Sunteți pe pagina 1din 5

Grila: 1)dr reale coresp proprietatii publice sunt: a)dr de administrare, concesiune, folosinta cu titul gratuit b)dr de administrare,

dr de concesiune c)dr de concesiunea, dr de folosinta cu titul gratuit 2)prezumtia de proprietate a)are un caracter ireflagrant b)care opereaza in favoarea posesorului, se intemeieaza, la randu-i, pe o alta prezumtie, anume ca adesea starea de fapt coincide cu dreptul de proprietate c)este un efect al posesiei 3)dreptul de proprietate privata a)este un drept real accesoriu b)poate avea ca titulari persoanele fizice, juridice, inclusiv statul si unitatiile administrativteritoriale c)nu se stinge prin instrainarea lucrului d)nu are caracter perpetuu 4)dreptul de proprietate privata are caracter perpetuu in sensul ca a)nu are o durata limitata in timp b)titularul acestuia este singurul indreptatit sa exercite toate atributele dreptului de proprietate c)instrainarea lucrului nu este de natura sa stinga dreptul de proprietate d)are o durata limitata in timp 5)elementul material al posesiei poate fi dovedit a)prin orice mijloc de proba b)doar prin prezumtii legale c)numai prin proba cu martori d)si prin proba cu martori )imparteala!parta"ul a)este un act juridic declarativ de drepturi b)este un act "uridic translativ de drepturi c)este un act "uridic constitutiv de drepturi #)exista proprietate comuna in devalamasie daca a)coproprietatii $otarasc prin act "uridic aceasta forma a proprietatii comune b)dreptul de proprietate apartine concomitent mai multor persoane fara ca vreuna dintre ele sa fie titularul unei cote-parti determinate din dreptul de proprietate asupra bunului/bunurilor comune c)se naste prin efectul legii si nu este supusa dispozitiilor acelei legi

%)daca o persoana dobandeste un bun mobil de la un $ot sau gasitor cunoscand ca este faptul ca este furat!pierdut aceasta a)are calitatea de dobanditor de buna-credinta b)are calitatea de dobanditor de rea-credinta c)are calitatea de detentor precar &)in cazul servitutii, proprietarul fondului aservit are urmatoarele obligatii: a)sa ia toate masurile si sa faca pe c$eltuiala sa toate lucrarile pentru exercitarea servitutii b)sa sc$imbe locul servitutii la "umatatea perioadei pentru care aceasta sa constituit c)sa se abtina de la orice act care limiteaza/impiedica exercitiul servitutii 1')dreptul de proprietate se poate dobandi in conditiile legii prin a)conventie, mostenire legala/testamentara, accesiune, uzucapiune b)ocupatiune, traditiune, si prin exercitarea dreptului de abitatie c)ocupatiune, traditiune, hotarare judecatoreasca cand este translativa de proprietate prin ea insasi d)numai ocupatiune, traditiune, uzucapiune 11)actiunea in revendicare este a)o actiune reala, petitorie si imprescriptibila b)o actiune posesorie c)o actiune de carte funciara 12)are calitatea de detentor precar a)chiriasul b)depozitarul c)cel care detine lucrul animus domini d)proprietarul bunului 13)prescriptia ac$izitiva a)nu produce efecte retroactiv b)se poate invoca din oficiu de catre instanta de "udecata c)se poate invoca pe cale de actiune sau pe cale de exceptie d)produce efecte retroactiv 14)actiunea in revendicare imobiliara a)se va admite daca numai reclamantul are titlu, fiind insa necesar ca data titlului sa fie anterioara datei la care paratul a intrat in posesesia imobilului b)este imprescriptibila extinctiv in toate cazurile c)poate fi paralizata prin invocarea de catre parat a dobandirii dreptului de proprietate prin

uzucapiune d)nu poate fi paralizata prin invocarea de catre parat a dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune

15)in dreptul civil roman posesia este a)o stare de fapt b)o stare de drept c)este protejata de lege si produce anumite efecte juridice d)nu este o stare de fapt 1 )prin caracterul absolut al dreptului de proprietate privata se intelege a)ca toate celelalte subiecte de drept sunt obligate sa respecte prerogativele titularului b)ca titularul acestuia exercita singur toate atributele conferite de acesta c)ca acesta nu are o durata limitata in timp 1#)titularii dreptului de proprietate publica isi exercita atributele in putere publica prin a)darea in administrare a bunurilor regiilor autonome si institutilor publice b)concesionarea de catre persoane fizice/juridice a bunurilor si darea in folosinta gratuita organizatilor de bine-facere fara scop lucrativ c)inc$irierea unitatilor spitalicesti si de invatamant d)doar prin exercitarea directa a atributelor dreptului de proprietate privata 1%)dreptul de superficie a)este dreptul de a avea/edifica o constructie pe terenul altuia, deasupra/in subsolul acelui teren b)se poate constitui pe o durata de cel putin 4& de ani c)se apara prin actiunea negatorie si confesorie 1&)proprietatea comuna pe cote-parti obisnuita sau temporara este o forma a)a proprietatii comune in devalmasie b)a proprietatii pe cote-parti fortata sau perpetua c)a proprietatii comune pe cote-parti 2')modul specific de incetare a coproprietatii obisnuite si temporare este a)exproprierea b)imparteala/partajul c)pierirea totala a bunului 21)proprietatea comuna in devalmasie a sotilor are ca obiect a)doar acele bunuri dobandite de soti in timpul casatoriei b)doar acele bunuri dobandite de soti!oricaruia dintre ei la inc$eierea casatoriei

c)doar acele bunuri dobandite de catre ei sau oricare dintre ei dupa desfacerea casatoriei prin divort

22)violenta ca viciu al posesiei a)are caracter absolut in sensul ca poate fi invocata de catre orice persoana interesata b)se aplica atat in privinta posesiei bunurilor imobile si mobile c)nu are caracter temporar d)are caracter temporar ceea ce inseamna ca de indata ce violenta a incetat posesia redevine utila 23)uzufructuarul are obligatia in lipsa unei stipulatii cotrare sa depuna o garantie pentru indeplinirea obligatiilor sale cu exceptia a)vanzatorului care si-a rezervat dreptul de uzufruct b)cazului in care uzufructuarul este insolvabil c)donatorului care si-a rezervat dreptul de uzufruct d)nicio varianta 24)darea de seama anuala in cazul administrarii bunului altuia a)se prezinta beneficiarului de catre administrator b)poate fi audiata de catre un expert independent c)se intocmeste de catre fiecare administrator daca sunt mai multi administratori d)se prezinta de catre beneficiar administratorului 25)efectele admiterii actiunii in revendicare sunt urmatoarele a)numai obligarea paratului la restituirea productelor sau a contravalorii acestora b)obligarea paratului la restituirea bunului c)obligarea reclamantilor la restituirea c$eltuielilor voluptuare 2 )titularii dreptului de proprietate publica pot exercita urmatoarele atribute a)numai posesia si folosinta b)numai folosinta si dispozitia c)posesia, folosinta, dispozitia 2#)bunurile ce formeaza obiect al proprietatii publice sunt a)alienabile, imprescriptibile, sesizabile b)inalienabile, imprescriptibile, sesizabile c)inalienabile, imprescriptibile, insesizabile 2%)in legislatia civila sunt cunoscute urmatoarele modalitati ale dreptului de proprietate a)proprietatea rezolubila, anulabila, individuala b)proprietatea rezolubila, anulabila, comuna c)proprietatea anulabila, comuna, asupra unui bun privit ut singuli

2&)proprietatea este anulabila a)atunci cand dreptul de proprietate asupra unui bun a fost dobandit printr-un act "uridic translativ de proprietate lovit de nulitatea absoluta b)atunci cand dreptul de proprietate asupra unui bun a fost dobandit printr-un act juridic translativ de proprietate lovit de nulitate relativa c)daca rezulta dintr-un act "uridic lovit de nulitatea absoluta 3')indiviziunea poate avea ca obiect a)o universalitate de bunuri b)un bun individual determinat c)doua!mai multe bunuri individual determinate 31)posesorul de rea-credinta a)va fi obligat sa restituie proprietarului toate fructele, oricare ar fi ele, naturale/industriale/civile b)va fi obligat sa restituie proprietarului doar fructele civile c)va fi obligat sa restituie nu numai fructele percepute, dar si cele care din neglijenta sa nu le-a perceput d)nu va fi obligat la restituirea fructelor nepercepute din culpa sa 32)servitutea se poate constitui a)pentru nevoile proprii ale titularului dreptului si ale familiei sale b)pentru uzul/utilitatea imobilului unui alt proprietar c)pentru sporirea confortului fondului aservit 33)buna-credinta in cazul uzucapiunii mobiliare trebuie sa existe a)la momentul exercitatii actiunii in revendicare mobiliara b)la momentul dobandirii posesiei efective a bunului mobil c)pe toata perioada termenului de prescriptie 34)insulele si prundisurile care se formeaza in albia raurilor nenavigabile!neplutitoare a)apartin domeniului publiic b)sunt ale proprietarului tarmului catre care ele s-au format c)sunt proprietatea statului