Sunteți pe pagina 1din 2

TEST 3

1. Orice modificare a contractului individual de munca, in timpul executarii contractului, impune:


a) incheierea unui nou contract individual de munca;
b) incheierea unui act aditional la contract –art,41-1
2. Cetatenii straini si apatrizii pot fi angajati prin contract individual de munca in baza:
a) carnetului de munca;
b) aprobarii Ministerului Administratiei si Internelor si a Inspectoratului Teritorial de Munca;
c) autorizatiei de munca-art,36.
3. Conform prevederilor Codului muncii salariul cuprinde:
a) salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri art,160;
b) salariul de baza si sporurile cu caracter permanent;
c) salariul de baza si sporul pentru vechime.
4. Angajatorii sunt obligati sa inregistreze contractele individuale de munca la Inspectoratul Teritorial de
munca,prin transmiterea acestora prin REVISAL :
a) cu o zi inainte de inceperea activitatii noului salariat-;
b) in ziua inceperii activitatii noului salariat;
c) in 20 de zile de la incheierea lor.
5. Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o
abatere disciplinara sunt:
a) mustrarea;
b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile
lucratoare;
c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile.
6. Registrul general de evidenta a salariatilor se pastreaza si completeaza:
a) de catre inspectoratul teritorial de munca;
b) de catre angajator-art34(4);
c) de catre inspectoratul teritorial de munca sau, cu aprobarea acestuia, de catre angajator
7. Incadrarea in munca in locuri grele, vatamatoare sau periculoase se face dupa implinirea varstei de:
a) 16 ani;
b) 20 de ani-art;
c) 18 ani. ART,13(5)
8. Cuantumul indemnizatiei pentru concediul pentru cresterea pentru creşterea copilului în vârstă de
până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap este de:
a) 1062,5 lei (RON);
b) 85% din salariul de baza timp de 2 ani pentru o suma cuprinsa intre 600 si 1200 lei;
c) 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii
copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în
plată
9. Desfacerea contractului individual de munca, in toate situatiile, se stabileste:
a) prin dispozitia scrisa a angajatorului;
b) prin nota de lichidare;
c) prin intelegera verbala dintre angajator si salariat
10. Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă:
a) in cel mult 6 luni de la data savarsirii faptei;
b) in cel mult 3 luni de la data savarsirii faptei;

Testul nr. 3 – Inspector Resurse Umane


c) in cel mult 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii
disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
11. La angajare, solicitarea testului de graviditate este:
a) obligatorie;
b) interzisa;
c) optionala.
12. Accidentele de munca, sunt considerate accidente colective de munca in situatia in care:
a) cel putin 2 persoane sunt accidentate din acelasi motiv;
b) cel putin 2 persoane sunt accidentate din acelasi motiv si in acelasi timp
c) cel putin 3 persoane sunt accidentate din acelasi motiv si in acelasi timp;
d) cel putin 3 persoane sunt accidentate din acelasi motiv in perioade diferite
13. Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat, este permisa:
a) la solicitarea in scris a salariatului;
b) la solicitarea in scris a salariatului si dupa aprobarea conducerii societatii;
c) in cazul in care in anul urmator nu se poate acorda concediul de odihna ramas de efectuat;
d) numai in cazul incetarii contractului individual de munca. Art.146(4) C.M.
14. Contractul individual de munca se incheie:
a) numai pe perioada nedeterminata;
b) pe durata nedeterminata sau, dupa caz, potrivit legii, pe durata determinata;
c) numai pe durata determinata.
15. Raportul juridic de munca al functionarilor publici cu institutiile publice are la baza:
a) contractul individual de munca;
b) actul de alegere in functie;
c) actul de numire in functie.
16. Stagiul minim de cotizare pentru acordarea dreptului de concediu medical si indemnizatie pentru
incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, este
de:
a) o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical;
b) 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare
c) ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical;
d) 3 luni realizate in ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical
17. Concedierea reprezinta:
a) renuntarea la prevederile contractului individual de munca;
b) incetarea activitatii cu acordul ambelor parti;
c) incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului.
18. Stagiul de cotizare minim, prevazut de lege, pentru acordarea indemnizatiei de somaj este de:
a) minim 12 luni;
b) minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
c) minimum 6 luni in ultimele 12 luni premergatoare datei inregistrarii cererii.
19. Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi încheiat numai în urmatoarele cazuri:
a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care
acel salariat participa la greva;
b) cresterea temporara a structurii activitatii angajatorului;
c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier.
20. Sunt considerate clauze specifice, fara ca enumerarea lor sa fie limitativa:
a) clauza cu privire la formarea profesionala;
b) clauza de neconcurenta;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidentialitate.
Testul nr. 3 – Inspector Resurse Umane

S-ar putea să vă placă și