Sunteți pe pagina 1din 6

Codul Muncii

1. Termenul de preaviz în cazul demisiei unui salariat, care ocupă o funcţie de conducere, nu poate fi
mai mare de:
a) 45 de zile calendaristice;
b) 15 zile lucrătoare;
c) 45 de zile lucrătoare – art 81 al. 4.

2. Durata normală a timpului de lucru este de:


a) 8 ore pe zi şi 48 de ore pe săptămână;
b) 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână – art. 112 al. 1;
c) Maxim 12 ore pe zi şi 48 de ore pe săptămână.

3. Contractul individual de munca încetează de drept:


a) La data desfiinţării locului de muncă ocupat de salariat;
b) La data expirării termenului pentru care a fost încheiat – Art. 56 al 1- i).;
c) La data la care se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului prin decizie a organelor
competente de expertiză medicală.

4. Potrivit legii, clauza confidenţialitate:


a) Poate produce efecte pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia –
Art. 26 al. 1;
b) Produce efecte numai dacă salariatul primeşte o indemnizaţie de confidenţialitate;
c) Nu poate cuprinde niciodată obligaţii de confidenţialitate în sarcina angajatorului.

5. La încheierea contractului individual de muncă în conţinutul său trebuie să fie stabilite:


a) Perioadele în care salariatul poate fi trimis în delegare;
b) Data la care va avea loc evaluarea anuală a activităţii profesionale a salariatului;
c) Condiţiile de acordare a preavizului şi durata acestuia. – Art. 17 al. 4

6. Sporul pentru munca prestata in zilele de sambata si/sau duminica:


a) minim 75% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru;
b) un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul
individual de muncă; - Art. 137 al. 3
c) minim 75% din salariul de bază pentru fiecare ora de munca prestata in zilele de sambata si/sau duminica.

7. Programul de lucru:
a) Este stabilit de catre angajator;
b) Este negociat intre angajat si angajator la semnarea cim;
c) Trebuie adus la cunoştinţa salariaţilor – Art. 17 al. 3 - l.

8. Durata minima a concediului de odihna prevazuta in Codul muncii, pentru un contract individual
de munca incheiat pe durata nedeterminata, cu timp partial de 4 ore/zi, este de :
a) 20 de zile lucrătoare;
b) 10 de zile lucrătoare;
c) 20 de zile calendaristice.

9. Contractul individual de muncă cu timp parţial este:


a) Un contract individual de muncă pe durata determinată;
b) Un contract individual de muncă în care durata muncii este sub 8 ore pe zi, calculate saptamanal
sau ca medie lunara; - art. 103
c) Un contract de muncă temporara.

10. În temeiul clauzei de mobilitate, angajatorul este obligat sa-i plătească salariatului:
a) Diurna de delegare;
b) Spor pentru condiţii de muncă deosebite;
c) Prestaţiile suplimentare în bani sau în natura specificate în contractul individual de muncă. – art.
25 al. 1-2

11. Nu pot desfăşura munca de noapte:


a) tinerii care nu au împlinit vârsta de 21 de ani;
b) tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani; - art. 128 al. 1
c) tinerii care nu au împlinit vârsta de 15 de ani.
12. Concediul pentru creşterea copilului se acordă până la împlinirea vârstei de:
a) până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
b) 3 ani;
c) până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

13. Obligaţiile salariaţilor pot fi prevăzute:


a) numai în contractele individuale de muncă;
b) numai în contractele individuale şi/sau colective de muncă; - art. 37
c) în contractele individuale şi/sau colective de muncă, în regulamentul intern.

14. Între aceleași părți se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată
determinată. Ce durată maximă au contractele succesive?
a) de 12 luni; - art. 5 al. 5
b) de 24 luni;
c) de 36 de luni.

15. Ce poate dispune angajatorul dacă se constată inaptitudinea fizică a salariatului?


a) modificarea drepturilor salariale;
b) suspendarea cim;
c) concedierea. – art. 61 – c)

16. Persoana fizică dobandește capacitate de muncă:


a) la împlinirea vârstei de 15 ani;
b) la împlinirea vârstei de 16 ani; - art. 13 al. 1
c) la împlinirea vârstei de 18 ani.

17. Concediul pentru creștere și ingrijire copil este un caz de suspendare a contractului individual de
muncă:
a) din initiațiva angajatorului;
b) din initiațiva angajatului; art. 51 al. 1
c) prin acordul părților.

18. Sunt zile de sărbătoare legală în care nu se lucreaza:


a) Vinerea Mare;
b) 1 şi 2 mai;
c) 25 si 26 decembrie. – art. 139 al. 1

19. Cum este încetat un contract individual de muncă pe perioadă determinată, la expirarea
perioadei?
a) de drept; - art. 56 al. 1
b) la solicitarea angajatului;
c) la solicitarea angajatorului.

20. Fisa postului este anexa la :


a) regulamentul intern;
b) contractul colectiv de munca;
c) contractul individual de munca.

21. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși:


a) 30 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare;
b) 40 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare;
c) 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. – art. 114 al. 1

22. Registrul general de evidență a salariaților se completează în format electronic și se transmite


către:
a) sediul angajatorului;
b) Inspectoratul Teritorial de Muncă – Inspecția Muncii;
c) Agenția de Ocupare a Forței de Muncă.

23. Sporul pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala:


a) minim 75% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru;
b) maxim 75% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru;
c) minim 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. –
cm art. 142 al. 2

24. Concediul pentru ingrijirea copilului se acordă până la împlinirea vârstei de:
a) 2 ani;
b) 3 ani;
c) până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea
vârstei de 18 ani. Art. 51 al. 1 Lit. B CM

25. Ce trebuie să fie precizată expres în conţinutul contractului individual de muncă încheiat pe
durată determinată ?
a) durata programului de lucru cu ore suplimentare;
b) durata pauzelor de masa;
c) durata pentru care acesta se încheie. Art. 82 al. 2

26. Delegarea salariaţilor:


a) Poate fi dispusă în mod unilateral de angajator pentru o perioadă de maxim 60 zile calendaristice în 3 ani;
b) Se poate prelungi pentru perioade succesive de maxim 60 de zile numai cu acordul salariatului; -
art. 44 al. 1 cm
c) Presupune întotdeauna o schimbare atât a locului muncii, cât şi a felului muncii şi a salariului.

27. Clauza de neconcurență poate produce efecte pentru:


a) maxim 6 luni de la încetarea contractului individual de muncă;
b) maxim un an de la încetarea contractului individual de muncă;
c) maxim 2 ani de la încetarea contractului individual de muncă. Art. 22 al. 1 cm

28. Angajatorii au obligația de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toți
salariații, după cum urmează:
a) cel puțin o dată la 2 ani, dacă au cel puțin 21 de salariați sau cel puțin o dată la 3 ani, dacă au sub
21 de salariați; - art. 194 al. 1 lit. A), b) cm
b) cel puțin o dată la 5 ani, dacă au cel puțin 21 de salariați sau cel puțin o dată la 6 ani, dacă au sub 21 de
salariați;
c) cel puțin o dată la 3 ani, dacă au cel puțin 21 de salariați sau cel puțin o dată la 4 ani, dacă au sub 21 de
salariați.

29. Demisia:
a) se notifică în scris şi motivat sub sancţiunea nulităţii;
b) nu trebuie aprobată de angajator;
c) presupune în toate ipotezele acordarea unui termen de preaviz. – art. 81 al. 4, 5

30. La contractul individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată cu 4 ore/zi, 20 de ore pe


săptămână, perioadă de probă pentru personalul de execuție este de:
a) maxim 30 zile lucrătoare;
b) maxim 30 de zile calendaristice;
c) cel mult 90 de zile calendaristice. Art. 31 al. 1

31. Compensarea in bani a concediul de odihnă neefectuat se acorda salariatului:


a) la solicitarea salariatului;
b) la încetarea CIM; - art. 146 al. 3
c) la finalul anului in care nu s-a efectuat.

32. Perioada de probă pentru salariații încadrați cu contract de muncă pe durată determinată de până
la 3 luni este de:
a) 5 zile lucrătoare; - art. 85 lit. a)
b) 10 de zile lucrătoare;
c) 30 de zile lucrătoare.

33. Concediului pentru incapacitate temporara de munca este un caz de:


a) suspendare la initiativa salariatului;
b) suspendare prin acordul partilor;
c) suspendare de drept. – art. 50 lit. b)
34. În situaţia în care salariatul şi-a dat demisia şi nu se prezintă la serviciu pe perioada preavizului,
deşi angajatorul nu a renunţat la preaviz:
a) Angajatorul poate să aplice sancţiuni disciplinare, însă nu îl poate concedia;
b) Angajatorul poate să aplice sancţiuni disciplinare, inclusiv concedierea; - art. Cap. 5 sec. 8 lin. 29
c) Angajatorul nu îi poate aplica sancţiuni disciplinare.

35. Pe durata executării contractului individual de muncă, perioada de probă:


a) nu constitue vechime în muncă;
b) constituie vechime în muncă; - art. 32 al. 3
c) constituie vechime numai pentru stabilirea dreptului la pensie.

36. Obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora sunt
stabilite
a) prin negociere intre salariat si angajator, la semnarea contractului de munca si oricand pe parcursul
acestuia;
b) de catre angajator; - art. 40 al. 1 lit. f)
c) de catre salariat.

37. Perioada de proba pentru cim pe durata determinata de 12 luni nu va depasi:


a) 30 zile lucratoare;
b) 30 zile calendaristice; - art. 85 lit. c)
c) 30 zile lucratoare, in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere.

38. Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații:


a) concediu paternal;
b) pe durata cercetării disciplinare prealabile;
c) concediu pentru incapacitate temporară de muncă. – art. 50 lit. B)

39. 16. În cadrul societăților, angajatorul are obligația să inițieze negocierea colectivă:
a) cele cu cel putin 10 angajați;
b) cele cu peste 20 de angajați; art. 229 al. 2
c) cele cu minimum 100 de angajați.

40. Pe perioada intreruperii temporare a activității angajatorului, salariații beneficiază de o


indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de:
a) 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat; - art. 54 al. 1)
b) 75% din salariul de bază mediu brut pe ţară garantat în plată;
c) 75% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

41. Termenul de preaviz în cazul demisiei unui salariat angajat cu timp partial de 4 ore/zi, care ocupă
o funcţie de executie, nu poate fi mai mare de:
a) 10 de zile lucrătoare;
b) 15 zile lucrătoare;
c) 20 de zile lucrătoare.

42. Cand salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioadă mai mare de 30
de zile, în condiţiile Codului de procedură penală, se procedeaza la:
a) suspendarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului;
b) suspendarea de drept a contractului individual de munca; - art. 50 lit. g)
c) concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului.

43. Perioada de probă pentru salariații încadrați cu contract de muncă, cu timp partial de 2 ore/zi, pe
durată determinată de până la 3 luni este de:
a) 5 zile lucrătoare;
b) 10 de zile lucrătoare;
c) 5 zile calendaristice.

44. În ceea ce priveşte pauza de masă:


a) În cazul în care durata zilnică a timpului de lucru este de 6 ore, salariaţii au dreptul la pauză de masă;
b) Se include în durata zilnică normală a timpului de muncă;
c) Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel puţin 30 minute în cazul în
care durata zilnică a timpului de lucru este mai mare de 4 ore şi jumătate. – art. 134 al. 2
45. Salariaţii pot renunţa la drepturile recunoscute de lege:
a) numai în scris;
b) numai în anumite limite, prin negociere cu angajatorul;
c) niciodată. – art. 38

46. Angajatorii au dreptul:


a) să dispună delegarea salariatului la un alt angajator pentru o perioadă nedeterminată;
b) să schimbe oricând, în mod unilateral, funcţia ocupată de salariat;
c) să stabilească obiectivele de performanţă individuală pentru salariat, precum şi criteriile de
evaluare a realizării acestora. – art. 40 al. 1 lit. f)

47. În cazul incapacităţii temporare de muncă, până când durează suspendarea contractului
individual de muncă ?
a) până la renunţarea salariatului la suspendare;
b) până la exprimarea acordului părţilor;
c) până la însănătoşirea salariatului.

48. În cazul concedierii unui salariat pentru necorespundere profesională, angajatorul este obligat:
a) Să emită decizia de concediere într-un termen de maxim 6 luni de la data constatării situaţiei de
necorespundere profesională;
b) Să-i acorde salariatului preaviz;
c) Să-i plătească salariatului o compensaţie egală cu 3 salarii de bază avute în momentul concedierii.

49. După încetarea prin acordul părţilor a contractului individual de muncă:


a) clauza de neconcurenţă nu îşi mai poate produce efectele;
b) clauza de neconcurenţă îşi produce efectele pentru maximum 2 ani; - art. 22 al. 1
c) clauza de neconcurenţă îşi produce efectele pentru maximum 6 luni.

50. Ce se întâmplă cu contractul individual de muncă pe durata preavizului, în cazul demisiei?


a) se suspendă;
b) produce efecte; - art. 81 al. 5
c) se modifică sub aspectul drepturilor si obligatiilor angajatului.

Legea 279 / 2005

51. Contractul de ucenicie se incheie pe perioada:


a) nedeterminata;
b) maxim 6 luni;
c) determinata, în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul.

52. Perioada de probă pentru contractele de ucenicie:


a) minim 30 zile calendaristice;
b) maxim 30 zile lucrătoare;
c) 90 de zile calendaristice.

53. Contractele de ucenicie se inregistreaza la:


a) la inspectoratul teritorial de muncă județean, in 20 zile de la incheiere;
b) la agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, in 20 zile calendaristice de la incheiere;
c) nu se inregistreaza.

Legea 52/2011

54. Zilierul este:


a) persoana fizica, cetatean roman sau strain, ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati cu
caracter ocazional, in baza unui contract individual de munca incheiat in forma scrisa;
b) persoana fizica, cetatean roman sau strain, ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati
calificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar sau un imputernicit al acestuia, contra unei remuneratii;
c) persoana fizica, cetatean roman sau strain, ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati
necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar sau un imputernicit al acestuia, contra unei
remuneratii.

HG 905/2017
55. Termenul pentru completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in cazul
concediului pentru incapacitate temporara de munca?
a) cel târziu în ziua anterioară datei de începere/încetare a suspendarii contractului de munca;
b) cel târziu în ziua urmatoare datei de începere/încetare a suspendarii contractului de munca;
c) nu se opereaza in revisal.

56. Termenul de completare și transmitere REVISAL, pentru angajare este:


a) cel târziu cu o zi lucrătoare anterior datei de angajare;
b) cel tărziu cu o zi anterior datei de începere a activității;
c) cel târziu cu o zi lucrătoare anterior datei încheierii contractului.

57. Termenul de completare și transmitere în REVISAL pentru modificarea salariului este:


a) în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării;
b) în ziua anterioară modificării salariului;
c) cel târziu la data încheierii actului adițional.

Legea 76 din 2002

58. Angajatorul are obligaţia să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, în a căror rază
îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de:
a) o zi de la data ocuparii locului de munca vacant;
b) 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora;
c) 5 zile calendaristice, anterior vacantarii acestora.

59. Angajatorul are obligaţia să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, în căror rază
îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă ocupate, în termen de:
a) o zi de la data ocuparii locului de munca vacant;
b) 5 zile lucrătoare de la ocuparea acestora;
c) cu o zi anterioara datei ocuparii locului de munca vacant.

Legea 263/2010

60. Stagiul minim pentru pensionare pentru limita de varsta:


a) maxim 15 ani pentru femei si maxim 18 ani pentru barbati;
b) minim 15 ani pentru femei si barbati;
c) maxim 15 ani pentru femei si barbati.

S-ar putea să vă placă și