Sunteți pe pagina 1din 11

Altfel spus, persoana care urmeaza sa intocmeasca si sa completeze registrul general de evidenta a salariatilor trebuie sa indeplineasca trei conditii:

1) sa aiba calificarea de inspector de resurse umane; 2) sa detina cunostinte de operare a calculatorului la nivel de utilizator; 3) sa fie numita prin decizie scrisa de catre angajator. Asadar, oricine opereaza cu REVISAL este obligat sa aiba cursuri de Inspector Resurse Umane Cursurile de Inspector Resurse Umane se fac la orice unitate autorizata de Ministerul Muncii. Examenul se da insa cu Inspectori ITM, nefiind deloc o formalitate. De aceea trebuie sa fiti pregatit Pentru a va ajuta, va oferim 140 de Teste Grila realizate de specialisti acreditati! Cele 140 de Teste Grila sunt Rezolvate si Explicate punct cu punct, special pentru dvs Teste Grila - Atestatul de Inspector Resurse Umane Intrebare 1. Informarea viitorului salariat/salariatului cu privire la elementele ce urmeaza a fi introduse/modificate in contractului individual de munca: a. se face cel mai tarziu la data incheierii contractului individual de munca; b. in termen de 20 de zile de la data modificarii cim; c. este facultativa. Raspuns: Varianta a: Angajatorul are obligatia de a informa salariatul sau viitorul salariat asupra clauzelor esentiale ce urmeaza a fi introduse/modificate in cim, anterior incheierii sau modificarii contractului; obligatia de informare se considera indeplinita la momentul semnarii cim sau al actului aditional de catre salariat (art. 17 alin. (1) si alin. (11) din Codul muncii. Intrebare 2. Incadrarea in munca a unei persoane se poate realiza: a. numai in baza unui certificat medical emis de medicul de medica a muncii, sub sanctiunea nulitatii contractului individual de munca; b. in baza unei adeverinte medicale emise de medicul de familie; c. in baza unui certificat medical emis de medicul de intreprindere. Raspuns Varianta a: O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci. Nerespectarea acestei obligatii atrage nulitatea contractului individual de munca (art. 27 alin. (1) si (2) din Codul muncii. Conform legislatiei privind sanatatea si securitate in munca, la care face trimitere art. 27 alin. (4) din Codul muncii, medicii indreptatiti sa emita certificate de aptitudine in munca sunt medicii de medicina a muncii. Intrebare 3. Incetarea contractului individual de munca pe parcursul sau la finele perioadei de proba poate interveni in urmatoarele conditii: a. dupa evaluarea corespunderii profesionale a salariatului, conform procedurii stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil/regulamentul intern; b. prin notificarea scrisa emisa de angajator, motivata in fapt si in drept; c. prin notificarea scrisa emisa de angajator, nefiind necesara motivarea acesteia.

n procesul de selecie se folosesc mai multe tipuri de teste: a) testele de abilitate i aptitudini, care sunt utilizate la evaluarea dexteritii candidailor; b) testele de inteligen, care permit msurarea cunotinelor generale, ct i a capacitii de judecat a unui individ; c) testele de personalitate, care msoar caracteristicile personalitii fiecrui candidat (motivaii, intenii).

Scribd Upload a Document Partea superioar a machetei


teste grila m

Search Documents Partea inferioar a machetei Explore

Sign Up | Log In

/ 6 Partea superioar a machetei

Partea inferioar a machetei Download this Document for Free AF, MNG MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Nr.Crt.Cerin Rspuns1 . C a r e e s t e p r i n c i p a l a a x i o m a t e o r i e i X s i Y a l u i M c G r e g o r : a) X este negativ si Y pozitiv b) X este pozitiv i Y este negativa2. Marea majoritate a specialitilor definesc strategiile:a) atribuindu-le un rol n atragerea i motivarea angajailor b ) a t r i b u i n d u - l e u n r o l d e d i r e c i o n a r e n n d e p l i n i r e a obiectivelor c) atribuindu-le un rol formal, integrndu-le n regulamentulde ordine interioar b3 . I n c o n t e x t u l e v o l u t i v a l m a n a g e m e n t u l u i r e s u r s e l o r u m a n e , anii 1960 reflecta:a ) r o l u l o p e r a t i o n a l b ) r o l u l m a n a g e r i a l c ) r o l u l s t r a t e g i c b4 A s e m e n i s t r a t e g i i l o r o r g a n i z a i o n a l e d e c r e t e r e , s t r a t e g i i l e corespondente in managementul resurselor umane cuprind: a) strategii de meninere a angajailor in limitele impuse destrategia firmei, strategii de promovare a personalului b) strategii de recrutare si de selecie a personalului, strategiide motivare, politici adecvate de salarizare irecompensare c) strategii de motivare, strategii de recrutare d) elaborarea si aplicarea unor politici adecvate de salarizaresi recompensare a personalului b5 . R o l u l s t r a t e g i c a l m a n a g e m e n t u l u i , s p e c i f i c p e r i o a d e i a n i l o r 1990, presupune:a)administrarea procedurilor de angajare, proceduri demotivare, amplasarea managerilor de resurse umane la perioada de luarea deciziilor b)furnizeaz informaii sumare privind personalulc)identificarea nevoilor, participarea la luarea deciziilor,dialog continuu cu strategia manageriald)participa la luarea deciziilor i preocuparea pentrusntatea angajailor e)dialog continuu cu strategia managerialac6. Care din urmtoarele caracteristici ale resurselor umane pot ficonsiderate drept factori potenatori ai progresului: a)

potenialul de cretere si dezvoltare al resurselor umaneeste remarcabil b) resursele umane au capacitatea de a amplifica considerabilefectul utilizrii celorlalte resursec ) s u n t a d e s e o r i r e f r a c t a r e l a s c h i m b a r e a,b,e,

AF, MNGd ) d i f i c i l d e g e s t i o n a t e) starea acestora influeneaz politicile de resurse umane7 . C a r e d i n t r e u r m t o a r e l e a f i r m a i i e s t e f a l s ? a . s e l e c i a p r e c e d e r e c r u t a r e a b.recrutarea precede s e l e c i a A8 . C a r e d i n t r e u r m t o a r e l e f o r m u l r i c a r a c t e r i s t i c i p o t f i caracterizate ca fiind principalele caracteristici ale strategiilor:a ) a u u n p u t e r n i c c a r a c t e r a n t r e p r e n o r i a l b)nu trebuie sa mentina organizatia activa in cazulschimbarii conditiilor de mediuc)permite ca actiunile sa fie intreprinse la un moment dat,care se doreste a fi cel oportund)in conditii de criza acestea trebuie reformulate si radicalschimbatea,c,d9. Recrutarea intern:a.trebuie s predomine n comparaie cu cea extern b.nu trebuie s predomine n comparaie cu cea externA10. Care din urmatoarele caracteristici ale resurselor umane pot ficonsiderate drept factori care incetinesc progresulorganizatiei:a ) d i f i c i l d e g e s t i o n a t b)sunt influentate de mentalitati, obiceiuri, decomportamentul altor persoanec)potentialul de crestere si dezvoltare al resurselor umaneeste remarcabild)resursele umane au capacitatea de a amplifica considerabilefectul utilizarii celorlalte resursee)deciziile in domeniul resurselor umane sunt mai dificil deluata,b,e1 1 I n t r e a n i i 1 9 9 0 - 2 0 0 0 , a c t i v i t a t i l e i n d o m e n i u l r e s u r s e l o r umane se refereau la:a)imbogatirea continutului functiei; integrarea sarcinii inmunca in echipa b)planificarea strategica a resurselor umane, respectareadrepturilor angajatilor, pregatirea profesionala, ajutoare sistimulente flexibile etcc)tehnici participative de management (conducerea prinobiective)d)planuri pentru sanatate, ajutoare stimulente b1 2 S e l e c t a i d i n t r e u r m t o a r e l e e t a p e p e c e l e c a r e c o r e s p u n d etapelor planificrilor resurselor umane:a.Monitorizarea numrului de angajai existeni b . M o n i t o r i z a r e a n e v o i i d e a n g a j a i c.Monitorizarea disponibilitilor viitoare de resurseumaned.Crearea unor planuri care s duc la potrivirea cereriicu oferta b, c,d13. Care dintre urmtoarele afirmaii este adevrat:a.Recrutarea personalului are n vedere i analizaA

AF, MNG posturilor i proiectarea muncii b.Recrutarea personalului este o etap separat, i nuinclude analiza i proiectarea muncii14. Nevoia de recrutare:a.se stabilete, de regula, la conducerea unitii, adepartamentului b.se stabilete, de regul, la nivelul compartimentului deresurse umane, pentru a se stabili oportunitateasolicitriiA1 5 . T e o r i i l e m o t i v a i o n a l e s u n t : a . d e c o n i n u t , de form, de proces b.de coninut, de proces, de ntrirec.de comportament, p r o c e s , n t r i r e B1 6 . E n u m e r a i a b o r d r i l e n t l n i t e n s e l e c i a r e s u r s e l o r u m a n e : E c o n o m i c , psihologic,sociologic,medical17. Care sunt tipurile de teste care pot fi aplicate n procesul deselecie:De aptitudiniDe realizriDe interesvocaionalDe personalitate18. n cadrul procesului de selecie, cel mai des sunt utilizate:a . m e t o d e l e c l a s i c e d e s e l e c i e b . m e t o d e l e m o d e r n e d e s e l e c i e A19. Dup V. A. Chiu, atribuiile ce revin funciei centralizate aresurselor umane cuprind 3 domenii de aciune. Care suntacestea?- tehnic, politic icultural20. Noiunile care afecteaz motivaia individual sunt:a . i n t e r e s e l e , t r e b u i n e l e i a t i t u d i n i l e b . i n t e r e s e l e , a t i t u d i n i l e i n e v o i l e c . n e v o i l e , a t i t u d i n i l e i s a t i s f a c i a B21. Pentru a fi eficieni, responsabilii activitii de recrutaretrebuie s cunoasc urmtoarele:a.postul pentru care ncearc s gseasc o persoan potrivit; b . p e r s o a n e l e p o t r i v i t e p e n t r u a c e s t p o s t c.unde pot fi poziionate resursele umane potenialed.cum influeneaz legile eforturile de recrutareA, c, d22. Enumerai cele dou teorii celebre ce au la baz ierarhianevoilor Teoria bifactorial alui Federick Herzberg i t. Nevoilor a luiAbrahamMaslow23. Ordonai nevoile din piramida lui Maslow:a . n e v o i l e d e a p a r t e n e n ( d e a s o c i e r e ) b . n e v o i l e d e s i g u r a n i p r o t e c i e E, b, a, c, d

Managementul Resurselor Umane - Teste Grila Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Info and Rating Follow

October May October Share & Embed Related Documents PreviousNext 1.

p.

p.

p. 2.

p.

p.

p. 3.

p.

p. More from this user PreviousNext 1.

6 p. Recent Readcasters Add a Comment Partea superioar a machetei

Partea inferioar a machetei Upload a Document Partea superioar a machetei


teste grila m

Search Documents Partea inferioar a machetei Follow Us! scribd.com/scribd twitter.com/scribd facebook.com/scribd About Press Blog Partners Scribd 101 Web Stuff Support FAQ Developers / API Jobs Terms Copyright Privacy

Copyright 2012 Scribd Inc. Language: English