Sunteți pe pagina 1din 7
Aviind in vedere modificdrile aduse Actului constitutiv prin Decizia Asociatului Unie nr. 01 din 08.10.2020, am hotirat actualizarea actului constitutiv al societa{ii astfel: ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETATI ZOONE DYANNE SRL Asociatul ui SCHALL SCHWERTZ ROMAIN RENE MARCO, cetifean francez, nascut la data de 02.06.1987, in Elvetia, domiciliat in sat Belcesti, jud. Iasi, identificat cu carte de rezidenta Permanenta seria RPU nr. 39032, eliberat de LG.l. IASI, la data de 19.09.2012, CNP 7870602220010, An mod liber si prin unica voingit am hotérdt actualizarea Actului Constitutiv al. societiifii ZOONE DYANNE SRL, cu sediul social in Comuna Lelesti, Sat Fritesti, Str. Linia Mica, Nr. 133, Jud. Gorj, aviind numérul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J18/748/2018 si codul unie de inregistrare: 39832639, astfel: CAP. 1. FORMA JURIDICA, DENUMIREA, DURATA,SEDIUL SOCIAL Art 11. Forma juridica Societatea este 0 persoand juridicé romana, constituiti in forma de societate cu rispundere limitata, Societatea isi desfisoara activitatea in conformitate cu legislagia in vigoare si ale prezentului act constitutiv. Societatea este titular de drepturi si obligatii si rispunde faja de terfi cu ‘ntregul patrimoniu; asociatii rispund numai in limita aportului la capitalul social. Modificarea formei juridice se realizeaza prin hotirdrea adunarii generale a asociafilor, cu respectarea dispozitiilor prevazute de lege. Art.1.2. — Denumirea Denumirea societitii este: ZOONE DYANNE SRL. in toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte gi alte document: rrebuintate ‘in comer, emanand de la societate, trebuie si se mentioneze denumirea, forma juridic’, sediul social, numarul de inregistrare in registrul comerjului ,codul unie de inregistrare si capitalul social, Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele previizute de legislatia din domeniu, Daca societatea isi creeazi o pagina de internet proprie, aceste informatii vor fi publicate gi pe pagina de internet a societafii. Modificarea denumirii societajii se realizeazi in urma hota generale a asociailor si numai dup& ce, in prealabil, s-a efectuat operatiunea de verificare a disponibilititii firmei, Art. 13. Durata Durata de funcfionare a societatii este nelimitat. Art. 14. Sediul social. Sediul societatii est Jud. Iasi, Com. Belcesti, Sat Belcesti, clidirea C4, camera 6, NC 61039, Sediul secundar al societatii este in Jud. Iasi. Com. Belcesti, Sat Belcesti, clidirea C4, NC 61039, Sediul societatii poate fi mutat in orice loc, prin hotarérea adunarii generale a asociatilor, cu respectarea conditiilor de forma si publicitate previizute de lege. Societatea va putea infiinja sedi secundare - sucursale, agentii, reprezentanfe sau alte asemenea unitéti fir personalitate juridicd - si la alte adrese, in alte localitati din Romania si alte state, cu respectarea prevederilor legale in mater CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATIL Art2.1. — Obiectul de activitate al societiii este: - Domeniul principal de activitate este Alte servieii de cazare, cdruia fi corespunde grupa CAEN $59 - activitatea prineipald: clasa CAEN 5590 Alte servicii de cazare secundare: 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare simi 5520. Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurti durata 8730 Activitafi ale cdminelor de batrani gi ale ctiminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure Art. 2.2. Activitatea societafii se va putea desfigura si in piefe, targuri si oboare etc. Art. 2.3. in realizarea obiectului de activitate, societatea va pliti taxele gi impozitele previzute de legislatia in vigoare. Obiectul de activitate al societifii poate fi modificat, prin extinderea sau restrdngerea sa, conform hotararii adundrii generale a asociatilor. CAP.IH. CAPITALUL SOCIAL, PARTILE SOCIALE Art3.1. _ Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 400 lei, din care: #400 lei, aport in numerar, fiind impar{it intr-un numar de 40 parti sociale, cu o valoare nominal de 10 lei/parte social, Art, 3.2. Capitalul social este definut astfel: * SCHWERTZ SCHALL ROMAIN RENE MARCO, detine 40 de parti sociale in valoare totala de 400 lei, reprezenténd 100% din valoarea totald a capitalului social sio cota de participare la profit si pierdere de 100%. Art. 3.3. Capitalul social poate fi modificat prin hotirdrea adundrii generale a asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. Reducerea capitalului social va putea fi facut numai dupa trecerea a doua luni din ziua {n care hotirdrea a fost publicata in Monitorul Oficial al Roméniei Partea a IV-a. Orice creditor poate face opozitie in conditiile art. 62 din Legea 31/1990 — privind societatile, republicati, cu modificarile si completirile ulterioare. Majorarea capitalului social se va face pe baza hotararii adunarii generale a aso prin aport in naturd sau in numerar al asociafilor. Parfile sociale nou constituite vor fi subscrise in totalitatea lor, libere de Art, 3.4. Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si nu pot fi grevate de datorii sau alte obligafii personale si sunt indivizibile. Asociafii sunt rispunzAtori pana la concurenja sumei reprezentind partile sociale pe care le posed. Art, 3.5. Piirtile sociale pot fi transmise intre asociati. Transmiterea parjilor sociale cdtre persoane din afara societafii este permis numai dacd a fost aprobatii de asociati reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social, Hotiirarea adunarii asociatilor, adoptata in conditiile alin. (2), se depune in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mengionata in registru si publicat& in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a 1V-a. ‘Transmiterea partilor sociale se inregistreaza in Registrul Comerfului si in registrul de asociati al societatii. Actul de transmitere a partilor sociale identificare a noilor asociati vor fi depuse la oficiul registrului comerfului, fi actul constitutiv actualizat cu datele de id supuse inregistririt in registrul comerfului_potrivit dispozitiilor art. 204 alin. (4).din Legea societafilor nr 31/1990, republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare. Asociatii convin de comun acord ca, in cazul decesului unuia dintre ei, si acorde succesorilor calitatea de asociat. Socictatea este obligata la plata partilor sociale c&tre succesor, conform ultimei situatii financiare aprobate, in cazul in care acesta nu doreste intrarea in societate. CAP. IV. DREPTURILE $I OBLIGATULE ASOCIATILOR Art. 4.1, Pirtile sociale confera posesorilor lor drepturi egale respectindu-se pentru fiecare asociat urmatoarele: ~ dreptul la dividende, in functie de aportul la capitalul social al fiecrui asociat; - acordarea unei cote proportionale cu activul social rezultat in caz de lichidare; = dreptul de participare Ia conducerea societitii prin exercitarea dreptului la vot si controlul asupra evidentelor si registrelor contabile; + dreptul de a fi informat asupra activitati society = dreptul de a se retrage din societate. Art.4.2. in virtutea drepturilor conferite asociafii se obliga: = siise informeze reciproc gi onest in cadrul adunarilor generale ale asoci siin orice alte situafii asupra problemelor ce privesc activitatea societt - s& nu intreprinda actiuni care vor putea aduce atingerea intereselor societitii, fapt care poate determina excluderea sa prin hotirarea adundrii generale a asociatilor; auditului financiar, atunci cind acesta nu are caracter lor, precum Art. 4.3. Participarea la profit si pierderi a asociatilor se va face proportional cu parile sociale subscrise si depuse de fiecare la constituirea capitalului social cu exceptia pierderilor produse prin frauda de oricare dintre part CAP. V. CONDUCEREA SOCIETATII Art. 5.1. Adunarea general a asociatilor este organul suprem de conducere a societifii si are urmatoarele atribusii principale: = si aprobe situafia financiara anuala si si stabileascd repartizarea profitului net; ~ s& desemneze administratorii si cenzorii sau dupa caz, auditorii interni, s8-i revoce si si le dea descarcare de activitatea lor, precum si si decid’ contractarea auditului financiar, atunci cand acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legiis modifice actul constitutiv. ~ alte atributii prevazute de legislasia in vigoare. Adunarea general decide prin votul reprezentand majoritatea absolut& a asociatilor si a parfilor sociale. Pentru hotarirea avand ca obiect modificarea actului constitutiy este necesar votul tuturor asociatilor, in afara de situatia cénd legea prevede altfel. Asociatul care nu este de acord cu modificarea actului constitutiv are dreptul si se retraga. Daca adunarea legal constituitd nu poate lua o hotirdre valabili din cauza neintrunirii majoritiii cerute, adunarea convocati a doua oar’ poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numarul de asociafi si partea din capitalul social reprezentata de asociafii prezenti. Votul este deschis sau secret. Art, 5.2, Asociatul care intr-o operatiune determinaté are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare acelora ale societatii, nu poate lua parte la nicio deliberare sau decizie privind aceasté operafiune. Asociatul care contravine dispozitiilor alin.1 este rispunzitor de daunele cauzate societatii Art. 5.3. Un asociat nu poate exercita dreptul siu de vot in deliberarile adunailor asociatilor referitoare la aporturile sale in natura sau la actele juridice incheiate intre el si societate.