Sunteți pe pagina 1din 27

C.

Teste grilă

56.Care sunt caracterele juridice ale transmiterii moştenirii?


b.este o transmitere pentru cauză de moarte;
c.este o transmitere universală;
d.este o transmitere unitară;
e.este indivizibilă

56.Cum se poate transmite patrimoniul succesoral?


f.prin convenţia pârtilor;
g.numai in temeiul legii;
h.numai prin voinţa celui care lasa moştenirea;
i.in temeiul legii dar si in temeiul voinţei celui care lasa moştenirea.

56.Care este data deschiderii moştenirii?


j.data morţii;
k.data dezbaterii la notariat a moştenirii
l.data pronunţării hotararii judecătoreşti de declarare a morţii;
m.data emiterii certificatului de deces.

56.Unde se deschide moştenirea?


n.la locul ultimului domiciliu al defunctului;
o.la locul unde este inregistrat decesul;
p.la locul unde se afla cel mai important bun cuprins in masa partajabila dacă nu se cunoaşte domiciliul
defunctului;
q.la sediul notariatului unde se face cererea de deschidere a moştenirii.

56.Ce influenteaza data deschiderii moştenirii?


r.capacitatea succesibilului de a moştenii;
s.data pana la care retroactiveaza acceptarea moştenirii sau renunţarea la aceasta;
t.legea in vigoare la data deschiderii succesiunii:
u.compunerea si valoarea masei succesorale;

56.Care sunt condiţiile generale ale dreptului la moştenire?


v.sa aibă vocaţie succesorală;
w.sa aibă capacitate succesorală;
x.in cazul succesiunii legale sa nu fie nedemna;
y.sa accepte succesiunea in termenul legal.

56.Când trebuie sa aibă capacitatea succesorală o persoana pentru a moşteni?


z.la momentul morţii;
aa.la momentul deschiderii succesiunii;
bb.la momentul dezbaterii succesiunii;
cc.la momentul eliberării certificatului de moştenitor.

56.Care sunt persoanele care au capacitate succesorală?


dd.persoanele fizice in viata;
ee.persoanele dispărute;
ff.persoanele concepute dar nenascute la data deschiderii succesiunii;
gg.persoanele juridice care au personalitate juridica;

a.Care sunt persoanele care nu au capacitate succesorală?


b.persoanele fizice predecedate;

1
c.persoanele juridice dizolvate;
d.comorientii;
e.codecedatii;

f.Cui se pot aplica regulile care guvereneaza moştenirea?


g.numai in cazul morţii unei persoane fizice;
h.in cazul incetarii existentei unei persoane juridice;
i.in cazul transmisiunii patrimoniului unei persoane fizice prin acte inter vivos;
j.numai dacă la moartea persoanei fizice exista moştenitori persoane fizice.

k.Ce fel de moștenitori pot exista în urma deschiderii unei succesiuni ?


l.moştenitori rezervatari cu titlu particular;
m.moştenitori legali cu titlu particular;
n.moştenitori testamentari cu titlu particular;
o.moştenitori sezinari cu titlu particular.

p.De la ce dată au persoanele juridice capacitate succesorală anticipata de a dobândi prin


moştenire legala bunurile din masa succesorală?
q.de la data dobândirii personalitatii juridice;
r.de la data autorizarii înfiinţării;
s.de la data actului de înfiinţare, in masura in care bunurile succesorale sunt necesare pentru ca
persoana juridica sa ia naştere in mod valabil.
t.de la data actului de dispoziţie care le înfiinţează, pentru persoanele supuse unor astfel de formalităţi.

u.Care sunt caracterele juridice ale nedemnității succesorale?


v.poate fi invocata numai de comoştenitorii chemaii la moştenire împreună cu nedemnul;
w.este o pedeapsa civila strict personala, deci nu produce nici un efect fata de copiii nedemnului;
x.operează de drept, instanţa doar constatand nedemnitatea;
y.produce efecte doar faţă de autorul faptei.

z.Împotriva cui poate fi invocată nedemnitatea succesorală?


aa.nedemnului, cat timp este in viata;
bb.numai moştenitorilor legali ai nedemnului, dacă nedemnul a incetat din viata;
cc.legatarilor universali sau cu titlu universal, indiferent de buna sau reaua lor credinţa si împotriva
legatarului cu titlu particular al nedemnului, numai dacă a fost de rea-credinta;
dd.nepoţilor nedemnului care ar veni la moştenire în nume propriu.

ee.Care sunt efectele nedemnității succesorale?


ff.se aplica in cazul moştenirii legale si a celei testamentare;
gg.poate fi inlaturata prin iertarea nedemnului de către cel care lasa moştenirea;
hh.produce efecte, in principiu, fata de moştenitorii nedemnului;
ii.nu afectează cotele cuvenite moştenitorilor legali.
jj.In ceea ce priveşte nedemnitatea succesorală, care sunt efectele acesteia?
kk.copiii nedemnului pot veni la moştenirea defunctului prin reprezentarea tatalui lor nedemn;
ll.toate actele juridice încheiate de nedemn cu terte persoane referitoare la bunurile moştenirii, sunt
desfiintate retroactiv;
mm.nedemnul este obligat sa restituie fructele culese din moştenire;
nn.nu are aplicabilitate teoria moştenitorului aparent.

oo.Care sunt caracterele juridice ale nedemnității succesorale ?


pp.o incapacitate succesorală;
qq.opera legii sau a voinţei testatorului;
rr.o sancţiune civila;
ss.un beneficiu al legii.

tt.Care sunt cazurile de nedemnitate succesorală:


uu.influenteaza eficacitatea liberalitatilor făcute in favoarea nedemnului de către cel care lasa
moştenirea, afara de excepţiile expres prevăzute de lege;
vv.poate fi invocata numai de comoştenitorii chemaţi la moştenire împreună cu nedemnul sau, dup caz,
de către moştenitorii subsecvenţi;
ww.operează de drept, instanţa doar constatand nedemnitatea;
xx.operează indiferent de forma de vinovăţie a autorului.

yy.Care sunt caracterele juridice ale nedemnitatii succesorale?


a. se aplica faptelor expres si limitativ prevazutede lege;
b. operează de drept;
c.produce efecte doar in privinţa autorului faptei;
d.moştenitorul trebuie sa fi actionat cu discernamant.

a.Care sunt cazurile de nedemnitate succesorală?


b.atentatul la viata celui care lasa moştenirea;
c.acuzaţia capitala calomnioasa impotriva celui care lasa moştenirea;
d.nedenuntarea omorului a cărui victima a căzut cel care lasa moştenire;
e.delicte,cruzimi sau injurii grave.

f.Cine stabileste cazurile de nedemnitate?


g.legea;
h.instanţa de judecata;
i.persoana cu Vocaţie succesorală;
j.de cuiusul:

k.Nedemnitatea succesorală:
l.desfiinţează toate actele juridice referitoare la bunurile moştenirii, incheiate de nedemn cu tertele
persoane;
m.produce efecte si fata de descendenţii nedemnului;
n.produce efecte de la data hotararii care constata nedemnitatea;
o.produce efecte absolute.

p.Ce persoane sunt nedemne de a mosteni?


q.cel care a săvârşit o tenativa de omor asupra celui care lasa moştenirea, dacă a fost condamnat
definitv insa executarea pedepsei s-a prescris;
r.moştenitorul care a omorât pe cel care lasa moştenirea, chiar dacă nu a fost condamnat penal, intrucat
intervenise prescripţia acţiunii penale;
s.moştenitorul care a omorât pe cel care lasa moştenirea, chiar dacă nu a fost condamnat deoarece a
decedat in cursul procesului;
t.moştenitorul care a omorât pe defunct cu intenţie, dar fapta a fost aminstiată antecondamnatoriu.

u.Care sunt condiţiile pentru ca moştenitorul care a atentat la viata defunctului sa fie inlaturat de
la moştenire pentru ndemnitate?
a.moştenitorul sa-1 fi omorât cu intentie
b.moştenitorul sa-1 fi omorât din culpa,
c.moştenitorul sa fi fost condamnat penal pentru omor, iar hotararea penala sa fi ramas definitiva;
d.moştenitorul sa fi fost condamnat penal pentru omor, chiar dacă aplicarea sancţiunii s-a prescris

25.Este nedemn de a moşteni moştenitorul care:


a.a omorât din culpă pe cel despre a cărui moştenire este vorba;
b.a săvârşit infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, fiind condamnat pentru aceasta,
3
asupra celui despre a cărui moştenire este vorba;
c.după ce a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de omor, avand calitatea de complice, asupra
celui despre a cărui moştenire este vorba, a fost amnistiat sau reabilitat;
d.a săvârşit infracţiunea de mărturia mincinoasă.

26.Este nedemn de a moşteni:


a.moştenitorul minor care, avand cunostinta de omorul asupra celui care lasa moştenirea, nu denunţa
omorul ;
b.moştenitorul major care, avand cunostinta de omorul asupra celui care lasa moştenirea, nu denunţa
omorul, cat si pe ucigaş, in cazul ca il cunoaşte;
c.moştenitorul major care, avand cunostinta de omorul asupra celui care lasa moştenirea, nu denunţa
omorul deoarece era ruda apropiata sau afin cu ucigaşul;
d.cel care a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului, desi a denunutat
autoritatilor omorul săvârşit de persoana favorizata.

27.Cine poate invoca nedemnitatea succesorală?


a.numai comoştenitorii chemaţi la moştenire împreună cu nedemnul;
b.moştenitorii legali subscventi;
c.creditorii donatarilor sau legatarilor ce primiseră liberalitati peste cotitatea disponibila de la de cujus;
d.nedemnul insusi.

28.Cine poate invoca nedemnitatea succesorală?


a.orice persoana interesata;
b.copii nedemnului;
c.creditorii persoanelor care ar putea beneficia dc inlatuararea de la moştenire;
d.nedemnul.

29.Când poate fi invocata si constatata de instanță nedemnitatea succesorală?


a.numai după deschiderea moştenirii;
b.si inainte de deschiderea moştenirii;
c.numai dacă vocaţia succesorală legala a nedemnului este generala;
d.prin hotarare, care produce efecte constitutive.

30.În ce situatii constatarea nedemnitatii nu produce efecte asupra actelor incheiate de nedemn
cu un tert?
a.in privinţa actelor de administrare si de conservare incheiate in intervalul dintre deschiderea
succesiunii si constatarea nedemnitatii;
b.in privinţa actelor de dispoziţie cu titlu gratuit ce au avut ca obiect bunuri imobile, atunci când tertul a
fost de buna-credinta si probeaza ca s-a aflat intr-o eroarea comuna si invincibila la data incheierii
actului;
c.in privinţa actelor de dispoziţie a bunurilor mobile corporale.

31.In cazul constatarii nedemnitatii unui moştenitor:


a.acesta este inlaturat de la moştenire, dar poate culege rezerva;
b.renasc cu efect retroactiv drepturile si obligaţiile nedemnului fata de moştenire ce fuseseră stinse prin
confuziune sau consolidare;
c.acestâ pierde si dreptul asupra cotei-parti din bunurile dobândite împreună cu defunctul;
d.acesta nu poate cere restituirea cheltuielilor utile făcute cu lucrul.

32.Care sunt efectele nedemnitatii?


a.moştenitorul nedemn va fi decăzut din dreptul de a moşteni;
b.copii nedemnului pot veni la moştenire prin reprezentare;
c.copii nedemnului pot veni la moştenire in nume propriu
d.copii nedemnului nu pot veni la moştenire nici in nume propriu nici prin reprezentare.

33.Potrivit teoriei moştenitorului aparent, când se menține actul încheiat de moştenitorul


nedemn ?
a.este cu titlu universal;
b.este cu titlu particular;
c.este cu titlu oneros;
d.tertul a fost de buna-ceredinta.

34.Nedemnul care a incasat sume de bani de la debitorii moştenirii:


a.trebuie sa plateasca dobânzi pentru sumele incasate in momentul deschiderii succesiunii;
b.trebuie sa plateasca dobânzi pentru sumele incasate din momentul punerii in intarziere;
c.trebuie sa plateasca dobânzi pentru sumele incasate din ziua incasarii;
d.trebuie sa plateasca dobânzi pentru sumele incasate din momentul în care i s-au cerut acele sume.

35.Nedemnul care a intrat deja in posesia unor bunuri din masa succesorală, inainte de
deschiderea succesiunii:
a.este privit ca un posesor de rea-credinta de la data constatarii nedemnitatii;
b.este privit ca posesor de rea-credinta de la data deschiderii succesiunii;
c.trebuie sa restituie celor indreptatiti contravaloarea acestora, chiar dacă s-ar putea restitui in natura;
d.trebuie sa restituie celor indreptatiti să restituie în natură întotdeauna bunurile.

36.Cine constata nedemnitatea?


a.alti moştenitori beneficiari ai inlaturarii de la moştenire;
b.instanţa de judecata;
c.notarul;
d.tertele persoane interesate.

37.Cum operează reprezentarea succesorală?


a.nu poate opera per salto sau omissio medio, ci numai din grad in grad vacant;
b.este admisa numai in cazul descendenţilor copiilor defunctului;
c.operează de drept si imperativ, deci reprezentantul este obligat sa accepte moştenirea;
d.efectele ei pot fimodificate prin voinţa defunctului.

38.Cum operează reprezentarea succesorală?


a.operează la infinit pentru orice fel de descendenţi;
b.profita reprezentantului, chiar dacă este nedemn fata de reprezentat;
c.se aplica si atunci când reprezentantul nu are vocaţie succesorală generala proprie la moştenirea lasata
de defunct;
d.face aplicabil principiul proximităţii gradului de rudenie.

39.Câamd nu este admisă reprezentarea succesorală ?


a.descendenţilor din fraţi si surori ai defunctului;
b.descendenţilor privilegiaţi ai defunctului;
c.ascendenţilor defunctului;
d.copiilor adoptaţi.

40.Care sunt efectele reprezentării succesorale


a.operează transmiterea moştenirii in favoarea unor rude mai indepartate in grad carora le permite sa
urce in locul, gradul si drepturile lui de cujus;
b.are ca efect împărţirea moştenirii pe tulpini;
c.are ca efect împărţirea moştenirii pe capete;
d.are ca efect împărţirea moştenirii pe linii.
5
41.Cum opereaza reprezentarea succesorala?
a.este admisa la infinit in toate cazurile;
b.operează de drept si imperativ;
c.operează de drept, dar efectele ei pot fi modificate prin voinţa lui de cujus.
d.înlătură voinţa defunctului exprimată prin testament.

42.Ce condiţii trebuie să indeplineasca reprezentantul pentru a culege o moştenire prin


reprezentare?
a.să aibă vocaţie succesorală proprie la moştenirea acelui defunct;
b.să aibă capacitate succesorală;
c.să nu fie nedemn sau renunţător faţă de defunct, chiar dacă este exheredat de acesta;
d.să fie predecedat.

43.Care sunt regulile reprezentării succesorale?


a.nu pot fi modificate prin voinţa defunctului;
b.pot fi modificate, dar cu acordul moştenitorilor;
c.sunt supletive;
d.sunt permisive.

44.Ce condiții trebuie să îndeplinească cel care dobândeşte moştenirea prin reprezentare?
a.dobândeşte numai drepturi, nu si obligaţii;
b.este obligat sa accepte moştenirea;
c.are calitatea de moştenitor legal;
d.poate accepta doar o parte din moştenire.

45.Reprezentarea succesorală:
a.nu poate opera per salto sau omissio medio, iar nu numai din grad in grad vacant;
b.este admisa numai in cazul descendenţilor copiilor defunctului si al descendenţilor colateralilor
privilegiaţi;
c.operează indiferent dacă reprezentantul are sau nu vocaţie succesorală proprie la moştenirea
defunctului;
d.înlătură principiul egalităţii între moştenitorii de gradul cel mai apropiat cu defunctul.

46.Când se admite reprezentarea ?


a.când predecesul celui reprezentat a intervenit in termen de 6 luni;
b.când reprezentatul este comorient;
c.in cazul moştenirii prin retransmitere;
d.în cazul descendenţilor din fraţi şi surori la infinit.

47.Care sunt obligațiile reprezentantului care a acceptat moştenirea lui de cujus?


a.nu poate răspunde pentru pasivul moştenirii;
b.răspunde pentru pasivul moştenirii ultra vires hereditatis, dacă a acceptat-o pur si simplu;
c.răspunde pentru pasivul moştenirii ultra vires hereditatis;
d.se prezumă ca a acceptat moştenirea sub beneficiu de inventar.

48.Cine beneficiaza de reprezentare?


a.descendenţii in linie dreapta nelimitat;
b.ascendenţii privilegiaţi;
c.soţul supravieţuitor;
d.colateralii privilegiaţi.

49.Care sunt condiţiile care trebuie indeplinite pentru a putea opera reprezentarea?
a.cel reprezentat sa fie decedat la data deschiderii moştenirii;
b.locul celui reprezentat sa fie un loc util;
c.reprezentantul sa aibă capacitate succesorală;
d.reprezentantul sa aibă vocaţia succesorală generala proprie la moştenirea lasata de defunct.

50.Care sunt efectele reprezentării?


a.reprezentatul urca in locul si gradul celui reprezentat;
b.reprezentantul urca in locul si gradul celui reprezentat;
c.reprezentarea operează de drept si imperativ, independent de voinţa descendenţilor;
d.nu pot fi inlaturate de voinţa defunctului

51.Care sunt condiţiile pe care trebuie sa le indeplineasca cel care reprezintă, in cazul
reprezentării succesorale?
a.sa fie ascendent in linie dreapta cu cel reprezentat;
b.sa fie descendent in linie dreapta cu cel reprezentat;
c.sa aibă vocaţie proprie la moştenirea defunctului.
d.sa nu fie nedemn fata de cel pe care il reprezintă.

52.In cazul in care împărţeala succesorală se face pe tulpini, cum se formează loturile?
a.după numărul tulpinilor:
b.după numărul ramurilor;
c.după numărul capetelor.
d.după numărul liniilor.

53.Când sunt incidente regulile moştenirii legale?


a.numai dacă defunctul nu a întocmit un testament;
b.chiar dacă s-a întocmit un testament care prevede doar dezmoştenirea unor moştenitori legali;
c.când de cujus a întocmit un testament care nu cuprinde legate;
d.chiar dacă există moştenitori rezervatari.

54.Când pot coexista regulile moştenirii legle cu regulile moştenirii testamentare?


a.când de cujus a lasat un testament prin care a recunoscut un copil;
b.când de cujus a dispus prin testament doar de jumatate din averea sa;
c.când de cujus a intocmit un tesatment prin care a dispus de întreaga masa succesorală, chiar dacă de
cujus avea moştenitori legali;
d.dacă testaotul a făcut numai legate cu titlu universal.

55.Ce persoane au vocaţie succesorală generala la deschiderea unei succesiuni?


a.verii primari;
b.fraţii si surorile străbunicilor;
c.fraţii si surorile bunicilor;
d.stranepotii fraţilor defunctului.

56.Ce persoane au vocaţie succesorală legala?


a.rudele defunctului pana la gradul V inclusiv;
b.soţul supravieţuitor;
c.legatarii;
d.copiii celui adoptat cu efecte restrânse.

57.Ce persoane au capacitatea de a moşteni?


a.persoanele fizice in viata la data deschiderii succesiunii, numai dacă au cetatenia sau naţionalitatea
romana
b.persoana dispărută, chiar dacă ulterior, prin hotarare judecătoreasca se stabileste o data a morţii care
este ulterioara datei deschiderii moştenirii;
c.persoana concepută, dar nenăscută la data deschiderii moştenirii;
7
d.persoanele juridice în curs de înli iţare.

58.Ce persoane pot veni ia moştenirea lui de cujus?


a.copiii moştenitorului nedemn, prin reprezentare;
b.copiii moştenitorului nedemn, in nume propriu;
c.ceilalţi descendenţi ai nedemnului, in nume propriu sau prin reprezentare;
d.nepoţii nedemnului, numai prin reprezentare.

59.Care sunt condiţiile speciale ale moştenirii legale?


a.capacitatea succesorală;
b.vocaţia succesorală legala;
c.nedemnitatea succesorală;
d.reprezentarea succesorală.

60.Cui se aplica impartirea pe linii?


a.descendenţilor defunctului;
b.colateralilor privilegiaţi;
c.ascendenţilor privilegiaţi;
d.ascendenţilor ordinari.

61.Ce exceptii admite principul proximitatii gradului de rudenie intre moştenitorii din aceeaşi
clasa?
a.în cazul clasei a III-a de moştenitori când unchii nu înlătura de la moştenire pe verii primari ai
defunctului;
b.în cazul reprezentării succesorale;
c.în cazul venirii la moştenire a soţului supravieţuitor împreună cu bunicii defunctului;
d.în cazul nedemnităţii succesorale.

62.Ce exceptii admite legea de la principiul egalitatii intre rudele din aceeaşi clasa si de acelaşi
grad chemate la moştenire?
a.in cazul clasei a Il-a de moştenitori, in ipoteza in care fraţii si/sau surorile defunctului provin din
părinţi diferiţi;
b.in cazul impartirii pe capete a moştenirii, când rudele de acelaşi grad vin la moştenire prin
reprezentare;
c.in cazul impartirii pe tulpini, când rudele de acelaşi grad vin la moştenire prin reprezentare;
d.în cazul în care există soţ supravieţuitor.

63.Care sunt excepţiile de la principiul proximitatii gradului de rudenie?


a.împărţeala pe linii;
b.împărţeala pe ascendent;
c.reprezentarea succesorală;
d.nedemnitatea succesorală.

64.In ce situatii moştenirea este culeasa de rudele apartinand a doua clase de


moştenitori?
a.in cazul in care exista si moştenitori legali si moştenitori testamentari;
b.in cazul când vin la moştenire: soţul supravieţuitor, părinţii si fraţii defunctului;
c.atunci când de cujus a dispus exheredarea părinţilor si avea soţ supravieţuitor si fraţi.
d. atunci când de cujus a dispus exheredarea copiilor, dar avea părinţi în viaţă.

65.Cine face parte din clasa descendenţilor?


a.copiii defunctului din aceeaşi căsătorie;
b.copiii defunctului din casatorii diferite;
c.copiii defunctului din afara căsătoriei
d.copiii adoptati.

66.Ce persoane fac parte din clasa I de moştenitori legali?


a.descendenţii din căsătorie;
b.descendenţii din afara căsătoriei, chiar dacă filiaţia nu este stabilita potrivit legii;
c.descendenţii care au fost adoptati de fratele defunctului;
d.descendenţii luaţi în plasament de către de cujus.

67.Care sunt caracterele juridice ale dreptului la moştenire al descendenţilor?


a.vin la moştenire in nume propriu;
b.nu sunt moştenitori rezervatari;
c.sunt moştenitori sezinari;
d.nu sunt obligaţi la raportul donaţiilor

68.Cine face parte din clasa a doua de moştenitori legali?


a.părinţii defunctului;
b.bunicii defunctului;
c.fraţii si surorile defunctului;
d.unichii si matusile.

69.Cum se imparte moştenirea dacă sunt chemaţi doar ascendenţii privilegiaţi?


a.in mod egal;
b.pe tulpini;
c.in funcţie de numarul'acestora;
d.pe cote prestabilite de lege.

70.Ce caractere juridice prezinta clasa de mostenitori a ascendenţilor privilegiati?


a.sunt moştenitori rezervatari;
b.au obligaţia de a raporta donaţiile primite de la de cujus;
c.sunt moştenitori sezinari;
d.beneficiază de reprezentare.

71.Cum se face imparteala cand descendenţii de gradul II vin la moştenire prin


reprezentare?
a.împărţeala nu se face pe tulpini;
b.împărţeala se face pe subtulpini;
c.împărţeala se face pe capete;
d.împărţeala se face pe linii.

72.Cum se face impartirea pe linii se va face in cazul concursului dintre descendenţii


de acelasi grad ai caror parinti erau decedati la data deschiderii succesiunii?
a.pe capete;
b.pe tulpini, dacă sunt îndeplinite condiţiile reprezentării;
c.pe tulpini, chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile reprezentării;
d.pe subtulpini sau pe linii.

73.Care sunt caracterele juridice ale dreptului la moştenire ale ascendenţilor privilegiaţi?
a.vin la moştenire in nume propriu;
b.sunt moştenitori rezervatari si sezinari;

9
c.pot veni la moştenire prin reprezentare;
d.sunt obligaţi la raportul donaţiilor

74.Cum se face împărţeala intre colateralii privilegiaţi?


a.in mod egal, in funcţie de numărul lor;
b.dacă vin la moştenire prin reprezentare, împărţeala se face pe tulpini;
c.împărţeala pe linii in cazul in care fraţii si surorile defunctului nu sunt din aceeaşi părinţi;
d.in cote prestabilite de dispoziţiile legale.

75.Care sunt caracterele juridice ale dreptului la moştenire al colateralilor privilegiaţi?


a.pot veni la moştenire in nume propriu;
b.pot veni la moştenire prin reprezentare;
c.sunt obligaţi la raportul donaţiilor;
d.nu sunt moştenitori rezervatari.

76.Care sunt caracterele juridice ale dreptului la mostenire al descendenţii fratilor si


surorilor defunctului?
a.au vocaţie succesorală generala indiferent de gradul de rudenie cu defunctul;
b.nu sunt îndreptăţiţi să exercite acţiunile patrimoniale dobândite prin moştenire fara atestarea
prealabila a calitatii de moştenitor;
c.împart, în toate cazurile, moştenirea sau partea ce li se cuvine din moştenire in mod egal;
d.fac inaplicabil principiul chemării la moştenire în ordinea claselor de moştenitori.

77.Ce cota revine fiecarui mostenitor dacă la moştenire (legala) sunt chemati un frate
bun si doi frati consangvini ai defunctului?
a.fiecare va lua 1/3 din moştenire;
b.fratele bun va lua V2 din moştenire;
c.fiecare frate consancvin va lua 1/6 din moştenire.
d.fiecare frate va lua 1/6 din moştenire.

78.Descendenţii fraţilor si surorilor defunctului:


a.impart, in toate cazurile, moştenirea sau partea din moştenire ce li se cuvine in mod egal;
b.au vocaţie succesorală generala indiferent de gradul de rudenie cu defunctul;
c.nu sunt moştenitori rezervatari;
d.pot veni la moştenire numai în nume propriu.

79.Ce cota revine fiecarui mostenitor atunci cand la moştenire sunt chemati
ascendenţii privilegiati si colateralii privilegiati, fara a exista soţ supravietuitor?
a.dacă la moştenire vine un singur părinte, acesta va lua o cota de 1/3 din moştenire, restul revenindu-le
colateralilor privilegiaţi;
b.dacă la moştenire vin doi părinţi, aceştia vor lua împreună o cota de 1/2 din moștenire, restul de 1/2
revenindu-le colateralilor privilegiaţi;
c.dacă la moştenire vin trei părinţi, un frate bun, un frate consangvin si un frate părinţii vor lua o cota
de 1/2 din moștenire, iar fiecare frate cate 1/6.
d.dacă la moştenire vin doi părinţi, aceştia vor lua împreună o cota de 1/3 din moştenire, restul de 2/3
revenindu-le colateralilor privilegiaţi;

80.Care sunt caracterele juridice ale dreptului la moştenire al colateralilor ordinari?


a.nu sunt moştenitori sezinari;
b.pot veni la moştenire prin reprezentare;
c.sunt obligaţi la raportul donaţiilor;
d.înlătură de la moştenire pe ascendenţii ordinari.

81.Cine face parte din clasa ascendenţilor ordinari?


a.părinţii defunctului;
b.bunicii defunctului;
c.străbunicii defunctului;
d.fraţii defunctului

82.Care sunt caracterele juridice ale dreptului la moştenire al ascendenţilor ordinari?


a.sunt moştenitori rezervatari;
b.sunt moştenitori sezinari;
c.sunt obligaţi la raportul donaţiilor;
d.nu pot culege moştenirea în nici un caz.

83.Cum se face împărţeala intre ascendenţii ordinari?


a.in mod egal, in cazul ascendenţilor de grad egal;
b.cel mai apropiat in grad inlatura de la moştenire pe ceilalţi ascendenţi ordinari;
c.in mod egal, indiferent de gradele de rudenie;
d.pe tulpini.

84.Care sunt caracterele juridice ale dreptului la moştenire al soţului supravietuitor?


a.nu este moştenitor sezinar;
b.poate veni la moştenire prin reprezentare dacă a divortat anterior deschiderii succesiunii;
c.are un drept de abitatie recunoscut numai in concurs cu clasele III-IV de moştenitori legali;
d.are dreptul la mobilele si obiectele aparţinâmd gospodăriei casnice, indiferent de cşasa cu care vine în
concurs.

85.Care sunt condiţiile pentru venirea la moştenire a soţului moştenitor?


a.sa fie in viata la data deschiderii succesiunii;
b.sa nu fie nedemn;
c.sa aibă calitatea de soţ la data deschiderii moştenirii;
d.sa fi avut calitatea de soţ inainte de data deschiderii succesiunii chiar dacă intre timp, pana la data
deschiderii succesiunii a intervenit hotararea de divorţ.

86.Care sunt drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor?


a.are un drept de moştenire in concurs cu oricare dintre clasele de moştenitori legali;
b.are un drept temporar de abitatie asupra casei de locuit;
c.are dreptul la 1/4 din moștenire când vine in concurs cu alte clase de moştenitori;
d.un drept de moştenire special asupra mobilelor si obiectelor apartinand gospodăriei

87.Care este cota soţului supravieţuitor in raport cu clasa I?


a.1/4
b.1/3
c.1/2
d.3/4

88.Cum se stabileste cota soţului supravietuitor dacă vine la moştenire împreună cu rudele
defunctului?
a.stabilirea cotei ce i se cuvine se face după deducerea corespunzătoare a cotei moştenitorilor din clasa
I;
b.stabilirea cotei ce i se cuvine se face cu intaietate fata de stabilirea cotelelor moştenitorilor cu care

11
concureaza;
c.se tine seama pentru stabilirea părţii succesorale a soţului supravieţuitor numai de „rudele cu care el
vine la moştenire", chiar dacă printre acestea se afla renuntatori, nedemni sau exheredati;
d.partea acestuia se impută asupra moştenirii, fără a afecta părţile ce se cuvin celorlaţi moştenitori.

89.In conscurs cu doi descendenţi ai defunctului, care este cota legala a soţului supravietuitor?
a.1/3;
b.1/4;
c.1/8;
d.1/2.

90.In concurs numai cu colateralii privilegiaţi ai defunctului, care este cota legala a soţului
supravietuitor?:
a.1/2;
b.1/3;
c.1/4.
d.1/8

91.In concurs numai cu ascendenţii privilegiaţi ai defunctului, care este cota legala a soţului
supravietuitor?
a.1/2;
b.1/3;
c.1/4.
d.1/8

92. Cum se imparte mostenirea dacă la moştenire (legala) sunt chemati soţia
supravietuitoare, mama si doi frati buni ai defunctului?
a.mama defunctului va lua 1/4 din moștenire, soţul supravieţuitor 1/3 din moştenire, iar fiecare dintre
cei doi farti 5/24 din moştenirea;
b.fiecare va lua ¼ din moştenire;
c.mama defunctului va lua 1/6 din moştenire, iar cei doi fraţi 1/4 din moştenire;
d.mama defunctului va lua 1/8 din moştenire.

93.Cum se imparte mostenirea dacă la moştenirea lasata de de cujus vin doi soţi
supravietuitori, doi nepoti de fiu al caror tata era decedat inainte de deschiderea succesiunii,
un alt nepot de fiu al carui tata, nedemn, fusese recunoscut de catre de cujus prin testament,
si parintii defunctului?
a. fiecare soţ va primi o cota de 1/4din moştenire;
b.toti nepoţii vor primi 1/2 din moştenire;
c.primii doi nepoţi vor primi cate 3/8 din moştenire prin retransmitere;
d.celalalt nepot împreună cu părinţii vor primi 1/12 din moştenire.

94. Cum se imparte mostenirea dacă la moştenirea defunctului sunt chemati: soţul
supravietuitor, parintii, un frate bun, doi frati cosangvini si trei frati uterini?
a.soţul supravieţuitor va lua o cota de 1/3 din moştenire;
b.fiecare părinte va lua o cota de 1/8 din moştenire;
c.fiecare frate uterin va lua o cota de 1/24 din moştenire;
d.fratele bun va lua o cota de 7/72 din moşternire.
95. Cum se imparte mostenirea in caz de concurs la culegerea unei moşteniri intre soţul
supravietuitor, doi parinti ai defunctului si un colateral privilegiat?
a.cota colateralului privilegiat se imputa asupra intregii moşteniri;
b.cota părinţilor se imputa asupra unei jumatati din moştenire;
c.cota soţului supravieţuitor se imputa asupra asupra masei sucesorale si se micsoreaza, in mod
coresaunzator părţile cuvenite celorlalţi moştenitori;
d.fiecare părinte va primi o cota de 1/6 din intreaga masa succesorală.

96. Care este cota succesorala a sotului supravietuitor in concurs cu parintii exheredati si fratii
defunctului?
a.soţul supravieţuitor primeşte 1/2 din moştenire;
b.soţul supravieţuitor primeşte 1/3 din moştenire;
c.soţul supravieţuitor primeşte 1/4 din moştenire;
d.soţul supravieţuitor primeşte 1/8 din moştenire.

e.Cum se stabileste partea din moştenire ce se cuvine soţului supravieţuitor?


a.in toate cazurile,mai intai trebuie sa se atribuie soţului supravieţuitor cota ce se cuvine;
b.intai se calculeaza cota pentru moştenitorii rezervatari, restul urmând a se impartii intre soţul
supravieţuitor si ceilalţi moştenitori care nu sunt rezervatari;
c.intai se calculeaza cota descendenţilor, iar restul aparţine soţului moştenitor
d.in parti egale cu ceilalţi moştenitori.
f.Care este cota succesorala a sotului supravietuitor?
a.are un drept la moştenire in concurs cu oricare clasa de moştenitori;
b.are dreptul la ¼ din moştenire in plină proprietate, când vine in concurs cu alte rude decât
descendenţii;
c.are un drept temporar de abitatie asupra casei de locuit;
d.are dreptul asupra mobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice, indiferent de clasa de
moştenitori cu care vine în concurs.
g.Soţul supravieţuitor:
a.poate fi inlaturat de la moştenire de rudele defunctului;
b.poate înlătură de la moştenire rudele defunctului;
c.nu poate inlatura de la moştenire rudele defunctulu indiferent din ce clasa fac ele parte.
d.poate veni la moştenire prin reprezentare.
h.Cota soţului supravieţuitor din moştenire este de:
a.1/3 din moştenire când vine in concurs cu un singur moştenitor apartinand clasei I;
b.1/4 din mottenire când vine in concurs cu doi sau mai mulţi moştenitori apartinand clasei
c.2/3 din moştenire când vine in concurs cu descendenţii defuctului exheredati;
d.1/2 din mottenire când vine in concurs cu tatal si cu tartele defunctului;
i.Ce bunuri intra in categoria bunurilor apartinand gospodariei casnice ce se cuvin soţului
supravietuitor in virtutea unui drept special de moştenire?
a.bunurile de aceste gen, comune, ale soţilor;
b.bunurile de aceste gen, proprii ale defunctului, dar numai dacă au fost dobândite in timpul căsătoriei;
c.bunurile de aceste gen, proprii ale defunctului, dobândite de el inainte de incheierea căsătoriei, sau
prin donaţie, testament, in timpul căsătoriei;
d.bunurile de valoare deosebită folosite de soţi în timpul căsătoriei.
j.Ce bunuri fac parte din categoria mobilelor si obiectelor apartinand gospodăriei casnice:
a.bunurile care serveau la mobilarea locuinţei;
b.obiectele care, prin natura lor, sunt destinate a servi in cadrul gospodăriei casnice si care au fost
13
afectate in concret folosinsei comune a soţilor, numai dacă au satisfacut o necesitate a soţilor;
c.creanţele in despăgubire pentru stricăciuni contra mobilelor si obiectelor apartinand gospodăriei
casnice;
d.obiectele de uz personal şi exclusiv al defunctului.
103. Ce conditii se cer indeplinite pentru ca soţul supravietuitor sa aiba un drept special de
moştenire asupra mobilierului si obiectelor apartinand gospodariei casnice?
a.soţul supravieţuitor sa vina in concurs numai cu moştenitorii din caisele II-IV, chiar dacă mai vine la
moştenire si un moştenitor rezervatar apartinand clasei I;
b.soţul decedat sa nu fi dispus expres de partea sa din aceste bunuri prin liberalitati intre vii sau pentru
cauza de moarte;
c. chiar dacă soţul supravieţuitor a dat la o parte sau a ascuns unele bunuri ale gospodăriei casnice;
d. nedepăşirii cotei sale succesorale din celelalte bunuri.

104. Ce bunuri fac parte din categoria darurilor de nunta ce se cuvin soţului supravietuitor in
virtutea unui drept special de moştenire?
a.darurile de nunta făcute soţului predecedat de către soţul supravieţuitor;
b.darurile manuale făcute soţilor, dar numai dacă au fost afectate folosinţei comune a soţilor;
c.darurile de nunta făcute numai unuia dintre soţi;
d.darurile de orice fel primite în timpul căsătoriei.

105. Cum se impart bunurile mobile apartinand gospodariei casnice precum si darurile de nunta
in cazul in care soţul supravietuitor vine in concurs cu parintii soţului decedat?
a.i se cuvin in totalitate soţului supravieţuitor, dacă soţul decedat nu a dispus de partea sa din aceste
bunuri;
b.vor fi luate in calcul rezervei succesorale cuvenite părinţilor si soţului supravieţuitor dacă defunctul a
dispus de aceste bunuri;
c.nu vor fi luate in calcul rezervei succesorale cuvenite părinţilor si soţului supravieţuitor dacă
defunctul a dispus de aceste bunuri;
d.i se cuvin in totalitate soţului supravieţuitor, chiar dacă defunctul ar fi dispus prin testament ca aceste
bunuri sa revină in totalitate unui frate de-al sau.

106. In ce conditii exista dreptul special de moştenire al soţului supravietuitor asupra mobilelor si
obiectelor apartinand gospodariei casnice si asupra darurilor de nunta?
a. acest drept exista si atunci când soţul supravieţuitor vine in concurs cu moştenitori legali din clasa I;
1. b. acest drept exista indifernt dacă defunctul a dispus sau nu
prin liberalitati de partea sa din aceste bunuri;
2. c. nu intra in categoria mobilelor si obiectelor apartinand
gospodăriei casnice acele bunuri care au fost procurate după
data intreruperii in fapt a convieţuirii.
3. d. soţul supravieţuitor este rezervatar.
a.Ce bunuri nu fac parte din categoria mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei casnice?
b.bunurile de acest gen cumpărate in scop de investiţii;
c.bunurile de acest gen procurate după data intrerruperii in fapt a convieţuirii;
d.bunurile proprii ale defunctului ce au servit la exercitarea profesiei sau meseriei de către acesta;
e.obiectele de uz personal si exclusiv ale defunctului.
a.Care sunt condiţiile necesare pentru ca soţul supravieţuitor sa se bucure de dreptul de abitatie?
f.la data deschiderii moştenirii acesta sa locuiasca in casa ce formeaza obiectul dreptului de abitatie;
g.sa nu aibă alta locuinţa proprie;
h.prin moştenire devine proprietarul exclusiv al locuinţei;
i.casa face parte din moştenire
a.Care sunt caracterele juridice ale dreptului de abitatie al soţului supravieţuitor?
j.este un drept real;
k.este un drept temporar;
l.este un drept strict personal;
m.este un drept cu titlu gratuit.
a.In ce conditii se dobandeste dreptul de abitatie al soţului supravietuitor?
n.este un drept real;
o.este un drept temporar care dureaza un an de la data deschiderii succesiunii;
c este conferit de către de cujus soțului supraviețuitor cu titlu gratuit

d. este un drept insesizabil

111 Cum se exercita dreptul de abitatie al sotului suprvietuitor? are drept


a numai în concurs cu clasele II-IV de moștenitori
b chiar daca are o altă locuință proprie
c în concurs cu orice clasă de moștenitori
d numai dacă defunctul nu a dispus altfel

112 In ce conditii se dobandeste dreptul de abitatie al soţului supravietuitor?


a nu este recunoscut dacă soțul supraviețuitor vine în concurs cu descendenții defunctului;
b durează cel mult un an;
c este inalienabil și insesizabil;
d este alienabil și insesizabil;

113. Când soțul supraviețuitor își exercită dreptul de abitație asupra casei în care a locuit
a el este obligat să plătească chirie moștenitorului care a dobândit casa;
b el poate închiria partea de casă pe care nu o locuiește;
c comoștenitorii pot cere restrângerea dreptului de abitație în cazul în care locuința nu îi va fi necesară
în întregime;
d nu mai are dreptul în plină proprietate la mobilele şi obiectele aparţinând gospodăriei casnice.

114 Soţul supravieţuitor are, din momentul deschiderii succesiunii, un drept de abitatie asupra
casei in care a locuit, in condiţiile:
a sa vina in concurs numai cu clasele II-IV de moştenitori;
b casa sa faca parte din moştenire chiar dacă a fost proprietate comuna a soţilor;
c soţul supravieţuitor nu are o alta locuinţa;
d. la data deschiderii moştenirii a locuit statornic in casa care face obiectul dreptului de abitatie.

115 Cand inceteaza dreptul de abitatie al soţului supravietuitor?


a. odata cu recasatorirea acestuia;
b. la expirarea termenului de un an;
c. la expirarea termenului de 6 luni;
d. la expirarea termenului de 3 ani.

116 Cum se dobandesc bunurile apartinand gospodariei casnice in cazul in care


exista doi soţi supravietuitori?
a soţul supravieţuitor din căsătoria valabila va culege toate aceste bunuri;
b soţul supravieţuitor de buna-credinta din căsătoria nula, dar putativa, va culege toate aceste bunuri;
c stabilirea drepturilor soţilor supravieţuitori asupra mobilelor si obiectelor apartinand gospodăriei
casnice urmeaza a se face in funcţie de afectatiunea lor concreta folosinţei comune in cadrul
gospodăriei casnice;
d. cei doi soţi supravieţuitori nu vor putea culege aceste bunuri dacă defunctul a dispus prin testament
15
ca „oricare averi" ale sale sa revină unui tert;

117. In caz de bigamie, cum se imparte moştenirea lasata de defunctul bigam sau cota-parte din
acaesta moştenire prevazuta de lege in favoarea soţului supravietuitor in concurs cu diferitele clase
de moştenitori legali?
a.se imparte in mod egal intre soţul din căsătoria valabila si soţul inocent din căsătoria nula;
b.revine numai soţului supravieţuitor din căsătoria valabila;
c.revine numai soţului de buna-credinta din ultima casatoric incheiata de defunct;
d. se imparte in mod egal intre cei doi soţi supravieţuitori, indiferent de buna sau reaua-credinta a
soţului supravieţuitor din căsătoria nula.

b.Ce drepturi are soţul supravietuitor in cazul in care a renuntat la moştenire?


1. a.el poate culege rezerva;
2. b.el poate primi bunurile apartinand gospodăriei casnice;
3. c.el are un drept de abitatie prevăzut de Legea nr. 319/1944
asupra case in care a locuit dacă a fost ingurul moştenitor al
averii lasate de către de cujus;
4. d.devine străin de toate drepturile succesorale.

c.Care sunt caracterele juridice ale drepturilor succesorale ale statului?


1. a. universal;
2. b. cu titlu universal;
3. c. cu titlu particular;
d. nu poate moştenii.

120. Statul:
4. a. răspunde pentru pasivul moştenirii numai intra vires
hereditatis;
5. b. răspunde pentru pasivul moştenirii ultra vires hereditatis;
6. c. nu are drept de opţiune succesorală;
7. d. nu are sezina.

121.Care sunt caracterele juridice ale testamentului?


8. a. este un act juridic unilateral;
9. b. este un act juridic bilateral intrucat produce efecte juridice
atat in ceea ce-1 priveşte pe
testator, cat si pe beneficiarul testamentului;
10. c. poate fi incheiat doar personal;
11. d. poate fi incheiat atat personal cat si prin reprezentare,

122.Când trebuie sa existe capacitatea de a dispune prin testament?


12. a. Ia momentul deschiderii succesiunii;
13. b. la momentul intocmirii testamentului;
14. c. pe toata perioada de la momentul testării pana la
momentul deschiderii succesiunii.
15. d. pe perioada anterioara momentului testării.

123.Cine se bucura de incapacitate totala de a dispune prin testament?


16. a. minorul care nu a implinit varsta de 16 ani;
17. b. minorul intre 16 si 18 ani;
18. c. persoanele puse sub interdictie;
19. d. minorul care a implinit 16 ani in favoarea tutorelui sau cat
timp nu s-a dat descarcare de gestiune

124.Care sunt persoanele care nu pot primi prin testament?


20. a. medicii si farmaciştii care l-au tratat pe testator de boala
de care suferă,
21. b. persoanele nenascute la momentul intocmirii
testamentului;
22. c. peroanele incapabile
23. d. minorii intre 14-16 ani

1. Care este forma pe care trebuie sa o imbrace testamentul pentru a


fi valabil?
a. forma scrisa;
b. este suficienta si forma verbala;
c. poate imbraca atat forma scrisa, cat si forma verbala.
d. forma autentica.

126.Care este sancţiunea ce intervine in cazul nerespectarii condiţiilor de forma ale


testamentului?
a.nulitate absoluta,
b.nulitatea relativa;
c.nu este supusa nici unei sancţiuni.
d.rezolutiunea.

127.Ce persoane sunt incapabile absolut de a primi legate?


a.persoanele neconcepute;
b.tutorele de la minorul aflat sub ocrotirea sa;
c.preoţii, de la cei pe care ii asista;
d.persoanele concepute, dar nenăscute.

128.Cum se poate face desemnarea legatarului in testament?


a.prin desemnarea de către testator a elementelor cu ajutorul carora persoana legatarului poate fi
identificata;
b.prin desemnarea in testament a persoanei careia testatorul i-a comunicat verbal numele legatarului;
c.prin dispoziţia inclusa in testament ca persoana legatarului sa fie aleasa de o terta persoana;
d.numai dacă se referă la o persoană care există.

129.Care sunt caracterele juridice ale testamentului?


a.este un act juridic civil strict personal;
b.reprezintă un act juridic civil cu titlu gratuit;
c.este un contract unilateral;
d.este un act juridic inter vivos.

130.Testamentul:
a.este revocabil numai in mod excepţional;
b.este revocabil prin natura sa;
c.nu poate fî incheiat prin reprezentare;
d.este revocabil prin esenţa sa.

131.Cum poate fi alcatuit testamentul mistic?


a.dintr-un proiect;
b.dintr-un inscris sub semnătură privata;
c.dintr-o declaraţie asistata;
17
d.dintr-un act autentic.

132.Cat timp sunt valabile testamentele militarilor?


a.3 luni;
b.6 luni;
c.cel mult un an;
d.3 ani.

133.Care sunt particularitatile capacitatii succesoarale a minorului?


a.poate accepta moştenirea numai sub beneficiu de invetar;
b.răspunde de datoriile moştenirii ultra vires hereditatis;
c.poate abandona bunurile succesorale dacă administrarea si lichidarea moştenirii ar fi prea
impovaratoare;
d.nu poate renunţa la moştenire.

134.Care este capacitatea de a dispune prin testament a minorul ajuns la majorat?


a.poate dispune prin testament in favoarea fostului sau tutore, dacă acesta este bunicul sau, chiar dacă
socotelile definitive ale tutelei nu au fost in prelabil date si primite;
b.poate dispune prin testament in favoarea fostului sau tutore, dacă acesta este tatăl său, numai dacă
socotelile definitive ale tutelei au fost in prealabil date si primite;
c.nu poate dispune prin testament in favoarea fostului sau tutore când acesta este fratele, chiar dacă
socotelile definite ale tutelei nu au fost in prelabil date si primite;
d.nu poate dispune prin testament in favoarea fostului sau tutore, dacă acesta este bunicul sau, chiar
dacă socotelile definitive ale tutelei nu au fost in prelabil date si primite.

135.Ce bunuri pot constitui obiect al unui legat cu titlu particular?


a.bunuri determinate generic chiar dacă nu sunt precis determinate cantitativ;
b.bunuri incorporate;
c.o fracţiune din totalitatea bunurilor imobile;
d.o fracţiune din totalitatea bunurilor mobile.

136.Cum opereaza reprezentarea in cazul exheredarii de catre defunct a unui copil al sau,
decedat la data deschiderii succesiunii?
a.reprezentarea nu poate opera in privinţa descendenţilor moştenitorului exheredat;
b.reprezentarea poate opera in privinţa decendentilor celui exheredat, cu privire la intreaga cota ce i s-
ar cuveni dacă nu era exheredat;
c.reprezentarea succesorală operează in privinţa descendenţilor celui exheredat, cu privire la rezerva
succesorală ce s-ar fi cuvenit exheredatului;
d.reprezentarea succesorală nu operează in privinţa ascendenţilor celui exheredat, cu privire la rezerva
succesorală ce s-ar fi cuvenit exheredatului.

137.Care sunt testamentele ordinare?


a.testamentul olograf;
b.testamentul autentic;
c.testamentul mistic.
d.testamentul secret

138.Care sunt condiţiile pe care trebuie sa le indeplineasca testamentul olograf pentru a fi


valabil?
a.sa fie scris in tot, datat si semnat de mana testatorului;
b.chiar dacă este scris de o alta poersoana, este suficient sa fie semnat de testator,
c.sa aibă menţiunea „ bun si aprobat"
d.sa fie incheiat in fata notarului.
139.În funcţie de obiectul lor de cate feluri pot fi legatele?
a.legatul universal, care conferă legatarului chemare la o fracţiune din moştenire sau la o masa de
bunuri determinate;
b.legatul cu titlu universal, care conferă legatarului chemare sau vocaţie la intreaga moştenire;
c.legatul cu titlu particular, care conferă vocaţie la unul sau mai multe bunuri succesorale singulare,
privite ut singuli.
d.legatul cu titlu universal, care conferă vocaţie la unul sau mai multe bunuri succesorale singulare,
privite ut singuli.

140.Ce conditii trebuie sa indeplineasca codicilul testamentului olograf pentru a fi valabil?


a.dacă este scris datat si semnat de mana testatorului;
b.dacă este semnat de testator;
c.dacă este cel puţin datat si semnat de mana testatorului;
d.dacă este autentificat.

141.In favoarea cui poate fi instituit legatul universal?


a.numai in favoarea unei singure persoane;
b.in favoarea mai multor persoane;
c.asupra tuturor bunurilor mobile sau asupra tuturor bunurilor imobile.
d.asupra unei fracţiuni din bunurile imobile.

142.Care este regimul juridic al dispozitiilor privitoare la o mostenire?


a.cesiunea drepturilor succesorale ale unui moştenitor facuta după moartea lui de cujus;
b.convenţia prin care moştenitorii prezumtivi convin ca nu vor aplica testamentul autorului lor;
c.cesiunea drepturilor succesorale ale unui moştenitor legal facuta către un legatar cu titlu particular al
lui de cujus.
d.convenţia prin care se transmit cu titlu gratuit drepturile uccesorale dobândite în urma deschiderii
moştenirii.

143.Cand poate fi revocat de instanta de judecata un legat?


a.pentru nexecutarea sarcinilor recomandate in testament;
b.pentru ingratitudinea legatarului;
c.pentru injurie gravă la adresa memoriei testatorului;
d.pentru refuzul de alimente.

144.Ce obligatii are legatarul cu titlu particular?


a.răspunde de activul si pasivul moştenirii;
b.răspunde numai de pasi vul moştenirii;
c.nu răspunde de pasivul moştenirii.
d.nu poate abandona bunul primit prin legat.

145.Care este regimul juridic al legatului ce are ca obiect bunul altuia, atunci cand legatarul stia
acest lucru?
a.legatul este nul;
b.legatul este valabil, cel tinut de executarea legatului fiind obligat ori sa procure bunul spre a-1 remite
legatarului ori sa dea legatarului valoarea bunului din momentul morţii testatorului;
c.legatul este nul chiar dacă ar avea ca obiect un bun determinat generic;
d.se creează o obligaţie morală pentru executorul testamentar de a procura acel bun.

146.In favoarea cui poate dispune testatorul prin legat?


a.medicului care 1-a tratat pe testator pentru boala de care a murit, atunci când legatul este universal, a
fost făcut in timpul bolii, medicul este var primar cu testatorul, iar testatotul nu are erezi in linie
19
dreapta;
b.preotului care 1-a asistat pe testator din punct de vdedere religios in cursul ultimei boli, atunci când
legatul este universal, a fost făcut in timpul bolii, preotul este frate cu testaotul, iar testatorul are
moştenitori in linie dreapta;
c. soţiei medicului care 1-a tratat pe testator pentru boala tic care a murit, atunci când legatul este
universal, a fost făcut in timpul bolii, iar medicul este fiul testatorului;
d. în favoarea tutorelui său, dacă a împlinit vârsta de 16 ani .şi este vorba de jumătate din bunurile
sale.

147.Ce dispozitii sunt permise intr-un testament?


a.dispoziţia prin care dispunatorul ii adreseaza celui gratificat rugamintea ca in ipoteza in care bunul ce
a făcut obiectul liberalitatii va mai exista in patrimoniul sau sa-1 transmită unei a treia persoane,
desemnata de către dispunator;
b.dispoziţia prin care dispunatorul obliga pe cel gratificat sa transmita la moartea sa ceea ce a mai
ramas din bunurile primite unei alte persoane, desemnata de dispunator;
c.dublul legat condiţional;
d.substituţiile li de ico mi sare.

148.Ce obligatii are legatarul cu titlu particular?


a.răspunde de pasivul moştenirii intra vires hereditatis;
b.răspunde de pasivul moştenirii ullra vires hereditatis-,
c.nu răspunde de pasivul moştenirii;
d.este şi executor testamentar.

149.In ce cazuri intervine caducitatea unui legat?


a.când legatarul moare inainte de implinirea condiţiei suspensive din testament, chiar dacă a
supravieţuit testatorului;
b.când legatarul moare inaintea testatorului, chiar dacă prin interpretarea voinţei testatorului se
stabileste ca acesta a inteles sa gratifice in lipsa legatarului pe moştenitorii acestuia;
c.in cazul in care legatarul era incapabil in momentul întocmirii testamentului;
d.când inainte de preadarea legatului, legatarul devine incapabil.

150.Ce legatura cu vointa testatorului au imprejurarile care determina caducitatea unui legat?
a.sunt străine de voinţa testatorului;
b.sunt străine de vreo culpa a legatarului;
c.sunt culpabile legatarului;
d.sunt culpabile testatorului.

151.Cand poate fi obligat legatarul cu titlu particular la plata pasivului moştenirii?


a.când obiectul moştenirii este un imobil ipotecat;
b.când obiectul moştenirii este un bun mobil;
c.de obicei;
d.dacă a convenit în acest sens cu de cujus.

152.In ce termen se introduce actiunea in revocarea legatului pentru neexecutarea sarcinilor?


a.in termenul general de prescripţie;
b.in termen de doi ani;
c.in termen de cinci ani;
d.în termen de 6 luni.

153.Prin ce poate fi determinata ineficacitatea legatelor?


a.prin voinţa legiuitorului;
b.prin voinţa testatorului;
c.prin hotarare judecătoreasca:
d.prin voinţa moştenitorilor.

154.Care sunt cauzele care determina revocareav judecătoreasca a legatelor?


a.neexecutarea sarcinii de către legatarul gratificat printr-un legat cu sarcina;
b.atentat la viata testatorului;
c.delicte, cruzimi sau injurii grave la adresa testatorului;
d.injurie grava facuta memoriei testatorului.

155.Care sunt cauzele de ineficacitate a legatelor?


a.nulitatea relativa;
b.nulitatea absoluta;
c.revocarea;
d.caducitatea.

156.Care este regimul juridic al retractarii revocarii dispozitiilor dintr-un testament?


a.este permisa;
b.nu este permisa;
c.este permisa numai cu acordul legatarului;
d.nu are influenţă asupra împărţelii activului succesoral.

157.Cand un legat este caduc?


a.a fost incheiat cu incalcarea normelor imperative ale legii;
b.bunul ce a făcut obiectul legatului a fost ulterior instrainat de către testator;
c.exista incompatibilitate sau contrarietate intre dispoziţiile testamentului posterior si cel anterior,
dispoziţiile din testamentul anterior nemaiputand fi executate.
d.bunul a pierit inainte de deschiderea succesiunii.

158.Cand intervine caducitatea unui legat?


a.legatarul a refuzat sa primeasca legatul după deschiderea succesiunii, dar inainte de implinirea
condiţiei suspensive prevăzute in testament;
b.legatul este sub condiţie suspensiva si este sigur ca aceasta nu se va realiza;
c.legatul este făcut sub condiţie rezolutorie si aceasta s-a realizat;
d.bunul a pierit inainte de intocmirea testamentului;

159.Cum se poate face revocarea voluntara expresa a dispozitiilor unui testament?


a.numai printr-un alt testament;
b.printr-un act autentic;
c.printr-un alt testament, dar numai dacă are aceeaşi forma cu testamentul pe care il revoca;
d.printr-un act sub semnătură privata ce nu reprezintă testament.

160.Cum se produce revocarea voluntara tacita a testamentului?


a.când printr-un testament ulterior bunul ce făcuse obiectul primului legat este lasat in favoarea unei
alte persoane;
b.prin distrugerea de către alţii, fara ştirea testatorului, a obiectului legatului;
c.prin scrierea cuvântului „anulat", a datei si a semnăturii testatorului;
d. prin instrainarea bunului ce a făcut obiectul legatului printr-un contract de vanzare-cumparare nul.

161.Cand poate avea loc revocarea voluntara tacita a testamentului?


a.in caz de captatie;
b.in caz de contrarietate;
c.in caz de distrugere involuntara de către testator.
d.printr-un testament ulterior, dacă s-au respectat regulile pentru testament, chiar dacă celelalte
21
dispoziţii din testament ar fi nule, indiferent din ce cauza.

162.Ce situatii constituie cauze de revocare a legatului pentru ingratitudinea legatarului?


a.când gratificatul a atentat la viata dispunatorului;
b.refuzul de alimente;
c.dacă gratificatul s-a făcut vinovat de delicte, cruzimi sau injurii grave fata de testator;
d.acuzaţia capitală calomioasă la adresa testatorului.

163.Cine sunt moştenitorii rezervatari?


a.descendenţii;
b.ascendenţii privilegiaţi;
c.colateralii privilegiaţi;
d.soţul supravietiuitor

164.Ce persoane nu sunt moştenitori rezervatari?


a.descendenţii defunctului;
b.colateralii privilegiaţi ai defunctului;
c.ascendenţii privilegiaţi ai defunctului;
d.soţul supravieţuitor.

165.Care este rezerva soţului supravieţuitor in raport cu descendenţii?


a.1/8 din moştenire;
b.l/2 din cota legala de 1/4;
c.1/4;
d.1/6.

166.Care este sancţiunea depăşirii cotitatii disponibile?


a.nulitatea;
b.caducitatea,
c.reductiunea
d.decaderea.

167.Cum se realizeaza reductiunea liberalitatilor excesive?


a.prin lege;
b.prin voinţa testatorului;
c.prin buna invoiala intre moştenitori;
d.pe cale judecătoreasca.

168.Cine are dreptul de a cere raportul donaţiilor?


a.descendenţii;
b.soţul supravieţuitor, dacă vine in concurs cu descendenţii;
c.ascendenţii privilegiaţi;
d.creditorii persoanali ai descendenţilor.

169.Ce mostenitori sunt obligati la raportul donatiilor primite de la de cujus?


a.moştenitorii din clasa I de moştenitori legali dacă donaţia a fost facuta cu scutire de raport;
b.soţul supravieţuitor, când vine in concurs cu clasa I de moştenitori legali si cu ascendenţii
privilegiaţi;
c.ascendenţii ordinari si ascendenţii privilegiaţi;
d.moştenitorii din clasa I de moştenitori legali dacă donaţia nu a fost facuta cu scutire de raport.

170.Care sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a exista obligaţia legala de raport al
donaţiilor?
a.sa existe doi sau mai mulţi moştenitori cu vocaţie legala la moştenire in calitate de descendenţi ai
defunctului sau de soţ supravieţuitor;
b.moştenitorul obligat la raport sa fi acceptat moştenirea;
c.moştenitorul legal sa aibă si calitatea de donatar;
d.donaţia sa nu fi fost scutita de raport.

171.Care sunt caracteristicile acţiunii de raport al donaţiilor?


a.este o acţiune reala;
b.este o acţiune persoanala;
c.este o acţiune prescriptibila;
d.este o acţiune imprescriptibila.

172.Care este termenul in care poate fi exercitat dreptul de opţiune succesorală?


a.in termenul general de prescripţie;
b.in 6 luni de la data deschiderii moştenirii;
c.in termen de un an de la data deschiderii moştenirii.
d.oricând,fara limitare in timp.

173.Cum se poate realiza raportul donaţiilor?


a.prin buna-invoiala;
b.prin voinţa testatorului;
c.prin voinţa legatarului;
d.pe cale judecătoreasca.

174.Pot exercita creditorii succesibilului neglijent drcplul de opţiune?


a.da, pe calea acţiunii oblice,
b.in nici o situatie,
c.da, cu acordul succesibilului
d.da, pe calea acţiunii oblice, cu condiţia ca acest drept sa fie exercitat in termenul de 6 luni de la data
deschiderii moştenirii.

175.În cazul renunţării la moştenire a succesibilului care este acţiunea pusa la dispoziţia
creditorilor acestuia de dispoziţiile legale?
a.acţiunea oblica;
b.acţiunea pauliana;
c.revocarea renunţării,
d.nulitatea absoluta.

176.Ce fel de act este opţiunea succesorală?


a.act de administrare;
b.act de dispoziţie;
c.act de conservare;
d.act dezinteresat.

177.Care sunt condiţiile de forma pe care trebuie sa le indeplineasca acceptarea sub beneficiu de
inventar pentru a fi valabila?
a.nici o condiţie,
b.este un act consensul fiind necesar doar acordul de voinţa,
c.trebuie sa indeplineasca forma solemna, respectiv condiţiile de forma prevăzute de lege pentru fiecare
act in parte.
d.trebuie sa indeplineasca forma autentica.

178.Care sunt condiţiile obligaţiei legale de raport al donaţiilor?


a. sa existe doi sau mai mulţi moştenitori cu vocaţie legala in calitate de descendenţi ai defunctului sau
de soţ supravieţuitor;
b. moştenitorul obligat la raport sa fi acceptat moştenirea, pur si simplu ori sub beneficiu de inventar;
23
c.donaţia sa nu fi fost scutita de raport;
d.moştenitorul sa aibă si calitatea de donatar.

a.Cine poate cere raportul?


b.descendenţii;
c.soţul supravieţuitor;
d.creditorii personali ai descendenţilor si ai soţului supravieţuitor;
e.creditorii succesiunii:

f.Care sunt caracterele juridice ale actului de opţiune succesorală?


g.este un act juridic unilateral;
h.este un act juridic obligatoriu;
i.este un act juridic voluntar;
j.este un act juridic irevocabil:

k.Când poate fi exercitat dreptul de opţiune succesorală?


l.la momentul deschiderii succesiunii;
m.inainte dc data decesului defunctului,
n.pe toata perioada de 6 luni de la data deschiderii succesiunii;
o.in termen de 6 luni de la data cunoaşterii decesului de cuiusului.

p.în cazul declararii judecătoreşti a morţii, de când incepe sa curgă dreptul de opţiune
succesorală?
q.de la data stabilita de instanţa ca fiind data morţii;
r.de la data ramanerii irevocabile a hotarii judecătoreşti de declarare a morţii;
s.de la data introducerii cererii de declarare judecătoreasca a morţii;
t.de la data la care moştenitorii au cunoscut faptul morţii:

u.În ce termen poate reveni renuntatorul asupni deciziei de renunţare la moştenire?


v.nu se poate reveni asupra renunţării la moştenire;
w.in termen de 6 luni de la data renunţării;
x.in termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii;
y.in teremenul general de pescriptie.

z.Cine poate dispune repunerea in termenul de opţiune succesorală?


aa.notarul;
bb.organele administrative de stat;
cc.instanţa judecătoreasca
dd.ceilalţi moştenitori cu vocaţie la succesiune:

ee.Care sunt condiţiile de fond pe care trebuie sa Ie indeplineasca renunţarea la moştenire?


ff.trebuie sa fie tacita;
gg.trebuie sa fie expresa;
hh.este un act juridic divizibil;
ii.este un act juridic indivizibil:

jj.Care sunt condiţiile de forma ale renunţării Ia moştenire?


kk.este un act juridic solemn;
ll.trebuie sa fie data in fata notarului;
mm.trebuie sa fie inscrisa in registrul special de renunţări;
nn.trebuie facuta in fata instantei judecătoreşti:
oo.Care sunt efectele renunţării la moştenire?
pp.renuntatorul nu beneficieaza de nici un drept succesoral;
qq.renuntatorul este obligat sa suporte datoriile moştenirii alaturi de ceilalţi moştenitori;
rr.renuntatorul va fi obligat la raportul donaţiilor
ss.renuntatorul nu va fi obligat la raportul donaţiilor, cu excepţia situatiiei in care vine la moştenire
împreună cu moştenitorii rezervatari.

188.Care sunt condiţiile pe care trebuie sa le indeplineasca retractarea renunţării la moştenire


pentru a-si produce efecte?
a.sa nu se fi indeplinit termenul de opţiune succesorală;
b.sa nu fi acceptat moştenirea vreun alt succesibil;
c.sa fie facuta sub beneficiu de inventar;
d.sa fie facuta sub condiţie suspensiva:

189.Care sunt efectele acceptarii moştenirii sub beneficiu de inventar?


a.datorile moştenitorului fata de de cuius nu se sting prin confuziune;
b.se stinge definitiv dreptul de opţiune succesorală,
c.moştenitorul pierde dreptul de a renunţa la moştenire;
d.creantele moştenitorului fata de de cuius se sting prin confuziune:

190.Care sunt drepturile ce fac parte din activul succesoral?


a.drepturile reale
b.drepturile de creanţa
c.acţiunile patrimoniale
d.drepturile personal nepatrimonial

191.Care sunt felurile transmiterii activului si pasivului succesoral?


a.universala
b.cu titlu universal
c.cu titlu particular
d.pentru cauza de moarte

192.Căror moştenitori le revine obligaţia de a suporta pasivul succesoral?


a.moştenitorilor cu titlu particular
b.moştenitorilor universali
c.moştenitorii cu titlu universal
d.soţul supravieţuitor

193.Care dintre moştenitori se bucura de sezina?


a.descendenţii
b.ascendenţii privilegiaţi
c.colateralii privilegiaţi
d.soţul supravieţuitor

194.Care sunt caracterele juridice ale petitiei de ereditate?


a.este o acţiune reala
b.este o acţiune divizibila
c.este o acţiune imprescriptibila
d.este o acţiune prescriptibila

195.Cine poate avea calitatea de reclamant intr-o petitie de ereditate?


a.persoana care se pretinde legatar cu titlu particular
b.persoana care se pretinde legatar universal

25
c.persoana care se pretinde legatar cu titlu universal
d.orice persoana interesata

196.Certificatul de moştenitor cu privire la ce dace dovada deplina?


a.la calitatea de moştenitor
b.la cota ce revine fiecărui moştenitor
c.la bunurile ce se cuvin fiecărui moştenitor
d.la persoanele care au renuntat la succesiune

197.Care autoritate poate dispune anularea certificatului de moştenitor?


a.notarul public care 1-a eliberat
b.orice notar public in fata căruia se invoca motivul de nulitate
c.instanţa judecătoreasca
d.şeful oficiului de stare civila de la ultimul domiciliu al defunctului

198.Care este termenul in care se poate cere ieşirea din indiviziune?


a.de 6 luni de la data deschiderii succesiunii
b.de 6 luni de la data eliberării certificatului de moştenitor
c.este o acţiune imprescriptibila
d.in termenul general de prescripţie

199.Care sunt persoanele care pot cere împărţeala moştenirii?


a.moştenitorii legali
b.moştenitorii universali
c.moştenitorii cu titlu universal
d.moştenitorul cu titlu particular

200.Care este efectul juridic al impartelii moştenirii?


a.constitutiv
b.translativ
c.declarativ
d.abdicativ

201.Când este obligatorie împărţeala moştenirii pe cale judecătoreasca?


a.dacă la dezbaterea succesiunii nu sunt prezenţi toti \ coindi vizării
b.dacă intre coindivizari exista peroane lipsite de capacitate de exerciţiu
c.dacă in masa succesorală sunt cuprinse terenuri
d.dacă coindivizarii nu au fost de acord cu împărţeala prin buna-invoiala

202. Care este termenul pentru care coindivizarii pot hotărî să rămână în indiviziune?
a.termenul de trei ani
b.termenul de 5 ani
c.nu este admisibila o astfel de convenţie
d.termenul de 6 luni de la data emiterii certificatului de succesor

D. Răspunsuri
1 a,b,c,d; 2 d; 3 a; 4 a,c; 5 a,b,c,d; 6 a,b,c; 7 a,b; 8 a,b,c,d; 9 a,b,c,d; 10 a; 11 c; 12 d; 13 c; 14 a; 15 e; 16
c; 17 c; 18 c; 19 a,b,c,d; 20 a,b,c; 21 a; 22 b; 23 a; 24 a,c; 25 c; 26 e; 27 a,b,c,d; 28 a,c,d; 29 a; 30 a,c; 31 b;
32 a,c; 33 b,c,d; 34 c; 35 b; 36 b; 37 a; 38 b; 39 b; 40 b; 41 b; 42 a,b; 43 a; 44 a; 45 a; 46 b; 47 b; 48 a,d; 49
a,b,c,d; 50 b,c; 51 b,c; 52 a; 53 c; 54 c; 55 a,c; 56 b; 57 b; 58 c: 59 b; 60 b; 61 b; 62 b; 63 c; 64 d ; 65
a,b,c,d; 66 a; 67 a,c; 68 a,c; 69 a,c; 70 a; 71 b; 72 b; 73 a,b; 74 a,b,c; 75 a,b,d; 76 b; 77 a; 78 c; 79 b; 80 a;
81 b,c; 82 b; 83 a,b; 84 a; 85 a,b,c; 86 a,b,d; 87 a; 88 b; 89 b; 90 a; 91 a; 92 c; 93 94 c; 95 d; 96 b; 97 a; 98
b; 99 c; 100 b; 101 c; 102 a; 103 c; 104 b; 105 a; 106 c; 107 -; 108 a,b,d; 109 a,b,c,d; 110 b; 111 c; 112 c;
113 d; 114 b; 115 a; 116 c; 117 a; 118 d; 119 a; 120 c; 121 a,c; 122 b; 123 a,c,d; 124 a; 125 a; 126 a; 127 a;
128 a; 129 a; 130 c; 131 b; 132 a; 133 b; 134 a; 135 b; 136 c; 137 a,b,c,d; 138 a; 139 c; 140 a; 141 a; 142 b;
143 c; 144 c; 145 b; 146 b; 147 a; 148 c; 149 c; 150 a; 151 a; 152 a; 153 b,c; 154 a,b,c,d; 155 a,b,c,d; 156 a;
157 d; 158 d; 159 d; 160 c; 161 b; 162 b; 163 a,b,d; 164 b; 165 a,b; 166 c; 167 c,d; 168b,d; 169 d; 170
a,b,c,d; 171 b,c; 172 b; 173 a,c,d; 174 d; 175 b,c; 176 b; 177 c; 178 a,b,c,d; 179 a,b,c; 180 a,c,d; 181 c; 182
b; 183 c; 184 c; 185 b,d; 186 a,b,c; 187 a,d; 188 a,b; 189 a,b,c; 190 a,b,c; 191 a,b,c,d; 192 b,c,d; 193 a,b;
194 a,b,d; 195 b,c; 196 a,b; 197 c; 198 c; 199 a,b,c; 200 c; 201 a,b,d; 202 b.

27