Sunteți pe pagina 1din 10

S I M U L A R E

1. Persoana fizica dobandeste capacitate de munca la implinirea varstei de: a) 18 ani b) 15 ani

c) 16 ani 2. Incadrarea salariatilor la institutiile si autoritatile publice si la alte unitati bugetare se face:
a) prin analiza documentelor aflate la dosar b) numai prin concurs sau examen, dupa caz

Pa ge | 1

c) prin solicitarea de recomandari de 3. Perioada de proba se constituie vechime in munca?


a) nu

la vechiul loc de munca

b) da c) da, numai daca s-a stipulat in contractul individual de munca


4. Concedierea poate fi dispusa:

a) pentru motive care tin de persoana salariatului


b) pentru motive care tin de situatia economica a tarii

c) pentu motive care nu tin de persoana salariatului 5. Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele cazuri: a) concediu de maternitate, incapacitate temporara de muca,carantina
b) detasarea sau delegarea salariatului c) in urma absentelor nemotivate de la locul de munca 6. Concedierea salariatului nu poate fi dispusa:

a) pentru absente nemotivate si abateri discilinare repetate de la locul de munca b) pe durata concediului de maternitate, concediului de odihna, pe durata in care femeia
salariata este gravida si angajatorul a luat cunostiinta de aceasta c) pentru absente nemotivate si pe durata concediului de maternitate

7. Durata maxima legala a timpului de munca este:


a) 40 de ore

b) 45 de ore c) 48 de ore pe saptamanal, inclusiv orele suplimentare

Art.114( 1) CM

8. In cazul registrului general de evidenta a salariatilor se pastreaza si completeaza : a) de catre Inspectoratul Teritorial de munca b) de catre Inspectoratul de munca sau, cu aprobarea acestuia de catre angajator

c) de catre angajator
9. Munca prestata in temeiul unui contract de munca ii confera salariatului: a) dreptul la asigurari sociale b) dreptul la ajutor de somaj

c) vechimea in munca
10. Modificarea contractului individual de munca se refera la: a) durata contractului, felul muncii, conditiile de munca, salariul b) durata contractului, felul muncii, conditiile de munca, salariul; timpul de munca

Testul nr. 1 Inspector Resurse Umane

c) durata contractului, felul muncii, conditiile de munca, salariul; timpul de munca si timpului de
odihna 11. Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de: a) cel mult un an cu acordul salariatului

b) cel mult un an si cu acordul ambelor parti, iar din 6 in 6 luni se poate prelungi
c) cel putin un an

12. Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului in urmatoarelor cazuri: a) concediu paternal, participarea la greva, concediul pentru formare profesionala
b) la demisia salariatului c) in situatiii neprevazute. 13. Durata saptamanala de lucru a unui salariat angajat cu contract individual de munca cu timp partial este:

Pa ge | 2

a) inferioara fata de celei a unui salariat cu norma intreaga b) stabilita in raport cu activitatea desfasurata c) de 50% din norma intreaga 14. Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o durata mai mare de
:

a) 36 luni
b) 18 luni c) 24 luni

15. In cazul incetarii contractului de munca cu demisie articolul care sta la baza este: a) 81 alin 1
b)

c)

55 lit b 97 lit a

16. Contractul individual de munca inceteaza de drept:

a) la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta, pensionare anticipata,


la expirarea contractului individual de munca pe durata determinata ;

b) la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta, pensionare anticipata,


la expirarea contractului individual de munca pe durata nedeterminata ;

c) in cazul abaterilor discilinare grave de la locul de munca.


17. Nerespectarea oricarei dintre conditiile legale necesare pentru incheierea valabila a contractului individual de munca atrage: a) sanctionarea acestuia

b) nulitatea acestuia
c) sanctionarea salariatului care l-a intocmit 18. Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa: a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii

b) pe durata concediului de odihna c) pe durata grevei anuntate


19. Decizia de concediere poate produce efecte de la data:

a) comunicarii ei salariatului
b) expirarii termenului de contestare c) expirarii preavizului

20. La incetarea contractului individual de munca, din initiativa salariatului si cu acordul angajatorului
decizia se incheie conform : a) Art.52 lit b din Codul Muncii ;
Testul nr. 1 Inspector Resurse Umane

b) Art.55 lit. b din Codul Muncii c) Art. 65 lit b din Codul Muncii. S I M U L A R E 2

21. Pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului salariatii beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de: a) 75% din salariul minim pe economie; b) 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat; c) 75% din media salariului de baza pe ultimele 6 luni. 22. Incetarea contractului de munca cu acordul partilor se reflecta in: a) Art. 65 alin. 1; b) Art. 79 alin. 1 c) Art. 55 lit. b 23. Concedierea poate fi dispusa: a) pentru motive care tin de persoana salariatului ; b) pentru motive care tin de situatia economica a tarii; c) pentru motive care nu tin de persoana salariatului. 24. Obligativitatea constituirii comitetului de securitate si sanatate in munca o au angajatorii, persoane juridice, care au incadrati: a) cel putin 50 de salariati b) cel putin 100 de salariati; c) cel putin 150 de salariati; 25. Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta: a) media zilnica a veniturilor din ultimele trei luni anterioare lunii in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu. b) 75% din salariul de baza si sporul de vechime in munca; c) 75% din salariul de baza, sporul pentru vechime in munca si sporurile cu caracter permanent pentru conditii de munca. 26. In cazul raspunderii patrimoniale, suma stabilita pentru acoperirea daunelor produse angajatorului se retine in rate lunare din dreprurile salariale care se cuvin persoanei in cauza, care: a) nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza, jumatate din salariul respectiv; b) nu pot fi mai mari de jumatate din salariul net; c) nu pot fi mai mari de o treime din salariul net. 27. Contractul individual de munca poate fi suspendat, prin acordul partilor: a) in cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale; b) in cazul solicitarii de catre salariat a unei perioade de odihna; c) pentru alte situatii. 28. Angajatorii sunt obligati sa inregistreze contractele individuale de munca la Inspectoratul Teritorial de munca,prin transmiterea acestora prin REVISAL : a) cu o zi inainte de inceperea activitatii noului salariat; b) in ziua inceperii activitatii noului salariat; c) in 20 de zile de la incheierea 29. Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de: a) cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere; b) cel putin 30 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel cel putin 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere; c) cel mult 15 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel cel mult 30 de zile calendaristice pentru functiile de conducere 30. Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi ncheiat pe o perioada:
Testul nr. 1 Inspector Resurse Umane

Pa ge | 3

a) mai mare de 36 luni; b) mai mare de 18 luni; c) mai mica de 24 de luni.

31. In cazul in care la concursul organizat (de o institutie publica) in vederea ocuparii unui post
vacant nu s-au prezentat mai multi candidati, incadrarea in munca se face: a) prin verificarea cunostintelor persoanei prezentate; b) direct, daca indeplineste conditiile de studii; c) prin examen. 32. Angajatorul poate ncadra salariai cu fraciune de norm prin contracte individuale de munc pe durat nedeterminat sau pe durat determinat, denumite: a) contracte individuale de munca temporare; b) contracte individuale de munca cu timp partial; c) contracte individuale de munca partiale.

Pa ge | 4

33. Salariatul delegat are dreptul la:


a) plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil; b) cheltuieli de transport, cazare si masa; c) diurna si cheltuieli pentru masa. 34. Potrivit Codului muncii, durata minima a concediului de odihna anual este de: a) 18 zile; b) 18 zile lucratoare; c) 20 de zile lucratoare. 35. Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de: a) 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora; b) 15 zile; c) 30 de zile. 36. In cazul cumulului de functii, contributiile sociale obligatorii se retin si se vireaza de catre angajatori: a) numai la functia de baza; b) pentru fiecare contract individual de munca; c) numai la salariul mai mare. 37. Primirea la munca a unei persoane pentru care nu a fost intocmit contract individual de munca constituie: a) infractiune; b) contraventie c) nu este sanctionata. 38. Asiguratii pot solicita pensia anticipata cu cel mult 5 ani inaintea varstelor standard de pensionare daca: a) au depasit stagiul complet de cotizare cu cel mult 8 ani; b) au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 8 ani; c) au depasit stagiul complet de cotizare cu 15 ani. 39. Concediul pentru formare profesionala platit de angajator este de : a) 10 zile lucratoare; b) pana la 10 zile lucratoare; c) 30 de zile. 40. Preavizul acordat de catre angajator pentru persoanele concediate in conditiile prevazute de Codul muncii este de: a) cel mult 15 zile; b) cel putin 30 de zile calendaristice; c) cel putin 20 zile lucratoare.

Testul nr. 1 Inspector Resurse Umane

S I M U L A R E

41. Orice modificare a contractului individual de munca, in timpul executarii contractului, impune: a) incheierea unui nou contract individual de munca; b) incheierea unui act aditional la contract 42. Cetatenii straini si apatrizii pot fi angajati prin contract individual de munca in baza: a) carnetului de munca; b) aprobarii Ministerului Administratiei si Internelor si a Inspectoratului Teritorial de Munca; c) autorizatiei de munca. 43. Conform prevederilor Codului muncii salariul cuprinde: a) salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri; b) salariul de baza si sporurile cu caracter permanent; c) salariul de baza si sporul pentru vechime. 44. Angajatorii sunt obligati sa inregistreze contractele individuale de munca la Inspectoratul Teritorial de munca,prin transmiterea acestora prin REVISAL : a) cu o zi inainte de inceperea activitatii noului salariat; b) in ziua inceperii activitatii noului salariat; c) in 20 de zile de la incheierea lor. 45. Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a) mustrarea; b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;

Pa ge | 5

c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a


dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile. 46. Registrul general de evidenta a salariatilor se pastreaza si completeaza: a) de catre inspectoratul teritorial de munca; b) de catre angajator; c) de catre inspectoratul teritorial de munca sau, cu aprobarea acestuia, de catre angajator 47. Incadrarea in munca in locuri grele, vatamatoare sau periculoase se face dupa implinirea varstei de: a) 16 ani; b) 20 de ani; c) 18 ani. 48. Cuantumul indemnizatiei pentru concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 1 an sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani este de: a) 600 lei (RON); b) 75% din salariul de baza timp de 2 ani pentru o suma cuprinsa intre 600 si 1200 lei; c) 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimile 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3400 lei ; 49. Desfacerea contractului individual de munca, in toate situatiile, se stabileste: a) prin dispozitia scrisa a angajatorului; b) prin nota de lichidare; c) prin intelegera verbala dintre angajator si salariat

50. Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emis n form scris:
a) in cel mult 6 luni de la data savarsirii faptei; b) in cel mult 3 luni de la data savarsirii faptei;

c) in cel mult 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea


abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
Testul nr. 1 Inspector Resurse Umane

51. La angajare, solicitarea testului de graviditate este: a) obligatorie; b) interzisa; c) optionala. 52. Accidentele de munca, sunt considerate accidente colective de munca in situatia in care: a) cel putin 2 persoane sunt accidentate din acelasi motiv; b) cel putin 2 persoane sunt accidentate din acelasi motiv si in acelasi timp;

c) cel putin 3 persoane sunt accidentate din acelasi motiv si in acelasi timp;
d) cel putin 3 persoane sunt accidentate din acelasi motiv in perioade diferite 53. Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat, este permisa: a) la solicitarea in scris a salariatului; b) la solicitarea in scris a salariatului si dupa aprobarea conducerii societatii; c) in cazul in care in anul urmator nu se poate acorda concediul de odihna ramas de efectuat; d) numai in cazul incetarii contractului individual de munca. Art.146(4) C.M. 54. Contractul individual de munca se incheie: a) numai pe perioada nedeterminata; b) pe durata nedeterminata sau, dupa caz, potrivit legii, pe durata determinata; c) numai pe durata determinata. 55. Raportul juridic de munca al functionarilor publici cu institutiile publice are la baza: a) contractul individual de munca; b) actul de alegere in functie; c) actul de numire in functie. 56. Stagiul minim de cotizare pentru acordarea dreptului de concediu medical si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, este de:

Pa ge | 6

a) o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul
medical; b) 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare....... c) ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical; d) 3 luni realizate in ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical 57. Concedierea reprezinta: a) renuntarea la prevederile contractului individual de munca; b) incetarea activitatii cu acordul ambelor parti; c) incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului. 58. Stagiul de cotizare minim, prevazut de lege, pentru acordarea indemnizatiei de somaj este de: a) minim 12 luni; b) minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii; c) minimum 6 luni in ultimele 12 luni premergatoare datei inregistrarii cererii. 59. Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi ncheiat numai n urmatoarele cazuri: a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva; b) cresterea temporara a structurii activitatii angajatorului; c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier. 60. Sunt considerate clauze specifice, fara ca enumerarea lor sa fie limitativa: a) clauza cu privire la formarea profesionala; b) clauza de neconcurenta; c) clauza de mobilitate;
Testul nr. 1 Inspector Resurse Umane

d) clauza de confidentialitate.

S I M U L A R E

61. Pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului salariatii beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de: a) 75% din salariul minim pe economie; b) 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat; c) 75% din media salariului de baza pe ultimele 6 luni. 62. Concedierea poate fi dispusa: a) pentru motive care tin de persoana salariatului b) pentru motive care tin de situatia economica a tarii; c) pentru motive care nu tin de persoana salariatului; 63. Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta:

Pa ge | 7

a) media zilnica a veniturilor din ultimele trei luni anterioare lunii in care este efectuat
concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu. b) 75% din salariul de baza si sporul de vechime in munca; c) 75% din salariul de baza, sporul pentru vechime in munca si sporurile cu caracter permanent pentru conditii de munca. 64. Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de: a) cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere; a) cel putin 30 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel cel putin 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere; b) cel mult 15 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel cel mult 30 de zile calendaristice pentru functiile de conducere 65. Salariatul delegat are dreptul la: a) plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil; b) cheltuieli de transport, cazare si masa; c) diurna si cheltuieli pentru masa. 66. Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi ncheiat pe o perioada: a) mai mare de 36 luni; b) mai mare de 18 luni; c) mai mica de 24 de luni. 67. Cetatenii straini si apatrizii pot fi angajati prin contract individual de munca in baza: a) carnetului de munca; b) aprobarii Ministerului Administratiei si Internelor si a Inspectoratului Teritorial de Munca; c) autorizatie de munca. 68. Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi ncheiat numai n urmatoarele cazuri: a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva; b) cresterea temporara a structurii activitatii angajatorului; c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier; 69. Accidentele de munca, sunt considerate accidente colective de munca in situatia in care: a) cel putin 2 persoane sunt accidentate din acelasi motiv; b) cel putin 2 persoane sunt accidentate din acelasi motiv si in acelasi timp;

c) cel putin 3 persoane sunt accidentate din acelasi motiv si in acelasi timp;
d) cel putin 3 persoane sunt accidentate din acelasi motiv in perioade diferite
Testul nr. 1 Inspector Resurse Umane

70. Desfacerea contractului individual de munca, in toate situatiile, se stabileste: a) prin dispozitia scrisa a angajatorului; b) prin nota de lichidare; c) prin intelegera verbala dintre angajator si salariat 71. Conform prevederilor Codului muncii salariul cuprinde: a) salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri; b) salariul de baza si sporurile cu caracter permanent; c) salariul de baza si sporul pentru vechime. 72. Stagiul de cotizare minim, prevazut de lege, pentru acordarea indemnizatiei de somaj este de: a) minim 12 luni; b) minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii; c) minimum 6 luni in ultimele 12 luni premergatoare datei inregistrarii cererii. 73. Angajatorii sunt obligati sa inregistreze contractele individuale de munca la Inspectoratul Teritorial de munca,prin transmiterea acestora prin REVISAL : a) cu o zi inainte de inceperea activitatii noului salariat; b) in ziua inceperii activitatii noului salariat; c) in 20 de zile de la incheierea lor. 74. Perioada de proba se constituie vechime in munca? a) nu; b) da; c) da, numai daca s-a stipulat in contractulindividual de munca; 75. Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi saptamanal: a) 40 de ore; b) 45 de ore; c) 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. 76. Munca prestata in temeiul unui contract de munca ii confera salariatului: a) dreptul la asigurari sociale ; b) dreptul la ajutor de somaj ; c) vechimea in munca . 77. Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului in urmatoarelor cazuri: a) concediu paternal,participarea la greva, concediul pentru formare profesionala; b) la demisia salariatului; c) in situatiii neprevazute. 78. Durata saptamanala de lucru a unui salariat angajat cu contract individual de munca cu timp partial este: a) inferioara fata de celei a unui salariat cu norma intreaga (comparabil), fara a putea fi mai mica de 10 ore pe saptamana. b) stabilita in raport cu activitatea desfasurata; c) de 50% din norma intreaga. 79. Demisia salariatului se incheie cu: a) Art.81 alin (1) din Codul Muncii ; b) Art. 97 alin (1) din Codul Muncii ; c) Art. 52 din Codul Muncii ; 80. Contractul individual de munca poate fi suspendat din inititiva angajatorului in urmatoarele situatii: a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii. b) pe durata detasarii; c) ca sanctiune disciplinara; S I M U L A R E 5

Pa ge | 8

Testul nr. 1 Inspector Resurse Umane

81. Contractul individual de munca inceteaza de drept: a) la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta, anticipata,la expirarea contractului individual de munca pe durata b) la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta, anticipata,la expirarea contractului individual de munca pe durata c) In cazul abaterilor disciplinare GRAVE de la locul de munca.

pensionare determinata ; pensionare nedeterminata ;

82. Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa: a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii; b) pe durata concediului de odihna ; c) pe durata grevei neanuntate. 83. Decizia de concediere poate produce efecte de la data: a) comunicarii ei salariatului ; b) expirarii termenului de contestare ; c) expirarii preavizului. 84. Concedierea reprezinta: a) renuntarea la prevederile contractului individual de munca; b) incetarea activitatii cu acordul ambelor parti; c) incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului. 85. Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi ncheiat numai n urmatoarele cazuri: a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva; b) cresterea temporara a activitatii angajatorului; c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier; 86. Sunt considerate clauze specifice, fara ca enumerarea lor sa fie limitativa: a) clauza cu privire la formarea profesionala; b) clauza de neconcurenta; c) clauza de mobilitate; d) clauza de confidentialitate. 87. Angajatorii sunt obligati sa inregistreze contractele individuale de munca la Inspectoratul Teritorial de munca,prin transmiterea acestora prin REVISAL : a) cu o zi inainte de inceperea activitatii noului salariat; b) in ziua inceperii activitatii noului salariat; c) in 20 de zile de la incheierea lor. 88. Salariatul delegat are dreptul la: a) plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil; b) cheltuieli de transport, cazare si masa; c) diurna si cheltuieli pentru masa. 89. Asiguratii pot solicita pensia anticipata cu cel mult 5 ani inaintea varstelor standard de pensionare daca: a) au depasit stagiul complet de cotizare cu cel mult 8 ani; b) au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 8 ani; c) au depasit stagiul complet de cotizare cu 15 ani; 90. Preavizul acordat de catre angajator pentru persoanele concediate in conditiile prevazute de Codul muncii este de: a) cel mult 15 zile; b) cel putin 30 de zile calendaristice; c) cel putin 20 zile lucratoare. 91. Contractul de munca inceteaza de drept la : a) data decesului salariatului;la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii;la data comunicarii deciziei de pensionare,la data expirarii termenului contractului individual de munca; b) data decesului salariatului;la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii;la data comunicarii deciziei de pensionare;
Testul nr. 1 Inspector Resurse Umane

Pa ge | 9

c) data decesului salariatului;la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii;la data comunicarii deciziei de pensionare,pe durata concediului de maternitate. 92. Ce trebuie sa cuprinda un dosar de personal: a) cererea de angajare; copie Bi/Ci; diploma;adeverinta de vechime. b) cererea de angajare; copie Bi/Ci; diploma studii ;adeverinta de vechime;nota de lichidare;adeverinta medicala;contractul individual de munca inregistrat. c) cererea de angajare; copie Bi/Ci; diploma studii ;adeverinta de vechime;nota de lichidare;adeverinta medicala. 93. Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de: a) 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora; b) 15 zile; c) 30 de zile. 94. In cazul cumulului de functii, contributiile sociale obligatorii se retin si se vireaza de catre angajatori: a) numai la functia de baza; b) pentru fiecare contract individual de munca; c) numai la salariul mai mare. 95. Pe durata efectuarii concediului de odihna angajatorul poate dispune concedierea salariatului: a) da; b) nu; c) da ,dar dupa ce a efectuat jumatate din concediu; 96. In cazul incetarii contractului de munca cu acordul partilor articolul care sta la baza este: a) 56 lit.a b) 55 lit b c) 55 lit a 97. Demisia se reflecta in : a) art.81 alin.1 b) art.79 alin.4 c) art.79 alin. 5 98. Contractul indicidual de munca se incheie conform : a) art.10 din Codul Muncii; b) art. 12 al.1 din Codul Muncii; c) art. 1 alin 1 din Codul Muncii; 99. Persoana care a prestat munca in temeiul unui contract individual de munca nul are dreptul la: a) recunoasterea drepturilor ce i se cuvin; b) remunerarea acesteia, corespunzator modului de indeplinire a atributiilor de serviciu; c) revendicarea in justitie a activitatii depuse; 100. Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de : a) Mai mare de 36 luni ; b) Mai mare de 18 luni ; c) Mai mica de 24 luni ;

Pa ge | 10

Testul nr. 1 Inspector Resurse Umane