Sunteți pe pagina 1din 21

Chestionare INSPECTOR RESURSE UMANE

CHESTIONAR I 1. Contractul individual de munca se suspenda din initiativa salariatului: a) carantina; b) efectuarea stagiului militar; c) concediu pentru ingrijirea si cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani(3ani). 2.Concedierea poate fi dispusa: a) numai pentru motive care tin de persoana salariatului; b) nu tin de persoana salariatului; c) care tin sau nu tin de persoana salariatului. 3.La angajare este obligatorie sub sanctiunea nulitatii prezentarea unui certificat: a) de producator; b) de sanctiunii; c) medical. 4. Contractul individual de munca va fi inregistrat la ITM in termen: a) 20 de zile; b) 15 zile; c) 5 zile. 5.Au obligatia de a inregistra documente la ITM: a) unitatii bugetare; b) societatii cu capital privat; c) societatii cu capital mixt. 6.Pentru a-si produce efectele clauza de neconcurenta trebuie sa cuprinda: a) actele interzise; b) aria geografica; c) toata fisa postului.

7.Angajatori sunt obligatii sa depuna la ITM actele privind modificarea si incetarea contractelor individuale de munca: a) 5 zile de la perfectarea acestora; b)10 zile de la perfectarea acestora; c)15 zile de la perfectarea acestora. 8.Conform codului muncii angajatorului ii revine obligatia: a) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; b) sa comunice periodic salariatiilor situatia economica si financiara a unitatii; c) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii. 9. Instintarea modificarilor privind contractul individual de munca se face in termen de: a) 45 de zile de la momentul lansarii ofertei; b) 30 de zile de la momentul lansarii ofertei; c) 15 zile de la momentul lansarii ofertei. 10.Angajatorii au obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesionale pentru toti salariatii astfel: a) cel putin o data la 2 ani daca au cel putin 21 de salariatii; b) cel putin o data la 3 ani daca au sub 21 de salariatii; c) cel putin o data la 2 ani daca au peste 21 de salariatii. 11.Pentru salariatii detasati angajatorul la care acestia au fost detasati: a) are obligatia de a ii inregistra in REVISAL; b) nu obligatia de a ii inregistra in REVISAL; c) il poate inregistra la solicitare expresa a salariatului. 12.Modificarea contractul individual de munca se refera la: a) durata; b) situatia economica a firmei; c) scopul muncii. 13.Autorizatia de lucru pentru lucratorii sezonieri da dreptul titularului sa fie incadrat pe teritoriu Romaniei: a) cel mult 12 luni cu posibilitatea de prelungirii pe noi intervale de pana la 12 luni;

b) cel mult 6 luni intr-un intreval de 12 luni neputand fi prelungit in vederea ocuparii unu alt loc de munca; c) cel mult 12 luni fara posibilitatea de prelungire. 14.In conformitate cu OUG 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriu Romaniei, angajatorul are obligatia sa inregistreze contractul individual de munca, incheiat in baza autorizatiei, la: a) Ministerul Muncii; b) ITM; c) Oficiul Roman Pentru Emigrarii. 15.Durata normala a timpului de lucru este: a) 8 ore/zi respectiv 40 ore/saptamana; b) 10 ore/zi respectiv 48 ore/saptamana; c) 12 ore/zi respectiv 60 ore/saptamana. 16.Conform prevederilor codului muncii decizia de sanctionare poate fi contestata la autoritatea judecatoreasca competenta in termen de: a) 30 de zile calendaristice de la data comunicarii; b) 30 de zile lucratoare de la data comunicarii; c) 45 de zile calendaristice de la data comunicarii. 17. Conform prevederilor codului muncii sanctiunile disciplinare are pot fi dispuse fara efectuarea unei cercetarii disciplinare sunt: a) mustrare; b) avertisment scris; c) avertisment verbal. 18.Indemizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat functie de stagiul de cotizare: a) 6 luni pentru stagiu de cotizare de cel putin 1 an; b) 9 luni pentru stagiu de cotizare de cel putin 2 ani; c) 12 luni pentru stagiu de cotizare de cel putin 3 ani; 19. Obligativitatea constituirii Comitetului de securitate si sanatate in munca o au angajatorii care au incadrat cel putin: a) 50 de salariati; b) 100 de salariati;

c) 150 de salariati (la cererea ITM). 20. Durata mandatului reprezentatilor salariatilor nu poate fi mai mare de: a) 2 ani; b) 1 an; c) 3 ani. 21. Hotararile guvernului: a) pot deroga de la prevedrile constitutiei; b) nu pot deroga de la prevedrile constitutiei; c) sunt nule. 22. Intre 2 zile de munca salariatul are dreptul la un repaus care nu poate fi mai mic de: a) 12 ore consecutive; b) 8 ore consecutive; c) 24 ore consecutive. 23.Persoanele care au implinit varsta standard de pensionare: a) nu mai pot solicita inscrierea la pensia de invaliditate; b) pot solicita inscrierea la pensia de invaliditate; c) pot solicita inscrierea la pensia de invaliditate cu acordul medicului expert. 24.Pensia se acorda la: a) cererea persoane indreptatita; b) mandatarului desemnat fara mandat special; c) unei rude apropiate pe baza actului de identitate. 25.Contractul individual de munca se poate incheia: a) numai pentru unitatiile cu capital privat; b) numai pentru unitatiile bugetare; c) toate categoriile de unitatii. 26.Clauzele introduse in contractul individual de munca sunt: a) clauzele care privesc drepturile persoanelor pentru care acte normative prevad negocierea; b) clauzele in legatura cu unele drepturi de personal;

c) clauzele privind acordarea unor drepturi de personal in cuantum inferior celor prevazute in legislatia muncii. 27. Clasificarea ocupatiilor reprezinta: a) sistemul ocupatiilor populatiei active; b) mentionarea standardizata a ocupatiilor; c) notarea standradizata a ocupatiilor. 28. Greva reprezinta: a) o actiune ilegala; b) o actiune a patronului; c) un drept fundamental. 29. Regulamentul intern este intocmit de catre: a) angajator; b) salariat; c) sindicat. 30. Regulamentul intern se aduce la cunostinta salariatilor prin grija: a) angajatorului; b) salariatului; c) reprezentatiilor salaraiatiilor.

CHESTIONAR II 1.Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o durata mai mare de: a) 12 luni; b) 14 luni; c) 24 luni. 2.Repausul saptamanal se acorda: a) numai sambata si duminica; b) in zilele solicitate de salariati; c) in 2 zile consecutive, de regula sambata si duminica. 3.Tinerii care nu au 18 ani beneficiaza pentru un program de lucru de minim 4 ore si jumatate de o pauza de: a) cel putin 45 de minute;

b) cel mult 45 de minute; c) cel putin 30 de minute. 4.Certificatul medical trebuie prezentat obligatoriu: a) la reinceperea activitatii dupa o intrerupere mai mare un an respectiv 2 ani pentru locurile de munca care au expunere la factori nocivi; b) in cazul delegarii pentru 60 de zile in aceeasi functie; c) periodic pentru cei care lucreaza in sectorul alimentar, zootehnic, colectivitatii de copii si unitatii sanitare. 5. Salariatii au dreptul la pauza de masa in cazul in care durata zilnica a timpului de lucru este: a) mai mare de 4 ore si jumatate; b) mai mare de 6 ore; c) mai mare de 8 ore; 6.Salariatii care efectueaza ce putin 3 ore de munca de noapte pot beneficia de program de munca redus cu: a) o ora fata de durata normala a unei zile de lucru; b) doua ore fata de durata normala a unei saptamani; c) o zi fata de durata normala a unei saptamani. 7. Legea Codul muncii este: a) 19/1999; b) 53/2003; c) 76/2002. 8.Salariu se plateste in bani: a)cel putin o data pe luna; b) o data pe luna; c) de doua ori pe luna. 9. Carnetul de munca poate fi retinut: a) de angajator daca salariatul i-a produs acestuia daune; b) de organele de uramarire penala; c) de ITM. 10.Incadrarea in munca a absolventilor are ca baza legala: a) art.80-84 din legea 53/2003; b) art.80-84 din legea 76/2002;

c) art.80-84 din legea 19/1999. 11. In cazul in care angajatorul nu si-a respectat obligatiile de participare pe cheltuiala sa a unui salariat la formare profesionala, salariatul are dreptul la concediu de formare profesionala platit de catre angajator de pana la: a) 10 zile lucratoare 80 ore; b) 5 zile lucratoare 40 ore; c) 20 zile lucratoare 160 ore. 12. Modificarea contractul individual de munca se refera la: a) durata; b) situatia economica a firmei; c) scopul muncii. 13. Contractul individual de munca se suspenda de drept: a) concediul pentru incapacitate temporara de munca; b) concediul pentru incapacitate definitiva de munca; c) concediul paternal. 14.In caz de furt sau de pierdere a carnetului de munca eliberarea duplicatului se face: a) dupa publicarea intr-un ziar local; b) dupa publicarea intr-un ziar de larga circulatie; c) dupa publicarea in monitorul oficial. 15.Completarea REVISAL: a) este obligatorie; b) nu este obligatorie; c) numai daca este de acord cu angajatorul. 16.Durata minima a concediului de odihna este de: a) 18 zile lucratoare; b) 20 zile lucratoare; c) 22 zile calendaristice. 17.Personalul insarcinat cu intocmirea si completarea carnetului de munca este sa certifice inscrierile prin: a)semnatura si aplicarea parafei cu numele si functia; b) semnatura si stamplia unitatii; c) semnatura. 18.Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar egal cu:

a) salariu de incadrare stabilit prin contractul individual de munca. b) salariu de baza minim brut pe tara; c) salariu de baza minim brut pe tara din care se deduc cheltuielile efecutate de angajator pentru asigurarea hranei, chiriei sau a altor facilitatii. 19.Accesul salariatiilor la serviciile medicale de medicina a muncii cade in sarcina: a) angajatorului; b) salariatului; c) sindicatului. 20.Retineriile cumulate din salariu angajatului nu pot depasii in fiecare luna: a) jumatate din salariu net; b) jumatate din salariu brut; c) o treime din salariu brut. 21.Salariata gravida are dreptul la recomandarea medicului la reducerea duratei normale de munca: a) cu o patrime, cu mentinerea veniturilor salariale; b) cu o treime, cu mentinerea veniturilor salariale; c) cu o patrime, fara mentinerea veniturilor salariale. 22.Angajatul: a) are dreptul sa negocieze conditiile de munca; b) nu are dreptul sa negocieze conditiile de munca; c) opteaza. 23.Dispensa pentru consultatiile prenatale acordate salariatei gravide de catre angajator pe durata programului normal: a) un numar de ore libere platite de angajator; b) un numar de ore libere neplatite de angajator; c) un numar de zile libere platite de angajator. 24.Angajatorul le este interzis sa permita salariatei sa revina la locul de munca: a) primele 126 de zile dupa nastere; b) primele 42 de zile dupa nastere; c) nici una din cele mentionate la a si b. 25.Partile in negocierea contractului colectiv de munca sunt: a) patronat si sindicatele; b) patronul si patronatele;

c) sindicatele si reprezentati salariatiilor. 26.Formele de salariazare in Romania sunt: a) de tip premial; b) dupa randament controlat; c) dupa randament necontrolat. 27.Persoana cu hanidcap asigurate beneficiaza la cerere de concediul de sarcina incepand cu luna: a) luna a 6 a; b) luna a 7 a; c) luna a 5 a. 28. Concediile pentru sarcina si lauzie: a) nu se compenseaza intre ele; b) se compenseaza intre ele; c) numai in anumite situatii se compenseaza. 29.Sotul(sotia) supravietuitor are dreptul condform legii 19/2000 la pensie de urmas indiferent de durata casatoriei si de varsta daca la data decesului are in ingrijire un sau ma multii copiii: a) pana la 7 ani; b) pana la 14 ani; c) pana la 16 ani. 30.Cuantumul pensiei de urmas se stabileste functie de numarul urmasilor indreptatiti astfel: a) pentru un singur urmas 50 %; b) pentru un singur urmas 75 %; c) pentru doi urmasi 100 %.

CHESTIONAR III 1.Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o durata mai mare de: a) 12 luni; b) 14 luni; c) 24 luni. 2.Durata saptamanii de lucru la contractul individual de munca cu timpi partiali nu poate fi mai mica de: a) 6 ore pe saptamana;

b) 8 ore pe saptamana; c) 10 ore pe saptamana. 3. La angajare este obligatorie sub sanctiunea nulitatii prezentarea unui certificat : a) de producator; b) de sanctiunii; c) medical. 4. Certificatul medical trebuie prezentat obligatoriu: a) periodic pentru cei care lucreaza in sectorul alimentar, zootehnic, colectivitatii de copii si unitatii sanitare. b) in cazul delegarii pentru 60 de zile in aceeasi functie; c) lunar pentru ucenici, practicanti, elevi si studenti care se angajeaza in vederea instruirii pe meserii si profesii. 5.Perioada de proba pentru verifarea aptitudinilor salariatului pentru functia de executie nu poate fi mai mare de: a) 30 zile lucratoare; b) 30 zile calendaristice; c) 15 zile calendaristice. 6.La debutul in profesie absolventii institutilor de invatamant beneficiaza de de o perioada de proba cuprinsa intre: a) 1 si 3 luni; b) 2 si 3 luni; c) 3 si 6 luni. 7. Legea Codul muncii este: a) 19/1999; b) 53/2003; c) 76/2002. 8.Raporturile juridice de munca bazate pe contractul individual de munca se caracterizeaza prin: a) salariatul presteaza munca pentru si sub autoritatea unui angajator; b) salariatul presteaza munca pentru si sub autoritatea unui patronat; c) un minister presteaza munca pentru si sub autoritatea unui alt minister. 9.Contractul individula de munca se incheie dupa:

10

a) dupa ce candidatul se prezinta la intreviu; b) angajatorul si-a data acordul verbal; c) verificarea prealabila a aptitudinilor profesionale ale persoanei care solicita angajarea. 10.Incadrarea in munca a absolventilor are ca baza legala: a) art.80-84 din legea 53/2003; b) art.80-84 din legea 76/2002; c) art.80-84 din legea 19/1999. 11.Angajatori care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi, primesc pentru fiecare absolvent o suma lunara reprezentand un salariu minim brut pe tara in vigoare, timp de: a) 12 luni; b) 24 luni; c) 36 luni; 12.Angajatori care incadreaza in munca absolventii conform legii 76/2002 sunt obligatii sa mentina raporturile de munca sau serviciu pe o perioada de: a) 3 ani; b) 2 ani; c) 1 an. 13. Contractul individual de munca se suspenda de drept: a) concediul pentru incapacitate temporara de munca; b) concediul pentru incapacitate definitiva de munca; c) stagiu militar. 14.Modalitatiile de incetare a contractului individual de munca sunt: a) stabilite arbitrar; b) la data conventita de salariat, oricand acesta doreste; c) ca urmare a vointei unilaterar a uneia din parti, in cazurile si conditiile limitativ prevazute de lege. 15.Nulitatea unui contract individual de munca poate fi determinata de: a) neincheiere in forma scrisa; b) nerespectarea oricareia dintre conditiile legale necesare; c) nerespecatrea uneia dintre conditii. 16.Durata minima a concediului de odihna este de: a) 18 zile lucratoare; b) 20 zile lucratoare; c) 22 zile calendaristice.

11

17.Concediul pentru formare profesionala se solicita de catre angajat, daca urmeaza o forma de invatamant, la initiativa: a) angajatorului; b) salariatului; c) sindicatului. 18. Salariul cuprinde: a) salariul de baza; b) indemizatii; c) sporuri. 19. Accesul salariatiilor la serviciile medicale de medicina a muncii cade in sarcina: a) angajatorului; b) salariatului; c) sindicatului. 20. Forta de munca reprezinta capacitatea de: a) ridicare; b) interpretare; c) munca. 21.Contractul individual de munca este un act: a) juridic; b) de voluntariat; c) juridic de executare succesiva. 22.Angajatul: a) are dreptul sa negocieze conditiile de munca; b) nu are dreptul sa negocieze conditiile de munca; c) opteaza. 23.Suspendarea contractului individual de munca prin acordul partilor se face in situatia: a)concediul platit pentru formare profesionala; b) concediu fara plata pentru formare profesionala; c) fara motiv. 24. Negocierea contractului colectiv de munca se face prin negocieri colective: a) la nivel de unitate; b) la nivel de sindicat; c) intre salariati.

12

25.Partile in negocierea contractului colectiv de munca sunt: a) patronat si sindicatele; b) patronul si patronatele; c) sindicatele si reprezentati salariatiilor. 26.Pot fi alesi reprezentati ai salariatiilor, salariatii care au implinit varsta: a) 21 ani; b) 31 ani; c) 41 ani. 27.Contractul colectiv de munca se incheie in forma scrisa si: a) nu se inregistreaza la ITM; b) se inregistreaza la ITM; c) se inregistreaza la angajator. 28.Profesia: a) corespunde cu ocupatia; b) difera de ocupatie; c) difera intotdeauna de ocupatie. 29. Nivelul I din clasificarea ocupatiilor reprezinta: a) grupa majora; b) subgrupa majora; c) grupa minora. 30.Greva reprezinta: a) o actiune ilegala; b) o actiune a patronului; c) un drept fundamental. CHESTIONAR IV 1.Contractul individual de munca se incheie: a) uneori in scris; b) intotdeauna in scris; c) in scris, functie de tipul contractului. 2.Pentru prestarea serviciilor prevazute de legea 130/1993 ITM va percepe un comsion angajatorilor carora le completeaza si pastreaza carnetele de munca, de: a) 0.50% din fondul lunar de salarii;

13

b) 0.85% din fondul lunar de salarii; c) 0.75% din fondul lunar de salarii. 3.Conform codului muncii salariatii: a) nu au dreptul de a participa la actiunii colective; b) nu au dreptul la informare si consultare; c) au dreptul la concediul de odihna legal. 4. Conform codului muncii detasarea poate fi dispusa: a) cel mult 6 luni; b) cel mult 2 ani; c) cel mult un an si se poate prelungii pentru motive obiective cu acorul salariatului din 6 in 6 luni. 5. Salariatii care cumuleaza mai multe functii: a) sunt obligati sa declare fiecarui angajatorul locul de munca unde considera ca are functia de baza; a) nu sunt obligati sa declare fiecarui angajatorul locul de munca unde considera ca are functia de baza; c) sunt obligati sa declare fiecarui angajatorul locul de munca unde considera ca are functia de baza si salariul aferent acestei functii; 6. Conform codului muncii angajatorul are obligatia sa notifice in scris sindicatul/reprezentatii salariatiilor intentia de concediere colectiva: a) cu cel putin 45 de zile calandaristice anterioare emiterii deciziei de concediere. b) cu cel putin 30 de zile calandaristice anterioare emiterii deciziei de concediere. c) cu cel mult 30 de zile calandaristice anterioare emiterii deciziei de concediere. 7. Angajatorul are obligatia completarii REVISAL si: a) transmiterii catre ITM; b) transmiterii catre ITM, daca aceasta institutie solicita acest lucru; b) transmiterii catre ITM si catre Oficiul Teritorial de Pensii. 8. Conform prevederiilor codului muncii contractele pe durata determinata sunt considerate contracte succesive daca sunt incheiate: a) in termen de 3 luni de la incetarea contractului pe durata determinata, anterior; b) in termen de 9 luni de la incetarea contractului pe durata determinata, anterior; c) in termen de 9 luni de la incetarea contractului pe durata determinata, anterior. 9. La solicitarea salariatului angajatorul este obligat: a) sa ii elibereze la cerere orice document din dosraul de personal; b) sa ii elibereze la cerere copii certificate pentru conformitate cu originalul dupa orice document din dosraul de personal;

14

c) sa ii elibereze la cerere REVISAL. 10. In conformitate cu OUG 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, pot fi incadrati in munca sau pot presta munca la persoane fizice sau juridice din Romania fara autorizatie de munca: a) strainii ai caror parinti au avut domiciliul in Romania; b) strainii membrii de familie ai cetatienilor romani; c) apatrizii. 11.REVISALUL curpinde: a) elementele de identificare ale tuturor angajatilor; b) elementele de identificare ale reprezentatiilor angajatorului; c) elementele de identificare ale tuturor asociatilor angajatorului; 12.Drepturile cuvemite salariatului detasat se acorda de angajatorul: a) la care s-a dispus detasarea; b) detasat; c) ales de salariat. 13.Carnetul de munca este actul oficial prin care se dovedeste: a) vechimea in munca; b) incheierea contractului individual de munca; c) modificarea contractului individual de munca. 14. Pot fi alesi reprezentati ai salariatiilor acei salariatii care au implinit varsta de 21 de ani pentru un mandat de: a) 2 ani; b) 3 ani; c) 4 ani. 15.Concediul si indemnizatia lunara prevazute de OUG 148/2005 se acorda cetateanului roman, strain sau apatrit care are domiciliu pe teritoriul Romaniei, daca: a) are in ingrijire copilul pentru care se solicita acest drept; b) locuieste impreuna cu copilul pentru care se solicita acest drept; c) se ocupa de cresterea si ingrijirea copilul la care se adauga conditiile de la a si b. 16.Plata indemnizatie lunare prevazuta de OUG 148/2005 inceteaza: a) copilul a implinit varsta de 2 ani respectiv 3 ani pentru copilul cu hanidcap; b) beneficiarul este decazut din drepturi; c) copilul este abnadonat.

15

17. O salariata gravida: a) nu poate fi obligata sa presteze munca de noapte; b) nu poate sa defasoare munca de noapte; c) poate sa defasoare munca de noapte; 18.Participarea salariatiilor la formarea profesionala poate avea loc: a) initiativa angajatorului/salariatului; b) intotdeauna a angajatorului; c) uneori la initiativa sindicatului. 19. Contractul colectiv la nivel national produce efecte pentru: a) toti salariatii incadrati la toti angajatorii din tara; b) toti salariatii incadrati la toti angajatorii din ramura de activitate; c) doar pentru membrii de sindicat incadrati la toti angajatorii din tara. 20. Incheierea contractului colectiv de munca la nivel national: a) este facultativa; b) este obligatorie; c) este obligatorie in conditiile legii. 21.Angajatorii au obligatia de a platii lunar o contributie la asigurarile de somaj aplicata asupra fondului de salarii brute lunare realizat in cota de: a) 2.5%; b) 3%; c) 1%. 22. In sensul pevederilor OUG 99/2000 prin temperaturi extreme se inteleg temperaturi exterioare ale aerului care: a) depasesc + 39 grade C sau -15 grade C; b) depasesc + 37 grade C sau 20 grade C; c) depasesc + 40 grade C sau -10 grade C. 23.Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasii: a) 48 de ore/ saptamana cu ore suplimentare; b) 48 de ore/ saptamana exclusiv orele suplimentare; c)100 de ore/ saptamana cu acordul sindicatului. 24.Munca suplimentare se compenseaza prin ore libere platite:

16

a) in 30 de zile dupa efectuarea acesteia; b) in 15 de zile dupa efectuarea acesteia; c) in 45 de zile dupa efectuarea acesteia 25.Este considerata munca de noapte munca prestata intre orele: a) 22 6; b) 24 8; c) 24 6. 26.Pregatirea scolara si cea profesioanala se dovedesc si se inscriu in carnetul de munca: a) cu actele originale de studii si calificare; b) copii dupa actele originale de studii si calificare; c) cu adeverintele obtinute la institutiile de invatamant. 27.Pierderea, degradarea sa distrugerea carnetului de munca: a) constituie infractiune; b) constituie contraventie; c) nu constituie contraventie. 28.Conform legii 19/2000 plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care: a) beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezinta la revizuire. b) beneficiarul unei pensii de invaliditate decedeaza. c) sotul supravietuior beneficiar al unei pensii de urmas intentioneaza sa se recasatoreasca. 29.Pensia anticipata partial devine, la implinirea varstei de pensionare, pensie pentru limita de varsta prin eliminarea diminuarii si prin: a) adaugarea perioadelor aimilate; b) adaugarea perioadelor aimilate si a eventualelor stagii de cotizare; c) adaugarea perioadelor eventualelor stagii de cotizare.

CHESTIONAR V 1.Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o durata mai mare de: a) 36 luni; b) 28 luni; c) 24 luni. 2.Salariatul cu fractiune de norma este salariatul al carui numar de ore normale de lucur calculate ca medie lunara este inferior al uni salariat cu: a) norma intreaga, comparabil;

17

b) din norma intreaga, comparabil; c) contract individual de munca suspendat. 3.Drepturile salariale se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat raportat la drepturile stabilite pentru: a) 4 ore/saptamana; b) 6 ore/saptamana; c) program normal. 4.Perioada de proba pentru verifarea aptitudinilor salariatului pentru functia de executie nu poate fi mai mare de: a) 30 zile lucratoare; b) 30 zile calendaristice; c) 15 zile calendaristice. 5. La debutul in profesie, absolventii au o perioada de proba de maxim: a) 3 luni; b) 12 luni; c) 6 luni. 6. La incheierea contractului individual de munca pot fi introduse clauze speciale pervazute de codul muncii: a) confidentialitate; b) concurenta; c) munca obligatorie. 7. Rapoartele juridice de munca bazate pe contractul individual de munca se caracterizeaza prin: a) salariatul presteaza munca pentru si sub autoritatea unui angajator; b) salariatul presteaza munca pentru si sub autoritatea unui patronat; c) un minister presteaza munca pentru alte ministere. 8. Contractul individual de munca se incheie dupa: a) dupa ce candidatul se prezinta la intreviu; b) angajatorul si-a data acordul verbal; c) verificarea prealabila a aptitudinilor profesionale ale persoanei care solicita angajarea. 9. Pe durata executarii unui contract individual de munca poate fi stabilita: a) in mod exceptional o noua perioada de proba la schimbarea salariului; b) ori de cate ori angajatorul considera ca este necesar;

18

c) in mod exceptional o noua perioada de proba la schimbarea functiei, profesiei sau a locului de munca, a conditiilor de munca la acelasi angajator. 10. Angajatori care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi, primesc pentru fiecare absolvent o suma lunara reprezentand un salariu minim brut pe tara in vigoare, timp de: a) 12 luni; b) 24 luni; c) 36 luni; 11. Angajatori care incadreaza in munca absolventii conform legii 76/2002 sunt obligatii sa mentina raporturile de munca sau serviciu pe o perioada de: a) 3 ani; b) 2 ani; c) 1 an. 12.REVISAL: a) forma scrisa, in format de hartie regim tipizat; b) electronica; c) cum doresc angajatorii. 13. Modalitatiile de incetare a contractului individual de munca sunt: a) stabilite arbitrar; b) la data conventita de salariat, oricand acesta doreste; c) ca urmare a vointei unilaterar a uneia din parti, in cazurile si conditiile 14.Nulitatea unui contract individual de munca poate fi determinata de: a) neincheiere in forma scrisa; b) nerespectarea oricareia dintre conditiile legale necesare; c) nerespecatrea uneia dintre conditii. 15.Decizia de concediere trebuie sa contina in mod obligatoriu: a) criterii de stabilire a ordinii de renuntare la concediere; b) lista tuturor locurilor de munca disponibile; c) motivele personale ale conducatorului unitatii. 16. Concediul pentru formare profesionala se solicita de catre angajat, daca urmeaza o forma de invatamant, la initiativa: a) angajatorului; b) salariatului; c) sindicatului. 17. Salariul cuprinde: a) salariul de baza; b) indemizatii;

19

c) sporuri. 18. Responsabilitatea asigurarii securitatii si sanatati in munca revine: a) angajatorului; b) salariatului; c) sindicatului. 19.Forta de munca reprezinta capacitatea de: a) ridicare; b) interpretare; c) munca. 20.Contractul individual de munca este un act: a) juridic; b) de voluntariat; c) juridic de executare succesiva. 21.Clauza de neconcurenta nu isi mai produce efectele: a) dupa 2 ani de la incetare; b) dorinta salariatului; c) dorinta ITM. 22. Suspendarea contractului individual de munca prin acordul partilor se face in situatia: a)concediul platit pentru formare profesionala; b) concediu fara plata pentru formare profesionala; c) fara motiv. 23. Negocierea contractului colectiv de munca se face prin negocieri colective: a) la nivel de unitate; b) la nivel de sindicat; c) intre salariati. 24. Legea care reglementeaza negocierea si incheierea contractului colectiv de munca este: a) 130/1999 (republicata in 1999); b) 130/2000 (republicata in 2001); c) 130/2002 (republicata in 2003) 25. Contractul colectiv de munca se incheie in forma scrisa si: a) nu se inregistreaza la ITM; b) se inregistreaza la ITM;

20

c) se inregistreaza la angajator. 26.Conform legii 19/2000 nu sunt supusi revizuirii persoanele care au pensie de invaliditate si care: a) prezinta invaliditatii care afecteaza ireversibil capacitatea de munca; b) au varsta mai mica cu pana la 7 ani decat varsta standard de pensionare; c) mai au 3 ani pana la cea pentru limita de varsta. 27. In cazul in care, dupa pensionarea pentru limita de varsta, pensionarul se angajeaza: a) activitatea depusa se trece in acelasi carnet de munca; b) activitatea depusa se trece intr-un nou carnet de munca; c) activitatea depusa nu se mai trece. 28. In conformitate cu codul muncii contractul individual de munca inceteaza de drept: a) la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta; b) la data emiterii deciziei de pensionare pentru limita de varsta; c) la data emiterii deciziei de pensionare pentru limita de varsta, la cererea salariatului. 29. In conformitate cu prevederile cu OUG 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, autorizatia de munca se poate prelungii prin prelungirea sederii in scopde munca si se atesta prin: a) viza de lunga sedere; b) ITM; c) permis de sedere care se elibereaza in acest scop. 30. In conformitate cu OUG 56/2007 cererea pentru eliberarea autorizatiei de munca se depune la: a) O.R.I b) Ministerul Muncii si Protectiei sociale; c) ITM

21

S-ar putea să vă placă și