Sunteți pe pagina 1din 20

Drept civil succesiuni

MULTIPLE RESPONSE

1. Are capacitate succesorala:

a. persoana care este nascuta si se afla in viata la data deschiderii succesiunii


b. copilul nenascut la data deschiderii succesiunii
c. persoana juridica neconstituita inca
ANS: a+b

2. Persoanele disparute:

a. nu pot moşteni
b. sunt considerate in viata daca nu a intervenit o hotarare declarativa de moarte ramasa
definitiva
c. au capacitate succesorala provizorie
ANS: b+c

3. În dreptul civil actual, cazurile de nedemnitate sunt stabilite prin:

a. Hotarare judecatoreasca
b. Act administrativ

c. Lege

ANS: a+c

4. Trasaturile specifice ale transmisiunii succesorale sunt:

a. transmisiunea mostenirii este o transmisiune pentru cauza de moarte


b. transmisiunea mostenirii este o transmisiune universala
c. transmisiunea mostenirii este divizibila
ANS: a,b

5. Pentru ca reprezentarea succesorala sa poata opera, se cer intrunite urmatoarele conditii:

a. Reprezentatul trebuie sa fie predecedat


b. Reprezentantul nu trebuie sa existe in momentul deschiderii mostenirii
c. Reprezentantul trebuie sa nu fie nedemn,renuntator sau exheredat
ANS: a,c

6. Sotul supravietuitor dobandeste un drept de abitatie asupra casei in care a locuit daca sunt
intrunite urmatoarele conditii:

a. Chiar daca are locuinta proprie


b. casa in care a locuit sa faca parte din masa succesorala a sotului decedat;
c. a locuit in casa care formeaza dreptului de abitatie
ANS: b, c

7. Cauzele de nulitate sau anulare a legatelor privesc

a. capacitatea persoanei care face actul


b. viciile de consimtamant
c. niciuna dintre variante
ANS: a, b

8. Actele juridice avand ca obiect bunurile mostenirii pe care mostenitorul aparent le-a incheiat
cu
tertii:

a. actele de administrare se mentin


b. actele de dispozitie privind bunuri mobile se mentin intotdeauna
c. c. error communis facit jus
ANS: a, c

9. Dreptul de optiune succesorala apartine:

a. Succesibililor legali
b. Succesibililor testamentari
c. Unitatilor administrativ-teritoriale si statului
ANS: a, b, c

10. Actul de optiune succesorala este:

a. Act bilateral
b. Un act pur si simplu
c. Act declarativ
ANS: b, c
11. Sotul supravietuitor:

a. poate veni la mostenire prin reprezentare


b. este mostenitor rezervatar
c. este mostenitor sezinar
ANS: b, c

12. Pasivul succesoral cuprinde:

a. Datoriile lasate de defunct


b. Cheltuielile suportate de succesori cu intretinerea defunctului pe timpul vietii
c. Sarcinile mostenirii
ANS: a, c

13. Sezina confera anumite drepturi:

a. Stapanirea de fapt a patrimoniului succesoral


b. Dispozitia patrimoniului succesoral
c. Exercitarea drepturilor si actiunilor defunctului
ANS: a, c

MULTIPLE CHOICE

14. O persoana poate avea vocatie la mostenire:

a. doar in temeiul legii


b. in temeiul vointei partilor
c. in temeiul legii si testamentului

ANS: a

15. In linie dreapta:

a. fiul si tatal sunt rude de gradul intai


b. fratii sunt rude de gradul al doilea
c. fiul si tatal sunt rude de gradul doi

ANS: a
16. Mostenirea legala:

a. ia in considerare solidaritatea familiala


b. intervine cand cel care lasa mostenirea nu a dispus prin testament de bunurile sale in
favoarea unei sau unor persoane
c. nu coexista cu mostenirea testamentara
ANS: b

17. Bunicii si strabunicii defunctului fac parte din clasa:

a. ascendentilor privilegiati si a colateralilor privilegiati


b. ascendentilor ordinari
c. colateralilor ordinari

ANS: b

18. In cazul reprezentarii succesorale, se cer intrunite urmatoarele conditii in persoana celui care
reprezinta:

a. reprezentantul sa fie ascendent in linie


dreapta a celui reprezentat

b. reprezentantul sa fie descendent in linie dreapta a celui reprezentat


c. ambele variante.

ANS: a

19. In temeiul reprezentarii succesorale:

a. reprezentatul urca in locul si gradul celui reprezentat


b. reprezentantul urca in locul si gradul celui reprezentat
c. efectele reprezentarii se produc in baza vointei succesibililor, nu de drept

ANS: b

20. Clasa descendentilor:

a. este alcatuita din copii defunctului si urmasii acestora


b. fac parte din aceasta clasa copiii din casatorie, precum şi cei adoptati, insa nu si cei din
afara casatoriei;
c. culeg 1/2 din mostenire in concurs cu sotul supravietuitor al defunctului.
ANS: a

21. Daca parintii vin in concurs cu colateralii privilegiati la mostenirea copilului lor, intinderea
drepturilor succesorale este diferita:

a. cand exista un singur parinte in concurs cu fratii si surorile defunctului sau descendentii
acestora, parintele va primi 1/2 din mostenire
b. cand exista un singur parinte in concurs cu fratii si surorile defunctului sau descendentii
acestora, parintele va primi 1/4 din mostenire
c. c. cand exista ambii parinti in concurs fratii si surorile defunctului sau descendentii
acestora, parintii vor primi 1/3 din mostenire
ANS: b

22. Colateralii ordinari:

a. pot veni la mostenire numai in nume propriu


b. pot veni la mostenire prin reprezentare
c. sunt obligati la raportul donatiilor
ANS: a

23. Cota succesorala a sotului supravietuitor este de:

a. 3/4 din mostenire cand vine in concurs cu ascendentii sau colateralii ordinari
b. 1/2 din mostenire cand vine in concurs cu copiii defunctului sau cu descendentii acestora
c. c. 1/5 din mostenire cand vine in concurs cu copiii defunctului sau cu ascendentii acestora
ANS: a

24. Sotul supravietuitor.

a. Poate fi inlaturat de la mostenire de rudele defunctului


b. Poate inlatura de la mostenire rudele defunctului
c. Nu poate inlatura de la mostenire rudele defunctului, indiferent din ce clasa fac ele
parte

ANS: c

25. Potrivit legii, sotul supravietuitor:

a. are un drept de mostenire in concurs cu oricare clasa de mostenitori;


b. are dreptul la 1/4 din mostenire in deplina proprietate cand vine in concurs cu alte rude
decat descendentii;
c. are un drept permanent de abitatie asupra casei de locuit
ANS: a

26. Din punct de vedere al obiectului lor, legatele pot fi:

a. legatul universal, care confera legatarului chemare la o fractiune din mostenire sau la o
masa de bunuri determinate
b. legatul cu titlu universal, care confera legatarului chemare sau vocatie la intreaga
mostenire;
c. legatul cu titlu particular
ANS: c
27. Testamentul prezinta urmatoarele caractere juridice:

a. este un act juridic multilateral


b. este un act esentialmente irevocabil
c. este un act esentialmente revocabil
ANS: c

28. Certificatul de mostenitor:

a. este actul final al procedurii succesorale contencioase, intocmit de notarul public


b. cuprinde acordul mostenitorilor cu privire la calitatea de mostenitor a fiecaruia,
compunerea masei succesorale, precum si cotele ce revin mostenitorilor din patrimoniul
defunctului
c. se elibereaza de notarul public dupa ce a trecut un an de la deschiderea succesiunii
ANS: b

29. Vointa testatorului de a revoca legatul se poate manifesta si tacit, ea rezultand neindoielnic din
anumite acte sau fapte ale acestuia, cum ar fi:

a. incompatibilitatea sau contrarietatea dintre dispozitiile testamentului posterior si cele din


testamentul anterior
b. instrainarea voluntara de catre testator a bunului care face obiectul unui legat cu titlu
universal
c. ambele variante dispozitiile testamentului
ANS: a

30. Petitia de ereditate:

a. este o actiune imprescriptibila prin care un mostenitor cere instantei judecatoresti


recunoasterea calitatii sale de mostenitor legal sau testamentar;
b. este o actiune prescriptibila prin care un mostenitor cere instantei judecatoresti
recunoasterea titlului sau de mostenitor legal sau testamentar;
c. este o actiune prescriptibila prin care un mostenitor cere instantei judecatoresti
recunoasterea titlului sau de mostenitor legal sau testamentar si obligarea celui care detine
bunurile succesorale sa le restituie.
ANS: a

31. Imparteala mostenirii este un act juridic:

a. Constitutiv
b. translativ
c. declarativ
ANS: a
32. Revocarea judecatoreasca a legatelor:

a. este relizata prin hotarare data de executorii judecatoresti


b. poate avea loc in timpul vietii testatorului, la cererea celor interesati
c. reprezinta o sanctiune pentru faptele culpabile savarsite de catre legatar fata de defunct sau
fata de memoria acestuia
ANS: c

33. Cota succesorala a colateralilor privilegiati este de

a. 1/4din mostenire cand vin in concurs cu ambii parinti ai defunctului


b. 1/2din mostenire cand vin in concurs cu ambii parinti ai defunctului
c. 2/3din mostenire cand vin in concurs cu un singur parinte al defunctului
ANS: b

34. Ascendentii privilegiati:

a. vin la mostenire in nume propriu sau prin reprezentare


b. sunt mostenitori rezervatari
c. nu sunt mostenitori sezinari
ANS: b

35. Din punct de vedere al modului de manifestare a vointei revocatorii, revocarea voluntara a
testamentului poate fi:

a. expresa sau tacita


b. absoluta sau relativa
c. totala sau partiala
ANS: a

36. Constituie obiect al partajului:

a. Patrimoniul lasat de defunct


b. fructele produse de bunurile aflate in masa succesorala ulterior deschiderii mostenirii
c. bunurile comune ale mostenitorilor
ANS: c

37. Raportul donatiilor:

a. este o operatie de readucere (raportare), de catre anumiti mostenitori, la masa succesorala, a


bunurilor pe care le-au primit cu titlu de donatie
b. este o operatiune de readucere (raportare), de catre anumiti mostenitori, la masa succesorala,
a datoriilor pe care le-au avut fata de cel care lasa mostenirea
c. este o operatiune de readucere (raportare) de catre anumiti mostenitori, la masa succesorala, a
bunurilor pe care le-au primit cu titlu de donatie, precum si a datoriilor pe care le-au avut fata de cel
care lasa mostenirea
ANS: a

38. Potrivit Codului civil, au calitate de mostenitori rezervatari:

a. descendentii defunctului
b. legatarii cu titlu particular
c. sotul supravietuitor
ANS: a

39. Sunt supuse raportului:

a. In principiu, toate donatiile sunt raportabile


b. cheltuielile de hrana, intretinere, educatie, de invatare a unui mestesug, cheltuielile de
nunta si darurile obisnuite
c. fructele sau veniturile bunurilor supuse raportului dobandite anterior deschiderii mostenirii
ANS: a

40. Procedura succesorala notariala:

a. este o procedura necontencioasa si obligatorie


b. este o procedura contencioasa si facultativa
c. este o procedura necontencioasa si facultativa
ANS: c

41. In temeiul caracterului indivizibil, succesibilul:

a. Poate accepta o parte a mostenirii ce i se cuvine, iar la cealalta parte sa renunte


b. Poate fie sa accepte mostenirea, fie sa renunte la ea
c. Trebuie sa opteze unitar cu alti mostenitori, daca exista
ANS: b

42. Testamentul olograf:

a. este acel testament semnat de testator, strans, sigilat si prezentat judecatoriei pentru
indeplinirea unor formalitati

b. este acel testament scris, semnat si datat de mana testatorului


c. are asigurata conservarea inscrisului testamentar prin pastrarea unui exemplar la instanta
judecatoreasca
ANS: b
43. Descendentii defunctului:

a. sunt mostenitori rezervatari


b. nu sunt mostenitori sezinari
c. vin la mostenire in nume propriu, insa nu si prin reprezentare
ANS: a

44. Colateralii privilegiati:

a. sunt mostenitori rezervatari


b. nu sunt sezinari
c. sunt obligati la raportul donatiilor
ANS: b

45. Persoana de la care se transmite mostenirea poate fi:

a. o persoana fizica
b. o instutie a statului
c. atat o persoana fizica cat si o persoana juridica
ANS: a

46. Notiunile de “mostenire” si “succesiune”:

a. mostenirea reprezinta doar transmiterea unor bunuri privite individual


b. termenul mostenire este folosit atunci cand ne referim la mostenirea legala, iar cel de
succesiune atunci cand este vorba despre mostenirea testamentara
c. sunt sinonime
ANS: c

47. Locul deschiderii mostenirii este:

a. locul decesului testatorului


b. locul unde se afla bunurile cu valoarea cea mai mare
c. locul ultimului domiciliu al defunctului
ANS: c

48. O persoana poate mosteni daca:

a. exista la data deschiderii mostenirii


b. este cetatean roman
c. este cetatean al Uniunii Europene
ANS: a

49. Persoanele juridice:

a. au capacitatea de a dobandi mostenirea daca sunt in fiinta la data deschiderii acesteia


b. nu au capacitatea de a mosteni
c. au capacitatea de a mosteni doar daca au sediul in Romania sau Uniunea Europeana
ANS: a

50. Sunt conditii generale ale dreptului la mostenire:

a. vocatia succesorală si capacitatea succesorala


b. nedemnitatea si filiatia
c. acceptarea succesiunii in termenul legal
ANS: a

51. Pentru a putea mosteni, o persoana trebuie sa aiba capacitate succesorala:

a. la momentul eliberarii certificatului de mostenitor


b. la momentul deschiderii succesiunii
c. la momentul dezbaterii succesiunii
ANS: b

52. Nu are capacitate succesorala:

a. persoana conceputa, dar nenascuta


b. persoana juridica existenta in Registrul Comertului
c. comorientul
ANS: c

53. Poate beneficia de reprezentare:

a. descendentii in linie dreapta


b. descendentii in linie dreapta pana la gradul IV
c. sotul supravietuitor
ANS: a

54. Face parte din clasa descendentilor:

a. copilul defunctului din afara casatoriei


b. de cuius
c. statul
ANS: a

55. Ca efect al nedemnitatii:

a. nedemnul poate mosteni doar jumatate din cat ar fi putut mosteni


b. calitatea de succesibil este desfiintata retroactiv
c. calitatea de succesibil este desfiintata numai pentru viitor
ANS: b
56. Nedemnitatea poate fi invocata:

a. de orice persoana interesata


b. doar in fata notarului public
c. doar de catre mostenitorii legali, nu si de catre mostenitorii testamentari
ANS: a

57. Cum se imparte mostenirea daca sunt chemati doar ascendentii privilegiati?

a. pe tulpini
b. in mod egal, in functie de numarul lor
c. pe cote prestabilite de lege
ANS: b

58. Fac parte din clasa I de mostenitori legali:

a. nepotii de frate ai defunctului


b. stranepotii defunctului
c. orice ascendent al defunctului, pana la gradul IV
ANS: b

59. Fac parte din clasa I de mostenitori legali:

a. descendentii in linie directa


b. parintii defunctului
c. fratii si surorile defunctului
ANS: a

60. Fac parte din clasa a II-a de mostenitori legali:

a. doar ascendentii privilegiati


b. copiii defunctului din interiorul casatoriei
c. ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati
ANS: c

61. Fac parte din clasa a II-a de moştenitori legali:

a. copiii naturali ai defunctului


b. copiii adoptati ai defunctului
c. fratii defunctului
ANS: c

62. Fac parte din clasa a III-a de mostenitori legali:

a. ascendentii ordinari ai defunctului


b. fratii si surorile defunctului
c. descendentii de gradul III
ANS: a

63. Din clasa ascendentilor ordinari fac parte:

a. parintii defunctului
b. bunicii defunctului
c. fratii si surorile defunctului

ANS: b

64. Fac parte din clasa a IV-a de mostenitori legali:

a. descendentii defunctului de gradul IV


b. soţul supravietuitor
c. unchii si matusile defunctului
ANS: c

65. In caz de reprezentare, mostenirea se va imparti:

a. in mod egal
b. pe tulpini
c. in ordinea stabilita de testator
ANS: b

66. Reprezentarea succesorala este admisa in privinta:

a. nepotilor defunctului
b. sotului supravietuitor
c. parintilor defunctului
ANS: a

67. Atunci cand vine in concurs cu clasa I de mostenitori legali, cota sotului supravietuitor este de:

a. 1/3
b. 1/2
c. 1/4
ANS: c

68. Nu pot primi prin testament:

a. copii din afara casatoriei


b. persoanele care ocupa o functie publica
c. medicii si farmacistii care l-au tratat pe testator de boala de care suferea
ANS: c

69. Reprezentarea este admisa in clasa I de mostenitori legali:

a. La infinit
b. pana la gradul IV inclusiv
c. pana la III inclusiv
ANS: a

70. Legea aplicabila in timp mostenirii este:

a. Legea civila care opereaza retroactiv


b. Legea viitoare
c. Legea in vigoare la data deschiderii succesiunii
ANS: c

71. Descendentii:

a. nu pot fi reprezentati
b. nu sunt mostenitori rezervatari
c. sunt mostenitori sezinari
ANS: c

72. Acendentii privilegiati:

a. pot veni la mostenire prin reprezentare


b. nu sunt mostenitori sezinari
c. sunt mostenitori rezervatari
ANS: c

73. Colateralii privilegiati:

a. sunt mostenitori rezervatari


b. nu sunt mostenitori sezinari
c. sunt obligati la raportul donatiilor
ANS: b

74. Ascendentii ordinari:

a. pot veni la mostenire numai in nume propriu (nu si prin reprezentare)


b. sunt mostenitori rezervatari
c. nu sunt mostenitori sezinari
ANS: a

75. Colateralii ordinari:

a. sunt mostenitori rezervatari


b. nu sunt mostenitori sezinari
c. sunt obligati la raportul donatiilor
ANS: b

76. Sotul supravietuitor are un drept de mostenire:

a. in concurs cu toate clasele de mostenitori legali


b. doar atunci cand vine in concurs cu clasele III si IV
c. doar atunci cand vine in concurs cu clasele II, III si IV
ANS: a

77. Conditia speciala pe care trebuie sa o indeplineasca sotul supravietuitor pentru a-l putea
mosteni pe defunct este

a. sa nu fie nedemn
b. sa aiba capacitate succesorala
c. sa aiba calitatea de sot la data deschiderii mostenirii
ANS: c

78. Atunci cand vine in concurs cu ascendentii privilegiati care vin la mostenire impreuna cu
colateralii privilegiati, cota sotului supravietuitor este de::

a. 1/2 din mostenire


b. 1/4 din mostenire
c. 1/3 din mostenire
ANS: c

79. Atunci cand vine la mostenire in concurs numai cu ascendentii privilegiati sau cu colateralii
privilegiati, cota sotului supravietuitor este de:

a. 1/2 din mostenire


b. 1/3 din mostenire
c. 1/4 din mostenire
ANS: a

80. Atunci cand vine la mostenire in concurs cu ascendentii ordinari sau cu colateralii ordinari,
cota sotului supravietuitor este de:

a. 2/3 din mostenire


b. 3/4 din mostenire
c. 1/2 din mostenire
ANS: b

81. Intra in categoria mobilierului si obiectelor de uz casnic asupra carora sotul supravietuitor are
un drept special de mostenire:

a. autoturismul, bunurile de care se foloseste unul dintre soti in exercitarea profesiunii


b. sumele de bani de la C.E.C.
c. frigiderul, covoarele, televizorul
ANS: c

82. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor:

a. este permanent
b. este un drept strict personal
c. este sesizabil
ANS: b

83. Sunt caractere juridice ale testamentului:

a. este un act juridic bilateral


b. nu este un act juridic, este un act solemn
c. este un act juridic unilateral
ANS: c

84. Sunt caractere juridice ale testamentului:

a. este un act juridic irevocabil


b. este un act juridic revocabil
c. isi produce efectele in momentul redactarii
ANS: b

85. Sunt caractere juridice ale testamentului

a. nu poate fi incheiat decat personal


b. poate fi incheiat prin reprezentare
c. este un act juridic bilateral

ANS: a

86. Cuprinsul principal al testamentului il constituie:

a. Donatiile
b. dispozitii cu privire la funeralii
c. legatele
ANS: c

87. Nulitatea unor dispozitii testamentare:

a. atrage dupa sine nulitatea intregului testament


b. poate fi constatata doar pe calea procedurii notariale
c. nu atrage dupa sine si nulitatea altor dispozitii testamentare

ANS: c
88. Este conditie de fond specifica testamentului:

a. varsta de 18 ani
b. vointa libera si neviciata a testatorului
c. prezentarea testamentului la un birou notarial

ANS: b

89. Captatia este:

a. folosirea de manopere dolosive, in scopul


de a insela buna-credinta a testatorului,
pentru a-l determina sa faca o liberalitate
pe care altfel nu ar fi facut-o
b. folosirea unor mijloace nepermise, in scopul de a sadi in mintea testatorului ideea de a face
o liberalitate, pe care nu ar fi facut-o din proprie initiativa
c. sustragerea testamentului si modificarea continutului sau
ANS: a

90. Sugestia este:

a. folosirea de manopere dolosive, in scopul de a insela buna-credinta a testatorului, sau


pentru a-l determina sa faca o liberalitate pe
care altfel nu ar fi facut-o

b. folosirea unor mijloace nepermise, in scopul de a sadi in mintea testatorului ideea de a face
o liberalitate, pe care nu ar fi facut-o din proprie initiativa
c. sustragerea testamentului si modificarea continutului sau
ANS: b

91. Sunt reguli de forma comune tuturor testamentelor:

a. forma scrisa
b. forma nuncupativa
c. redactarea in prezenta martorilor
ANS: a

92. Nerespectarea conditiilor de forma cerute pentru testament atrage:

a. . ineficacitatea anumitor legate


b. nulitatea absoluta
c. nulitatea relativa
ANS: b

93. Testamentul olograf face parte din categoria:


a. testamentelor privilegiate
b. testamentelor ordinare
c. alte forme testamentare

ANS: b

94. Testamentul autentic face parte din categoria:

a. testamentelor privilegiate
b. testamentelor ordinare
c. altor forme testamentare

ANS: b

95. Scrierea testamentului olograf se poate face:

a. intr-o limba a unui stat membru al Uniunii


b. doar in limba romana
c. in orice limba stiuta de testator Europene
ANS: c

96. Lipsa datei testamentului olograf atrage:

a. nulitatea testamentului
b. nulitatea unor legate
c. obligatia de a prezenta testamentul la judecatorie
ANS: a

97. Cine poate dispune anularea certificatului de mostenitor?

a. Testatorul
b. notarul public
c. instanta judecatoreasca

ANS: c

98. Cel care dobandeste mostenirea prin reprezentare:

a. este obligat sa o accepte


b. are calitatea de mostenitor legal
c. dobandeste doar drepturi, nu si obligatii
ANS: a

99. Testamentul privilegiat este valabil daca:


a. testatorul ocupa o functie publica
b. testatorul avea pregatire juridica
c. testatorul a murit in imprejurari neobisnuite
ANS: c

100. Sunt mostenitori sezinari:

a. ascendentii ordinari
b. colateralii ordinari
c. ascendentii privilegiati
ANS: c

101. Prin mostenire legala intelegem:

a. transmiterea patrimoniului succesoral in temeiul legii, catre persoanele, in ordinea si cotele


determinate de lege
b. transmiterea patrimoniului succesoral in temeiul unui testament, in ordinea si cotele
stabilite de testator
c. niciuna dintre variante
ANS: a

102. Legatul este:

a. sinonim cu testamentul
b. un act juridic cuprins in testament
c. niciuna dintre variante
ANS: b

103. Stricto sensu, prin succesiune se intelege:

a. Orice transmisiune prin acte inter vivos


b. Numai transmisiunea mortis causa
c. Orice transmisiune, atat prin acte inter vivos, cat si mortis causa
ANS: b

104. Subiectele transmisiunii succesorale sunt:

a. Defunctul, mostenitorii
b. Persoana fizica, persoana juridica
c. Statul
ANS: a
105. Transmisiunea succesorala este:

a. Unitara si particulara
b. Neunitara si indivizibila
c. Unitara si indivizibila
ANS: c

106. Acceptarea mostenirii este:

a. Un act unilateral de vointa


b. Un act bilateral de vointa
c. Un act administrativ
ANS: a

107. Dovada mortii, inclusiv a datei acesteia, se face cu:

a. Certificatul medical
b. Certificatul de examinare a cadavrului uman
c. Certificatul de deces
ANS: c

108. Obligatia de a suporta pasivul mostenirii revine:

a. Mostenitorilor universali
b. Legatarii cu titlu particular
c. Creditorii personali ai defunctului
ANS: a

109. Activul succesoral cuprinde:

a. Drepturi reale si principale


b. Drepturi reale si de creanta
c. Drepturi de creanta si drepturi principale
ANS: b

110. Renuntarea la mostenire este:

a. Manifestare de voință unilaterala, tacita si solemna


b. Manifestare de vointa bilaterala, expresa si solemna
c. Manifestare de vointa unilaterala, expresa si solemna
ANS: c