Sunteți pe pagina 1din 28

46. Este pu:,:w•· d ·udecata { judecat { . .

cheltuielilor e J „ autoritatea de luc~u . tanţă a respins cererea sa de exec


ce reguli are la baza I mantul dacă prima ins u-
47. ·b·rtate are rec a ..
48. ce pos1ovizone.
'' . 7
ndarea exe
cutării provizoru?--
. ..
tare P~ ţ" poate acorda suspe _ unei·apărări formulate de parât, acesta
Prima ,nstan a unţe asupra
49. omis să se pron h'Otărârii 7 ,., • 1 ·
Dacă instanţa a de completare a • . .. .. ,. ,., .. 1 ,
so. ;-

poate introduc_e cerere . -- - - ~ . ,, -· > - ) •! -


... I l •

· Gril~-şi speţ~ )' ' I y I ,f J .f


„l ( ' •' I "r
. t .•
., .. ului se va realiza: ·· ·
1; Etapa cercetam pr~~es t u 1·udecata în c:ăile de atac; , .
a) în camera de consiliu pen r d -i,·u , fără citarea părţilor, pentru judecata în
I . "n camera e cons1 '
.b) în faţa judecă!oru Ul, ' . . .
primă i~stan!a; . ,. rade consiliu, cu citarea părţilor, pentru judecata în
în faţa Judecatorului, m came I „ epute cu data de 1 ianuarie 2016;
. ., • t ţă peliltru procese e: inc ·
prima ,~s an., ' . • ,. ' ra de consiliu cu citarea părţilor, pentru judecata în
d) în faţa Judecator~1u1, m cam~. -:, ' · ·
,. faţainstanţelorde ~pel. ,r'1di.J,"'· ~ .J- ~ .. l J("' ~ .,, 1-..:
0

, •• '

în c~ea ce priveşte e~tim~rea duratei cercetării p~oces~lu~: I


2. • \ .

a)
aceasta se va realiza d~ cătr~ j4~e~ător, c~ a_cordul parţ1lqr, la pnmul !~rmen de
I •

judecată; . ;. . 1 • • ·,. · • ., ,

aceasta se face prin închejere interlocutorie; . , ,


-~ această estimare va putea fi reconsiderată pentru motive temeinice, după ascul-
tarea părţilor; . ,
d) nerespectarea acestei' estimări atrage sancţiunea închiderii dosarµlui.
,. I'

3. Excepţia poate fi unită cu'administrarea probelor sau cu fondul cauzei:


a) dacă
este o excepţie de procedură de natură să ducă la respingerea sau anularea
,co,-. cererii; ·
b) cân~ rezolvarea excepţiei necesită administrare de probe; )

c) daca este o excepţie peremptorie; ·


~
d) când excepţia este strâns legată de fondul pricinii.
• \ • ., , ( n r
I • t t .. ) I

4. Pârâ~ul poate face cerere reconvenţională atunci când: . . , ., .'1.'.


I a)
urmareşte ~.u„mai re__spingerea cererii reclamantului· , . , '. •' .
b) are pretenţ11 in legatură cu cerer . I .' - .
raportju,ridic dedus judecWţ•·. ea,!ec amantu lu,, pretenţii derivând dim acelaşi
a 11.sau stra.nş,legat,e de a,esta; .,· . I. ; .. '

t· 426

Scanned with CamScanner


c)
d)
doreşte să-şi facă apărările în raport
are pretenţii în legătură cu cererea
.
s: ~i:~~a reclamantului;
IJloacele de apărare ale reclamantului.

S, Elementele esenţiale ale cererii de chemare în J"udec tw I


zute sub sancţiunea nulităţii exprese, sunt·. a a, e emente care sunt prevă-
a) numele părţilor, obiectul şi probele·
b) numele părţilor, motivarea în fapt ş; în drept f w

w ·1 b" , şemnatura;
c) 1
nu.mele parţi or, o 1ectul, motivele de fapt ş·i _ w
• - • b" • • semnatura;
d) numele, o 1ectu1ş1 motivarea în fapt şi în drept.

,6,. întâ_rnpinarea:
a) nu este obligatorie; .,
b) este obligatorie în cazul apelului şi recursului; , >

c) este obligatorie numai în faţa primei instanţe; ' '

d) nu este supusă taxei judiciare de timbru. .


.,J J
7, În cazul în care cererea reconvenţională nu este formulată în termenul prevăzut
_, " de lege, inst(')nţa:
a) respinge cererea ca inadmisibilă;
b) dispuAe judecarea separată a cererii;
I'.
,c) respinge cererea ca tardivă;
d) nu ~xistă o sancţiune procedurală pentru această ip~teză.

,. 8. Cererea reclamantului nu s~ socoteşte n;iodificată şi nu se va da termen atunci


când el declară verbal că:
A îşi modifică obiectul cererii; ,
~ îndreaptă greşelile material~.din q.1prinsul cererii; .
:--~) . s~licită-să fie introdusă în proces şi o a.ltă persoar:iă care pretinde aceleaşi drepturi
r":\ ,ca şi el; ·. • • ·
~ înlocuieşte cererea în constatare printi:,_- o cerere pţntru realizarea dreptului.

9. În materia sechestrului asigurător:


a) cauţiunea este întotdeauna obligatorie; .
~) cererea se judecă de urg~nţă, în camera de consiliu, cu citarea părţilor; ,
c) nedepunerea cauţiu~ii în termenul fixat de instanţă atrage desfiinţarea de drept
t'"
a sechestrului·
, I
d) cererea se rezolvă prin încheiere executorie. , 1•
,.
10, Sechestrul ~sigurător se poate înfiinţa: ' ,, , . · r. "
1

a) dată partea dovedeşte că a intentat a<;ţiune; · . . .


b) dacă creanţa ~reditorului este exigibilă şi constată prin act sens, în toate cazurile;
c) asupra bunurilor mobile şi imobile; .
d) dacă creditorul plăteşte o cauţh,me de 1/3 din valoarea·cr~anţei.
,,
11. în cazul măsurilor ~sigurătorii: ' · .
)1

cauţiunea este obligatorie în toate cazurile;·


a) 1
. . . ••
I b) cauţ· .· d · t td auna în cazul sechestrului asigurător ş1 a poprim
w A

1unea se atoreaza m o e •
asigurătorii;

C I' ,t.?'7

Scanned with CamScanner


te cazurile; . ..
t ultativă în toaA azul sechestrului jud1c1ar.
c) cauţiunea este ac ă întotdeauna rn c
d) cauţiunea se datoreaz
ul sechestrului judiciar: ·ie în camera de consiliu;
12. În caZ A ate cazuri •
cererea se judecă mto uţiunea este oblig~torre;
a)
dacă se admite cererea, ca ă fără citarea părţilor;. .. .. .
b) . d ta se face de urgent , ă plătească . orice datoru cu privire la bun
c) JU eca I chestru poate s Ul se.
d) administratoru -se .
chestrat.
A care procesul-verbal încheiat de agentul în _
mă în cazu I rn . d sarci
13. Vătămarea se prezu I . de procedură nu cuprrn e: .
nat cu înmâ~are~ actuâ~d a fost încheiat;
a) anul luna, ziua şi ora c .
b) nurn'ele celui care l-a înche1~t; .
A • rilor comunicate,
c) arătarea mscrrsu . porneşte actul de procedură şi numărul dosarului
d) arătarea instanţei de 1a care ·
. • . t t rsulJ'udecăţii fiind prezumată a cunoaşte termenele ulterioare·
14. Nuvafic1tatam o cu ' •. .
a) partea care a fost prezentă ea însăşi la o înfa!1şare; A . •
us cererea prin mandatar ş1 a luat termen in cunoştinţa;
b) partea care a deP _. . . . . .
care a fost prezentă la o înfaţ1şare prin mandatar Jud1c1ar convenţronal;
C) paea
rt . A .•
d) partea care a depus cererea personal şi a luat termen in cunoştinţa.

15. Jn ceea ce priveşte dezbaterea fondului la judecata în primă instanţă, pentru pro-
cesele începute cu data de 1 ianuarie 2016:
a) aceasta se realizează, de regulă, în şedinţă publică;
b) aceasta se realizează în camera de consiliu, dacă părţile consimt acest aspect;
c) cererea de judecată în lipsă presupune că partea care a formulat-o a fost de acord
ca dezbaterea să se realizeze în camera de consiliu, în afară de cazul în care partea
a solicitat în mod expres ca dezbaterea să aibă loc în şedinţă publică; ·
d) în orice situaţie, aceasta se realizează în şedinţă publică.

16. în ceea ce priveşte înscrisul autentic:


a) dacă este întocmit fără respectarea formelor legale nu poate avea în niciun caz,
valoare de înscris sub semnătură privată· '
b) dacă este întocmit de O pe -• ' . .•
Iută fiind r ·t d . rsoana mcompat1b1la, atunci este lovit de nulitate abso-
' ips1 e orice valoare probatorie·
c) face deplină dovadă faţă de . ' I
constatările personale I rice persoană, până la declararea ca fals cu privire a
d) nul absolut ca u a e ce u1 care l-a autentificat;
rmare a nerespectă „ i • de
înscris sub semnătură . • _ m orme1or legale, are valoare probatorie
privata, daca este semnat de părţi.
17. în privinţa înscrisurilor pe su . ,
a) instrumentul P b port informatic:
ro ator al actulu·1 Al1 t le
pe su~ort informatic; constituie documentul care reproduce da e
b) legea instituie O r .
făcute p ~ ezumţie relativă d .• rilor
e va 1abilitate şi autenticitate a mscnsu .
A •

&• • e suport informatic d •


,ara 1acune şi . , aca această t rr,at1c,
prezintă garanţi"1 inscnere este făcută în mod s1s e
A • •

contra alte - -1 •
ran or ŞI contrafacerilor;
, A~n

Scanned with CamScanner


dacă 1egea nu prevede altfel, va face d
d ă acesta nu prezintă gar .. ovada deplină înt
d) da~ ut de dovadă scrisă. anţ11 suficiente de inte r~ parţi până la proba contrară;
V •

înc P , gntate, poate avea valoare de

copiile de pe înscrisuri făcute pe


18, . • • . suporturi infi .
în privinţa mscnsunlor autentice ormat1ce: .
•l I dacă sunt realizate cu re 'au aceeaşi valoare prob t .
a one ca ş1 mscnsul origi-
OA •

na , • . . spectarea disp . ..
·n privinţa mscnsunlor sub semnăt ă . oziţulor legale;
b) I I . . Id ă ur Privată au
înscrisu ongma, ac sunt întocmite c ' aceeaşi putere doveditoare ca şi
atât în cazul înscrisurilor autentice · tu _r:spectarea dispoziţiilor legale·
c) I d , ca ş1 m cazul • . '
vată, au va oare e probatorie de încep t d mscnsurilor sub semnătură pri-
respectarea dispoziţiilor legale; u e dovadă scrisă, dacă sunt realizate cu
dl nu sunt admisibile ca probe în procesul civil.

• tn cazul procesului civil: ••


19
mijloacele materiale de probă nu sunt ad . .b.l
al . m1s1 1e;
b) mijloacele materiale de probă pot servi la roba .
ţiune daca prm msuşmle ş1 aspec-
V • • • • •

tele lor permit stabilirea unui fapt c p


are poate duce la soluţionarea p I ·
c) fotografiile nu sunt admisibile ca mijloace de b V. rocesu ui;
.d fi pro a,
dl înreg1stran 1e v1 eo pot mijloace de probă nu . d
• V •

mai aca partea adversa 1ş1 da acor-


V V • • V

dul.

1'
I
20. Renunţarea la judecarea cauzei: I

a) nu afectează cererile incidentale care au caracter de sine-stătător;


b) nu afectează cererea adiţională cererii principale;
c) este constată printr-o hotărâre care este supusă întotdeauna recursului;
d) este constată printr-o hotărâre definitivă, dacă renunţarea are loc în faţa unei secţii
a ÎCCJ. ,

2t Autoritatea de lucru judecat a unei hotărâ ri judecătoreşti: ·1

a) apare numai în cazul unei hotărâri prin care s-a soluţionat, în tot sau în parte, fon-
dul procesului;
b) nu poate privi considerentele hotărârii;
c) este provizorie în cazul în care hotărârea este supusă apelului sau recursului;
dl este suspendată dacă respectiva hotărâre este atacată cu contestaţie în anulare
sau revizuire.

22. Excepţia privind lipsa procedurii prealabile:


a) · poate fiinvocată de părţi sau instanţă în orice star~ a_pr!cinii; .
b) Poate fi invocată de reclamant sau de pârât cel mai tarz1u la primul terme,n la care
părţile sunt legal citate; . •
c) ca regulă, poate fi invocată doar de către pârât prin întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii;
d) este o excepţie peremptorie.

23 t . · are a cererii de chemare în judecată:


• n cadrul procedurii de verificare şi regu1anz • • decată în cazul în care
a) · rii de chemare m JU
instanţa poate dispune anularea cere .
rezentant comun,
reclamanţii nu şi-au desemnat un re P

' 429

Scanned with CamScanner


cererea de chemare în judecată ,
.. ate anu Ia , Prori
• diţiile Ieg11, Po ~ lin,
b) instanţa, ,n con încheiere; are în judecată se dă .
î n·camera de
O
ţând în acest sens . cererii de chem . corisili~
. a de anulare a ,
c) încheiere ·rţ·tor antul va putea face cerere de reex .
cu citarea pa 1 '.. ulare, recIar:n. . ·· . · an,,llar
t ·va încheiem de an unţarea mche1ep1., , ,.- - e
d) împo rr d 15 zile de la pron . . t '. '
I termen e
. ·n V -

,I
. . ă în primă instanţa: , . V • •

. . 1termen de Judecat ' .. d hemare în judecată, dupa distribuirea ale


24.. Primu • d unerea cererii e c ' atorje
) se fixeaza la ep I t· • .
a cesteia către un comp_e' . um 3o de zile de la mreg1strarea cererii de h
a a fixa prin rezoluţie, in maxim c e-
~ b) , se va , •.
mare în judec~ta, . ător prin încheiere; . . . .
I c) se va fixa de catre Judec. ' . rezoluţie, în termen de 3 zile de la data depu ..
I, •treJ·udecator, prin neru
/I d) se va fixa de ca • .
•1
I răspunsului la întampmare. ,
d•fice cererea de chemare în judecată:
V • • ·
R I antul poate sa ,ş, mo ' I .
. 25. ec a~ • • . t rmen la-care acesta este lega citat, sub sancţiunea
a) numa, pana la primu 1 e .>
decăderii; , I I ·t t b cţ· .·
. • ă . termen la care acesta este ega c1 a , su san 1unea Judecă-
b) numai pan 1a primu1 .
rii separate a cererii modificate; • . .. . '
c) până la închiderea dezbaterilor, m faţa pnme1_mstanţ~, . .•
d) până la momentul fixării primului termen de Judecata, sub sancţ1un~a decaderii.

26. Nedepunerea întâmpinării în.termenul legal: 1,


a) atrage decăderea pârâtului din dreptul de a propune probe;
b) atrage decăderea pârâtului din dreptul de a invoca orice excepţii procesuale;
c) nu atrage nicio sancţiune, probele şi excepţiile putând fi invocate la primul termen
de judecată la care părţile sunt legal citate;
d) nu atrage sancţiun.ea decăderii din dreptul de a invoca excepţii de ordine
'I publică .

27. în ceea ce priveşte cererea reconvenţională:


a)
a~easta p~ate fi fo_r~u~ată de către pârât numai dacă acesta are pr:etenţii derivând
dm acelaşi raport Juridic dedus judecăţii de către reclamant· ,
b) aceasta
• . trebuie să îndepl· • d. ··
measca con 1ţ11le prevazute pentru cererea de chemare
V '

lnJudecată;
c) se depune, sub sancţiunea · d • •· d •
pârâtul nu este obr • Ju ec~rn separate, odată cu întâmpinarea sau,_ aca
, cat~; igat 1a int~mpmare, cel mai târziu la prjmul termen de Jude·
~

d)
.,
cererea reconvenţională se ·ud • • .. .
l:l I I să. , J eca odata cu cererea principaJă, neputând fi drs1un

28. Dacă titularul dreptulu· d . ,


tul său face obiectul u~e· e p~op~•:_tate intelectuală face dovada credibilă că drep-
f°)i a) poate cere instanţei • I acţ1un1 tltcite:
I b) . poat · ' in toate cazurile I
• •: cere instanţei încetarea . ' ~a rea unor măsuri provizorii; , .•

~ ca sa " producă un prejudiciu pro~1zone a acţiunii ilicite, dacă ace~ţă aqiune ns


greu de reparat-
• I •
c, , ..

I \ 43o

Scanned with CamScanner


te cere instanţei încetarea provizorie a . .. . . . .
,J poaă ·;I producă un prejudiciu greu d acţ,u~,, r/rc,te, dacă această acţiune ris-
că s e fondul cauzei· e reparat ş, dacă face dovada că a intentat
act;une P . ,
. ·una dintre variantele menţionate nu est
d) n1c1 e corectă.
I

,,9 C'
·taţiile şi actele de procedură pot fi comunicate pr" .
d 1· • • ,n.
~ • , entii proce ura , a, instanţei sau prin orice alt salariat al . .
aJ ag ă u scrisoare recomandată cu t· aceSte1a, •
) poşt , c w ' con mut declarat şi confirmare de primire ,n
b . • chis la care se ataşeaza dovada d • . '
p/lC rn . '. w • e prrmrre/procesul-verbal şi înştiinţarea;
cJ executorr 1udecatoreşt1,
w
1

la cererea părţii interesate şi pe h lt .
w c e ura 1a sa,•
telefax, ~oşta e ectron,c~ s~~ ~rin alte mijloace ce asigură transmiterea textului
d) actului ŞI confi~marea prrmmi acestuia, dacă partea a indicat instanţei datele co-
respunzătoare ,n acest scop.

procedura de citare presupune: ,


:,a- că dacă partea prezen.tăwîn instanţă, personal sau prin reprezentant, nu a primit
citaţia, procesu/ se amana, la cererea părţii interesate;
b) că întotdeauna orice neregularitate cu privire la citare nu va mai fi luată în conside-
rare în cazul în care partea lipsă la termenul la care s-a produs neregularitatea nu a
invocat-o la termenul următor producerii ei;
c) în lipsa părţii nelegal citate, neregularitatea privind procedura de citare a acesteia
poate fi invocată oricând şi de celelalte părţi ori din oficiu;
d) obligativitatea prezentării părţii în instanţă, la judecata În fond.

31, fn privinţa invocării excepţii/or procesuale:


a) excepţiile de ordine publică pot fi invocate, fără nicio restricţie, În orice stare a
procesului;
b) excepţiile
relative pot fi invocate de partea care justifică un interes, cel mai târziu
la primul termen de judecată după săvârşirea neregularităţii procedurale, în etapa
cercetării procesului şi înainte de a se pune concluzii în fond;
' c) : toate excepţiile procesuale de ordine publică pot fi invocate de instanţă din oficiu,
în orice stare a procesului;
d) acestea pot fi invocate numai de către partea interesată.

32. Citarea prin publicitate:


poate fi încuviinţată de instanţa de judecată dacă reclamantul face dovadă că nu
a)
are cunoştinţă de domiciliu/ reclamantului;
b) se face ori pe uşa instanţei, ori pe portalul instanţei de judecată competente;
c) determină numirea, de către instanţă, a unui curator dintre avocaţii baroului;
d) reprezintă regula în procedura punerii sub interdicţie.

33, fn ceea ce priveşte procedura de comunicare a citaţiei:


a) dacă destinatarul refuză să primească citaţia, agentul va depune în cutia poşta­
lă o înştiinţare care va cuprinde menţiunea că destinatarul se poate prezenta în
termen de 7 zile de la data înştiinţării la sediul instanţei de judecată pentru a i se
comunica citaţia;
b) dacă destinatarul nu este găsit la domiciliu, agentul va înmâna citaţia în mod obli-
gatoriu unei rude a destinata rufui 'până fa gradul IV inclusiy;
' .
- 431

Scanned with CamScanner


/
I
• . rul locuieşte într-o clădire compusă din mai multe apa
c) daca des~n.ata t· locuinţă, agentul va afişa citaţia pe uşa aceste· ~a"1en~ .
nu este gas1t la ac:as a d ordine privată. , Ocuinţ . ş,
d) este reglementata de norme e e,
• • du ă rimirea cererii de chemare în judecată, judecăto
34. ln cazul m ca~e, :ar:al pârâţilor, a dispus reprezentarea acestora Prin rut, \in~I\Q
cont de numaru1 • • • ţ· d t· • • l'lland
lui se va depune de catre para I o a a cu mtampinare . atar:
a) dovada mandat u . d t •. a,
dacă pârâţii nu se înţeleg asupra persoane, man a aru1u,, instanţa va Putea d'
b) • .. IS!)\i
ne suspendarea judecaţu; -
• . • cedurii de comunicare a actelor procesuale se va face
c) mdep1m1rea pro d' •
·, la domiciliul sau se ,u 1acestuia;
null"la·
1~
numeIe man dat afulu , . .
d} dacă para II n
• • ţ" u aleg un mandatar, instanţa va dispune citarea acestora P.
nn Publi-
citate.

35. Preschimbarea termenului luat în cunoştinţă:


a) se poate face fără citarea părţilor, numai dacă intervine înainte de primul termen
de judecată;
b} se judecă în camera de consiliu;
c} se stabileşte de preşedintele instanţei, dacă se referă la primul termen de judecar•
d} se poate face numai la cererea uneia dintre părţi şi numai dacă aceasta face dov:'.
da unor motive temeinice.

36. în ceea ce priveşte verificarea şi regularizarea cererii de chemare în judecată:


a} această procedură nu se aplică şi cererii reconvenţionale;
b} implică verificarea de către instar:iţă şi a corectei repartizări la secţia corespunză­
toare competentă, completul specializat competent, precum şi a competenţei ge-
nerale a instanţelor judecătoreşti;
c} nu se poate anula în niciun caz cererea de chemare în judecată atunci când recla-
mantul, care nu a achitat taxa judiciară de timbru, a solicitat ajutor public judiciar,
iar cererea sa încă nu a fost soluţionată;
d} se va admite cererea de reexaminare în cazul în care instanţa a anulat cererea de
chemare în judecată, deoarece reclamantul nu s-a conformat cererii de a face do-
vada îndeplinirii unei proceduri prealabile prevăzute de lege.

37. Termenul de 25 de zile pentru depunerea întâmpinării:


a) este legal, imperativ, iar nerespectarea lui atrage decăderea din dreptul de a mai
propune probe şi a invoca excepţii relative, decăderea operând de drept;
b) fiind stabilit prin lege, nu poate fi modificat de instanţa de judecată;
c) e ste respectat atunci când pârâtul trimite întâmpinarea în ultima zi prin scrisoare
cu_ confirmare de primire, chiar dacă aceasta se va înregistra la registratura in5lan·
ţe, după trecerea termenului, dovada depunerii fiind recipisa oficiului poştal; .
d) • 1
mcepe sa· curgă de la data comunicării cererii de chemare în judecată, precum }
?e_la data la care pârâtul a primit sub semnătură o copie de pe cererea de chemare
mJudecată.

38. Cererea reconvenţională: •


a} se va judeca eh· d • • · de<;ata
• . . ,ar aca reclamantul a renunţat la cererea de chemare in JU
mamte de pnmul termen de J'udecat·a,. • t•
b) nu este admisibilă în · ·1 · . . f" ă dreP"
ceren e pnvmd evacuarea din imobilele ocupate ar

.432

Scanned with CamScanner


dacă este depusă peste termenul pre ă
\
c) â d f rm I „ v zut de lege
râtul put n o u a pretenţule pe cale s se va respinge la tardivă pâ-
solicita şi obţine conexarea cererilor; eparata, dar fără posibilitatea legală de a
V '

ste admisibilă atunci când este făcutv d


d) eprincipaI, d aca pret enţ11" Ie prezintă strânsă
V a e reclamant •
v impotriva intervenientului
I V

5 de zile de la comunicarea cererii de int egat~ra, termenul de depunere fiind în


2 ervenţ1e.

, în cazul sech_estrului judiciar:


39
spre deosebire de sechestrul asigurător ce .
a) termenul de apel împotriva încheierii cu~g rderea se Judeca cu citarea părţilor, iar
V •

· d e e 1a pronunţare·
spre deosebire e sechestrul asigurător nu s . '
b)
schimbul unei garanţii îndestulătoare; ' e poate obţine ridicarea măsurii în

C) administratorul-sechestru, cu autorizarea prealab·I


1a a instanţei, va putea stam Ju-
V • • • •

v. v . ..
decata m nume1e parţi 1or ht1gante cu privire la bunul b h d
.. pus su sec estru, ar nu va
putea pune concluz11 asupra fondului decât prin avocat;
d) administratorul-sechestru poate fi chiar deţinătorul bunului. .

40, în ceea ce priveşte locul citării:


a) moştenitorii, până la intervenirea lor în proces, la domiciliului curatorului special
numit de instanţă;
b) persoanele care se află în străinătate sunt înştiinţate prin citaţie că au obligaţia de
a-şi alege un domiciliu în România unde urmează să li se facă toate comunicările,
iar în caz de neconforma re, vor fi citate prin publicitate;
c) partea care îşi schimbă domiciliul unde a fost citată, dar nu aduce la cunoştinţa
instanţei şi părţii adverse, citarea se va face prin publicitate;
d) dacă schimbarea de domiciliu a intervenit după pronunţarea hotărâri i de primă
instanţă, partea nu este obligată să aducă la cunoştinţă noul domiciliu unde va fi
citată în apel.

41. Perimarea judecăţii:


a) cererii de apel se constată printr-o hotărâre care este _s~~usă recursului chiar dacă
sentinţa ce a constituit obiectul apelului era suscept1b1la doar de calea de atac a
apelului; ·
b) 0 pereazav ch'iar d acă, după împlinirea termenului de perimare,
• . d
reclamantul formu-
- · · c
lează cerere de renunţare la judecata cererii de chemare m JU ecata ş1 ex1s a acor-
dul pârâtului în acest sens; .• .
c) .. fi t - pe calea recursului m termen de 5 zile de la cornu-
cerem de apel poate ataca a '. .. d a el·
. . ţ constatat perimarea cerem e P ,
n1carea hotărârii prin care mstan a a .. _
d) cererii de recurs se constată prin hotărâre definitiva.

4.2. ln caz de dare a J'udecăţii:


suspen . 1- tru o infracţiune ce ar avea o
a) p . - • t urmărirea pena a pen
• entru motivul ca a mcepu _ • .. ează să se pronunţe, aceasta (suspen-
.· inrâurire hotărâtoare asupra hotarar~i ~e ur:nală durează mai mult de un an de la
~ darea) încetează de drept dacă urmanrea P ·
data suspendării; . . • d s-a dispus disjungerea acesteia de cere-
b) cererii de chemare în garanţie, atunci c~~az de suspendare legală facultativă;
rea principală, suntem în pre~enţa unui ţare a unei hotărâri preliminare adresate
c) pentru formularea unei cereri de pronu~unerea pe rol se face din oficiu, astfel că,
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, re
433

Scanned with CamScanner


I
I
ţ rea hotărârii de către Curtea de Justiţ'

I
I în cazul în care de la pr~n~~ ~ai mare de 6 luni fără a se face acte d ie a \Jl'\i\lti.
Europene a trecut o pen~a . e Pr0c~ 11
I . t vine perimarea, llt~
în cauză, nu m er încheiere care poate fi atacată cu recurs, în rno
I d) instaţa se pronunţă prlnv . de la îCCJ atunci când se suspendă O cau.,.~ sePara
la completul de 5 judecaton .,. ~ afl~ ţ
rolul unei secţii a lCCJ. · ~

. d t a unei hotărâri judecătoreşti:


43. Autoritatea de lu~ru JU ec: de revendicare formulată de unul dintre co
a) prin_~are s:a respm~ ~er~:: de pârât şi celorlalţi coproprietari, care nu a~ropri_
etarii
unui imob!I poat~. !re aceştia vor formula o nouă cerere de revendic~a~lci~
la proces, m cazu m . re 'll'IJ>o-
triva sa; • t . a debitorului' nu se poat e . opu ne cred't ·1
I on or chirog
b) pronunţate 1mpo nv 1 h' . rafan .
acestuia, . daca aceştia nu au figurat în respectivu
V

. .. proces,t c „iar dacă aceşt1a. na,


înţe Ieg să mvoce ra
• f uda şi să uzeze de calea acţ1un11
. , revoca orn; A
u
c) ex1s. tva m privinţa nulităţii unui contract, atunci cand,• mtr-ot cerere
A

A A r privind execu.
1
tarea prestaţiilor din respectivul contract, paratu a invoca nu •t~tea contractu\ .
prin intermediul întâmpinării, fără să formuleze cerere rec~~v~nţ1onală; u,
d) există şi în cazul în care instanţa s-a pronunţat asupra unu, incident.

44. Cheltuielile de judecată avansate de o parte într-un proces:


a) nu mai pot fi cerute printr-o cerere separată ulterioară adresată instanţei, l)entru
că art. 452 NCPC impune ca partea să le ceară cel mai târziu la data închiderii dez-
baterilor asupra fondului în chiar procesul în care au fost avansate;
b) dacă instanţa nu s-a pronunţat asupra lor, nu pot fi cerute pe calea unei cereri de
îndreptare a hotărârii, dar pot fi cerute pe calea revizuirii;
c) trebuie cerute expres până la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei,
partea putând ataşa chitanţa atestând onorariul de avocat la notele cornpletatoa-
re ce i-au fost cerute de instanţă în temeiul art. 394 alin. 2 NCPC;
d) constând în plata experţilor judiciari nu pot fi reduse, din oficiu, de către instanţa
de judecată.

45. Achiesarea la hotărârea pronunţată:


a) poate interveni numai înainte ca partea să exercite calea de atac;
b) poate fi şi condiţionată, dar în acest caz efectele se produc doar dacă aceasta este
acceptată expres de partea adversă;
c) poate fi tacită atunci când intervine·ca urmare a trecerii termenului pentru exerc~
tarea căii de atac;
d) se poate face numai prin înscris autentic.

46. ln cazul în care trebuie să analizaţi viciile unei hotărâri judecătoreşti, veţi avea în
vedere următoarele:
a)
abs~nţa concord anţei dintre dispozitivul hotărârii şi considerentele aceSteia .0~
echivalea~ cu O nemotivare a soluţiei şi nu poate fi îndreptată prin recurs p0tnv
art. 488 ahn. 1 pct 6 NCPC d v 1 .
b) d ă d. A .. · ' aca egea ar prevedea această cale de atac, tă
ac t·'"fi. isdpoz1t1vul hotărârii nu apar menţionaţi toţi pârâţii chemaţi în judeea ~
aceş 1a in omişi din • .. . • cau'-"
rtA d A eroare, ei part1c1pând totuşi la J' udecată dezbateri1e ,n ărt'i
pu an u-se m contradi t · . ' drept
h otă raru; c onu cu aceştia, se poate recurge la procedura in
A
A„

434

Scanned with CamScanner


dacă în dispoz~tiv~I hotărârii nu apar menţionaţi toţi pârâţii chemaţi în judeca-
d tă datorită ne~~tă~ii ~ărţllor P~ par~ursul judecăţii, remedierea acestui viciu este
posibilă num_~1 prin intermediul căilor de atac exercitate de părţile interesate, în
ondiţlile legu;
~dăugiril~, s~hi_mbările sau corectu~ile din cuprinsul,hotărârii vor trebui semnate
d) de judecaton ş1 de grefier sub sancţiunea neluăriilor în seamă.

tn cazul în care in~tanţa înc~viinţ~ază proba cu expertiza:


41
' ărerea expertului nu trebuie obligatoriu cuprinsă într-un raport de expertiză scris;
al poate fi ascultat oral, părerea acestuia fiind consemnată de către grefier, după
b) ~ictarea preşedi~telui, într-o declaraţie care se semnează de preşedintele com-
pletului, grefier ŞI expert, pe fiecare pagină, cu bararea cu linii a locurilor rămase
nescrise; · ,
c) , poate fi ascultat şi oral, părerea acestuia urmând a fi consemnată în procesul-ver-
bal întocmit de grefier cu ocazia ascultării şi urmând a fi cuprjnsă în încheierea de
şedinţă ce se va întocmi;
d) expertul va cita obligatoriu părţile dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile privi-
toare la necesitatea efectuării unei lucrări la faţa locului şi la existenţa ul)or expli-
caţii ale părţilor.

48, Prezumţia legală:


a) nu poate fi combătută prin proba contrară, în afară de cazul în c_a re legea permite
expres;
b) presupune ca partea împotriva căreia operează să dovedească faptul cunoscut,
vecin şi conex pe care se întemeiază, afară de cazul în care partea adversă recu-
noaşte în faţa instanţei acest fapt cunoscut, vecin şi conex;
c) poate fi înlăturată prin proba contrară, în toate cazurile;
d) scuteşte de orice dovadă pe partea în folosul căreia este stabilită.

49, Proba cu martori:


a)este admisibilă şi în cazul unor acte al căror obiect are o valoare mai mare de
250 lei, dacă în lipsa originalului înscrisului sub semnatură privată, se prezintă o
copie legalizată a acestuia;
b) este admisibilă şi în cazul unor acte al căror obiect are o valoare mai mare de
250 lei, dacă există mijloace materiale de probă care fac credibil faptul pretins;
c) nu se admite niciodată împotriva sau peste ceea ce cuprinde un înscris;
d) este admisibilă dacă partea a pierdut înscrisul doveditor din pricina unui caz de
forţă majoră, nu şi din caz fortuit. ·

50
· Când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt instanţa consideră necesar să cu-
.-:, noască părerea unor specialişti:
;a) va Putea convoca o audiere în camera de consiliu, în cadrul căreia va solicita ex-
pertului să se pronunţe cu privire la costul estimativ al lucrării ce urmează a fi
' ef~tuată, stabilindu-i acestuia şi o durată de timp în care va trebui să termine
1

efectuarea expertizei, după numirea din oficiu sau la cererea părţilor a unuia sau
b) a trei experţi;
Poziţia Părţilor, respectiv a părţii care a solicitat proba va fi consemnată într-o ho-
~ărare intermediară, ptin care Instanţa va fixa termenul <:te depunere a raportului
e expertiză şi cuantumul cheltuielilor necesare efectuării expertizei;

435

Scanned with CamScanner


. . t roba va fi consemnată într-o
_ .. e a sohcita P d
_ . ectiv a parţ11 car f a termenul de epunere a ra-
c) poziţi~ pa~1lorj re~~orie, prin care instanţa_va •~eltuielilor necesare efectuării
încheiere mter oe . - . diţiile de plata a c
ortului de expertiza ş, con . - .
~xpertizei; d1'n oficiu unul sau trei experţi, daca părţile nu se
ărţilor sau , .
d) va numi la cererea P . '
înţeleg altfel.-
- rincipală, în caz de admitere:
b lor s-a facut pe ca1e p -. d
51 . Dacă asigurarea pro e _ •
1 5
zile de la comunicare daca JU ecata s-a
a) încheierea poate fi atacata cu ape ,n ţare dacă s-a făcut cu citarea părţilor;
făcut fără citarea părţilor şi d~ la p~o~.udne at~c
. t supusă nic1une1 ca, ' .
b) încheierea nu es e _ ·n 5 zile de la comunicare dacă Judecata s-a
c) încheierea poate fi_at~cat~dcu,recuorsnu' nţare dacă s-a făcut cu citarea părţilor;
- t.· - ·t ea parţilor ş, e a pr '
facut arac, ar • te se constată prin încheiere.care este supusă nu-
d) administrarea probe1or asrgura J

mai apelului. , ,1

52. în cazul chemării părţii pentru a ră.spunde la interogatoriu:


a) dacă partea declară că pentru a răspunde trebuie să cer~eteze însc~isuri, registre
sau dosare, instanţa va putea fixa un nou termen pentru interogatoriu;
b) propus în dovedirea deţinerii unui înscris, dacă partea refuză să răspundă, instanţa
va considera această atitudine o achiesare la pretenţiile reclamantului;
c) mărturisirea făcută cu acest prilej nu poate fi revocată pentru niciun motiv;
d) dacă această probă este administrată la primul termen şi pârâtul recunoaşte fără
rezerve faptul pretins, va putea fi exonerat de plata cheltuielilor de judecată, dacă
anterior, nu a fost pus în întârziere ori nu se afla de drept în întârziere.

53. în ceea ce priveşte excepţiile procesuale: · ·, 1


a) părţile sunt ob_lig~te să le invoce de îndată ce le sunt cunoscute, indiferent de na-
tura normelor rncalcate (de ordine privată sau de ordine publ' ")·
b) d d. bi" - rea ,
e o~ rne pu rea pot fi ridicate înaintea instanţei de recurs numa· d -
sol_uţronarea lor nu este necesară administrarea altor probe ·,n & ~ da~a pe~tr~
nor; a,ara e mscnsun
c) excepţia prescripţiei dreptului la acţiune I' -•
ritatea de lucru judecat; se ana rzeaza maintea celei privind auto-
d) reprezintă excepţii care încep printr-un efect d' .
premptoriu - excepţia netimbră .. .. . tlatonu care se transformă într-unul
a lipse·1 · - .. rn cerem, a lipsei dov „ r1 - ..
.~apac,taţr, de exerciţiu şi a lip • • .. ezu ca taţ11 de reprezentant,
a cerem de apel sau de recurs. se, semnaturn cererii de chemare în judecată,

54. :uspendarea judecăţii:


a) intervine atunci când I
fost legal citate sau aua proces nu se prezintă niciuna din
favoarea pârâtului a ,.a~ut termen în cunoştinţă . . tre celelalte părţi, deşi au
b) pe motiv că s-a P • so '.citat Judecarea în lipsă· ' iar intervenientul accesoriu în
.d
PreJu us rn mişcare a ţ· ,
îciul ce formea . c runea penală în le -
uza penală nu s-a pro~ă obiectul pretenţiilor în progătu~a ~~ fapta din care decurge
c) :uspendare, dar instanţ~nţat o hotărâre de primă in~;su :~vil, încetează dacă în ca-
a curtea de apel, într-o P~at: să dispună suspend anţa in termen de un an de la
ne printr-o încheier cauză in care hotărâre area legală facultativă· .
e care este definitivă; a AU este·supusă recursului,,se dispu-

Scanned with CamScanner


urme u•

d) în cazul în care, în cursul ·


c • Procesului u .
unui inscns ,o1os1t de ceai _ , na dintre Pă .
• A •


penală în legătură cu acea~ ta ~arte, intervine num~1 ~e ~scri~ în fals împotriva
1 1
1

apta. aca s-a mceput urmărirea

55 , Intervenind suspendarea cauzei pr'


de 6 luni fără ca vreuna dintre pă~~ :cordul Părţilor şi dacă au trecut . lt
judecăţii: I s efectueze un act de procedură ~a~c::ul
a) instanţa va repune cauza pe rol din ofi . •
părţile; ciu, m vederea constatării perimării, citând
b) oricare dintre părţi va putea cere •
. - .. • .. repunerea pe rol a .•
perimam, iar nu ş1 instanţa, din oficiu· cauze, m vederea discutării
c) repunerea pe rol se poate face n~ .
cuantum de 50% din plata datorat~a, cu pl_ata taxei judiciare de timbru în
mând a fi plătită de către cel care sa t~~tru introducerea cererii, aceasta ur-
,cita repunerea pe rol, chiar dacă acesta
0
este pârâtul;
d) nu intervine J:)erimarea dacă oricând în cursul t r . . . .
decesul uneia dintre părţi. e menulu, de 6 luni a intervenit

56, Preşedintele completului are următoarele drepturi:


a) să li~ite~e intervenţia fiecărei părţi, dar în acest caz, trebuie să pună în vedere
anterior timpul pe care aceasta îl are la dispoziţie;
b) să identifice pe cel care a săvârşit o infracţiune în cursul şedinţei de judecată, să
facă proces-verbal şi să îl trimită procurorului;
c) să semneze hotărârea în locul celuilalt judecător din complet, în cazul în care aces-
ta din urmă este împiedicat să o semneze;
d) să desemneze pe unul dintre judecătorii care compun completul colegial să redac-
teze hotărârea.

57, Hotărârea privind plata obligaţiei de întreţinere datorată de părinte copilului:


a) este executorie provizoriu numai dacă instanţa stabileşte acest caracter, la cererea
părţii sau din oficiu;
b) este susceptibilă de a fi atacată numai cu apel;
c) dacă este accesorie unei cereri de stabilire a paternităţii nu se ~ucură ~e-exec~tar~
· · d rtea interesată poate cere încuviinţarea unei executan prov1zorn
provizorie, ar pa - • h"d d b ·1
·JUd eca-toreşt ·I m pnvmţa ambelor capete de cerere pâna la inc I erea ez aten or
A • •

în faţa primei instanţe; t d un termen de


d) este executorie provizoriu de drept, dar in st anţa poa e acor a
graţie.

58, Cheltuielile de judecată: • . d „ şi înţelesului unei hotărâri


a) efectuate în legătură cu o cerere de lămurire a mtm ern
' '
judecătoreşti sunt suportate de către sta!; cesta a formulat cererea de che- I•

b) rămân în sarcina reclamantului în _c~z~~ .n ~a~:r:iere, iar pârâtul recunoaşte pre-


1
mare în judecată fără a pune mai 1~~ai mdm la ctivităţii sale profesionale într-un I

tenţiile şi executa- o bi'1gaţ·ia asumata m ca„ deru chemare


a - I'
în judecata;
- d I unicarea cerem d .
termen rezonab1 1 e a corn . mnat de instanţă, nu pot fi re use,. .
c) constând în onorariul expertului dese . ă se pronunţe, pot fi sohc1tate pe
d) . solicitpte sau în legătura- cu care 1 ·nstanţa a omis s
. d - aceasta evocă fondul.
calea revizurii hotărârii, dar numai aca

437

Scanned with CamScanner


.. 1e procesuale:
59. tn ceea ce priveşte exc:~ţn e le invoce de îndată ce le sunt cunoscute i •
a) părţile sunt obligate_sa invoc (de ordine privată sa de·ordine publică)~ ":iferel'\t
de natura nor~elor incălcate u sal'lcţi,
unea d~cădem;_ fi ridicate înaintea.instanţei de recurs_.nurnai dacă
b) de ordine publică pot esară administrarea altor probe 1n afară de . Pel"ltrlJ
soluţionarea lor nu este nec . inscrisuri
noi; . • la termenul la care au fost invocate, fie se
c) acestea fie se soluţ1oneaza ~ dul· unesc cu
. . obelor sau cu ,on ,
administrarea pr . cate simultan, excepţia de litispendenţă se soluţi
d) în cazul în care sunt mvo ţ . materiale a instanţei. onea~
înainte de cea a competen ei
' )

60. în ceea ce priveşte autoritatea de lucru jud~cat: . .


• ă ş·, încheierii prin care instanţa a respins excepţia presenpţ
. .ei
a) aceasta nu se apI1c • . . 1
dreptului la acţiune invocata de pârât, . . .
b) aceasta se apI.ică ş1• atunci când între două procese există . 1dent1tate
. de părţi, ob·•ect
şi cauză, chiar dacă în al doilea proces reclamantul dm primul proces are calitatea
~~~ . .
c) aceasta nu încetează odată cu pierderea caract~rulu1 ex~cutonu al hotărârii, Prin
împlinirea termenului de prescripţie al ~reptulu_1 d_e a ~bţm_e executarea silită;
d) se poate reţine efectul pozitiv al ac_es~e,a atun_c, cand m pnmul_pr~es s-a respins
acţiunea prin care s-a solicitat res~1tuirea unu, _cr~a~ţe pe~tr~ mex1st~nţa titlului,
iar în al doilea proces s-a solicitat, mtre aceleaşi parţi, dobanz, decurgand din ace-
eaşi creanţă.

61. în cazul în care instanţa constată perimată cererea de apel: t-


a) va dispune şi anularea hotărârii primei instanţe;
b} hotărârea astfel pronunţată este supusă recursului, chiar dacă sentinţa ce a consti-
tuit obiectul apelului putea fi atacată numai cu apel;
c} această soluţie nu afectează soluţia primei instanţe;
d} hotărârea atacată devine executorie.

62. ln legătură cu hotărârea de expedient:


a} revizuirea prin care se solicită anularea unei hotărâri contrare acesteia, prezentând
tripla identitate de părţi, obiect şi cauză, este inadmisibilă;
b} se poate pronunţa şi în cazul unui cereri în legătură cu care sunt îndeplinite con-
diţiile de perimare;
c}
at~nci când intervine în apel sau recurs, poate încălca principiul non reformatio in
pe,us;
d) aceasta este executorie.

63. în ceea ce priveşte procedura falsului:


a) ea poate privi numai acte autentice;
b)
se poate folosi şi împotriva celor reţinute de expertul desemnat de instanţă să
efectueze un raport de exp rt· ă • 1 • sta a
e iz , m egătura cu consemnarea de catre ace •
V

cercetanlor efectuate în prezenţa părţ'I1 ţ· erile par·


V •

. . .
ţilor; or, precum ş, cu pnv,re 1a sus tn
c)
instan,~a via :elspiln~e cererea de înscriere în fals
comp ,ce e ,a su ur
dacă nu-este indicat autorul sau
I ' •

438

Scanned with CamScanner


Poate fi ·declanşată
d) depuse f ţ
chiar şi în f ţ .
• a a •nstanţe1· de recurs •
in a a acestei instanţ . •
. tanţa va suspenda ·ud e, iar in cazul în ca ' m cazul unor înscrisuri noi
,ns 1 ecata Parte . re ca urmare a t . . "d t
rat cu recurs la inst .' a interesată · aces u1 mei en
sepa ' ' anţa ierarhic supe . va putea ataca încheierea în mod
noară .

.. A, în procesele în care întâmpinare • .


r . d a nu este obli t .
lui va cupnn e urmatoarele menţiun· . ga one, citaţia comunicată pârâtu-
V

l specifice p v
exprese: 1 ·' ' revazute sub sancţiunea nulităţii
a) data emiterii citaţiei; ,
obligaţia pârâtului de a-ţi pregăti apv
b)
punând probe Ie d e care înţelege să ararea
set0 I pentru primu
V
. Itermen de judecată, pro-
calitatea ~elui citat; · oseasca, sub sancţiunea decăderii;
el
d) menţiunea că pri.n înmânarea citaţiei b V V

'
reprezentant Iega,I pentru un ·termen' su d .semnatura
d de_pn!l'1re,
V
· · personal sau prin
în cunoştinţă şi termenele de judecată u~/u. ecat_a, cel _citat este considerat că are
înmânată. enoare aceluia pentru care citaţia i-a fost

65, în cazul sechestrului asigurător, cauţiunea:


a) atunci când este lăsată la aprecierea instant · · d . .
reclamată; ei, nu poate epăş1 20% dm valoarea
b) este • d dacă creanţa
. ..obligatorie, .. nu este constatatav ·,n se ns,
· cuant umu Iacesteia
\' • (cau-
ţ1un11) urman a fi stab1ht de instanţă;
c) s~ dep~ne, în toate cazurile, îna~~t~ qe'" pronunţarea încheierii prin care se solu-
ţ1one~za cererea de sechestru, filnd 1 o ·condiţie prealabilă a admisibilităţii acestei
cereri;
dl este. o·bliga~o~i~ î~ cazu~· în cJre creanţa' nu este încă exigibilă, dar este pericol ca
debitorul sa-ş1 ns1peasca averea,_cuantumul acesteia (cauţiunii) urmând a fi stabilit
de instanţă. -

66. Reclamantul poate să îşi modifice cererea de chemare în judecată:


a) numai până la primul termen la care ambele părţi sunt legal citate, sub sancţiunea
decăderii;
b) numai până la primul termen de judecată, la care reclamantul este legal citat în
afara cazurilor prevăzute de lege;
c) oricând, în faţa primei instanţe, însă numai cu acordul expres sau tacit al celorlalte
părţi;
d) chiar şi după casarea cu trimitere spre rejudecare, dacă aceasta s-a întemeiat
pe faptul că prima instanţă în mod greşit a soluţionat cauza admitând excepţia
prescripţiei.

67, în ceea ce priveşte procedura de comunicare a citaţiei: ·


a) partea poate alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa
poştală; - • • . . • .
b) dacă destinatarul nu este găsit la domiciliu, agentul .va m~ana c1taţ1a m mod obli-
gatoriu unei rude a destinatarului până la gradul IV mclusi~; .
c) clacă destinatarul locuieşte într-o clădire compusă din mai multe ap~rtla~ente ş1
v I fişa citaţia pe uşa acestei ocumţe;
nu este găsit la această locuinţa, agentu va a
t v la termenul pentru care s-a facut c1taţ1a, nere-
V • •

d) d
acă partea interesată este prezen a
gularitatea va putea fi invocată numai de aceaSt a.

I'' 439

Scanned with CamScanner


68. în cazul sechestrului asigurător, cauţiunea:
a) este obligatorie în cazul creditorului a cărui creanţă nu este c
· ·· fi'md st ab·I·t
cuantumul acesteia (cauţ1un11) 1 1 d e ·instanţă; onstatată în
b) este obligatorie în toate cazurile; Set~.
C) se depune în toate cazurile, înainte de pronunţarea încheierii Pr'
' · d'ţ· I bil lt'I care
nează cererea de_sechestr_u, fiind O con I ie prea a_ ă a a~~i~ibilităţii ac se ~01 .
d) este obligatorie m cazul m care creanţa nu este mcă• exigibilă , d ar est este1c„U\io_
"te~.
debitorul să-şi risipească averea, cuantumu I acesteia (cauţiunii) fiinde Pericol ,
instanţă. stabilit~

69. Tn ceea ce priveşte cererea de strămutare:


a) cererea se jude~ă ~e urgenţ~, în camera ~e con~ili~, cu cit_ a~ea părţilor;
b) dacă prin hotărarea de admitere nu s-a dispus nimic cu privire la actele.
de instanţă înainte de strămutare, trebuie refăcute numai actele de ; ndeplillite
probele îndeplinite sau administrate după formularea cererii de străi ocedură şi
utare•
pentru bănuială legitimă, aceasta se poate cere d e catre partea interes tă:
V

c)
a li) O .
fază a procesului; rice
d) hotărârea se dă fără motivare şi este definitivă.

70. în cazul în care, prin încheiere:


a) s-a admis în principiu cererea de chemare în garanţie formulată de Pârât, .
clamantul formulează apel împotriva acesteia, instanţa va înainta instanţei :r re-
1

rioare numai cererea de apel împreună cu o copie a încheierii atacate cert·ifiUPe-


, cate
de grefă;
b) s-a dispus amânarea pronunţării pent(u 15 zile, instanţa va putea pronunţa hotă­
rârea oricând în interiorul acestui termen;
c) s-a dispus respingerea excepţiei necompetenţei, instanţa nu va putea reveni asu-
pra acestei soluţii, în aceeaşi fază procesuală;
d) instanţa a estimat durata cercetării procesului, caracterul acesteia este unul inter-
locutoriu.

71. Excepţia se uneşte cu cercetarea procesului în cazul în care:


a) soluţionarea acesteia implică administrarea de probe;
b) este vorba de o excepţie de fond;
c) pentru soluţionarea excepţiei este necesar să se administreze aceleaşi dovezi ca şi
pentru finalizarea etapei cercetării procesului;
d) legea prevede că procesul trebuie judecat de urgenţă, iar pronunţarea mai întâi
asupra excepţiei ar conduce la nerespectarea acestei reguli.

72. Cererea de asigurare a dovezilor:


a) formulată pe cale principală, este în toate cazurile de competenţa judecătoriei;
b) se judecă, de principiu, cu citarea părţilor, în camera de consiliu, întâmpinarea ne·
fiind însă obligatorie; , . tr-o
c) formulată pe cale incidentală, în cursul unei judecăţi, se poate respinge _P""ntru
încheiere care este supusă aceleiaşi căi de atac pe care legea o prevede şi pe
judecata pe fond, dar care poate fi formulată în mod separat; . se pro·
d) formulată pe cale principală sau incidentală, în cazul în care este adousă,
nuntă o încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.

440

Scanned with CamScanner


7YN

• Autoritatea de lucru judecat .


73 w . ă a une, hot V

daca se invoc pe cale de arâri judecvt


a) . . excepţie a oreŞti·
extinctive; . , se analizeaza mamt
V • • •

penale de ac h,tare sau încet ea excepţiei prescripţiei


b) • . • ţ . are a proc
civi Ie m pnvm a vinovăţiei aut . esului penal • .
se aplică şi atunci când părţii orului faptei ilicite; nu se mtmde asupra instanţei
c) (reclamant/pârât); e nu figurează în cele douv
•& tw • . - a procese în aceea . l't
se man11es a, m privinţa probi . ş1 ca I ate
d) w . d ·t eme1 tranşat .•
ţata prin a m, erea unei excepţ"11 e ŞI mcazul în ca re so1uţ1a
.
peremptorii. a fost pronun-

74, Dacă în cu rsul ~ercetării procesului se invocă


procesua 1e active, nulitatea cererii d h concomitent excepţiile lipsei cal•tvţ„
. •tvţ„ e C emare în. d I a li
riaIe ş, conex, a 11, acestea se vor soluţ· • Ju ecată, necompetenţei mate-
Iona m următ •
a) necompetenţa, nulitate, conexitat •
V •

oarea ordine:
e, 11psa calitate p
V •

. .
b) nulitate, conexitate, necompetenţă I' rocesuala civilă;
v • •

V •

c) nulitate, necompetenţă lipsă calitat' ipsa calitate procesuală activă;


e procesuală activ
d) conexitate, necompetenţă, nulitate I' w •
• I V •

a, conexitate;
' ipsa ca1itate procesuală activă.

75, în cazul înscrisurilor sub semnătură privată:


a) regula multiplului exemplar nu se a r ă • . .
atunci când convenţia s-a· h . ~ ic m raporturile dintre profesionişti şi nici
. inc e1at pnn corespondenţă;
b) regula bun ş, aprobat nu se aplică în cazul chitanţelor libe t ...
'b'lv ra orn,
c) nu este pos, 1a procedura falsului, aceasta fiind destinată numai înscrisurilor
autentice; .
d) acestea dobândesc data certă din ziua în care cuprinsul lor este reprodus în înscri-
suri autentice, chiar dacă reproducerea este făcută pe scurt.

76, Executarea provizorie judecătorească:


a) se poate solicita, în scris sau verbal în instanţă până la închiderea dezbaterilor;
b) se poate acorda numai în cauzele privitoare la bunuri;
c) poate fi suspendată de către instanţa de apel prin încheiere definitivă;
d) dacă este formulată direct în apel, reprezintă o cerere nouă şi este inadmisibilă.

77. Procedura de completare a hotărârii:


a) se aplică şi când instanţa a omis să se pronunţe asupra cererilor martorilor;
b) presupune citarea obligatorie a părţilor;
c) se finalizează prin pronunţarea unei hotărâri separate;
d) se soluţionează de urgenţă.

Rispuns grile: ad 14 abcd 15 abc, 16 cd,


bd 9 cd 1O ac, 11 -, 12 -, 13 ' '
1 c, 2 c, 3 -, 4 b, 5 c, 6 bd, 7 c, 8 , ' d 27 b 28 b 29 abcd, 30 a, 31 b,
l7abcd, 18 ab, 19 b, 20 ad, 21 c, 22 cd, 23 b, 24 d, ad, a b, 42 ~ 43 ~d 44 b, 45 b, 46 bc,
25 26
3 d 39 d 40 a , 41 a ' ' c 59' b, 60 bcd, 61 bcd,
2c, 33 -, 34 ac 35 b 36 ad, 3 7 cd, 38 ac , a ' b d b 58
, , b 55 c 56 a c , 57 , ,
47 ab, 48-, 49 a, 50 a, 51 b, 52 a, 53 abd, 54 a , a ;O c 71 c, 72 abd, 73 abcd, 74 a, 75 abd,
62 aed, 63 b, 64-, 65 ad, 66 b, 67 ad, 68 d, 69 aed, ' •
76abd, 77 abcd
441

Scanned with CamScanner


,n ,v,,, ·--- - w ---·· ··-·--·"'· ..,entru dezle ·
3. să se constate ca acea chestiune nu ~ garea unei chestiuni de dre t t
. .. I' wI a ,ost dezle tw p es e necesar
Ce dispoz1ţ11 se ap ica a ambele mijloa d . ga a unitar în practica instanţelor?
4• d" ...
Cân 1ş 1 incetează 1· b' · ce
ap ica 1htatea deci „ 1 easigurare a unei· practici judiciare unitare?
S, d' "I zn e pronunţat d ~
care sunt con iţn e de admisibilitat • e el.C.CJ.înceledouăproceduri?
6, e a1e unui re ,.. •
care este compunerea completului de ·ud w,..curs in interesul legii?
care sunt efectele deciziei pronunţat J„ ecata m cazul recursului în interesul legii?
1
'
8, . e intr-un recu .. .
care sunt efectele hotărârii pronunţ t d î rs in interesul legii?
9, ţ · h tw "
pronun area unei o aran prealabile?· a e e .C.CJ · cazul"m care a ~,ost sesizată cu
în

Grile
1• calitate procesuală În promovarea unui recurs ..m .interesul legii o are·
) procurorul general al Parchetului de pe lân î 1 w •
:) ministrul justiţiei; ga na ta Curte de Casaţie şi Justiţie;

c) colegiulţ' Ide dconducere al Înaltei Curţi d e casaţ1e


· ŞI•Just1ţ1e
. . şi colegiile de conducere
ale cur I or e ape I;
d) Avocatul Poporului.

2~ Recursul În interesul legii se judecă:


a) de plenul înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
b) de plenul secţiei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie corespunzătoare problemei de
drept ridicate de acest recurs;
c) de un complet format prin preşedinţii de secţii ale înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
d) de un complet de 1O judecători anume desemnaţi de la nivelul înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie.

3. în ceea ce priveşte decizia pronunţată în recursul în interesul legii:


a) aceasta are efecte şi cu privire la hotărârile judecătoreşti care au fost examinate În
acest recurs;
b) se motivează în termen de cel mult 30 de zile de la pronunţare;
c) se publică în Monitorul Oficial în termen de cel mult 15 zile de la motivare;
d) este obligatorie, pentru instanţele de judecată, în privinţa dezlegării problemelor
de drept judecate, de la data pronunţării.

4. înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate fi sesizată în vederea pronunţării unei


hotărâri prealabile: . .J f ·
a) de un complet de judecată al înaltei Curţi de Casaţie ş1 us ,ţ,e;
b) de un complet al curţii de apel;
c) de un complet al tribunalului;
d) de un complet al judecătoriei. '

. 527

Scanned with CamScanner


s. Sesizarea înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru pronunţarea unei hotărări
prealabile se face: . ..
a) în urma unor dezbateri contrad1ctorn;
b) prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac;
c) prin încheiere care va cuprinde motivele care susţin admisibilitatea sesiZă ...
d) prin încheiere care va cuprind_e punctul de vedere al completului d . drn,
al părţilor. ,,. , e JU ecată şi
.l
Răspuns grile:
1aed, 2 -,,3 bc, 4 abc, 5 abcd

fr '

J

.,
I . I I' ( .

·1· I
..
. .
:,

Scanned with CamScanner


Grile şi speţe
în materia căilor de atac, părţile prin .
1, . convenţie·
a) nu pot suprima o cale de atac deoare •
1
căile de atac ordinare sau extraordinar;,e egea reglementează în mod imperativ
b) pot să declare o hotărâre definitivă d ~
' eşi conform le ·· fi
pot să introducă o cale de atac pe care 1 911 ar supusă apelului·
C) . I I . egea nu o preved . ,
d) pot suprima ape u atunci când hotărâre e,
. • b c a este susceptib"IV d •
convenţia 1m raca ,arma autentică şi este d V• . 1 a e ape1ş1 recurs, dacă
v

atacă. ata m faţa instanţei a cărei hotărâre se

2, următoarele hotărâri nu sunt supuse recursului:


a) în procesele privitoare la repararea prejudic"I
11
b) în cererile de evacuare; or cauzate prin erori judiciare;

c) în cererile posesorii;
d) în cererile privitoare .la partajul judiciar, dacă valoarea mase,• partaJab1le
. .
este mai
mare d e 1.OOO.OOO Ie1.

3. Sunt motive de nelegalitate care atrag casarea unei hotărâri:


a) numai dacă. hotărârea ~ _f~~t d~tă_ de alt judecător decât cel care a luat parte la
dezbaterea tn fond a pncm11, principiul continuităţii fiind obligatoriu numai la mo-
mentul dezbaterii în fond şi la cel al pronunţării;
b) când hotărârea a fost dată cu încălcarea competenţei altei instanţe, invocate în
condiţiile legii;
c) când instanţa a dat mai mult decât s-a cerut ori ceea ce nu s-a cerut;
d) când instanţa a apreciat eronat probele din apel.

4. Procedura de filtrare a recursului:


a)este aplicabilă ori de câte ori legea prevede că o hotărâre judecătorească este su-
pusă recursului;
b) este aplicabilă când recursul este de competenţa curţilor de apel sau ÎCCJ;
c) este aplicabilă numai atunci când recursul este de competenţa ÎCCJ;
d) presupune şi ipoteza de respingere a recursului ca vădit nefondat, respingere care
se va realiza fără citarea părţilor, prin decizie motivată care nu este supusă niciunei
căi de atac.

S. Contestaţia privind tergiversarea procesului:


a) se depune la instanţa superioară instanţei învestite cu judecarea procesului în le-
gătură cu care se invocă tergiversarea procesului;
b) se soluţionează printr-o încheiere care nu este supusă _niciunei căi de ata_c;
c) se poate introduce numai la instanţa învestită cu soluţionarea procesului;
d) poate determina în sarcina contestatarului plata unei amenzi judiciare, dacă con-
testaţia a fost făcută cu rea-credinţă.

6, Nu constituie potrivit jurisprudenţei, greşeală materială în sensul art. 503 NCPC şi


deci contestaţia în anulare nu este admisibilă dacă inStanţ~ ~e recurs: V
a) anulează recursul ca netimbrat, deşi la dosar se găsea rec1p1sa de plata a taxelor
de timbru;
b) apreciază eronat probele;
('I 511

Scanned with CamScanner


situaţia de fap!; dispoziţii legale. .
bileşte eronat tă anumitor
c) sta tare erona V

dă O interpre . . poate cere daca:


d) de înscrisuri noi_se onunţării hotărârii atacate;
. pebaza
V

vţ"ş 1 apr
1. Revizuirea ·stat la data judeca dii torită unei împrejurări mai presus de
a) înscrisul a ex1 t fi produs a "<>in~
. I nu a putu
b) înscr~su hotărârii atacate;
părţi_,; ărut după pronunţarea e era reţinut de partea potrivnică.
c) înscrisul a ap t fi produs deoarec
• risul nu a putu .. . .
d) 1nsc V ·nde în dispoz1t1v o menţiune inexact·
vtOreasca cupn ţ· tv • a cu p.
8 Daca o hOtărâre judeca
V

• partea exerc1
'tă calea de atac men 1ona a m aceasta• 11-
. . . .
· . la calea de atac, iar . 1 de atac şi va Judeca potrivit regulilor api·
vire rfica din oficiu ca ea 'tabi-
) instanta va reca I v t de lege; • .
le căi de atac prevazu e fi respinsă ca nemteme1ata;
V

a
·tată de parte va . .. .
b) calea de atac exerci d t c exercitată de parte ca madm1s1b1lă, Partea fi•
c) instanţa va respm • ge calea e a ·ta a calea de atac prevazuta v d e Iege;
V llld
d' dreptul de a exerc1 . d
decăzuta m d tac exercitată de parte ca ma misibilă, hotăra·
V

I
espinge ca ea e a . v . rea
d) instanţa va r V • nd a fi comunicată, din oficiu, tuturor parţi 1or care au lua
astfel pronunţa:a. urma ronunţat hotărârea atacată. t
parte la judecata m care s-a p

9 în ceea ce priveşte unicitatea căii de atac: .


exercitată . .o singura dată·'
V • • • • "

·
a) o cale de atac poa et fi împotriva unei hotaran,
. numa,
b) în cazul în care prin aceeaşi hotărâre au fost soluţionate ma, multe ca~e!e de ce-
rere principale sau incidentale, dintre care unele sunt supuse
V • apelului, iar altele
recursului, hotărârea în întregul ei este supusa recursu u1;
1
c) dacă prin hotărâre sunt soluţionate şi cereri accesorii, hotărârea în ansamblul ei
este supusă căii de atac prevăzute de lege pentru cererea principală;
d) aceasta este reglementată expres în Codul de procedură civilă. •

1o. După pronunţarea unei hotărâri:


a) partea poate achiesa la hotărârea pronunţată prin renunţarea la calea de atac pe
care o putea folosi;
b) partea poate achiesa la hotărârea pronunţată prin renunţarea la calea de atac pe
care partea a exercitat-o deja;
c) P_?~te achiesa condiţionat la hotărârea pronunţată, dar în acest caz efectele achie·
sari~ se produc doar dacă aceasta este acceptată expres de partea adversă;
d) achiesarea va produ & t • I •,fi
adverse. ce e,ec e, m toate cazurile, cu acordul expres a pa,11

11. în privinţa termenului de apel:


a) acesta curge întotdeaun d I
b) pentru procuror acest a e ~ comunicarea hotărârii;
c) este un termen 1'eg al c~rge an toate cazurile de la pronunţarea hotărârii;
aI re at1v·
d) acesta suspendă în toate ca~uril~ "
executarea hotărârii de primă instanţa.
12. ~ul_itatea expresă a cererii de a V ·ne:
a) indicarea hotărârii atacate· pel este prevazută pentru lipsa următoarelorcen ţ
b) semnătura; '

Scanned with CamScanner


ci rnotivar~a de fap: şi de drept;
robele invocate m susţinerea
dl P apelului.

13
• Apelul incident poate fi exercitat: 1
al
bi
de către apelantul principal, dup·.


" . t·
• 1· · t

a
. .
a imphnirea ter
de catre m 1mat, in cazul în care 1 .
Prima
. menului de apel·
msta nţ"a au intervenit
·

' terţ l
dupa 1mp 1rnrea ermenului de apel •
• . • . .
, 1mpotriva a 1 • e persoane,
'
l
de catre intimat, obligatoriu în ter Pe antulu, principal·
CI " I h' b h " menul de apel . ,
tind~ a sc im area otarârii primei instanţe· ' printr-o cerere proprie care să
de catre procuror, dacă a participat la . d '
dl Ju ecarea pr'icmu,
· ...m primă instanţă. l
l

14• Nu sunt supuse recursului:


al hotărârile privind navigaţia civilă şi act" ·t •
hotărârile privind conflictele de munca"1v1_adtea i_n porturi;
bi ş1 e asigură · · I
ci hotărârile pronunţate în materie de expro . . ri socia e;
•r,

••• • • d priere,
dl hotaran1e pnvm repararea prejudiciilor ca uzat e prin
. .. . .
erori Jud1c1are.
15, în ceea ce priveşte soluţionarea recursului·
a
I de regulă, acesta va fi soluţionat de · t · •
h t" •
. ·
ms anţa 1erarh1c superioară celei care a pro-
nunţat o ararea atacată;

b) de regulă, acesta va fi soluţionat de curţile de apel;


c) a:esta va fi ~o!uţionat_ de instanţa ierarhic superioară celei care a pronunţat hotă­
rarea atacata, m cazurile anume prevăzute de lege;
d) de regulă, acesta va fi soluţionat de ICCJ.
.)

16. Suspendarea executării hotărârii recurate:


a) intervine, în toate cazurile, numai la cererea recurentului;
b) se dispune, la cererea recurentului, de instanţa a cărei hotărâre a fost atacată;
c) se poate dispune de instanţa sesizată cu judecarea recursului în cauzele privind
strămutarea de hotare;
d) atunci când nu este prevăzută de drept, se judecă în camera de consiliu, cu citarea
părţilor.

17. Lipsa următoarelor menţiuni din cererea de recurs este sancţionată cu nulitatea expresă:
a) indicarea hotărârii care se atacă şi numele/prenumele intimatului;
b) semnătura recurentului şi domiciliul intimatului; ·
c) motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi probele în susţinerea
recursului; ..
d) numele/prenumele şi sediul profesional al avocatului care formulează cererea de
recurs.

l8, în cazul în care cererea de recurs nu este motivată:


a) inst ţ · d I a·nd ·,n vedere susţinerile şi dovezile de la instanţa de
an a va JU eca recursu av .
fond, respectiv de apel; ' .
b) instanţa de recurs va anula întotdeauna recursul ca nemotiv~t; .
c) . • vocate nu se încadrează m motivele de casare
recursul este nul, dacă motive1e m
prevăzute de lege;
d) • • ·mul termen •m .instanţa de recurs, Ia care re-
aceasta poate fi motivată pana 1a pn ' . .
curentul este legal citat.

513

Scanned with CamScanner


19. Invocarea pentru prima oară în apel:
a) a cererii de încuviinţare a execuţiei vremelnice a hotărârii pronunţa
· d · ·b•IY te de
instanţă este rna m1s1 1a; . . w Prilna
b) a compensaţiei judiciare este po~1b1la; · ' ◄•
c) a excepţiei lipsei calităţii procesuale active, reprezintă o cerere nouă .
în' apel faţă de principiul tantum devolut~"! qu~ntum iu~ica~um; ' inadll'lisibn~
d) a unui mijloc de probă care nu a fost solicitat m faţa pnme1 instanţe
bilă numai dacă partea nu putea sa mtreva dă u t·1·t
st
y A
11 atea probei la prim' e . e ad ll'lisi-
- ' a instan~.
20. Hotărârea prin care instanţa a respins ca nefondat apelul declarat îmPo .
tinţei prin care s-a respins ca neîntemeiată o cerere de chemare în judec~;~~a sen,
a) poate face obiectul unei revizuiri, chiar dacă nu a fost atacată cu recurs; a.
b) nu este susceptibilă de revizuire, această cale de atac urmând a fi îndrept _
mai împotriva hotărârii de primă instanţă, confirmată de instanţa de apel; ata nu-
c) şi a omis să se pronunţe asupra cheltuielilor de judecată solicitate de intimat
te fi atacată cu revizuire; ' Poa-
d) pronunţată în condiţiile în care apelantul nu a fost legal citat la termenul de ad .
nistrare a probelor, va fi casată cu trimitere spre rejudecare, în cazul în care insta~~
de recurs ar fi curtea de apel. ţ
21. Cererea de revizuire:
a) are ca obiect numai hotărâri definitive;
b) pentru contrarietate de hotărâri, poate avea ca obiect şi hotărâri care nu sunt date
asupra fondului;
c) pentru motivul descoperirii unor înscrisuri noi, poate fi exercitată în termen de
15 zile din ziua în care s-au descoperit înscrisurile ce se invocă;
d) se judecă în mod obligatoriu d~ alţi judecători decât cei care au pronunţat hotărâ­
rea a cărei revizuire se solicită, această regulă fiind de ordine publică.

22. în cazul sancţionării disciplinare definitive a unui judecător pentru o abatere dis-
ciplinară:
I
a) cererea de revizuire poate fi formulată şi în cazul în care hotărârea pronunţată nu
antamează fondul;
b) cererea de revizuire poate fi formulată în termen de o lună de la dat a la care partea
a luat cunoştinţă de hotărârea disciplinară;
c) există motiv de revizuire numai dacă sancţionarea s-a făcut pentru rea-credinţă
.I •
sau gravă neglijenţă şi numai dacă judecătorul sancţionat a făcut parte din com-
pletul ce a pronunţat hotărârea a cărei revizuire se solicită;
d) revizuirea nu poate fi for_mulată dacă în cauza respectivă nu s-a formulat anterior
calea de atac apelului.

23. Regula tantum devo/utum quantum apellatum reprezintă o limitare a efectului de-
., volutiv al apelului: ,
,
a) care nu operează atunci când obiectul litigiului este indivizibil;
b) care presupune că în.apel m,1 pot fi formulate cereri noi;
c) nu operează atunci când apelul vi'zează nu.mai una dintre părţile participante la pro·
ces în faţa primei instanţe, fiind aplicabilă numai în cazul obiectului cererii de apel; .
d) . implic~ fa~t~l„că nu se poate invoca direct în m~tivele de apel problema lipsei
dovez11 cahtaţ11 de reprezentant înaintea primei instanţe. , _, .

Scanned with CamScanner


r ,,. ln cazul în. care. il1stanta de ape I constatv •

al
form căruia minuta nu a fost sem
.
.
.
va anula sentinţa ş1 va trimite
a ca este înt
nată de · d •
cauza spre .
.
eme1at mor d
JU ecatorul pr· . . ivu I e apel con-
ime1 instanţe·
dacă prin motivele de apel form reJudecare indifi ·
b) apelul este formulat numai în p . _ulat de reclaman; s er:nt de poziţia părţilor;
. . nvmţa un , -a aratat în m d •
mai în ce priveşte intimaţii indicaţ'. ora dintre pârâţi . o expres ca
1in apel, pentru restul h, sentinţa se va anula nu-
·mânând valabilă; ·
ra otărârea p · ··
nula hotărârea atacată • . nme1 instanţe
c) va a • ş, va reţine c
a judecat cauza •
in fond;
• 1
a uza spre rejudecare, daca• pnma. Instanţă
va anula sentinţa ş, va trimite cauz
d) I •
mod expres uarea aceste, măsuri prin ce
a spre rejudecare dacă apelantul a solicitat în
rerea de apel.
• contestaţia în anulare: _ l
25
a) obişnuită se poate formula indiferent dacă h
specială nu este admisibilă în cazul • otărârea atacată a rezolvat sau nu fondul·
bi nu a anaI1zat,
. d'm ofi c,u,
. un motiv de m re caredse invocă
. taptu I ca• .instanţa de recurs'
judecat), neinvocat de recurent; curs e 0rdine publică (autoritatea de lucru
t· el trebuie motivată, sub sancţiunea nulităţii· _
d) este admisibilă dacă instanţa de recurs ' .
•· ":1 necompetenţei generale a instanţelor: . a omis _să se pronunţe asupra excepţiei
făcut obiectul analizei în faţa instanţel~irn~;~~~~~n recurS, chiar dacă aceasta nu a

26, în ceea ce priveşte recursul:


al dac~ _este vă~~t ~efondat, se. poate respinge în cadrul procedurii d~ filtrare prin
dec1z1e definitiva; ,
b) dacă se admite, ICCJ dispune în toate cazurile casarea cu trimitere·
c) hot~rârea instanţei va_cuprinde î~ considerente numai motivele de :asare invocate şi
analiza acestora, cu a ratarea motivelor pentru care acestea s-au admis ori s-au respins;
dl în caz de admitere, actele de executare efectuate în baza hotărârii casate sunt des-
fiinţate de drept, dacă instanţa de recurs nu dispune altfel, instanţa putând con-
, -. stata aceasta din oficiu.

i1. · Contestaţia în anulare pentru motivul că nu a fost legal citat contestatorul şi nici
nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata:
poate fi exercitată şi împotriva sentinţelor nesusceptibile de apel, atacate cu re-
a)
curs, prin care a fost invocat acest motiv şi care a fost respin~ deoarece avea nevoie
M . de verificări de fapt sau, fără vina părţii, recursul a fost respins fără a fi cercetat în
fond;
6) poate fi exercitată împotriva hotărârilor susceptibile de executare silită, în terme-
nul de exercitare a contestaţiei la executare;
se soluţionează de instanţa a cărei hotărâre se atacă, potrivit dispoziţiilor procedu-
rale aplicabile judecăţii finalizate cu hotărârea atacată;
se soluţionează printr-o hotărâre definitivă.

lfl' cazul revizuirii pentru hotărâri


, potrivni~e:
. • d· faţă de instanţa care a dat a dOUi:1
cererea se judecă de instanţa ma, mare m gra .
b) hotărâre·' • · d
hotărârile potrivnice au ,ost ate e
& d
aceasta nu poate fi cerută şi în cazul m care , ,
aceeaşi instanţă, în dosare diferite; •t • : , , ., ,

J ,-515

Scanned with CamScanner


a sau modificarea hotărârii care încalcă auto .
c) se va proceda la anu Iare ntatea Q
cru judecat; . . fi t& d e111-
h0 tărârile potrivnice sa evoca ,on u I cauzei.
v
. .
d) este obhgatonu ca

29. Contestaţia în anulare: V A V

t formula numai daca hotararea atacata a rezolvat f 0


V

a) ob1şnu1ta se poa e ndul•


• • V

.
• - te admisibilă în cazul în care se invoca faptul ca instanţa a 0 ...,,.. :
V _ •

b) specia1a es . de apel dacă hotărârea nu est e suscept·b·i- d ",1s Să„


zeze un mot 1v , . _ 1 1a e recurs·, ""al~
•sibilă dacă instanţa de recurs a omis sa se pronunţe asupra
c) este ad m, . d" tA exce .
necompetenţei generale a_i~stanţ:lor, invocata irec _m recurs, chiar dacă ac:\,ei
V

a făcut obiectul analize, in faţa instanţelor de fond, as~

-~
nu I . I
d) este admisibilă dacă dezlegarea -
dată recursu u1 este rezu tatul unei erori rn .
. b A .. ţ t . d . . atena1
constând în neluarea în seama a unei pro e incuv11n a e ş1 a mm1strate la d e
cauzei..

30. în cazul recursului reglementat de Codul de procedură civilă:


a) casarea cu trimitere constituie regula în cazul înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie~
a curţilor de apel;
b) tribunalele şi curţile de apel casează cu trimitere când instanţa a cărei hotărâre
fost recurată nu a soluţionat toate excepţiile invocate în faţa acesteia; a
c) curţile de apel vor casa cu reţinere când judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a
fost legal citată atât la administrarea probelor, cât şi la dezbaterea fondului;
d} în faţa instanţei de recurs nu pot fi administrate înscrisuri noi dec·â t în susţinerea
sau combaterea motivelor de recurs nu şi cu privire la fondul cauzei.

31 • .În cazul judecăţii în fond după casare:


a) ca regulă,
recurentului nu i se poate agrava situaţia în propria cale de atac cu ex·
cepţia situaţiei în care recursul este declarat de către procuror;
b) în cazul în care s-a dispus casarea cu trimitere, hotărârea pronunţată ca urmare a
rejudecării fondului după casare este susceptibilă de exerciţiul recursului; _
c} poate fi admisibilă o cerere de intervenţie voluntară principală dacă s-a dispus o
casare cu trimitere la instanţa de apel;
d) este inadmisibilă orice cerere nouă principală, accesorie sau incidentală deoarece
s-ar încălca limitele rejudecării, astfel cum au fost stabilite de instanţa de recurs.

Răspuns grile:
1 d, 2 abcd, 3 -, 4 cd, 5 cd, 6 bcd, 7 abd, 8 d, 9 aed, 10 abc, 11 -, 12 ab, 13 -, 14 abed,
~~ ~~, 16 d, 17 d, 18 c, 19 a, 20 ac, 21 ad, 22 a, 23 a, 24 c, 25 aed, 26 abcd, 27 ac, 28-, 29 c, 3od,

. 1. A.B_., A.C. şi A.S. au chemat în judecată pe D.C pentr~ a fi obligat să lase în deplină
proprietate ş1 posesie imobilul situat în Bucur t· I
p. . eş 1, sectoru 1. I
nma instanţă a respins acţiunea ca neîntemeiată Împotriva sentinţei a declarat ape
recIamantul, A.B. ·
er·
în faţa instanţei de apel intimatul-pârât DC ;I
_, .. i.,i e'/.
. in.,.----L ,
citat numai de către uni ,1 r1:-L.. ' • ··

Scanned with CamScanner


stabileşte co1.1t•-· . ,. cazul divo11u1u1, t-Ja• ~aJu,u,, uraonanţ . -
23, Prin ce act se . diciară de timbru ină ii şi cererilor cu valoare redusă? e1 Pr~
4 care este taxa JU . de plată, evacu r
2 • dinţiale, ordonanţei
Grile şi speţe
t;u separaţie în fapt îndelungată trebu· •
nţa un divorţ pen ie lf1de.
Pentru a se p~ onu condiţii: . ,. ·.,
1• • ite următoarele „ cererii separaţi m fapt cel puţin 2 ani·
P1'" . introducem ' ,. ,. I . '
a) soţ
ii să fi fost, anterior fi urmarea
V culpei paratu u1; .
.• f. tasoţilorsa e_ , ·1 •
b} separaţia '" ap culpa comuna a soţi or,
V

. V

cererea să fie întemeiata pe sabilitatea pentru eşecul căsătoriei.


: reclamantul să-şi asume respon
. d' rţ dacă reclamantul decedează pe parcursul sol .
în cadrul procesului de ivo ' Uţ10-
2.
nării cauzei: lua act de încetarea căsătoriei şi va dispune prin h •
a) în toate cazurile, instanţa va .. ota-
închiderea dosarului,
ntinua în mod obligatoriu cu moştenitorii reclamantulu··
• • V

râre definitiva_
b) procesul de divorţ va co . d d' d
tutui pot continua acţiunea e 1vorţ aca cererea de divorţ
V ,,

• ..
c) moştenitoru rec 1aman • • .. _
se întemeiază pe culpa paratului, . v v v •

se anulează hotărârea de divorţ ca introdusa de o persoana fara capacitate proce-


V

d)
suală de folosinţă.

3. Ridicarea interdicţiei judec~toreşti:


a) se face de către instanţa competentă care a judecat cererea de punere sub inter-
dicţie;
b} cererea s~ va judeca cu citare~ părţilor; .,
c) cererea se va judeca cu participarea obligatorie a procurorului;
d} se va dispune printr-o hot~râre judecătorească nesupusă niciunei căi de atac.
y

4. Judecata cererii de declare a m~rţii se caracterizează prin:


a) este de competenţa instanţei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliu reclamantul;
b) persoana a cărei moarte se cere a fi declarată se citează la ultimul domiciliu cu-
noscut;
c) dacă a fost numit, se citează şi curatorul;
d) participarea procurorului este obligatorie.

, :,· în ceea ce priveşte hotărârea de partaj:


are caracter declarativ·I
b) constituie titlu executor d '
c) V iu m momentul pronunţării în primă instanţă;
este supusa numai recursul . d V I"
d) este suscepfbr d ui,- aca partajul a fost formulat pe cale principa a;
I , a e executare silită în toate cazurile.

6. În cazul judecării ce „ d . ,
aceasta se face d ren, ~ ~
rd0
a) nanţă preşedinţială:
b) aceasta se tace de urgen!a ş1 cu precădere;
, e regula fă v •
c) nu sunt admisibile p b ' ~a citarea părţilor; ;, ,
d) ro ea caror adm' . t t
pronunţarea se poate „ mis rare necesită un timp îndelunga ;
amana cu cel mult 48 de ore. ~ ,

Scanned with CamScanner


Hotărârea judecătorească prin care emite ordon ţ . . •
7. . an a preşedinţiala·
este supusă numa, apelului în termen de 1o zile d 1 • •
a) . pa" rţilor· e a pronunţare daca s-a dat cu
citarea ,
este executorie din primă instanţă;
b) se va suspenda de drept prin introducerea apelului· •,mp t . .
c) . o nva acesteia;
d) se bucură de autoritate de lucru judecat, după rămânerea definitivă faţă de o ce-
rere privind fondul dreptului. '
,,
Jn cadrul judecării unei cereri posesorii:
8,
a) este admisibilă o cerere de intervenţie voluntară;
b) este admisibilă o cerere de arătare a titularului dreptului;
c) este admisibilă o cerere reconvenţională;
d) se emite o hotărâre judecătorească care este supusă numai apelului.

9, Anularea ofertei reale urmată de consemnaţiune:


a) se va putea cere de creditor sau de debitor, în funcţie de interesul fiecăruia;
b) trebuie introdusă în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii emise de
executorul judecătoresc prin care constată efectuarea plăţii şi liberarea debi-
torului;
c) este de competenţa judecătoriei în circumscripţia căreia s-a făcut consemnarea;
d) se realizează printr-o hotărâre care poate fi atacată cu apel în termen de 1Ozile de
la comunicare.

10. în ceea ce priveşte judecarea cererii de ordonanţă de plată:


aceasta se face cu citarea părţilor potrivit dispoziţiilor referitoare la pricinile
a)
urgente;

II b) întâmpinarea este facultativă;


c) întâmpinarea nu se comunică reclamantului, acesta urmând a lua cunoştinţă de
aceasta de la dosarul cauzei;
d) aceasta este de competenţa materială a tribunalului, indiferent de valoarea
creanţei.

11. Cererea în anularea ordonanţei de plată:


a) poate fi introdusă numai de către debitor în cazul în care s-a admis cererea de
ordonanţă de plată;
b) presupune numai invocarea nerespectării cerinţelor prevăzute pentru emiterea
ordonanţei de plată, neputând fi invocate cauze de stingere a obligaţiei ulterioare
emiterii ordonanţei;
c) se soluţionează de instanţa superioară instanţei care a pronunţat ordonanţa de
plată care va judeca în complet de 2 judecători;
d) suspendă de drept executarea ordonanţei de plată.
12. P~ocedura cu privire la cererile cu valoare redusă presupune:
a)
derularea acesteia în scris, în camera de consiliu;
b) Prezenţa obligatorie a părţilor pentru a da lămuririle necesare;
c) Posibilitatea formulării unei cereri reconvenţionale;
d) emiterea unei hotărâri judecătoreşti în termen de maximum 90 de zile de la primi-
rea cererii sub sancţiunea închiderii dosarului.

613

Scanned with CamScanner


13. în cadrul procedurii cu privire la cererile cu valoare redusă:
a) regimul cheltuielilor de judecată urmează dreptul comun din procedura
b) ărţile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor de judecată; conte"cioa
c) ~heltuielile de J'udecată nu pot fi cenzurate de către instanţa de jude ~
• 1•1 d . d ă cată·
•nstanţa va putea să nu acorde c h e Ituie Ie e JU ecat care nu au~ ,
d) , . . ă t •Ost n
sau care au O valoare d1sproporţ1onat m rapor cu va1oarea cererii.
A

ecesar~

14• în procedura cu privire la evacuarea


. . .
din imobilele folosite sau ocupat
I d d efărăd
a) citarea pârâtului se va realiza potnv1t norme or e rept comun; rellt
b) cererea de evacuare se judecă, ca regulă, cu citarea părţilor;
c) judecarea cererii de evacuare se face de urgenţă, în camera de consiliu·
d) întâmpinarea este obligatorie. '

15. în procedura cu privire la evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără dr
~~t ~
a) nu poate formula cerere reconvenţională;
b) nu poate formula cerere de chemare în judecată a altei persoane;
c) nu poate formula cerere de chemare în garanţie; ,
d) poate invoca apărări de fond privind temeinicia de fapt sau de drept a cererii.
clusiv lipsa titlului reclamantului. , in.

16. Cererea în procedura privind înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzuca-


piunii:
a) este de competenţa ju9ecătoriei,în circumscripţia căreia se află imobilul;
b) presupune anexarea unei liste cuprinzând numele, prenumele şi domiciliul a cel
puţin 2 martori;
c) poate fi formulată numai împotriva titularului înscris în cartea funciară;
d) se soluţionează, în toate cazurile, după regulile procedurii necontencioase.

17. Cauţiunea judiciară:


a) poate fi depusă numai în nume'rar;
b) constând în instrumente financiare, indiferent de natura acestora, presupune
acordul părţii în favoarea căreia se depune cauţiunea;
c) poate consta într-un drept de ipotecă imobiliară, sub unica condiţie de a'accepta
,
expres beneficiarul; r
d) ~e datorează dacă legea prevede expres darea unei cauţiuni.
Id
· 18. Cauţiunea depusă se va restitui:
a) la cererea celui interesat;
b) în cazul în care s-a soluţionat definitiv procesul în legătură cu care s-a stabilit cau·
ţiunea, fără nicio altă condiţie; 1J
c) după der~larea unei proceduri care implică citarea părţilor;
d) din oficiu, dacă cererea pentru care s-a depus cauţiunea a fost respinsă.

19. Nu poate fi admisă ordonanţa preşedinţială care are ca obiect: · ' ,


a) desfiinţarea unor lucrări efectuate fără autorizaţie· sul
b · · ' • ită acce
) cererea unu, proprietar, de a obliga pe celălalt coproprietar să î1 perm 1-pro-
• 1' I . ţ I mantu
m. ocum a pe c_are acesta o foloseşte în exclusivitate, chiar dacă rec a
A

pnetar are locuinţa asigurată în alt imobil;

,;1"

Scanned with CamScanner


·nstitulrea unul sechestru judiciar, atunci când. există pericolul iminent ca bunul ce
c) ~e doreşte a fi sechestrat să fie înstrăinat sau distrus;
solicitarea de a se constata de urgenţă o anumită stare de fapt ce ar putea să înce-
d) teze ori să se schimbe până la ajungerea proc~sului de fond în faza administrării
probelor. ~
-\ .,

o. în procesele de divorţ este competentă teritorial:


2
) judecătoria de la ultimul domiciliu comun al soţilor;
:, judecătoria de la domiciliul pârâtului, dacă soţii nu au avut domiciliu comun;
.c) judecătoria de la domiciliul pârâtului, dacă niciunul din soţi nu mai locuieşte în
., · circumscripţia judecătoriei de la ultimul domiciliu comun;
d) judecătoria de la domiciliul reclamantului, dacă pârâtul nu· are locuinţa în ţară şi
intanţele române sunt competente internaţional.

"tRispuns grile: · ·
1ad, 2 c, 3 abc, 4 bcd, 5 -, 6 ac, 7 b, 8 d, 9 bcd, 1Oac, 11 -, 12 ac, 13 d, 14 bc, 15 abcd, 16 ab,
17 d, 18 aed, 19 abcd, 20 abcd

Scanned with CarnScanner