Sunteți pe pagina 1din 2

FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Data: 10 aprilie 2020

COLOCVIU PIEȚE DE CAPITAL

Completați foaia de răspuns cu răspunsul corect la fiecare grilă!1

1. O piață reglementată presupune:


a) o societate de bursă;
b) un depozitar central;
c) un fond de compensare a investitorilor;
d) toate entitățile de mai sus.

2. Loc de tranzacționare (trading venue) înseamnă;


a) o piaţă reglementată;
b) un sistem multilateral de tranzacționare (SMT);
c) un sistem organizat de tranzacționare (SOT);
d) toate cele de mai sus.

3. Au vocația de a fi tranzacționate pe piața de capital:


a) titlurile de stat;
b) acțiunile la purtător;
c) părțile sociale;
d) instrumentele de plată.

4. Fac parte din categoria valorilor mobiliare:


a) obligațiunile convertibile;
b) drepturile de preferință;
c) drepturile de alocare;
d) toate cele de mai sus.

1
ATENȚIE - grilele pentru care se oferă mai multe răspunsuri sau care conțin corecturi nu vor fi luate în calcul!
5. Fac parte din categoria instrumentelor financiare:
a) titlurile de participare la organismele de plasament colectiv;
b) certificatele de emisii de gaze cu efect de seră;
c) instrumentele financiare derivate;
d) toate cele de mai sus.

6. Nu au vocația de a deveni emitent:


a) persoanele juridice de drept public;
b) persoanele fizice autorizate;
c) persoanele juridice de drept privat;
d) entitățile fără personalitate juridică, înregistrate potrivit legii.

7. Care dintre următoarele date este prevăzută de lege atât pentru societățile cotate, cât și
pentru societățile necotate?
a) data de înregistrare;
b) data ex;
c) data de referință;
d) data plății.

8. Metoda votului cumulativ, aplicabilă în cazul societăților cotate, se referă la:


a) acțiunile cu vot multiplu;
b) adoptarea deciziilor în cadrul consiliului de administrație/supraveghere;
c) alegerea tuturor membrilor consiliului de administrație/supraveghere;
d) acțiunile cu vot majorat.

9. Față de vânzarea de drept comun, tranzacțiile bursiere se particularizează prin următoarele:


a) vânzătorul și cumpărătorul nu tranzacționează direct, ci prin intermediari autorizați;
b) tranzacțiile au loc numai în cadrul unui sistem (loc) de tranzacționare;
c) executarea obligațiilor contractuale se face prin intermediul unui terț (depozitarul central),
în condițiile stabilite de acesta;
d) toate cele de mai sus.

10. Transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare este guvernat de:
a) regulile stabilite de părți în contractul de vânzare;
b) principiile Codului civil din materia vânzării;
c) principiului livrare contra plată;
d) principiul bunei-credințe.

SUCCES!

S-ar putea să vă placă și