Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACTE

Donatia
- sub forma darului manual, se incheie prin acordul de vointe al partilor, insotit de
traditiunea bunului;
- promisiunea de donatie trebuie sa imbrace forma autentica sub sanctiunea nulitatii;
- se incheie in mod autentic, sub sanctiunea nulitatii absolute;
- pot forma ob. darului manului: bunurile mobile corporale;
- darul manual este un contract real;
- daca se doneaza bunul altuia, contractul de donatie este supus nulitatii absolute;
- cand donatia se incheie intre absenti prin oferta si acceptare separate, atat oferta, cat
si acceptarea trebuie sa imbrace forma autentica;
- donatorul raspunde pentru evictiune in cazul in care a promis expres aceasta
garantie;
- in ceea ce priveste garantia contra viciilor ascunse ale bunului donat, nu este
adevarat ca donatorul nu raspunde pentru viciile ascune ale bunului donat;
- reprez. cauza pentru revocare pt. neexecutarea donatiei: daca donataraul nu
indeplineste sarcina la care s-a obligat;
- Nu reprez. caz de ingratitudine: cazul in care donatarul nu isi executa sarcina la care
s-a obligat prin contractul de donatie;
- Dreptul la actiunea prin care se solicita revocarea pentru ingratitudine a donatiei se
prescrie in termen de un an din ziua in care donatorul a stiut ca donatarul a savarsit
fapta de ingratitudine;
- Cererea de revocare pentru ingratitudine poate fi exercitata numai impotriva
donatarului;
- In caz de neexecutare a sarcinii la care donatarul s-a obligat, succesorii in drepturi
ai donatorului vor putea solicita revocarea donatiei.
! Le este interzis absolut dreptul de a primi orice fel de donatie persoanelor
neconcepute.
- Sunt incapabili de a primi donatie, medicii si farmacistii care nu sunt rude sau afini
ai donatorului.
- Donatia intre soti este revocabila in timpul casatoriei;
- Oferta de donatie este un act juridic revocabil daca revocarea are loc pana la
momentul la care ofertantul a luat la cunostinta de acceptarea ofertei de catre destinatar;
- In ipoteza donatiei cu sarcini donatorul va raspunde pentru viciile ascunse, fara a
depasi valoarea sarcinii;
- Proba donatiei unui nemiscator se face exclusiv cu act juridic autentic;
- Darul manual este un contract real si se incheie prin traditiunea bunului.
- Darurile de nunta sunt daruri manuale;
- Le este interzis absolut dreptul de a primi orice fel de donatii judecatorului care
judeca pricina reclamantului donator;
- Iertarea de datorie reprez. o donatie indirecta;
- In urma admiterii cererii de revocare a donatiei pentru ingratitudine, donatarul va fi
obligat sa restituie bunul donat, fructele, insa doar pe cele culese dupa data introducerii
cererii de revocare;
- Daca donatia se incheie intre absenti, in mod obligatoriu se va incheia in forma
autentica atat oferta de donatie, cat si acceptarea ei;
- Cand donatia a fost revocata pentru neindeplinirea sarcinilor, bunul donat va reintra
in patrimoniul donatorului liber de orice drepturi, cu exceptia celor constituite cu titlu oneros
si cu notarea in cartea funciara;
- Donatorul raspunde doar pentru dol si culpa grava;

- Oferta de donatie poate fi revocata cat timp ofertantul nu a luat la cunostinta de


acceptarea destinatarului;
- Obligatia de recunostinta a donatarului fata de donator isi are izvorul in lege.
Contractul de locatiune
- cu titlu oneros;
- poate avea ca obiect bunuri imobile si mobile;
- pretul locatiunii poarta denumirea de chirie;
- Obligatia debitorului (intretinatorului) este o obligatie: ,,de a face, dar nu strict
personala, fiind transmisibila la deces mostenitorilor sai;
- Daca partile nu au prevazut in contract durata locatiunii ce are ca obiect o locuinta
nemobilata, contractul se considera incheiat pe o perioada de un an;
- Reprez. o obligatie principala a locatorului: predarea bunului impreuna cu
accesoriile sale;
- Daca locatarul modifica bunul ori ii schimba destinatia, locatorul va avea
posibilitatea sa solicite: daune-interese si, dupa caz, rezilierea contractului;
- Locatorul raspunde pentru viciile care impiedica sau micsoreaza folosirea bunului;
- Locatorul este tinut sa il garantee pe locatar impotriva tulburarilor: de drept cauzate
de un tert, chiar si in lipsa unei tulburari de fapt;
- Daca locatorul refuza nejustificat predarea bunului dat in locatiune, locatarul va avea
posibilitatea sa solicite: predarea silita a bunului;
- Locatarul poate subcontracta sau ceda contractul de locatiune numai cu acordul
scris al locatorului, cand locatiunea are ca obiect bunuri mobile;
- In cazul unei cesiuni a contractului de locatiune catre locatar, se schimba persoana
locatarului;
- Contractul de locatiune inceteaza prin expirarea termenului;
- Daca bunul dat in locatiune este instrainat, dreptul locatarului este opozabil in cazul
imobilelor inscrise in cartea funciara, daca locatiunea a fost notata in cartea funciara.
- Sanctiunea neincheierii contractului de locatiune in forma autentica este: sanctiunea
inopozabilitatii fata de terti.
Contractul de mandat
- dintre doua pers. fiz. se prezuma a fi cu titlu gratuit;
- poate fi cu sau fara reprezentare;
- cel cu reprez. poate fi incheiat, in conditiile legii, si in forma inscrisului sub
semnatura privata;
- daca partile nu au prevazut un termen, contractul de mandat inceteaza in termen de
3 ani de la data incheierii lui;
- Mandatul general il autorizeaza pe mandatar sa efectueze numai acte de conservare
si acte de administrare;
- Mandatarul datoreaza dobanzi daca a intrebuintat in interesul sau sumele de bani
cuvenite mandantului, din ziua intrebuintarii;
- Mandatarul isi va putea substitui un tert pentru indeplinirea mandatului daca
aparitia unor cauze neprevazute il impiedica sa aduca la indeplinire mandatul;
- Mandantul este obligat sa repare prejudiciul suferit de mandatar in executarea
mandatului daca prejudiciul nu provine din culpa mandatarului;
- Mandantul este obligat sa plateasca mandatarului o remuneratie chiar si in cazul in
care, fara culpa mandatarului, mandatul nu a putut fi executat;
- Mandatul inceteaza in cazul revocarii sale de catre mandant. Aceasta intervine
atunci cand un nou mandatar primeste imputernicire pentru aceeasi afacere.

- Renuntarea la mandat de catre mandatar poate interveni oricand.


- Obiectul principal al contractului de mandat consta in: incheierea oricarui act
juridic.
- Caractere juridice: este un contract intuitu personae, deoarece mandatul se
acorda in consideratia unei anumite persoane;
- In ceea ce priveste capacitatea partilor, doar mandatarul trebuie sa aiba capacitate
deplina de exercitiu!;
- Efectele incetarii mandatului prin revocarea de catre mandant se produc: numai
pentru viitor (ex nunc);
- Printre obligatiile mandantului: obligatia de plata a remuneratiei;
- Mandatul fara reprezentare este o simulatie prin interpunere de persoane;
- In cazul reprezentarii prin mandatar, atat mandantul, cat si mandatarul trebuie sa
aiba capacitatea de a incheia actul mandatat.
- Mandatul este apreciat ca a incetat daca mandatarul a fost pus sub interdicitie;
- Contractul de mandat se prezuma a fi cu titlu oneros daca este dat in exercitarea
unei profesii;
- In cazul reprezentarii prin mandatar societate de inmatriculari auto, mandatul se
considera acceptat, daca se circumscrie practicilor anterioare dintre parti;
Contractul de intretinere
- sub sanctiunea nulitatii absolute, se incheie in forma autentica (trebuie sa fie incheiat
in forma autentica, fara exceptie!);
- este un contract solemn, translativ de proprietate, cu executare succesiva;
- aleatoriu, indiferent daca este cu titlu oneros sau gratuit;
- creanta de intretinere, fiind un drept strict personal, este netransmisibila prin acte
juridice inter vivos sau prin succesiune;
- debitorul obligatiei de intretinere este dator in special sa asigure creditorului hrana,
imbracaminte, incaltaminte, menaj si folosinta unei locuinte corespunzatoare.
- Caracterul intuitu personae al contractului de intretinere se poate invoca pe calea
actiunii oblice;
- Contractul de intretinere este revocabil indiferent de momentul incheierii
contractului de intretinere;
- Intretinerea continua a fi datorata chiar daca, in cursul exercitarii contractului,
bunul care a constituit capitalul a pierit dintr-o cauza pentru care creditorul intretinerii nu
este tinut sa raspunda;
- In schimbul intretinerii, creditorul transmite debitorului un bun sau o suma de bani;
- Obligatia de prestare a intretinerii poate fi constituita atat cu titlu gratuit, cat si cu
titlu oneros.
Contractul de vanzare
- obiect al contractului de vanzare poate fi: un dezmembramant al dreptului de
proprietate; bunurile aflate in circuitul civil, inclusiv cele aflate in proprietatea privata a
statului; si bunurile viitoare, dar nu mai cu conditia ca bunul viitor sa fie posibil, conform
principiului ad impossibilum nulla obligatio;
- este intotdeauna un contract sinalagmatic, comutativ;
- in cazul contractului de vanzare opereaza regula res perit domino;
- Dreptul de preemptiune poate fi si conventional. Atunci cand mai multi titulari ai
dreptului de preemptiune si-au exercitat preemptiunea asupra aceluiasi bun, contractul de

vanzare se considera incheiat: cu titularul dreptului legal de preemptiune, atunci cand se afla
in concurs cu titularii unor drepturi conventionale de preemptiune;
- Contractul de vanzare incheiat de minorul care are capacitate de exercitiu restransa
este anulabil.
- Vanzarea unui bun individual determinat care apartine altuia este valabila numai cu
obligatia vanzatorului de a dobandi proprietatea asupra bunului;
- ! Dreptul de proprietate publica apartinand statului nu poate fi instrainat prin
vanzare;
- Inalienabilitatea conventionala este permisa numai daca se justifica printr-un interes
serios si legitim si numai daca are un caracter temporar;
- In cazul contractului avand ca obiect bunuri determinate, regula generala este ca
efectul translativ de proprietate se produce solo consensu;
- Actiunea in anularea contractului de vanzare pentru leziune poate fi admisa: atunci
cand sunt indeplinite conditiile leziunii, indiferent daca persoana lezata este un minor cu
capacitate de exercitiu restransa sau o persoana cu capacitate de exercitiu plina;
- Promisiunea bilaterala de vanzare este un antecontract in care ambele parti se
obliga sa incheie in viitor, pe un pret stabilit, contractul de vanzare;
- ! In cazul in care vanzatorul nu este proprietarul lucrului vandut la momentul
incheierii contractului, contractul de vanzare este valabil, dar numai daca este ratificat de
catre tertul proprietar al bunului sau daca vanzatorul dobandeste proprietatea asupra bunului
vandut;
- in cazul contractului de vanzare, pretul poate fi stabilit numai in bani;
- In cazul nulitatii absolute, contractul lovit de nulitate este considerat a nu fi fost
niciodata incheiat;
- Drepturile reale imobiliare se dobandesc numai dupa inscrierea lor in cartea
funciara, pe baza contractului de vanzare;
- In contractul de vanzare, clauzele indoielnice se interpreteaza in favoarea
cumparatorului;
- Obligatia vanzatorului de a transmite dreptul de proprietate asupra bunului vandut
este o obligatie de ,,a da;
- Obligatia vanzatorului de garantie contra evictiunii inseamna garantarea
cumparatorului impotriva unor pretentii ale unui tert care il impiedica total sau partial in
stapanirea netulburata a bunului;
- Garantia contra evictiunii este datorata de catre vanzator atunci cand rezulta din
pretentiile unui tert, numai daca acestea sunt intemeiate pe un drept nascut anterior vanzarii;
- Garantia contra viciilor bunului vandut constituie garantia vanzatorului contra
oricaror vicii ascunse care fac bunul vandut impropriu intrebuintarii careia ii era destinat.
Vanzatorul nu datoreaza garantie pentru viciile pe care cumparatorul le cunostea la incheierea
contractului;
- Viciile ascunse viciile care la data predarii nu puteau fi descoperite, fara asistenta
de specialitate, de cater un cumparator prudent si diligent.
- Locul platii, in lipsa de stipulatie contrara, este domiciliul sau sediul vanzatorului,
creditor al obligatiei de plata a pretului;
- Cheltuielile vanzarii, in lipsa de stipulatie contrara, sunt suportate de catre
cumparator;
- In cazul in care una dintre partile contractului de vanzare-cumparare nu isi executa
obligatiile asumate, creditorul are dreptul de a cere fie executarea silita a obligatiilor
contractuale, fie rezolutiunea contractului si daune-interese, daca i se cuvin;
- In caz de neexecutare culpabila a obligatiilor contractiuale in materia vanzarii
opereaza rezolutiunea contractului de vanzare;

- Vanzarea cu optiune de rascumparare vanzare afectata de conditia rezolutorie


princ are vanzatorul isi rezerva dreptul de a rascumpara bunul sau dreptul transmis
cumparatorului; Optiunea de rascumparare poate fi exercitata intr-un termen maxim de 5 ani;
In aceasta situatie, diferenta dintre pretul rascumpararii si pretul platit pentru vanzare nu
trebuie sa depaseasca nivelul maxim stabilit de lege pentru dobanzi!
Contractul de vanzare (continuare):
- cand pretul este stabilit de partile contractuale ale unei vanzari, fara intentia de a fi
platit, vanzarea este anulabila;
- daca intr-o promisiune de vanzare nu se stabileste natura juridica a sumei platite, la
perfectarea acesteia, aceasta suma va avea natura juridica de avans din pret;
- !!! Interzisilor de a instraina nu le este permisa cererea de anulare a vanzarii!!!
- vanzarea unui bun individual determinat, care, la data incheierii contractului de
vanzare, se afla in posesia unui tert da nastere unui contract valabil;
- ca regula, vanzarea este un act juridic consensual;
- Prin contractul de vanzare, vanzatorul se obliga sa transfere atat dreptul de
proprietate, cat si orice alt drept real;
- Transmiterea, in cazul contractului de vanzare, a drepturilor reale, este: de esenta
vanzarii;
- Vanzarea intre soti este permisa;
- Notarii publici nu pot cumpara drepturi litigioase care sunt de competenta curtii de
apel in a carei circumscriptie isi desfasoara activitatea;
- Promisiunea unilaterala de vanzare da nastere unei obligatii de a face exclusiv in
sarcina promitentului; poate justifica cererea de pronuntare a unei hotarari care sa tina loc de
contract.
- In cazul vanzarii, pretul negociat si declarat de catre parti trebuie sa fie exprimat in
bani, determinat sau determinabili; Este apreciat ca fiind determinabil daca poate fi stabilit
potrivit clauzelor contractuale: dupa incheierea contractului;
- In cazul pactului de optiune ce priveste vanzarea unui bun individual determinat,
intre data incheierii pactului si data exercitarii optiunii/expirarii termenului de optiune: nu se
poate dispune de bunul promis.
! Daca partile unei promisiuni bilaterale de vanzare refuza sa perfecteze vanzarea si
toate conditiile de valabilitate sunt indeplinite, creditorul obligatiei poate cere instantei
pronuntarea unei hotarari care sa tine loc de contract;
- Daca la momentul vanzarii cumparatorul se afla in imposibilitatea de a-si executa
obligatia, contractul este valabil incheiat;
- ! Incheierea unei vanzari intre tutore si minor este interzisa sub sanctiunea nulitatii
relative;
- Vanzarea privitoare la un imobil sau la un drept real cu privire la un imobil, ce
urmeaza a fi inscrisa in cartea funciara, trebuie sa fie incheiata prin inscris autentic, sub
sanctiunea nulitatii absolute;
- Pretul vanzarii poate fi determinat de un tert.
- In cazul vanzarii cu plata pretului in rate , in care obligatia de plata este garantata cu
rezerva dreptului de proprietate, iar bunul piere fortuit anterior ultimei rate, va suporta riscul
pieirii bunului: cumparatorul;
- Contractul de vanzare este un contract sinalagmatic;
- Prin incapacitatea de a vinde si a cumpara se intelege ca vanzarea intre parinti si
copii este interzisa; ??? / tutorii nu pot cumpara bunurile minorului reprezentat.
- Promisiunea de vanzare este un precontract din care se naste un drept de creanta;
- Pactul de preferinta o varianta a promisiunii unilaterale de vanzare;

- Lucrul vandut trebuie sa fie in circuitul civil;


- Pretul trebuie sa fie fixat in bani;
- Evictiunea reprez. tulburarea cumparatorului in exercitarea prerogativelor sale;
- Obligatia de garantie contra evictiunii este obligatia vanzatorului sa-l garanteze
pe cumparator de tulburarea de drept a bunului vandut;
- Dreptul de preemptiune este o varianta a pactului de referinta; Titularii acestuia
sunt: chiriasii. Obiectul dreptului de preemptiune este format din: terenurile cu vegetatie
forestiera.
- Pretul imobilului este purtator de dobanzi daca lucrul vandut este producator de
fructe;
- Daunele-interese datorate de vanzator cuprind: cheltuielile de autentificare;
- Garantia contra evictiunii poate fi inlaturata prin restituirea catre cumparator a sumei
achitate tertului evingator, dar si a dobanzii legale calculate de la data platii;
Clauza contractuala cuprinsa intr-un antecontract de vanzare valabil incheiat, avand ca
obiect un imobil, cu urmatorul continut: ,, In cazul in care promitentul-cumparator nu se
prezinta la notar la termenul fixat pentru perfectarea actului, va pierde sumele achitate cu titlu
de avans din pret pana la acel moment in favorea promitentului-vanzator, iar, daca
promitentul-vanzator nu s-ar prezenta la notar pentru perfectarea contractului de vanzare, va
fi obligat la restituirea dublului sumelor incasate in temeiul antecontractului permite
promitentului-vanzator sa refuze prezentarea la notar pentru incheierea actului, fiind insa
obligat, intr-un asemenea caz, la restituirea dublului sumelor incasate.
! Nu pot forma obiectul contractului de vanzare: drepturile patrimoniale care au un
caracter strict personal;
- Un contract de vanzare avand ca obiect un autoturism este valabil incheiat doar
daca, alaturi de consimtamantul partilor cu privire la elementele contractului, a fost
inmatriculat autoturismul pe numele cumparatorului in evidentele organelor de politie;