Sunteți pe pagina 1din 12

DREPT COMERCIAL

Prof. univ. dr. Brândusa Stefanescu

1. Codul comercial român reglementeaza:


a) numai acte juridice de comert;
b) numai fapte juridice (stricto sensu) propriu- zise;
c) faptele de comert în sens larg;
d) numai evenimentele de a caror producere legea leaga
efecte juridice;
e) numai actiunile ilicite de a caror producere legea
leaga efecte juridice.

2. Faptele de comert obiective:


a) sunt calificate ca fiind comerciale de catre lege;
b) dobândesc caracter comercial datorita calitatii de
comerciant a partilor;
c) au caracter comercial datorita caracterului cu titlu
oneros independent de calificarea lor prin lege;
d) au caracter comercial daca una dintre parti este
comerciant;
e) au caracter comercial datorita formei în care se
încheie.

3. Reprezinta acte obiective de comert;


a) operatiunile de interpunere în schimb;
b) exercitiul unei profesii liberale;
c) exercitiul unei meserii;
d) exploatarea pamântului propriu prin activitati
agricole;
e) vânzarea de terenuri.
4. Faptele de comert conexe sunt:
a) acte juridice comerciale prin natura lor;
b) acte de comert subiective;
c) acte de comert unilaterale;
d) inactiuni;
e) acte juridice accesorii unor acte juridice calificate de
lege ca fiind comerciale.

5. Contractul de fidejusiune prin care se garanteaza o


obligatie comerciala este:
a) act de comert subiectiv;
b) act de comert mixt;
c) activitatea de interpunere în schimb;
d) activitate organizata sub forma de întreprindere;
e) act de comert conex.

6. Contractul de asigurare CASCO a autoturismului


proprietatea presedintelui consiliului de administratie
a societatii comerciale Alcom SA încheiat cu o
societate comerciala ASIROM SA este:
a) act de comert obiectiv;
b) act de comert subiectiv;
c) act de comert unilateral;
d) act civil;
e) act de comert conex.

7. Fondul de comert este:


a) o universalitate de fapt mobiliara;
b) o universalitate juridica imobiliara;
c) o universalitate corporala;
d) un bun imobil;
e) o întreprindere de comert.
8. Firma deosebeste:
a) un comerciant de alt comerciant;
b) un stabiliment de alt stabiliment;
c) un produs de alt produs de acelasi fel;
d) un serviciu de alt serviciu de acelasi fel;
e) nu are legatura cu comerciantul.

9. Firma comerciantului persoana fizica consta din:


a) numele sau de stare civila (numele si prenumele);
b) porecla sa;
c) pseudonimul sau;
d) o denumire oarecare aleasa de comerciant;
e) o denumire aleasa de comerciant care sa arate
obiectul comertului sau.

10. Pe firma societatii în comandita simpla se înscriu:


a) numai numele sau denumirea asociatilor
comanditati;
b) numele sau denumirea asociatilor comanditari;
c) numai numele sau denumirea asociatilor comanditati
si al asociatilor comanditari;
d) o denumire oarecare aleasa de asociatii comanditati;
e) o denumire care sa arate obiectul de activitate al
societatii.

11. Firma:
a) este element corporal al fondului de comert;
b) este element incorporal al fondului de comert;
c) este element nepatrimonial;
d) este un bun imobil;
e) este un bun fungibil.
12. Firma unei societati comerciale pe actiuni se
înstraineaza:
a) separat de fondul de comert respectiv;
b) odata cu stabilimentul;
c) numai odata cu fondul de comert respectiv;
d) prin lichidarea societatii;
e) prin dizolvarea societatii.

13. Totalitatea persoanelor fizice si juridice care


apeleaza în mod obisnuit la acelasi comerciant
pentru procurarea de bunuri si servicii reprezinta:
a) clientela;
b) vadul comercial;
c) un drept nepatrimonial al comerciantului;
d) un bun corporal al comerciantului;
e) nu are legatura cu fondul de comert respectiv.

14. Poate deveni comerciant:


a) persoana fizica de 18 ani cu capacitate deplina de
exercitiu;
b) femeia de 15 ani maritata;
c) minorul de 15 ani care a încheiat un contract de
munca;
d) minorul de 16 ani;
e) persoana fizica de 18 ani pusa sub interdictie.

15. Se constituie obligatoriu prin contract de societate si


statut:
a) societatea în nume colectiv;
b) societatea în comandita simpla;
c) societatea cu raspundere limitata;
d) societatea cu raspundere limita cu un singur asociat;
e) societatea pe actiuni cu capital integral de stat.
16. Actul constitutiv consta numa i din statut la:
a) societatea în nume colectiv;
b) societatea în comandita simpla;
c) societatea cu raspundere limitata cu mai multi
asociati;
d) societatea cu raspundere limitata cu un singur
asociat;
e) societatea pe actiuni.

17. Se constituie numai prin contract de societate:


a) societatea în comandita pe actiuni;
b) societatea în comandita simpla;
c) societatea cu raspundere limitata cu un singur
asociat;
d) societatea cu raspundere limitata cu mai multi
asociati;
e) societatea pe actiuni.

18. Excluderea unui asociat nu se poate prevede a în


actul constitutiv al:
a) societatii în nume colectiv;
b) societatii în comandita simpla;
c) societatii cu raspundere limitata;
d) societatii pe actiuni;
e) regiei autonome.

19. Clauza de continuare cu succesorii asociatului


decedat nu se poate înscrie în actul constitutiv al:
a) societatii în nume colectiv;
b) societatii în comandita simpla;
c) societatii cu raspundere limitata;
d) societatii pe actiuni;
e) societatii cu raspundere limitata cu un singur asociat.
20. Pot avea cel mult 50 de asociati:
a) societatea în nume colectiv;
b) societatea în comandita simpla;
c) societatea cu raspundere limitata;
d) societatea pe actiuni;
e) societatea în comandita simpla.

21. Au cel putin cinci asociati:


a) societatea cu raspundere limitata;
b) societatea în nume colectiv,
c) societatea în comandita simpla;
d) societatea pe actiuni;
e) societatile civile.

22. Nu are obligatoriu personalitate juridica:


a) societatea în nume colectiv;
b) societatea în comandita simpla;
c) societatea în comandita pe actiuni,
d) societatea pe actiuni;
e) societatea civila.

23. Capitalul social trebuie varsat în întregime pâ na la


începerea activitatii la:
a) societatea în nume colectiv;
b) societatea cu raspundere limitata;
c) societatea în comandita simpla;
d) societatea pe actiuni;
e) societatea în comandita pe actiuni.
24. Raspund nelimitat si solidar pentru pasivul social:
a) asociatul unic în societatea cu raspundere limitata cu
asociat unic;
b) asociatii în societatea cu raspundere limitata;
c) asociatii comanditari în societatea în comandita
simpla;
d) asociatii comanditati în societatea în comandita pe
actiuni;
e) actionarii în societatea pe actiuni.

25. Aportul asociatilor comanditari în societatea în


comandita pe actiuni poate consta în:
a) aport în numerar si aport în natura;
b) aport în numerar, aport în natura, aport în industrie;
c) aport în numerar, aport în natura, aport în creante si
aport în industrie;
d) aport în numerar si aport în creante;
e) aport în natura si aport în industrie.
26. Aportul asociatilor la capitalul social al societatilor
bancare în momentul constituirii consta în:
a) aport în numerar;
b) aport în numerar si în natura;
c) aport în numerar si bunuri corporale,
d) aport în numerar, în natura si în creante;
e) aport în numerar, în natura, în creante si în industrie.
27. Capitalul social minim pentru constituire nu este
stabilit prin lege la:
a) societatea în nume colectiv;
b) societatea cu raspundere limitata;
c) societatea cu raspundere limitata cu unic asociat;
d) societatea pe actiuni;
e) societatea în comandita pe actiuni.
28. La constituirea unei societati pe actiuni prin
subscriptie simultana, capitalul social varsat trebuie
sa reprezinte în raport de capitalul subscris:
a) 30%;
b) 40%;
c) 50%;
d) 60%;
e) 100%.

29. Prospectul de emisiune se întocmeste de catre


fondatori:
a) la constituirea societatii în nume colectiv;
b) la constituirea societatii în comandita simpla;
c) la constituirea societatii cu raspundere limitata;
d) la constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie
simultana;
e) la constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie
publica.
30. Actiunile subscrise la constituirea societatii pe
actiuni care reprezinta aporturi în natura, trebuie
acoperite la constituire în proportie de:
a) 30%;
b) 40%;
c) 50%;
d) 60%;
e) 100%.

31. Se întocmeste la constituire numai statut pentru:


a) societatile pe actiuni bancare;
b) societatile pe actiuni de asigurari,
c) societatile pe actiuni de reasigurari;
d) societatile pe actiuni de valori mobiliare;
e) societatile pe actiuni cu capital de stat.
32. Este purtator de dobânzi:
a) aportul în numerar la capitalul social;
b) aportul în natura la capitalul social;
c) aportul în industrie la capitalul social;
d) obligatiunile emise de societatile pe actiuni;
e) aportul asociatilor la capitalul social.
33. În ipoteza societatii pe actiuni constituita prin
subscriptie publica administratorii sunt numiti:
a) de catre actionari – prin contractul de societate;
b) de catre actionari – prin statut;
c) de catre adunarea generala ordinara a actionarilor;
d) de catre actionarii care au subscris peste 51% din
capitalul social;
e) de adunarea constitutiva.
34. Obligatia de a verifica existenta varsamintelor la
constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie
publica revine:
a) fondatorilor;
b) adunarii constitutive;
c) adunarii generale ordinare;
d) consiliului de administratie;
e) comisiei de cenzori.
35. Nu trebuie sa cuprinda referiri la situatia financiara
a societatii:
a) prospectul de emisiune de actiuni la constituirea
societatii pe actiuni prin subscriptie publica;
b) prospectul de emisiune de noi actiuni;
c) prospectul de emisiune de obligatiuni;
d) prospectul de vânzare de actiuni prin oferta publica;
e) hotarârea fondatorilor de constituire a unei societati
pe actiuni prin subscriptie publica.
36. Pot fi administratori în societatea în comandita
simpla:
a) numai asociatii comanditati;
b) numai asociatii comanditari;
c) asociatii comanditati si comanditari;
d) neasociati;
e) asociatii comanditati, asociatii comanditari,
neasociati.

37. Sunt întotdeauna nominative:


a) actiunile neplatite în întregime;
b) actiunile votante;
c) actiunile achitat în întregime;
d) partile sociale neplatite în întregime;
e) partile sociale achitate în întregime.

38. Administratorii sunt obligati sa depuna înainte de


intrarea în functie o garantie care nu poate fi mai
mica decât dublul remuneratiei lunare în cazul:
a) societatii în nume colectiv;
b) societatii în comandita simpla;
c) societatii în comandita pe actiuni,
d) societatii cu raspundere limitata;
e) societatii pe actiuni.

39. Directorii executivi ai unei societati pe actiuni:


a) sunt obligatoriu actionari;
b) fac parte din consiliul de administratie;
c) nu fac parte din consiliul de administratie;
d) fac parte din comitetul de directie;
e) nu sunt salariati ai societatii.
40. Judecatorul sindic:
a) este desemnat de presedintele tribunalului din
circumscriptia teritoriala a sediului sau domiciliului
debitorului;
b) este desemnat de debitor;
c) este desemnat de camera teritoriala de comert si
industrie;
d) este desemnat de creditorii ce detin 1/3 din valoarea
creantelor;
e) este desemnat de creditorii ce detin 1/2 din valoarea
creantelor.
DREPT COMERCIAL

1. c 21. d
2. a 22. e
3. a 23. b
4. e 24. d
5. e 25. a
6. c 26. a
7. a 27. a
8. a 28. a
9. a 29. e
10. a 30. e
11. b 31. e
12. c 32. d
13. a 33. e
14. a 34. b
15. c 35. a
16. d 36. a
17. b 37. a
18. d 38. e
19. d 39. c
20. c 40. a