentru fiecare ofertant in parte, dupa cum
se arata in anexa la prezentul raport.

Prin urmare, ofertantul castigator al licitatiei publice pentru atribuirea contractului de închiriere
a pășunii Arini în suprafață de 21,42 ha , situată în Piatra Neamţ , este:

ARSENOAIA NECULAI - cu 100 puncte

Drept pentru care s-a incheiat astazi, 09.06.2020 prezentul raport, care va fi transmis impreuna
cu ofertele prezentate autoritatii administratiei publice locale .

MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE:

1. Gogu-Craiu Crina-Nicoleta - ________________


2. Mihalcea Cristian - ________________
3. Apetrei George - ________________
4. Golodin Octavian - ________________
5. Ciobanu Cătălin - ________________
6. Fecic Puiu- Vespasian - ________________
7. Gâdioi Alisa - ________________

XII/GA/DP
1ex.
09.06.2020

S-ar putea să vă placă și