Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Detaşarea:
a) presupune modificarea, în mod excepţional, a locului muncii;
b) poate fi prelungită, în toate cazurile, cu respectarea termenelor maxime prevăzute de Codul muncii;
c) atrage suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului.

1. Delegarea:
a) pentru prima perioadă pentru care poate fi dispusă reprezintă un act unilateral al angajatorului;
b) presupune modificarea locului muncii;
c) poate fi prelungită, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile.

2. Pe perioada suspendării contractului individual de muncă:


a) salariatul poate primi, după caz, anumite sume de bani (sub formă de salariu, indemnizaţie, despăgubire);
b) salariatul beneficiază, în toate situaţiile, de vechime în muncă;
c) salariatul poate presta munca, în anumite situaţii, dar în favoarea unei alte persoane decât angajatorul său.

2. Pe durata executării contractului individual de muncă:


a) perioada de probă constituie vechime în muncă;
b) angajarea succesivă a mai mult de trei persoane pe perioade de probă pentru acelaşi post este permisă;
c) perioada de probă conferă salariatului aceleaşi drepturi şi obligaţii ca oricărui alt salariat.

3. Demisia:
a) presupune notificarea ei angajatorului exclusiv în formă scrisă;
b) presupune, de regulă, respectarea de către salariat a termenului de preaviz prevăzut în contractul individual de
muncă;
c) trebuie motivată obligatoriu de către salariat.

4. Acordarea preavizului de către angajator este c) în cazul suspendării contractului


obligatorie: individual de muncă din iniţiativa
a) în cazul concedierii disciplinare; angajatorului.
b) în cazul concedierii pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului;
3. În situaţia concedierii pentru
necorespundere profesională:
a) concedierea salariatului nu se întemeiază pe vinovăţia lui;
b) necorespunderea profesională s-a ilustrat pe parcursul executării contractului individual de muncă;
c) angajatorul are posibilitatea de a-i propune celui în cauză alt loc de muncă, în concordanţă cu pregătirea sa
profesională (dacă în unitate există un astfel de loc de muncă vacant).

4. Concedierea disciplinară:
a) presupune săvârşirea unor abateri disciplinare cel puţin repetate;
b) implică întotdeauna efectuarea de către angajator a cercetării disciplinare prealabile;
c) include, prin definiţie, culpa salariatului.

5. Decizia de concediere: c) trebuie întocmită în forma scrisă


a) se emite de către angajator cu consultarea sindicatului din unitate; cerută ad validitatem.
b) în toate cazurile, produce efecte de la data comunicării ei salariatului;
6. Concedierea salariaţilor este interzisă temporar:
a) pe durata în care femeia salariată este gravidă în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt
anterior emiterii deciziei de concediere;
b) pe durata concediului de maternitate;
c) pe durata concediului pentru carantină.

S-ar putea să vă placă și