Sunteți pe pagina 1din 6

OLAF F.-H.

Bruner

Subiect: Caz de asistenta penala OLAF OF/2007/5380.


Stimate domnule Earwicker - Procuror General al Republicii Elbonia, La data de 1 iulie 2 !, "L#F a de$c%i$ o in&e$ti'atie e(terna a$upra unui ca) $u$pect de coruptie in le'atura cu utili)area de *onduri europene in Elbonia. +n ace$t $en$, $e crede ca membrii ,omitetului de E&aluare a "*ertelor din cadrul proiectelor ,#R-S ar *i primit cadouri de &aloare din partea unui licitator caruia i $-a acordat, in con$ecinta, proiectul in c%e$tiune. +ntrucat -ele'atia ,omi$iei Europene in Elbonia a in*ormat "L#F ca o in&e$ti'atie penala e$te in de$*a$urare in ace$t ca), dore$c $a &a in*orme) ca in&e$ti'atorii "L#F care $unt re$pon$abili de ace$t ca) &or e*ectua o mi$iune in Elbonia in $aptamana care incepe cu data de . $eptembrie 2 !, a$t*el incat $a $e alature ma'i$tratilor din Elbonia pentru acti&itatile de urmarire penala a&ute in &edere. +n ace$t $cop, $upun atentiei dumnea&oa$tra o li$ta a acti&itatilor mai $u$ mentionate la care in&e$ti'atorii "L#F dore$c $a participe. #ce$te $u'e$tii nu au menirea de a limita participarea in&e$ti'atorilor "L#F in nicio alta acti&itate &iitoare pe care autoritatile din Elbonia o pot con$idera ca *iind adec&ata in timpul in&e$ti'atiei. #$ dori $a repet *aptul ca "L#F acorda o importanta deo$ebita ca)ului de mai $u$ $i ca e$te 'ata $a a$i'ure orice tip de cooperare, care re$pecta Re'ulile ,omi$iei Europene $i re'ulile dupa care $e conduc in&e$ti'atiile "L#F in concordanta cu datoria $a de a lupta impotri&a *raudei $i coruptiei care a*ectea)a intere$ele *inanciare ale /niunii Europene. STU !U " CA# Prima parte a pre)entarii mele contine date teoretice e$entiale cu re*erire la ma$urile a$i'uratorii din cadrul procedurilor penale romane$ti. +n continuare ma &oi concentra a$upra pre)entarii $i anali)ei unui $tudiu de ca) particular0 +ntr-un do$ar al -epartamentului 1ational de #nticoruptie 2 ,lu3, cei doi acu)ati a*lati $ub in&e$ti'are au inaintat o conte$tatie in care cereau ,urtii $a emita un ordin care $a ridice $ec%e$trul impu$ a$upra proprietatii lor. Printr-un ordin emi$ in 2 4 de catre 5ribunalul ,lu3, mai $u$ numita conte$tatie a *o$t $u$tinuta $i mandatul de $ec%e$tru a$upra proprietatii acu)atei cerut de procuror a *o$t anulat. 6ai mult $ec%e$trul impu$ a$upra ca$ei acu)atei, ca$a a*lata in ,lu3-1apoca, a *o$t de a$emenea anulat. ,and a luat acea$ta %otarare, ,urtea a luat in con$iderare *aptul ca unul dintre cei doi acu)ati care au inaintat o a$emenea conte$tatie era urmarit penal de catre -1# ,lu3 intr-un do$ar pentru urmatoarele in*ractiuni penale0 dare de mita, abu) de autoritate impotri&a intere$ului public, *al$ in in$cri$uri $ub $emnatura pri&ata $i *al$. 6ai mult, curtea a luat in con$iderare re&endicarea partii publice, Spitalul ,linic pentru #dulti ,lu3, care cerea de$pa'ubiri in &aloare de 1. . R"1 ec%i&alentul a .1. E/R pentru pa'ube publice. ,urtea a con$iderat ile'al $ec%e$trul impu$ pentru a 'aranta re&endicarile publice inaintate de catre $pital de &reme ce $e de$*a$ura$e un control contabil pentru a preci)a cu e(actitate &aloarea pre3udiciului, iar acu)atii au conte$tat deci)ia e(pertilor

1..

a$upra ace$tei c%e$tiuni. #$t*el, procedurile de $ec%e$tru aplicate a$upra proprietatii in cau)a par $a *ie premature. Pe de alta parte, cel de-al doilea acu)at, $otul acu)atei, nu $e a*la pentru moment $ub niciun *el de cercetare penala, ceea ce *ace ile'ala aplicarea $ec%e$trului a$upra ca$ei in cau)a care e$te proprietate comuna. 7 7 7 Procurorul a *acut apel la deci)ia 3udecatorea$ca data de 5ribunalul ,lu3 cu urmatoarele mentiuni0 $. %asu&ile asi'u&at(&ii au )(st luate in ti*pul u&*a&i&ii penale int&+un d(sa& in ca&e pa&ata este acuzata de c(&uptie cu u&*a&i de(sebit de '&a,e- a,and in ,ede&e ca statul ca sin'u& acti(na& in C(nsiliul de ad*inist&atie al spitalului a )(st pute&nic p&e.udiciat in aceasta c/estiune. Asada&- i*pune&ea *asu&il(& asi'u&at(&ii de,ine (bli'at(&ie ca u&*a&e a p&e,ede&il(& a&tic(lului 20 din Le'ea 78/2000. -o&e)ile din cadrul do$arului aduc la lumina *aptul ca acu)ata, in calitatea $a de -irector Financiar-,ontabil a unuia dintre cele mai mari $pitale de $tat din ,lu3-1apoca $i de membru al ,omi$iei de E&aluare a "*ertelor din cadrul licitatiilor a dedu$ o $erie de lucrari nee(ecutate pe ba)a unor documente *al$e care au condu$ la pa'ube importante pentru Spitalul ,linic pentru #dulti ,lu3, producand pre3udicii e$timate la 1 miliarde R"L 81. . R"19. #cu)ata a incercat $a tra'a bene*icii ile'ale din a$t*el de actiuni, cerand in cur$ul de$*a$urarii licitatiei ca, in $c%imbul *a&ori)arii companiei care in cele din urma a obtinut contractul pentru e*ectuarea lucrarilor, compania in cau)a $a ii con$truia$ca o ca$a. 0&e.udiciul adu$ Spitalului ,linic pentru #dulti ,lu3 con$i$ta in deduce&ea si nee1ecuta&ea luc&a&ii- inca&ca&ea p&etului si st&an'e&ea de su*e ne.usti)icabile pent&u c/eltuieli de la spital prin dubla *acturare pentru acela$i $er&iciu $i inca$area ace$tor $ume, $ume pe care contractantul nu le-a c%eltuit. "1ista p&(be cla&e- ,alide pent&u in)&actiunile in)aptuite de cat&e acuzata si pent&u p&e.udiciul cauzat spitalului. Asada&- aplica&ea p&(cedu&il(& de sec/est&u e&au in p&incipal .usti)icate de 'a&anta&ea &estitui&ii pent&u pa'ubele p&(duse p&in in)aptui&ea un(& ast)el de in)&actiuni penale. +n e$enta, probele a*late la do$ar e&identia)a in mod clar *aptul ca acu)ata a a&ut un acord pre*erential cu compania contractanta, acord intermediat de un prieten de-al ei. #cu)ata a acordat in cuno$tinta de cau)a contractul *irmei contractante re$pecti&e, urmarind bene*iciul per$onal. ,u pro*itul obtinut din mita, acu)ata a inceput con$tructia unei ca$e. Repararea $aloanelor $pitalelor a *o$t deci$a *ara a e(i$ta o intele'ere anterioara a$upra unei &alori e$timati&e a contractului $i a unui pro'ram de lucru anual. ,ontractantului i $-a acordat permi$iunea de a incepe lucrul in ba)a unui acord &erbal intre acu)ata $i admini$tratorul in cau)a datorita *al$i*icarii procedurilor de licitatie. 2. !n ceea ce p&i,este p&(p&ietatea a)lata sub sec/est&u- apelul p&(cu&(&ului a de*(nst&at u&*at(a&ele aspecte: +n urma e(aminarii procurorului, a reie$it ca al doilea opo)ant al ma$urii de $ec%e$tru, $otul acu)atei, cu toate ca pretindea ca re$pecti&a ca$a e$te proprietate 1.:

detinuta in comun, a declarat ca nu cuno$tea circum$tantele in care a *o$t con$truita ca$a $i ca nu cuno$tea nici pretul lucrarilor $i nici modalitatile de plata. +mpo$ibilitatea de a declara cu preci)ie care au *o$t circum$tantele con$truirii ca$ei au e&identiat *al$itatea documentului de proprietate, precum $i ori'inile $ale ile'ale. #$adar, de&ine e&ident *aptul ca numele $au a *olo$it doar ca acoperire la *rauda cu intentia de a e&ita $ec%e$trul le'al $i ma$urile a$i'uratorii pentru cladirea in cau)a prin in&ocarea proprietatii detinute in comun. 1u in ultimul rand, c%iar daca $e con$idera ca$a in cau)a ca *iind proprietate detinuta in comun nu putem trece cu &ederea pre&ederile articolului .2 din ,odul Familiei, con*orm carora $otii;$otiile $unt re$pon$abili pentru proprietatile detinute in comun in ca)ul <despagubirii prejudiciului adus de unul dintre soti prin insusirea de bunuri publice, daca un asemenea prejudiciu majoreaza proprietatea detinuta in comun a sotilor=. 5ermenul <in$u$ire= are o lar'a utili)are $i $e re*era la orice po$e$iune obtinuta printr-o in*ractiune penala. Se aplica de a$emenea in ca)ul unei c%e$tiuni care implica actiuni de coruptie. #$adar, cau)alitatea dintre actiunea de mituire de care e$te acu)ata inculpata $i ma3orarea proprietatii detinute in comun a $otilor de&ine e&identa. -e$pa'ubirea pre3udiciului in cau)a de&ine responsabilitate comuna pentru $oti ceea ce in$eamna ca bunul in cau)a poate *i $ubiectul procedurilor de $ec%e$tru $i de con*i$care le'ala c%iar daca, dupa cum $-a aratat in ace$t ca) concret, unul dintre $oti nu a luat parte la acti&itatea criminala, dar a bene*iciat oricum de pe urma ei in ace$te circum$tante. 3. 0&(cu&(&ul a e,identiat ap(i )aptul ca nu pute* t&ece cu ,ede&ea i*p(&tanta i*pune&ii *asu&il(& asi'u&at(&ii pent&u actele de c(&uptie incad&ate in Le'ea 78/2000- si ca&e se a)la sub incidenta *asu&il(& de liti'iu (bli'at(&ii ca&e sunt ad(ptate in *(d aut(*at. +n ca)ul ace$tui do$ar anularea deci)iei de $ec%e$tru impu$ anterior &a lip$i partea ci&ila de orice 'arantie ca i$i &a recupera &reodata pre3udiciul adu$ de acu)at, la *inalul proce$ului cand curtea trebuie $a dea o deci)ie a$upra &alorii pa'ubei produ$e. 7 7 7 ,urtea de #pel ,lu3, in$arcinata cu luarea unei %otarari in pri&inta apelului inaintat de Procuror in le'atura cu deci)ia ,urtii de a $u$tine conte$tatia inpotri&a $ec%e$trului $i de a declara nul ordinul Procurorului de impunere a $ec%e$trului, a deci$ ca toate conditiile de *orma $i $ub$tanta cu pri&ire la ordinul de $ec%e$tru $i la impunerea ace$tuia au *o$t *oarte bine cercetate. 6ai mult, ,urtea de #pel a deci$ ca intere$ele le'itime ale celor doi conte$tatari nu au *o$t incalcate in acea$ta c%e$tiune de &reme ce con$tran'erile ce au decur$ din ma$urile a$i'uratorii luate au *o$t limitate la cele care deri&au in mod normal din ma$urile ace$tui tip de liti'iu. #$adar, apelul Procurorului a *o$t aprobat, iar deci)ia curtii a *o$t conte$tata $i in&alidata. La inaintarea unei noi conte$tatii din partea celor doi conte$tatari ,urtea de #pel ,lu3 a re$pin$ conte$tatia ca *iind ne*ondata. " a$emenea deci)ie impune a$adar pa$trarea $ec%e$trului impu$ pe durata anc%etei penale. e aici inainte ,(i p&ezenta cel de+al d(ilea studiu de caz: /na dintre procedurile de control in$tituite de ,urtea de #pel ,lu3 in 2 ! $e re*era la o conte$tatie inaintata de un conte$tatar prin care cerea in&alidarea ordinului Procurorului de a impune $ec%e$tru pe cutia $a de &alori a*lata la Banca ,omerciala Romana. ,onte$tatarul a $ubliniat *aptul ca ma$urile a$i'uratorii impu$e au *o$t abu)i&e a&and in &edere ca era &orba de o &aloare mult mai mare decat cuantumul pe3udiciului 1.>

pro&ocat de acti&itatile $ale criminale care au re)ultat in urma incalcarii pre&ederilor articolului 14. din ,odul de Procedura Penala 8,PP9. 6ai mult, conte$tatarul a $u$tinut ca la momentul luarii deci)iilor a$i'uratorii &aloarea pre3udiciului nu era cuno$cuta inca, deci pana la acu)area $a *inala $i ire&ocabila trebuia $a i $e acorde pre)umtia con*orm careia a&erea $a *u$e$e obtinuta pe cai le'ale. #&and puterea de a %otari a$upra conte$tatiei, ,urtea de #pel ,lu3 a &alidat plan'erea impotri&a ordinului Procurorului care urma articolul 14? din ,PP $i a deci$ in&alidarea unui a$emenea ordin $i ridicarea $ec%e$trului impu$ a$upra cutiei de &alori a conte$tatarului de la Banca ,omerciala Romana din ,lu3-1apoca. +n luarea deci)iei ,urtea a luat in con$iderare cate&a *apte cum ar *i0 momentul in care au *o$t luate ma$urile a$i'uratorii, reclamantul era anc%etat pentru in*ractiunea de a *i *olo$it documente *al$e la autoritatea &amala $i de a $e *i a$ociat in $copul de e*ectuare a unor in*ractiuni penale pe cand ma$urile a$i'uratorii au *o$t luate cu $copul e*ectuarii re$tituirii pa'ubelor pricinuite. "ricum la acea &reme &aloarea totala a pre3udiciului nu *u$e$e inca $tabilita. Fu$e$e doar $emnalat *aptul ca -irectia Re'ionala @amala ,lu3 a aratat ca &aloarea totala a pa'ubelor potentiale cau)ate de inculpatul Lun' 6ariu$ era de :?1>,: lei 8ec%i&alentul a 1>> E/R9. La de$c%iderea cutiei de &alori a inculpatului $-a de$coperit ca acea$ta continea ?1. E/R. +n ace$te circum$tante, primul tribunal care $-a ocupat de ca) a pre$upu$ ca era o di*erenta con$iderabila intre $uma a$upra careia au *o$t impu$e ma$urile de protectie $i $uma potentialului pre3udiciu pe care $e pre$upune ca acu)atul l-ar *i cau)at. +n continuare $-a luat in con$iderare *aptul ca printr-un alt ordin al procuraturii procedurile de in&e$ti'atie au *o$t e(tin$e $i procurorul a inceput urmarirea penala a acu)atului $ub acu)atia de $palare de bani con*orm pre&ederilor articolului 2. din Le'ea 4>4;2 2. "ricum, a$t*el de circum$tante nu pot 3u$ti*ica ire'ularitatile ordinului de aplicare a ma$urilor a$i'uratorii in &ederea de$pa'ubirii pentru pa'ubele produ$e inainte c%iar de a $tabili o &aloare ce poate *i &eri*icata pentru daunele in cau)a, ba mai mult con*orm pre&ederilor articolului 14. ,PP ma$urile a$i'uratorii $unt luate in timpul proce$ului penal de catre procuror $au de catre curte $i pre$upun impunerea unui $ec%e$tru a$upra dreptului de proprietate a$upra proprietatilor $i a po$e$iunilor per$onale cu $copul de a remedia pre3udiciul cau)at de inculpat in cur$ul e*ectuarii in*ractiunii penale. -e a$emenea, ma$urile a$i'uratorii luate cu $copul de a de$pa'ubi pa'ubele produ$e pot *i impu$e a$upra proprietatii acu)atului;&ino&at $i a partii r$pon$abile public, pana la $uma e$timata a pa'ubelor. 1ereu$ita de a proceda in acea$ta maniera &a a&ea ca re)ultat ma$uri arbitrare $i deci &a incalca dreptul la proprietate pre&a)ut in articolul 1 al Protocolului #ditional al ,on&entiei Europene pentru Protectia -repturilor "mului $i Libertatilor Fundamentale, inc%eiat la Pari$ pe data de 2 martie 1A>2. +n plu$ $-a e&identiat incalcarea principiului proportionalitatii intrucat nu era un ec%ilibru intre obiecti&ul $tatului 2 recuperarea pre3udiciului adu$ prin in*ractiune penala $i de care a *o$t acu)at reclamantul 2 $i pri&area totala a petitionarului de a&erea $a de ?1. E/R, a*lata in cutia de &alori. 5ribunalul a deci$ ca ma$urile a$i'uratorii au *o$t ile'al aplicate intrucat incalcau pre&ederile articolului 14., para'ra*ul 2 din ,PP $i pre&ederile aricolului 1 din Protocolul nr.1 $i au &alidat a$t*el conte$tatia inaintata in cadrul procedurilor de control. 7 7 7 +n cadrul apelului Procurorul a e&identiat *aptul ca acu)atul *u$e$e in&e$ti'at in +talia alaturi de alti doi$pre)ece cetateni romani $ub acu)atiile unor in*ractiuni penale 1.4

'ra&e cum ar *i tal%aria $i *raudarea cartilor de credit, dupa cum $-a aratat in acu)atia inaintata de catre Procuratura 5ribunalului din Fermo, +talia. +n do$arul cercetat de -epartametul 1ational #nticoruptie ,lu3 inculpatul e$te acu)at de utli)area de documente *al$e la autoritatea &amala, de $palare de bani $i de a$ociere in $copul comiterii de in*ractiuni penale. +n timpul procedurilor de in&e$ti'are $-a de$coperit ca acu)atul e$te partener cu alte per$oane in cadrul unei retele criminale or'ani)ate care operea)a pe teritoriul +taliei $i in*aptuie$c *urturi $i tal%arii a&and ca $cop obtinerea unor obiecte cum ar *i0 par*umuri, cea$uri, panto*i $port, co$tume barbate$ti, articole de imbracaminte $port, blue-3ean$, tricouri, ec%ipament de $c%i, oc%elari de $oare $i altele. Bunurile *urate erau trimi$e in mod re'ulat in Romania, de obicei $aptamanal, prin intermediul companiilor de tran$port international, *ara ca ace$tea $a *aca obiectul controlului &amal in Romania. +n mare parte, a$t*el de bunuri erau trimi$e in pac%ete cu o &aloare la &an)are de apro(imati& :. ->. E/R in timp ce &aloarea de piata era cu mult mai mare a&and in &edere ca erau &andute in Romania la 3umatate din pretul lor. ,ercetarile ulterioare au aratat ca bunurile in cau)a erau *urate in +talia $i depo)itate in ca$ele acu)atilor in Romania. +n urma perc%e)itiilor *acute au *o$t luate $i trimi$e -epartamentului Re'ional @amal ,lu3 o mare cantitate de bunuri *urate cu $copul de a $tabili &aloarea pa'ubelor produ$e prin ocolirea indatoririlor &amale. #ce$tea $unt circum$tantele in care prin ordinul procurorului a *o$t impu$ $ec%e$tru a$upra cutiei de &alori care contine ?1. E/R cu $copul de a compen$a daunele cau)ate prin mai $u$ mentionatele in*ractiuni penale. 2iciunul dint&e acuzati- nici *aca& acuzatul ca&e a inaintat c(ntestatia- nu a )(st in&e'ist&at cu un ,enit i*p(zitabil- deci nu a )(st in&e'ist&at ca a,and ,&e( acti,itate le'ala ca su&sa de ,enitu&i. "ricum, urmarirea penala a $co$ la i&eala *aptul ca cei cinci acu)ati au cumparat di&er$e cladiri, terenuri, ca$e, &e%icule, tran)actionand mari $ume de bani. #$adar, e(i$tau date inconte$tabile con*orm carora banii obtinuti din &an)area bunurilor *urate in +talia $i tran$portate in Romania *ara plata ta(elor &amale erau a$t*el repu$i in circulatie. ,u alte cu&inte, banii in&e$titi pro&eneau din in*ractiunile penale comi$e in $trainatate. +n ace$te circum$tante, ar'umentele pa ba)a carora $i-a intemeiat curtea $entinta nu puteau *i acceptate, intrucat era e&ident ca de$i in momentul in care au *o$t luate ma$urile a$i'uratorii, e(i$ta intr-ade&ar un pre3udiciu in&ocat de -epartamentul Re'ional @amal ,lu3 cu re*erire la pa'ubele cau)ate de acu)at in urma e&itarii platii ta(elor &amale in &aloare de :.?1>,: R"1. +n orice ca), e(i$tau in*ormatii a$upra $palarii de bani. #ce$ta e$te moti&ul pentru care a *o$t inceputa urmarirea penala in ba)a acu)atiei de $palare de bani. -e &reme ce procedurile de in&e$ti'are au aratat ca $uma de ?1. E/R din cutia de &alori care a *o$t capturata prin procedurile de $ec%e$tru pro&enea din $palare de bani, intrucat $uma repre)inta, in *ond, bani reutili)ati, in$eamna ca a*irmatia cum ca e(i$ta o di$proportie intre o a$emenea $uma $i pre3udiciul adu$ prin in*ractiunile anc%etate pare a *i complet ne*ondata. +n ceea ce pri&e$te opinia ,urtii cum ca ar *i *o$t &iolat dreptul acu)atului la proprietate, drept 'arantat prin pre&ederile #rt. 1 din Protocolul #ditional al ,on&entiei Europene pentru Protectia -repturilor "mului, trebuie $a tinem cont de *aptul ca protectia dreptului la proprietate nu e$te ab$oluta. 5e(tul le'ii $tipulea)a ca nimeni nu poate *i depo$edat de propria proprietate decat pe moti& de *olo$inta publica $i ca urmare a termenilor $i conditiilor pre&a)ute de le'e $i de principiile 'enerale ale dreptului international. +n ace$t do$ar, termenii $i conditiile pre&a)ute de re'lementarile europene din domeniu $unt indeplinite, obiecti&ul urmarit de catre $tat 2 recuperarea pa'ubelor 1.!

produ$e 2 e$te inclu$ intr-o acceptiune mai lar'a a u)ului public, iar $uma a *o$t obtinuta con*orm pre&ederilor le'ale in &i'oare, con*orm normelor romane$ti de procedura penala. #de$ea, protectia le'ala a$upra proprietatii $e aplica doar in ca)ul in care proprietatea e$te le'ala $i in ba)a do&e)ilor de la do$ar. " a$emenea protectie nu poate *i nici in&ocata $i nici aplicata in ca)ul in care proprietatea a *o$t obtinuta prin mi3loace ile'ale $i *rauduloa$e. -e a$emenea, probele arata ca pre&ederile #rt. 14., aliniat 1 $i 2 din ,PP au *o$t re$pectate, a&and in &edere ca ma$urile a$i'uratorii au *o$t luate in $copul de a re$titui pre3udiciul adu$ prin in*ractiune, pana la ,al(a&ea esti*ata a p&e.udiciului. Suma con*i$cata repre)inta, in *ond, p&(dusul unei in)&actiuni- iar prin $anctionarea $palarii de bani, le'ea romanea$ca solicita corpului de urmarire penala sa impuna procedurile de sechestru. +n ca)ul ace$tui do$ar, apelul Procurorului ramane inca $a *ie $olutionat, a&and in &edere ca $e a$teapta ca +nalta ,urte de Bu$titie $i ,a$atie $a dea un &erdict in ace$t ca). ,u toate ace$tea, a&and in &edere tema pre)entarii mele, am con$iderat ace$t ca) ca *iind o c%e$tiune intere$anta de practica le'ala $i demna de timpul dumnea&oa$tra. +n conclu)ie, nu putem concepe creearea $i con$olidarea unui $i$tem democratic european daca $uprematia le'ii e$te pu$a in pericol de unele elemente care nu pot *i controlate e*icient de catre in$titutiile $tatului. +n ace$t ca), coruptia repre)inta un impediment in calea democratiei $i a economiei, a de)&oltarii $ociale $i politice a tarii. -i&er$i *actori, cum ar *i 'lobali)area coruptiei, di&er$i*icarea $i multiplicarea *ormelor $i tipurilor ei, precum $i con$ecintele ne$anatoa$e pe care le are a$upra $i$temului $ocial, au impu$ ne&oia de a crea $i de)&olta o noua le'i$latie, capabila $a a$i'ure cadrul le'al nece$ar luptei impotri&a ace$tor practici de coruptie. +n ace$t cadru, ma$urile a$i'uratorii $i metodele *olo$ite in timpul urmaririi penale, inaintea deci)iei *inale $i ire&ocabile, $unt menite $a a$i'ure anumite 'arantii de liti'iu cu $copul de a re$titui pa'uba produ$a, de a e*ectua con*i$cari $peci*ice $i de a a$i'ura e(ecutarea pedep$ei impu$e $ub *orma unei amen)i.

1.?

S-ar putea să vă placă și