Sunteți pe pagina 1din 9

Drept civil succesiuni

1. Mostenirea legala poate fi:


a. act de ultima vointa a defunctului
b. cuprinde dispozitii referitoare la transmiterea patrimoniului succesoral
c. transmisa in temeiul legii

2. Erezii sunt:
a. pers care dobandesc in parte patrimoniul succesoral prin testament
b. pers care dobandesc in tot patrimoniul succesoral prin legat
c. pers care dobandesc in tot sau in parte patrimoniul succesoral in temeiul legii

3. O pers poate sa aleaga ca lege aplicabila mostenirii in ansamblul ei:
a. nu este impusa de lege o asemenea alegere
b. legea statului a carui cetatenie o are
c. legea locului unde fiecare bun este situat

4. Mostenirile vacante se constata:
a. prin inscriere in cartea funciara
b. prin certificat de vacanta succesorala
c. fara inscriere in cartea funciara

5. Determinarea si proba cetateniei se fac in conformitate cu:
a. dispozitiile din legile speciale
b. nu este stabilita o reglementare
c. legea statului a carui cetatenie se invoca
6. Succesiunile se deschid:
a. la cererea mostenitorilor
b. prin hotarare judecatoreasca
c. prin deces

7. Acceptarea mostenirii este expresa cand:
a. succesibilul isi insuseste explicit titlul sau calitatea de mostenitor printr-un inscris autentic
sau sub semnatura privata
b. succesibilul isi insuseste explicit titlul prin hotarare judecatoreasca
c. succesibilul isi insuseste titlul tacit

8. Acceptarea mostenirii este tacita cand:
a. succesibilul face un act sau fapt pe care nu ar putea sa il faca decat in calitate de mostenitor
b. succesibilul isi insuseste explicit titlul printr-un inscris autentic
c. succesibilul isi insuseste explicit titlul printr-un inscris sub semnatura privata

9. Termenul de optiune succesorala se exercita in termen de:
a. un an de la data deschiderii mostenirii
b. doi ani de la data deschiderii mostenirii
c. trei ani de la data deschiderii mostenirii

10. Mostenirea este legala cand:
a. a fost transmisa mostenitorilor conform dorintei lui de cujus
b. a fost transmisa mostenitorilor in temeiul legii
c. a fost transmisa mostenitorilor prin legat
11. Pentru ca o persoana sa poate mosteni,aceasta trebuie sa indeplineasca urmat.conditii:
a. sa nu fie nedemna de a mosteni,sa aiba capacitate si vocatie succesorala
b. sa nu fie nedemna ,sa aiba capacitate de exercitiu si capacitate de a incheia acte de
administrare
c. sa nu fie nedemna,sa fie in viata la data deschiderii mostenirii si sa aiba capacitate de a
incheia acte de administrare

12. Transmisiunea mostenirii este:
a. transmisiune mortis causa ,universala,unitara,indivizibila
b. transmisiune mortis causa ,universala,cu titlu universal,cu titlu particular
c. transmisiune mortis causa ,unitara,cu titlu particular,cu titlu universal

13. Capacitatea succesorala o detine:
a. o pers.care care grad de rudenie cu de cujus
b. o pers.desemnata prin vointa lui de cujus
c. o pers.care exista in momentul deschiderii mostenirii

14. Mostenitorii care detin posesiunea de drept a mostenirii sunt:
a. mostenitori rezervatari
b. mostenitori rezervari
c.legatari universali

15. Nedemnitatea succesorala:
a. este o sanctiune aplicabila nu numai in materia devolutiunii legale a mostenirii
b. este o sanctiune care se rasfrange si asupra altor mostenitori
c. este o sanctiune penala
16. Nedemnitatea succesorala produce efecte :
a. la succesiunea legala si cea testamentara
b. la succesiunea legala
c. la succesiunea testamentara

17. Clasa descendentilor in linie directa este compusa din:
a. fratii si surorile defunctului, bunicii si strabunicii defunctului
b. parintii defunctului,unchii si matusile defunctului
c. copiii defunctului, nepotii si stranepotii defunctului

18. Reprezentarea succesorala este:
a. o inlocuirea a vointei unei persoanei in viata
b. o inlocuire a unei pers. prin contract de mandat
c. o inlocuire a unei pers. anterior decedata

19. Poate fi reprezentata succesoral:
a. pers. lipsita de capacitatea de a mosteni precum si nedemnul chiar aflat in viata la data
deschiderii mostenirii
b. eredele ? renuntator la mostenire
c. copiii nedemnului

20. Descendentii defunctului pot veni la mostenire:
a. in nume propriu sau prin reprezentare
b. numai in calitate de legatari cu titlu universal
c. numai in calitate de legatari cu titlu particular
21. Este capabil de a primi prin testament:
a. pers. prezente la data deschiderii succesiunii
b. oricine este conceput la data mortii testatorului
c. rudele in linie dreapta ale testatorului

22. Codecedatii sunt:
a. pers.fizice decedate in acelasi timp dar nu in aceeasi imprejurare
b. pers.care au murit in aceeasi imprejurare,fara a se putea stabili daca una a supravietuit
alteia,acestea fiind socotite ca au murit deodata
c. pers.care au decedat inaintea lui de cujus

23. Testamentul este:
a. act juridic unilateral,personal,solemn,mortis causa,revocabil
b. act juridic revocabil personal
c. act juridic personal,irevocabil, mortis causa, unilateral,solemn

24. Testamentul contine:
a. dispozitii referitoare la patrimoniul succesoral sau la bunurile care fac parte din acesta,
precum si la desemnarea directa sau indirecta legatarului
b. sarcini impuse legatarilor sau mostenitorilor legali
c. exheredari,revocarea unui testament incheiat anterior, numirea unui executor testamentary

25. Pt.ca testamentul sa fie valid,testatorul trebuie sa aiba capacitate:
a. de a incheia acte de administrare
b. capacitate de exercitiu deplina
c. nu se cere capacitate
26.Sanctiunea incapacitatii legale de a dispune este:
a. nulitatea absoluta a testamentului
b. nu este sanctionata incapacitatea de a dispune prin testament
c. nulitatea relativa a testamentului

27.Care este sanctiunea aplicabila in cazul incheierii testamentului alterat de un viciu de
consimtamant ?
a. nulitatea absoluta
b. nulitatea relative
c. nu este sanctionata

28. Cate personae pot dispune prin acelasi testament?
a. doua pers
b. maxim 3 pers
c. o singura pers

29. Sanctiunea nerespectarii conditiilor de forma ale testamentului(forma scrisa si forma
actului separat) este:
a. nu se sanctioneaza
b. nulitatea relativa
c. nulitatea absoluta

30. Un testament poate fi revocat:
a. printr-un act authentic notarial sau printr-un testament ulterior
b. nu poate fi revocat
c. la cererea legatarilor
31. Legatul este:
a. o dispozitie testamentara ,o liberalitate, cuprinsa intr-o forma testamentara
b. o pers.care beneficiaza de dispozitiile testamentare
c. o forma a transmiterii mostenirii pe cale legala

32. Dupa obiectul lor,legatele pot fi:
a. legatul bunurilor corporale
b. legatul bunurilor incorporale
c. legatul universal,cu titlu universal si cu titlu particular

33.Cand obiectul legatului cuprinde o renta viagera sau o creanta de intretinere,executarea
acestuia este datorata din:
a. data incheierii testamentului
b. data deschiderii mostenirii
c.data executarii testamentare

34. Caducitatea legatelor este:
a. o cauza de desfiintare a legatului
b. o gratificare a testatorului
c. o sarcina impusa legatarului

35. Exheredarea este:
a. executarea sarcinilor de catre executorul testamentary
b.dispozitie testamentara prin care testatorul il inlatura de la mostenire in tot sau in parte pe unul
sau mai multi dintre mostenitorii legali
c. instituirea unuia sau a mai multor legatari cu titlu particular
36. Exheredarea isi produce efectele si asupra sotului supravietuitor:
a. nu
b. da
c. numai data acesta a fost casatorit legal mai putin de 5 ani

37. Executor testamentar poate fi:
a. orice pers.
b.numai pers.care detin functia de executori judecatoresti
c.numai pers.desemnate de instantele judecatoresti

38. Raportul donatiilor reprezinta:
a. obligatia unor mostenitori de a readuce la masa succesorala bunurile pe care le-au primit cu
titlu de donatie
b. obligatia unor mostenitori de a raporta bunurile mostenite
c. obligatia unor mostenitori de a acorda instantei judecatoresti bunurile dobandite in timpul
casatoriei

39. Dreptul de optiune succesorala apartine:
a. mostenitorilor cu vocatie succesorala
b. tuturor mostenitorilor
c. numai mostenitorilor testamentari

40. Acceptarea mostenirii este:
a. expresa si tacita
b. acceptare in format electronic
c. acceptare in parte

41. Renuntarea la mostenire este un act juridic:
a. indivizibil,expres,solemn,unilateral
b. bilateral,tacit,declarat in termenul de prescriptive
c. stabilit la un termen de catre instanta judecatoreasca

42. Activul succesoral poate fi transmis:
a. numai cu titlu universal
b. universal si cu titlu particular
c. universal, cu titlu universal si cu titlu particular

43. Petitia de ereditate este:
a. o actiune reala,divizibila,prescriptibila
b. o actiune in pretentii
c.o actiune penala

44. Iesirea din indiviziunea succesorala se poate realiza prin:
a. buna invoiala
b. pe cale judecatoreasca
c. buna invoiala si cale judecatoreasca

45. Imparteala prin buna invoiala mai este denumita si :
a. imparteala pe cale amiabila
b. imparteala conventionala sau de partaj voluntar
c. imparteala cu efect declarativ