Sunteți pe pagina 1din 20

DREPTUL FAMILIEI si STAREA CIVILA

- Grile -

1.Reconstituirea actelor de stare civila se face la cerere daca:


a. registre de stare civila au fost pierdute sau distruse in totalitate sau in parte

b. actul de stare civila a fost intocmit in strainatate si nu poate fi procurat certificatul ori extrasul
de pe acest act

c.din orice motiv titularul actului cere efectuarea acestei operatiuni

2. Actul casatoriei se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi:


a. incheierea lui in scopul intemeierii unei familii
b. solemnitatea
c. complicitatea incheierii casatoriei

3. Izvorul intemeierii familiei este:


a.legea
b.vointa sotilor
c.actul casatoriei

4.Principiul monogamiei este reglementat expres in urmatoarele acte normative:


a. constitutia
b. codul familiei
c. ordonantele Guvernului

1
5. Intocmirea ulterioara a actelor de stare civila se poate face daca:

a.intocmirea actului de nastere sau de deces a fost omis

b.din orice imprejurare, instanta judecatoreasca civila dispune efectuarea acestei operatiuni de
stare civila

c.solicita intocmirea ulterioara a actului, persoana interesata

6. Creeaza drepturi si obligatii de soti (efecte) actul juridic incheiat de:


a. orice autoritate de stat, la cererea sotilor
b. ofiterul de stare civila
c. sotii, in orice imprejurare ceruta de ei

7. Functiile familiei sunt:


a. de solidaritate a membrilor sai
b. economica
c. educativa

8.Atributiile ofiterului de stare civila in material casatoriei pot fi indeplinite si de alte


persoane decat ofiterul competent, intre care:

a. viceprimarul

b. secretarul

c. alti functionari ai aparatului propriu

2
9. Principiile dreptului familiei sunt reglementate expres in:
a. codul familiei
b. constitutie
c. alte acte normative

10. Sotii hotarasc in totalitate ce priveste casatoria:


a. de comun acord
b. potrivit vointei unuai dintre soti
c. conform legii

11. In sens restrans familia inseamna:


a. sotii
b. sotii si copiii minori
c. toate persoanele legate de casatorie

12. Efectele nulitatii casatoriei constau in:


a. incetarea ei
b. desfacerea acesteiacu efecte pentru viitor
c. desfiintarea casatoriei cu efecte retroactive

13.Sunt motive de divort;


a. infidelitatea sotilor
b. consumul de alcool
c. starea de sanatate a sotilor

3
14. Anularea, modificarea, rectificarea, completarea actelor de stare civila si a mentiunilor
poate fi dispusa la cerera urmatoarelor persoane sau organe:

a. parchetul

b. autoritatea administratiei publice locale

c. persoana interesata (conform prevederilor legii nr 119/1996 referitoare la actele de stare civila
si pe baza opiniilor exprimate in doctrina de catre

15.Termenul de casatorie desemneaza:


a. actul juridic ca manifestare de vointa a ambilor soti
b. institutia(ansamblul normelor juridice de dreptul familiei care reglementeaza casatorie)
c. starea juridica a persoanei care prin casatorie dobandeste un statut juridic corespunzator

16. Sunt izvoare ale dreptului familie:


a. constitutia
b. codul familieial sotilor
c. Legea nr 273/2004

17. Sunt bunuri proprii ale fiecarui sot urmatoarele:


a. indemnizatia de asigurare sau despagubirea pt pagubele pricinuite persoanei
b. bunurile de uz personal
c. bunurile destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti

4
18. Prezumtia mandatului tacit al sotilor consta in:

a.administrarea, folosirea si dispozitia comuna a bunurilor dobandite de acestia

b.exercitarea de catre fiecare sot a dreptului de administrare, folosinta si

c.exercitarea dreptului de proprietate a sotilor numai in prezenta consimtamantuluiexpres al


sotilor

19. Nulitatea casatoriei produce efecte pt urmatoarele perioade:


a. viitor
b. trecut(efecte retroactive)
c. prezent

20. Efectele divortului cu privire la relatiile personale dintre soti se refera la:
a. cetatenie
b. vocatia succesorala in cazul decesului unuia dintre soti
c. capacitatea de exercitiu deplina a sotilor minori

21. Nulitatea absoluta a casatoriei este constatata in Justitie pentu urmatoarele


imprejurari:

a. viciile de consimtamant la incheierea casatoriei

b. motive temeinice survenite in timpul casatoriei

c. nerespectarea conditiilor prevazute de lege la incheierea acestui act juridic

5
22.Reglementarea divortului in conditiile actuale in comparative cu reglementarea
anterioara:

a.identica

b.diferita

c.mentinuta partial din vechea reglementare

23.Principiul egalitatiii in drepturi intre barbat si femeie este reglementat in:


a. declaratia universala a drepturilor omului
b. codul familiei
c. constitutie

24.Notiunea juridica si notiunea sociologica a familiei sunt:


a.identice
b.diferite
c.diferite, dar cu unele caracteristici commune

25.Consimtamantul persoanei la incheierea casatoriei priveste:


a.rezolvarea tuturor aspectelor impuse de casatorie, incheiata prin vointa liber exprimata a sotilor
b.incheierea actului casatoriei
c.dobandirea comunitatii de bunuri a sotilor

26.Actiunea civila in pronuntarea anularii casatoriei se poate introduce la tribunalul


competent:
a. oricand
b. in termen de 6 luni, conform legii
c. in termen de 1 an de la incheierea casatoriei

6
27. Impacarea sotilor in procesul de divort produce urmatoarele consecinte:
a. stingerea procesului de dicort in orice faza
b. continuarea divortului
c. suspendarea divortului

28.Pentru motive temeinice, casatoria este incuviintata intre urmatoarele persoane:


a. rudele in linie dreapta
b. rudenia in linie colaterala, indifferent de gradul de rudenie
c. rudele in linie colaterala, pana la gradul IV

29.Legea nr 23/1999 a modificat institutia nulitatii casatoriei sub urmatoarele aspect:


a. modificarea privind art 16 alin 1 codul familiei, referitor la consimtamantul la casatorie
b. introducerea art 13 indice 1 codul fam, cu privire la extrasul de pe declaratia de casatorie
c. modificarea art 17 Codul Familiei .

30 .Familia in sens larg cuprinde :


a. persoanele legate prin casatorie
b. rudele pana la gradul 4 exclusiv
c.persoanele legate prin adoptie.

31. Caracterele familiei :


a. fenomen social complex
b. caracter isoric
c. casatorie liber consimtita intre soti.

7
32. Obiectul de reglementare a dreptului familiei este alcatuit din :
a. raporturile rezultand din casatorie
b. raporturi create prin adoptie
c. alte raporturi asimilate de lege sub unele aspecte, raporturile de familie.

33. Inscrierea mentiunilor de stabilire a filiatiei pe actul de nastere si dupa caz, casatorie,
deces se face :

a. la cererea celui interesat

b. din oficiu

c. la solicitarea parchetului

34. Mentiunile se inscriu in actele de stare civila cu privire la modificarile intervenite in


starea civila a persoanei in urmatoarele cazuri :

a. schimbarea numelui
b. pierderea sau dobandirea cetateniei romane
c. incuviintarea sau desfacerea adoptiei

35. Au atributii de stare civila urmatoarele persoane:


a. comandantii de nave sau aeronave
b.sefii misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare de cariera
c. primarii municipiilor, sectoarelor min. Bucuresti , oraselor si comunelor.

36.Caracterul civil al casatoriei este prevazut expres in:


a. codul familiei
b. constitutie
c.codul civil

8
37. Natura juridica a actului de casatorie consta in :
a. natura contractuala
b. natura civila
c. natura unui act de dreptul familiei

38 . Sunt bunuri proprii ale fiecarui sot urmatoarele:


a. indemnizatia de asigurare sau despagubirea pentru pagube pricinuite persoanei
b. bunurile de uz personal
c. bunurile destinate exercitarii profesiunii unuia dintre soti.

39. Prezumtia mandatului clasic tacit al sotilor consta in

a. administrarea, folosirea si dispozitia comuna a bunurilor comune

b. exercitarea de catre fiecare sot a dreptului de administrare, folosinta si dispozitie asupra


bunurilor comune, fiind socotit ca are si consimtamantul celuilalt sot.

c. exercitarea dreptului de proprietate al sotiilor, in prezenta consimtamantului expres al celuilalt


sot.

40. Efectele personale ale casatoriei privesc:


a. domiciliul sotilor
b. numele
c. capacitatea de exercitiu deplina a femeii maritate.

41. Indatoririle conjugale sunt prevazute in:


a. Codul Familiei in mod expres
b. Codul Familiei in mod implicit
c. Codul Civil

9
42. Dreptul la actiune in constatare a nulitatii absolute a casatoriei este :
a. prescriptibila in 6 luni de la incheierea casatoriei
b. imprescriptibila
c. prescrisa in termen de 3 ani .

43. In ambele cazuri de nulitate a casatoriei, aceste sanctiuni civile care afecteaza actul
juridic al casatoriei pot fi solicitate in justitie de :

a. orice persoana interesata


b. sotul nevinovat
c. orice persoana interesata sau numai de sotul inocent dupa caz.

44. Efectele divortului cu privire la relatiile personale se refera la:


a. cetatenie
b. vocatia succesorala
c. capacitatea de exercitiu deplina

45. Partajul bunirilor comune ale sotiilor se realizeaza prin:


a. voinata judecatorilor
b. acordul de vointa
c. lege

46. Sunt criteri de atribuire a locuintei unuia dintre soti in procesul de divort urmatoarele:
a. starea de sanatate a sotilor
b. situatia materiala a acestora
c. interesul copilului minor.

10
47. In cazul divortului prin acordul sotilor sunt necesare urmatoarele conditii legale:
a. inexistenata copiilor minori rezultati din convientuirea sotilor
b. starea de sanatate precara a sotilor
c. cel putin un an de la incheierea casatoriei.

11
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

incheiat si inregistrat sub nr. ... / ......... in registrul general de evidenta a salariatilor*)
A. Partile contractului
Angajator - persoana juridica/fizica ................ , cu sediul/domiciliul in .............. , inregistrata la
registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ................ sub nr. ............... , cod fiscal
.............. , telefon ............. , reprezentata legal prin ................ , in calitate de .................. ,
Si salariatul/salariata - domnul/doamna .................... , domiciliat/domiciliata in
localitatea .............. , str. .............. nr. ..... , judetul ............ , posesor/posesoare al/a
buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ........ nr. ....... , eliberat/eliberata de ........... la
data de ........... , CNP ................. , permis de munca seria .......... nr. ............... din
data ..................... ,
am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am
convenit:
B.Obiectul contractului:..................................................................................
C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata ........................... urmand sa inceapa activitatea la data
de ...................... ;
b) determinata, de ......... luni, pe perioada cuprinsa intre data de .............. si data de .............. /pe
perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.
D. Locul de munca
1.Activitatea se desfasoara la ……….................................................................
2.in lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: ...............................
E. Felul muncii
Functia/meseria ..................................... conform Clasificarii ocupatiilor din Romania
F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*).
G. Conditii de munca
1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit
Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu
modificarile si completarile ulterioare.
H. Durata muncii
1.O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi, .......... ore/saptamana.
a)Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ............. (ore zi/ore
noapte/inegal).
b)Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv
de munca aplicabil.
2.O fractiune de norma de .......... ore/zi (cel putin 2 ore/zi), ......... ore/saptamana.
a)Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .............. (ore zi/ore noapte).
b)Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv
de munca aplicabil.
c)Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari
urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de ............ zile lucratoare, in raport cu durata muncii

12
(norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de .....................
J. Salariul:
1. Salariul de baza lunar brut: ………………………....lei
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri ... ……………………………….;
b) indemnizatii ... ……………………..;
c) alte adaosuri .…………………………..
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se
lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un
spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul
muncii.
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt …………………………....
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie .………………………………………… ;
b) echipament individual de lucru ... ……………………………………………..;
c) materiale igienico-sanitare ... …………………………………………………….;
d) alimentatie de protectie ... …………………………………………………………..;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca
……………………………....
L. Alte clauze:
a)perioada de proba este de ....................... ;
b)perioada de preaviz in cazul concedierii este de ............ zile lucratoare, conform Legii nr.
53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
c)perioada de preaviz in cazul demisiei este de ........ zile calendaristice, conform Legii nr.
53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
d)in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile
prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul
individual de munca;
e)alte clauze.
M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
1.Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a)dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b)dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c)dreptul la concediu de odihna anual;
d)dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e)dreptul la securitate si sanatate in munca;
f)dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.
2.Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a)obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin
conform fisei postului;
b)obligatia de a respecta disciplina muncii;
c)obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d)obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e)obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3.Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

13
a)sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b)sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c)sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit
legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
4.Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a)sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din
contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b)sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor
de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c)sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc
desfasurarea relatiilor de munca;
d)sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
e)sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr.
53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil
incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub
nr. ........... / .............. la Directia generala de munca si solidaritate sociala a
judetului/municipiului ........................... /Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de
munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare
parte.
O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea
prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta
material si teritorial, potrivit legii.

Salariat,
Angajator, ..............................
..................................
Reprezentant legal,
......................................

Pe data de .......................... prezentul contract inceteaza in temeiul art. ...... din Legea nr. 53/2003
- Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.
Angajator,
.................................
*) Pana la data de 31 decembrie 2008, contractul individual de munca va fi inregistrat la
inspectoratul teritorial de munca, cu mentionarea pe contract a acestui numar.

14
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCÃ

încheiat si înregistrat sub nr. .../... în registrul general de evidentã a


salariatilor*)

A. Pãrtile contractului

Angajator - persoana juridicã/fizicã ....., cu sediul/domiciliul în .....,


înregistratã la registrul comertului/autoritãtile administratiei publice din .... sub
nr. ......, cod fiscal ....., telefon ......, reprezentatã legal prin ......, în calitate de ....,

si

salariatul/salariata - domnul/doamna ..., domiciliat/domiciliatã în


localitatea ....., str. .... nr. ......, judetul ...., posesor/posesoare al/a buletinului/cãrtii
de identitate/pasaportului seria .... nr. .., eliberat/eliberatã de ...... la data de ..., CNP
....., permis de muncã seria ...... nr. .... din data ......, am încheiat prezentul contract
individual de muncã în urmãtoarele conditii asupra cãrora am convenit:

B. Obiectul contractului: ...

C. Durata contractului:

a) nedeterminatã, salariatul/salariata ... urmând sã înceapã activitatea la data


de ......;

b) determinatã, de ..... luni, pe perioada cuprinsã între data de ...... si data


de ..../pe perioada suspendãrii contractului individual de muncã al titularului de
post.

D. Locul de muncã

1. Activitatea se desfãsoarã la .

2. În lipsa unui loc de muncã fix salariatul va desfãsura activitatea astfel: ...

E. Felul muncii

Functia/meseria conform Clasificãrii ocupatiilor din România

15
F. Atributiile postului

Atributiile postului sunt prevãzute în fisa postului, anexã la contractul


individual de muncã*).

G. Conditii de muncã

1. Activitatea se desfãsoarã în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.

2. Activitatea prestatã se desfãsoarã în conditii normale/deosebite/speciale


de muncã, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte
drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

H. Durata muncii

1. O normã întreagã, durata timpului de lucru fiind de .. ore/zi,


ore/sãptãmânã.

a) Repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã: (ore zi/ore


noapte/inegal).

b) Programul de lucru se poate modifica în conditiile regulamentului


intern/contractului colectiv de muncã aplicabil.

2. O fractiune de normã de .. ore/zi (cel putin 2 ore/zi), .. ore/sãptãmânã.

a) Repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã: (ore zi/ore


noapte).

b) Programul de lucru se poate modifica în conditiile regulamentului


intern/contractului colectiv de muncã aplicabil.

c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de fortã majorã


sau pentru alte lucrãri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau
înlãturãrii consecintelor acestora.

I. Concediul

Durata concediului anual de odihnã este de zile lucrãtoare, în raport cu


durata muncii (normã întreagã, fractiune de normã).

De asemenea, beneficiazã de un concediu suplimentar de …

16
J. Salariul:

1. Salariul de bazã lunar brut: … lei

2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri .........;

b) indemnizatii .........;

c) alte adaosuri ......... .

3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în


zilele în care nu se lucreazã ori în zilele de sãrbãtori legale se compenseazã cu ore
libere plãtite sau se plãtesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de
muncã aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

4. Data/datele la care se plãteste salariul este/sunt .........”

K. Drepturi si obligatii ale pãrtilor privind securitatea si sãnãtatea în


muncã:

a) echipament individual de protectie .........;

b) echipament individual de lucru .........;

c) materiale igienico-sanitare .........;

d) alimentatie de protectie .........;

e) alte drepturi si obligatii privind sãnãtatea si securitatea în muncã .........”

L. Alte clauze:

a) perioada de probã este de ...;

b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de .. zile lucrãtoare, conform


Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncã;

c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de zile calendaristice, conform


Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncã;

17
d) în cazul în care salariatul urmeazã sã-si desfãsoare activitatea în
strãinãtate, informatiile prevãzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul
muncii se vor regãsi si în contractul individual de muncã;

e) alte clauze.

M. Drepturi si obligatii generale ale pãrtilor

1. Salariatul are, în principal, urmãtoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusã;

b) dreptul la repaus zilnic si sãptãmânal;

c) dreptul la concediu de odihnã anual;

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

e) dreptul la securitate si sãnãtate în muncã;

f) dreptul la formare profesionalã, în conditiile actelor aditionale.

2. Salariatului îi revin, în principal, urmãtoarele obligatii:

a) obligatia de a realiza norma de muncã sau, dupã caz, de a îndeplini


atributiile ce îi revin conform fisei postului;

b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

c) obligatia de fidelitate fatã de angajator în executarea atributiilor de


serviciu;

d) obligatia de a respecta mãsurile de securitate si sãnãtate a muncii în


unitate;

e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, în principal, urmãtoarele drepturi:

a) sã dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva


legalitãtii lor;

18
b) sã exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de
serviciu;

c) sã constate sãvârsirea abaterilor disciplinare si sã aplice sanctiunile


corespunzãtoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncã aplicabil si
regulamentului intern.

4. Angajatorului îi revin, în principal, urmãtoarele obligatii:

a) sã acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale


de muncã, din contractul colectiv de muncã aplicabil si din lege;

b) sã asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute în vedere


la elaborarea normelor de muncã si conditiile corespunzãtoare de muncã;

c) sã informeze salariatul asupra conditiilor de muncã si asupra elementelor


care privesc desfãsurarea relatiilor de muncã;

d) sã elibereze, la cerere, toate documentele care atestã calitatea de salariat a


solicitantului;

e) sã asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispozitii finale

Prevederile prezentului contract individual de muncã se completeazã cu


dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de muncã
aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national,
înregistrat sub nr. ../.. la Directia generalã de muncã si solidaritate socialã a
judetului/municipiului .../Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executãrii


contractului individual de muncã impune încheierea unui act aditional la contract,
conform dispozitiilor legale.

Prezentul contract individual de muncã s-a încheiat în douã exemplare, câte


unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele în legãturã cu încheierea, executarea, modificarea,


suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncã sunt

19
solutionate de instanta judecãtoreascã competentã material si teritorial, potrivit
legii.

Angajator,
Salariat,
………………………
Reprezentant legal, ………………………
………………………

Pe data de ... prezentul contract înceteazã în temeiul art. Din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.

Angajator,

*) Pânã la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de muncã va fi


înregistrat la inspectoratul teritorial de muncã, cu mentionarea pe contract a acestui
numãr.

20